Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN)"

Transkrypt

1 Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. Autor: Bogumił Żuchowski Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. 1

2 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie - koncepcja sieci VPN 3. IPSec VPN kontra SSL VPN 5. SSL VPN następnej generacji 7. VPN jako sieć zdalnego dostępu 9. Kontrola dostępu i ochrona przed atakami 11. Wybrane produkty IPSec VPN i SSL VPN 13. Podsumowanie

3 1. Wprowadzenie - koncepcja sieci VPN VPN( Virtual Private Network ) jest prywatn ą sieci ą, która używa publicznej sieci, najczęściej internetu do łączenia zdalnych punktów i użytkowników Wykorzystywane połączenia VPN to dedykowane (linie dzierżawione) oraz połączenia internetowe przebiegające od sieci prywatnej lub korporacyjnej do punktu zdalnego albo zdalnego użytkownika

4 1. Wprowadzenie - koncepcja sieci VPN Dwa typy sieci VPN : Remote-Access i Site-to-Site Remote-Access, czyli zdalny dostęp, sieć nazywana także VPND (Virtual Private Dial-up Network) Łączy ona użytkownika z sieci ą lokalną

5 1. Wprowadzenie - koncepcja sieci VPN Site-to-Site, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik szyfrowania oraz specjalnego dedykowanego sprzę tu może połączyć ona wiele rozproszonych punktów ( sieci lokalnych ), za pośrednictwem sieci publicznej. Ten typ VPN dzieli si ę na dwa podtypy: Intranet Ekstranet

6 1. Wprowadzenie - koncepcja sieci VPN Składniki sieci VPN W zależności od typu VPN użytkownik będzie potrzebował pewnych urządze ń oraz oprogramowania: oprogramowanie klient rezydujące na komputerze każdego zdalnego użytkownika dedykowane urządzenia jak np. zapora ogniowa dedykowany serwer VPN dla usług Dial-up NAS (Network Access Server) używany przez dostawc ę do zapewnienia dostępu do VPN przez zdalnego użytkownika

7 1. Wprowadzenie - koncepcja sieci VPN Bezpiecze ństwo VPN W VPN przewidziano kilka metod zabezpieczenia danych: Zapora ogniowa stanowi ona rodzaj przegrody między sieci ą prywatn ą a Internetem. Szyfrowanie - większo ści systemów szyfrowania należy do jednej z dwu następuj ących kategorii: Symmetric-key encryption i PKE (Public-Key- Encryption) PGP (Pretty Good Privacy) P. Zimmerman, algorytmy IDEA, RSA i MD5

8 1. Wprowadzenie - koncepcja sieci VPN Tunelowanie Wiele sieci VPN opiera si ę na tunelowaniu w Internecie. Tunelowanie jest procesem umieszczania całego pakietu w innym pakiecie i wysyłania go przez sieć. W procesie tunelowania bior ą udział trzy rodzaje protokołów: transportowy (Carriel Protocol) kapsułkowania lub tunelowania (Tunneling Protocol) protokół w rodzaju GRE, IPSec, LF, PPTP, LPT protokół przenoszony (Passenger), czyli oryginalne transportowane jednostki danych IPX, NetBEUI, IP oraz innych.

9 . IPSec VPN kontra SSL VPN IPSec (IP Security): dwa tryby szyfrowania tunelowy i transportowy wszystkie urządzenia musz ą używać wspólnego klucza zapory ogniowe musz ą mieć podobne polityki bezpieczeństwa może szyfrować dane pomiędzy różnymi urządzeniami opiera si ę na trzech protokołach: AH (Authentication Header) ESP (Encapsulating Security Payload) ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol)

10 . IPSec VPN kontra SSL VPN SSL (Secure Sockets Layer): połączenie jest niejawne, stosowane jest szyfrowanie niesyme-tryczne do kluczy [RSA, DSS] oraz symetryczne do danych [DES] tożsamość strony może być zweryfikowana z użyciem metod szyfrowania z kluczami publicznymi połączenie jest rzetelne sprawdzana jest integralno ść wiado-mo ści poprzez używanie MAC (Message Authentication Code) generowanych za pomoc ą funkcji haszujących [ SHA, MD5] Protokół składa si ę z dwóch warstw.

11 . IPSec VPN kontra SSL VPN IPSec i SSL s ą różnymi technikami. Łączy je to, że obydwie słu żą temu samemu celowi: zarządzaniu i kontroli dostępu użytkowników zdalnych do sieci, jej zasobów i aplikacji IPSec : oferuje bezpieczn ą szyfrowan ą komunikacj ę na poziomie IP jest niezależny od aplikacji każda aplikacja korzystaj ąca z protokołu IP może komunikować si ę za pośrednictwem sieci IPSec VPN chronione s ą wszystkie pakiety wymieniane pomiędzy zdalnymi sieciami lub hostami brama IPSec jest zlokalizowana na brzegu sieci prywatnej

12 . IPSec VPN kontra SSL VPN SSL : definiuje bezpieczny mechanizm wymiany zaszyfrowanych danych pomi ędzy aplikacjami, na trasie od zdalnego użytkownika do bramy SSL jest niezależny od protokołów niższych warstw takich jak IP nie wszystkie aplikacje mog ą być udostępniane za jego pośrednictwem, odpowiednia usługa powinna mieć bowiem możliwo ść: prezentacji danych, np. w przegl ądarce internetowej transmisji danych przez bram ę SSL VPN interakcji pomiędzy klientem a serwerem aplikacji, zlokalizowanym wewn ątrz sieci prywatnej

13 . IPSec VPN kontra SSL VPN Za pomoc ą IPSec VPN zdalny komputer uzyskuje dostęp do całej sieci prywatnej, podczas gdy w SSL VPN tylko do konkretnych usług i aplikacji zlokalizowanych wewn ątrz tej sieci.

14 . IPSec VPN kontra SSL VPN Utrudnienia w momencie zestawienia połączenia IPSec: zdalny komputer staje si ę części ą sieci prywatnej należy zapewnić sprawny przydział adresów (np. DHCP) i ruting z uwzględnieniem zdalnych maszyn s ą wykorzystywane dwa adresy IP: zewnętrzny(sieć operatora) i wewn ętrzny(sieć prywatna) weryfikacja i okreś lenie uprawnie ń dla okreś lonych grup zdalnych użytkowników oraz przyporz ądkowanie im dostępnych zasobów: katalogów, serwerów, portów Powyższe problemy nie istniej ą przy protokole SSL, gdy ż funkcjonuje on powyżej warstwy IP. Pozwala to równie ż uniknąć problemów przy przejściu przez występuj ą ce po drodze serwery NAT (Network Address Translation) i PAT (Port Address Translation)

15 . IPSec VPN kontra SSL VPN Ze względu na to, że brama SSL VPN znajduje si ę za zapor ą sieciow ą, konieczne jest zapewnienie dodatkowej ochrony sieci prywatnej. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie bram IPSec i SSL w strefie zdemilitaryzowanej DMZ (DeMilitarized Zone)

16 3. SSL VPN następnej generacji Spełniaj ą wymagania współczesnej firmy oferując: elastyczno ść (dostęp z dowolnego miejsca i różnych urządze ń: laptopów, PDA, telefonów komórkowych) niskie koszty bezpiecze ństwo sieci firmowej prostota wdroż enia w sieciach SSL VPN jest wykorzystywany protokół SSLv3 lub nowszy TLSv1(Transport Layer Security) zwiększenie bezpiecze ństwa użytkownicy mający łatwy dostęp do sieci firmowej zaprzestaj ą przenoszenia dokumentów na wymiennych dyskach, laptopach, czy jako załączniki do poczty w modelu SSL VPN dla zapewnienia wysokiej poufno ści danych brama VPN może przesyłać zdalnemu użytkownikowi tylko zrzut ekranu aplikacji dostęp do wewn ętrznego DNS poprzez serwer Reverse Proxy

17 3. SSL VPN następnej generacji Tunel SSL - dostęp do aplikacji typu klient serwer. Aby stworzyć taki tunel użytkownik musi pobrać i zainstalować oprogramowanie klienckie wirtualny adapter Brama SSL VPN - zapewnia dodatkow ą ochron ę, pośredniczy pomi ędzy żądaniami zdalnego klienta a serwerem aplikacji. Zdalne połączenie dociera tylko do bramy, tam jest kończone, a zadanie jest przetwarzane, autoryzowane i tłumaczone na właściwe protokoły i następnie żądanie jest przesyłane poprzez zestawione połączenie do serwera aplikacji Protokoły: ICA (Independent Computing Architecture) RDP (Remote Deskop Protocol) dla serwera terminali Windows, X-11 HTTP lub HTTPS dla serwerów WWW Trójstopniowa polityka dostępu do dokumentów: możliwo ść przegl ądania i kopiowania plików w obrębie sieci firmowej możliwo ść edycji i zapisywania, ale wyłącznie w lokalizacji źródłowej dozwolone jest kopiowanie na maszyn ę klienck ą, co jest rejestrowane

18 3. SSL VPN następnej generacji

19 4. VPN jako sieć zdalnego dostępu Istniej ą trzy rodzaje sieci VPN: zaufane (dostawca łącza zachowuje integralno ść i poufno ść przekazu) Sieci takie s ą tworzone w warstwie (obwody ATM, FR, transport ramek z zastosowaniem MPLS Multi Protocol Label Switching) lub w warstwie 3 (sieci BGP/MPLS wg RFC 547, w których BGP Border Gateway Protocol przesyła informacje o trasie VPN wyznaczonej przez dostawc ę, a MPLS transportuje ruch pomiędzy punktami VPN ) bezpieczne (dane transmitowane w formie zaszyfrowanej tworz ą tunel) mog ą być realizowane na trzy sposoby: IPSec z kodowaniem LTP, z wykorzystaniem zabezpiecze ń IPSec zdefiniowanych w RFC 3193 oraz za pomoc ą SSL/TLS VPN hybrydowe

20 Hybrydowe sieci VPN 4. VPN jako sieć zdalnego dostępu Bezpieczny VPN zabezpiecza dane, ale nie zapewnia niezmienno ści zestawionej trasy i parametrów transmisji. Z kolei zaufany VPN gwarantuje zachowanie odpowiednich parametrów transmisji, np. QoS, lecz nie chroni przed podsłuchem i zmian ą danych. Rozwi ązaniem jest zastosowanie sieci hybrydowej VPN bezpiecze ństwo zapewnione przez użytkowników końcowych (oprogramowanie szyfruj ące) lub przez dostawc ę zestawiaj ącego wirtualne połączenie tworz ąc bezpieczne sieci VPN należy pamiętać o spełnieniu warunków: ruch pomi ędzy użytkownikami szyfrowany i uwierzytelniany, poziom i mechanizmy zabezpiecze ń zgodne po obu stronach tunelu, tylko administrator sieci może zmieniać parametry bezpiecze ństwa

21 5. Kontrola dostępu i ochrona przed atakami IPSec: Posługuje si ę dwufazowym mechanizmem wymiany kluczy IKEv1 (Internet Key Exchange) mog ą to być certyfikaty cyfrowe X.509, RSA (SecurID) użytkowników i urządze ń, a także tajne klucze Alternatywna metoda uwierzytelnianie XAUTH (Extended Authenticatrion) wymagana znajomoś ć identyfikatora i hasła SSL: Serwery - uwierzytelnianie za pomoc ą certyfikatów cyfrowych Klienci uwierzytelnianie za pomoc ą certyfikatów, hasła, tokenu Uwierzytelnianie asymetryczne w przypadku SSL jest bezpieczniejsze od metody XAUTH w IPSec, gdy ż dane użytkownika i hasła s ą szyfrowane.

22 5. Kontrola dostępu i ochrona przed atakami SSL jest zdecydowanie lepszym i bezpieczniejszym rozwi ązaniem w przypadku klientów o ograniczonym zaufaniu lub tam, gdzie zainstalowanie certyfikatów może przysparzać trudnoś ci: w komputerach kooperantów, domowych PC itp. Ochrona przed atakami: zastosowanie algorytmów szyfruj ących DES i 3DES najnowszy standard AES (Advanced Encryption Standard) szyfrowanie przy użyciu klucza 56-bitowego w przypadku sieci SSL VPN zaleca si ę stosowanie protokołu TLSv1 Rodzaje ataków: Man-in-the-Middle (IPSec zapobiega wszelkim modyfikacjom pakietów) konflikty mog ą wystąpić w trakcie przesyłania pakietów przez NAT, problem ten nie dotyczy SSL Atak typu DoS (Denial-of-Service) zablokowanie dostępu do określonej usługi, w tym przypadku IPSec radzi sobie lepiej, gdy ż operuje datagramami, które można lepiej przetworzyć aniżeli pakiety (SSL jest bardziej podatny na ataki np. TCP SYN Flooding ze względu na to, że korzysta z sesji TCP co wymaga więcej czasu i zasobów)

23 6. Wybrane produkty IPSec VPN i SSL VPN Producent IPSec Brama SSL Check Point Check Point VPN-1 VPN-1/FireWall-1 Cisco Systems Rutery VPN Cisco 7100, 7300, 1700, koncentratory Cisco VPN 3000, zapory Cisco Secure PIX, klient sprzętowy IPSec Cisco VPN 300 WebVPN dla koncentratorów serii VPN 3000 (od wersji IOS 4.1) F5 Networks Netscreen Nokia Nortel Networks Symantec NetScreen 5000, 500, 00, 5 Nokia IP350, IP380, IP530, IP710 IP740, IP160 Contivity 00, 600, 1700, 700, 5000 Bramy 5400, urządzenia FireWall/VPN 100, 00, 00R - FirePass Controller Neoteris Access Series 5000, 1000 Secure Access System 1.0 VPN Gateway 3050, Alteon SSL VPN SEA Tsunami 4.0

24 7. Podsumowanie Projektuj ąc sieć VPN należy zdecydować kiedy korzystać z IPSec, a kiedy z SSL. IPSec jest obecnie standardem przy tworzeniu sieci zdalnego dostępu. Stanowi te ż dobre rozwiązanie dla połącze ń miedzy oddziałami firmy (Site-to-Site) lub dla administratorów potrzebuj ących pełnego dostępu do sieci. Jednak dla mało wymagaj ących użytkowników, a także w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa zasadnicze wydaje si ę stosowanie SSL VPN. Wszystkie powyższe wymagania jest w stanie pogodzić sieć hybrydowa IPSec/SSL VPN. Przy tworzeniu usług zdalnego dostępu, z których domyślnie będzie korzystać wielu użytkowników, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dedykowanych urządze ń.

25 Literatura Krystian Ryłko, Zdalnie i bezpiecznie, NetWorld, luty 004 Maciej Koziński, VPN na miarę, PC kurier, 7 czerwiec 003 VPN w warstwie aplikacji, NetWorld,

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii 1. Wprowadzenie: W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały firmy

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów:

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1X Hanna Kotas Mariusz Konkel Grzegorz Lech Przemysław Kuziora Protokół 802.1X jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i scentralizowane uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE I. WPROWADZENIE Zakładamy, że mamy dwie odległe lokalizacje, w których dostęp do Internetu obsługują routery szerokopasmowe Vigor 2900 i Asmax BR 804-V II. Aby połączyć odległe sieci LAN tunelem VPN, wybieramy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Protokół HTTPS Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Wstęp, czyli małe co nieco, o HTTP HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem typu klient serwer poziomu warstwy aplikacji, służącym do przesyłania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo