Analiza leksykalna i generator LEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza leksykalna i generator LEX"

Transkrypt

1 Analiza leksykalna i generator LEX Wojciech Complak wprowadzenie generator LEX wyrażenia regularne i niejednoznaczności retrakcja definicje regularne atrybuty lewy kontekst (stany) prawy kontekst (podgląd) koniec pliku (funkcja yywrap) białe spacje i komentarze słowa kluczowe odrzucenie dopasowania (REJECT) Plan wykładu 1.05 Analiza leksykalna i generator LEX (2/44) Kompilatory i interpretery Model kompilatora kompilator jest programem, który przetwarza kod napisany w jednym języku (tzw. języku źródłowym) na równoważny kod w drugim języku (tzw. języku wynikowym) interpreter jest programem, który nie generuje programu wynikowego tylko od razu wykonuje instrukcje zawarte w programie źródłowym, interpretery są wykorzystywane do wykonywania języków poleceń oraz języków bardzo wysokiego poziomu takich, jak APL czy Prolog każda kompilacja składa się z dwóch etapów: etapu analizy w której program źródłowy rozkładany jest na części składowe i generowana jest jego reprezentacja pośrednia etapu syntezy w której na podstawie reprezentacji pośredniej generowany jest program wynikowy program źródłowy analiza reprezentacja pośrednia synteza program wynikowy Analiza leksykalna i generator LEX (3/44) Analiza leksykalna i generator LEX (4/44) Model kompilatora Analiza leksykalna - wprowadzenie etap analizy obejmuje: analizę leksykalną analizę składniową analizę semantyczną etap syntezy obejmuje: generację kodu pośredniego optymalizację kodu generację kodu wynikowego analiza synteza program źródłowy analiza leksykalna analiza składniowa analiza semantyczna generacja kodu pośredniego optymalizacja kodu generacja kodu wynikowego program wynikowy analiza leksykalna jest pierwszą fazą kompilatora czyta tekst wejściowy i wyprowadza rozpoznane jednostki leksykalne wydzielenie fazy analizy leksykalnej: upraszcza projekt i utrzymanie poprawia wydajność ułatwia przenoszenie analiza synteza program źródłowy analiza leksykalna analiza składniowa analiza semantyczna generacja kodu pośredniego optymalizacja kodu generacja kodu wynikowego program wynikowy Analiza leksykalna i generator LEX (5/44) Analiza leksykalna i generator LEX (6/44) 1

2 Analiza leksykalna - wprowadzenie Analiza leksykalna przykład (#1/2) rozpoznawanie ciągów znaków o pewnych własnościach (zbudowanych zgodnie z określonymi regułami) wykorzystywana w różnych narzędziach do przetwarzania tekstu takich jak : edytory strukturalne formatery kodu analizatory i kontrolery statyczne kompilatory krzemowe translatory języków naturalnych interpretery i kompilatory języków formalnych (np. języków programowania) Analiza leksykalna i generator LEX (7/44) dany jest fragment programu w języku C, należy podzielić go na jednostki leksykalne podstawowe pojęcia związane z analizą leksykalną: token leksem wzorzec atrybut(y) przykładowy program w języku C: int sqr(int n) { return n * n; Analiza leksykalna i generator LEX (8/44) Analiza leksykalna przykład (#2/2) Generator LEX (#1/3) token wzorzec (LEX) leksem atrybut KWD_INT int int IDENT [_a-za-z][_a-za-z0-9]* sqr "sqr" '(' \( ( KWD_INT int int IDENT [_a-za-z][_a-za-z0-9]* n "n" ')' \) ) '{' \{ { KWD_RET return return IDENT [_a-za-z][_a-za-z0-9]* n "n" OP_STAR \* * IDENT [_a-za-z][_a-za-z0-9]* n "n" ';' ; ; '' \ Analiza leksykalna i generator LEX (9/44) LEX jest generatorem analizatorów leksykalnych na podstawie zadanej specyfikacji generuje program źródłowy implementujący analizator leksykalny analizator leksykalny jest domyślnie generowany w języku C istnieją wersje LEXa, które mogą generować analizatory w innych językach programowania np.: C++, C#, Pascal, Java, Ada, Eiffel synonimy: analizator leksykalny = skaner analizator składniowy = parser Analiza leksykalna i generator LEX (10/44) Generator LEX (#2/3) Generator LEX (#3/3) na wejście generatora LEX podajemy specyfikację analizatora na wyjściu generatora LEX otrzymujemy implementację analizatora w języku C (funkcja yylex()) specyfikacja analizatora leksykalnego LEX funkcja: yylex() plik: lex.yy.c funkcję yylex() można: wykorzystać jako samodzielny analizator zintegrować z większą aplikacją np. z analizatorem składniowym Analiza leksykalna i generator LEX (11/44) postać specyfikacji dla generatora LEX: Definicje Reguły Podprogramy sekcje Definicji i Podprogramów mogą być puste sekcja Reguł musi zawierać co najmniej jedną regułę każda Reguła to: Wzorzec Akcja(e) w specyfikacjach można używać komentarzy (tak jak w ANSI C: /* komentarz */) Analiza leksykalna i generator LEX (12/44) 2

3 Podstawowe reguły działania (#1/2) Podstawowe reguły działania (#2/2) niedopasowane znaki są przepisywane na wyjście akcja = instrukcja języka C, akcja pusta = ; przykład: usuwanie nadmiarowych słów kluczowych języka C (register, auto) register ; auto ; wejście wyjście int a(void) { register int c; auto int d; int a(void) { int c; int d; Analiza leksykalna i generator LEX (13/44) wzorce zawierające spacje ujmujemy w znaki: " " przykład: skracanie deklaracji języka C long int long signed int int "long int" printf("long"); "signed int" printf("int"); wejście wyjście int a(void) { signed int c; long int d; int a(void) { int c; long d; Analiza leksykalna i generator LEX (14/44) Zmienne statyczne Zmienne automatyczne zliczanie liczby linii do ciągu ### z wykorzystaniem zmiennej statycznej int NR = 0; \n { printf("\n"); NR ++; ### { printf("###\n%d lines\n", NR); Analiza leksykalna i generator LEX (15/44) zliczanie liczby linii do ciągu ### z wykorzystaniem zmiennej automatycznej int NR = 0; \n { printf("\n"); NR ++; ### { printf("###\n%d line(s)\n", NR); Analiza leksykalna i generator LEX (16/44) Funkcje Wyrażenia regularne zliczanie liczby linii do ciągu ### z użyciem funkcji prototyp definicja funkcji int NR = 0; void incnr(int *); \n { printf("\n"); incnr(&nr); ### { printf("###\n%d lines\n",nr); void incnr(int *n) { (*n)++; Analiza leksykalna i generator LEX (17/44) dowolny znak (z wyjątkiem \n). konkatenacja x*y* początek linii ^x koniec linii x$ operator opcjonalności x? nawiasy (x y)z powtórzenia wzorca x{5 alternatywa x y sekwencja ucieczki \ sekwencje specjalne \a\t\n liczba oktalna \nnn liczba szesnastkowa \xhh zakres powtórzeń wzorca x{2,5 domknięcie zwrotne x* klasa znaków [] domknięcie dodatnie x+ Analiza leksykalna i generator LEX (18/44) 3

4 Niejednoznaczności (#1/2) Niejednoznaczności (#2/2) ile liter a zostanie wypisanych na wyjście? 1* { printf("a"); zasada najdłuższego dopasowania wejście 1111;1 wyjście? Analiza leksykalna i generator LEX (19/44) jakie litery zostaną wypisane na wyjście? 11 { printf("b"); 1* { printf("a"); wejście 11;1111; wyjście? przy równej długości dopasowania wybierany jest wzorzec występujący wcześniej w specyfikacji Analiza leksykalna i generator LEX (20/44) Retrakcja Definicje regularne rozpoznawanie liczb rzeczywistych w Fortranie 1.E? Q dlaczego to działa? wejście 1.EQ.2 wyjście Card RelOp Card [0-9]+ printf("card "); ".EQ." printf("relop "); [0-9]+".E"[0-9]+ printf("real "); Analiza leksykalna i generator LEX (21/44) usuwanie z programu etykiet skoków definicja użycie ident [_a-za-z][_a-za-z0-9]* {ident: ; Analiza leksykalna i generator LEX (22/44) Atrybuty symboli leksykalnych (#1/2) Atrybuty symboli leksykalnych (#2/2) zmienne wbudowane w LEXa: int yyleng char yytext[] / char *yytext (zależnie od implementacji LEXa) zmienne wbudowane najbezpieczniej jest traktować jak zmienne tylko do odczytu przykład: suma sekwencji liczb wejście = wyjście = 20 Analiza leksykalna i generator LEX (23/44) int suma = 0; [0-9]+ { int liczba; sscanf(yytext,"%d",&liczba); ECHO; suma+=liczba; = printf("= %d",suma); Analiza leksykalna i generator LEX (24/44) 4

5 Lewy kontekst (stany) (#1/3) Lewy kontekst (stany) (#2/3) przykład: analizator usuwający łańcuchy ujęte w znaki cudzysłowu: wejście wyjście #include "defs1.h" #include "defs2.h" int i; #include #include int i; "/; %s qstring <qstring>\" BEGIN 0; <qstring>. ; \" BEGIN qstring; BEGIN stan; = zmiana bieżącego stanu./echo 0 qstring./; "/; Analiza leksykalna i generator LEX (25/44) reguły działają tylko w wymienionym stanie jeżeli przed regułą nie ma nazwy stanu to reguła działa we wszystkich stanach! (uwaga na pozostałe zasady) Analiza leksykalna i generator LEX (26/44) Lewy kontekst (stany) (#3/3) Prawy kontekst (podgląd) (#1/3) stan początkowy (<0>): albo <INITIAL> (uwaga na Flexa!): musi być <INITIAL> %s qstring <qstring>\" BEGIN 0; <qstring>. ; <0>\" BEGIN qstring; %s qstring <qstring>\" BEGIN 0; 0 albo INITIAL <qstring>. ; <INITIAL>\" BEGIN qstring; nazwy stanów nie mogą być słowami kluczowymi języka C jeśli reguła ma działać w określonych stanach należy poprzedzić ją nazwami stanów: <INITIAL,c_state>[^ ] { ECHO; Analiza leksykalna i generator LEX (27/44) przykład: rozpoznawanie symbolu zakresu w Moduli-2 Cardinal [0-9]+ Real [0-9]+"."[0-9]*(E[+\-]?[0-9]+)? {Cardinal { printf("card(%s) ",yytext); {Real { printf("real(%s) ",yytext); ".." { printf("range(%s) ",yytext); "." { printf("dot(%s) ",yytext); "[" { printf("["); "]" { printf("]"); Analiza leksykalna i generator LEX (28/44) Prawy kontekst (podgląd) (#2/3) Prawy kontekst (podgląd) (#3/3) problem: wejście [1..5] oczekiwane wyjście [Card(1) Range(..) Card(5) ] rzeczywiste wyjście [Real(1.) Dot(.) Card(5) ] Analiza leksykalna i generator LEX (29/44) poprawne rozwiązanie z wykorzystaniem operatora podglądu Cardinal [0-9]+ Real [0-9]+"."[0-9]*(E[+-]?][0-9]+)? {Cardinal { printf("card(%s) ",yytext); {Real/[^0-9.] { printf("real(%s) ",yytext); ".." { printf("range(%s) ",yytext); "." { printf("dot(%s) ",yytext); "[" { printf("["); "]" { printf("]"); Analiza leksykalna i generator LEX (30/44) 5

6 Koniec pliku i funkcja yywrap (#1/2) Koniec pliku i funkcja yywrap (#2/2) przykład: suma sekwencji liczb wejście wyjście Suma = 15 funkcja yywrap() jest wywoływana przez yylex() po natrafieniu na koniec pliku int yywrap(void) { /* akcje użytkownika */ return 1; 0 powrót do skanowania wejścia!0 zakończenie skanowania Analiza leksykalna i generator LEX (31/44) int suma = 0; [0-9]+ { int liczba; sscanf(yytext,"%d",&liczba); suma += liczba; " " ; int yywrap(void) { printf("suma = %d\n",suma); return 1; Analiza leksykalna i generator LEX (32/44) Białe spacje Komentarze (#1/5) w większości języków programowania białe spacje służą tylko poprawie czytelności programu (wyjątkami są np. Fortran i AWK) analizator leksykalny je pomija (ukrywa przed analizatorem składniowym) [ \t\n] ; problem: pomijanie niezagnieżdżonych komentarzy języka Pascal rozwiązanie z użyciem wzorca typowy błąd \{.+\ ; wejście x{zm:={podst1 {st ; oczekiwane wyjście x:=1 ; rzeczywiste wyjście x ; Analiza leksykalna i generator LEX (33/44) Analiza leksykalna i generator LEX (34/44) Komentarze (#2/5) Komentarze (#3/5) problem: pomijanie niezagnieżdżonych komentarzy języka Pascal rozwiązanie z użyciem wzorca rozwiązanie poprawne \{[^]+\ ; rozwiązanie z wykorzystaniem wzorców jest nieefektywne (niepotrzebnie gromadzi rozpoznawany tekst w buforze) Analiza leksykalna i generator LEX (35/44) problem: pomijanie niezagnieżdżonych komentarzy języka C (standard ANSI) rozwiązanie z użyciem stanów %s comment <0>"/*" BEGIN comment; <comment>. ; <comment>"*/" BEGIN 0; rozwiązanie z użyciem stanów jest efektywniejsze (szybsze, nie gromadzimy tekstu) i łatwo można je rozbudować o możliwość obsługi zagnieżdżonych komentarzy Analiza leksykalna i generator LEX (36/44) 6

7 Komentarze (#4/5) Komentarze (#5/5) problem: pomijanie zagnieżdżonych komentarzy języka C (rozszerzenie standardu ANSI) int CommentLevel; %s comment <0>"/*" { CommentLevel = 1; BEGIN comment; <comment>"/*" { CommentLevel++; <comment>. { ; <comment>"*/" { if( (--CommentLevel) == 0)BEGIN 0; Analiza leksykalna i generator LEX (37/44) prawdziwy problem: pomijanie zagnieżdżonych komentarzy dwóch różnych typów w języku Pascal (* i *) oraz { i przykładowe wejście: var x : integer; begin x{zm:={p(*ods*)t1{st; end. rozwiązanie:? Analiza leksykalna i generator LEX (38/44) Rozpoznawanie słów kluczowych (#1/3) Rozpoznawanie słów kluczowych (#2/3) usunąć z programu wszystkie identyfikatory z wyjątkiem słów kluczowych begin i end prototyp rozwiązania ident [a-za-z][a-za-z0-9]* {ident ; [bb][ee][gg][ii][nn] ECHO; [ee][nn][dd] ECHO; Analiza leksykalna i generator LEX (39/44) problem: wejście begin var:=x+y; end. oczekiwane wyjście begin :=+; end. rzeczywiste wyjście :=+;. Analiza leksykalna i generator LEX (40/44) Rozpoznawanie słów kluczowych (#3/3) Odrzucenie dopasowanie REJECT (#1/3) usunąć z programu wszystkie identyfikatory z wyjątkiem słów kluczowych begin i end rozwiązanie poprawne ident [a-za-z][a-za-z0-9]* [bb][ee][gg][ii][nn] ECHO; [ee][nn][dd] ECHO; {ident ; Analiza leksykalna i generator LEX (41/44) program zliczający liczbę wystąpień słów he i she prototyp rozwiązania int she = 0, he = 0; she { she++; he { he++;. \n { ; int yywrap(void) { printf("he (%d) she (%d)",he,she); return 1; Analiza leksykalna i generator LEX (42/44) 7

8 Odrzucenie dopasowanie REJECT (#2/3) Odrzucenie dopasowanie REJECT (3/3) problem: wejście hesheheshe oczekiwane wyjście he (4) she (2) rzeczywiste wyjście he (2) she (2) Analiza leksykalna i generator LEX (43/44) program zliczający liczbę wystąpień słów he i she poprawne rozwiązanie z użyciem REJECT int she = 0, he = 0; she { she++; REJECT; he { he++;. \n { ; int yywrap(void) { printf("he (%d) she (%d)",he,she); return 1; Analiza leksykalna i generator LEX (44/44) 8

Generator analizatorów leksykalnych - Lex. Bartosz Bogacki.

Generator analizatorów leksykalnych - Lex. Bartosz Bogacki. Generator analizatorów leksykalnych - Lex Bartosz Bogacki Bartosz.Bogacki@cs.put.poznan.pl Witam Państwa. Wykład, który za chwilę Państwo wysłuchają dotyczy generatora analizatorów leksykalnych LEX. Zapraszam

Bardziej szczegółowo

Podstawy Kompilatorów

Podstawy Kompilatorów Podstawy Kompilatorów Laboratorium 3 Uwaga: Do wykonania poniższych zadań związanych z implementacją niezbędny jest program LEX oraz kompilator. Dla środowiska Linux mogą to być: Darmowa wersja generatora

Bardziej szczegółowo

Zadanie analizy leksykalnej

Zadanie analizy leksykalnej Analiza leksykalna 1 Teoria kompilacji Dr inŝ. Janusz Majewski Katedra Informatyki Zadanie analizy leksykalnej Przykład: We: COST := ( PRICE + TAX ) * 0.98 Wy: id 1 := ( id 2 + id 3 ) * num 4 Tablica symboli:

Bardziej szczegółowo

Generatory analizatorów

Generatory analizatorów Generatory analizatorów Generator analizatora leksykalnego flex ( http://www.gnu.org/software/flex/ ) Generator analizatora składniowego bison ( http://www.gnu.org/software/bison/ ) Idea ogólna Opis atomów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z użyciem analizatora leksykalnego FLEX

Laboratorium z użyciem analizatora leksykalnego FLEX Laboratorium z użyciem analizatora leksykalnego FLEX Analizator leksykalny FLEX jest narzędziem służącym do tworzenia programów rozpoznających wzorce. FLEX na podstawie pliku wejściowego, za pomocą reguł

Bardziej szczegółowo

Generator skanerów Flex

Generator skanerów Flex Grzegorz Jacek Nalepa 17.7.2000, Kraków, Revision : 1.5 Streszczenie Artykuł prezentuje generator skanerów leksykalnych Flex, będący implementacją standardowego pakietu Lex. Zawarte jest krótkie wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. Translatory. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenia nr 11. Translatory. Wprowadzenie teoretyczne J.Nawrocki, M. Antczak, A. Hoffa, S. Wąsik Plik źródłowy: 08cw11-tr.doc; Data: 2009-01-15 09:47:00 Ćwiczenia nr 11 Translatory Wprowadzenie teoretyczne Wiele dokumentów wprowadzających do języków Lex oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawy Kompilatorów

Podstawy Kompilatorów Podstawy Kompilatorów Laboratorium 9 Uwaga: Do wykonania poniższych zadań związanych z implementacją niezbędny jest program LEX, program YACC oraz kompilator języka C. Dla środowiska Linux mogą to być:

Bardziej szczegółowo

Program We Kompilator Wy Źródłowy

Program We Kompilator Wy Źródłowy 1. Aho A.V., Ullman J.D. - The Theory of Parsing, Translation and Compiling.1972. 2. Foster J.M. - Automatyczna analiza składniowa. 1976 3. Gries D. - Konstrukcja translatorów dla maszyn cyfrowych, 1984

Bardziej szczegółowo

Flex - generator analizatorów leksykalnych

Flex - generator analizatorów leksykalnych Flex - generator analizatorów leksykalnych Spis treści: 1. Wprowadzenie Wyrażenia regularne Schemat specyfikacji Prosty przykład Uruchomienie Makefile 2. Rozstrzyganie niejednoznaczności 3. Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Generator LLgen. Wojciech Complak Generator LLgen - charakterystyka. Generator LLgen -składnia specyfikacji

Generator LLgen. Wojciech Complak Generator LLgen - charakterystyka. Generator LLgen -składnia specyfikacji Plan wykładu Wojciech Complak Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl charakterystyka generatora LLgen składnia specyfikacji analizatora składniowego dołączanie analizatora leksykalnego rozszerzenia składni

Bardziej szczegółowo

Podstawy generatora YACC. Bartosz Bogacki.

Podstawy generatora YACC. Bartosz Bogacki. Podstawy generatora YACC Bartosz Bogacki Bartosz.Bogacki@cs.put.poznan.pl Witam Państwa. Wykład, który za chwilę Państwo wysłuchają dotyczy generatora analizatorów składniowych YACC. Zapraszam serdecznie

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Kompilatory. Literatura. Translatory. Literatura Translatory. Paweł J. Matuszyk

Plan wykładu. Kompilatory. Literatura. Translatory. Literatura Translatory. Paweł J. Matuszyk Plan wykładu (1) Paweł J. Matuszyk AGH Kraków 1 2 tor leksykalny tor syntaktyczny Generator pośredniego Generator wynikowego Hopcroft J. E., Ullman J. D., Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń,

Bardziej szczegółowo

automatem skończonym niedeterministycznym (ang. nondeterministic finite automaton) M N nazywamy system:

automatem skończonym niedeterministycznym (ang. nondeterministic finite automaton) M N nazywamy system: 4.3. Automaty skończone (skończenie stanowe) automatem skończonym niedeterministycznym (ang. nondeterministic finite automaton) M N nazywamy system: M N = < Q, Σ, δ, q 0, F > Q Σ skończony zbiór stanów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wojciech Complak

Wprowadzenie. Wojciech Complak Wprowadzenie Wojciech Complak Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl Przedmiot Podstawy kompilatorów, wykład 1, Wprowadzenie, prezentuje Wojciech Complak. Witam Państwa na pierwszym wykładzie z przedmiotu Podstawy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki Jerzy Nawrocki, Jerzy Nawrocki Wydział Informatyki Politechnika Poznańska jerzy.nawrocki@put.poznan.pl Cel wykładu Programowanie imperatywne i język C Zaprezentować paradygmat programowania imperatywnego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki Jerzy Nawrocki, Jerzy Nawrocki Wydział Informatyki Politechnika Poznańska jerzy.nawrocki@put.poznan.pl Przetwarzanie tekstów i AWK Problem konwersji plików FName:Jurek SName:Busz Salary 585 FName:Alek

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część trzecia Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki Jerzy Nawrocki, Jerzy Nawrocki Wydział Informatyki Politechnika Poznańska jerzy.nawrocki@put.poznan.pl Cel wykładu Programowanie imperatywne i język C Zaprezentować paradygmat programowania imperatywnego

Bardziej szczegółowo

Języki formalne i gramatyki

Języki formalne i gramatyki J.Nawrocki, M. Antczak, A. Hoffa, S. Wąsik Plik źródłowy: 08cw10-jfig.doc; Data: 2008-10-22 13:29:00 Ćwiczenie nr 10 Języki formalne i gramatyki Wprowadzenie 1. Napisz analizator leksykalny (LEX) i analizator

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerów

Programowanie komputerów Programowanie komputerów Wykład 1-2. Podstawowe pojęcia Plan wykładu Omówienie programu wykładów, laboratoriów oraz egzaminu Etapy rozwiązywania problemów dr Helena Dudycz Katedra Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 12 - sem.iii. M. Czyżak

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 12 - sem.iii. M. Czyżak Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki wykład 12 - sem.iii M. Czyżak Język C - preprocesor Preprocesor C i C++ (cpp) jest programem, który przetwarza tekst programu przed przekazaniem go kompilatorowi.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Podstawy programowania w języku C WYKŁAD 1 Proces tworzenia i uruchamiania programów Algorytm, program Algorytm przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania. Program zapis algorytmu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Języki programowania c.d.

Podstawy Informatyki Języki programowania c.d. Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Przykład programu samomodyfikującego się Przykład - sumowanie elementów tablicy 2 Makroasembler - założenia Przykład

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy Kompilatorów

Podstawy Kompilatorów Podstawy Kompilatorów Laboratorium 1 Celem laboratorium jest zapoznanie się ze środowiskiem i sprawdzenie poprawności działania narzędzi. Nazwy programów i rezultaty będą takie same w systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 1 Programowanie 1 Program wykładu Struktura programu Instrukcja przypisania Wprowadzanie danych Wyprowadzanie wyników Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Wykład 1

Wstęp do programowania. Wykład 1 Wstęp do programowania Wykład 1 1 / 49 Literatura Larry Ullman, Andreas Signer. Programowanie w języku C++. Walter Savitch, Kenrick Mock. Absolute C++. Jerzy Grębosz. Symfonia C++. Standard. Stephen Prata.

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Cechy programowania strukturalnego Możliwość

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Programowanie Pascal - język programowania wysokiego poziomu Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy leksykalnej. Bartosz Bogacki.

Wprowadzenie do analizy leksykalnej. Bartosz Bogacki. Wprowadzenie do analizy leksykalnej Bartosz Bogacki Bartosz.Bogacki@cs.put.poznan.pl Witam Państwa. Wykład w którym wezmą Państwo udział dotyczy wprowadzenia do analizy leksykalnej. Zapraszam serdecznie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy Laboratorium 1 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Na podstawie: G. Perry, D. Miller, Język C Programowanie dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy kompilatorów. Generator LLgen. Wojciech Complak.

Podstawy kompilatorów. Generator LLgen. Wojciech Complak. Generator LLgen Wojciech Complak Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl 1 Plan wykładu charakterystyka generatora LLgen składnia specyfikacji analizatora składniowego dołączanie analizatora leksykalnego rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 0 Środowisko programowania

Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 0 Środowisko programowania Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 0 Środowisko programowania Przemysław Kobylański Wprowadzenie Każdy program w C musi zawierać przynajmniej funkcję o nazwie main(): Aby możliwe

Bardziej szczegółowo

Java EE produkcja oprogramowania

Java EE produkcja oprogramowania Java EE produkcja oprogramowania PPJ PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JAVIE PODSTAWY JĘZYKA JAVA 1 Warszawa, 2016Z 2 Ogólna charakterystyka języka Java 3 Java 1/2 Język programowania Java został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Gramatyki atrybutywne

Gramatyki atrybutywne Gramatyki atrybutywne, część 1 (gramatyki S-atrybutywne Teoria kompilacji Dr inŝ. Janusz Majewski Katedra Informatyki Gramatyki atrybutywne Do przeprowadzenia poprawnego tłumaczenia, oprócz informacji

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania. Wykład 1

Podstawy Programowania. Wykład 1 Podstawy Programowania Wykład 1 Jak się uczyć programowania? Wykład i laboratorium Literatura Jerzy Grębosz Symfonia C++ Bjarne Stroustrup Język C++ Bruce Eckel Thinking in C++ Tony L. Hansen C++ zadania

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Algorytmy od problemu do wyniku

Algorytmy od problemu do wyniku Algorytmy Etapy tworzenia programu: 1) Sformułowanie zadania analiza problemu. 2) Opracowanie algorytmu sposób rozwiązania. 3) Zapisanie algorytmu w języku programowania kodowanie programu. 4) Kompilowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Programowanie Proceduralne

Programowanie Proceduralne Programowanie Proceduralne Makefile Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 14 Co to jest Makefile Makefile jest plikiem reguł dla programu make. Wykorzystywany jest

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Środowisko programistyczne

Wykład 4. Środowisko programistyczne Wykład 4 Dostępne kompilatory KEIL komercyjny GNU licencja GPL ARM komercyjny IAR komercyjny 2 Porównanie kompilatorów 3 Porównanie kompilatorów 4 Keil uvision Graficzny edytor Kompilator i linker Symulator

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 6

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 6 Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 6 Analizator leksykalny i składniowy - kalkulator programowalny Cel. Przedstawienie zasad budowy i działania narzędzi do tworzenia kompilatorów języków

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Programy pomocnicze: diff, make, systemy rcs i cvs, debugger. Zarządzanie wersjami.

Programy pomocnicze: diff, make, systemy rcs i cvs, debugger. Zarządzanie wersjami. Programy pomocnicze: diff, make, systemy rcs i cvs, debugger. Zarządzanie wersjami. wer. 8 z drobnymi modyfikacjami Wojciech Myszka 2014-02-09 16:32:37 +0100 Co jest potrzebne programiście? 1. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 6 Klasy i obiekty W programowaniu strukturalnym rozwój oprogramowania oparto

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (1)

Podstawy programowania (1) Podstawy programowania (1) doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Konsultacje pokój 19 Poniedziałki, godz. 9:45 11:20 e-mail: tadeusz.jeleniewski@neostrada.pl Podstawy programowania (1) - wykład 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 1: Języki programowania

Ryszard Myhan. Wykład 1: Języki programowania Ryszard Myhan Wykład 1: Języki programowania Programowanie Programowanie to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych.

Bardziej szczegółowo

ForPascal Interpreter języka Pascal

ForPascal Interpreter języka Pascal Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Nauk Ścisłych Instytut Informatyki ForPascal Interpreter języka Pascal Przedmiot: Sieci i Systemy Wirtualne Informatyka IV Prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski Grupa:

Bardziej szczegółowo

Elementy języków programowania

Elementy języków programowania Elementy języków programowania Olsztyn 2007-2012 Wojciech Sobieski Języki programowania wymyślono po to, by można było dzięki nim tworzyć różnorodne programy komputerowe. Oczekuje się również, że tworzone

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 7. Przegląd typów strukturalnych - klasy i obiekty - c.d.

Programowanie obiektowe, wykład nr 7. Przegląd typów strukturalnych - klasy i obiekty - c.d. Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 7 Przegląd typów strukturalnych - klasy i obiekty - c.d. Klasa - powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML 29. i strukturalna dokumentu XML 13 października 2015 1 2 Poprawny składniowo dokument XML powinien być tworzony zgodnie z poniżej przedstawionymi zasadami. Deklaracja XML Powinien zawierać deklarację

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności kontekstowych

Analiza zależności kontekstowych Analiza zależności kontekstowych Wojciech Complak Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl 1 Plan wykładu zależności kontekstowe statyczne i dynamiczne sprawdzanie zależności kontekstowych systemy typów kontroler

Bardziej szczegółowo

Wybrane narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych i składniowych w C/C++ by Kapitol Team

Wybrane narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych i składniowych w C/C++ by Kapitol Team Wybrane narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych i składniowych w C/C++ by Kapitol Team Flex a generatory skanerów C++ 2 sposoby wymuszenia stworzenia skanera w C++ flex -+ flexfile.l użycie %option

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Błędy leksykalne są na ogół nietrudne do znalezienia.

Błędy leksykalne są na ogół nietrudne do znalezienia. Rodzaje błędów w programach Wykład9.UWAGIOGÓLNE,str.1 Błąd leksykalny pojedyncza jednostka leksykalna(operator, słowo kluczowe, liczba itp.), której nie przewiduje definicja języka. Mn:=1; Sygn. błędu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Kompilatorów

Podstawy Kompilatorów Podstawy Kompilatorów Laboratorium 12 Analiza zależności kontekstowych. Zadanie 1: Proszę napisać analizator zgodności typów dla podzbioru standardowych wyrażeń języka Pascal. Dla uproszczenia należy założyć,

Bardziej szczegółowo

Język C++ zajęcia nr 1

Język C++ zajęcia nr 1 I. Programowanie obiektowe Język C++ zajęcia nr 1 Zasadniczą cechą programowania obiektowego jest łączne rozpatrywanie zagadnień dotyczących algorytmów i struktur danych. Wyrazem tego jest zmiana w sposobie

Bardziej szczegółowo

Proste typy zmiennych języka C++ *) Zapis 3.4 e-38 jest równoważny zapisowi 3,

Proste typy zmiennych języka C++ *) Zapis 3.4 e-38 jest równoważny zapisowi 3, WYKŁAD 1. PODSTAWY 1_1. Typy zmiennych Proste typy zmiennych języka C++ Nazwa typu (nazwa skrócona) Rozmiar (bajtów) unsigned char 1 signed char (char) unsigned short int (unsigned) signed short int (int)

Bardziej szczegółowo

Tablice i struktury. czyli złożone typy danych. Programowanie Proceduralne 1

Tablice i struktury. czyli złożone typy danych. Programowanie Proceduralne 1 Tablice i struktury czyli złożone typy danych. Programowanie Proceduralne 1 Tablica przechowuje elementy tego samego typu struktura jednorodna, homogeniczna Elementy identyfikowane liczbami (indeksem).

Bardziej szczegółowo

Translacja sterowana składnią w metodzie zstępującej

Translacja sterowana składnią w metodzie zstępującej Translacja sterowana składnią w metodzie zstępującej Wojciech Complak Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl 1 Plan wykładu translacja sterowana składnią definicje sterowane składnią i schematy translacji atrybuty

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład V Rzut okiem na języki programowania 1 Kompilacja vs. interpretacja KOMPILACJA Proces, który przetwarza program zapisany w języku programowania,

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. 1. Narysować schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

PASCAL. Etapy pisania programu. Analiza potrzeb i wymagań (treści zadania) Opracowanie algorytmu Kodowanie Kompilacja Testowanie Stosowanie

PASCAL. Etapy pisania programu. Analiza potrzeb i wymagań (treści zadania) Opracowanie algorytmu Kodowanie Kompilacja Testowanie Stosowanie PASCAL Język programowania wysokiego poziomu Opracowany przez Mikołaja Wirtha na początku lat 70 XX wieku Prosty, z silną kontrolą poprawności Stosowany prawie wyłącznie na uczelniach do nauki programowania

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 Metody wirtualne i polimorfizm Metoda wirualna - metoda używana w identyczny sposób w całej hierarchii klas. Wybór funkcji, którą należy wykonać po wywołaniu metody wirtualnej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie języków specyfikacji dla zagadnień numerycznych

Tworzenie języków specyfikacji dla zagadnień numerycznych Tworzenie języków specyfikacji dla zagadnień numerycznych prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 11 września

Bardziej szczegółowo

Język C część 1. Sformułuj problem Zanalizuj go znajdź metodę rozwiązania (pomocny może byd algorytm) Napisz program Uruchom i przetestuj czy działa

Język C część 1. Sformułuj problem Zanalizuj go znajdź metodę rozwiązania (pomocny może byd algorytm) Napisz program Uruchom i przetestuj czy działa Język C część 1 Literatura [1] Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: Język ANSI C, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2003 [2] Anna Strudzioska-Walczak, Krzysztof Walczak, Nakuka programowania dla

Bardziej szczegółowo

Tablice wielowymiarowe. Przykład tablica 2-wymiarowa. Przykład. Przykład 3-wymiarowy. Tak naprawdę nie istnieją w C! Rozważmy tablicę o rozmiarze 3x2

Tablice wielowymiarowe. Przykład tablica 2-wymiarowa. Przykład. Przykład 3-wymiarowy. Tak naprawdę nie istnieją w C! Rozważmy tablicę o rozmiarze 3x2 Tablice wielowymiarowe Przykład tablica 2-wymiarowa Tak naprawdę nie istnieją w C! Tak naprawdę C i Java dopuszczają tworzenie tablic tablic tablica 2-wymiarowa = tablica (zwykłych) tablic tablica 3-wymiarowa

Bardziej szczegółowo

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 11 Przyjęta notacja 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 1.1. Ogólne zasady programowania zorientowanego obiektowo 15 1.2. Historia

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Translacja sterowana składnią

Wykład 10. Translacja sterowana składnią Wykład 10 Translacja sterowana składnią Translacja sterowana składnią Z konstrukcjami języków programowania wiąże się pewną informację przez dołączenie atrybutów do symboli gramatyki reprezentujących te

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Typy, klasy typów, składnie w funkcji

Typy, klasy typów, składnie w funkcji Typy, klasy typów, składnie w funkcji Typy w Haskell Każde wyrażenie w Haskell posiada zdefiniowany typ. Dzięki temu już na etapie kompilacji kodu następuje sprawdzenie poprawności kodu i zabezpiecza nas

Bardziej szczegółowo

1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998.

1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998. Literatura Język C 1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 1998. 2. Andrzej Zalewski, Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem pakietu Borland C++, Nakom, Poznań

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga!

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga! Programowanie I O czym będziemy mówili Podstawy programowania w językach proceduralnym ANSI C obiektowym Java Uwaga! podobieństwa w podstawowej strukturze składniowej (zmienne, operatory, instrukcje sterujące...)

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Turbo Pascal

Programowanie w Turbo Pascal Skróty: ALT + F9 Kompilacja CTRL + F9 Uruchomienie Struktura programu: Programowanie w Turbo Pascal Program nazwa; - nagłówek programu - blok deklaracji (tu znajduje się VAR lub CONST) - blok instrukcji

Bardziej szczegółowo

Translacja sterowana składnią w generatorze YACC

Translacja sterowana składnią w generatorze YACC Translacja sterowana składnią w generatorze YACC Wojciech Complak Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl 1 Plan wykładu zasady implementacji translacji sterowanej składnią w generatorze YACC korzystanie z atrybutów

Bardziej szczegółowo