automatem skończonym niedeterministycznym (ang. nondeterministic finite automaton) M N nazywamy system:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "automatem skończonym niedeterministycznym (ang. nondeterministic finite automaton) M N nazywamy system:"

Transkrypt

1 4.3. Automaty skończone (skończenie stanowe) automatem skończonym niedeterministycznym (ang. nondeterministic finite automaton) M N nazywamy system: M N = < Q, Σ, δ, q 0, F > Q Σ skończony zbiór stanów sterowania, skończony alfabet wejściowy, δ : Q Σ 2 Q funkcja przejść, q 0 Q wyróŝniony stan początkowy, F Q zbiór stanów końcowych.

2 przykład (graf funkcji przejść automatu M N1 akceptującego język (a b)*abb) automat M N moŝe mieć dodatkowo ε-przejścia (δ : Q Σ {ε} 2 Q ), automatem skończonym deterministycznym (ang. deterministic finite automaton) M D nazywamy system: Q skończony zbiór stanów sterowania, Σ skończony alfabet wejściowy, δ : Q Σ Q funkcja przejść, M D = < Q, Σ, δ, q 0, F > 2

3 q 0 Q wyróŝniony stan początkowy, F Q zbiór stanów końcowych. przykład (graf funkcji przejść automatu M D1 akceptującego język (a b)*abb) 3

4 powiązania pomiędzy wyraŝeniami regularnymi, niedeterministycznymi i deterministycznymi automatami skończonymi: dla wyraŝenia regularnego r konstruuje się M N z ε-przejściami akceptujący L(r), z automatu z ε-przejściami moŝna te przejścia usunąć, z automatu M N konstruuje się równowaŝny automat deterministyczny M D, moŝna zminimalizować liczbę stanów M D ; zasady konstruowania M N na podstawie wyraŝenia regularnego r: 1) dla wyraŝenia ε, M N przyjmuje postać: 4

5 2) dla dowolnego a Σ, M N przyjmuje postać: 3) niech M N1 oraz M N2 oznaczają automaty uzyskane dla wyraŝeń regularnych r 1 i r 2 ; wtedy dla wyraŝenia regularnego r 1 r 2 automat przyjmuje postać: 4) dla wyraŝenia regularnego r 1 r 2 automat przyjmuje postać: 5

6 5) niech M N oznacza automat dla wyraŝenia r; wtedy dla wyraŝenia regularnego r* automat przyjmuje postać: przykład (graf funkcji przejść automatu M N2 z akceptującego język (a b)*abb) 6

7 zasada tworzenia M D =< Q, Σ, δ, q 0, F > na podstawie M N = < Q, Σ, δ, q 0, F>; niech Q = 2 Q, 1) q 0 = {q 0 }, 2) F zawiera wszystkie S Q takie, Ŝe S F, 3) dla wszystkich S Q określamy δ (S, a) = S, gdzie S = {p p δ(q, a) q S}; przykład (tworzenie M D1 na podstawie M N1 ) δ ({0}, a) = {0,1} δ ({0}, b) = {0} δ ({0,1}, a) = {0,1} δ ({0,1}, b) = {0,2} δ ({0,2}, a) = {0,1} δ ({0,2}, b) = {0,3} δ ({0,3}, a) = {0,1} δ ({0,3}, b) = {0} b a {0} {0,1} b b {0,2} a b a {0,3} a 7

8 automaty deterministyczne z wyjściem: 1) automat deterministyczny Moore a: M Moore = <Q, Σ,, δ, λ, q 0 >, alfabet wyjściowy, λ : Q, funkcja wyjść, przyporządkowująca stanom wyjścia. 2) automat deterministyczny Mealy ego: M Mealy = <Q, Σ,, δ, λ, q 0 > alfabet wyjściowy, λ : Q Σ, funkcja wyjść, przyporządkowująca parom: stan, wejście wartość wyjścia. Tw. (lemat o pompowaniu dla języków regularnych) Dla dowolnego języka regularnego L(G R ) istnieje liczba naturalna p taka, Ŝe jeśli słowo z L(G R ) i z p, to z = uvw oraz: 1) v 1, 2) uv p, 3) kaŝde słowo postaci uv i w L(G r ), i 0. 8

9 4.4. Język Lex programy w języku Lex opisują działanie przetworników tekstu, konkretny system Lex (np. flex) jest generatorem przetworników zdefiniowanych w języku Lex: program w języku Lex Generator Lex (np. flex) program w C (przetwornik p.c) tekst wejściowy Przetwornik (np. a.out) Kompilator języka C (np. cc, gcc, ) tekst wyjściowy 9

10 struktura programu w języku Lex: definicje pomocnicze %% opcjonalne (dyrektywy, nazwy wyraŝeń, deklaracje, ) wzorzec 1 akcja1 obligatoryjne (reguły przetwarzania) wzorzec 2 akcja2 wzorzec n akcja n %% podprogramy pomocnicze opcjonalne 10

11 4.4.1 Wzorce w programach mają postać (poszerzonych o nowe operatory) definicji regularnych (w cudzysłowie lub bez), definicje regularne są zbudowane nad pewnym alfabetem oraz zbiorem nazw (wyraŝeń regularnych), np. wyraŝenie regularne: [a-za-z][a-za-z0-9]*, nad alfabetem A={a,b,,z,A,B,,Z,0,1,,9} moŝna zastąpić definicją regularną postaci: litera [a-za-z] cyfra [0-9] {litera}({litera} {cyfra})* nad alfabetem A = {a,b,,z,a,b,,z,0,1,,9} {litera,cyfra} znaki specjalne:. % \ " * ( )? + ^ $ [ ] - < > { } 11

12 priorytety operatorów tworzenia wyraŝeń regularnych w porządku malejącym: a) domknięcie zwrotne *, domknięcie dodatnie +, opcjonalny wybór?, zbiór znaków [], dopełnienie zbioru znaków [^], konkatenacja wielokrotna {}(nowy operator), b) konkatenacja, c) alternatywa, d) prawy kontekst /(nowy operator), początek wiersza ^, koniec wiersza $, e) lewy kontekst <> (nowy operator), f) koniec pliku <<EOF>> (nowy operator). przykłady programów z róŝnymi typami wzorców: %% %% nie ; "nie" ; Kto nie pracuje, ten nie ma. 12

13 %% ^[a-za-z_][a-za-z_0-9]*$ {printf("nazwa: %s", yytext);} ^[0-9]+(\.[0-9]+)?$ {printf("liczba: %s", yytext);} ^[^a-za-z0-9]+$ {printf("inne: %s", yytext);}. {;} zastosowanie konkatenacji wielokrotnej: %% [a-za-z0-9]{1,8}(\.[a-za-z0-9]{1,3})? ECHO;. {;} wykorzystanie znaków specjalnych: %% \ \t \n {printf("biala spacja");}. {;} 13

14 zastosowanie operatora lewego kontekstu: %start nazwa stanu w części definicji pomocniczych (moŝe być wiele) <nazwa stanu> odwołanie do stanu we wzorcach reguł przetwarzania np.: %start string definicja stanu S (pomijanie znaków łańcucha) %% <string>\" {BEGIN 0;} <string>. ; \" {BEGIN string;} albo <0>\" {BEGIN string;} " 0 S " w stanie 0 następuje przepisywanie wejścia na wyjście, w stanie string (S) pomijanie znaków. 14

15 przykład zastosowania definicji regularnych i operatora prawego kontekstu: wyraŝenie regularne/podgląd wyodrębnienie części pasującej do wyraŝenie regularne, o ile występuje po niej fragment pasujący do wyraŝenia regularnego podgląd np.: numb [0-9]+ nazwa wyraŝenia %% {numb} {printf("card ");} {numb}"."{numb}?/[^\.] {printf("real ");} ".." {printf("range ");} "." {printf("dot ");} " " ; dla wejścia: otrzymamy na wyjściu: Card Range Card Real 15

16 4.4.2 Zasady działania przetwornika (reguły dopasowywania wzorców) cykliczna analiza pliku wejściowego, którego przedrostki są dopasowywane do wzorców zawartych w regułach przetwarzania; wykonywanie akcji związanych z wzorcami, reguła najdłuŝszego dopasowania (gdy przedrostek pasuje do kilku wzorców; bierze się pod uwagę takŝe długość ciągu podglądanego, który jest z powrotem przesyłany na wejście), reguła pierwszego dopasowania (wybór wzorca występującego wcześniej, gdy ta sama długość dopasowania), ustawienie wartości zmiennych globalnych: yytext (dopasowany ciąg znaków, przedrostek pliku wejściowego, łącznie z częścią podgląd w sytuacji zastosowania prawego kontekstu), yyleng (długość przedrostka bez części dopasowanej do podgląd) i yy_end (długość całości dopasowanej, łącznie z częścią dopasowaną do podgląd), wykonanie akcji związanej z wzorcem dopasowania i usunięcie dopasowanego przedrostka z pliku wejściowego (część dopasowana do podgląd jest zwrotnie przekazywana na wejście). reguła zastępcza (przepisanie znaku wejściowego na wyjście), w wypadku braku dopasowania. 16

17 4.4.3 Akcje w regułach akcja ma postać instrukcji języka C (moŝe teŝ być pusta ; oznaczająca pominięcie dopasowanego ciągu znaków oraz przyjąć postać kreski sugerującej powtórzenie akcji z następnej reguły przetwarzania skrócenie zapisu), w akcjach moŝna wykorzystywać zmienne standardowe, funkcje standardowe i makrowywołania; zestawienie makrowywołań: Makrowywołanie Opis ECHO BEGIN stan REJECT ECHO polecenie skopiowania yyleng początkowych znaków zmiennej yytext do pliku wyjściowego; BEGIN stan polecenie zmiany bieŝącego stanu początkowego przetwornika tekstu na stan początkowy stan, wymieniony bezpośrednio po nazwie polecenia; REJECT polecenie przekazania sterowania do kolejnej spośród aktualnie pasujących reguł przetwarzania; yymore() yymore() polecenie modyfikuje standardowy algorytm wyznaczania wartości yytext; w kolejnym (i tylko tym) kroku działania wartość zmiennej yytext ma być uzyskana przez sklejenie przedrostka ciągu wejściowego dopasowanego do ustalonego w tym kroku wzorca z bieŝącą wartością zmiennej yytext; yyterminate() odpowiada instrukcji return 0; yyless(n) yyless(n) polecenie przesłania zwrotnie na początek pliku wejściowego wszystkich, z 17

18 wyjątkiem n początkowych, znaków dopasowanych do aktualnego wzorca. zestawienie funkcji standardowych: input() 18 Funkcja Opis input() usuwa jeden, początkowy znak z nieprzetworzonej części pliku wejściowego, unput(c) unput(c) dołącza wskazany znak c na początek nieprzetworzonej części pliku wejściowego, yywrap() yywrap() wysyła do przetwornika tekstu informację o: a) zakończeniu działania, w sytuacji napotkania końca aktualnie przetwarzanego pliku i braku dalszych plików do przetwarzania; b) kontynuacji działania w odniesieniu do nowego pliku wejściowego, w sytuacji napotkania końca aktualnie przetwarzanego pliku wejściowego i wystąpienia Ŝądania przetwarzania kolejnego pliku; yyerror(msg, ) yyerror(msg, ) wysyła do standardowego pliku z błędami komunikat o treści msg, sygnalizujący niepoprawną budowę pliku wejściowego; po wysłaniu tego komunikatu przetwornik tekstu kontynuuje swoje działanie w odniesieniu do pozostałej części pliku wejściowego. yyerror(msg, ) jest równocześnie funkcją standardową systemu YACC.

19 zestawienie zmiennych standardowych: Zmienna yytext yy_end yyleng yylastc yyin yyout Opis char yytext[yylmax] (ewentualnie char *yytext) przechowuje przedrostek dopasowany do wzorca w bieŝącej regule przetwarzania; jeśli wzorzec jest postaci wregularne/podglad, to w yytext znajdzie się sklejenie ciągów znaków dopasowanych do rwregularne i podglad; standardowa pojemność YYLMAX tablicy yytext jest ustalana za pomocą makrodefinicji; int yy_end pamięta długość ciągu znaków aktualnie przechowywanego w yytext; jeśli yytext przechowuje przedrostek dopasowany do wregularne/podglad, to yy_end pamięta łączną długość tego przedrostka; int yyleng pamięta: a) długość całego ciągu znaków przechowywanego w yytext, jeśli jest nim przedrostek dopasowany do wyraŝenia bez operatora prawego kontekstu /; b) długość tego fragmentu ciągu znaków przechowywanego w yytext, który pasuje do wregularne, jeśli zmienna yytext przechowuje przedrostek dopasowany do wzorca z operatorem prawego kontekstu /, o postaci: rwregularne/podglad ; char yylastc przechowuje ostatni znak przedrostka dopasowanego do wzorca poprzedniej aktywnej reguły przetwarzania; jeśli wzorzec ten był postaci wregularne/podglad, to jest to ostatni znak dopasowanego do wregularne; FILE *yyin wskazuje na aktualnie przetwarzany plik wejściowy; domyślnie jest nim stdin; redefinicja przyjmuje postać yyin = plikwe, gdzie plikwe to wskazanie na nowy plik wejściowy; FILE *yyout wskazuje na plik wyjściowy, domyślnie na stdout; redefinicja za pomocą 19

20 instrukcji yyout = plikwy, gdzie plikwy oznacza wskazanie na nowy plik wyjściowy; yylineno int yylineno przechowuje numer porządkowy aktualnie przetwarzanego wiersza pliku wejściowego; yystart int yystart przechowuje numer tego stanu automatu skończonego, w którym rozpoczyna się realizacja bieŝącej reguły przetwarzania (automat skończony opisujący działanie przetwornika, jest budowany równolegle z opisem w języku C, standardowo umieszczanym w pliku lex.yy.c) Sekcja definicji pomocniczych deklaracje extern zmiennych zewnętrznych programu, definicje zmiennych statycznych, widocznych w pewnym fragmencie lub całym programie (definicje zmiennych automatycznych, których zakres widoczności ma być ograniczony do pojedynczej akcji programu naleŝy umieścić w treści tej akcji); definicje stanów początkowych wykorzystywanych we wzorcach z operatorem lewego kontekstu; definicje te mają postać: %start stan, gdzie stan oznacza nazwę stanu początkowego uŝywanego w programie, dyrektywy #include włączania innych plików do programu; definicje nazw wyraŝeń regularnych, postaci: nazwa znaczenie 20

21 gdzie nazwa oznacza kod mnemoniczny wyraŝenia regularnego, a znaczenie definiuje jego treść Sekcja podprogramów pomocniczych zawierają opisy działań w postaci funkcji języka C, mogą redefiniować funkcje standardowe lub definiować specyficzne działania niestandardowe. przykłady programów: %{ sekcja definicji pomocniczych int num_count = 0; %} %% sekcja reguł przetwarzania [0-9]+ {printf("+"); REJECT;} [\+\-]?[0-9]+ {ECHO; ++num_count;} [\ \t\n] {ECHO;} %% sekcja podprogramów (redefinicja funkcji standardowej) int yywrap(void) { printf("file CONSISTS OF %d NUMBERS", num_count); return 1;} 21

22 %{ int Top=0, Stos[100]; %} %% [0-9]+ {push1(atoi(yytext));} "+" {push1(pop()+pop());} "*" {push1(pop()*pop());} [\ \t] ; \n {printf("%d\n",pop());}. {yyterminate();} %% void push1(int x) {Stos[++Top]=x; return;} pop(void) {return Stos[Top--];} dane (wyraŝenia arytmetyczne w ONP) i wyniki (wartości wyraŝeń): * * 16 22

23 2 3 5 * + 17 %{ #include <stdlib.h> #include <string.h> #include "y.tab.h" typedef union {char *txt; float fval; int ival;} u_type; u_type attrib; %} %% \+ {printf("+");} \* {printf("*");} \( {printf("(");} \) {printf(")");} [0-9]*\.[0-9]+ {attrib.fval = atof(yytext);echo;} [0-9]+\. {attrib.fval = atof(yytext);echo;} [0-9]+ {attrib.ival = atoi(yytext);echo;} [A-Za-z][A-Za-z0-9_]* {attrib.txt = strdup(yytext);echo;} [\ \t\n] {;}. {yyerror("unexpected symbol");} 23

24 4.4.6 Uwagi o uruchamianiu generatora Lex i przetwornika tekstu jeśli plik z programem w języku Lex, opisującym funkcjonowanie przetwornika tekstu nazywa się przetw.l, to polecenie: lex -o przetw.c przetw.l spowoduje utworzenie przetwornika (automatu) w języku C i umieszczenie go w pliku o standardowej nazwie przetw.c, co kończy proces generacji przetwornika tekstu, przed wykorzystaniem przetwornika naleŝy go skompilować, korzystając z dostępnego kompilatora języka C (np. cc lub gcc) i wskazując plik biblioteczny systemu Lex o nazwie l (opcja ma postać -ll): gcc przetw.c -ll powstanie plik wykonywalny o standardowej nazwie a.out, który moŝna następnie stosować do przetwarzania tekstów, np.: a.out < test.in > test.out a.out < test.in a.out > test.out a.out 24

Języki formalne i kompilatory (15 wyk., 15 ćw. audyt., 15 ćw. lab.)

Języki formalne i kompilatory (15 wyk., 15 ćw. audyt., 15 ćw. lab.) Języki formalne i kompilatory (15 wyk., 15 ćw. audyt., 15 ćw. lab.) dr inż. Jolanta Cybulka Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, pok. 313A Piotrowo bud. A1 e-mail: Jolanta.Cybulka@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z użyciem analizatora leksykalnego FLEX

Laboratorium z użyciem analizatora leksykalnego FLEX Laboratorium z użyciem analizatora leksykalnego FLEX Analizator leksykalny FLEX jest narzędziem służącym do tworzenia programów rozpoznających wzorce. FLEX na podstawie pliku wejściowego, za pomocą reguł

Bardziej szczegółowo

Generatory analizatorów

Generatory analizatorów Generatory analizatorów Generator analizatora leksykalnego flex ( http://www.gnu.org/software/flex/ ) Generator analizatora składniowego bison ( http://www.gnu.org/software/bison/ ) Idea ogólna Opis atomów

Bardziej szczegółowo

Analiza leksykalna i generator LEX

Analiza leksykalna i generator LEX Analiza leksykalna i generator LEX Wojciech Complak Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl wprowadzenie generator LEX wyrażenia regularne i niejednoznaczności retrakcja definicje regularne atrybuty lewy kontekst

Bardziej szczegółowo

Flex - generator analizatorów leksykalnych

Flex - generator analizatorów leksykalnych Flex - generator analizatorów leksykalnych Spis treści: 1. Wprowadzenie Wyrażenia regularne Schemat specyfikacji Prosty przykład Uruchomienie Makefile 2. Rozstrzyganie niejednoznaczności 3. Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Kompilatorów

Podstawy Kompilatorów Podstawy Kompilatorów Laboratorium 3 Uwaga: Do wykonania poniższych zadań związanych z implementacją niezbędny jest program LEX oraz kompilator. Dla środowiska Linux mogą to być: Darmowa wersja generatora

Bardziej szczegółowo

Generator analizatorów leksykalnych - Lex. Bartosz Bogacki.

Generator analizatorów leksykalnych - Lex. Bartosz Bogacki. Generator analizatorów leksykalnych - Lex Bartosz Bogacki Bartosz.Bogacki@cs.put.poznan.pl Witam Państwa. Wykład, który za chwilę Państwo wysłuchają dotyczy generatora analizatorów leksykalnych LEX. Zapraszam

Bardziej szczegółowo

1 Automaty niedeterministyczne

1 Automaty niedeterministyczne Szymon Toruńczyk 1 Automaty niedeterministyczne Automat niedeterministyczny A jest wyznaczony przez następujące składniki: Alfabet skończony A Zbiór stanów Q Zbiór stanów początkowych Q I Zbiór stanów

Bardziej szczegółowo

Podstawy generatora YACC. Bartosz Bogacki.

Podstawy generatora YACC. Bartosz Bogacki. Podstawy generatora YACC Bartosz Bogacki Bartosz.Bogacki@cs.put.poznan.pl Witam Państwa. Wykład, który za chwilę Państwo wysłuchają dotyczy generatora analizatorów składniowych YACC. Zapraszam serdecznie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. Translatory. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenia nr 11. Translatory. Wprowadzenie teoretyczne J.Nawrocki, M. Antczak, A. Hoffa, S. Wąsik Plik źródłowy: 08cw11-tr.doc; Data: 2009-01-15 09:47:00 Ćwiczenia nr 11 Translatory Wprowadzenie teoretyczne Wiele dokumentów wprowadzających do języków Lex oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawy Kompilatorów

Podstawy Kompilatorów Podstawy Kompilatorów Laboratorium 1 Celem laboratorium jest zapoznanie się ze środowiskiem i sprawdzenie poprawności działania narzędzi. Nazwy programów i rezultaty będą takie same w systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Gramatyki, wyprowadzenia, hierarchia Chomsky ego. Gramatyka

Gramatyki, wyprowadzenia, hierarchia Chomsky ego. Gramatyka Gramatyki, wyprowadzenia, hierarchia Chomsky ego Teoria automatów i języków formalnych Dr inŝ. Janusz Majewski Katedra Informatyki Gramatyka Gramatyką G nazywamy czwórkę uporządkowaną gdzie: G =

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Zadanie analizy leksykalnej

Zadanie analizy leksykalnej Analiza leksykalna 1 Teoria kompilacji Dr inŝ. Janusz Majewski Katedra Informatyki Zadanie analizy leksykalnej Przykład: We: COST := ( PRICE + TAX ) * 0.98 Wy: id 1 := ( id 2 + id 3 ) * num 4 Tablica symboli:

Bardziej szczegółowo

Generator skanerów Flex

Generator skanerów Flex Grzegorz Jacek Nalepa 17.7.2000, Kraków, Revision : 1.5 Streszczenie Artykuł prezentuje generator skanerów leksykalnych Flex, będący implementacją standardowego pakietu Lex. Zawarte jest krótkie wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

5. JĘZYKI BEZKONTEKSTOWE (KLASA "2") GRAMATYKI BEZKONTEKSTOWE AUTOMATY ZE STOSEM DETERMINISTYCZNE JĘZYKI BEZKONTEKSTOWE I

5. JĘZYKI BEZKONTEKSTOWE (KLASA 2) GRAMATYKI BEZKONTEKSTOWE AUTOMATY ZE STOSEM DETERMINISTYCZNE JĘZYKI BEZKONTEKSTOWE I 5. JĘZYKI BEZKONTEKSTOWE (KLASA "2")...2 5.1. GRAMATYKI BEZKONTEKSTOWE...2 5.2. AUTOMATY ZE STOSEM...12 6. DETERMINISTYCZNE JĘZYKI BEZKONTEKSTOWE I ICH AKCEPTORY...16 6.1. GRAMATYKI I JĘZYKI LR...16 7.

Bardziej szczegółowo

Języki regularne, rozpoznawanie wzorców regularnych, automaty skończone, wyrażenia regularne

Języki regularne, rozpoznawanie wzorców regularnych, automaty skończone, wyrażenia regularne Języki regularne, rozpoznawanie wzorców regularnych, automaty skończone, wyrażenia regularne Automat skończony (AS), ang. Finite Automaton (FA) Automat skończony (automat czytający, maszyna Rabina-Scotta)

Bardziej szczegółowo

Hierarchia Chomsky ego

Hierarchia Chomsky ego Hierarchia Chomsky ego Gramatyki nieograniczone Def. Gramatyką nieograniczoną (albo typu 0) nazywamy uporządkowaną czwórkę G= gdzie: % Σ - skończony alfabet symboli końcowych (alfabet, nad którym

Bardziej szczegółowo

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 11 Przyjęta notacja 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 1.1. Ogólne zasady programowania zorientowanego obiektowo 15 1.2. Historia

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 11. Funkcje

Język C zajęcia nr 11. Funkcje Język C zajęcia nr 11 Funkcje W języku C idea podprogramów realizowana jest wyłącznie poprzez definiowanie i wywołanie funkcji. Każda funkcja musi być przed wywołaniem zadeklarowana. Deklaracja funkcji

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Podział programu na moduły

Podział programu na moduły Materiały Podział programu na moduły Informatyka Szczegółowe informacje dotyczące wymagań odnośnie podziału na moduły: http://www.cs.put.poznan.pl/wcomplak/bfiles/c_w_5.pdf Podział programu na moduły pozwala

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia regularne.

Wyrażenia regularne. Teoretyczne podstawy informatyki Wykład : Wyrażenia regularne. Prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs.2.202 Wyrażenia regularne Wyrażenia regularne (ang. regular expressions) stanowią algebraiczny sposób definiowania

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA, który zawiera: zmienne, konstrukcje warunkowe i iteracyjne (IF-THEN-ELSE, CASE, DO WHILE, DO UNTIL), konfigurowane środowisko użytkownika. METAZNAKI zestaw

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki Jerzy Nawrocki, Jerzy Nawrocki Wydział Informatyki Politechnika Poznańska jerzy.nawrocki@put.poznan.pl Przetwarzanie tekstów i AWK Problem konwersji plików FName:Jurek SName:Busz Salary 585 FName:Alek

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 0 Środowisko programowania

Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 0 Środowisko programowania Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 0 Środowisko programowania Przemysław Kobylański Wprowadzenie Każdy program w C musi zawierać przynajmniej funkcję o nazwie main(): Aby możliwe

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy Laboratorium 1 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Na podstawie: G. Perry, D. Miller, Język C Programowanie dla

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Wykład 1

Wstęp do programowania. Wykład 1 Wstęp do programowania Wykład 1 1 / 49 Literatura Larry Ullman, Andreas Signer. Programowanie w języku C++. Walter Savitch, Kenrick Mock. Absolute C++. Jerzy Grębosz. Symfonia C++. Standard. Stephen Prata.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE WZORCOWE. Wykład 10. Programowanie Obiektowe (język C++) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (2) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (1)

FUNKCJE WZORCOWE. Wykład 10. Programowanie Obiektowe (język C++) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (2) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (1) Programowanie Obiektowe (język C++) Wykład 10. FUNKCJE WZORCOWE Funkcje wzorcowe wprowadzenie (1) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (2) int max ( int a, int b ) return a>b? a : b; Aby mieć analogiczną funkcję

Bardziej szczegółowo

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach 1. Szablony klas i funkcji 2. Szablon klasy obsługującej uniwersalną tablicę wskaźników 3. Zastosowanie metody zwracającej przez return referencję do

Bardziej szczegółowo

Struktura programu. Projekty złożone składają się zwykłe z różnych plików. Zawartość każdego pliku programista wyznacza zgodnie z jego przeznaczeniem.

Struktura programu. Projekty złożone składają się zwykłe z różnych plików. Zawartość każdego pliku programista wyznacza zgodnie z jego przeznaczeniem. Struktura programu Projekty złożone składają się zwykłe z różnych plików. Zawartość każdego pliku programista wyznacza zgodnie z jego przeznaczeniem. W ostatnich latach najbardziej używanym stylem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Gramatyki atrybutywne

Gramatyki atrybutywne Gramatyki atrybutywne, część 1 (gramatyki S-atrybutywne Teoria kompilacji Dr inŝ. Janusz Majewski Katedra Informatyki Gramatyki atrybutywne Do przeprowadzenia poprawnego tłumaczenia, oprócz informacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 12 - sem.iii. M. Czyżak

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 12 - sem.iii. M. Czyżak Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki wykład 12 - sem.iii M. Czyżak Język C - preprocesor Preprocesor C i C++ (cpp) jest programem, który przetwarza tekst programu przed przekazaniem go kompilatorowi.

Bardziej szczegółowo

JAO - Języki, Automaty i Obliczenia - Wykład 2. JAO - Języki, Automaty i Obliczenia - Wykład 2

JAO - Języki, Automaty i Obliczenia - Wykład 2. JAO - Języki, Automaty i Obliczenia - Wykład 2 Dowodzenie nieregularności języka [lemat o pompowaniu] Jeśli L regularny to istnieje stała c spełniająca : jeżeli z L, z c to istnieje dekompozycja w = u v x tak, że uv i x L dla każdego i 0 [lemat o skończonej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6. Poprawne deklaracje takich zmiennych tekstowych mogą wyglądać tak:

Ćwiczenie nr 6. Poprawne deklaracje takich zmiennych tekstowych mogą wyglądać tak: Ćwiczenie nr 6 Temat: Operacje na łańcuchach znaków. Zagadnienia: Zasady pracy z łańcuchami tekstowymi (tablice wartości typu char). funkcje standardowe operacji na łańcuchach, funkcje I/O dla operacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1. Kraków 2013

Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1. Kraków 2013 Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1 Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Obsługa plików Kraków 2013 Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 2 Obsługa plików Zanim będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 7 kwietnia 2014 1. Wprowadzenie Pierwsza część instrukcji zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Przykład: Σ = {0, 1} Σ - zbiór wszystkich skończonych ciagów binarnych. L 1 = {0, 00, 000,...,1, 11, 111,... } L 2 = {01, 1010, 001, 11}

Przykład: Σ = {0, 1} Σ - zbiór wszystkich skończonych ciagów binarnych. L 1 = {0, 00, 000,...,1, 11, 111,... } L 2 = {01, 1010, 001, 11} Języki Ustalmy pewien skończony zbiór symboli Σ zwany alfabetem. Zbiór Σ zawiera wszystkie skończone ciagi symboli z Σ. Podzbiór L Σ nazywamy językiem a x L nazywamy słowem. Specjalne słowo puste oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: języki, symbole, alfabety, łańcuchy Języki formalne i automaty. Literatura

Wprowadzenie: języki, symbole, alfabety, łańcuchy Języki formalne i automaty. Literatura Wprowadzenie: języki, symbole, alfabety, łańcuchy Języki formalne i automaty Dr inŝ. Janusz Majewski Katedra Informatyki Literatura Aho A. V., Sethi R., Ullman J. D.: Compilers. Principles, Techniques

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1.

Ćwiczenie 4. Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1 Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Ćwiczenie 4 Obsługa plików Kraków 2010 Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 2 Obsługa plików Zanim

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

SED - Stream EDitor. edytor strumieniowy. Bogumił Konopka W-11/I-21 Politechnika Wrocławska

SED - Stream EDitor. edytor strumieniowy. Bogumił Konopka W-11/I-21 Politechnika Wrocławska 04.01.2010 SED - Stream EDitor edytor strumieniowy Bogumił Konopka W-11/I-21 Politechnika Wrocławska Jak działa sed? sed jest filtrem pobiera dane w postaci wierszy tekstu ze standardowego wejścia przetwarza

Bardziej szczegółowo

Jaki język zrozumie automat?

Jaki język zrozumie automat? Jaki język zrozumie automat? Wojciech Dzik Instytut Matematyki Uniwersytet Śląski Katowice wojciech.dzik@us.edu.pl 7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016, Olsztyn Prosty Automat do kawy Przemawiamy

Bardziej szczegółowo

Funkcja (podprogram) void

Funkcja (podprogram) void Funkcje Co to jest funkcja? Budowa funkcji Deklaracja, definicja i wywołanie funkcji Przykłady funkcji definiowanych przez programistę Przekazywanie argumentów do funkcji Tablica jako argument funkcji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki 2011/2012. Wyrażenia regularne (sed)

Wstęp do informatyki 2011/2012. Wyrażenia regularne (sed) Wstęp do informatyki 2011/2012 Wyrażenia regularne (sed) Sed sed [OPCJE] polecenia [plik_wejściowy]... sed [OPCJE] -f skrypt_z_poleceniami_seda [plik_wejściowy]... Edytor strumieniowy stosowany do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Języki formalne i automaty Ćwiczenia 4

Języki formalne i automaty Ćwiczenia 4 Języki formalne i automaty Ćwiczenia 4 Autor: Marcin Orchel Spis treści Spis treści... 1 Wstęp teoretyczny... 2 Sposób tworzenia deterministycznego automatu skończonego... 4 Intuicyjne rozumienie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Technologie baz danych

Technologie baz danych Plan wykładu Technologie baz danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. SQL - podstawy Definicja zależności funkcyjnych Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

Języki formalne i automaty Ćwiczenia 7

Języki formalne i automaty Ćwiczenia 7 Języki formalne i automaty Ćwiczenia 7 Autor: Marcin Orchel Spis treści Spis treści... 1 Wstęp teoretyczny... 2 Automaty... 2 Cechy automatów... 4 Łączenie automatów... 4 Konwersja automatu do wyrażenia

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI 1 TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI WFAiS UJ, Informatyka Stosowana I rok studiów, I stopień Wykład 10, part I 2 Wzorce, automaty Definicja Grafy reprezentujące maszyny stanów Symulacje automatów Automaty

Bardziej szczegółowo

2.2. Gramatyki, wyprowadzenia, hierarchia Chomsky'ego

2.2. Gramatyki, wyprowadzenia, hierarchia Chomsky'ego 2.2. Gramatyki, wyprowadzenia, hierarchia Chomsky'ego Gramatyka Gramatyką G nazywamy czwórkę uporządkowaną G = gdzie: N zbiór symboli nieterminalnych, T zbiór symboli terminalnych, P zbiór

Bardziej szczegółowo

int tab[5]; tab[1]; ciągły obszar pamięci, w którym umieszczone są elementy tego samego typu macierz [ ] - dwuargumentowy operator indeksowania

int tab[5]; tab[1]; ciągły obszar pamięci, w którym umieszczone są elementy tego samego typu macierz [ ] - dwuargumentowy operator indeksowania Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 10 2/20 Informatyka 1 Tablica elementów ciągły obszar pamięci, w którym umieszczone są elementy tego samego typu Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika,

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf 1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf Deklaracja int scanf ( const char *format, wskaźnik, wskaźnik,... ) ; Biblioteka Działanie stdio.h Funkcja scanf wczytuje kolejne pola (ciągi znaków),

Bardziej szczegółowo

AHDL - Język opisu projektu. Podstawowe struktury języka. Komentarz rozpoczyna znak i kończy znak %. SUBDESIGN

AHDL - Język opisu projektu. Podstawowe struktury języka. Komentarz rozpoczyna znak i kończy znak %. SUBDESIGN AHDL - Język opisu projektu. Podstawowe struktury języka Przykładowy opis rewersyjnego licznika modulo 64. TITLE "Licznik rewersyjny modulo 64 z zerowaniem i zapisem"; %------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Czy prawdziwa jest następująca implikacja? Jeśli L A jest językiem regularnym, to regularnym językiem jest też. A = (A, Q, q I, F, δ)

Zadanie 1. Czy prawdziwa jest następująca implikacja? Jeśli L A jest językiem regularnym, to regularnym językiem jest też. A = (A, Q, q I, F, δ) Zadanie 1. Czy prawdziwa jest następująca implikacja? Jeśli L A jest językiem regularnym, to regularnym językiem jest też L = {vw : vuw L dla pewnego u A takiego, że u = v + w } Rozwiązanie. Niech A =

Bardziej szczegółowo

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w obrębie skryptu. Wyrażenia include() i require() są niemal

Bardziej szczegółowo

Układy VLSI Bramki 1.0

Układy VLSI Bramki 1.0 Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Opis edytora schematów... 2 2.1 Dodawanie bramek do schematu:... 3 2.2 Łączenie bramek... 3 2.3 Usuwanie bramek... 3 2.4 Usuwanie pojedynczych połączeń... 4 2.5 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Języki formalne i gramatyki

Języki formalne i gramatyki J.Nawrocki, M. Antczak, A. Hoffa, S. Wąsik Plik źródłowy: 08cw10-jfig.doc; Data: 2008-10-22 13:29:00 Ćwiczenie nr 10 Języki formalne i gramatyki Wprowadzenie 1. Napisz analizator leksykalny (LEX) i analizator

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Argumenty wywołania programu, operacje na plikach

Argumenty wywołania programu, operacje na plikach Temat zajęć: Argumenty wywołania programu, operacje na plikach Autor: mgr inż. Sławomir Samolej Zagadnienie 1. (Zmienne statyczne) W języku C można decydować o sposobie przechowywania zmiennych. Decydują

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Programy pomocnicze: diff, make, systemy rcs i cvs, debugger. Zarządzanie wersjami.

Programy pomocnicze: diff, make, systemy rcs i cvs, debugger. Zarządzanie wersjami. Programy pomocnicze: diff, make, systemy rcs i cvs, debugger. Zarządzanie wersjami. wer. 8 z drobnymi modyfikacjami Wojciech Myszka 2014-02-09 16:32:37 +0100 Co jest potrzebne programiście? 1. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część siódma Przetwarzanie tablic znaków Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu,

Bardziej szczegółowo

#include <stdio.h> void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy. Wykład 6. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy. Wykład 6. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy Wykład 6 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Plan prezentacji Funkcje w języku C Zasięg zmiennych Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych i składniowych w C/C++ by Kapitol Team

Wybrane narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych i składniowych w C/C++ by Kapitol Team Wybrane narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych i składniowych w C/C++ by Kapitol Team Flex a generatory skanerów C++ 2 sposoby wymuszenia stworzenia skanera w C++ flex -+ flexfile.l użycie %option

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy. Wykład 1. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy. Wykład 1. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy Wykład 1 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Plan wykładów (1) Algorytmy i programy Proste typy danych Rozgałęzienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów Alfabety i litery Układ logiczny opisywany jest przez wektory, których wartości reprezentowane są przez ciągi kombinacji zerojedynkowych. Zwiększenie stopnia

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Funkcje uogólnione - wzorce

Zaawansowane programowanie w języku C++ Funkcje uogólnione - wzorce Zaawansowane programowanie w języku C++ Funkcje uogólnione - wzorce Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Temat: Zastosowanie wyrażeń regularnych do syntezy i analizy automatów skończonych

Temat: Zastosowanie wyrażeń regularnych do syntezy i analizy automatów skończonych Opracował: dr inż. Zbigniew Buchalski KATEDRA INFORMATYKI TECHNICZNEJ Ćwiczenia laboratoryjne z Logiki Układów Cyfrowych ćwiczenie Temat: Zastosowanie wyrażeń regularnych do syntezy i analizy automatów

Bardziej szczegółowo

Maszyna Turinga języki

Maszyna Turinga języki Maszyna Turinga języki Teoria automatów i języków formalnych Dr inż. Janusz Majewski Katedra Informatyki Maszyna Turinga (1) b b b A B C B D A B C b b Q Zależnie od symbolu obserwowanego przez głowicę

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga!

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga! Programowanie I O czym będziemy mówili Podstawy programowania w językach proceduralnym ANSI C obiektowym Java Uwaga! podobieństwa w podstawowej strukturze składniowej (zmienne, operatory, instrukcje sterujące...)

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie argumentów wskaźniki

Przekazywanie argumentów wskaźniki Przekazywanie argumentów wskaźniki klasyczne wywołanie wyliczenie i zwrotne przekazanie tylko jednej wielkości moŝliwość uŝycia zmiennych globalnych niebezpieczeństwa z tym związane wyjście wywołanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Podstawy Kompilatorów

Podstawy Kompilatorów Podstawy Kompilatorów Laboratorium 9 Uwaga: Do wykonania poniższych zadań związanych z implementacją niezbędny jest program LEX, program YACC oraz kompilator języka C. Dla środowiska Linux mogą to być:

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Przedstawię teraz tzw. podstawowe symbole wyrażenia regularne (BRE, Basic Regular Expression)

Przedstawię teraz tzw. podstawowe symbole wyrażenia regularne (BRE, Basic Regular Expression) Sed edytor strumieniowy,sed wczytuje bieżący wiersz pliku do wewnętrznego bufora celem manipulowania tekstem. Wynik jest wysyłany na standardowe wyjście. Oryginalny plik nie jest nigdy zmieniany. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler ATmega32. Język symboliczny

Mikrokontroler ATmega32. Język symboliczny Mikrokontroler ATmega32 Język symboliczny 1 Język symboliczny (asembler) jest językiem niskiego poziomu - pozwala pisać programy złożone z instrukcji procesora. Kody instrukcji są reprezentowane nazwami

Bardziej szczegółowo

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA Metodyki i Techniki Programowania 1 1 ZAJ CIA 3. 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA IDE zintegrowane środowisko programistyczne, zawierające kompilator, edytor tekstu i linker,

Bardziej szczegółowo

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors.

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Wykład 3 ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Waldi Ravens J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 75 / 146 deklaracje zmiennych instrukcja podstawienia

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i klas (templates)

Szablony funkcji i klas (templates) Instrukcja laboratoryjna nr 3 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Szablony funkcji i klas (templates) dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski mgr inż. Maciej Lasota dr inż. Tomasz Kaczmarek Wstęp

Bardziej szczegółowo