TURYSTYCZNE ZNAKI DROGOWE PROCEDURA TWORZENIA SYSTEMU OZNAKOWANIA. 1. Rodzaje znaków i ich utrzymanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TURYSTYCZNE ZNAKI DROGOWE PROCEDURA TWORZENIA SYSTEMU OZNAKOWANIA. 1. Rodzaje znaków i ich utrzymanie"

Transkrypt

1 dr Piotr Gryszel TURYSTYCZNE ZNAKI DROGOWE PROCEDURA TWORZENIA SYSTEMU OZNAKOWANIA 1. Rodzaje znaków i ich utrzymanie Od 28 października obowiązuje rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Rozporządzenie zostało zamieszczone w Dzienniku Ustaw Nr 170 poz z 2002 r. Przewiduje ono trzy rodzaje turystycznych znaków drogowych: 1. Znak E-22a samochodowy szlak turystyczny wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak 2. Znak E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego. 3. Znak E-22c informacja o obiektach turystycznych informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku. 1

2 Znaki typu E-22a i E-22b powinny być używane do oznakowania przebiegu samochodowego szlaku turystycznego (E-22a) oraz obiektów znajdujących się na tym szlaku (E-22b). Natomiast znak typu E-22c popularnie nazywany witaczem umieszczany jest przy wjeździe do miejscowości atrakcyjnej turystycznie i ma na celu zachęcenie do zwiedzenia najatrakcyjniejszych obiektów turystycznych w danej miejscowości umieszczonych na znaku. Bardzo często jednak znaki typu E-22a i E-22b używane są do oznakowania pojedynczych atrakcji turystycznych nie znajdujących się na wytyczonych szlakach samochodowych. Na taką praktykę wyrażają zgodę zarządczy dróg, choć do tego celu powinny być używane zmodyfikowane znaki: - E-7 "drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi", - E-8 "drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego", - E-9 "drogowskaz do muzeum", - E-10 "drogowskaz do zabytku jako dobra kultury", - E-11 "drogowskaz do zabytku przyrody", - E-12 "drogowskaz do punktu widokowego", - E-12a "drogowskaz do szlaku rowerowego" wskazujące kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. Znaki te we wcześniejszym rozporządzeniu posiadały kolor niebieski. znak E-7 "drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi" znak E-8 "drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego" znak E-9 "drogowskaz do muzeum" znak E-10 "drogowskaz do zabytku jako dobra kultury" znak E-11 "drogowskaz do zabytku przyrody" znak E-12 "drogowskaz do punktu widokowego" znak E-12a "drogowskaz do szlaku rowerowego" Należy także zaznaczyć, ze zgodnie z 11. pkt 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) utrzymaniem turystycznych znaków drogowych typu E-22a i E-22b powinien zajmować się wnioskodawca. Są to bowiem znaki turystycznego szlaku samochodowego wytyczanego z inicjatywy i na wniosek np. Regionalnej lub Lokalnej Organizacji Turystycznej. Znak typu E-22c jako nie oznaczający turystycznego szlaku samochodowego utrzymywany jest przez właściwego zarządcę drogi. Zarządca drogi może odmówić przyjęcia na utrzymanie znaku typu E-22c gdy zajdzie przesłanka określona w 11. pkt 3, który mówi, że zarząd drogi nie utrzymuje zna- 2

3 ków informacyjnych oznaczających obiekty mające charakter obiektów usługowych, w których jest prowadzona działalność gospodarcza, umieszczanych na wniosek zainteresowanych przedsiębiorców - zadania te realizują przedsiębiorcy prowadzący tę działalność. Przepis stosuje się odpowiednio do znaków informujących o stacjach radiowych. Na tej podstawie należy przyjąć, że znaki typu E-7 do E-12 także powinny być utrzymywane przez właściwe zarządy dróg, chyba że stawiane są na wniosek podmiotów prowadzących w nich działalność gospodarczą. Znak E-12a kierujący do szlaku rowerowego na podstawie 11 pkt 4 Rozporządzenia powinien być utrzymywany przez wnioskodawcę wytyczającego szlak rowerowy. 2. Procedura tworzenia systemu oznakowania w regionie Proces tworzenia systemu oznakowania atrakcji turystycznych w regionie można podzielić na pięć etapów. Etap 1 inwentaryzacja atrakcji turystycznych w regionie W celu przeprowadzenia inwentaryzacji atrakcji turystycznych w regionie powinien być powołany specjalny zespół roboczy (Kapituła Turystycznych Znaków Drogowych), który określi: 1) Przebieg w regionie tematycznych turystycznych szlaków samochodowych, np. Szlak Cysterski na Dolnym Śląsku, Małopolski Szlak Architektury Drewnianej, 2) Listę pojedynczych atrakcji turystycznych znajdujących się poza szlakami samochodowymi z podziałem na trzy grupy: - Grupa 1 atrakcje turystyczne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. Obiekty wpisane na listę UNESCO, obiekty uznane za pomniki historii, obiekty, miasta i regiony turystyczne posiadające wypracowaną markę, parki narodowe, do których turyści będą kierowani z odległości około km, np. z głównych zjazdów na autostradzie, z ważnych węzłów komunikacyjnych. - Grupa 2 atrakcje turystyczne o znaczeniu regionalnym, np. znane muzea, obiekty uznane za markowe produkty turystyczne posiadające certyfikaty POT i ROT, obiekty posiadające znaczenie w regionie, charakteryzujące się ponadprzeciętną frekwencją, do których turyści powinni być kierowanie po wjeździe do regionu z odległości km, z głównych skrzyżowań i węzłów komunikacyjnych. - Grupa 3 atrakcje turystyczne o znaczeniu lokalnym, do zwiedzenia których turyści powinni być zachęceni przejeżdżając w pobliżu danej atrakcji. Znaki powinny znajdować się zatem przy wjeździe do miejscowości lub w odległości nie większej niż 3-5 km od atrakcji turystycznej, np. przy zjeździe z drogi głównej na drogę lokalną prowadzącą do atrakcji turystycznej. - Grupa 4 miejscowości lub regiony szczególnie atrakcyjne turystycznie, które powinny być oznakowane znakami typu E-22c witaczami zachęcającymi do zatrzymania się w danej miejscowości lub regionie. W tym przypadku można zastosować znak z nazwą miejscowości i trzema piktogramami atrakcji turystycznych lub jako modyfikację znaku, po uzyskaniu zgody zarządu dróg, znak z nazwą regionu, np. Karkonosze i trzema piktogramami lub nazwą atrakcji np. Park Narodowy Gór Stołowych i trzema piktogramami. W skład Kapituły Turystycznych Znaków Drogowych powinni wchodzić przedstwiciele: - zarządów dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych), - urzędu marszałkowskiego, gmin i powiatów, - branży turystycznej, - ROT i LOT. Etap 2 określenie liczby znaków oraz ich wstępnej lokalizacji 3

4 W tym etapie należy określić liczbę i rodzaj turystycznych znaków drogowych prowadzących do poszczególnych atrakcji turystycznych oraz ich wstępną lokalizację a także liczbę rodzaj i lokalizację znaków na samochodowym szlaku turystycznym. Wstępne lokalizacje powinny byś skonsultowane z właściwymi zarządami dróg. Przy wytyczaniu samochodowego szlaku turystycznego należy przyjąć zasadę, że przebieg szlaku w terenie oznakowany powinien być znakami typu E-22a zawierającymi logo szlaku oraz jego nazwę. Przy głównych skrzyżowaniach i drogach dojazdowych do miejscowości, w których znajdują się obiekty na szlaku samochodowym powinny być ustawione znaki typu E-22b zapraszające do poszczególnych obiektów. Natomiast przy wjeździe do miejscowości ustawiane powinny być znaki typu E-22c witające w miejscowości na szlaku X. Przy znakowaniu pojedynczych atrakcji turystycznych można przyjąć zasadę, że rodzaj znaku zachęcającego do zwiedzenia powinien być uzależniony od rangi obiektu. Przy obiektach znaczących z grup 1 i 2 pierwszy znak przy węźle komunikacyjnym powinien być znakiem typu E-22b spełniającym rolę reklamy obiektu. Następnie dalej do obiektu turysta powinien być prowadzony znakami typu E-22a lub E-9, E-10, E-11. Kierując turystów do obiektów z grupy 3 można stosować znaki typu E-22a, E-9, E-10 lub E-11. W przypadku obiektu leżącego na szlaku tranzytowym (np. droga krajowa nr 3 przebiegająca przez rezerwat Buki Sudeckie ) można zastosować znak typu E-22b zachęcający do zatrzymania się przy obiekcie. Etap 3 uzgodnienia z gminami, powiatami oraz gestorami atrakcji turystycznych w celu określenia partycypacji w kosztach ustawienia znaków i ich późniejszego utrzymania i konserwacji. Na tym etapie należy dokonać uzgodnień z gminami, powiatami oraz gestorami atrakcji turystycznych i właściwymi zarządami dróg w celu określenia partycypacji w kosztach ustawienia znaków i ich późniejszego utrzymania i konserwacji. Jak wcześniej zaznaczono nie wszystkie rodzaje znaków do bieżącego utrzymania mogą przejąć zarządy dróg. Koniecznym zatem staje się określenie w umowach z partnerami zasad utrzymania i konserwacji znaków. Jest to szczególnie ważne w przypadku pozyskania środków zewnętrznych, np. z funduszy UE na ustawienie znaków. W tego typu wnioskach nie można natomiast przewidzieć środków na późniejsze utrzymanie i konserwację znaków. Jest to obecnie problem, z którym boryka się Dolnośląska Organizacja Turystyczna, która w roku 2003 ustawiła około 500 znaków w ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego, który nie zapewniał środków na późniejsze utrzymanie i konserwację znaków. Etap 4 wykonanie projektu oznakowania i przeprowadzenie przetargu na realizację zadania Wykonanie systemu oznakowania atrakcji turystycznych, nawet podzielone na etapy, bardzo często jest zadaniem, którego wartość przekracza kwotę 60 tysięcy euro, dlatego też istnieje konieczność zastosowania procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Zadanie to powinno składać się z trzech części. Części pierwsza obejmuje wykonanie projektów organizacji ruchu dla każdego ze znaków. Projekt taki obejmuje wykonanie szkicu sytuacyjnego na mapie zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 lokalizacji znaku. W projekcie powinno znaleźć się wyrysowanie rozmieszczenia wszystkich znaków drogowych znajdujących się przy skrzyżowaniu lub odcinku drogi, przy której ma być umieszczony znak atrakcji turystycznej oraz powinna być wskazana lokalizacja planowanego znaku turystycznego. Tego typu projekty są projektami standardowymi wykonywanymi przy każdym ustawieniu znaku drogowego. Następnie każdy z projektów powinien być zatwierdzony w następujących instytucjach: - u właściwego zarządcy drogi w przypadku dróg krajowych jest nim wojewódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich za- 4

5 twierdzenia dokonuje Zarząd Dróg Wojewódzkich, w przypadku dróg powiatowych będzie to Zarząd Dróg Powiatowych, a dla dróg gminnych zatwierdzenia dokonują gminne służby drogowe; - w urzędzie marszałkowskim w wydziale odpowiedzialnym za drogi i komunikację w przypadku znaków ustawionych przy drogach wojewódzkich, - w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Część druga realizacji zadania obejmuje wykonanie projektów graficznych znaków. Znając dokładne lokalizacje znaków i posiadając zgody na ich umieszczenie można wykonać projekt graficzny znaku obejmujący nazwę atrakcji turystycznej, logo szlaku, rysunek atrakcji oraz odległość w kilometrach i strzałkę kierunkową. Każdy z projektów powinien przez wykonawcę być skonsultowany ze zleceniodawcą i otrzymać akceptację. Część trzecia realizacji zadania to wykonanie znaków oraz ich rozmieszczenie w regionie. Po dokonaniu montażu następuje odbiór techniczny potwierdzony protokołem odbioru znaku. Realizując zadanie można na każdą z części ogłosić odrębny przetarg lub potraktować zadanie jako całość, którą kompleksowo wykona jedna firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Istotną rzeczą realizacji zadania są jego koszty. W przypadku przetargów ogłaszanych przez Dolnośląską Organizację Turystyczną udało się uzyskać następujące ceny poszczególnych usług: Wyszczególnienie robót Projekt lokalizacji wraz z uzgodnieniami za jedną lokalizację przy ponad stu projektach Tablica E-22a, projekt graficzny, wykonanie, dostawa i montaż w układzie 1/1 Tablica E-22a, projekt graficzny, wykonanie, dostawa i montaż w układzie 2/1 Tablica E-22a, projekt graficzny, wykonanie, dostawa i montaż w układzie 3/1 Tablica E-22b, projekt graficzny, wykonanie, dostawa i montaż w układzie 1/1 Tablica E-22b, projekt graficzny, wykonanie, dostawa i montaż w układzie 2/1 Tablica E-22c, projekt graficzny, wykonanie, dostawa i montaż w układzie 1/1 Cena jednostkowa netto 240,00 440,00 592, , , , ,00 Gdzie: 1/1 jeden znak na konstrukcji wsporczej, 2/1 dwa znaki na konstrukcji wsporczej, 3/1 trzy znaki na konstrukcji wsporczej. Należy zwrócić uwagę, że przy bardziej ruchliwych skrzyżowaniach będzie umieszczane po kilka znaków, dlatego też należy przewidzieć ceny kilku znaków umieszczonych na jednej konstrukcji. W przypadku konieczności wykonania robót drogowych w trudnym terenie lub wykonywania specjalnych konstrukcji nad jezdnią ceny konstrukcji bardzo często mogą przewyższyć cenę samego znaku. Podobnie znaki drogowe ustawiane przy zjazdach z autostrad muszą posiadać specjalne konstrukcje oraz są znacznie większe niż znaki umieszczane 5

6 przy innych drogach. To również powoduje znaczne zwiększenie kosztów wykonania i montażu znaku. W załączniku nr 1 przedstawiono przykładową specyfikację techniczną znaków stanowiącą integralną część dokumentacji przetargowej. Etap 5 bieżące utrzymanie znaków Etap piąty jest jednym z najbardziej kłopotliwych etapów realizacji całego zadania. Znaki Typu E-22c oraz E-7 do E-12 można bowiem przekazać pod opiekę właściwych zarządów dróg. Pozostałe znaki pozostają pod opieką zleceniodawcy. Opieka ta powinna polegać na: - przeglądzie stanu znaków co najmniej dwa razy w roku oraz poprawie ich montażu w przypadku np. przekrzywienia znaków wywołanego podmuchem wiatru lub przejeżdżających samochodów, - czyszczeniu znaków po okresie zimowym, - uzupełnianiu brakującego oznakowania powstałego w wyniku kradzieży (najczęściej w celu sprzedaży na złom) lub zniszczenia np. w przypadku wypadku drogowego lub kolizji. Na ten cel powinny być przewidziane specjalne środki w budżecie organizacji. Kwestią dodatkową jest ubezpieczenie wykonanego oznakowania. Wykupienie polisy ubezpieczeniowej jest obecnie zbyt kosztowne a kosztu tego nie można zazwyczaj ująć w żadnym z projektów realizowanych np. z funduszy UE. Koszt ubezpieczenia znaków powinien być zatem uwzględniony w środkach własnych organizacji. Należy zaznaczyć, że ze względu na znaczną wartość każdy ze znaków pozostających pod opieką ROT lub LOT powinien mieć założoną kartotekę (zdjęcie znaku, opis lokalizacji, mapka) i być wciągnięty na ewidencję środków trwałych. 6

7 Załącznik 1 PRZYKŁĄDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OZNAKOWANIA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 1. Postępowanie prowadzone zgodnie z zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r.) jako przetarg nieograniczony. 2. Zamówienie obejmuje: 2.1. Wykonanie projektu zawierającego: Projekt organizacji ruchu drogowego na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem dla realizowanego oznakowania znakami: - E-22a samochodowy szlak turystyczny, - E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym, - E-22c Informacja o obiektach turystycznych, zlecanych i w określonych przez Zamawiającego w załącznikach nr 5-6 SIWZ Projekt znaków - E-22a samochodowy szlak turystyczny, - E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym, - E-22c Informacja o obiektach turystycznych, wykonany zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego materiałem graficznym (zdjęcia, rysunki obiektów) oraz załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3-go lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. załącznik do numeru 220, poz z dnia 23 grudnia 2003 r.) Projekt konstrukcji wsporczej znaków na warunkach określonych w SIWZ oraz załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3-go lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Projekt Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Dostawę i montaż znaków drogowych pionowych zleconych przez Zamawiającego na podstawie: - opracowanego projektu określonego w pkt rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3-go lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dostawa znaków drogowych dotyczy znaków pionowych wykonanych z blachy ocynkowanej min. 1,5 mm, zaginane krawędziowo tj.: - grupa wielkości znaków średnie, - rodzaj nawierzchni czołowej znaku - odblaskowe wykonane z folii odblaskowych I generacji posiadającej świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, - barwy znaków i tablic zgodnie z wzorami barw określonych wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3-go lipca 2003 r., 7

8 - tylna strona znaku winna być zabezpieczona antykorozyjnie matową farbą poliestrową, nieodblaskową, barwy ciemnoszarej wg wzorca określonego w/w załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3-go lipca 2003r znaki winny posiadać oznaczenie znakiem bezpieczeństwa (Certyfikat). Należy przedłożyć od producenta Certyfikat systemu jakości w zakresie produkcji znaków drogowych wydanym przez jednostkę uprawnioną każdy znak tablica winny posiadać tabliczkę informacyjną na której zawarte będą następujące dane: - oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu i wytwórcy; - datę produkcji; - oznaczenia dotyczące parametrów odblaskowych lica tablicy. - montaż znaków drogowych wykonany zostanie na konstrukcjach wsporczych z rur ocynkowanych śr. min. 60 mm, oraz ocynkowanych uchwytów montażowych i pochwytów zgodnie z opracowanym projektem, SIWZ, wskazaniami Zamawiającego. Długość słupków i konstrukcji zapewniać musi zgodność z wytycznymi określonymi w/w załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3-go lipca 2003r. Rury powinny być zabezpieczone przed korozją przez zaślepienie otworów rur zewnętrznym kapturkiem z tworzywa sztucznego. Krawędzie tarczy znaków muszą być usztywnione w sposób ciągły. W przypadku złącz spawanych złącza te powinny odpowiadać wymaganiom PN-78/M Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków-tablic mogą być wykonane : - jako prefabrykaty, - lub z betonu wykonanego na mokro. Klasa betonu zgodna z dokumentacją projektową powinna odpowiadać wymaganiom PN-B Beton zwykły. Na żądanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić do akceptacji Zamawiającego projekty fundamentów dostosowanych parametrami do zamocowanych w nich konstrukcji wsporczych tablic-znaków Za bezpieczeństwo podczas montażu oznakowania w pasie drogowym odpowiada wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenie na własny koszt miejsca prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia określonych w pkt SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są szt. tablic znaków zamontowanych na odpowiadających im konstrukcjach wsporczych zgodnie z opracowanym projektem (pkt 3.1 SIWZ) i pozostałymi warunkami określonymi SIWZ oraz wykazem zapotrzebowania (zał. Nr 5 i 6 SIWZ) Odbiór robót Odbiór końcowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu robót, gdy prace zostaną uznane przez Zamawiającego za wykonane zgodnie z projektem i na warunkach objętych umową Po upływie okresu gwarancyjnego zostanie przeprowadzony odbiór pogwarancyjny na warunkach określonych w pkt.3.6 i na warunkach objętych umową Okres gwarancji wynosi: dla znaków pionowych Wykonawca gwarantuje trwałość dostarczonych znaków pionowych minimalnie 36 miesięcy. W okresie gwarancji nie może występować żadna korozja tarczy znaku. 8

9 Dla konstrukcji wsporczych Wykonawca gwarantuje należyte właściwości techniczne, trwałość połączeń oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego przez okres 12 miesięcy. 9

Informacja nt. zasad rozmieszczania turystycznych znaków drogowych jako elementu infrastruktury drogowej

Informacja nt. zasad rozmieszczania turystycznych znaków drogowych jako elementu infrastruktury drogowej Informacja nt. zasad rozmieszczania turystycznych znaków drogowych jako elementu infrastruktury drogowej Podstawy prawne Zasady oznakowania dróg znakami turystycznymi regulują szczegółowo 3 rozporządzenia:

Bardziej szczegółowo

E-22a, E-22b, E-22c. Dla tych, którzy w drodze...

E-22a, E-22b, E-22c. Dla tych, którzy w drodze... E-22a, E-22b, E-22c Województwo Małopolskie Dla tych, którzy w drodze... Krzysztof Markiel Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 6 tras, łączna długość 1500 km

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI:

ZNAKI DROGOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI: ZNAKI DROGOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI: Symbo l Wygląd Znaczenie Objaśnienie E-1 Tablica przeddrogowskazow a Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu

Bardziej szczegółowo

D OZNAKOWANIE PIONOWE

D OZNAKOWANIE PIONOWE 129 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 130 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru Robót związanych z

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów graficznych atrakcji turystycznych województwa pomorskiego na turystyczne znaki drogowe E-22b oraz wykonanie turystycznych znaków drogowych E-22b

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OZNAKOWANIE PIONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OZNAKOWANIE PIONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OZNAKOWANIE PIONOWE 34 Spis treści: str 1. Wstęp 36 2. Materiały 36 3. Sprzęt 37 4. Transport 37 5. Wykonanie robót 37 6. Kontrola jakości robót 38 7. Obmiar robót 38

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Ukośnej w Ostrowie Wielkopolskim

Budowa kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Ukośnej w Ostrowie Wielkopolskim PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Budowa kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Ukośnej w Ostrowie Wielkopolskim Opracował: mgr inż. Mirosław Karolak OPINIE I UZGODNIENIA: Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej. 1.

OPIS TECHNICZNY. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej. 1. OPIS TECHNICZNY Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej 1. Inwestor obiektu Gmina Środa Wielkopolska. 2. Zamawiający projekt Gmina Środa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 124 7482 Poz. 702 702 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny. 2. Opinie: - Gminy Głowaczów, 3. Wykaz znaków pionowych. 4. Wykaz znaków poziomych 5. Orientacja 1:10 000

OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny. 2. Opinie: - Gminy Głowaczów, 3. Wykaz znaków pionowych. 4. Wykaz znaków poziomych 5. Orientacja 1:10 000 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny. 2. Opinie: - Gminy Głowaczów, 3. Wykaz znaków pionowych. 4. Wykaz znaków poziomych 5. Orientacja 1:10 000 6. Plan sytuacyjny oznakowanie pionowe i poziome 1:1 000-

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: 1.Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie projektów graficznych atrakcji turystycznych województwa pomorskiego na turystyczne znaki drogowe E-22b i E-22c - indywidualna grafika dla każdej atrakcji

Bardziej szczegółowo

Karta uzgodnień i zatwierdzeń

Karta uzgodnień i zatwierdzeń Karta uzgodnień i zatwierdzeń Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Przedmiot opracowania... 3 1.3. Cel opracowania... 3 1.4. Opis stanu istniejącego... 3 1.5. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Droga gminna klasy D (dojazdowa)

Droga gminna klasy D (dojazdowa) ZESPÓŁ PROJEKTOWY D i M PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG i MOSTÓW mgr inż. Leszek Chmielewski 07 410 Ostrołęka, ul. Wybickiego 20 tel. 608-35-88-77 D O K U M E N T A C J A P R O J E

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BIURO PROJEKTÓW i USŁUG BUDOWLANYCH 17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3 Nr 1 P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Ulica Widowska w Bielsku Podlaskim na odcinku: ul. Mickiewicza ul. Ogrodowa Inwestor: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE GMINNEJ NR 101107 O RADŁÓW NOWE KARMONKI OD KM 0+000 DO KM 2+274 Lokalizacja obiektu, gm. Radłów powiat oleski

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA: 7. Plan sytuacyjny oznakowanie pionowe i poziome 1: rys. nr 1

OPRACOWANIE ZAWIERA: 7. Plan sytuacyjny oznakowanie pionowe i poziome 1: rys. nr 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny. 2. Uzgodnienie nr GDDKiA-O/WA.Z.3-k-435/1519/2011 skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z drogą krajową nr 48, 3. Opinie: - Gminy Głowaczów, - Komendy Powiatowej Policji

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA LINIA

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA LINIA FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA LINIA 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piaskowa 39, tel. 663-746-420 e-mail: jakub.jonca@gmail.com TEMAT: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104241E W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo jezdnego z odwodnieniem na ulicy Tucholskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo jezdnego z odwodnieniem na ulicy Tucholskiej w Ostrowie Wielkopolskim PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo jezdnego z odwodnieniem na ulicy Tucholskiej w Ostrowie Wielkopolskim Opracował: mgr inż. Mirosław Karolak 2 OPINIE I UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Drogowych DROTECH

Zakład Usług Drogowych DROTECH Zakład Usług Drogowych DROTECH Wojciech Wielgat 19-300 Ełk, ul. Orzeszkowej 14A/6, tel. 87 610 08 57 Zamaw iając y: Pow iatow y Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 Olecko Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

"NIWELLA" s.c. PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. P O W 10/16 NAZWA OPRACOWANIA:

NIWELLA s.c. PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. P O W 10/16 NAZWA OPRACOWANIA: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "NIWELLA" s.c. 97-400 Bełchatów ul. Kalinowa 35 tel. 044 633-46-05 INWESTOR GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. P O W 10/16 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania:

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO UZUPEŁNIAJĄCY

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO UZUPEŁNIAJĄCY FRIED-POL Paweł Fried ul. Kłodnicka 2; 54-218 Wrocław tel. 071 727 10 02, e-mail: biuro@friedpol.pl NR OPRACOWANIA: PW/PI_MKT/ORZ/17 EGZEMPLARZ NUMER: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO UZUPEŁNIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU WALCZAK PROJEKT Pracownia projektowo konsultingowa ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin NIP: 583-205-89-98 tel/fax. (0-52) 30 31 606 tel. 600 411 970 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla drogi powiatowej nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa i adres obiektu: Branża: INWESTOR: Droga powiatowa nr 1476N Pasym - Dźwierzuty Odcinek od km 2+149.92 do km 13+297 Drogowa Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie ul.

Bardziej szczegółowo

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU a) PODSTAWA OPRACOWANIA 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU - Uzgodnienia z inwestorem - Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRACOWNIA PROJEKTOWA ''dib'' Łukasz Zieliński 14-200 Iława, Dziarny 49 tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl NIP 744-150-70-22, REGON 281598070 EGZ. 1 Stadium opracowania: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH D-07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Zadanie Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł Poznań Zachód d. Głuchowo ) - Wrocław (A8 węzeł Widawa ), odcinek Poznań

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki KARTA UZGODNIEŃ Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki 1. Komenda Powiatowa Policji w Ełku 2. Gmina Kalinowo Przebudowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY L WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00 EGZEMPLARZ 1 INWESTOR GMINA GRÓJEC ul.piłsudskiego 47 05-600 Grójec "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/17 05-600 Grójec OBIEKT BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Część opisowa 1. Opis techniczny 2. Karta uzgodnień Część rysunkowa Rys. 1 Plan orientacyjny Rys. 2.1 Plan sytuacyjny - ul. 1-go Maja Rys. 2.2 Plan sytuacyjny - ul. Spółdzielcza i

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego 65 i ul. Barwników w Bydgoszczy (dz. drogowe 7/301 oraz 7/256 obr 132) Zleceniodawca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania Materiały wyjściowe Podstawowe przepisy i normatywy...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania Materiały wyjściowe Podstawowe przepisy i normatywy...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania... 2 1.1. Materiały wyjściowe...2 1.2. Podstawowe przepisy i normatywy...2 2. Cel opracowania... 3 3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze... 3 4. Opis stanu projektowanego...

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Kazimierz Mamos 97-400 Bełchatów Os. Okrzei /48 tel. 60389670 NIP 769-0-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA- OPRACOWANIE: INWESTOR: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 09253 E NOWA WIEŚ

Bardziej szczegółowo

droga powiatowa nr 4508W Zwoleń Filipinów

droga powiatowa nr 4508W Zwoleń Filipinów Inwestor: Adres inwestycji: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu ul. Perzyny 86 26-700 Zwoleń EGZ. nr droga powiatowa nr 4508W Zwoleń Filipinów Stadium: Projekt Obiekt: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Remont istniejących placów i chodników, utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni rejonowej w Brzozowie Inwestor: Szpital

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w m.holendry Kuźmińskie PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa drogi gminnej w m.holendry Kuźmińskie PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU inż. MARCIN ŁOPUSZAŃSKI 26-600 Radom ul. Wapienna 17/1 tel. 604 965 830 NIP: 948-137-93-99 : e-mail: tacon@o2.pl OBIEKT: STADIUM: Budowa drogi gminnej w m.holendry Kuźmińskie PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ulicy Pawiej i J. Fałata w Bydgoszczy Zleceniodawca : Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki. 2.

1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki. 2. 1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki 2. Spis rysunków Lp Nr rys. Treść rysunku Skala 1 1 Orientacja 2 1-2. Stała

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3 5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Karta uzgodnień... str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA ORGANIZACJI RUCHU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOSTOSOWANIA ORGANIZACJI RUCHU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 21a, tel: (095) 720 86 95, fax: (095) 720 86 96 PROJEKT DOSTOSOWANIA ORGANIZACJI RUCHU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU Obiekt: Obwodnica Gorzowa Wlkp. od

Bardziej szczegółowo

Zawartość teczki. Strona tytułowa Zawartość opracowania str. 2 Opis techniczny str. 3-7 Schemat nr 1 Wzory ustawienia znaków drogowych str.

Zawartość teczki. Strona tytułowa Zawartość opracowania str. 2 Opis techniczny str. 3-7 Schemat nr 1 Wzory ustawienia znaków drogowych str. Zawartość teczki Strona tytułowa str.1 Zawartość opracowania str. 2 Opis techniczny str. 3-7 Schemat nr 1 Wzory ustawienia znaków drogowych str. 8 Część rysunkowa Rys. nr 1 Plan orientacyjny 1:2000 Rys.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE...

SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE... SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY...2 2. ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE...3 3. UZYSKANE OPINIE...4 3.1. Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UZGODNIENIA II. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Przedmiot opracowania 2.2. Podstawa opracowania III. CHARAKTERYSTYKA DROGI 3.1. Opis stanu istniejącego IV. OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, Szczecinek tel.: (094) , tel. kom

BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, Szczecinek tel.: (094) , tel. kom BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek tel.: (094)37-203-27, tel. kom. 509-568-434 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Tytuł zadania: ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót. ul. Kochanowskiego w Katowicach

Projekt organizacji ruchu na czas robót. ul. Kochanowskiego w Katowicach Opracowanie: Dotyczy: Lokalizacja: Projekt organizacji ruchu na czas robót remont elewacji budynku ul. Kochanowskiego w Katowicach Inne informacje: obszar zabudowany, droga jednokierunkowa Termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG D i M PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG i MOSTÓW mgr inż. Leszek Chmielewski 07 410 Ostrołęka, ul. J. Wybickiego 20 tel. (0 29) 764 53-01 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA OBIEKTU DROGA POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 2. Opis stanu istniejącego... str Istniejące zagospodarowanie terenu... str Istniejące oznakowanie... str.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 2. Opis stanu istniejącego... str Istniejące zagospodarowanie terenu... str Istniejące oznakowanie... str. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wstęp... str. 2 1.1. Przedmiot opracowania... str. 2 1.2. Dane ogólne... str. 2 1.3. Materiały wyjściowe do opracowania projektu... str. 3 1.4. Podstawa opracowania... str. 3 1.5. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PE-POLSKA sp. z o.o. sp.k Al. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk www.pe-polska.pl tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO OBIEKT: ADRES: ULICE BOTANICZNA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Krystian Gajda Prądzew 70A 97-438 Rusiec tel. 606 297 796 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi gminnej Orzk Drzewociny nr 108020E OBIEKT: Droga gminna Orzk Drzewociny nr 108020E ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

VII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

VII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH VII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłączy ciepłowniczych w pasie drogowym ulicy Jasnej 9, 12-14, 17, 18, 21 i 24-26 w Bydgoszczy Zleceniodawca : Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Drogowych DROTECH

Zakład Usług Drogowych DROTECH Zakład Usług Drogowych DROTECH Wojciech Wielgat 19-300 Ełk, ul. Orzeszkowej 14A/6, tel. 87 610 08 57 Zamaw iając y: Pow iatow y Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 Olecko Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. nr 1. Plan orientacyjny skala 1: Rys. nr 2. Plan sytuacyjny-oznakowanie skala 1:1000

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. nr 1. Plan orientacyjny skala 1: Rys. nr 2. Plan sytuacyjny-oznakowanie skala 1:1000 SPIS ZAWARTOŚCI Strona tytułowa...1 Spis zawartości...2 Część opisowa...3 Karta uzgodnień...4 Opis techniczny...5 1. Podstawa opracowania...5 2. Wykorzystane materiały...5 3. Cel opracowania...5 4. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wot.org.pl Poznań: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. CEL OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. CHARAKTERYSTYKA DRÓG: GMINNYCH... 4 5. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU... 5 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:...

Bardziej szczegółowo

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087)

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 OBIEKT : Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Letniej ( droga gminna nr 141505N) w Olecku na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI CHRZĄSTÓWEK TOPOLA SZLACHECKA GMINA ŁĘCZYCA

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI CHRZĄSTÓWEK TOPOLA SZLACHECKA GMINA ŁĘCZYCA Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI CHRZĄSTÓWEK TOPOLA SZLACHECKA GMINA ŁĘCZYCA Paweł Jodaniewski NIP 775 231 81 74 REGON 100111185 ADRES OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: WÓJT GMINY CELESTYNÓW ul. Regucka 3 05-430 Celestynów JEDN. PROJEKTUJĄCA: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. Łąkowa 12f 05-135 Komornica PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEDMIOT INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT OPR.: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 287 odcinek 0+000 3+400 INWESTOR: Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-0057 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH J& G T & BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / 4 20-555 LUBLIN tel/fax / 08 / 526-02-95 Zleceniodawca: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH Przedsięwzięcie Zadanie Obiekt Stadium Rodzaj pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu BPIN BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU Danuta Zubrzycka 75-810 KOSZALIN ul. Kaczeńców 22 tel. 606 241 049 bpin@wp.pl Projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3543Z Wierciszewo Skibno -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. KOPERNIKA W TARNOBRZEGU INWESTOR: GMINA TARNOBRZEG UL. KOŚCIUSZKI 32 39-400 TARNOBRZEG JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: TADEUSZ ŻAK UL. H. SIENKIEWICZA

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu skrzyżowanie drogi gminnej nr 170025Z z drogą wojewódzką nr 209

Projekt stałej organizacji ruchu skrzyżowanie drogi gminnej nr 170025Z z drogą wojewódzką nr 209 BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO mgr inż. RAFAŁ KLIMEK 78-400 SZCZECINEK tel. 0-606-301-529 e-mail: klimek.r@wp.pl NIP 672-184-48-89 REGON 320 254 595 Projekt stałej organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJĘ OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ w 2009r.

Zał. nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJĘ OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ w 2009r. Zał. nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJĘ OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ w 2009r. 1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Pracownia projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Żywiec, ul. Mała 3/2 tel. kom. 0 608 697 511, e-mail: kbnprojekt@o2.pl EGZ. NR 1 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Temat zadania: Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ulicy Poznańskiej w Bydgoszczy Zleceniodawca : Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE ZNAKÓW 2. CZĘŚĆ GRAFICZNA PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500 RYSUNEK NR 1 C Z Ę ŚĆ O P I S O W A OPIS TECHNICZNY do projektu docelowej organizacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja w Stanicy Etap II Skrzyżowanie ul. 1-go Maja z ul. Gliwicką (DW 921)

Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja w Stanicy Etap II Skrzyżowanie ul. 1-go Maja z ul. Gliwicką (DW 921) Usługi Inżynieryjne i Doradztwo OLBARK mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7 Tel: +48 503 415 138 Mail: biuro@olbark.pl www.olbark.pl Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCGH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCGH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej stanowiącej ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny a Gminą Godziesze Wielkie

OPIS TECHNICZNY projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej stanowiącej ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny a Gminą Godziesze Wielkie OPIS TECHNICZNY projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej stanowiącej ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny a Gminą Godziesze Wielkie 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OZNAKOWANIE PIONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OZNAKOWANIE PIONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 244 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 245 1.1. Przedmiot SST... 245 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów

Biuro Projektowania Dróg i Mostów Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel. kom. 0 505 127 505, e-mail: mostom@wp.pl NIP 754-116-19-42 REGON 532323116

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA Data: 10.03.2016r. OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA organizacji ruchu zastępczego przy oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogi publicznej oraz na drogach wewnętrznych Gminy Wrocław Cześć

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt docelowej organizacji ruchu dla zjazdu i parkingu na ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince, gmina Oświęcim

Rodzaj opracowania: Projekt docelowej organizacji ruchu dla zjazdu i parkingu na ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince, gmina Oświęcim Rodzaj opracowania: Projekt docelowej organizacji ruchu dla zjazdu i parkingu na ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince, gmina Oświęcim Wnioskodawca zmian: Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-6 4. Plan orientacyjny skala 1:50 000... str. 7 5. Plan sytuacyjny skala 1:500...

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU SPIS SPECYFIKACJI:

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU SPIS SPECYFIKACJI: D - 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU SPIS SPECYFIKACJI: D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE...2 D-07.02.01 Organizacja ruchu 2 D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: PRZEBUDOWA ULICY SAPERÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Inwestor obiektu. Powiat Wołomioski. 2. Zamawiający projekt. Powiat Wołomioski.

OPIS TECHNICZNY. 1. Inwestor obiektu. Powiat Wołomioski. 2. Zamawiający projekt. Powiat Wołomioski. OPIS TECHNICZNY Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Drewnickiej w Ząbkach na odcinku od dz. ew. nr 71/1 oraz dz. ew. nr 71/14 obręb 01-02 do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego 1. Inwestor obiektu Powiat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawiercia WWW.ENIS.PL INWESTOR: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2 42-400 Zawiercie LOKALIZACJA: Zawiercie Dz. nr 130,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Tymczasowa organizacja ruchu P Gmina Czerwonak ul. Źródlana Czerwonak

PROJEKT WYKONAWCZY. Tymczasowa organizacja ruchu P Gmina Czerwonak ul. Źródlana Czerwonak Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gmina Czerwonak ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak Jednostka projektowa: Biuro Projektów Drogowych SNBI Szymon Bargański ul. Rdestowa 8c/25 81-577 Gdynia Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH J& G T & BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / 4 20-555 LUBLIN tel/fax / 081 / 526-02-95 Zleceniodawca: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH Przedsięwzięcie Zadanie Obiekt Stadium Rodzaj pracy

Bardziej szczegółowo

Logo Szwajcaria Kaszubska - propozycja budowy grafiki okładek wydawnictw / drogowskazy i znaki

Logo Szwajcaria Kaszubska - propozycja budowy grafiki okładek wydawnictw / drogowskazy i znaki Arp Studio s.c. 226160357 arp@arpstudio.pl arpstudio.pl SZWAJCARIA KASZUBSKA - dodatek Logo Szwajcaria Kaszubska - propozycja budowy grafiki okładek wydawnictw / drogowskazy i znaki Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT Droga gminna

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Opracowanie: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Świebodzin - Lubinicko w zakresie budowy ścieżki rowerowej od ok.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DRAFT s.c. Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa ulicy Łąkowej w Szamotułach Inwestor: Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L mgr inż. Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 402 Suwałki tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com Obiekt: Rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego z uzbrojeniem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "ROSBUD" Robert Rosiński ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C 07-202 Wyszków email: biuro@rosbud.pl www.rosbud.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa opracowania: Przebudowa drogi nr 2638W Kuskowizna Stare

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. CEL I ZAKRES PROJEKTU 4. PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. CEL I ZAKRES PROJEKTU 4. PARAMETRY TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Przedmiotem inwestycji jest zmiana stałej organizacji ruchu po wykonaniu przebudowy skrzyŝowania ulicy Kościuszki (droga wojewódzka nr 190) z ulicą Reja w Wągrowcu.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU TEMAT / OBIEKT

ORGANIZACJA RUCHU TEMAT / OBIEKT 71-051 Szczecin ul. Zabużańska 53 a tel./ fax +48 91 483 51 34; kom. +48 501 148 223 e - mail: upin12@gmail.com TOM / TECZKA: MIEJSCOWOŚĆ: DATA: (miesiąc, rok) Szczecin marzec 2009 TEMAT / OBIEKT Budowa

Bardziej szczegółowo

CZK Projekt Czesław Kłapsia ul. Miła 6, Imielin

CZK Projekt Czesław Kłapsia ul. Miła 6, Imielin TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI KATOWICE WALCOWNIA CYNKU i GALERIA SZYB WILSON ZAMAWIAJĄCY: ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Zagospodarowanie terenu przy ul. Targowej w Szamotułach. Wykonawca: Inwestor: Nazwa inwestycji: DRAFT s.c. ul. Wojskowa 10a/35, 60-792 Poznań Gmina Szamotuły ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Zamawiający: Inwestor: Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa ul. Szczecińskiej w Szczecinku na odc. ul. Gdańska - ul. Piłsudskiego/Klasztorna o długości 400 m 1. Podstawa opracowania Umowa Nr 4/2009

Bardziej szczegółowo

Całkowite zamknięcie i zmiana organizacji ruchu na al. Bohaterów Warszawy w kierunku od ul. Adama Mickiewicza do ul.

Całkowite zamknięcie i zmiana organizacji ruchu na al. Bohaterów Warszawy w kierunku od ul. Adama Mickiewicza do ul. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych Zakład Dróg i Mostów Całkowite zamknięcie i zmiana organizacji ruchu na al. Bohaterów Warszawy w kierunku od ul. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo