Rozszerzony skonsolidowany półroczny raport finansowy za I półrocze 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozszerzony skonsolidowany półroczny raport finansowy za I półrocze 2009 roku"

Transkrypt

1 PSr_2009 skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2009 r. Rozszerzony skonsolidowany półroczny raport finansowy za I półrocze 2009 roku (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za I półrocze roku obrotowego 2009 obejmujący okres od do zawierające skonsolidowane skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA zakończone 30 czerwca 2009 r. sporządzone zgodnie w walucie z MSR : zł data przekazania: w tys. zł w tys. euro W Y B R A N E D A N E F I N A N S O W E 2009 od do od do 2009 od do od do dane dotyczą skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującj Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych Kapitał zakładowy XVII XVIII XIX Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,04 0,09 0,01 0,03 XX Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych ,4696 zł 3,3542 zł ,5184 zł 3,4776 zł

2 PSr_2009 skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2009 r. SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY BILANS (AKTYWA) I Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne 3 Wartości niematerialne Wartość firmy Należnośći długoterminowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 7 Inne aktywa finansowe 8 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa trwałe II Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego Pozostałe należności publicznoprawne Pozostałe należności krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych III Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży SUMA AKTYWÓW Nr noty w tys. zł w tys. zł Kapitał własny I Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał zakładowy Akcje własne 3 Kapitał z aktualizacji wyceny 4 Kapitał zapasowy i rezerwowy Kapitał z nadwyżki akcji powyżej wartości nominalnej Zyski (straty) zatrzymane II Kapitały mniejszości III Ujemna wartość firm jednostek podporządkowanych IV Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki Rezerwy 3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe V Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania publicznoprawne Inne zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe VI 9 Przychody przyszłych okresów Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży SUMA PASYWÓW SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY BILANS (PASYWA) Nr noty Wartość księgowa na akcjonariuszy jednostki dominującej Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) przypadajaca na akcjonariuszy jednostki dominującej ,04 0,09 0,09 POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł I Należności warunkowe 1 2 Od jednostek powiązanych (z tytułu) Od pozostałych jednostek (z tytułu) II 2. Zobowiązania warunkowe a 2 Na rzecz jednostek pozostałych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) a udzielonych gwarancji i poręczeń b weksle zabezpieczające umowy handlowe c weksle zabezpieczające kredyty III Inne (z tytułu) a hipoteki Pozycje pozabilansowe, razem

3 PSr_2009 skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2009 r. SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II Kwartał okres od do II Kwartał okres od do DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA I Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów Przychody ze sprzedaży usług II Koszt sprzedanych produktów, towarów i usług Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów III Zysk brutto ze sprzedaży (I-II) Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne IV Zysk operacyjny (III ) Przychody finansowe Koszty finansowe V Zysk brutto (IV+1-2) Obciążenia wyniku brutto Udział w zyskach/stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych 2 metodą praw własności VI Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziałowców mniejszościowych DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA I Przychody ze sprzedaży 1 Przychody ze sprzedaży wyrobów 2 Przychody ze sprzedaży towarów 3 Przychody ze sprzedaży usług 23 II Koszt wytworzenia 1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 2 Wartość sprzedanych towarów III Zysk brutto ze sprzedaży (I-II) 1 Koszty sprzedaży 2 Koszty ogólnego zarządu 24 3 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne IV Zysk operacyjny (III ) Przychody finansowe Koszty finansowe V Zysk brutto (IV+1-2) Obciążenia wyniku brutto 29 Udział w zyskach/stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych 2 metodą praw własności VI Zysk/strata netto na działalności zaniechanej Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziałowców mniejszościowych ZYSK/STRATA NETTO (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA+ZANIECHANA) Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziałowców mniejszościowych I półrocze 2009 I półrocze 2008 Zysk (strata) netto (zanualizowany- ostatnie 4 kwartały) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Nr noty 0,00 0,01 w tys. zł w tys. zł SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITEGO DOCHODU II Kwartał okres od do II Kwartał okres od do Zysk/strata netto 2. Pozostały zysk całkowity 3. Podatek od pozostałego zysku całkowitego 4. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu 5. Zysk całkowity

4 PSr_2009 skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2009 r. w tys. zł Skonsolidowane skrócone sprawozdanie zmian w kapitałach własnych Kapitał zakładowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Kapitał zapasowy powyżej ich i rezerwowy wartości nominalnej Zyski/straty zatrzymane Razem kapitały GK Udział akcjonariuszy Kapitał własny mniejszościowy ogółem ch Na dzień (początek okresu) Zmiany kapitału w okresie a zwiekszenie emisja akcji emisja akcji powyżej wartości nominalnej -z podziału zysku zysk netto okresu inne b zmniejszenie emisja akcji powyżej wartości nominalnej -pokrycie straty -przeniesienie na kapitał zakładowy przeniesienie na kapitały rezerwowe -strata netto okresu -inne Na dzień (koniec okresu ) Na dzień (początek okresu ) Zmiany kapitału w okresie a zwiekszenie emisja akcji emisja akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku zysk netto okresu inne b zmniejszenie emisja akcji powyżej wartości nominalnej -pokrycie straty przeniesienie na kapitał zakładowy -przeniesienie na kapitały rezerwowe strata netto okresu -inne Na dzień (koniec okresu ) Na dzień (początek okresu) Zmiany kapitału w okresie a zwiekszenie emisja akcji emisja akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku zysk netto okresu inne b zmniejszenie emisja akcji powyżej wartości nominalnej -pokrycie straty przeniesienie na kapitał zakładowy -przeniesienie na kapitały rezerwowe strata netto okresu -inne Na dzień (koniec okresu )

5 PSr_2009 skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2009 r. SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY w tys. zł RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej I Zysk brutto II Korekta o pozycje: Zyski (straty) mniejszości 2 Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy netto Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem Podatek dochodowy zapłacony (Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej (Wzrost)/Spadek stanu należności (Wzrost)/Spadek stanu zapasów Wzrost/(Spadek) salda zobowiązań Wzrost/(Spadek) salda rezerw Wzrost/(Spadek) salda rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych 12 okresów Pozostałe korekty 8 B Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej I Wpływy Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spłata udzielonych długoterminowych pożyczek Wpływy ze sprzedaży innych aktywów finansowych Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach Otrzymane odsetki Inne wpływy inwestycyjne 330 II Wydatki Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Nabycie wartości niematerialnych Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Nabycie innych aktywów finansowych Nabycie jednostki zależnej 50 7 Inne wydatki inwestycyjne C Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej I Wpływy Wpływy z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Sprzedaż akcji własnych Inne wpływy finansowe II Wydatki Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Spłata pożyczek/kredytów Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym Zapłacone odsetki Inne wydatki finansowe D Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, : Różnice kursowe netto F Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu G Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu : o ograniczonej możliwości dysponowania Lublin, dnia Sylwester Bogacki Prezes Zarządu Ewa Kozłowska Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy

6 NOTA 1A I półrocze RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Wikana Grupa SA Grunty ( prawo użytkowania wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem NOTA 1B ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2008 Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcie z inwestycji zakup / przejęcie konsolidacji c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja 9 9 -przekazanie do użytkowania aktualizacja majątku trwałego d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f)zwiększenie z tytułu konsolidacji g) amortyzacja za okres (z tytułu) naliczenie roczne przeniesienie z sprzedaż likwidacja 2 2 h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2008 Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcie z inwestycji zakup / przejęcie konsolidacji c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja -przekazanie do użytkowania - aktualizacja majątku trwałego d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f)zwiększenie z tytułu konsolidacji g) amortyzacja za okres (z tytułu) naliczenie roczne przeniesienie z sprzedaż likwidacja h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu NOTA 1C ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b)używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej - leasing - inwestycje w obcych środkach trwałych Środki trwałe bilansowe razem Grupa SA Wikana NOTA 1D Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych Rodzaj aktywów trwałych Zabezpieczenie na rzecz Samochód dostawczy (MULTISERWIS Sp. z o.o.) Bank PEKAO S.A O/Zamość Razem Zabezpieczenie z tytułu Kredyt obrotowy w Kwota zabezpiecze nia

7 NOTA 2A WARTOŚCI NIEMATERIALNE Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, - oprogramowanie komputerowe Inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne, razem NOTA 2B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2009 WIKANASA Koszty Nabyte koncesje, zakończonych patenty, licencje i prac rozwojowych podobne wartości Inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początku okresu: b) zwiększenia (z tytułu) zakup / przejęcie z konsolidacji c) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaż - likwidacja d) wartość brutto środków WNiP na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f)zwiększenie z tytułu konsolidacji f) amortyzacja za okres (z tytułu) umorzenie przeniesienie z sprzedaż - likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość niematerialne netto na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2009 a) wartość brutto wartości niematerialnych na początku okresu: Koszty Nabyte koncesje, zakończonych patenty, licencje i prac rozwojowych podobne wartości Inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem b) zwiększenia (z tytułu) zakup / przejęcie z konsolidacji c) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaż - likwidacja d) wartość brutto środków WNiP na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f)zwiększenie z tytułu konsolidacji f) amortyzacja za okres (z tytułu) umorzenie przeniesienie z sprzedaż - likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość niematerialne netto na koniec okresu NOTA 2C WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b)używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej Wartości umowy, w niematerialne, tym umowy leasingu razem

8 NOTA 3 WARTOŚĆ FIRMY MULTISERWIS SP. Z O.O. NA DZIEŃ Wyszczególnienie w tys. zł I SUMA AKTYWÓW Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe II III AKTYWA NETTO (I-1-2-3) WARTOŚĆ NABYTYCH UDZIAŁÓW (1+2+3) Cena nabycia (zapłacona udziałowcom) PCC Koszty aktu notarialnego WARTOŚĆ FIRMY MULTISERWIS SP. Z O.O. NA DZIEŃ (II-III) WARTOŚĆ FIRMY NA DZIEŃ Wyszczególnienie w tys. zł I II III SUMA AKTYWÓW Rezerwy na zobowiązania 6 Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA NETTO (I-1-2-3) WARTOŚĆ NABYTYCH UDZIAŁÓW (1+2+3) Cena nabycia (zapłacona udziałowcom) obsługa prawna i biegłego 36 Koszty aktu notarialnego i opłat sądowych 11 WARTOŚĆ FIRMY NA DZIEŃ (II-III) WARTOŚĆ FIRMY WIKANA INWEST SP. Z O.O. NA DZIEŃ Wyszczególnienie w tys. zł I SUMA AKTYWÓW Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe 2 II III AKTYWA NETTO (I-1-2-3) WARTOŚĆ NABYTYCH UDZIAŁÓW (1+2+3) Cena nabycia (zapłacona udziałowcom) obsługa prawna i biegłego Koszty aktu notarialnego i opłat sądowych 50 WARTOŚĆ FIRMY WIKANA INWEST SP. Z O.O. NA DZIEŃ (II-III) 11 Wartośc firmy wynikająca z konsolidacji nie podlega amortyzacji zgodnie z MSSF.Grupa kapitałowa na koniec każdego roku obrotowego przeprowadza test na utratę wartości firmy. Nabycie 100 % udziałów spółki Multiserwis nastapiło w styczniu 2007 roku. Przejęcie firmy Wikana S.A. miało miejsce , natomiast nabycie spółki Wikana Inwest sp. z oo nastąpiło 7 maja 2009.r Poszczegóne zakupy i przejęcia poprzedzono wnikliwą analizą i wyceną (z wyjątkiem Wikana Inwest sp. z oo) dokonaną przez niezależny podmiot.

9 NOTA 4A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) udzielone pożyczki b) pozostałe : - z tytułu sprzedaży środków trwałych - z tytułu wpłaconych kaucji zabezpieczających Należności długoterminowe, razem NOTA 4B ZMIANY NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 2009 Udzielone pożyczki Pozostałe Należności długoteminowe, razem a) wartość należności długoterminowych na początku okresu: b) zwiększenia (z tytułu) - udzielenie pożyczki - sprzedaż środków trwałych - inne(zmiana stopy dyskontowej) - konsolidacji c) zmniejszenia (z tytułu) - spłata pożyczki - przeklasyfikowanie do należności krótkoterminowych - inne d) wartość należności długoterminowych na koniec okresu NOTA 4C Należności długoterminowe w latach występowały wyłącznie w walucie polskiej.

10 NOTA 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu różnic przejściowych na początek okresu, : 2. Korekty konsolidacyjne a) odniesionych na wynik finansowy - odpis aktualizujący stan należności - nie zapłacony fundusz socjalny - rezerwa na nagrody jubileuszowe - na przewidywane odliczenia straty - rezerwa na urlopy - z tytułu odpisu aktualizującego stan wyrobów - z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń - z tytułu naliczonych odsetek - z tytułu odpisu aktualizującego środki trwałe i zapasy - inne 3. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - odpis aktualizujący stan należności - nie zapłacony fundusz socjalny - rezerwa na nagrody jubileuszowe - na przewidywane odliczenia straty - utworzenie rezerwy na urlopy - odpis aktualizujący stan wyrobów - z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń - z tytułu naliczonych odsetek - z tytułu odpisu aktualizującego środki trwałe i zapasy - inne 4. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - odpis aktualizujący stan należności - zapłacony fundusz socjalny - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - na przewidywane odliczenia straty - rezerwa na urlopy - z tytułu odpisu aktualizującego stan wyrobów - z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń - z tytułu naliczonych odsetek - z tytułu odpisu aktualizującego środki trwałe i zapasy - inne 5. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, : a) odniesionych na wynik finansowy - z tytułu odpisu aktualizującego stan należności - nie zapłacony fundusz socjalny - z tytułu rezerwy na nagrody jubileuszowe - na przewidywane odliczenia straty - rezerwa na urlopy - z tytułu odpisu aktualizującego stan wyrobów - z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń - z tytułu naliczonych odsetek - z tytułu odpisu aktualizująego środki trwałe i zapasy - inne

11 NOTA 6A a) materiały ZAPASY b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary Zapasy netto, razem Odpis aktualizujący: a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary Zapasy brutto, razem NOTA 6B ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚCI ZAPASÓW Stan na początek okresu a) zwiększenia z tytułu: - konsolidacji - utworzenia (utrata wartości rynkowej) - inne a) zmniejszenia z tytułu: - likwidacji zapasów objętych odpisem - sprzedaży zapasów objętych odpisem - inne Stan odpisów aktualizujących wartość

12 NOTA 7A NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG O okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy Należności z tytułu dostaw i usług netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności z tytułu dostaw i usług brutto, razem NOTA 7B ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚCI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Stan na początek okresu a) zwiększenia z tytułu: - utworzenie / przejęcie z - konsolidacji a) zmniejszenia z tytułu: - umorzenie przez komornika - rozwiązanie (wpływ należności) - spisane w straty Stan odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu NOTA 7C NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NOTA 7D NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e)powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług netto Należności w latach występowały wyłącznie w walucie polskiej. Spółka nie posiada należności spornych i dochodzonych na drodze sądowej, na które nie byłaby utworzona rezerwa.

13 NOTA 8 a) podatek VAT NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE b) pozostałe należności publicznoprawne Należności publicznoprawne, razem, razem

14 NOTA 9A POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) z tytułu sprzedaży środków trwałych b) inne (zapłacone zaliczki) Pozostałe należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Pozostałe należności krótkoterminowe brutto, razem NOTA 9B Należności w latach występowały wyłącznie w walucie polskiej

15 NOTA 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, : ubezpieczenia prasa usługi komunalne - abonament za pocztę elektroniczną prowizje podatki pozostałe b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, : - naliczone odsetki od lokat czynsze i energia nieakturowane wydatki związane z emisją akcji - VAT pozostałe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

16 NOTA ŚRODKI PIENIĘŻNE a) w jednostce dominującej środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych lokaty na okres do 12 m-cy b) w jednostkach zależnych środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne (czeki,bony) Środki pieniężne, razem

17 NOTA 12 Seria Rodzaj akcji Rodzaj uprzywile jowania akcj Rodzaj ograniczenia praw do akcji liczba akcji Wartość serii wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) zwykłe na A okaziciela zwykłe na B okaziciela zwykłe na C okaziciela zwykłe na D okaziciela zwykłe na E okaziciela zwykłe na F okaziciela Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem (w tys. zł) Wartość nominalna jednej akcji (w zł) brak brak gotówka brak brak gotówka brak brak gotówka brak brak gotówka brak brak gotówka brak brak przedsiębiorstwo ,02

18 NOTA 13A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK a) kredyty b) pożyczki Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, razem NOTA 13B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK O POZOSTAŁYM OD DNIA OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do lat 3 b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, razem NOTA 13C Kredyty i pożyczki w latach występowały wyłącznie w walucie polskiej.

19 NOTA 14 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, : 2. Korekty konsolidacyjne a) odniesionych na wynik finansowy - tytułu zakupu środków trwałych z ulgi inwestycyjnej - amortyzacja podatkowa - czynsze niefakturowane -przychody statystyczne - odsetki nieotrzymane - z tytułu różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową majątku trwałego 3. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) - tytułu zakupu środków trwałych z ulgi inwestycyjnej - amortyzacja podatkowa - czynsze niefakturowane - przychody statystyczne - odsetki nieotrzymane - z tytułu różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową majątku trwałego 4. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) - tytułu zakupu środków trwałych z ulgi inwestycyjnej - amortyzacja podatkowa - czynsze niefakturowane - odsetki nieotrzymane - z tytułu różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową majątku trwałego 5. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem : a) korekty konsolidacyjne b) odniesionych na wynik finansowy - tytułu zakupu środków trwałych z ulgi inwestycyjnej - amortyzacja podatkowa - czynsze niefakturowane - przychody statystyczne - odsetki nieotrzymane - z tytułu różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową majątku trwałego

20 NOTA 15A POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Wobec pozostałych jednostek z tytułu: - ugoda z PFRON - ugoda z UM Legnica - leasing finansowy samochodów - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - zaliczki na zakup mieszkań - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - inne Pozostałe zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 15B POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do lat 3 b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat Pozostałe zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 15C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO Data zwarcia umowy Wartość początkowa środka trwałego Okres na który zawarto umowę Waluta umowy Zobowiązanie z tytyułu leasingu na r r lata PLN r lata PLN r lata PLN r lata PLN NOTA 15D Pozostałe zobowiązania długoterminowe w latach występowały wyłącznie w walucie polskiej.

21 NOTA 16A ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, razem NOTA 16B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 0 Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej; siedziba Kwota kredytu/pozyczki wg umowy Kwota kredytu/pożyc zki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Bank PEKAO S.A ,00 WIBOR 1M+2,5 % Marży Weksel własny MULTISERWIS Sp. z o.o.poręczony przez, zastaw na towarach do kwoty 10 mln zł, hipoteka kaucyjna na nieruchomości do wysok.2 mln zł, stan na BGŻ S.A. Oddział w Zamościu stawka WIBOR 3M Hipoteka zwykła na nieruchomościach w Krynicy kredyt w PKO BP pożyczka w BGŻ SA kredyt w rachunku bieżącym BGŻ SA Pożyczka od A.Buchajski stawka WIBOR 1M + 0,88 pp stawka WIBOR 3M + 5 pp stawka WIBOR 1M + 3,5 pp stawka WIBOR kapitał 3M powiększona odsetki o 0,5 pp kapitał do dnia odsetki do dnia Hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Rzeszowie, cesja wierzytelności z ubezpieczenia budowy, weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku Hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomościach w Krakowie, weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku Hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomościach w Krakowie, weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku weksel własny wystawiony przez Pożyczkobiorcę NOTA 16C Kredyty i pożyczki w latach występowały wyłącznie w walucie polskiej.

22 NOTA 17A ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG a) związane z działalnością deweloperską b) związane z działalnością handlu obuwiem c) pozostałe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem NOTA 17B ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG STRUKTURA WALUTOWA a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1) waluta jednostkowa tys. EURO b1) w tys. zł Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem

23 NOTA 18 ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNOPRAWNE a) Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych (ugoda) b) Podatek od nieruchomości - UM Legnica (ugoda) c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ugoda) d) pozostałe bieżące zobowiązania publicznoprawne podatek dochodowy od osób fizycznych PFRON VAT ZUS pozostałe Zobowiązania publicznoprawne, razem Zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych objęte ugodą dotyczą okresu od października 2003 roku do listopada 2005 roku. W zakresie tych zobowiązań realizowana jest Decyzja Prezesa Zarządu PFRON z dnia 16 lutego 2007 roku, rozkładająca płatności na 60 równych rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu 28 lutego 2012 roku. Zobowiązania z tego tytułu na dzień roku wynoszą 228 tys. zł. Ugoda realizowana jest terminowo. Zobowiązania wobec Urzędu Miasta w Legnicy dotyczą podatku od nieruchomości z lat poprzednich. W zakresie tych zobowiązań realizowana jest Decyzja Urzędu Miasta w Legnicy z dnia 9 maja 2006 roku, rozkładająca płatności na 48 równych rat z terminem płatności ostatniej raty w dniu 30 maja 2010 roku. Zobowiązania z tego tytułu na dzień roku wynoszą 113 tys. zł. Ugoda realizowana jest terminowo. 0

24 NOTA 19 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KRÓTKOTERMINOWE a)z tytułu leasingu finansowego d)pozostałe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem

25 NOTA 20A POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) z tytułu wynagrodzeń b) z tytułu niewypłaconej dywidendy c) z tytułu funduszy specjalnych d) pozostałe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem NOTA 20B Pozostałe zobowiązania krótkterminowe w latach występowały wyłącznie w walucie polskiej.

26 NOTA REZERWY I INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) niezafakturowne czynsze najmu lokali b) pozostałe Rezerwy, rozliczenia międzokresowe razem

27 NOTA 22 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW a) zaliczki na zakup mieszkań b) pozostałe Przychody przyszłych okresów, razem

28 NOTA 23A 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA I półrocze I półrocze Sprzedaż produktów Sprzedaż towarów -sprzedaz obuwia -sprzedaż innych towarów handlowych Srzedaż usług -sprzedaż mieszkań -wynajem powierzchni biurowych i magazynowych - pozostałe Przychody netto ze sprzedaży produktów wyrobów, towarów i usług razem Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów z działalności kontynuowanej uzyskiwane są wyłącznie na terytorium Polski. NOTA 23B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Sprzedaż produktów -sprzedaż mieszkań Sprzedaż towarów -sprzedaz obuwia Srzedaż produktów -wynajem powierzchni biurowych i magazynowych Przychody netto ze sprzedaży produktów wyrobów, towarów i usług razem I półrocze I półrocze Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów z działalności zaniechanej uzyskiwane są wyłącznie na terytorium Polski.

29 NOTA 24A I półrocze Grupa I półrocze a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe Koszty według rodzaju Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszt sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów NOTA 24B KOSZTY WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA KOSZTY WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe Koszty według rodzaju Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszt sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów I półrocze Grupa I półrocze

30 NOTA 25A POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - na należności - na zapasy - na odprawy emerytalne - na sprawę sądową - urlopowej b) pozostałe, : - spisanie zobowiązań - zysk ze sprzedaży środków trwałych - nadwyżki inwentaryzacyjne - inne Pozostałe przychody operacyjne, razem I półrocze Grupa I półrocze NOTA 25B POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - na należności - na nagrody jubileuszowe - na odprawy emerytalne - na sprawę sądową - na wyroby b) pozostałe, : - spisanie zobowiązań - nadwyżka produkcyjna - rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego na należności - przychody z tytułu nadwyżek produkcji - zysk ze sprzedaży środków trwałych - inne Pozostałe przychody operacyjne, razem I półrocze Grupa I półrocze

31 NOTA 26A POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA I półrocze Grupa a) utworzone rezerwy (z tytułu) - przecena wyrobów gotowych - rezerwa na należności -odpis aktualizujący środki trwałe i zapasy b) pozostałe, : koszty sądowe i egzekucyjne likwidacja zapasów Vat nie stanowiący KUP - spisanie należności nieściągalnych - darowizny - sankcje cywilnoprawne niedobory 4 4 -strata ze zbycia środków trwałych - inne Pozostałe koszty operacyjne, razem I półrocze NOTA 26B POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA a) utworzone rezerwy (z tytułu) - przecena wyrobów gotowych - rezerwa na należności b) pozostałe, : - przyjęcie samochodu z leasingu - likwidacja materiałów - odszkodowania - spisanie należności nieściągalnych - darowizny - koszty komornicze - niedobory - inne Pozostałe koszty operacyjne, razem I półrocze Grupa I półrocze

32 NOTA 27A PRZYCHODY FINANSOWE DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA a) odsetki od udzielonych pożyczek b) pozostałe odsetki c) inne przychody finansowe Przychody finansowe, razem I półrocze Grupa I półrocze NOTA 27B PRZYCHODY FINANSOWE DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA a) odsetki od udzielonych pożyczek b) pozostałe odsetki c) inne przychody finansowe Przychody finansowe, razem I półrocze Grupa I półrocze

33 NOTA 28A KOSZTY FINANSOWE DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA a) odsetki od kredytów i pożyczek b) pozostałe odsetki c) inne koszty finansowe Koszty finansowe, razem NOTA 28B I półrocze Grupa I półrocze KOSZTY FINANSOWE DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA a) odsetki od kredytów i pożyczek b) pozostałe odsetki c) inne koszty finansowe I półrocze Grupa I półrocze 3 Koszty finansowe, razem 3

34 NOTA 29A PODATEK DOCHODOWY BIEŻACY 1. Zysk (strata) brutto 2. Korekty konsolidacyjne 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) I półrocze Grupa I półrocze a) Trwałe b)przejściowe c) inne Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Wyłączenia korygujące w GK podstawę opodatkowania Podstawa opodatkowania Podatek dochodowy według stawki 19% Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku podatek dochodowy odroczony Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w rachunku zysków i strat okresu NOTA 29B PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA I półrocze Grupa I półrocze - zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu powstania i odwrócenie różnic przejściowych zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych - zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu poprzednio nie ujętej straty podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu - zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy - inne składniki podatku odroczonego - korekty konsolidacyjne 20 Podatek dochodowy odroczony wykazany w rachunku zysków i strat NOTA 29C PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA I półrocze Grupa I półrocze - zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu powstania i odwrócenie różnic przejściowych - zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych - zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu poprzednio nie ujętej straty podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu - zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy - inne składniki podatku odroczonego Podatek dochodowy odroczony wykazany w rachunku zysków i strat 0 0 0

35 PSr_2009 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2009 r. NOTA 30 Hipotetyczne przychody oraz rachunek zysków i strat ujęty zgodnie z MSSF 3 tak jakby połączenie jednostek miało miejsce na początku okresu sprawozdawczego: SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Grupa DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA I Przychody ze sprzedaży II Koszt sprzedanych produktów, towarów i usług III Zysk brutto ze sprzedaży (I-II) Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne IV Zysk operacyjny (III ) Przychody finansowe Koszty finansowe V Zysk brutto (IV+1-2) Obciążenia wyniku brutto VI Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA I Przychody ze sprzedaży II Koszt wytworzenia III Zysk brutto ze sprzedaży (I-II) 1 Koszty sprzedaży 2 Koszty ogólnego zarządu 3 Pozostałe przychody operacyjne 4 Pozostałe koszty operacyjne IV Zysk operacyjny (III ) 1 Przychody finansowe Koszty finansowe V Zysk brutto (IV+1-2) Obciążenia wyniku brutto VI Zysk/strata netto na działalności zaniechanej 2 2 ZYSK/STRATA NETTO (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA+ZANIECHANA)

Skonsolidowany raport roczny RS 2007

Skonsolidowany raport roczny RS 2007 Sprawozdanie finansowe GK Masters za 2007 rok Skonsolidowany raport roczny RS 2007 (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pażdziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok SA-PSr skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MASTERS S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SA-PSr oraz Skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe. ZA OKRES

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SA-PSr oraz Skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe. ZA OKRES SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SA-PSr oraz Skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe. ZA OKRES 01-06.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, 31 SIERPNIA 2011 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU ŚRODA WIELKOPOLSKA, 26 WRZEŚNIA 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 1/2005 ( zgodnie

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych)

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych) JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność operacyjna Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy od dnia 01 stycznia od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2009 do dnia 31 marca 2008 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo