REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O."

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. (dalej IKEA), siedzibą w Jankach, ul. Plac Szwedzki 3, Raszyn, NIP , REGON , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydział XIV Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o kapitale zakładowym ,00 PLN. Niniejszy Regulamin obowiązuje we wskazanych Sklepach IKEA. 2 - Definicje dla potrzeb Regulaminu 1. Klient - podmiot będący stroną Zlecenia. 2. Firma transportowa zewnętrzne firmy transportowo-montażowe wykonujące Usługi w imieniu IKEA. 3. Sklep IKEA regionalny sklep IKEA, w którym Klient zamawia Usługę. Lista sklepów dostępna na 4. DOK IKEA dział obsługi Klienta. 5. Usługi zamówione przez Klienta usługi objęte Zleceniem i Regulaminem. 6. Towar artykuły zakupione przez Klienta w Sklepie IKEA. 7. Zlecenie zamówienie przez Klienta Usługi, zgodnie z regulaminem 8. List przewozowy dokument towarzyszący towarom w trakcie transportu, na którym Klient dokonuje potwierdzenia odbioru towaru 9. Protokół reklamacyjny dokument wypełniany przez Klienta w przypadku zastrzeżeń co do wykonania usługi transportowej. 10. Cennik wykaz opłat pobieranych przez IKEA w związku z Usługami, dostępny w sklepie oraz na podany w cenach brutto. 11. Lista Zakupów kompletowanie dokument wskazujący wybrane przez Klienta Towary do zebrania w ramach usługi kompletowania oraz towarów do zebrania w Magazynie Zamkniętym 12. Potwierdzenie Przyjęcia Towaru dokument potwierdzający przyjęcie towaru przez DOK. 13. Magazyn samoobsługowy obszar Sklepu IKEA i/lub magazynu zewnętrznego, znajdujący się przed linią kas, gdzie Klient samodzielnie pobiera Towary. 14. Zamówienie z Magazynu Zamkniętego dokument wskazujący Towary wybrane przez Klienta, które znajdują się na terenie magazynu zamkniętego 15. Potwierdzenie zamówienia indywidualnego dla towarów na zamówienie DDS 16. Formularz zmiany aneks do Zlecenia potwierdzający zmiany wprowadzone na życzenie Klienta w Zleceniu. 17. Usługi w IKEA potwierdzenie przyjęcia Zlecenia na wykonanie Usług. 18. Awizo dokument pozostawiany w miejscu świadczenia usługi transportu w przypadku braku osoby upoważnionej do odbioru towaru. 3 - Zakres świadczenia Usług 1. Realizacja Usług ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej 2. Usługi świadczone przez IKEA, objęte regulaminem: Zorganizowania transportu Towaru Kompletowania Towaru Wnoszenia Towaru Przechowywania Towaru Odbioru od Klienta sprzętu AGD Odbioru od Klienta materaca Isprzętu AGD 3. Czas realizacji usługi jest liczony od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług i złożenie Zlecenia w DOK IKEA. Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie Zlecenia i dokonanie płatności zgodnie z 4 pkt 3 i 4 Regulaminu. Terminy wykonania Usługi wskazane są w załączniku 1A do Regulaminu. 4. Usługi odbioru sprzętu AGD lub materaca od Klienta realizowane są wyłącznie z usługą transportu do Klienta odpowiednio nowego sprzętu AGD lub nowego materaca zakupionych w Sklepie IKEA. 5. Usługa przechowywania Towaru jest realizowana wyłącznie z usługą transportową. Opłata za usługę przechowywania naliczana jest zgodnie z Cennikiem w sytuacjach, gdy dostawa Towaru została zamówiona przez Klienta: 1

2 STREFA DLA STREFY A POZA STREFĄ A ZAKRES w terminie dostarczenia Towaru powyżej 48 godzin od daty zakupu Usługi w terminie dostarczenia Towaru powyżej 72 godzin od daty zakupu Usługi. Jeżeli terminy dostarczenia Towarów wskazane w Zleceniu przez Klienta nie przekraczają terminów wyżej powołanych dla danej strefy, wówczas Klient nie ponosi opłaty za przechowywanie Towaru. 6. Usługa transportu obejmuje transport i wniesienie towaru do danego pomieszczenia wskazanego przez Klienta. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć możliwość fizycznego dostarczenia towaru. W sytuacji nie zabezpieczenia, towar będzie rozładowany bezpośrednio przy jednostce transportowej. 7.Usługa kompletowania Towaru na zebraniu Towarów zakupionych przez Klienta, znajdujących się w Magazynie samoobsługowym. Zamówienie tej usługi jest możliwe tylko w połączeniu ze Zleceniem Usługi transportu Towaru i opłaceniem tej Usługi. 4 - Sposób zamówienia Usługi 1. Usługa zamawiana jest podczas obsługi Klienta w Sklepie IKEA przy udziale pracownika IKEA. 2. Podstawą realizacji Usługi jest wypełnione zlecenie, zawierające niezbędne dane osobowe i teleadresowe, podane przez Klienta. 3. Wymagane jest złożenie podpisu, przez Klienta - na druku Zlecenia, co oznacza akceptację warunków Zlecenia (w tym regulaminu i cennika). 4. Opłaty za towary i usługi dokonywane są z góry w kasie sklepu IKEA, według cennika. W przypadku chęci zakupu usług poza linią kas, Klient może dokonać ich nabycia w DOK IKEA. 5. Po uiszczeniu opłaty za Usługę Klient przekazuje Towary w DOK, w raz z towarzyszącymi Zleceniu dokumentami: Usługi w IKEA, paragon z kasy, Listę zakupów kompletowanie (jeżeli Klient zamówił kompletowanie) 6. Towary składowane w magazynie zamkniętym będą skompletowane przez pracowników IKEA. 7. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia towarów w DOK w postaci dokumentu Potwierdzenia przyjęcia towaru. 8. IKEA jest uprawniona do odmowy wykonania Usług, jeśli Towar nie jest zapakowany w oryginalne opakowania lub nie zostanie zapakowany przez Klienta według wskazań IKEA. W tej sytuacji IKEA zwróci Klientowi kwoty uiszczone tytułem realizacji nabytych Usług, w sposób określony w 6 pkt 5 Regulaminu. 9. Towary zakupione w dziale sprzedaży okazyjnej Sklepu IKEA przekazywane przez Klienta w DOK i nie posiadające oryginalnych opakowań powinny zostać zapakowane przez Klienta zgodnie z instrukcją pakowania, stanowiącą załącznik nr 1B do regulaminu. 10. Usługami nie są objęte następujące Towary: Towary nie posiadające opakowania (np. szklanki) Towary wymagające opieki (np. rośliny) Towary posiadające datę ważności (np. produkty spożywcze) 5 - Realizacja Usługi 1. Klient podaje w Zleceniu preferowany termin realizacji Usługi. Termin wskazany w Zleceniu nie jest ostateczny. Ostateczny termin realizacji Usługi (w tym inny niż preferowany przez Klienta, ale zgodny z przedziałami czasowymi ustalonymi w Zleceniu) zostanie zadeklarowany przez Firmę transportową (poprzez SMS lub telefonicznie) do godziny 18:00 dnia poprzedzającego montaż. Powyższe nie dotyczy usługi transportu ekspresowego. 2. Na godzinę przed planowaną dostawą Firma transportowa kontaktuje się telefonicznie z Klientem informując go o przyjeździe. 3. Klient zapewni miejsce, umożliwiające bezpieczny (dla ludzi oraz Towarów) i nieograniczający komunikacji rozładunek i wniesienie. W przypadku, gdy rozładunek jest niemożliwy, Towar zostanie rozładowany bezpośrednio przy jednostce transportowej. 4. Przed potwierdzenie im odbioru towaru swoim podpisem na Liście przewozowym, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan zewnętrzny Towaru i liczbę paczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na elementy szklane. a. Jeśli Klient nie ma zastrzeżeń potwierdza odbiór Towaru na Liście przewozowym; b. Jeśli Klient dostrzegł w trakcie odbioru braki w liczbie paczek, uszkodzenie opakowania i/lub Towaru, ma prawo odmówić przyjęcia Towaru. Swoje zastrzeżenia winien umieścić na Liście 2

3 przewozowym oraz opisać na Protokole reklamacyjnym, potwierdzając je podpisem. 5. Jeżeli po odbiorze Towaru Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie, powstałe na skutek transportu, niewidoczne z zewnątrz w trakcie odbioru Towaru, powinien niezwłocznie powiadomić IKEA (w formie reklamacji) - nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru Towaru. W takim przypadku należy zgłosić reklamację zgodnie z 7 niniejszego Regulaminu. 6. Powyższe nie ogranicza uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa w przypadku wad Towaru lub niezgodności Towaru z umową. 7. Właściwe i terminowe wykonanie Zlecenia zależy od poprawności danych, które Klient podaje w Zleceniu oraz od należytego przygotowania miejsca rozładunku. Jeżeli realizacja dostawy Towaru nie jest możliwa wskutek podania przez Klienta nieprawidłowych danych lub braku możliwości bezpiecznego rozładowania towaru, może to skutkować odmową wykonania Zlecenia. Towar zostanie zwrócony w ciągu 24 godzin do Sklepu IKEA do bezpośredniego odbioru przez Klienta, a wszelkie koszty związane z jego dodatkowym składowaniem, obciążą Klienta zgodnie z Cennikiem. 8. W przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Towaru na adres podany w Zleceniu nie jest możliwe z uwagi na nieobecność Klienta, Firma transportowa pozostawia pod adresem Klienta awizo z wiadomością o podjętej próbie dostarczenia Towaru. Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie awizo Klient powinien skontaktować się ze sklepem, w którym wykupiona została Usługa transportu, celem uzyskania szczegółowych informacji o sposobie realizacji kolejnej Usługi transportu. Klient składa zlecenie na kolejną Usługę transportu w Sklepie IKEA oraz ponosi koszt w wysokości 100% pierwotnie naliczonej ceny Usługi, bądź może zdecydować o jego osobistym odbiorze ze Sklepu IKEA. Towar dwukrotnie nie odebrany przez Klienta zostanie zwrócony do Sklepu IKEA w terminie do 24 godzin. Koszt przechowywania Towaru do czasu odbioru ponosi Klient zgodnie z Cennikiem. 9. W przypadku Towaru zwróconego przez Firmę transportową do sklepu IKEA, jeżeli Towar nie zostanie odebrany przez Klienta w terminie 30 dni od daty dostarczenia wskazanej w Zleceniu, IKEA może sprzedać Towar - nie wcześniej niż po upływie dodatkowego 10 dniowego terminu wyznaczonego Klientowi do odebrania Towaru wraz z zawiadomieniem Klienta o planowanej sprzedaży Towaru. Uzyskaną ze sprzedaży kwotę oddaje się Klientowi po potrąceniu należności IKEA wynikających z Usługi związanych ze zorganizowaniem transportu i przechowywaniem Towaru nieodebranego przez Klienta zgodnie z Cennikiem. 6 - Zmiana Usługi - rezygnacja z Usługi/Modyfikacja Usługi 1. Klient może zrezygnować z zakupionej Usługi poprzez osobiste złożenie w DOK IKEA podpisanego formularza zmiany Zlecenia. Klient zobowiązany jest do odbioru w DOK Towaru przekazanego do IKEA. Jeżeli Towar znajduje się poza Sklepem IKEA, to będzie on gotowy do odbioru w Sklepie IKEA w DOK w dniu następnym. 2. W sytuacji, rezygnacji przez Klienta z zakupionej Usługi przed rozpoczęciem jej realizacji przez IKEA, IKEA zwróci kwoty uiszczone z tytułu realizacji Usług, w sposób określony w 6 pkt Jeżeli Klient zrezygnuje z zakupionej Usługi po rozpoczęciu jej realizacji przez IKEA, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz IKEA kosztów za czynności wykonane do chwili zawiadomienia IKEA o rezygnacji ze Zlecenia, według tabeli załącznik 1C do Regulaminu. 4. Powyższe koszty będą potrącone z kwoty uiszczonej przez Klienta za Usługi. Kwota pozostała do zwrotu po ewentualnym potrąceniu zostanie zwrócona Klientowi w takiej samej formie płatności, jaką uregulowany był zakup Usługi. 5. Po dokonaniu płatności za towary i usługi Klient nie ma możliwości wprowadzenia zmian do zlecenia. O wszelkich kosztach związanych z rezygnacją ze Zlecenia Klient zostanie poinformowany przed podpisaniem Formularza zmiany i podjęciem przez niego decyzji, co do rezygnacji lub modyfikacji Zlecenia. 6. O wszelkich kosztach związanych z rezygnacją lub modyfikacją Zlecenia Klient zostanie poinformowany przed podpisaniem formularza zmiany i podjęciem przez niego decyzji, co do rezygnacji lub modyfikacji Zlecenia. 7 Reklamacje 1. Klient uprawniony jest do reklamacji związanych z niewykonaniem/niewłaściwym wykonaniem Usług. 2. Reklamację można zgłosić osobiście w DOK IKEA, jak również za pośrednictwem poczty, kuriera, telefonicznie lub w formie wiadomości zgodnie z lokalizacją sklepu, w którym dokonano zakupu. Dane teleadresowe sklepów są dostępne w sklepach IKEA lub na stronie 3. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta, numer Zlecenia, datę realizacji Zlecenia, adres Klienta, powód i uzasadnienie reklamacji, 3

4 oraz przekazać kopię Protokołu wykonania Usługi lub listu przewozowego. 4. IKEA i Firma transportowa ma prawo na każdym etapie reklamacji do dokonania oględzin w miejscu wykonania Usługi w celu weryfikacji okoliczności wynikających z reklamacji, w tym zgłaszanych ewentualnych szkód. 5. IKEA powiadomi Klienta o sposobie rozwiązania reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta. 8 - Pozostałe postanowienia 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas świadczenia Usługi jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, Raszyn. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz kontroli ich przetwarzania stosownie do postanowień powołanej wyżej ustawy. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Usługi. Podanie danych osobowych w celu realizacji Usługi jest dobrowolne, choć niezbędne dla jej prawidłowej realizacji. Na zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy administrator danych (IKEA) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie wynikającym z postanowień Regulaminu. Dane nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. ustawy. 2. Każdy Klient ma prawo upoważnić osobę trzecią do udziału w procesach realizacji usług. Upoważnienie takie musi zachowywać formę pisemną. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach sprzedaży w Sklepie IKEA, w DOK IKEA oraz na stronie internetowej w zakładce Usługi w IKEA 4. IKEA jest uprawniona do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz w Sklepie IKEA. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klienta nabyte przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Regulamin obowiązuje od 2 lutego 2015 r. Załącznik 1A: Termin realizacji usług RODZAJ ZLECENIA OBSZAR MASKYMALNY CZAS DOSTAWY MOŻLIWE PRZEDZIAŁY GODZINOWE DOSTAWY STANDARD W STREFIE A 48 godzin 8:00 12:00, 12:00 16:00 albo 16:00-20:00 POZA STREFA A 72 godziny EKSPRES W STREFIE A 4 godziny Zamówienie + 4 godziny, w przedziale 8:00-20:00 DLA USŁUGI STANDARD DOKŁADNY DZIEŃ I PRZEDZIAŁ CZASOWY DOSTAWY OKREŚLA FIRMA TRANSPORTOWA Załącznik 1B: Instrukcja pakowania, produktów zakupionych w dziale sprzedaży okazjonalnej. Towary te powinny: a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak: taśma samoprzylepna, folia bąbelkowa, taśma typu stretch, opaski plastikowe; b) być szczelnie zabezpieczone uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów; c) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: ostrożnie! Szkło góra/dół, nie przewracać ; d) do opakowania przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tą i inne przewożone paczki; e) wnętrze opakowania powinno zostać uzupełnione wypełniaczem (papier, styropian, folia bąbelkowa) uniemożliwiającym przemieszczanie się przewożonego produktu. Waga 1 sztuki Towaru, o którym mowa w punkcie 9 niniejszego Regulaminu nie może przekroczyć brutto 100 kg., a jej wysokość nie może przekroczyć 220 cm. Wyjątek stanowią Towary, które w oryginalnym opakowaniu przekraczają powyższe parametry. Załącznik 1C: Koszty dodatkowe rezygnacji z usług IKEA 4

5 Tabela przedstawiają jakie kwoty zostaną potrącone z sumy, którą IKEA zwróci Klientowi. KATEGORIA USŁUGI Transport z wniesieniem Kompletowanie i transport z wniesieniem Sklep IKEA Pełen zwrot pieniędzy Potrącenie 60 złotych za towar objęty kompletowaniem, pełen zwrot pieniędzy za transport MIEJSCE PRZEBYWANIA TOWARU Poza sklepem IKEA Potrącenie pełnej kwoty Usługa ekspresowa Potrącenie pełnej kwoty 5

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. DEFINICJE 1. Grupy produktowe Są to kategorie produktów oferowane przez Rockwool Polska Sp. z o.o. podzielone według terminów dostaw. 2. Minimalna dostawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A. Użyte w Umowie oraz niniejszym Regulaminie wybrane zwroty oznaczają: Użytkownik (Użytkownik MULTIKARNETU) to osoba posiadająca i korzystająca z MULTIKARNETU. Każdy Użytkownik nabywa uprawnienia do osobistego

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług DPD Polska sp. z o.o.

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług DPD Polska sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Postanowienia wstępne Niniejsze Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług określają zasady świadczenia przez krajowych usług przewozu, międzynarodowych usług spedycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK 1. Niniejsze Warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek ( Warunki ) określają zasady współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo