... dnia i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA"

Transkrypt

1 ... dnia Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM i UW w Białymstoku: 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: Cenę netto... zł Podatek VAT (...%)...zł Cenę brutto... zł (słownie złotych:...) zgodnie z załączoną wyceną ofertową, z terminem realizacji bonów w sklepach do dnia 2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 3. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 6. Pozostaje związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 7. Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki: Podpis i pieczątka(i) upoważnionego(nych) przedstawiciela(i) Wykonawcy/

2 ...dnia Pieczęć Wykonawcy Wycena ofertowa L.p. Asortyment J.m. Ilość nominale 100zł nominale 50zł nominale 10zł Wartość netto zamawianych bonów szt ,00 szt ,00 szt ,00 OGÓŁEM WARTOŚĆ Wartość brutto wraz z dostawą do Zamawiającego... Podpis i pieczątka(i) upoważnionego(nych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

3 Projekt Umowy akceptujemy: (Pieczęć, podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) Umowa nr /FS/2009 na dostawę bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zawarta w dniu..., pomiędzy: Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Białystok, ul. Handlowa 6, NIP , zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. zwanym dalej Zamawiającym, a : reprezentowanym przez : o treści następującej: Wykonawca zobowiązuje się do emisji oraz zapewnienia realizacji, bonów towarowych w ilości: a) bonów towarowych o nominale 100 złotych - 83 szt. b) bonów towarowych o nominale 50 złotych - 83 szt. c) bonów towarowych o nominale 10 złotych szt. o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. 2. Bony towarowe będą stanowiły druki ścisłego zarachowania, na których zostaną umieszczone: numery seryjne, wysokość nominału, data ważności Realizacja umowy nastąpi przez wydanie Zamawiającemu bonów towarowych w jednej dostawie. 2. Termin dostawy bonów towarowych ustala się do Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko zapewnić transport bonów towarowych z właściwym ich zabezpieczeniem, do siedziby Zamawiającego. 2. Wykonawca wyda bony towarowe upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru, który będzie zawierać w szczególności dane dotyczące: liczby bonów, ich nominały, numery seryjne. 3. Uprawnionym pracownikiem Zamawiającego do odbioru bonów towarowych jest Pan/i Braki ilościowe i wady formalne bonów towarowych uprawniają Zamawiającego do odmowy ich odbioru i według jego wyboru do: a) odstąpienia od umowy, b) lub naliczenia kar umownych za zwłokę do czasu dostarczenia bonów towarowych bez braków i wad W oparciu o protokół odbioru Wykonawca sporządzi fakturę na kwotę należnego mu wynagrodzenia.

4 2. Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy - ustalone w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości... zł brutto (słownie złotych:...), w tym podatek VAT (... %)... zł. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania faktury, pod rygorem odsetek ustawowych za zwłokę. 4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli dzień zapłaty zobowiązania przypada na dzień wolny od pracy, to za dzień zapłaty uważa się pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym. 5. Od wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar, przewidzianych Umową. 5. Zamawiający wyda bony towarowe uprawnionym pracownikom Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wraz z informacją o punktach sprzedaży detalicznej, w których bony towarowe mogą być realizowane. 6. Realizacja bonów towarowych nastąpi w punktach sprzedaży detalicznej w następujących miejscowościach: Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Kolno, Grajewo, Łomża, Augustów, Suwałki, Białystok, Michałowo i Hajnówka na obszarze Województwa Podlaskiego, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, w okresie. miesięcy od dnia ich dostawy Zamawiającemu, w formie wymiany na towary o wartości nominalnej bonu towarowego. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za możliwość realizacji bonów towarowych do wysokości ich wartości nominalnej, we wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy punktach sprzedaży i w terminie.. miesięcy od dnia ich dostawy Zamawiającemu W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości: 1) 5% wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 2 Umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 2) 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki, jeżeli Umowa nie zostanie wykonana w terminie określonym w 2 ust. 2 nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 2 Umowy. 3) 50 zł za jeden bon towarowy w przypadku odmowy jego realizacji we wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy punkcie sprzedaży detalicznej. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. 3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu Umowy może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory wynikające z Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w sposób polubowny przez strony, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. Strony ustalają następujące zasady kontaktowania się w sprawach wymagających pisemnej korespondencji: a) adresami do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową są adresy w niej wyszczególnione; o ewentualnej zmianie adresu, strona jest

5 zobowiązana powiadomić drugą stronę pisemnej - pod rygorem bezskuteczności zawiadomienia - za potwierdzeniem odbioru, b) korespondencję wysłaną z terenu kraju listem poleconym lub pocztą kurierską na adres strony, ustalony zgodnie z pkt. a), uważa się za prawidłowo doręczoną najpóźniej 7 dnia od daty wysłania. 4. Umowa będzie wykonywana i interpretowana zgodnie z prawem polskim, w szczególności zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 10. Integralną część niniejszej Umowy stanowi: 1. Oferta Wykonawcy z dnia. 2. Wykaz punktów sprzedaży ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r. SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA SWARZEWO ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo tel.(0-58) 674-15-08, fax (0-58) 674-15-69, e-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl; www.sws-swarzewo.pl Znak sprawy: MW/01/S/12/2012

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR... Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR.... W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA NR [wzór] W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... r. w Poznaniu (obowiązująca od 01.01.2015r) pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciastek na potrzeby realizacji projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo