Wprowadzenie do programowania w języku C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do programowania w języku C"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do programowania w języku C Część trzecia Autor Roman Simiński Kontakt Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie zastąpi uważnego w nim uczestnictwa. Opracowanie to jest chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie jakiegokolwiek fragmentu w celach innych niż nauka własna jest nielegalne. Dystrybuowanie tego opracowania lub jakiejkolwiek jego części oraz wykorzystywanie zarobkowe bez zgody autora jest zabronione.

2 jednomodułowego Problem Spróbujmy to napisać z wykorzystaniem podprogramów Napisać program obliczający obwód i pole koła o promieniu podanym przez użytkownika. W języku C nie występuje podział podprogramów na procedury i funkcje. Wszystkie podprogramy są funkcjami, istnieje jednak możliwość wykorzystywania funkcji jak procedur, bądź deklarowania funkcji tak, by przypominały procedury. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() przywitanie(); Wywołanie funkcji return EXIT_SUCCESS; int przywitanie( void ) puts( "\nczesc, tu funkcja przywitanie" ); return 0; Definicja funkcji Copyright Roman Simiński Strona : 2

3 jednomodułowego funkcje Czy testowy program się skompiluje bez problemów? Tak, bez błędów i ostrzeżeń w starszych wersjach kompilatorów. Dlaczego występują te rozbieżności? Tak, bez błędów lecz z ostrzeżeniem w nowszych wersjach kompilatorów, oraz tych pracujących w trybie zgodności z normą ANSI. Nie, wystąpi błąd w kompilatorach pracujących w trybie C++. Definicja funkcji przywitanie występuje po jej wywołaniu. Kompilator na etapie wywołania jej jeszcze nie zna. Czyni w stosunku do niej założenia że to funkcja, której rezultatem jest wartość int. To założenie może być słusznie albo nie. Aby uniknąć niejednoznaczności, wprowadza się prototypy funkcji. Aby kompilator mógł kontrolować poprawność wywołania funkcji, należy to wywołanie poprzedzić definicją lub deklaracją wywoływanej funkcji. Deklaracja przyjmuje postać prototypu funkcji. Definicja funkcji int przywitanie( void ) puts( "\nczesc, tu funkcja przywitanie" ); return 0; Prototyp funkcji int przywitanie( void ); Copyright Roman Simiński Strona : 3

4 jednomodułowego funkcje Ogólna postać definicji funkcji: <typ_rezultatu> nazwa_funkcji ( lista_parametrów_formalnych ) ciało_funkcji Ogólna postać prototypu funkcji: <typ_rezultatu> nazwa_funkcji ( lista_parametrów_formalnych ); Dwie wersje poprawnego programu przykładowego Z prototypem: Po paskalowemu : int przywitanie( void ); int main() przywitanie(); int przywitanie( void ) return EXIT_SUCCESS; int przywitanie( void ) int main() przywitanie(); return EXIT_SUCCESS; Copyright Roman Simiński Strona : 4

5 jednomodułowego funkcje Dlaczego przywitanie to funkcja, skoro nie udostępnia sensownego rezultatu? int przywitanie( void ) puts( "\nczesc, tu funkcja przywitanie" ); return 0; Może lepiej tak, czyli jak zrobić z funkcji procedurę: void przywitanie( void ) puts( "\nczesc, tu funkcja przywitanie" ); Ale może być kłopot int main() przywitanie(); return EXIT_SUCCESS; void przywitanie( void ) puts( "\nczesc, tu funkcja przywitanie" ); Kompilator zakłada, że funkcja będzie miała rezultat int. Copyright Roman Simiński Strona : 5

6 jednomodułowego funkcje, podsumowanie Podsumowanie informacji o prototypach Starsze implementacje C dopuszczały wywoływanie funkcji wcześniej kompilatorowi nieznanych. W trakcie kompilowania wywołania nieznanej funkcji przez domniemanie przyjmowano, że zwraca ona wartość int i nic nie wiadomo na temat jej parametrów. Nie pozwalało to kompilatorowi kontrolować poprawności wywołania funkcji. Aby kompilator mógł kontrolować poprawność wywołania funkcji, należy to wywołanie poprzedzić definicją lub deklaracją wywoływanej funkcji. Deklaracja przyjmuje postać prototypu funkcji. Deklaracja i definicja funkcji powinna być zgodna. Jeżeli w obrębie jednego pliku wystąpi niezgodność, kompilator zgłosi błąd kompilacji. Copyright Roman Simiński Strona : 6

7 jednomodułowego funkcje, podsumowanie Uwagi na temat definicji funkcji: Słowo kluczowe void, będące nazwą typu, oznacza brak, nieobecność jakiejkolwiek wartości. Jeżeli typem rezultatu będzie typ określany słowem kluczowym void, to oznacza, iż funkcja nie udostępnia rezultatu staje się wtedy czymś podobnym do procedury z języka Pascal. Jeżeli w miejscu listy parametrów formalnych występuje słowo kluczowe void, to oznacza, że funkcja nie posiada parametrów. Jeżeli funkcja zwraca wartość w miejscu wywołania, w ciele funkcji powinna wystąpić instrukcja return, a po niej, wyrażenie o typie zgodnym z typem rezultatu funkcji. Na liście parametrów formalnych, dla każdego parametru określamy jego typ. Copyright Roman Simiński Strona : 7

8 jednomodułowego obliczanie obwodu i pola koła A może by tak w końcu wrócić do programu, który mieliśmy napisać... #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define PI 3.14 #define MAKS_DL 80 void komunikat_wstepny( void ); void oblicz( void ); float obwod_kola( float r ); float pole_kola( float r ); int main() komunikat_wstepny(); oblicz(); return EXIT_SUCCESS; void komunikat_wstepny( void ) puts("\nobliczam obwod..."); void oblicz( void ) float r; char s[ MAKS_DL ]; printf("\npodaj promien R = " ); fgets( s, MAKS_DL, stdin ); r = atof( s ); printf( "Obwod : %g\n", obwod_kola(r) ); printf( "Pole : %g\n", pole_kola(r) ); printf( "\nnacisnij Enter by..." ); getchar(); float obwod_kola( float r ) return 2 * PI * r; float pole_kola( float r ) return PI * r * r; Copyright Roman Simiński Strona : 8

9 jednomodułowego przykłady funkcji Kilka prostych funkcji void print_message( void ) puts( "\nobliczam pole kola" ); int zawsze_5( void ) /* Wiem, że to bez sensu :-\ */ return 5; float do_kwadratu( float a ) return a * a; float oblicz_spalanie( float paliwo, float dystans ) return ( paliwo * 100 ) / dystans; Copyright Roman Simiński Strona : 9

10 jednomodułowego przykłady funkcji Zamiast printf("\npodaj promien R = " ); fgets( s, MAKS_DL, stdin ); r = atof( s ); printf( "Obwod : %g\n", obwod_kola(r) ); printf( "Pole : %g\n", pole_kola(r) ); A może tak: printf("\npodaj promien R = " ); r = wczytaj_liczbe_f(); printf( "Obwod : %g\n", obwod_kola( r ) ); printf( "Pole : %g\n", pole_kola( r ) ); Przykład użytecznej funkcji float wczytaj_liczbe_f( void ) char bufor_tekstowy[ 80 ]; fgets( bufor_tekstowy, 80, stdin ); return atof( bufor_tekstowy ); Copyright Roman Simiński Strona : 10

11 jednomodułowego przykłady funkcji Zamiast printf("\npodaj promien R = " ); r = wczytaj_liczbe_f(); printf( "Obwod : %g\n", obwod_kola( r ) ); printf( "Pole : %g\n", pole_kola( r ) ); A może tak: r = wczytaj_liczbe_f( "\npodaj promien R = " ); printf( "Obwod : %g\n", obwod_kola( r ) ); printf( "Pole : %g\n", pole_kola( r ) ); Przykład użytecznej funkcji wersja kolejna float wczytaj_liczbe_f( char komunikat[] ) char bufor_tekstowy[ 80 ]; printf( komunikat ); fgets( bufor_tekstowy, 80, stdin ); return atof( bufor_tekstowy ); Copyright Roman Simiński Strona : 11

12 jednomodułowego przykłady funkcji Przykład wykorzystania rezultatu do sygnalizacji błędów float oblicz_spalanie( float paliwo, float dystans ) if( dystans == 0 ) return 1; else return fabs( ( paliwo * 100 ) / dystans ); spalanie = oblicz_spalanie( 40.5, 0 ); if( spalanie == -1 ) printf( "Nie dokonam oblicze ń dla błędnych danych" ); else printf( "Spalanie %4.2f l na 100 km", spalanie ); Uwaga na instrukcję return float oblicz_spalanie( float paliwo, float dystans ) if( dystans == 0 ) printf( "Nie dokonam oblicze ń dla zerowego dystansu" ); // return??? else return ( paliwo * 100 ) / dystans; Copyright Roman Simiński Strona : 12

13 jednomodułowego uwagi Parę pułapek związanych z definicjami funkcji W języku C wolno czasem opuścić słowo kluczowe int, wtedy zostanie ono przyjęte domyślnie. To, że tak robić można nie oznacza, że tak robić trzeba. Zapisy równoważne int fun() fun() Nawiasy po nazwie funkcji są konieczne, nawet gdy funkcja nie ma parametrów. Nawiasy występują zarówno przy definicji, deklaracji jak i przy wywołaniu funkcji. Jednak puste nawiasy wbrew pozorom nie oznaczają braku parametrów a ich nieokreśloną liczbę! Trzy następujące po sobie kropki... oznaczają zmienną liczbę parametrów, jakie można przekazać funkcji. Zapisy równoważne int fun() int fun(... ) Dozwolone wywołania funkcji fun: fun(); fun( 5 ); fun( "Ala" ); fun( 2 * a ); fun( "Ala", "As" ); Copyright Roman Simiński Strona : 13

14 jednomodułowego uwagi Funkcja printf jest przykładem funkcji o zmiennej liczbie parametrów: printf( "Witaj w programie" ); printf( "Pole kola %g, jego obwod %g", pole_kola( r ), obwod_kola( r ) ); printf( "Spalanie %4.2f l na 100 km", ( paliwo * 100 ) / dystans ); W języku C każdy programista może pisać własne funkcje ze zmienną liczbą parametrów, wymaga to zastosowania odpowiednich makr zostanie to omówione później. Słowo kluczowe void oznacza brak, nieobecność jakiejkolwiek wartości. void fun( void ) Zapis oznacza, że funkcja fun nie udostępnia żadnej wartości, oraz nie otrzymuje żadnych parametrów. Copyright Roman Simiński Strona : 14

15 jednomodułowego uwagi W języku C wszystkie funkcje są zewnętrzne void oblicz_pole_kola( void ) float r; char s[ MAKS_DL ]; printf("\npodaj promien R = " ); gets( s ); r = atof( s ); printf( "Pole kola wynosi %g", pole_kola( r ) ); float pole_kola( float r ) return PI * r * r; Procedure ObliczPoleKola; Var R : Real; Function PoleKola : Real; Funkcja nielokalna Const Pi = 3.14; Begin PoleKola := Pi * R * R; End; Begin WriteLn; WriteLn( Podaj promie ń R: ); ReadLn( R ); WriteLn( Pole wynosi:, PoleKola ); End; Copyright Roman Simiński Strona : 15

16 Deklaracje i definicje zmiennych klasy pamięci Zmienne klasy auto zmienne automatyczne void fun( float a ) int i = 0; char c = 'A'; float f; if( i == 0 ) float i = 100.0; int k; Przesłanianie identyfikatorów w obrębie tego bloku instrukcji if nazwa i oznacza, lokalną w tym bloki, zmienną typu float. Zmienne klasy auto mogą być definiowane na początku każdego bloku (standard C89 języka C, w standardzie C99 i w języku C++ jest inaczej). Zmienne klasy auto pojawiają się i znikają wraz z wejściem i wyjściem sterowania do bloku w którym są zadeklarowane. Zmienne deklarowane wewnątrz bloku są automatycznymi, jeżeli nie podano klasy pamięci albo jawnie użyto specyfikatora auto. Copyright Roman Simiński Strona : 16

17 Deklaracje i definicje zmiennych klasy pamięci Zmienne klasy auto zmienne automatyczne,cd... #include <stdio.h> #include <stdlib.h> void fun( float a ) int i = 0; int j; printf( "\na = %.2f i = %d j = %d", a, i, j ); int main() fun( 1.0 ); fun( 2.0 ); fun( 3.0 ); return EXIT_SUCCESS; Zmienne klasy auto: Nie zachowują swoich wartości pomiędzy swoimi kolejnymi kreacjami. O ile nie zostaną zainicjalizowane, maja wartości przypadkowe. Parametry formalne funkcji też są klasy auto. Copyright Roman Simiński Strona : 17

18 Deklaracje i definicje zmiennych klasy pamięci Gdzie w pamięci operacyjnej lokowane są zmienne automatyczne? Zmienna klasy auto tworzone są automatycznie, lokowane są na stosie. Stos to element procesu, służący do przechowywania danych chwilowych. Na stosie lokowane są zmienne auto, w tym argumenty funkcji, oraz adresy powrotu dla wywoływanych podprogramów. Stos ma ustalony i ograniczony rozmiar należy sprawdzić ustalenia rozmiaru stosu w opcjach kompilatora (konsolidatora). Może się zdarzyć, że stos ma rozmiar rzędu kilku kilobajtów. Wobec powyższego, niebezpieczna może być poniższa definicja dużej tablicy: void fun( void ) float tab[ ]; Uwaga: użycie słowa kluczowego auto dla deklaracji zmiennej, która jest domyślnie właśnie klasy auto, jest bezcelowe: auto int i; int i; Copyright Roman Simiński Strona : 18

19 Deklaracje i definicje zmiennych klasy pamięci Zmienne klasy static zmienne statyczne #include <stdio.h> void fun_auto( void ) int i = 1; printf( "\nauto %d", i++ ); void fun_static( void ) static int i = 1; printf( "\nstatic %d\n", i++ ); Operator ++ zwiększa o 1 wartość zmiennej przy której występuje. Zatem, zapis: i++ równoważny jest: i = i + 1 int main() fun_auto(); fun_static(); fun_auto(); fun_static(); fun_auto(); fun_static(); Copyright Roman Simiński Strona : 19

20 Deklaracje i definicje zmiennych klasy pamięci Zmienne klasy static zmienne statyczne, cd... Zmienne statyczne mogą być lokalne w bloku lub zewnętrzne dla wszystkich bloków. Jeżeli zmienna wewnątrz bloku zostanie zadeklarowana ze specyfikatorem static, to: jest raz inicjowana wartością inicjalizatora lub nadawana jest jej wartość zerowa odpowiednio do typu. przechowuje wartość po opuszczeniu i ponownym wejściu do bloku. Statyczne zmienne lokalne stanowią prywatną, nieulotną pamięć danej funkcji czy bloku. Szkic przykładowego zastosowania zmiennej statycznej funkcja z limitem wywołań void fun_z_limitem_wywolan( void ) static int licznik_wywolan = 0; if( licznik_wywolan < 10 ) licznik_wywolan++; /* Tutaj odpowiednie instrukcje */ else puts( "Wersja demo -- limit wywolan wyczerpany" ); Copyright Roman Simiński Strona : 20

21 Deklaracje i definicje zmiennych klasy pamięci Zmienne klasy register zmienne rejestrowe Deklaracja zmiennej jako register jest równoważna z deklaracją auto, ale wskazuje że deklarowany obiekt będzie intensywnie wykorzystywany, i w miarę możliwości będzie umieszczony w rejestrze procesora. Jeżeli nie jest możliwe umieszczenie zmiennej w rejestrze, pozostaje ona w pamięci. Zmienne rejestrowe pozwalają zredukować zajętość pamięci i poprawić szybkość wykonania operacji takie zmienne wykorzystujących. Jednak większość współczesnych kompilatorów wykorzystuje optymalizację rejestrową, zatem wiele zmiennych i tak przechowywanych jest w rejestrach, mimo braku jawnej specyfikacji jako register. register i; for( i = 0; i < 10; i++ ) int very_time_critical_fun( register int i, register char c ) Copyright Roman Simiński Strona : 21

22 Deklaracje i definicje zmiennych klasy pamięci Zmienne klasy extern zmienne zewnętrzne #include <stdio.h> #include <stdlib.h> float dystans, paliwo; void komunikat_wstepny( void ) int main() komunikat_wstepny(); czytaj_dane(); pisz_wyniki(); return EXIT_SUCCESS; void czytaj_dane( void ) dystans = fabs( atof( linia ) ); paliwo = fabs( atof( linia ) ); void pisz_wyniki( void ) if( dystans == 0 ) printf( "Nie policze spalania dla zerowego dystansu" ); else printf( "Spalanie %4.2f l na 100 km", ( paliwo * 100 ) / dystans ); Copyright Roman Simiński Strona : 22

23 Deklaracje i definicje zmiennych klasy pamięci Zmienne klasy extern zmienne zewnętrzne, cd... Zmienne zewnętrzne deklarowane są na zewnątrz wszystkich funkcji. Zasięg zmiennej zewnętrznej rozciąga się od miejsca deklaracji do końca tego pliku. Zmienne zewnętrzne istnieją stale, nie pojawiają się i nie znikają, zachowują swoje wartości i są dostępne dla wszystkich funkcji programy występujących w zakresie danej zmiennej. Zmienna zewnętrzna jest raz inicjowana wartością inicjalizatora lub nadawana jest jej wartość zerowa odpowiednio do typu. Jeżeli dla zmiennej zewnętrznej użyjemy specyfikacji static, to oznacza to uprywatnienie (ograniczenie dostępu) w obrębie danego pliku źródłowego. Zmienne zewnętrzne oraz ich właściwe definiowanie i deklarowanie mają istotne znaczenie przy organizacji programów wielomodułowych. Delikatne kwestie definicja a deklaracja extern int i; int i; Deklaracja zmiennej jako extern nie powoduje przydziału pamięci i może występować w programie wiele razy. Definicja zmiennej, powodująca przydzielenie pamięci. Copyright Roman Simiński Strona : 23

24 Deklaracje i definicje zmiennych przekazywanie parametrów W języku C parametry przekazywane są przez wartość Każda funkcja może posiadać parametry na etapie definicji funkcji określa się ich liczbę, typy i nazwy. Parametry te nazywane są parametrami formalnymi funkcji. float pole_trojkata( float a, float h ) /* Definicja funkcji */ return 0.5 * a * h; a i h to nazwy parametrów formalnych funkcji Każdą funkcje można wywołać. Na etapie wywołania funkcji określa się konkretne wartości jakie maja przyjąć parametry formalne. Wartości, z którymi jest wywoływana funkcja nazywane są parametrami aktualnymi wywołania funkcji. float podstawa = 10, wysokosc = 5, pole; pole = pole_trojkata( podstawa, wysokosc ); pole = pole_trojkata( 20, 10 ); podstawa i wysokosc oraz 20 i 10 to parametry aktualne Copyright Roman Simiński Strona : 24

25 Deklaracje i definicje zmiennych przekazywanie parametrów W języku C parametry przekazywane są przez wartość W języku C obowiązuje zasada przekazywania parametrów przez wartość. Zakład ona, iż na etapie wywołania funkcji wartość parametru aktualnego kopiowana jest do odpowiedniego parametru formalnego. Parametr formalny i aktualny są od siebie niezależne i, po przekazaniu wartości, nie występuje pomiędzy nimi żadne powiązanie. W języku C nie występuje jawnie przekazywanie parametrów przez zmienną. Copyright Roman Simiński Strona : 25

26 Ilustracja przekazywania parametrów przez wartość a -- to parametr formalny funkcji inc i -- to parametr aktualny wywołania funkcji inc Wywołanie funkcji inc i 5 a Stan pamięci operacyjnej 5 Kopiowanie wartości parametru aktualnego i do parametru formalnego a Wykonanie funkcji inc Stan pamięci operacyjnej i 5 a 6 5 a++ Inkrementacja parametru formalnego a Po wykonaniu funkcji inc Stan pamięci operacyjnej i 5 a 6 Parametr a będący klasy auto jest usuwany Copyright Roman Simiński Strona : 26

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część dziesiąta Rekordy w C/C++ struktury Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzynasta Tablice struktur, pliki struktur Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część dziesiąta Rekordy w C/C++ struktury Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu,

Bardziej szczegółowo

Funkcja (podprogram) void

Funkcja (podprogram) void Funkcje Co to jest funkcja? Budowa funkcji Deklaracja, definicja i wywołanie funkcji Przykłady funkcji definiowanych przez programistę Przekazywanie argumentów do funkcji Tablica jako argument funkcji

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część ósma Tablice znaków i przetwarzanie napisów Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania komputerów

Podstawy programowania komputerów Podstawy programowania komputerów Wykład 10: Sterowanie pamięcią w C Pamięć na stosie!każdy program napisany w języku C ma dostęp do dwóch obszarów pamięci - stosu i sterty, w których może być przechowywana

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Część czwarta Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 8. Deklaracja funkcji informuje komplilator jaką wartość funkcja będzie zwracała i jakiego typu są jej argumenty.

KURS C/C++ WYKŁAD 8. Deklaracja funkcji informuje komplilator jaką wartość funkcja będzie zwracała i jakiego typu są jej argumenty. Funkcje. Deklaracja funkcji: KURS C/C++ WYKŁAD 8 #include //deklaracje funkcji: printf(...), scanf(...) #include //double sqrt (double ) #include //void clrscr (void) void main

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i szablony klas

Szablony funkcji i szablony klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2011 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków 1998 20. i łączenie podprogramów a z programem napisanym w Ze względu na duże rozpowszechnienie języka, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja

Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja Implementowane typy danych bit 1 bit char lub char signed 8 bitów char unsigned 8 bitów int lub signed int 16 bitów unsigned int 16 bitów long lub

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki Jerzy Nawrocki, Jerzy Nawrocki Wydział Informatyki Politechnika Poznańska jerzy.nawrocki@put.poznan.pl Cel wykładu Programowanie imperatywne i język C Zaprezentować paradygmat programowania imperatywnego

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Część XVII C++ Funkcje. Funkcja bezargumentowa Najprostszym przypadkiem funkcji jest jej wersja bezargumentowa. Spójrzmy na przykład.

Część XVII C++ Funkcje. Funkcja bezargumentowa Najprostszym przypadkiem funkcji jest jej wersja bezargumentowa. Spójrzmy na przykład. Część XVII C++ Funkcje Funkcja bezargumentowa Najprostszym przypadkiem funkcji jest jej wersja bezargumentowa. Spójrzmy na przykład. 2 3 Tworzymy deklarację i definicję funkcji o nazwie pobierzln() Funkcja

Bardziej szczegółowo

Podprogramy. Procedury

Podprogramy. Procedury Podprogramy Turbo Pascal oferuje metody ułatwiające tworzenie struktury programu, szczególnie dotyczy to większych programów. Przy tworzeniu większego programu stosuje się jego podział na kilka mniejszych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania 1

Wstęp do programowania 1 Wstęp do programowania 1 Struktury Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 12 Struktura dla dat - przykład #include struct Date { int y; short m; short

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest sterta? Sterta (ang. heap) to obszar pamięci udostępniany przez system operacyjny wszystkim działającym programom (procesom).

Co to jest sterta? Sterta (ang. heap) to obszar pamięci udostępniany przez system operacyjny wszystkim działającym programom (procesom). Zarządzanie pamięcią Pamięć: stos i sterta Statyczny i dynamiczny przydział pamięci Funkcje ANSI C do zarządzania pamięcią Przykłady: Dynamiczna tablica jednowymiarowa Dynamiczna tablica dwuwymiarowa 154

Bardziej szczegółowo

Ada-95. Dariusz Wawrzyniak

Ada-95. Dariusz Wawrzyniak Część I Wskaźniki Plan Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 1 Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 2 3 4 Plan Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 1 Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 2 3 4 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część piąta Tablice koncepcja, reprezentacja, przetwarzanie Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

// Liczy srednie w wierszach i kolumnach tablicy "dwuwymiarowej" // Elementy tablicy są generowane losowo #include <stdio.h> #include <stdlib.

// Liczy srednie w wierszach i kolumnach tablicy dwuwymiarowej // Elementy tablicy są generowane losowo #include <stdio.h> #include <stdlib. Wykład 10 Przykłady różnych funkcji (cd) - przetwarzanie tablicy tablic (tablicy "dwuwymiarowej") - sortowanie przez "selekcję" Dynamiczna alokacja pamięci 1 // Liczy srednie w wierszach i kolumnach tablicy

Bardziej szczegółowo

Wskaznik. Przekazywanie wyniku funkcji przez return. Typy i zmienne wskaznikowe. Zmienna wskazywana. typ * nazwa_wkaznika

Wskaznik. Przekazywanie wyniku funkcji przez return. Typy i zmienne wskaznikowe. Zmienna wskazywana. typ * nazwa_wkaznika Wyklad 6 Typy i zmienne: wskaznikowe, referencyjne Funkcje deklaracja, definicja. Zasieg deklaracji i widocznosc zmiennych Przekazywanie parametrów przez wartosc, referencje i wskaznik Przekazywanie wyniku

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI Pamięć komputera, dostępna dla programu, dzieli się na cztery obszary: kod programu, dane statyczne ( np. stałe i zmienne globalne programu), dane automatyczne zmienne

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami 1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami Celem tych zajęć jest zrozumienie i oswojenie z technikami programowania przy pomocy wskaźników w języku C++. Proszę przeczytać rozdział 8.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Programowanie I C / C++ laboratorium 03 arytmetyka, operatory

Programowanie I C / C++ laboratorium 03 arytmetyka, operatory Programowanie I C / C++ laboratorium 03 arytmetyka, operatory Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2013-02-19 Typ znakowy Typ znakowy Typ wyliczeniowy # include

Bardziej szczegółowo

Stałe i zmienne znakowe. Stała znakowa: znak

Stałe i zmienne znakowe. Stała znakowa: znak Stałe i zmienne znakowe. Stała znakowa: znak Na przykład: a, 1, 0 c Każdy znak jest reprezentowany w pamięci przez swój kod. Kody alfanumerycznych znaków ASCII to liczby z przedziału [32, 127]. Liczby

Bardziej szczegółowo

Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki

Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Konwersje napis liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Konwersje liczba napis Ćwiczenia 1. Napisz aplikację, która na wejściu dostaje napis postaci W Roku Pańskim 1345, władca Henryk 12,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w dziedziczenie. Klasa D dziedziczy klasę B: Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class).

Wprowadzenie w dziedziczenie. Klasa D dziedziczy klasę B: Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class). Wprowadzenie w dziedziczenie Klasa D dziedziczy klasę B: B klasa bazowa D klasa pochodna Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class). Najpierw jest tworzona klasa bazowa,

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE WZORCOWE. Wykład 10. Programowanie Obiektowe (język C++) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (2) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (1)

FUNKCJE WZORCOWE. Wykład 10. Programowanie Obiektowe (język C++) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (2) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (1) Programowanie Obiektowe (język C++) Wykład 10. FUNKCJE WZORCOWE Funkcje wzorcowe wprowadzenie (1) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (2) int max ( int a, int b ) return a>b? a : b; Aby mieć analogiczną funkcję

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Cechy programowania strukturalnego Możliwość

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors.

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Wykład 3 ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Waldi Ravens J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 75 / 146 deklaracje zmiennych instrukcja podstawienia

Bardziej szczegółowo

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU zmienne tablicowe konstruktory klas dziedziczenie hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Cygan. Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C

Grzegorz Cygan. Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C Grzegorz Cygan Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C Mikrosterownik Inne nazwy: Microcontroler (z języka angielskiego) Ta nazwa jest powszechnie używana w Polsce. Mikrokomputer jednoukładowy

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 3 - sem.iii. Dr inż. M. Czyżak

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 3 - sem.iii. Dr inż. M. Czyżak Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki wykład 3 - sem.iii Dr inż. M. Czyżak Przykład. (do wykonania w trakcie wykładu) Napisać i wywołać w main() następujące funkcje: a) funkcję obliczającą

Bardziej szczegółowo

Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++

Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++ Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++ Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Preprocesor koncepcja, rola zasady wykorzystania Co to jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 6 Klasy i obiekty W programowaniu strukturalnym rozwój oprogramowania oparto

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSKAŹNIKI. DYNAMICZNY PRZYDZIAŁ PAMIĘCI W JĘZYKU C. Informatyka 2. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Spis treści WSKAŹNIKI. DYNAMICZNY PRZYDZIAŁ PAMIĘCI W JĘZYKU C. Informatyka 2. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 2 Kod przedmiotu: ES1C300 016 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część druga Pierwsze programy Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut.

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Konstruktory Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Rozpatrzmy przykład przedstawiający klasę Prostokat: class

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6. Programowanie mieszane

Ćwiczenie nr 6. Programowanie mieszane Ćwiczenie nr 6 Programowanie mieszane 6.1 Wstęp Współczesne języki programowania posiadają bardzo rozbudowane elementy językowe, co pozwala w większości przypadków na zdefiniowanie całego kodu programu

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 3. Temat: Wskaźniki i referencje. Edward Morgan Forster

Wykład nr 3. Temat: Wskaźniki i referencje. Edward Morgan Forster Wykład nr 3 Temat: Wskaźniki i referencje. Cytaty: Mylić się jest rzeczą ludzką, ale żeby coś naprawdę spaprać potrzeba komputera. Edward Morgan Forster Gdyby murarze budowali domy tak, jak programiści

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Zarządzanie pamięcią w C++

Zaawansowane programowanie w języku C++ Zarządzanie pamięcią w C++ Zaawansowane programowanie w języku C++ Zarządzanie pamięcią w C++ Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (1)

Podstawy programowania (1) Podstawy programowania (1) doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Konsultacje pokój 19 Poniedziałki, godz. 9:45 11:20 e-mail: tadeusz.jeleniewski@neostrada.pl Podstawy programowania (1) - wykład 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Składnia języka EPL. EUCIP Programming Language

Składnia języka EPL. EUCIP Programming Language Składnia języka EPL EUCIP Programming Language Język programowania EPL (EUCIP Programming Language) został zaprojektowany na potrzeby weryfikacji rozumienia podstawowych zasad programowania na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. do języka C na procesor 8051. (kompilator RC51)

Wstęp. do języka C na procesor 8051. (kompilator RC51) Wstęp do języka C na procesor 8051 (kompilator RC51) Kompilator języka C Kompilator RC51 jest kompilatorem języka C w standardzie ANSI Ograniczeń w stosunku do ANSI jest niewiele głównie rzadkie operacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część piąta Proste typy danych w języku Pascal Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

1.1 Wprowadzenie do języka C w pigułce

1.1 Wprowadzenie do języka C w pigułce Języki programowania język C Ćwiczenie 1 1 Łagodny start Ćwiczenie to poświęcone jest tworzeniu krótkich programów, pozwalających na zapoznanie się z takimi elementami programowania jak: struktura programu

Bardziej szczegółowo

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Slajd 1 z 10 C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 15 maja 2013 r. Slajd 2 z 10 Pojęcia związane z debugowaniem DEBUGOWANIE (z ang. debugging odrobaczanie)

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga!

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga! Programowanie I O czym będziemy mówili Podstawy programowania w językach proceduralnym ANSI C obiektowym Java Uwaga! podobieństwa w podstawowej strukturze składniowej (zmienne, operatory, instrukcje sterujące...)

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Programowanie Proceduralne

Programowanie Proceduralne Programowanie Proceduralne Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 6 Wskaźniki i tablice int a[10], b[10]; int* c; c = &a[0]; // c wskazuje na pierwszy element tablicy

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki Wskaźniki KURS C/C++ WYKŁAD 6 Każda zmienna ma unikalny adres wskazujący początkowy obszar pamięci zajmowany przez tą zmienną. Ilość pamięci zajmowanej przez zmienną zależy od typu zmiennej. Adres można

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania semestr drugi. Wykład czternasty

Podstawy Programowania semestr drugi. Wykład czternasty Wykład czternasty 1. Polimorfizm Ostatni wykład zakończyliśmy stwierdzeniem, że możemy obiektowi dowolnej klasy przypisa ć obiekt klasy dziedziczącej po tej klasie. Przypisanie takie obejmuje jednak jedynie

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy Laboratorium 1 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Na podstawie: G. Perry, D. Miller, Język C Programowanie dla

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Część druga Obiekty i klasy Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf 1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf Deklaracja int scanf ( const char *format, wskaźnik, wskaźnik,... ) ; Biblioteka Działanie stdio.h Funkcja scanf wczytuje kolejne pola (ciągi znaków),

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Tablice wielowymiarowe. Przykład tablica 2-wymiarowa. Przykład. Przykład 3-wymiarowy. Tak naprawdę nie istnieją w C! Rozważmy tablicę o rozmiarze 3x2

Tablice wielowymiarowe. Przykład tablica 2-wymiarowa. Przykład. Przykład 3-wymiarowy. Tak naprawdę nie istnieją w C! Rozważmy tablicę o rozmiarze 3x2 Tablice wielowymiarowe Przykład tablica 2-wymiarowa Tak naprawdę nie istnieją w C! Tak naprawdę C i Java dopuszczają tworzenie tablic tablic tablica 2-wymiarowa = tablica (zwykłych) tablic tablica 3-wymiarowa

Bardziej szczegółowo

4 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK MP.01 Rok akad. 2011/2012 2 / 24

4 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK MP.01 Rok akad. 2011/2012 2 / 24 Wymagania proceduralnych języków wysokiego poziomu ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH modele programowe procesorów ASK MP.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad.

Bardziej szczegółowo

Wykład 14. Środowisko przetwarzania

Wykład 14. Środowisko przetwarzania Wykład 14 Środowisko przetwarzania Środowisko przetwarzania Przed generacją kodu, musimy umieć powiązać statyczny kod źródłowy programu z akcjami, wykonywanymi w trakcie działania i implementującymi program;

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. sem. II - wykład 6. Dr hab. inż. M. Czyżak

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. sem. II - wykład 6. Dr hab. inż. M. Czyżak Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki sem. II - wykład 6 Dr hab. inż. M. Czyżak Ogólna budowa programu w języku C W języku C program składa się z jednego lub większej liczby segmentów kodu

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część pierwsza Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów

Bardziej szczegółowo

//zmienne globalne int *pa, *pb; //wskaźniki globalne void main(void) { clrscr(); printf("\n podaj wartosc liczby a\n"); scanf("%d",&a); pa=&a;

//zmienne globalne int *pa, *pb; //wskaźniki globalne void main(void) { clrscr(); printf(\n podaj wartosc liczby a\n); scanf(%d,&a); pa=&a; Ćwiczenie 4 4.1. Wskaźnik na zmienną Wskaźniki, tablice Deklaracja int *pa; oznacza, że pa jest wskaźnikiem na obiekt typu int. Zmienna pa zawiera adres pamięci, zarezerwowanej na zmienną typu int. Chcąc

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

int suma; pralka czerwona; // definicja egzemplarza obiektu pralka * wskaŝ; // definicja wskaźnika pralka & ruda = czerwona; // definicja referencji

int suma; pralka czerwona; // definicja egzemplarza obiektu pralka * wskaŝ; // definicja wskaźnika pralka & ruda = czerwona; // definicja referencji Pojęcie klasy Typ zmiennych informuje: o ich rozmiarze w pamięci, jaki rodzaj informacji mogą zawierać, jakie działania moŝna na nich wykonywać. W C++ dane mogą zostać powiązane z funkcjami - znaczy to,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Programowanie Proceduralne

Programowanie Proceduralne Programowanie Proceduralne Makefile Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 14 Co to jest Makefile Makefile jest plikiem reguł dla programu make. Wykorzystywany jest

Bardziej szczegółowo

Klasy abstrakcyjne i interfejsy

Klasy abstrakcyjne i interfejsy Klasy abstrakcyjne i interfejsy Streszczenie Celem wykładu jest omówienie klas abstrakcyjnych i interfejsów w Javie. Czas wykładu 45 minut. Rozwiązanie w miarę standardowego zadania matematycznego (i nie

Bardziej szczegółowo