INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KB AUTODEALING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KB AUTODEALING"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KB AUTODEALING

2 1. Wymagania systemowe 1.1. Sprzęt Oprogramowanie Informacje ogólne Parametryzacja przeglądarki 2.1. Blokowanie wyskakujących okienek Internet Explorer Firefox JAVA Nadanie Uprawnieo 3.1. Bankowośd elektroniczna KB Bankowośd elektroniczna KBnet Online Panel główny 4.1. Budowa okna kwotowao Budowa Blotteru Tworzenie nowego panelu Modyfikacja wyglądu Zawieranie transakcji walutowych (FX) 5.1. Kwotowanie pośrednie Przykład Kwotowanie bezpośrednie Przykład Data waluty Zakładanie depozytów (MM) Terminologia Przykład Przykład Kontakt

3 1.Wymagania systemowe 1.1. Sprzęt Prawidłowe funkcjonowanie platformy KB autodealing zapewniają poniżej wymieniowe wymagania. Komputer Minimum Rekomendowany Procesor Pentium 600 Mhz 1,7 GB Intel Premium Pamięc RAM - Windows XP 256 MB 512 MB - Windows Vista/Windows 7 (32-bitowy) 1 GB 2 GB - Windows Vista/Windows 7 (64-bitowy) 2 GB 4 GB Twardy dysk (dostępna przestrzeo na dysku) Folder Tymczasowych plików internetowych 384 MB 768 MB lub więcej +/- 50 MB +/- 50 MB 1.2. Oprogramowanie System operacyjny Windows Przeglądarka -Windows XP -Windows Vista -Windows 7 (rekomendowany) -Internet Explorer 6.0 i wyższa (rekomendowana) -Mozilla Firefox 3.5 i wyższa JAVA (www.java.com) - co najmniej wersja 6 update Informacje ogólne Platforma jest udostępniona poprzez bankowośd elektroniczną KB24 oraz KBNet Online. Godziny,w których jest dostępna platforma to 9:00-16:50 od poniedziałku do piątku (tylko w dni robocze). Platforma KB Autodealing umożliwia transakcje walutowe na najbardziej popularnych parach walutowych: USD/PLN GBP/PLN DKK/PLN AUD/PLN EUR/GBP EUR/CZK EUR/PLN CHF/PLN SEK/PLN CAD/PLN EUR/CHF GBP/USD CZK/PLN HUF/PLN NOK/PLN USD/CHF EUR/USD Minimalna kwota transakcji to 1000 EUR i równowartośd 1000 EUR w innych walutach. Minimalne kwoty dla depozytów o PLN zł o EUR, USD, CHF, GBP jednostek danej waluty 3

4 2. Parametryzacja przeglądarki Przed próbą uruchomienia KB autodealing należy odpowiednio sparametryzowad przeglądarkę internetową. Internet Explorer jest przeglądarką rekomendowaną natomiast istnieje możliwośd korzystania z KB autodealingu na innych przeglądarkach Blokowanie wyskakujących okienek 1. Internet Explorer 7.X (rekomendowana) 1.1. W przeglądarce należy wybrad opcję: NARZĘDZIA BLOKOWANIE WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK USTAWIENIA BLOKOWANIA WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK 1.2. W nowym oknie w polu ADRES WITRYNY SIECI WEB należy wpisad adres: (w zależności od używanego systemu bankowości elektronicznej) 1.3. Kliknąd DODAJ oraz ZAMKNIJ 2. Mozilla Firefox W przeglądarce należy wybrad opcję: NARZĘDZIA OPCJE zakładka TREŚD WYJĄTKI 2.2. W nowym oknie w polu ADRES WITRYNY: należy wpisad adres: (w zależności od używanego systemu bankowości elektronicznej) 2.3. Kliknąd ZEZWÓL oraz ZAMKNIJ 2.2 JAVA Najważniejszym dodatkowym oprogramowaniem jest JAVA ( ). W razie wszelkim problemów związanych z wyświetlaniem platformy należy sprawdzid czy najnowsza aktualizacja JAVY została zainstalowana. Jeśli mają Paostwo problem z zainstalowaniem JAVY prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Biznesu (kontakt na koocu instrukcji) 4

5 3. Nadanie uprawnieo 3.1. Bankowośd Elektroniczna KB24 Użytkownik z KBkartą w relacji głównej automatycznie otrzymuje uprawnienia do KB autodealing. Użytkownicy z KBkartą w relacji pomocniczej mogą mied nadane uprawnienia przez użytkownika z KBkartą w relacji głównej. 1. Aby nadad takie uprawnienia, należy: 1.1. wejśd w zakładkę Użytkownicy na link UPRAWNIENIA DO ZAKŁADEK I RACHUNKÓW 1.2. zaznaczyd opcję KB AUTODEALING. UWAGA: Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownik z Kbkarty w relacji głównej posiada uprawnienia do KB autodealing Bankowośd Elektroniczna KBNet Online Nadanie uprawnieo użytkownikowi KBNet online do aplikacji KB autodealing wymaga powiązania Użytkownika (tzw. Grupy, do której Użytkownik został przypisany) z usługą. Aby udostępnid KB autodealing, należy: 1. Utworzyd grupę i dodad do niej pracownika/ów lub dodad pracownika/ów do grupy istniejącej. 2. Powiązad grupę z firmą. Ad.1. Opcja definicji grupy dostępna jest z poziomu SuperUsera w zakładce Użytkownicy opcja Grupy. Definicja grupy rozpoczyna się od określenia nazwy tworzonej grupy. Po zatwierdzeniu wprowadzonej nazwy przyciskiem DODAJ, w dolnej części ekranu wyświetlona zostanie lista wszystkich zdefiniowanych pracowników. Przydział pracownika do tworzonej grupy polega na zaznaczaniu odpowiednich checkboxów znajdujących się z lewej strony listy. Dodatkowo, w przypadku modyfikacji zawartości danej grupy, zaznaczone szare checkboxy odpowiadają pracownikom, którzy już należą do grupy. 5

6 Ad.2. Funkcja nadania uprawnieo dostępowych do KB autodealing jest dostępna z poziomu uprawnieo SuperUsera - zakładka BEZPIECZEOSTWO w opcji SYSTEMY ZEWNĘTRZNE. Przydział grupy (do której dodany jest Użytkownik) polega na wskazaniu firmy z listy firm i zaznaczeniu checkboxów przy odpowiedniej grupie. 6

7 4. Panel Główny Panel składa się z okna kwotowao oraz blotteru (pamięci podręcznej) Budowa okna kwotowao. W górnej części znajduje jest para walutowa oraz dzieo rozliczenia transakcji. Kursy widoczne na panelu odnoszą się do transakcji zawieranych przez Bank. Oznacza to, iż: KUPNO Bank kupi SPRZEDAŻ Bank sprzeda Nominał transakcji jest to miejsce, w którym wpisujemy odpowiednią kwotę do zawierania transakcji bezpośrednich (patrz punkt. X) 7

8 4.2. Budowa Blotteru W blotterze widocznie są informacje o wszystkich dokonanych operacjach w danej bieżącej sesji (transakcje anulowane oraz transakcje zakooczone zawarte). Istnieje możliwośd sprawdzenia archiwalnych transakcji po wybraniu okresu oraz kliknięciu Szukaj. Można modyfikowad kolejnośd kolumn Tworzenie nowego panelu. Na platformie KB Autodealing istnieje możliwośd tworzenia panelów, które mogą zawierad różne pary walutowe bądź waluty, w których można deponowad środki finansowe. Aby stworzyd nowy panel należy kliknąd w ikonę + (grafika obok). Pojawia się wówczas nowe okno zatytułowane Nazwa panelu Aby dodawad pary walutowe należy wybrad rodzaj instrumentu FX natomiast aby dodad waluty w których możemy deponowad środki - MM. Po kliknięciu OK pojawi się nowe okno zatytułowane Wygląd. 8

9 Aby wybrad parę walutową, np. USD/PLN, proszę najechad kursorem myszy kliknąd najpierw z walut bazowych USD, a następnie na PLN z walut kwotowanych. Wybrane pary walutowe pokażą się w polu po prawej stronie okna. Aby dodad parę walutową CZK/PLN, wybieramy CZK z walut kwotowanych oraz PLN również z walut kwotowanych. Aby dodad walutę, w której chcemy deponowad środki należy dwukrotnie kliknąd na skrót waluty. Można zmienid kolejnośd waluty/ par walutowych za pomocą przycisków GÓRA, DÓŁ bądź usunąd je z listy przyciskiem USUWANIE, zaznaczając uprzednio kursorem myszy. Zatwierdzamy przyciskiem OK Modyfikowanie wyglądu panelu. Należy kliknąd ikonę zaznaczoną obok a następnie pojawi się okno Wygląd opisane powyżej. 9

10 5. Zawieranie transakcji walutowych (FX) Istnieją dwie metody zawierania transakcji. Metoda pośrednia oraz bezpośrednia Kwotowanie pośrednie. Polega na wywołaniu fiszki transakcyjnej i wypełnieniu jej. Przykład 1. Klient chce zakupid EUR na dziś ( TODAY ) metodą pośrednią. 1. Aby zawrzed transakcję zakupu EUR należy kliknąd w prostokąt z napisem Sprzedaż EUR. Zostanie wówczas wywołana fiszka transakcyjna. 2. Należy przeczytad jak zatytułowana jest fiszka transakcyjna w celu ograniczenia ryzyka pomyłki. 3. Po wypełnieniu pola Sprzedaż EUR w kwocie EUR, pojawi się ekwiwalent w PLN. 4. Aby pobrad najświeższy kurs należy kliknąd Kwotuj. 10

11 5. Pojawiają się 2 nowe przyciski. Akceptuj jeśli chcemy zawrzed transakcję. Odrzud jeśli chcemy odrzucid dany kurs. Klient ma 15 sekund na podjęcie decyzji zakooczenie odliczania jest tożsame z odrzuceniem kursu 6. Po kliknięciu Akceptuj czyli zawarciu transakcji walutowej otrzymamy informację o zakooczeniu transakcji. 11

12 5.2. Kwotowanie bezpośrednie Polega na wpisaniu odpowiedniej kwoty w pole Nominał transakcji a następnie kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Przykład 2. Klient chce sprzedad 5000 USD na dziś (TODAY) metodą bezpośrednią. 1. W polu nominał transakcji w oknie kwotowao USD.PLN wpisujemy oraz zatwierdzamy przyciskiem ENTER na klawiaturze. 2. Najeżdżamy kursorem myszy na Kupno USD (Bank kupi). I klikamy prawym przyciskiem myszy. 3. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy wywoła fiszkę transakcyjną oraz automatycznie zostanie włączone kwotowanie. 4. Analogicznie do kwotowania pośredniego (pkt. 5), klient ma możliwośd podjęcia decyzji (Akceptuj bądź Odrzud) 12

13 5.3. Data waluty Aktualnie na platformie istnieje możliwośd zawierania transakcji na datę waluty : 1. TODAY rozliczenie dziś 2. TOM rozliczenie za 1 dzieo roboczy 3. SPOT rozliczenie za 2 dni robocze Aby zmienid datę waluty : 1. Metoda pośrednia 2. Metoda bezpośrednia Ważne informacje! W przypadku zawierania transakcji na datę waluty TOM lub SPOT należy posiadad co najmniej 8% wartości transakcji na poczet depozytu zabezpieczającego lub limit PRF. 13

14 6. Zakładanie depozytów (MM). Aby ulokowad środki finansowe na depozycie należy stworzyd nowy panel ( opis znajduję się powyżej pkt 4.3. ) lub wybrad istniejący panel, który znajduję się po prawej stronie w przełączniku paneli ( zaznaczone na grafice ). Zawieranie transakcji na depozytach jest analogiczne do metody pośredniej w przypadku zawierania transakcji na walutach Terminologia: ON jednodniowa lokata na dziś 1W, 2W - odpowiednio 1, 2 tygodnie 1M, 2M - odpowiednio 1,2 miesiące 1Y 1 rok 6.2. Przykład 3. Klient chce zdeponowad EUR na 3 miesiące. 1. Należy kliknąd stopę procentową dla 3M ( 3 miesiące ) 14

15 2. Pojawi się wówczas fiszka transakcyjna. Automatycznie jako data zapadalności zaznaczone będzie 3M (3 miesiące). Należy wypełnid pole Nominał w naszym przykładzie A następnie ukaże się pole Razem czyli kwota + odsetki oraz same odsetki. 3. Aby móc założyd depozyt należy kliknąd Kwotuj po czym Pojawiają się 2 nowe przyciski. Akceptuj jeśli chcemy zawrzed transakcję. Odrzud jeśli chcemy odrzucid. Klient ma 15 sekund na podjęcie decyzji zakooczenie odliczania jest tożsame z odrzuceniem. 15

16 6.3. Przykład 4. Klient chce zdeponowad PLN od do (15 dni). 1. Wybieramy dowolną datę zapadalności. Na przykład ON. 2. Otwiera się fiszka transakcyjna. Wybieramy ręcznie datę 5 lipiec Zauważymy wówczas, iż data zapadalności to BROKEN czyli data łamana oznacza to, że po prostu nie ma tej daty na liście dostępnych z opisanych (ON, 1W, itd.). Wypełniamy fiszkę i analogicznie do przykładu 4 deponujemy środki. 16

17 7. Kontakt Wszelkie pytania prosimy kierowad do naszego Doradcy, Dealera prowadzącego lub Centrum Obsługi Biznesu. Centrum Obsługi Biznesu (Autodealing) Tel. : (81) Wszelkie kwestie dotyczące bankowości elektronicznej należy zgłaszad do: Centrum Obsługi Biznesu na terenie Polski (+48) (81) z dowolnego miejsca na świecie 17

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo 11 5. Zakładka Rachunek 16 6. Serwis informacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Spis treści Wstęp... 3 Pierwsze kroki... 4 Okno rynek oraz jego funkcje... 6 Okno zlecenia... 7 Zlecenia oczekujące typy... 8 Okno Nawigator... 9 Paski narzędzi...

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Spis treści Wstęp... 3 Konto użytkownika... 3 Zakładanie nowego konta... 3 Weryfikacja tożsamości przy pomocy certyfikatu... 4 Weryfikacja tożsamości

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo