Regulamin świadczenia usług przez IKEA Retail sp. z o. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług przez IKEA Retail sp. z o. o."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług przez IKEA Retail sp. z o. o. 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o., z siedzibą w Jankach, ul. Plac Szwedzki 3, Raszyn, NIP , REGON , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydział XIV Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o kapitale zakładowym ,00 PLN. Niniejszy Regulamin obowiązuje we wskazanych Sklepach IKEA. 2 Definicje dla potrzeb Regulaminu 1. IKEA oznacza spółkę IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach. 2. Klient - podmiot będący stroną Zlecenia, na podstawie którego realizowane są Usługi. Stroną Zlecenia może być (i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, albo (ii) osoba prawna, albo (iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną. 3. Wykonawca przedsiębiorca, przy pomocy którego IKEA może wykonywać na rzecz Klientów Usługi i powierzyć mu ich realizację. Usługi mogą być wykonywane w szczególności przy pomocy przedsiębiorcy transportowo montażowego: spółki Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 73, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Sklep IKEA sklep IKEA, w którym Klient zamawia Usługę, znajdujący się w jednej z następujących lokalizacji: a. Gdańsk, adres: ul. Złota Karczma 26, Gdańsk. b. Katowice, adres: al. W. Roździeńskiego 95, Katowice c. Kraków, ul. Josepha Conrada 66, Kraków d. Łódź, ul. Pabianicka 255, Łódź e. Poznań, ul. Szwedzka 10, Poznań f. Janki, Pl. Szwedzki 1, Raszyn g. Targówek, ul. Malborska 51, Warszawa h. Wrocław, ul. Czekoladowa 5a, Kobierzyce 5. DOK IKEA dział obsługi Klienta znajdujący się w Sklepie IKEA. 6. POT punkt obsługi transportowej: wyznaczone miejsce w Sklepie IKEA, gdzie Klient oddaje skompletowane samodzielnie Towary objęte zakupioną Usługą, jak również wykonuje inne czynności wskazane w Regulaminie. 7. Usługi usługa (i) zorganizowania transportu Towaru, (ii) kompletowania Towaru, (iii) wnoszenia Towaru, (iv) przechowywania Towaru, (v) odbioru od Klienta sprzętu AGD, (vi) odbioru od Klienta materaca, świadczona na rzecz Klienta na podstawie Zlecenia, na warunkach wskazanych w Zleceniu i Regulaminie. 8. Towar artykuły zakupione przez Klienta w Sklepie IKEA. 9. Zlecenie zamówienie przez Klienta Usługi, na warunkach wskazanych w Regulaminie. 10. Protokół protokół wykonania Usługi, podpisywany przez Klienta (lub upoważnioną przez niego na piśmie osobę) w momencie odbioru Towaru od Wykonawcy. 11. Cennik wykaz opłat pobieranych przez IKEA w związku z Usługami, wskazujący podstawy obliczenia ceny Usług ze względu na zakres świadczonych Usług. Cennik Usług dostępny jest w Sklepie IKEA. Przed złożeniem Zlecenia Klient zapoznaje się z Cennikiem. Wszelkie ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług). 12. Lista Zakupów dokument wskazujący wybrane przez Klienta Towary, na podstawie którego wykonywana jest Usługa kompletowania Towaru. 13. Potwierdzenie Przyjęcia Towaru dokument przekazania przez Klienta Towaru w POT celem realizacji Zlecenia. 1

2 14. Zamówienie z Magazynu Zamkniętego dokument wskazujący Towary wybrane przez Klienta, które znajdują się na terenie magazynu zamkniętego Sklepu IKEA, do którego Klient nie ma dostępu. 3 Zakres świadczenia Usług 1. Realizacja Usług ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zlecenia przyjmowane i realizowane są 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Usługi odbioru sprzętu AGD lub materaca od Klienta realizowane są wyłącznie z usługą transportu do Klienta nowego sprzętu AGD lub nowego materaca zakupionych w Sklepie IKEA (jednocześnie z dostawą Towaru następuje odbiór używanego sprzętu AGD tego samego typu, co zakupiony lub używanego materaca). 4. Usługi realizowane są od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług, zgodnie z 4 pkt 4 Regulaminu i złożenia Zlecenia w POT,: a) w ciągu 48 godzin w strefie A danego Sklepu IKEA, albo b) w ciągu 72 godzin poza strefą A danego Sklepu IKEA, albo c) Usługa transportu ekspresowego: realizowana jest w terminie 4 godzin od chwili złożenia Zlecenia w POT. Dostawa Towaru z punktu a) i b) odbywa się w dniu i przedziale czasowym (8:00 12:00, 12:00 14:00 albo 14:00-20:00) określonym przez Wykonawcę. 5. Usługa przechowywania Towaru jest realizowana wyłącznie z usługą transportową. Opłata za usługę przechowywania naliczana jest zgodnie z Cennikiem w sytuacjach, gdy dostawa Towaru została zamówiona przez Klienta: a) dla strefy A - w terminie dostarczenia Towaru powyżej 48 godzin od daty zakupu Usługi, b) poza strefą A w terminie dostarczenia Towaru powyżej 72 godzin od daty zakupu Usługi. Jeżeli terminy dostarczenia Towarów wskazane w Zleceniu przez Klienta nie przekraczają terminów wyżej powołanych dla danej strefy, wówczas Klient nie ponosi opłaty za przechowywanie Towaru. 6. W przypadku zamówienia Usługi transportu Towaru do Klienta bez Usługi jego wniesienia do danego pomieszczenia: Towar zostanie dostarczony i rozładowany przez Wykonawcę w miejscu wskazanym w Zleceniu, pod pierwszym zadaszeniem. Przez pierwsze zadaszenie należy rozumieć pierwszy zadaszony element wejścia do budynku mieszkalnego, np. wejście do klatki schodowej, wejście do domu, garaż. 7. W przypadku zamówienia Usługi wniesienia Towaru do danego pomieszczenia: Towar zostanie wniesiony do jednego pomieszczenia wskazanego przez Klienta. W sytuacji uniemożliwiającej złożenie całości lub części Towaru we wskazanym przez Klienta pomieszczeniu ze względu na gabaryt Towaru, Wykonawca złoży taki Towar w innym, wskazanym przez Klienta i umożliwiającym złożenie miejscu, znajdującym się w miejscu dokonania rozładunku i dostarczenia podanym na Zleceniu. W przypadku braku wskazania takiego pomieszczenia Towar pozostawia się w miejscu dokonanego rozładunku i dostarczenia w podanym na Zleceniu adresie. 8. Usługa kompletowania Towaru polega na zebraniu wybranych i opłaconych przez Klienta Towarów znajdujących się w magazynie samoobsługowym w Sklepie IKEA. Zamówienie tej usługi jest możliwe tylko w połączeniu z zawarciem umowy o świadczenie Usługi zorganizowania transportu Towaru i opłaceniem tej Usługi. 4 Sposób zamówienia Usługi 1. Usługa zamawiana jest podczas obsługi Klienta w Sklepie IKEA i zostaje zarejestrowana przez sprzedawcę IKEA. W celu realizacji Usługi Klient zobowiązany jest podać sprzedawcy IKEA niezbędne informacje, w tym: wybrane Usługi; Towar, który będzie objęty Usługami; imię i nazwisko/nazwę; adres kontaktowy, dane osoby kontaktowej; adres, pod który ma być dostarczony Towar; numer do 2

3 kontaktu telefonicznego; preferowany dzień i przedział czasowy dostarczenia Towaru. Na druku Zlecenia Klient może upoważnić inną osobę do odbioru Towaru. 2. W trakcie zamawiania Usługi Klient zapoznaje się z warunkami Zlecenia, Regulaminem oraz Cennikiem. Złożenie podpisu na druku Zlecenia oznacza akceptację warunków Zlecenia, w tym postanowień Regulaminu i Cennika. Klient otrzymuje dwa podpisane egzemplarze Zlecenia, Listę Zakupów (w przypadku zamówienia przez Klienta usługi kompletowania Towaru) i Zamówienie z Magazynu Zamkniętego (w przypadku, gdy Towar znajduje się w magazynie zamkniętym). 3. Opłata za nabywane Towary oraz wybrane Usługi dokonywana jest w kasie Sklepu IKEA. Opłata za Usługi wyliczana jest według Cennika i pobierana jest z góry. W sytuacji, gdy Klient zdecydował się na zakup Usługi po opłaceniu Towarów w kasie (Klient i Towar za linią kas), Klient może dokonać zamówienia Zlecenia i zapłacić za Usługę w DOK IKEA, gdzie zapoznaje się z Regulaminem, Cennikiem i warunkami Zlecenia. 4. Złożenie podpisu na druku Zlecenia oraz dokonanie płatności (w kasie Sklepu IKEA lub w DOK IKEA) oznacza zawarcie umowy o świadczenie tych Usług na warunkach wskazanych w Zleceniu, w tym w postanowieniach Regulaminu i Cennika. 5. Po uiszczeniu opłaty za Usługę Klient zobowiązany jest udać się wraz z Towarami do POT, gdzie przekazuje pracownikowi IKEA Towar oraz otrzymane dokumenty: podpisany egzemplarz Zlecenia, Listę Zakupów Towaru (w przypadku zamówienia przez Klienta również usługi kompletowania) i Zamówienie z Magazynu Zamkniętego (w przypadku, gdy Towar znajduje się w magazynie zamkniętym). 6. Towary znajdujące się w magazynie zamkniętym zostaną skompletowane przez pracowników IKEA na podstawie Zamówienia z Magazynu Zamkniętego pozostawionego przez Klienta w POT. 7. Dowodem przekazania przez Klienta Towaru w POK jest druk potwierdzenia Przyjęcia Towaru podpisany przez Klienta i pracownika IKEA w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. 8. IKEA jest uprawniona do odmowy wykonania Usług, jeśli Towar nie jest zapakowany w oryginalne opakowania lub nie zostanie zapakowany przez Klienta według wskazań IKEA. W tej sytuacji IKEA zwróci Klientowi kwoty uiszczone tytułem realizacji nabytych Usług, w sposób określony w 6 pkt 5 Regulaminu. 9. Towary zakupione w dziale sprzedaży okazyjnej Sklepu IKEA przekazywane przez Klienta w POT i nie posiadające oryginalnych opakowań powinny zostać przez klienta zapakowane w następujący sposób: a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak: taśma samoprzylepna, folia bąbelkowa, taśma typu stretch, opaski plastikowe; b) być szczelnie zabezpieczone uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów; c) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: ostrożnie! Szkło góra/dół, nie przewracać ; d) do opakowania przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tą i inne przewożone paczki; e) wnętrze opakowania powinno zostać uzupełnione wypełniaczem (papier, styropian, folia bąbelkowa) uniemożliwiającym przemieszczanie się przewożonego produktu. Waga 1 sztuki Towaru, o którym mowa w punkcie 9 niniejszego Regulaminu nie może przekroczyć brutto 100 kg., a jej wysokość nie może przekroczyć 220 cm. Wyjątek stanowią Towary, które w oryginalnym opakowaniu przekraczają powyższe parametry. 10. Usługami nie są objęte następujące Towary: (i) artykuły nie posiadające opakowania (np. szklanki), (ii) Towary wymagające opieki (np. rośliny) oraz (iii) Towary posiadające datę ważności (np. produkty spożywcze). 5 Realizacja Usługi 1. Klient podaje w druku Zlecenia preferowany dzień i przedział czasowy dostarczenia Towaru. Dzień i przedział czasowy wskazany w Zleceniu nie jest ostateczny. W 3

4 ciągu dwóch godzin od przyjęcia płatności za zakupioną Usługę (w kasie IKEA lub DOK IKEA) Klient otrzymuje informację na telefon komórkowy w drodze wiadomości SMS lub (w przypadku braku podania numeru telefonu komórkowego) otrzymuje kontakt telefoniczny na podany przez siebie numer od Wykonawcy o ostatecznym terminie dostarczenia Towaru, który może być inny niż preferowany podany na Zleceniu, lecz nie późniejszy niż wskazany w 3 ust. 4 Regulaminu. Powyższe nie ma zastosowania do usługi transportu ekspresowego. 2. Na godzinę przed planowaną dostawą Wykonawca kontaktuje się telefonicznie z Klientem informując go o przyjeździe. 3. Wykonawca dostarcza Towar i dokonuje jego rozładunku w miejscu wskazanym w Zleceniu. Klient zobowiązany jest zapewnić miejsce umożliwiające rozładunek. Miejsce takie nie może utrudniać komunikacji lokalnej oraz nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia (w tym Towarów). W przypadku trudności ze zlokalizowaniem takiego miejsca Klient zapewni miejsce umożliwiające rozładunek, spełniające powyższe wymagania. W przypadku, gdy rozładunek pod pierwsze zadaszenie jest niemożliwy Towar zostanie rozładowany bezpośrednio przy jednostce transportowej. 4. Klient potwierdza wykonanie Usługi na Protokole przy odbiorze Towaru w obecności Wykonawcy, kwitując zewnętrzny stan odebranych Towarów oraz otrzymaną liczbę paczek poprzez podpisanie Protokołu. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki Towaru przed odebraniem od Wykonawcy. W szczególności sprawdzeniu podlegają wszystkie elementy szklane oraz opakowania zewnętrzne Towaru. Klient otrzymuje kopię Protokołu, zaś oryginał zatrzymuje Wykonawca. 5. W sytuacji, gdy stan przesyłki budzi zastrzeżenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Towaru, Klient może odmówić odebrania Towaru, a wszelkie uwagi Klient zgłasza pisemnie na Protokole. Jeżeli po wydaniu Towaru Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe na skutek transportu, niewidoczne z zewnątrz w trakcie odbioru Towaru, powinien niezwłocznie powiadomić IKEA - nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru Towaru. W takim przypadku należy zgłosić reklamację zgodnie z 7 niniejszego Regulaminu. Powyższe nie ogranicza uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa w przypadku wad Towaru lub niezgodności Towaru z umową. 6. Odpowiedzialność IKEA za niewykonanie lub nienależyte (w tym nieterminowe) wykonanie Usługi będzie odpowiednio ograniczona lub wyłączona jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, gdy niewykonanie lub nienależyte (w tym nieterminowe) wykonanie Usługi wynika z nieprawidłowych informacji przekazanych przez Klienta w Zleceniu lub z niezapewnienia miejsca rozładunku spełniającego wymagania niniejszego Regulaminu (w tym 3 ustęp 7 oraz 5 ustęp 3). 7. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania Usługi jeżeli Klient nie zapewni miejsca do rozładunku lub wniesienia Towaru spełniającego wymagania niniejszego Regulaminu lub gdy nieprawidłowe informacje przekazane przez Klienta w Zleceniu uniemożliwią wykonanie Usługi. W przypadku odmowy wykonania Usługi Towar zostanie zwrócony przez Wykonawcę do Sklepu IKEA w terminie do 24 godzin, gdzie Klient może odebrać Towar osobiście lub poprzez osobę pisemnie upoważnioną. Koszt przechowywania Towaru do czasu jego odbioru ponosi Klient zgodnie z Cennikiem. 8. W przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Towaru na adres podany w Zleceniu nie jest możliwe z uwagi na nieobecność Klienta lub upoważnionej pisemnie przez niego osoby, Wykonawca pozostawia pod wskazanym adresem wiadomość o podjętej próbie dostarczenia Towaru, a następnie kontaktuje się telefonicznie z Klientem. Klient może wyrazić zgodę na poniesienie kosztów kolejnej próby dostarczenia Towaru w wysokości 100% pierwotnie naliczonej ceny Usługi bądź zdecydować o jego osobistym odbiorze ze Sklepu IKEA. Towar dwukrotnie nie 4

5 odebrany przez Klienta zostanie zwrócony przez Wykonawcę do Sklepu IKEA w terminie do 24 godzin, gdzie Klient może odebrać go osobiście lub poprzez osobę upoważnioną pisemnie przez Klienta. Koszt przechowywania Towaru do czasu odbioru ponosi Klient zgodnie z Cennikiem. 9. W przypadku Towaru zwróconego przez Wykonawcę do Sklepu IKEA, jeżeli Towar nie zostanie odebrany przez Klienta w terminie 30 dni od daty dostarczenia wskazanej w Zleceniu, IKEA może sprzedać Towar - nie wcześniej niż po upływie dodatkowego 10 dniowego terminu wyznaczonego Klientowi do odebrania Towaru wraz z zawiadomieniem Klienta o planowanej sprzedaży Towaru. Uzyskaną ze sprzedaży kwotę oddaje się Klientowi po potrąceniu należności IKEA wynikających z Usługi związanych ze zorganizowaniem transportu i przechowywaniem Towaru nieodebranego przez Klienta zgodnie z Cennikiem. 6 Zmiana Usługi - rezygnacja z Usługi/Modyfikacja Usługi 1. Klient może zrezygnować z zakupionej Usługi na następujących zasadach. Rezygnacja wymaga osobistego stawienia się Klienta (lub osoby pisemnie przez Klienta upoważnionej) w DOK IKEA i podpisania formularza zmiany Zlecenia. Klient rezygnując ze Zlecenia zobowiązany jest do odbioru w POT Towaru przekazanego do IKEA celem realizacji Usługi. Jeżeli Towar znajduje się poza Sklepem IKEA, Towar będzie gotowy do odbioru w Sklepie IKEA w POT w dniu następnym. 2. W sytuacji, gdy Klient zrezygnuje z zakupionej Usługi przed rozpoczęciem jej realizacji przez IKEA, IKEA zwróci Klientowi kwoty uiszczone tytułem realizacji nabytych Usług, w sposób określony w 6 pkt 5 poniżej. 3. Jeżeli Klient zrezygnuje z zakupionej Usługi po rozpoczęciu jej realizacji przez IKEA, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz IKEA kosztów za czynności wykonane przez IKEA na rzecz Klienta do chwili zawiadomienia IKEA o rezygnacji ze Zlecenia, według poniższej tabeli, przedstawiającej jakie kwoty zostaną potrącone z sumy, którą IKEA zwróci Klientowi: Kategoria usługi Czas od opłacenia usługi 0 2 godzin powyżej 2 godzin Transport, Transport z wniesieniem Transport z kompletowaniem, Transport z kompletowaniem i wniesieniem Pełen zwrot pieniędzy Potrącenie 44 złote za każde 5m3 towaru objętego usługą Potrącenie równe wartości usługi transportu w strefie A Potrącenie równe wartości usługi transportu i kompletowania w strefie A Czas wskazany w tabeli liczony jest od chwili opłacenia Zlecenia w kasie IKEA (lub w DOK IKEA) do chwili złożenia rezygnacji ze Zlecenia przez Klienta w DOK IKEA. 4. Usługę transportu ekspresowego uznaje się za rozpoczętą w chwili przekazania Towaru przez IKEA do Wykonawcy. Jeżeli rezygnacja z usługi transportu ekspresowego nastąpi po przekazaniu Towaru Wykonawcy: IKEA potrąca klientowi pełną wartość usługi. 5. Powyższe koszty będą rozliczone z kwoty uiszczonej przez Klienta za Usługi. Pozostała do zwrotu po ewentualnym potrąceniu kwota na rzecz Klienta zostanie zwrócona Klientowi w takiej samej formie płatności, jaką uregulowany był zakup Usługi. 6. Zasady 6 pkt 3 powyżej mają odpowiednie zastosowanie w przypadku modyfikacji Zlecenia przez Klienta. Modyfikacja Zlecenia może polegać na zmianie ilości Towarów objętych Usługą, zmianie adresu dostarczenia Towarów. W przypadku modyfikacji Zlecenia Klient może być zobowiązany do poniesienia kosztów zmiany Zlecenia, w tym kosztów związanych z terminem wykonania Zlecenia, ilością Towarów dostarczanych Klientowi i ceną transportu zgodnie z Cennikiem. 5

6 7. O wszelkich kosztach związanych z rezygnacją lub modyfikacją Zlecenia Klient zostanie poinformowany przed podpisaniem formularza zmiany i podjęciem przez niego decyzji, co do rezygnacji lub modyfikacji Zlecenia. 7 Reklamacje 1. Do zgłoszenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Usług przez IKEA i Wykonawcę oraz do dochodzenia roszczeń z tego tytułu uprawniony jest Klient. Klient może pisemnie upoważnić inną osobę do zgłoszenia i dochodzenia reklamacji w imieniu Klienta. 2. Reklamację można zgłosić osobiście w DOK IKEA, jak również za pośrednictwem poczty, kuriera, telefonicznie lub w formie wiadomości . Dane teleadresowe sklepów: a. Gdańsk, adres: ul. Złota Karczma 26, Gdańsk, telefon (58) , adres b. Katowice, adres: al. W. Roździeńskiego 95, Katowice, telefon (32) , adres c. Kraków, ul. Josepha Conrada 66, Kraków, telefon (12) , adres d. Łódź, ul. Pabianicka 255, Łódź, telefon (42) , adres e. Poznań, ul. Szwedzka 10, Poznań, telefon (61) , adres f. Janki, Pl. Szwedzki 1, Raszyn, telefon (22) , adres g. Targówek, ul. Malborska 51, Warszawa, telefon (22) , adres h. Wrocław, ul. Czekoladowa 5a, Kobierzyce, telefon (71) , adres 3. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta, numer Zlecenia, datę realizacji Zlecenia, adres Klienta, powód i uzasadnienie reklamacji, oraz przekazać kopię Protokołu. 4. IKEA i Wykonawca ma prawo na każdym etapie reklamacji do dokonania oględzin w miejscu wykonania Usługi w celu weryfikacji okoliczności wynikających z reklamacji, w tym zgłaszanych ewentualnych szkód. 5. IKEA powiadomi Klienta o sposobie rozwiązania reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta. 8 Pozostałe postanowienia 1. W Sklepie IKEA Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą usług oferowanych bezpośrednio przez Wykonawcę ( Dodatkowe Usługi ). Dodatkowe Usługi to m.in. usługa montażu mebli, podłączenia sprzętów AGD. Lista Dodatkowych Usług dostępna jest w Sklepie IKEA: w punktach sprzedaży, w DOK oraz na stronie internetowej w zakładce Usługi w IKEA 2. Dodatkowe Usługi realizowane są na podstawie umowy zawieranej bezpośrednio pomiędzy Klientem i Wykonawcą. Dodatkowe Usługi nie są objęte Zleceniem. IKEA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Dodatkowe Usługi (w tym ich realizację) i nie jest stroną umowy między Klientem i Wykonawcą. Dodatkowe Usługi świadczone są na warunkach uzgodnionych między Wykonawcą i Klientem. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach sprzedaży w Sklepie IKEA, w DOK IKEA oraz na stronie internetowej w zakładce Usługi w IKEA 4. IKEA jest uprawniona do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz w Sklepie IKEA. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klienta nabyte przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Regulamin obowiązuje od 10 marca 2014 r. 6

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. (dalej IKEA),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez IKEA Retail Sp.zo.o. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usług przez IKEA Retail Sp.zo.o. 1. Wstęp REGULAMIN ŚWIADCZENIA USLUG PRZEZ IKEA REATAIL SP.ZO.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą w Jankach ( IKEA ), ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą w Jankach ( IKEA ), ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,

Bardziej szczegółowo

2. Firma transportowa- zewnętrzna firma transportowo- montażowa wykonująca usługi w imieniu Smeg Polska

2. Firma transportowa- zewnętrzna firma transportowo- montażowa wykonująca usługi w imieniu Smeg Polska Regulamin świadczenia usług przez Smeg Polska sp. z o.o. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych świadczonych przez Smeg Polska sp. z o.o. (dalej Smeg Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą w Jankach ( IKEA ), ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem

Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem Definicje Sprzedawca - Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wołczyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą w Jankach ( IKEA ), ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą w Jankach ( IKEA ), ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. siedzibą w Jankach ( IKEA ), ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM W DOMU KLIENTA

REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM W DOMU KLIENTA REGULAMIN USŁUGI PLANOWANIA KUCHNI IKEA Z WYMIAROWANIEM W DOMU KLIENTA 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z usługi planowania kuchni IKEA wraz z wymiarowaniem w miejscu

Bardziej szczegółowo

Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa

Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady zawierania poza lokalem

Bardziej szczegółowo

Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej za pośrednictwem telefonu lub a

Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej za pośrednictwem telefonu lub  a Regulamin umowy zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej za pośrednictwem telefonu lub e-maila 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Letnie odświeżenie Meble kuchenne

Letnie odświeżenie Meble kuchenne REGULAMIN PROMOCJI Letnie odświeżenie Meble kuchenne 1. Postanowienia ogólne: 30.05.2016-27.07.2016 1.1 Nazwa promocji: Letnie odświeżenie Meble kuchenne. 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA Retail Sp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY

OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY W pliku: I REGULAMIN PROMOCJI TYGODNIA II REGULAMIN PROMOCJI MIESIĄCA I REGULAMIN PROMOCJI TYGODNIA OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: OFERTA TYGODNIA

Bardziej szczegółowo

Wiosenne zmiany w Twoim życiu - szafy PAX

Wiosenne zmiany w Twoim życiu - szafy PAX REGULAMIN PROMOCJI Wiosenne zmiany w Twoim życiu - szafy PAX 29.02.2016-20.04.2016 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: Wiosenne zmiany w Twoim życiu - Szafy. 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym

Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym I. Sprzedający. 1. Sprzedaż produktów w dziale IKEA Business lub dziale IKEA w pracy na mocy niniejszego

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO

MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO Dokument zawiera: I MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO II OFERTA TYGODNIA DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY REGULAMIN PROMOCJI MIESIĘCZNA OFERTA DLA KLIENTÓW IKEA FAMILY produkt HERO 01.02.2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania przez klientów Centrum Handlowego Arkadia z usług Strefa Usług - odbierz swoją przesyłkę w Centrum Handlowym Arkadia

Regulamin korzystania przez klientów Centrum Handlowego Arkadia z usług Strefa Usług - odbierz swoją przesyłkę w Centrum Handlowym Arkadia Regulamin korzystania przez klientów Centrum Handlowego Arkadia z usług Strefa Usług - odbierz swoją przesyłkę w Centrum Handlowym Arkadia Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania przez klientów

Bardziej szczegółowo

Kuchnia na Twoją miarę

Kuchnia na Twoją miarę Regulamin promocji Kuchnia na Twoją miarę 1 Postanowienia ogólne: w dniach 17.11.2014 11.01.2015 1.1 Nazwa promocji Kuchnia na Twoją miarę 1.2 Organizatorem promocji jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową

Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową REGULAMIN PROMOCJI Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową 1. Postanowienia ogólne: 30.05.2016-27.07.2016 1.1 Nazwa promocji: Letnie odświeżenie Meble kuchenne. 1.2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i od święta

100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i od święta REGULAMIN PROMOCJI 100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i od święta 23.11.2015-17.01.2016 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: 100 za 1000 Kuchnia gotowa na wszystko na co dzień i

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD

24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD REGULAMIN PROMOCJI 24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD 1. Postanowienia ogólne: czas trwania 07.06.2017 01.08.2017. 1.1. Nazwa promocji: 24 raty x 0 (zero) % na kuchnie METOD. 1.2. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wybierz swój sposób na jesienny dom Promocja 50 za 500 Szafy PAX

Wybierz swój sposób na jesienny dom Promocja 50 za 500 Szafy PAX REGULAMIN PROMOCJI 1. Postanowienia ogólne: Wybierz swój sposób na jesienny dom Promocja 50 za 500 Szafy PAX 10.10.2016-22.11.2016 1.1 Nazwa promocji: Wybierz swój sposób na jesienny dom Szafy PAX. 1.2

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "KASA WRACA" ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KASA WRACA ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "KASA WRACA" ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej "KASA WRACA - ZA KAŻDE WYDANE 500 ZŁ ZWRACAMY 50 ZŁ" (dalej jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu - lista artykułów promocyjnych REGULAMIN PROMOCJI

Załącznik nr 1 do Regulaminu - lista artykułów promocyjnych REGULAMIN PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI Garnki Forbluffad za 1 PLN do płyty indukcyjnej przy zakupie mebli kuchennych 1. Postanowienia ogólne: 23.11.2015-13.12.2015 1.1 Nazwa promocji: Garnki Forbluffad za 1 PLN do płyty indukcyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD

Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD REGULAMIN PROMOCJI Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD 1. Postanowienia ogólne: czas trwania 07.06.2017-01.08.2017 1.1 Nazwa promocji: Przepis na dobrą kuchnię Kuchnie METOD POZNAŃ. 1.2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREZENTY ZA TRANSAKCJE KARTĄ KREDYTOWĄ IKEA FAMILY

REGULAMIN PROMOCJI PREZENTY ZA TRANSAKCJE KARTĄ KREDYTOWĄ IKEA FAMILY REGULAMIN PROMOCJI PREZENTY ZA TRANSAKCJE KARTĄ KREDYTOWĄ IKEA FAMILY Organizatorem Promocji Prezenty za transakcje Kartą Kredytową IKEA FAMILY (dalej zwana Promocją ) jest Ikano Bank AB (publ) Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. 1. Niniejsze warunki określają zawieranie pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. umowy sprzedaży produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Sprzedawcą jest: Regulamin Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok; Numer NIP: 542-23-83-747, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

-10% DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY NA WYBRANE ŁÓŻKA I METERACE

-10% DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY NA WYBRANE ŁÓŻKA I METERACE 01.12.2015r. 31.12.2015 1. Postanowienia ogólne: REGULAMIN PROMOCJI -10% DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY NA WYBRANE ŁÓŻKA I METERACE 1.1 Nazwa promocji: -10% DLA KLUBOWICZÓW IKEA FAMILY NA WYBRANE ŁÓŻKA I

Bardziej szczegółowo

Regulamin skupu metali szlachetnych

Regulamin skupu metali szlachetnych Regulamin skupu metali szlachetnych 1. Definicje 1. RALF-MET z siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu metali szlachetnych pod adresem Marcina z Wrocimowic 12E/15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RHENUS LOGISTISC S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RHENUS LOGISTISC S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RHENUS LOGISTISC S.A. 1. Wstęp Niniejszy regulamin ( Regulamin ) świadczenia usług określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez Rhenus Logistics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Kup produkty Chappi lub Kitekat i odbierz e-bon

REGULAMIN Kup produkty Chappi lub Kitekat i odbierz e-bon I. Definicje REGULAMIN Kup produkty Chappi lub Kitekat i odbierz e-bon Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: Akcja - akcja Kup produkty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02 222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla klientów indywidualnych

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla klientów indywidualnych REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla klientów indywidualnych Organizatorem Promocji jest spółka Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. Informacje ogólne: 1 1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. (obowiązuje od 1.11.2015 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Homecierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 9/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Klientów Tritum. ipad lub ipad Mini za 1 zł. Definicje

Regulamin Promocji dla Klientów Tritum. ipad lub ipad Mini za 1 zł. Definicje Regulamin Promocji dla Klientów Tritum ipad lub ipad Mini za 1 zł 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Organizator - Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki składania zamówień poprzez e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG

REGULAMIN USŁUG CE-MA s.c. Michał Magiera, Aleksander Cebula Kantorowicka 189 31-763 Kraków NIP:679-292-59-68 REGON: 120434620 montaze.krakow@ce-ma.pl telefon: 799 886 720 REGULAMIN USŁUG Niniejszy Regulamin montażowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD

24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD REGULAMIN PROMOCJI 24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD 1. Postanowienia ogólne: 12.12.2014-11.01.2015 1.1. Nazwa promocji: 24 rat x 0 (zero) % na kuchnie METOD. Artykuły objęte promocją wskazane są w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SSL Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla Partnerów Certum

REGULAMIN PROMOCJI SSL Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla Partnerów Certum REGULAMIN PROMOCJI SSL Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla Partnerów Certum Organizatorem Promocji jest spółka Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://terrano.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Helios spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-418) przy al. Kościuszki 17 zarejestrowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Finansowanie z pełnym bakiem. Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży premiowej Finansowanie z pełnym bakiem. Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży premiowej Finansowanie z pełnym bakiem Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Finansowanie z pełnym bakiem jest: 1) Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy MOYE prowadzony jest przez MOYE spółka cywilna M.Wyszomierska M.Wyszomierska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

1. [Postanowienia ogólne]

1. [Postanowienia ogólne] Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji] 4. [Płatność]

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo