Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r."

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy - o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych. W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej. (-) Jarosław Kaczyński

2 Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje: 1) Wojska Lądowe; 2) Siły Powietrzne; 3) Marynarka Wojenna; 4) Wojska Specjalne., b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Siły Zbrojne składają się ze związków organiza-cyjnych i jednostek wojskowych., c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 4a. Dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Lądowych, Dowódca Sił Powietrznych, Dowódca Marynarki Wojennej oraz Dowódca Wojsk Specjalnych. ; 2) po art. 13 dodaje się art. 13a i 13b w brzmieniu:

3 2 Art. 13a. 1. Do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych w szczególności należy: 1) planowanie operacyjne i dowodzenie operacyjne częścią Sił Zbrojnych przekazaną w jego podporządkowanie dla przeprowadzenia operacji, zgodnie z decyzją właściwych władz; 2) wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczenie Radzie SAR; 3) określanie wymagań w zakresie zdolności bojowej dla związków organizacyjnych i jednostek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporządkowanie; 4) szkolenie organów dowodzenia opera-cyjnego Sił Zbrojnych, a także ich zgrywanie z dowództwami związków organizacyjnych i jednostek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporządkowanie. 2. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Lądowych w szczególności należy: 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Lądowych niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Wojsk Lądowych; 3) szkolenie podległych związków organiza-

4 3 cyjnych i jednostek wojskowych; 4) przygotowanie sił i środków Wojsk Lądowych do działań bojowych oraz w sytuacjach kryzysowych w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym. 3. Do zakresu działania Dowódcy Sił Powietrznych w szczególności należy: 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Sił Powietrznych niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Sił Powietrznych; 3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 4) przygotowanie sił i środków Sił Powietrznych do działań bojowych oraz w sytuacjach kryzysowych w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym. 4. Do zakresu działania Dowódcy Marynarki Wojennej w szczególności należy: 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Marynarki Wojennej niewydzielonymi w podporząd-kowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Marynarki

5 4 Wojennej; 3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 4) przygotowanie sił i środków Marynarki Wojennej do działań bojowych oraz w sytuacjach kryzysowych w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym. 5. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Specjalnych w szczególności należy: 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Specjalnych w okresie pokoju, kryzysu i wojny; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Wojsk Specjalnych; 3) przygotowanie sił i środków Wojsk Specjalnych do działań bojowych oraz w sytuacjach kryzysowych w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym. 6. Dowódcy, o których mowa w ust. 1-5, wykonują swoje zadania odpowiednio przy pomocy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa Marynarki Wojennej i Dowództwa Wojsk Specjalnych. 7. Szczegółowe zakresy działania, struktury organizacyjne oraz siedziby dowództw, o których

6 5 mowa w ust. 6, określi Minister Obrony Narodowej w drodze zarządzeń. Art. 13b. 1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, który odpowiada za wsparcie logistyczne Sił Zbrojnych w okresie pokoju, kryzysu i wojny oraz zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia, a także terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjnoobronnych i rządowej administracji niezespolonej. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 2. Zakres działania Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz szczegółowy zakres działania, siedzibę, strukturę organizacyjną inspektoratu, o którym mowa w ust. 1, określi Minister Obrony Narodowej w drodze zarządzeń.. Art. 2. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych. ; 2) w art. 18a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej

7 6 Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie zezwolenia wydanego przez Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, udzielonego na wniosek zainteresowanego podmiotu. ; 3) w art. 18b ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Decyzje o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a i b, podejmuje Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, a środka, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c Minister Obrony Narodowej.. Art. 3. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm. 3) ) w art. 8 w ust. 1: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) określanie celów, kierunków i głównych zadań szkolenia, w tym działalności sportowej w Siłach Zbrojnych,, b) uchyla się pkt 5. Art. 4. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm. 4) ) w art. 32 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym: a) działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej, b) w zakresie obronności państwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.. Art. 5. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693) w art. 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

8 7 4. Radzie SAR przewodniczy Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych.. Art. 6. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu: Art. 43a. 1. Na stanowisko służbowe Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych żołnierza zawodowego wyznacza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. 2. Kadencja na stanowisku służbowym Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję, z zastrzeżeniem ust Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych może być zwolniony z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.. Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

9 8 1) 2) 3) 4) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim i ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz i 1417 i Nr 267, poz oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1027, Nr 144, poz. 1045, Nr 157, poz i Nr 170, poz

10 UZASADNIENIE Potrzeba dokonania zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jest skutkiem nowych uwarunkowań użycia Sił Zbrojnych w okresie pokoju. Wynikają one ze zmian w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego i dotyczą głównie konieczności użycia jednostek i pododdziałów wojskowych w różnego rodzaju misjach wymuszania i utrwalania pokoju, a także humanitarnych, prowadzonych przez organizacje międzynarodowe (ONZ, NATO, UE) oraz koalicje państw. Wynikają również z konieczności dostosowania struktury najwyższych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do zmieniających się potrzeb prowadzenia, zarówno narodowych, jak i sojuszniczych, operacji połączonych na terenie kraju. Doświadczenia ostatnich lat (zdecydowane zwiększenie udziału militarnego Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych) wyraźnie wskazują na potrzebę posiadania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jednolitych, dobrze przygotowanych wojsk specjalnych, których czynny udział w operacjach jest częstokroć gwarantem sukcesu. W tym zakresie powstaje także potrzeba powołania dowództwa szczebla operacyjnego zdolnego do równoległego dowodzenia wojskami w kilku, a nawet kilkunastu operacjach poza granicami kraju. Wzorem innych państw NATO i UE, powinno ono posiadać zdolności nie tylko dowodzenia wojskami, ale również planowania i dowodzenia operacjami międzynarodowymi. Na tle tych doświadczeń przedstawiony projekt przewiduje utworzenie kolejnego rodzaju Sił Zbrojnych Wojsk Specjalnych oraz Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, z zaszeregowaniem Dowódcy Dowództwa Operacyjnego do poziomu dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie w celu uproszczenia systemu zabezpieczenia logistycznego oraz zwiększenia zdolności wsparcia jednostek operacyjnych w tym realizujących zadania poza granicami kraju projekt zakłada utworzenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, odpowiedzialnego przede wszystkim za zarządzanie gospodarką wojska w dziedzinie logistyki, zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia, terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej oraz realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, a 1

11 także państwa wysyłającego. Projekt przewiduje także, że wyznaczanie na stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych będzie następowało na zasadach analogicznych, jak w przypadku dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. Projekt pozostawia w dotychczasowym kształcie kompetencje dowódcze Szefa Sztabu Generalnego WP, kładąc jednak szczególnie nacisk na jego rolę planistyczną i koordynacyjną w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach sojuszniczych. Zaproponowane w projekcie ustawy przesunięcie kompetencji jest związane z przebudową systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Powierzenie zadań w tym zakresie Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych będzie powiązane ze zmianami w zakresie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dotychczas podporządkowanych Dowódcy Sił Powietrznych (COP) oraz Dowódcy Marynarki Wojennej (COM). Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, Centrum Operacji Powietrznych wykonawca zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej będzie bezpośrednio podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych, który dzięki temu będzie miał niezbędne narzędzia pozwalające na szybką reakcję w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ustawy rozszerza kompetencje Ministra Obrony Narodowej o promocję Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obronności państwa w kraju i za granicą. W tym zakresie w projektowanym dokumencie zaproponowano dokonanie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.). Przyjęto założenie, że Minister Obrony Narodowej, prowadząc działalność promocyjną w zakresie obronności w kraju i za granicą, będzie konsultował program tej promocji z Ministrem Spraw Zagranicznych. OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i będzie wpływać na jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane oraz komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, a także 2

12 centralne organy dowodzenia oraz terenowe organy administracji wojskowej. 2. Wpływ regulacji na rynek pracy Zakłada się, że zaproponowane zmiany w projekcie ustawy nie będą miały wpływu na rynek pracy. 3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa Projektowane zmiany będą realizowane w ramach budżetu Ministra Obrony Narodowej i nie przewiduje się dodatkowych wydatków z budżetu państwa. 4. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki Regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki. 5. Wpływ na sytuację i rozwój regionów Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionów. 6. Zakres i wyniki konsultacji społecznych Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach tych konsultacji nie zgłoszono uwag i propozycji do treści projektu ustawy. Ponadto żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad wspomnianym projektem w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 3

13

14

15 PROJEKT ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych Na podstawie art. 13a ust. 7 ustawy dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Szczegółowy zakres działania Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych określa załącznik Nr 1 *. 2. Strukturę organizacyjną Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych określa załącznik Nr 2 *. 3. Siedzibą Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych jest Warszawa. 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER OBRONY NARODOWEJ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr..., poz.... * Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

16 Załączniki do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA DOWÓDZTWA OPERACYJNEGO SIŁ ZBROJNYCH 1. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych jest elementem strategicznego organu dowodzenia siłami operacyjnymi, przeznaczonym do dowodzenia połączonymi operacjami, misjami pokojowymi, operacjami ratowniczymi, humanitarnymi oraz działaniami prowadzonymi w celu zapobiegania aktom terroru i ich skutkom. 2. Do szczegółowego zakresu działania Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych w szczególności należy: 1) dowodzenie operacyjne w obszarze operacji siłami wydzielonymi do operacji pozostającymi pod narodowym dowództwem; 2) dowodzenie siłami wydzielonymi z rodzajów Sił Zbrojnych do wsparcia działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w operacjach antyterrorystycznych oraz w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof; 3) wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczenie Radzie SAR; 4) realizowanie zadań wynikających z narodowego kierownictwa Polskich Kontyngentów Wojskowych / Polskich Jednostek Wojskowych poza granicami państwa w misjach pokojowych; 5) utrzymywanie gotowości do funkcjonowania w charakterze dowództwa zadaniowego Sojuszu lub stanowienia jego komponentu narodowego; 6) planowanie wsparcia logistycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych / Polskich Jednostek Wojskowych działających poza granicami kraju, przygotowanie i prowadzenie negocjacji umów międzynarodowych w tym zakresie oraz określanie działań dotyczących realizacji zadań logistycznych, w szczególności zapewnienia ciągłości zaopatrywania Polskich Kontyngentów Wojskowych / Polskich Jednostek Wojskowych; 7) planowanie i kierowanie działalnością dyżurnych sił i środków Zintegrowanego Systemu Rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 8) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń z udziałem dowództw komponentów rodzajów Sił Zbrojnych i Żandarmerii Wojskowej, a także ćwiczeń z wojskami; 9) zgrywanie bojowe komponentów wydzielanych z rodzajów Sił Zbrojnych do Polskich Kontyngentów Wojskowych / Polskich Jednostek Wojskowych; 10) udział w planowaniu operacji zgodnie z przekazanymi przez Szefa Sztabu Generalny Wojska Polskiego / Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych uprawnieniami;

17 11) określanie standardów i wymagań szkoleniowych dla komponentów Sił Zbrojnych przewidzianych do użycia w ramach misji i operacji; 12) monitorowanie sytuacji polityczno-militarnej w rejonach realizacji zadań Polskich Kontyngentów Wojskowych / Polskich Jednostek Wojskowych; 13) monitorowanie gotowości oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych wyznaczonych do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu oraz sił wydzielanych do Sił Szybkiego Reagowania (NRF), Sił Odpowiedzi NATO (SON) oraz Grup Bojowych Unii Europejskiej (GB UE).

18 Załącznik Nr 2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOWÓDZTWA OPERACYJNEGO SIŁ ZBROJNYCH Strukturę organizacyjną Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych tworzą: 1) Kierownictwo; 2) Centrum Planowania; 3) Centrum Dowodzenia; 4) Centrum Wsparcia; 5) Sekretariat; 6) Oddział Zasobów Osobowych; 7) Pion Głównego Księgowego; 8) Pion Ochrony Informacji Niejawnych; 9) Wydział Prasowy; 10) Wydział Administracji Ogólnej.

19 UZASADNIENIE Projekt zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych stanowi wykonanie art. 13a ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 2). Wymieniona nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( ) określa zakres działania Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, który obejmuje planowanie operacyjne i dowodzenie operacyjne częścią Sił Zbrojnych przekazaną w jego podporządkowanie dla przeprowadzenia operacji, zgodnie z decyzją właściwych władz, wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczenie Radzie SAR, określanie wymagań w zakresie zdolności bojowej dla związków organizacyjnych i jednostek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporządkowanie oraz szkolenie organów dowodzenia operacyjnego Sił Zbrojnych, a także ich zgrywanie z dowództwami związków organizacyjnych i jednostek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporządkowanie. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych zadania swoje wykonywał będzie przy pomocy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, jako elementu strategicznego organu dowodzenia siłami operacyjnymi, przeznaczonego do dowodzenia połączonymi operacjami, misjami pokojowymi, operacjami ratowniczymi, humanitarnymi oraz działaniami prowadzonymi w celu zapobiegania aktom terroru i ich skutkom. Szczegółowy zakres działania Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych stanowi rozwinięcie zadań nałożonych w ustawie na Dowódcę. Założono, uwzględniając projektowane zadania, iż w skład struktury organizacyjnej Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych wchodzić będą między innymi: Kierownictwo, Centrum Planowania, Centrum Dowodzenia, Centrum Wsparcia oraz inne komórki wewnętrzne. Szczegółową strukturę Dowództwa określi nadany przez Ministra Obrony Narodowej etat. Projektowane rozwiązania w dużej mierze sankcjonują obowiązujące regulacje dotyczące zadań i struktury organizacyjnej istniejącego Dowództwa Operacyjnego.

20 Z uwagi na zakres nowelizacji projekt zarządzenia nie wymaga konsultacji społecznych oraz nie rodzi określonych skutków gospodarczych i finansowych dla budżetu resortu obrony narodowej.

21 PROJEKT ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Wojsk Specjalnych Na podstawie art. 13a ust. 7 ustawy dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Nr 1 *. 1. Szczegółowy zakres działania Dowództwa Wojsk Specjalnych określa załącznik 2. Strukturę organizacyjną Dowództwa Wojsk Specjalnych określa załącznik Nr 2 *. 3. Siedzibą Dowództwa Wojsk Specjalnych jest Bydgoszcz. 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER OBRONY NARODOWEJ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr..., poz.... * Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym. Załączniki do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia

22 Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA DOWÓDZTWA WOJSK SPECJALNYCH 1. Dowództwo Wojsk Specjalnych jest organem dowodzenia szczebla operacyjnego zabezpieczającym od strony wykonawczej sprawowanie przez Dowódcę Wojsk Specjalnych funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Specjalnych w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2. Do szczegółowego zakresu działania Dowództwa Wojsk Specjalnych w szczególności należy: 1) wypracowywanie koncepcji rozwoju oraz użycia wojsk przeznaczonych do prowadzenia działań specjalnych w operacjach i koncepcji szkoleniowych, w tym opracowywanie instrukcji, podręczników oraz wytycznych, dotyczących planowania i użycia jednostek specjalnych Sił Zbrojnych oraz nadzór nad procesem szkolenia sił przeznaczonych do prowadzenia działań specjalnych; 2) realizowanie przedsięwzięć dotyczących planowania operacyjnego rozwinięcia i użycia wojsk przeznaczonych do prowadzenia działań specjalnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny w systemie narodowym i sojuszniczym; 3) realizowanie przedsięwzięć dotyczących użycia jednostek wojsk specjalnych poza granicami państwa oraz na obszarze kraju, w tym przedsięwzięć dotyczących przygotowania Wojsk Specjalnych, wydzielanych do Wielonarodowych Połączonych Sił Operacji Specjalnych NATO i Unii Europejskiej; 4) określanie możliwości udziału wojsk specjalnych w misjach i operacjach pokojowych, prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi, w tym prowadzenie bazy danych o siłach przeznaczonych do działań specjalnych na potrzeby planowania użycia i prowadzenia działań specjalnych; 5) nadzorowanie poziomu zdolności bojowej sił i środków przeznaczonych do działań specjalnych, w tym określanie potrzeb sił przeznaczonych do działań specjalnych w zakresie uzbrojenia, wyposażenia, szkolenia oraz prowadzenia ćwiczeń; 6) wypracowanie koncepcji w zakresie utrzymywania i szkolenia rezerw osobowych oraz zasobów materiałowo-technicznych dla jednostek specjalnych oraz opracowywanie zasad regulujących problematykę doboru i kwalifikowania kandydatów do jednostek wojsk specjalnych, a także określanie kierunków i celów kształcenia oraz doskonalenia kadry tych jednostek; 7) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli wojsk specjalnych, według ustaleń kreślonych w odrębnych przepisach. Załącznik Nr 2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOWÓDZTWA WOJSK SPECJALNYCH

23 Strukturę organizacyjną Dowództwa Wojsk Specjalnych tworzą: 1) Kierownictwo; 2) Sztab; 3) Oddział Finansów; 4) Oddział Personalny; 5) Pion Ochrony Informacji Niejawnych. UZASADNIENIE Projekt zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Wojsk Specjalnych stanowi wykonanie art. 13a ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 2). Wymieniona nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( ) określa zakres działania Dowódcy Wojsk Specjalnych, który obejmuje dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Specjalnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny, planowanie oraz realizację mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Wojsk Specjalnych, a także przygotowanie sił i środków Wojsk Specjalnych do działań bojowych oraz w sytuacjach kryzysowych w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym. Dowódca Wojsk Specjalnych zadania swoje wykonywał będzie przy pomocy Dowództwa Wojsk Specjalnych zapewniającego mu od strony wykonawczej sprawowanie funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Specjalnych w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Szczegółowy zakres działania Dowództwa Wojsk Specjalnych stanowi rozwinięcie zadań nałożonych w ustawie na Dowódcę. Założono, uwzględniając projektowane zadania, iż w skład struktury organizacyjnej Dowództwa Wojsk Specjalnych wchodzić będą między innymi: Kierownictwo, Sztab,

24 Oddział Finansów, Oddział Personalny oraz inne komórki wewnętrzne. Szczegółową strukturę Dowództwa określi nadany przez Ministra Obrony Narodowej etat. Z uwagi na zakres nowelizacji projekt zarządzenia nie wymaga konsultacji społecznych oraz nie rodzi określonych skutków gospodarczych i finansowych dla budżetu resortu obrony narodowej.

25 PROJEKT ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Marynarki Wojennej Na podstawie art. 13a ust. 7 ustawy dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Nr 1 *. 1. Szczegółowy zakres działania Dowództwa Marynarki Wojennej określa załącznik 2. Strukturę organizacyjną Dowództwa Marynarki Wojennej określa załącznik Nr 2 *. 3. Siedzibą Dowództwa Marynarki Wojennej jest Gdynia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER OBRONY NARODOWEJ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr..., poz.... * Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

26 Załączniki do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA DOWÓDZTWA MARYNARKI WOJENNEJ 1. Dowództwo Marynarki Wojennej jest organem dowodzenia szczebla operacyjnego zabezpieczającym od strony wykonawczej sprawowanie przez Dowódcę Marynarki Wojennej funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Marynarki Wojennej w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2. Do szczegółowego zakresu działania Dowództwa Marynarki Wojennej w szczególności należy: 1) utrzymywanie stałej gotowości, a także utrzymywanie w gotowości do działania systemu mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk oraz przygotowanie i utrzymanie w gotowości do rozwinięcia wojennego systemu dowodzenia zapewniającego osiągnięcie wymaganego stopnia ich zdolności bojowej na okres zagrożenia i wojny; 2) przygotowanie sił do realizacji zadań w wymiarze sojuszniczym oraz narodowym w czasie wojny, utrzymanie nakazanego stopnia ich gotowości bojowej i mobilizacyjnej do realizacji zadań osłony operacyjnej morskiej granicy państwa i polskich obszarów morskich, a także wypełniania zobowiązań sojuszniczych; 3) opracowywanie i aktualizowanie we współpracy z odpowiednimi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego planów rozwinięcia i użycia Marynarki Wojennej w połączonych operacjach sojuszniczych; 4) zapewnienie wczesnego wykrywania symptomów zagrożenia ubezpieczeństwa państwa od strony morza; 5) przygotowanie i utrzymywanie w gotowości do rozwinięcia wojennego systemu dowodzenia; 6) szkolenie i wytyczanie kierunków doskonalenia specjalistów Marynarki Wojennej; 7) przygotowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych z dowództwami, sztabami i wojskami w systemie Obrony Morskiej oraz wykonywanie zadań w osłonie i wsparciu innych rodzajów Sił Zbrojnych podczas operacji i misji sojuszniczych; 8) koordynowanie szkolenia oraz zgrywania sił i środków, w tym pozamilitarnych ogniw obronnych, do działań w systemie obrony morskiej granicy państwa; 9) udział w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych na szczeblu strategicznym w ramach procesu zgrywania rodzajów Sił Zbrojnych; 10) programowanie i planowanie organizacji, rozwoju oraz modernizacji podległych wojsk, a także implementacji Celów Sił Zbrojnych RP, dotyczących Marynarki Wojennej; 11) utrzymywanie odpowiednich sił i środków w gotowości do udziału w akcji ratownictwa morskiego, w tym udział w ratowaniu życia w polskiej strefie ratownictwa SAR;

27 12) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz udział w ochronie ekologicznej na polskich obszarach morskich; 13) utrzymanie gotowości do udziału w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych oraz uczestniczenia w programie Partnerstwo dla Pokoju i współpracy bilateralnej z siłami morskimi innych państw; 14) organizowanie współpracy z siłami morskimi państw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, udział w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych oraz uczestniczenie w międzynarodowych przedsięwzięciach wojskowo-politycznych służących budowie i umacnianiu pokoju; 15) wsparcie Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwowej i polskiej strefy ekonomicznej; 16) udział w ochronie ekologicznej polskich obszarów morskich.

28 Załącznik nr 2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOWÓDZTWA MARYNARKI WOJENNEJ Strukturę organizacyjną Dowództwa Marynarki Wojennej * tworzą: 1) Kierownictwo; 2) Sekretariat; 3) Sztab; 4) Pion Szkolenia; 5) Oddział Wychowawczy; 6) Oddział Prawny; 7) Oddział Ekonomiczno-Finansowy; 8) Oddział Ratownictwa Morskiego; 9) Wydział Prasowy; 10) Szefostwo Służby Zdrowia; 11) Oddział Ochrony Informacji Niejawnych. * Do 31 grudnia 2007 r. do osiągnięcia pełnej gotowości bojowej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w strukturze Dowództwa Marynarki Wojennej występować będą Pion Logistyki oraz Szefostwo Finansów.

29 UZASADNIENIE Projekt zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Marynarki Wojennej stanowi wykonanie art. 13a ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 2). Wymieniona nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( ) określa zakres działania Dowódcy Marynarki Wojennej, który obejmuje dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Marynarki Wojennej nie wydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, planowanie oraz realizację mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Marynarki Wojennej, szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych oraz przygotowanie sił i środków Marynarki Wojennej do działań bojowych oraz w sytuacjach kryzysowych w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym. Dowódca Marynarki Wojennej zadania swoje wykonywał będzie przy pomocy Dowództwa Marynarki Wojennej zapewniającego mu od strony wykonawczej sprawowanie funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Marynarki Wojennej w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Szczegółowy zakres działania Dowództwa Marynarki Wojennej stanowi rozwinięcie zadań nałożonych w ustawie na Dowódcę. Założono, uwzględniając projektowane zadania, iż w skład struktury organizacyjnej Dowództwa Marynarki Wojennej wchodzić będą między innymi: Kierownictwo, Sztab, Pion Szkolenia, Oddział Wychowawczy, Oddział Prawny, Oddział Ekonomiczno-Finansowy oraz inne komórki wewnętrzne. Szczegółową strukturę Dowództwa określi nadany przez Ministra Obrony Narodowej etat. Projektowane rozwiązania w dużej mierze sankcjonują obowiązujące regulacje dotyczące zadań i struktury organizacyjnej istniejącego Dowództwa Marynarki Wojennej.

30 Z uwagi na zakres nowelizacji projekt zarządzenia nie wymaga konsultacji społecznych oraz nie rodzi określonych skutków gospodarczych oraz finansowych dla budżetu resortu obrony narodowej.

31 PROJEKT ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Sił Powietrznych Na podstawie art. 13a ust. 7 ustawy dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1 *. 1. Szczegółowy zakres działania Dowództwa Sił Powietrznych określa załącznik Nr 2. Strukturę organizacyjną Dowództwa Sił Powietrznych określa załącznik Nr 2 *. 3. Siedzibą Dowództwa Sił Powietrznych jest Warszawa. 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER OBRONY NARODOWEJ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr..., poz.... * Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym. Załączniki

32 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA DOWÓDZTWA SIŁ POWIETRZNYCH 1. Dowództwo Sił Powietrznych jest organem dowodzenia szczebla operacyjnego zabezpieczającym od strony wykonawczej sprawowanie przez Dowódcę Sił Powietrznych funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Sił Powietrznych w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2. Do szczegółowego zakresu działania Dowództwa Sił Powietrznych w szczególności należy: 1) utrzymywanie stałej gotowości bojowej polegającej na ciągłym zachowaniu w jednostkach wojskowych dyrektywnej liczby żołnierzy oraz sprawnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wielkości zapasów środków bojowych i materiałowych, pełnieniu służb operacyjnych i dyżurnych; 2) utrzymanie w ciągłej sprawności i gotowości do działań systemów pokojowego i wojennego uzupełniania wojsk oraz ich mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia zapewniającego osiągnięcie wymaganego stopnia ich zdolności bojowej na okres zagrożenia i wojny; 3) przygotowanie wojsk do prowadzenia działań obronnych w wymiarze sojuszniczym lub narodowym, obejmującym kolektywną bądź samodzielną obronę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innej części obszaru traktatowego; 4) utrzymywanie w gotowości wydzielonej części sił do realizacji zadań osłony strategicznej granic i terytorium państwa; 5) opracowywanie i aktualizowanie we współpracy z odpowiednimi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) planów rozwinięcia i użycia Sił Powietrznych w połączonych operacjach sojuszniczych; 6) przygotowanie sił oraz wyszkolenie, zgodnie ze standardami obowiązującymi w NATO, personelu zadeklarowanego do Sił Odpowiedzi NATO, Unii Europejskiej oraz w ramach DPQ; 7) organizacja jednolitego Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem sił i środków obrony przeciwlotniczej rodzajów Sił Zbrojnych; 8) przygotowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych z dowództwami, sztabami i wojskami w systemie Obrony Powietrznej oraz wykonywanie zadań w osłonie i wsparciu innych rodzajów sił zbrojnych podczas operacji i misji sojuszniczych; 9) zapewnienie pełnej integracji dowodzenia obroną powietrzną oraz kontrola przestrzeni powietrznej w oparciu o system dowodzenia z rozwiniętym systemem ASOC, zapewniającym współpracę z NATO i sąsiadami; 10) pełnienie, wydzielonymi siłami, dyżurów bojowych w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO (NATINEADS);

33 11) utrzymywanie odpowiednich sił i środków w gotowości do udziału w akcjach ratownictwa lotniczego; 12) koordynowanie szkolenia oraz zgrywanie sił i środków do działań w Systemie Obrony Powietrznej.

34 Załącznik Nr 2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOWÓDZTWA SIŁ POWIETRZNYCH Strukturę organizacyjną Dowództwa Sił Powietrznych * tworzą: 1) Kierownictwo; 2) Sekretariat; 3) Sztab; 4) Pion Szkolenia; 5) Oddział Wychowawczy; 6) Oddział Prawny; 7) Oddział Ekonomiczno-Finansowy; 8) Oddział Bezpieczeństwa Lotów; 9) Wydział Prasowy; 10) Szefostwo Służby Zdrowia; 11) Oddział Ochrony Informacji Niejawnych. * Do 31 grudnia 2007 r. do osiągnięcia pełnej gotowości bojowej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w strukturze Dowództwa Sił Powietrznych występować będą Pion Logistyki oraz Szefostwo Finansów.

35 UZASADNIENIE Projekt zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Sił Powietrznych stanowi wykonanie art. 13a ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 2). Wymieniona nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( ) określa zakres działania Dowódcy Sił Powietrznych, który obejmuje dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Sił Powietrznych nie wydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Sił Powietrznych, szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych, a także przygotowanie sił i środków Sił Powietrznych do działań bojowych oraz w sytuacjach kryzysowych w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym. Dowódca Sił Powietrznych zadania swoje wykonywał będzie przy pomocy Dowództwa Sił Powietrznych zapewniającego mu, od strony wykonawczej, sprawowanie funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Sił Powietrznych w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Szczegółowy zakres działania Dowództwa Sił Powietrznych stanowi rozwinięcie zadań nałożonych w ustawie na Dowódcę. Założono, uwzględniając projektowane zadania, iż w skład struktury organizacyjnej Dowództwa Sił Powietrznych wchodzić będą między innymi: Kierownictwo, Sztab, Pion Szkolenia, Oddział Wychowawczy, Oddział Prawny, Oddział Ekonomiczno-Finansowy oraz inne komórki wewnętrzne. Szczegółową strukturę Dowództwa określi nadany przez Ministra Obrony Narodowej etat. Projektowane rozwiązania w dużej mierze sankcjonują obowiązujące regulacje dotyczące zadań i struktury organizacyjnej istniejącego Dowództwa Sił Powietrznych.

36 Z uwagi na zakres nowelizacji projekt zarządzenia nie wymaga konsultacji społecznych oraz nie rodzi określonych skutków gospodarczych oraz finansowych dla budżetu resortu obrony narodowej.

37 PROJEKT ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Wojsk Lądowych Na podstawie art. 13a ust. 7 ustawy dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1 *. 1. Szczegółowy zakres działania Dowództwa Wojsk Lądowych określa załącznik Nr 2. Strukturę organizacyjną Dowództwa Wojsk Lądowych określa załącznik Nr 2 *. 3. Siedzibą Dowództwa Wojsk Lądowych jest Warszawa. 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER OBRONY NARODOWEJ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr..., poz.... * Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

38 Załącznik Nr 1 Załączniki do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA DOWÓDZTWA WOJSK LĄDOWYCH 1. Dowództwo Wojsk Lądowych jest organem dowodzenia szczebla operacyjnego zabezpieczającym od strony wykonawczej sprawowanie przez Dowódcę Wojsk Lądowych funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Lądowych w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2. Do szczegółowego zakresu działania Dowództwa Wojsk Lądowych w szczególności należy: 1) utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej, polegającej na ciągłym zachowaniu w jednostkach wojskowych dyrektywnej liczby żołnierzy oraz sprawnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zapasów środków bojowych i materiałowych, pełnieniu służb operacyjnych i dyżurnych; 2) utrzymanie w ciągłej sprawności i gotowości do działań systemów pokojowego i wojennego uzupełniania wojsk oraz ich mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia zapewniającego osiągnięcie wymaganego stopnia ich zdolności bojowej na okres zagrożenia i wojny; 3) utrzymywanie w gotowości części wojsk wydzielonej do Sił Reagowania NATO oraz do realizacji zadań osłony strategicznej granic i terytorium państwa; 4) utrzymywanie części sił w gotowości do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych; 5) realizowanie przedsięwzięć w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju oraz utrzymywanie gotowości do formowania sił przeznaczonych do uczestnictwa w misjach pokojowych z mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w siłach wielonarodowych i bilateralnych; 6) szkolenie wojsk lądowych zgodnie ze wspólną doktryną i procedurami NATO, dotyczącymi dowodzenia i kierowania oraz międzynarodowych połączonych działań; 7) opracowywanie i aktualizowanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz odpowiednimi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego planów rozwinięcia i użycia Wojsk Lądowych w połączonych operacjach sojuszniczych; 8) utrzymywanie w nakazanych kategoriach gotowości głównych sił obrony, wsparcia i zabezpieczenia oraz ich przygotowanie do prowadzenia działań na obszarze kraju i poza jego granicami w różnych warunkach klimatycznych i geograficznych, a także przygotowanie części z nich do udziału w akcjach ratowniczych i likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych; 9) zapewnienie wymaganej gotowości i zdolności bojowej sił wydzielonych do realizacji zadań osłony strategicznej granic oraz jednostek wchodzących w skład sił

39 reagowania przeznaczonych do użycia w ramach natychmiastowych działań sojuszniczych i organizacji międzynarodowych poza granicami kraju; 10) programowanie, planowanie organizacji, rozwoju oraz modernizacji podległych wojsk, a także implementacji Celów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących Wojsk Lądowych; 11) planowanie, organizowanie i kierowanie procesem szkolenia na szczeblu Dowództwa Wojsk Lądowych oraz podległych dowództw, sztabów i wojsk, a także udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, organizowanych w układzie sojuszniczym i na szczeblu strategicznym w ramach procesu zgrywania sił zbrojnych; 12) koordynowanie i nadzór przedsięwzięć związanych z ochroną i obroną obiektów wojskowych oraz wytypowanych obiektów gospodarki narodowej kategorii I. Załącznik Nr 2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOWÓDZTWA WOJSK LĄDOWYCH Strukturę organizacyjną Dowództwa Wojsk Lądowych * tworzą: 1) Kierownictwo; 2) Sekretariat; 3) Sztab; 4) Pion Szkolenia; 5) Oddział Wychowawczy; 6) Oddział Prawny; 7) Oddział Ekonomiczno-Finansowy; 8) Wydział Bezpieczeństwa Lotów; 9) Wydział Prasowy; 10) Szefostwo Służby Zdrowia; 11) Pion Ochrony Informacji Niejawnych.

40 * Do 31 grudnia 2007 r. do osiągnięcia pełnej gotowości bojowej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w strukturze Dowództwa Wojsk Lądowych występować będą Pion Logistyki oraz Szefostwo Finansów. UZASADNIENIE Projekt zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Wojsk Lądowych stanowi wykonanie art. 13a ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 2). Wymieniona nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( ) określa zakres działania Dowódcy Wojsk Lądowych, który obejmuje dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Lądowych nie wydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, planowanie oraz realizację mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Wojsk Lądowych, szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych, a także przygotowanie sił i środków Wojsk Lądowych do działań bojowych oraz w sytuacjach kryzysowych w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym. Dowódca Wojsk Lądowych zadania swoje wykonywał będzie przy pomocy Dowództwa Wojsk Lądowych zapewniającego mu, od strony wykonawczej, sprawowanie funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Lądowych w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Szczegółowy zakres działania Dowództwa Wojsk Lądowych stanowi rozwinięcie zadań nałożonych w ustawie na Dowódcę.

41 Założono, uwzględniając projektowane zadania, iż w skład struktury organizacyjnej Dowództwa Wojsk Lądowych wchodzić będą między innymi: Kierownictwo, Sztab, Pion Szkolenia, Oddział Wychowawczy, Oddział Prawny, Oddział Ekonomiczno-Finansowy oraz inne komórki wewnętrzne. Szczegółową strukturę Dowództwa określi nadany przez Ministra Obrony Narodowej etat. Projektowane rozwiązania w dużej mierze sankcjonują obowiązujące regulacje dotyczące zadań i struktury organizacyjnej istniejącego Dowództwa Wojsk Lądowych. Z uwagi na zakres nowelizacji projekt zarządzenia nie wymaga konsultacji społecznych oraz nie rodzi określonych skutków gospodarczych oraz finansowych dla budżetu resortu obrony narodowej.

42 PROJEKT ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia w sprawie nadania zakresu działania Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej, a także siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Na podstawie art. 13b ust. 2 ustawy dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1 *. 1. Zakres działania Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych określa załącznik Nr 2. Szczegółowy zakres działania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych określa załącznik Nr 2 *. Nr 3 *. 3. Strukturę organizacyjną Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych określa załącznik 4. Siedzibą Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jest Bydgoszcz. 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER OBRONY NARODOWEJ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr..., poz.... * Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 44 poz. 220) (tekst jednolity: Dz. U. 1979 r. Nr 18 poz. 111) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów.

Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 roku do realizacji zadań obronnych w 2012 roku

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 roku do realizacji zadań obronnych w 2012 roku WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 roku do realizacji zadań obronnych w 2012 roku Na postawie art. 18 ust 4, art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 76

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 76 Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 76 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 172 Warszawa, 21 grudnia 2005 r.

Druk nr 172 Warszawa, 21 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-178-05 Druk nr 172 Warszawa, 21 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur.

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur. w sprawie przygotowania systemu kierowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 18 stycznia 2011 roku do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2011 roku

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 18 stycznia 2011 roku do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2011 roku WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 18 stycznia 2011 roku do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2011 roku Na postawie art. 18 ust 4, art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3709 Warszawa, 24 stycznia 2005 r.

Druk nr 3709 Warszawa, 24 stycznia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-5-05 Druk nr 3709 Warszawa, 24 stycznia 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 27 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 27 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2017 WÓJTA GMINY WÓLKA r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Wólka Na podstawie art. 2 i 18 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym.

- o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-136-06 Druk nr 1079 Warszawa, 31 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO. na rok 2008

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO. na rok 2008 Z A T W I E R D Z A M załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2008 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 lutego 2008 roku. BURMISTRZ NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO Alina Kopiczyńska P L A N SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych U S T AWA projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. z dnia.. 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25.

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25. DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 16 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 13 września 2012 r. DECYZJA Nr 1 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f.

ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f. ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f. w sprawie organizacji w 2015 roku wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Na podstawie art. 30 ust. l z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ ORONY CYWILNEJ

ŚWIATOWY DZIEŃ ORONY CYWILNEJ ŚWIATOWY DZIEŃ ORONY CYWILNEJ Od 1990 roku Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej obchodzi dzień 1 marca jako swoje święto zwane Dniem Obrony Cywilnej. Polska popularyzując działalność tej humanitarnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r. Poz. 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r. Poz. 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 stycznia 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r. Poz. 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r.

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-05 Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art ustawy z dnia 2016 r.. o ochronie ludności (Dz. U. z r. Nr.), ustala się co następuje:

Na podstawie art ustawy z dnia 2016 r.. o ochronie ludności (Dz. U. z r. Nr.), ustala się co następuje: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 listopada 2010 r. Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 277 ZARZĄDZENIE Nr 58/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245 ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

1) etap przygotowania pakietów inwestycyjnych (CP) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

1) etap przygotowania pakietów inwestycyjnych (CP) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 359/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 359/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 lipca 2008 r. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji i Ruchu Wojsk 206 DECYZJA Nr 359/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych transportowych statków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r.

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-44-12 Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r.

Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-05 Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU.

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. 1. 1. Główny cel organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach

- o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach Druk nr 1602 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Komisja Obrony Narodowej OBN 020 1 03 Warszawa, 7 maja 2003 r. Pan Marek BOROWSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-66-09 Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-141-08 Druk nr 957 Warszawa, 9 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, który również jest podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jest dowodzenie

Zadaniem Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, który również jest podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jest dowodzenie UZASADNIENIE Projekt ustawy jest wynikiem analizy, która wykazała, że podstawową słabością obecnego systemu jest skupienie w rękach jednego organu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (z podległym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.2009.67.570 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.157.1241 art. 48 2011-05-03 zm. Dz.U.2011.81.439 art. 2 2013-05-09 zm. Dz.U.2013.496 art. 1 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE LUBRZA W 2016 ROKU

PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE LUBRZA W 2016 ROKU URZĄD GMINY LUBRZA REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Egz. pojedynczy ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK SO.5560.6.2016.MM PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM OR-V.0736.2016 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2017 r. Poz. 1430 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki Podstawy prawne ochrony ludności i obrony cywilnej w RP Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA POWSTANIA OBRONY CYWILNEJ W POLSCE W 1921 r. ukształtował się społeczny Komitet Obrony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 167/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 kwietnia 2008 r.

DECYZJA Nr 167/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 kwietnia 2008 r. Departament Administracyjny 689 88 DECYZJA Nr 167/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności bieżącej w Ministerstwie Obrony Narodowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU.

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. Podsumowanie działalności szkoleniowej za 2016 rok Warszawa, maj 2017 rok Szkolenie obronne - to nie przekazywanie ogólnej wiedzy obronnej, lecz

Bardziej szczegółowo

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności Wybór specjalności 2 2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności kształcenia na kierunku, o którym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie 1 O ust. 1, pkt. 7 lit. b, oraz 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220 USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej DZIAŁ I.

Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220 USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej DZIAŁ I. Kancelaria Sejmu s. 1/159 Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220 USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Obrona Ojczyzny jest sprawą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

31. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest a) wojewoda, b) Marszałek województwa, c) Sejmik województwa.

31. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest a) wojewoda, b) Marszałek województwa, c) Sejmik województwa. 1. Zaznacz prawidłową nazwę i datę uchwalenia ustawy: Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 46. ZARZĄDZENIE Nr 46 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 46. ZARZĄDZENIE Nr 46 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE Nr 46 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania działów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Art. 1. Ustawa dotyczy użycia lub pobytu poza granicami

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 9 kwietnia 2013 r. do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013 2022 Na podstawie 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 a Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku I. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej;

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej; LexPolonica nr 29395. Stan prawny 2014-01-02 Dz.U.2004.16.151 (R) Kontrola wykonywania zadań obronnych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1), OBRONY NARODOWEJ ORAZ ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 2) z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo