Wiesław Balcerak U źródeł sojuszu polsko-rumuńskiego. Mazowieckie Studia Humanistyczne 13/1-2,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiesław Balcerak U źródeł sojuszu polsko-rumuńskiego. Mazowieckie Studia Humanistyczne 13/1-2,"

Transkrypt

1 Wiesław Balcerak U źródeł sojuszu polsko-rumuńskiego Mazowieckie Studia Humanistyczne 13/1-2,

2 P rejä t X*<nrmoJI f# js k # «pmaąйзу P»l*ką I Ittfflaają,-; ШщИ piwrwsa* I f i» a W y Ρ*1 Μ I" Еетий «. rt*wią* iją * if d««р 4 1 я ««brony # r «i *»upada s«ш%ж*яу. Ι * Ι Ъ«8 w a g l ^ «î * *«j * r s #» Sftbwiritpiatti«wBf&lmi P» ey #dae*i»j# à# б** *- f»ш кл l#*w#s g*leki*ge 1 та» m ńaiwgs* I SS, il«basj» f& i d i i i M i l i * want«ew»j*j * b * j «ji sg i# # l «g lną paéaw* A»*iąittją *tą r4wai#i aayetaaliua e g io ilé twłm liaaeją «eibut* BÎwaiei «Л* paaawa sawi «rające ukłaft 3Aewl%*ują e iç»aiyohstiawt egïeeld twbtii.» a s ją ogdlną «ra a i* ф ф у Boeja wypowiedzi* ł * wojną j e d n e «-Rieb, Itfb w re a l* reayj«king«&iate% *organl*owa««!ni e l ł «! aa. fre e s t* n ajim i! $.Ш 0*Лг«*уш» each eknntlanyeh k» w «ia ją peutyo***»**w*i w wyp*sueu gdyby w Boeji a l «g ««««n* egdto } ««U lu a o ji* t iym ta te t» wypaätat *bydwa peśetw* sobewlątiają sią wypowie4 s i# i aafeyahaiatfk w»j»<t B**Ji wsglfdfti* wy«pewledaieó aawł«aa*nie brwtł* Sы Obydwa jwńntwa aebewiąpają * if w a b y dwdob wypadfcaoh pr*«wideimych w S A e* c«ntrow&6 «w»j*-*lły»a fro a a ie we«hedaiss». Xaaewgltrm j * ba a d ia kaâdwg» райа«* Î4 ;4 fw i» ji piecfcwtf lieaąo 4 gmüti p te e h A f m dywtają i 2 dyw iaj* ja d y osyii го««в ^ -ludst, * тшф ре* Pierwsza strona projektu konwencji wojskowej pomiędzy Polską i Rumunią

3 MATERIAŁY I DOKUMENTY Mazowieckie Studia Humanistyczne Wiesław Balcerak Nr 1-2>2012 U ŹRÓDEŁ SOJUSZU POLSKO-RUMUŃSKIEGO Powstająca do życia Druga Rzeczpospolita musiała sprostać wielu zagrożeniom nie tylko wewnętrznym, ale przede wszystkim zewnętrznym. Zagrożeniem nie tylko pierwszoplanowym, ale wręcz śmiertelnym była Rosja, a w szczególności Rosja Sowiecka, która na dodatek przez trupa Polski zamierzała dokonać eksportu rewolucji na Zachód. Gorączkowe poszukiwania sprzymierzeńca dla sprostowania inwazji sowieckiej nie mogły pominąć Rumunii, sąsiada Rosji Sowieckiej. Stosunki zarówno rumuńsko-rosyjskie, jak i rumuńsko-sowieckie także były brzemienne konfliktem, już choćby z uwagi na fakt przyłączenia do Królestwa Rumunii Besarabii1. Tyle tylko, że w danym momencie dziejowym obiektem priorytetowym agresji sowieckiej była Polska. Takie zhierarchizowanie stopnia zagrożenia niejako skazywało Warszawę na pozycję strony zabiegającej o ewentualne sojusznicze wsparcie Rumunii2. Dodatkowym czynnikiem związanym nie tylko ze sprawą zagrożenia sowieckiego, ale i potencjalnego przez Rzeszę było stworzenie możliwości korzystania z tranzytu południowego przez terytorium rumuńskie z wyjściem na Morze Czarne3. Poza tym na rzecz sojuszniczych powiązań polsko-rumuńskich przemawiały względy obliczone na strategiczny alians z Francją i stworzenie trójstronnego układu obronnego, które by mogły stanowić podstawę systemu sojuszy wschodnich4. 1 Besarabia - kraina leżąca między Dniestrem, Prutem a Morzem Czarnym, zamieszkała w większości przez ludność narodowości rumuńskiej, w 1812 r. została zagarnięta przez Rosję. W 1918 r. Rumunia, korzystając z osłabienia Rosji, zagarnęła Besarabię, co jednak nie zostało zaaprobowane przez Rosję Sowiecką. 2 Szerzej zob. H. Bułhak, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję wojskową w latach , Dzieje Najnowsze 1973, nr 3. 3 Por. H. Bułhak, Próby przekształcenia sojuszu wojskowego z Rumunią w trójstronne przymierze polsko-francusko-rumuńskie w latach , Przegląd Historyczny 1973, nr 3. 4 Por. E. Campus, Mica înfelegere, Bucureçti 1969, s. 68.

4 276 W iesław Balcerak Powyżej zasygnalizowane przesłanki sprzyjające powiązaniom sojuszniczym nie mogły być obojętne i dla Rumunii, która w nowej konstelacji stosunków międzynarodowych po I wojnie światowej musiała znaleźć odpowiednie gwarancje swego bezpieczeństwa. Takie gwarancje ukierunkowane na potężnego sąsiada ze wschodu dawać mogło zbliżenie z Polską powiązaną z Francją. Dla sterników rumuńskiej nawy państwowej stanęła konieczność przełamania zachowań asekuracyjnych w relacjach z Polską, mimo całego związanego z tym ryzyka. Chodziło o to, aby to ryzyko możliwie jak najbardziej zminimalizować, zwłaszcza w aspekcie toczącej się wojny polsko-sowieckiej i jej wpływu na bezpieczeństwo Rumunii5. Zaprezentowane niniejszym dokumenty wskazują na bynajmniej niełatwy przebieg rokowań polsko-rumuńskich od początków 1920 r. Po stronie rumuńskiej widocznej woli zbliżenia towarzyszyła dość daleko posunięta ostrożność w odniesieniu do konkretnych zobowiązań co do skali zaangażowania i ryzyka z tym związanego. Ujawniało się to zwłaszcza w trakcie pertraktacji nad poszczególnymi sformułowaniami dotyczącymi skali zaangażowania stron i szybkości reakcji w wypadku zaistnienia casus foederis. Ciążyło to zwłaszcza nad przebiegiem uzgodnień zawartych w konwencji wojskowej, wymagających znacznej konkretyzacji zakresu zobowiązań. Toteż o ile konwencja polityczna, stanowiąca podstawę rodzącego się sojuszu, a zawierająca sformułowania o większej skali uogólnień dojrzewała przy znacznie mniejszych kontrowersjach, o tyle drugi człon tegoż sojuszu - konwencja wojskowa - rodziła się powoli i przy dość wyraźnej grze na zwłokę strony rumuńskiej, a w szczególności jej czynników wojskowych. Ona też stanowiła najbardziej newralgiczną część pertraktacji6. Można zaryzykować stwierdzenie, że przełom w rokowaniach o konwencję wojskową nastąpił w początkach 1921 r., kiedy to nie tylko zostały przesądzone losy wojny polsko-sowieckiej, ale dojrzewał sojusz polsko-francuski i rozchodziły się pogłoski, że wraz z wiosną strona polska może wznowić działania wojenne, zaś rokowania o traktat pokojowy w Rydze zostały przyspieszone. Dla Bukaresztu ryzyko sojuszu z eksponowaną strategicznie i politycznie Rzeczpospolitą zmalało, a jej znaczenie jako sprzymierzeńca wzrosło. 29 stycznia 1921 r. nastąpiło daleko idące zbliżenie stanowisk i parafowano projekt konwencji7. Do przełamania oporów strony rumuńskiej w niemałej mierze przyczynił się ówczesny poseł Polski w Bukareszcie Aleksander Skrzyński, wykorzystując sprzyjające układy na dworze króla Ferdynanda. 5 Por. H. Bułhak, Stosunki Polski z Rumunią ( ), w: Odrodzona Polska wśród sąsiadów ,Warszawa 1999, s W świetle znanych dokumentów należy skorygować wszczęte w grudniu 1920 r. rokowania doprowadziły szybko do uzgodnienia podstawowych zasad. Jak wynika bowiem z przekazów projekt konwencji wojskowej był obiektem uzgodnień już. w styczniu 1920 r. Por. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski , t. II: , Londyn 1956, s Ibidem.

5 U źródeł sojuszu polsko-rum uńskiego marca 1921 r. w Bukareszcie podpisane zostały dwie konwencje składające się na sojusz między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii. Konwencja o przymierzu odpornym stanowiła: Artykuł I Polska i Rumunia zobowiązują się wspomagać się wzajemnie na wypadek, gdyby jedna z nich została zaatakowana, bez dania powodu ze swej strony, na swych obecnych granicach wschodnich. W następstwie tego na wypadek, gdyby jedno z obydwu państw zostało bez dania powodu ze swej strony napadnięte, drugie będzie się uważało za będące w stanie wojny i udzieli mu zbrojnej pomocy. Artykuł II Celem uzgodnienia swych wysiłków pokojowych obydwa Rządy zobowiązują się do porozumiewania się w kwestiach polityki zewnętrznej dotyczących ich stosunków z ich wschodnimi sąsiadami. Artykuł III Konwencja wojskowa określi sposób, w jaki oba kraje udzielą sobie w danym wypadku pomocy. Konwencja ta poddaną będzie tym samym warunkom, jak i obecna konwencja, co do czasu trwania i ewentualnego wypowiedzenia8. Wraz z konwencją ogólną podpisana została tajna konwencja wojskowa, do której dochodzono z trudnościami. Ilustruje to m.in. pismo gen. Stanisława Hallera do Wodza Naczelnego z 23 stycznia 1921 r. w następującym brzmieniu9: Generał Stanisław Haller Bukareszt 23/ Do Wodza Naczelnego Odpis dla Szefa Sztabu Generalnego. Praca moja nad konwencją wojskową z Rumunią przedstawia się w chwili obecnej następująco: W porozumieniu z deklaracją wojskową rumuńską (Gen. Stratilescu), przedłożyłem przed kilku dniami projekt konwencji wojskowej, której 1 egzemplarz przesyłam do II oddziału Nacz.[elnego] Dow.fództwaJ z prośbą o natychmiastowe przedłożenie odpisów Panu Komendantowi i Szefowi Sztabu Gener.[alnego], Projekt ten został opracowany po uzgodnieniu wszystkich punktów na poprzednich posiedzeniach wspólnej komisji. 8 Dziennik Ustaw RP 1921, nr 81, poz Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Naczelne Dowództwo WP. Oddział II Informacyjny. Adiutantura Generalna, Dz. 6/58, 14/III 1920.

6 278 W iesław Balcerak Rumuńska delegacja wojskowa nie dała do dziś dnia odpowiedzi na ten projekt, motywując to tym, że będzie on przesłany prezydentowi ministrów gen. Averescu. Dziś miałem pierwszą konferencję z gen. Averescu. Odniosłem wrażenie, że chce on wprawdzie dokładnie wykazać szczegóły naszej ewentualnej pomocy nawet w formie podpisania projektu konwencji. Czyni to w ten sposób, że żąda bardzo dokładnych dat o naszej mobilizacji, gotowości bojowej str.[on], które mogą być właściwie ujawnione dopiero po podpisaniu zasady wzajemnej pomocy. Gen. Averescu oświadczył, że 24/1 przedłoży kwestionariusz ze szczegółowymi pytaniami, zapraszając mnie do przedłożenia analogicznych zapytań. Mam zamiar w tej sprawie nie wykraczać poza ramy dotychczas ogólne, ale w sposób wystarczający dla orientacji w zakresie potrzebnym dla konwencji, podanych szczegółów. W tym zakresie odpowiem delegacji rumuńskiej po otrzymaniu kwestionariusza. Dnia 24/1 będzie min.[ister] Averescu rozmawiał z min.[istrem] Skrzyńskim. Może wówczas będzie wytłumaczone niejasne zachowanie się Averescu. Mam zamiar jeszcze 3 do 4 dni wyczekiwać, spodziewając się w tym czasie wyjaśnienia istotnego zamiaru Rumunów. Wszystkie zaszłe fakty będę przekazywać do Warszawy telegraficznie. Dnia 24/1 popołudniu mam audiencję u Króla. Zamierzam podkreślić z jednej strony chęć konwencji, z drugiej zaś podnieść konieczność przyjęcia zasady wzajemnej pomocy i obrony granic, poczem dopiero szczegóły mogą być przez obydwie strony uprawomocnione. Haller Generał Projekt Konwencji Wojskowej pomiędzy Polską i Rumunją. Część pierwsza I- Rządy Polski i Rumuński obowiązują się do wspólnej obrony w razie napadu ze strony Rosji bez względu na formę jej rządu. Zobowiązanie wspólnej pomocy odnosi się do całego frontu lądowego polskiego i rumuńskiego. 2 O ile Rosja po zdemobilizowaniu swojej obecnej armji ogłosi ogólną mobilizację, oba państwa obowiązują się również natychmiast ogłosić mobilizację ogólną. Również oba państwa zawierające układ zobowiązują się natychmiast ogłosić mobilizację ogólną w razie gdyby Rosja wypowiedziała

7 U źródeł sojuszu polsko-rum uńskiego 279 wojnę jednemu z nich, lub w razie rosyjskiego ataku, zorganizowanemi siłami na froncie najmniej 30-kilometrowym, w granicach określonych konwencją polityczną, nawet w wypadku gdyby w Rosji nie ogłoszono ogólnej mobilizacji. W tym ostatnim wypadku obydwa państwa zobowiązują się wypowiedzieć natychmiast wojnę Rosji względnie wypowiedzieć zawieszenie broni. 3. Obydwa państwa zobowiązują się w obydwóch wypadkach przewidzianych w 2 skoncentrować swoje siły na froncie wschodnim. Koncentracja ta obejmie dla każdego państwa przynajmniej 14 dywizji piechoty liczące po 4 pułki piechoty na dywizję i 2 dywizje jazdy czyli razem ludzi, z czego połowa będzie dyslokowana w taki sposób, aby jej poparcie bezpośrednio odczuła armja sąsiednia. 4. Ażeby nie stracić inicjatywy strategicznej w razie wypowiedzenia wojny obydwa państwa zawierające układ zobowiązują się przedsięwziąć następujące zarządzenia, o ile się stwierdzi, że Rosja koncentruje swoje siły zbrojne na granicy jednego z tych państw. a/ O ile Rosja skoncentruje na granicy jednego z państw więcej niż zdolnych do walki ludzi, drugie państwo celem zmuszenia Rosji do rozdzielenia jej sił, zobowiązuje się skoncentrować na swej granicy siły gotowe do podjęcia walki w liczbie ludzi co najmniej równej tej, która przewyższa ludzi skoncentrowanych przez Rosję. Koncentracja ta będzie przeprowadzona dla Polski na południe od Prypeci, a dla Rumunji na północ od linji Jasy-Dubosary. Uwaga 1. Za teren koncentracyjny uważa się: Tereny znajdujące się między granicą rumuńską a polską i linją rzeki BOH oraz miejscowościami WINNICA, KOZIATYŃ, BERDY CZÓW, ŻYTOMIERZ, KOROSTEN, OWRUCZ, MIŃSK, POŁOCK wszystkie włącznie. Przyjmuje się, iż koncentracja przeciwko Rumunji obejmuje tereny na południe od linji ZBRUCZA, BAR, WINNICA, a przeciwko Polsce tereny na północ od tej linji. Uwaga 2. Gdyby dane obydwu Sztabów Generalnych co do ilości skoncentrowanych przez Rosję żołnierzy nie były zgodne, weźmie się za podstawę ilość jednostek tj. 16 dywizji piechoty lub kawalerji licząc 2 dywizje kawalerji za 1 dywizję piechoty. Ы Możliwe jest nawet, o ile atak rosyjski jeszcze się nie rozpoczął ale koncentracja i postępowanie Rosji nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do jej zamiarów agresywnych, że ogólna mobilizacja obydwóch państw będzie ogłoszona. Również, o ile okaże się

8 280 W iesław Balcerak D elegacja rum uńska proszona jest o przedłożenie swych propozycji co do ew entualnego w zm ocnienia frontu ru m u ń sk iego przez wojska polskie. potrzeba wykonania operacji strategicznej, celem uprzedzenia ataku rosyjskiego, odpowiednie środki będą wykonane po poprzednim porozumieniu się obydwu Rządów lub Sztabów Generalnych. 5. Wzajemne współdziałanie strategiczne sił wskazanych w 3 wykonane będzie w sposób następujący: W razie ataku na Rumunję na jakimkolwiek odcinku jej granicy, Polska odciąży ją przez akcję ofensywną, wychodzącą z rejonu RÓWNO-TARNOPOL w kierunku ZMIERZYNKA-W1NNICA. W razie ataku skierowanego na front polski, Rumunja zobowiązuje się odciążyć go albo ofensywą wychodzącą z północnej Besarabji w tym samym kierunku albo oddaniem do dyspozycji Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich części swych sił celem wzmocnienia prawego skrzydła polskiego. Gdyby Rosja zaatakowała obydwa państwa równocześnie, zobowiązują się one po odepchnięciu sił przeciwnika na własnym froncie, pomóc sąsiadowi w zasadzie w sposób wyżej wymieniony po wzajemnem porozumieniu się obu Naczelnych Dowództw, co zależeć będzie od chwilowej sytuacji. Dla określenia chwili rozpoczęcia wyżej wskazanych manewrów, obydwie strony zwrócą uwagę na konieczność zmuszenia Rosji do walczenia równocześnie przeciwko obydwu armjom i uniemożliwiania jej ataku całą jej siłą na jedno państwo. 6. Zc względu na doniosłą wagę utrzymania stałej łączności pomiędzy Polską a Rumunją, zobowiązują się obydwa państwa przedsięwziąć wszelkie środki potrzebne do utrzymania za wszelką cenę tej łączności i ochrony kolei żelaznej pomiędzy Polską a Rumunją. W razie gdyby Polska przeprowadziła atak z rejonu TARNOPOL- -ROWNO, utrzymanie łączności wykonane będzie przez Rumunję. 7. Szczegółowe plany opierające się na 2, 3, 4, 5, 6 niniejszej konwencji opracowane będą na podstawie porozumienia się obydwu Szefów Sztabu Generalnego. Obydwa Sztaby Generalne będą sobie wzajemnie podawały wszystkie dane dotyczące armji rosyjskiej, jak również wszystkie dane dotyczące siły organizacji, dyslokacji wojsk własnych, zobowiązując się utrzymywać je jako ściśle tajne na równi z planami operacyjnymi. 8 Celem zapewnienia współdziałania Sztaby Generalne wymienią z początkiem wojny lub ewentualnie z chwilą mobilizacji generałów,

9 U źródeł sojuszu polsko-rum uńskiego 281 którzy będą przydzielani jako łącznikowi do Naczelnego Dowództwa obydwu armji. Projekt Konwencji Wojskowej pomiędzy Polską a Rumunją. D elegacja rum uńska zechce określić ilość, której może dostarczyć. D elegacja rum uńska zechce przedłożyć swoje wnioski charakteru ekonomicznego. Część druga 9. Uwzględniając wyczerpanie środków żywności w Polsce z powodu długiej wojny z Rosją bolszewicką zobowiązuje się Rumunja celem umożliwienia przeprowadzenia mobilizacji i wojny: a/ dopomóc w przewiezieniu przez granicę i terytorjum Rumunji koni zakupionych zagranicą, Ы dostarczyć Polsce od dnia wypowiedzenia aż do końca wojny zboża na ludzi i koni według norm zaprowiantowania armji polskiej, с/ dostarczyć amunicję rosyjskiej... dla karabinów... dla dział 3 calowych. io. Obydwa państwa zobowiązują się robić sobie nawzajem ułatwienia i przeprowadzać ulepszenia w sprawach następujących: - Połączenia kolejowe i wodne między Rumunją i Polską. - Łączność telegraficzna i telefoniczna pomiędzy obydwu państwami. - Odbudowa mostów na pograniczu polsko-rumuńskiem, szczególnie mostu w ZALESZCZYKACH. - Używalność dla transportów polskich portów GAŁAC i BRAIŁA. Powyższe sprawy będą wykonane po specjalnych porozumieniach, których wynik w żadnym razie nie może wpłynąć na prawomocność niniejszej umowy. s u. Konwencja niniejsza wchodzi w życie z chwilą podpisania przez pełnomocnych delegatów obydwu państw. Umowa ta wchodzi w skład konwencji politycznej, którą obydwa państwa zawierają równocześnie i ma moc obowiązującą tak długo, jak i konwencja polityczna. Ewentualne modyfikacje konieczne z powodu sytuacji wojskowej mogą być przeprowadzone w czasie po poprzednim porozumieniu się obydwu rządów.

10 282 W iesław Balcerak 12. O ileby podczas trwania niniejszej konwencji wybuchła współna wojna przeciwko Rosji zobowiązują się obydwa państwa kategorycznie zawierać razem zawieszenie broni lub pokój. Lokalne zawieszenie broni może nastąpić bez poprzedniego porozumienia się, lecz nie na dłużej niż na 24 godz. 13. Konwencja niniejsza zredagowana jest w dwóch egzemplarzach w języku francuskim. Nie może ona być opublikowaną ani podaną do wiadomości innemu państwu jak tylko po poprzednim porozumieniu się obydwu państw i równocześnie. 14. Żadne inne państwo nie może być wciągnięte do niniejszej konwencji bez poprzedniego porozumienia się i zgody obydwu państw zawierających układ10. 3 marca 1921 r. w Bukareszcie została podpisana tajna konwencja wojskowa polsko-rumuńska: 1. - Skoro tylko jedno z układających się państw zostanie zaatakowane w warunkach stanowiących casus foederis, stosownie do postanowień Konwencji Politycznej zawartej między dwoma państwami, Państwo nie zaatakowane będzie mieć obowiązek ogłosić natychmiast mobilizację w tym samym wymiarze, co państwo zaatakowane Jeżeli rozmiary agresji będą wymagać powszechnej mobilizacji, układające się państwa zobowiązują się dostarczyć każde przynajmniej 14 dywizji piechoty (typu normalnego) albo 4 pułki piechoty i 2 pułki artylerii lub równoważne i 2 dywizje kawalerii dla działań wojskowych na froncie wschodnim, gdzie mogą one być użyte bądź do działań defensywnych, bądź ofensywnych Jeżeli zagrażające siły skoncentrują się jedynie w pobliżu granic wschodnich jednego z układających się państw, państwo zagrożone w konsekwencji przedsięweźmie odpowiednie kroki. Jeżeli z charakteru zagrożenia wynikałoby, że niezbędnym środkiem byłaby mobilizacja ze strony państwa zagrożonego, państwo zaprzyjaźnione będzie zobowiązane podjąć ze swej strony analogiczne kroki w ten sposób, aby w każdej chwili oba państwa mogły równocześnie skutecznie stawić czoło każdej ewentualnej agresji ze wschodu Siły przewidziane w artykule 2 będą skoncentrowane najpóźniej licząc od daty ogłoszenia mobilizacji: 10 Ibidem.

11 U źródeł sojuszu polsko-rum uńskiego 283 a. - dla działań obronnych na terenie kraju: armia polska w 24 dni, armia rumuńska w 18 dni; b. - dla działań ofensywnych poza własną granicą lub dla ewentualnego przegrupowania: armia polska w 28 dni, armia rumuńska w 21 dni; Siły te będą skoncentrowane w strefach wyznaczonych w załączonych szkicach, które to szkice podpisane przez szefów Sztabów Generalnych obu państw stanowią integralną część niniejszej konwencji i mogą podlegać zmianie tylko za uprzednią zgodą obu Sztabów Generalnych Rozwinięcie strategiczne działań dokona się zgodnie z planem ustalonym za wspólną zgodą przez oba sztaby, podczas mobilizacji i koncentracji armii. Wstępna i stała wymiana poglądów będzie miała miejsce w tej sprawie poczynając od momentu podpisania konwencji Jakakolwiek byłaby sytuacja strategiczna, obie armie zachowają każda swe własne dowództwo naczelne. Jednak w wypadku, kiedy całe zgrupowania lub części ugrupowań byłyby odcięte od swojej armii na froncie strategicznym drugiej armii, wówczas ugrupowania te lub ich części będą podporządkowane z operacyjnego punktu widzenia dowództwu tej ostatniej Dla zapewnienia łączności między obu armiami, od pierwszego dnia mobilizacji będzie wyznaczony do każdego ze Sztabów Generalnych oficer sztabowy armii zaprzyjaźnionej z pełnymi pełnomocnictwami, aby zobowiązania, które będzie musiał ewentualnie podjąć, były decyzjami definitywnymi. Do daty mobilizacji łączność między dwoma Sztabami będzie utrzymana w zasadzie przez odnośnych attachés wojskowych. Jeżeli nastąpi sytuacja przewidziana w artykule 3 zapewni się łączność na warunkach wskazanych w ustępie I niniejszego artykułu, jak tylko państwo zagrożone tego zażąda Dla zapewnienia i koordynacji funkcjonowania służb ogólnych na tyłach obu armii i pomocy z punktu widzenia administracyjnego, do której udzielenia będą wzajemnie zobowiązane, powołane zostaną od pierwszego dnia mobilizacji następujące organy: - mieszana komisja dla spraw etapowych; - mieszana komisja do spraw wszelkich rodzajów komunikacji; - mieszana komisja do spraw zaopatrzenia w broń, amunicję i wszelkiego rodzaju materiały wojenne; - mieszana komisja do spraw zaprowiantowania i ekwipunku; - wspólne biuro informacji. Miejsce funkcjonowania tych organów będzie uprzednio określone przez oba Sztaby Generalne Wszystkie kwestie szczegółowe zawierające wstępne przygotowania i nie wchodzące w ramy ustaleń niniejszej konwencji mogą być zawarowane przez oba Sztaby Generalne za ich wspólną zgodą po podpisaniu tej ostatniej.

12 284 W iesław B alcerak Niniejsza konwencja stanowi część Konwencji Politycznej; ma tą samą wartość i podlega tym samym ograniczeniom, co ta ostatnia Postanowienia niniejszej konwencji pozostają całkowicie tajne. Szef Sztabu Generalnego Armii Rumuńskiej Generał Korpusu Armijnego [C.] Christescu Szef Sztabu Generalnego Armii Polskiej Generał Dywizji [T.] Rozwadowski11 11 Tekst w języku francuskim H. Bułhak, Materiały do dziejów sojuszu polsko-rumuńskiego w l , Studia Historyczne, Kraków 1973, z. 3, s. 421^422; Cyt. za: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej , t. I, pod red. nauk. T. Jędruszczaka i M. Nowak- -Kiełbikowej, Warszawa 1989, s

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1), OBRONY NARODOWEJ ORAZ ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 2) z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13 Spis tresci Wykaz 11 Wstçp 13 Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 2. i teza pracy 16 3. uzytych w tytule i dalszych czesciach 17 4. Zastosowane metody badawcze 19 5. Struktura pracy 20 1. i dzialania

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach

- o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach Druk nr 1602 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Komisja Obrony Narodowej OBN 020 1 03 Warszawa, 7 maja 2003 r. Pan Marek BOROWSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Grzegorz Socik REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Odradzające się Wojsko Polskie już od pierwszych chwil swego istnienia musiało toczyć walki w obronie państwa, które dopiero

Bardziej szczegółowo

zbadania możliwości rozszerzenia zakresu zakazów i ograniczeń zawartych w niniejszej konwencji i w załączonych do niej protokołach, biorąc również

zbadania możliwości rozszerzenia zakresu zakazów i ograniczeń zawartych w niniejszej konwencji i w załączonych do niej protokołach, biorąc również Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, Genewa, 10 października 1980 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH. Zbigniew FILIP

CHARAKTERYSTYKA OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH. Zbigniew FILIP CHARAKTERYSTYKA STANÓW W GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH Zbigniew FILIP 2 3 Konflikt na Ukrainie Ofiary wśród żołnierzy biorących udział w konflikcie: ok. 50.000 Ofiary wśród ludności

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Zgodnie z art. 3 dekretu z 6 VIII 1926 r. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych był stałym zastępcą ministra spraw wojskowych we wszystkich sprawach dotyczących przygotowania sił zbrojnych państwa do obrony

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 11.04.2016 r. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU Kwiecień 2016 www.koziej.pl @SKoziej 1 ZAGAGNIENIA: Warunki bezpieczeństwa Polski wyzwania i zagrożenia szanse i

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik)

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Rozdział I Postanowienia ogólne Artykuł 2 Niezależnie od postanowień, które wejdą w życie już w czasie pokoju,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2550 Warszawa, 16 lutego 2004 r.

Druk nr 2550 Warszawa, 16 lutego 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-14-04 Druk nr 2550 Warszawa, 16 lutego 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14

ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14 ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14 1 TEMAT: PROWADZENIE DZIAŁAŃ OBRONNYCH W RAMACH POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ PODCZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ELEMENTAMI POZAMILITARNEGO PODSYSTEMU OBRONNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia,

Bardziej szczegółowo

Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów.

Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo

B7-0128/2009 } B7-0129/2009 } B7-0130/2009 } B7-0131/2009 } B7-0132/2009 } RC1/Am. 1

B7-0128/2009 } B7-0129/2009 } B7-0130/2009 } B7-0131/2009 } B7-0132/2009 } RC1/Am. 1 B7-0132/2009 } RC1/Am. 1 1 Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba Punkt F preambuły F. mając na uwadze, że niebywale ważne jest, by UE mówiła jednym głosem, wykazała głęboką

Bardziej szczegółowo

W tych krajach, gdzie pospolite ruszenie lub oddziały ochotnicze stanowią armię lub wchodzą w jej skład, nazwa armii rozciąga się na nie.

W tych krajach, gdzie pospolite ruszenie lub oddziały ochotnicze stanowią armię lub wchodzą w jej skład, nazwa armii rozciąga się na nie. REGULAMIN HASKI Z 1907 R. Załącznik DO IV KONWENCJI HASKIEJ Z 1907 R. Art. 1. Ustawy, prawa i obowiązki wojenne stosują się nie tylko do armii, lecz również do pospolitego ruszenia i oddziałów ochotniczych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

Wojskowe plany wzmocnienia Polski Wschodniej

Wojskowe plany wzmocnienia Polski Wschodniej Wojskowe plany wzmocnienia Polski Wschodniej Wicepremier Tomasz Siemoniak przekazał wczoraj, 19 października w Białymstoku informację, że w 2017 r. na bazie obecnego 18. pułku rozpoznawczego, w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.95.106.519 KONWENCJA o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z dnia 15 września 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Lotnictwo W 1936 r. kończono realizację dotychczasowego 3-letniego programu rozbudowy lotnictwa. Złożony przez szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. gen. bryg. Ludomiła Rayskiego latem 1936 r. nowy program

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Kierowanie Siłami Zbrojnymi Estonii oparte jest na zasadzie cywilnego kierownictwa

Kierowanie Siłami Zbrojnymi Estonii oparte jest na zasadzie cywilnego kierownictwa 2. SIŁY ZBROJNE (KAITSEVÄGI) 2.1. Władze naczelne i organizacja sił zbrojnych Kierowanie Siłami Zbrojnymi Estonii oparte jest na zasadzie cywilnego kierownictwa obroną narodową, wynikającą z demokratycznego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS

INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE Sabina Nowosielska (-) Dnia 1.06.2015 r. INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE OPRACOWAŁ Z-ca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: TRAKTAT PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.63.585 KONWENCJA o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 72 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1663 Warszawa, 9 czerwca 2003 r.

Druk nr 1663 Warszawa, 9 czerwca 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-03 Druk nr 1663 Warszawa, 9 czerwca 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2007 r.)

UMOWA. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2007 r.) UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r., podpisana

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego 72. Dywizji Strzeleckiej

Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego 72. Dywizji Strzeleckiej UWAGA! Zachowano oryginalną stylistykę z dziennika bojowego. Źródło: Pamięć Narodu. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Tłumaczenie: Maciej Krzysik Nysa 1945-2015. Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09 Druk nr 2241 Warszawa, 6 sierpnia 2009 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym

Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym 1. Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SYSTEMU STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU

KONCEPCJA SYSTEMU STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU KONCEPCJA SYSTEMU STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU (na agresję) Warszawa, kwiecień 2014 r. Kwiecień 2014 BBN 1 ZADANIOWA GENEZA PROBLEMU (1) (Wystąpienie Prezydenta na odprawie KKSZ) Unowocześnienie sił

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2016 r. COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. POMIĘDZY Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. ul. Śmidowicza 69, Gdynia /..

UMOWA O WSPÓŁPRACY. POMIĘDZY Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. ul. Śmidowicza 69, Gdynia /.. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w POMIĘDZY Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia /.. reprezentowaną przez komandora prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA - Rektora-Komendanta

Bardziej szczegółowo

MIASTO GARNIZONÓW

MIASTO GARNIZONÓW 1920 1939 MIASTO GARNIZONÓW 18. PUŁK UŁANÓW POMORSKICH 64 i 65 PUŁK PIECHOTY 16 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ, Do 1927 r. WYŻSZA SZKOŁA LOTNICZA (PRZENIESIONA POTEM DO DĘBLINA ] Od 1928 r. - LOTNICZA SZKOŁA STRZELANIA

Bardziej szczegółowo

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Na podstawie art.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK polish.poland.usembassy.gov Facebook www.facebook.com/usembassywarsaw YouTube www.youtube.com/user/usembassywarsaw Twitter twitter.com/usembassywarsaw USA & Poland Polska

Bardziej szczegółowo

Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1

Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1 Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego (Protokół III) 1 Preambuła Wysokie Umawiające się Strony, (Ustęp1) Potwierdzając

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. w oświadczeniu lustracyjnym informacji o pracy lub służbie w organach

UZASADNIENIE. w oświadczeniu lustracyjnym informacji o pracy lub służbie w organach UZASADNIENIE Konieczność dokonania nowelizacji ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów wynika

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art ustawy z dnia 2016 r.. o ochronie ludności (Dz. U. z r. Nr.), ustala się co następuje:

Na podstawie art ustawy z dnia 2016 r.. o ochronie ludności (Dz. U. z r. Nr.), ustala się co następuje: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Polska flaga w NATO

Polska flaga w NATO Polska flaga w NATO 2014-03-12 12 marca 1999 roku, Independence w USA. W samo południe szef polskiej dyplomacji Bronisław Geremek przekazuje sekretarz stanu Madeleine Albright akt przystąpienia Polski

Bardziej szczegółowo

Stanisław KOZIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W WARUNKACH HYBRYDOWEJ ZIMNEJ WOJNY

Stanisław KOZIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W WARUNKACH HYBRYDOWEJ ZIMNEJ WOJNY www.koziej.pl @SKoziej LUBLIN, 9.12.2017r. Stanisław KOZIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W WARUNKACH HYBRYDOWEJ ZIMNEJ WOJNY www.koziej.pl 9.12.2017 @SKoziej 1 www.koziej.pl 9.12.2017 @SKoziej 2 ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 209 12289 Poz. 1246 1246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 89, poz. 967 o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU I ROLA W NIM PODMIOTÓW NIEPAŃSTWOWYCH

SYSTEM STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU I ROLA W NIM PODMIOTÓW NIEPAŃSTWOWYCH SYSTEM STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU I ROLA W NIM PODMIOTÓW NIEPAŃSTWOWYCH Referat na konferencji w AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, 26 listopada 2015 r. Listopad 2015 www.koziej.pl @SKoziej 1 ZAGAGNIENIA:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Art. 1. Ustawa dotyczy użycia lub pobytu poza granicami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo