INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim Uprzejmie informujemy, iż we wszystkich punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Sieci Punków Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim można skorzystać z usługi specjalistycznej konsultacji na etapie przygotowania i/lub realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich. więcej:http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8429 «Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO ) W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków (RPO WO ) w ramach naboru uzupełniającego do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej wpłynęło 6 wniosków. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalną. więcej:http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8419 «Wybór projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.1 RPO WO lipca 2015r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO więcej:

2 «Konsultacje projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju prowadzi konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata Uwagi do projektu wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać do 3 sierpnia 2015 r. wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag. więcej: «Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER ) więcej:http://www.pokl.opole.pl/3912/wytyczne-w-zakresie-kontroli-dla-po-wer html «Baza Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w województwie opolskim Ze względu na bardzo duże zainteresowanie możliwościami skorzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata więcej:http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9262 «Zakończenie testów Rejestru Usług Rozwojowych Uprzejmie informujemy, że w wersji testowej Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) zamieszczonej pod adresem https://testrur.parp.gov.pl udostępniliśmy ostatni moduł systemu związany z zapisywaniem się na usługę i dokonywaniem oceny usług rozwojowych. Tym samym uruchomiliśmy trzeci i ostatni etap testowania systemu podczas którego można już w pełni przetestować wszystkie funkcjonalności Rejestru. Proces testowania systemu RUR zostanie zakończony 31 lipca 2015 r. więcej:http://parp.gov.pl/index/more/48207

3 «Nieuczciwe praktyki w zakresie informacji o Funduszach Europejskich W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich SĄ BEZPŁATNE. więcej:http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=6253 «Oferta pożyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. więcej: «Produkt Opolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (ORFPK): PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH ORFPK Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wprowadził do oferty nowy produkt PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. więcej:http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7999 «Punkt Konsultacyjny ERASMUS+ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, w ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji Narodową Agencją wdrażającą program ERASMUS+, realizuje działania konsultacyjno informacyjne w programie ERASMUS + w województwie opolskim. więcej:http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7808

4 «Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej) do projektów z mobilności Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej), która miałaby za zadanie koordynować swoich uczniów na miejscu. Celem jest wysłanie uczniów (tzw. VET - kształcenie i szkolenie zawodowe) za granicę na projekty mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W celu uzyskania dalszej bardziej szczegółowej wiedzy na temat współpracy proszę o bezpośredni kontakt z instytucją z Glasgow. więcej:http://www.pokl.opole.pl/3802/instytucja-z-glasgow-poszukuje-tzw-hosting-organization-organizacji-przyjmujacej-doprojektow-z-mobilnosci.html «E-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-punkt to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami. więcej:http://www.fundacja.opole.pl/index.php?id=744 «Władze miasta Touluza poszukują partnera do współpracy wprojekcie: International summerjob Władze Miasta Tuluza poszukują partnera do współpracy przy projekcie dotyczącym organizacji i wymiany wakacyjnych staży w administracji miejskiej/regionalnej dla młodych ludzi w wieku lat. Obowiązki partnerów w ramach projektu związane są z rekrutacją studentów w wieku od 18 do 30 lat. więcej:http://www.bruksela.opolskie.pl/page/?str=69&id=5131 «Neulogy firma z Bratysławy poszukuje partnerów do projektu finansowanego w ramach wezwania do składania wniosków INNOSUP Horyzont Neulogy firma consultingowa specjalizująca się w obszarze badań, rozwoju i innowacji z Bratysławy poszukuje partnerów do projektu finansowanego w ramach wezwania do składania wniosków INNOSUP Horyzont Projekt dotyczy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. więcej:http://www.bruksela.opolskie.pl/page/?str=69&id=5133

5 «Startuje Program Polska-Saksonia Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Komitetu Monitorującego program współpracy INTERREG Polska-Saksonia , które odbyło się 8 lipca br. w Görlitz. Komitet przyjął regulamin pracy, zatwierdził harmonogram naborów projektów, koncepcje projektów flagowych, podział środków Pomocy Technicznej oraz kierunkowo przyjął Podręcznik Programu. więcej: «Centrum kompetencji uniwersytetu opolskiego już działa Centrum Kompetencji to platforma wiedzy, baza informacji o potencjale naukowców, która może być także impulsem do kolejnych pomysłów, rozwiązań i dalszej współpracy nauki z gospodarką. Strona ma wzmocnić powiązania nauki i gospodarki województwa opolskiego. więcej:http://inkubator.uni.opole.pl/?p=790 «Bezpłatne doradztwo ekonomiczne w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) AIP UO świadczy bezpłatne usługi doradztwa z zakresu ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, ekonomicznych i finansowych aspektów jej prowadzenia np. wyboru form opodatkowania, finansów przedsiębiorstwa, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonywana jest wstępna ocena pomysłu na działalność gospodarczą, opracowanie biznesplanu oraz wybór źródeł finansowania działalności. więcej: «Załóż firmę na wakacjach w AIP PWSZ w Nysie Szukasz nowych możliwości rozwoju? Pragniesz rozwijać swoje pasje? Chcesz osiągnąć sukces zawodowy? Teraz masz okazję. Zamiast pracować dla kogoś, wspólnie z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie poprowadź swój własny biznes i zrealizuj swoje marzenia o byciu swoim własnym szefem. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie wspiera osoby kreatywne oraz myślące o prowadzeniu własnego biznesu. więcej:

6 «Wydłużenie terminu kwalifikowania wydatków dla projektów wyłonionych w ramach konkursów Nr 7 i 8 dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Informujemy, że termin kwalifikowalności wydatków dla projektów POIiŚ wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/ 2013 został wydłużony do 31 grudnia 2015 r. więcej: «Program COSME W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Główne cele programu to: wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MSP. więcej:http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/cosme.php «Nabór na ekspertów do wykazu prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą w ramach PO WER w obszarze "Integracja społeczna" Na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Pośrednicząca zaprasza do składania dokumentów uprawniających do wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów. więcej: «Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO WER Instytucja Zarządzająca PO WER ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów, których celem jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznejw zakresie planowania i zagospodarowania

7 przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Ostateczny termin na składnie dokumentów to: 24 lipca 2015 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). «Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie. więcej: więcej:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjentaprogramow-polityki-spojnosci w-zakresie-informacji-i-promocji/ «Uruchomienie Bazy Konkurencyjności Od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwój zobligowani są do stosowania zasady konkurencyjności i publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w przedmiotowym zakresie. więcej:http://power.parp.gov.pl/wiadomosci-power/uruchomienie-bazy-konkurencyjnosci «Ruszył projekt PARP Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) Zachęcamy do śledzenia witryny MZP: na której znajdują się m.in.: informacje o instytucjach zamawiających, wyjaśnienie procedur przetargowych, dostęp do bezpłatnych baz przetargowych i publikacje tematyczne. Już na jesień br. planowane są kolejne seminaria i szkolenia w zakresie przetargów ONZ i Komisji Europejskiej, skierowane do polskich przedsiębiorców. więcej:http://www.parp.gov.pl/index/more/48359

8 «Pomoc we wdrożeniu innowacji dla MSP Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. więcej:http://poig.parp.gov.pl/index/more/44578 «Oferta Fundacji na rzecz rozwoju Nauki Polskiej (FNP) dla naukowców w 2015 roku Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 r. więcej:http://www.fnp.org.pl/oferta-fnp-dla-naukowcow-w-2015-roku/ «Usługa Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczona przez Krajową Sieć Usług (KSU) KSU informuje o podmiotach świadczących usługę Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługi będą świadczone we wszystkich województwach do 31 sierpnia 2015 r. więcej:http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/asysta_w_prowadzeniu_dzialalnosci «Lista Funduszy Poręczeniowych, które poręczają wadia Informujemy, iż na stronie KSU została zamieszczona informacja nt. funduszy poręczeniowych, które poręczają wadia. więcej:http://ksu.parp.gov.pl/pl//313,1,fundusze_poreczeniowe_wadia.read «Baza projektów obywatelskich Uruchomiona została baza projektów obywatelskich, realizowanych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z różnorodnością przeprowadzonych inicjatyw. więcej:http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualnosci/strony/baza_projektow_ngo_sppw_ aspx «INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database). Baza służąca poszukiwaniu partnerów do projektów współpracy międzyregionalnej, a także umożliwiająca dzielnie się pomysłami na projekt jest dostępna

9 na oficjalnej stronie programu (strona prowadzona w oficjalnym języku programu po angielsku). więcej:http://www.ewt.gov.pl/2014_2020/strony/interreg_europa_baza_poszukiwania_partnerow_projektowych_ aspx «Będzie więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z działań inwestycyjnych PROW Dzięki znowelizowaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawani pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które weszło w życie 16 czerwca, wnioski o płatność będzie można składać do 30 września 2015 roku. To oznacza, że o trzy miesiące, został wydłużony termin na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o wypłatę pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" finansowanego z budżetu PROW na lata więcej:http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dodatkowe-trzy-miesiace-beda-mieli-przedsiebiorcy-z-sektora-rolnospozywczego-na-zlozenie-w-a.html «Sukces w Brukseli. Będą pieniądze dla młodych rolników Jest zgoda Komisji Europejskiej na przesunięcie około 54 mln euro na program wsparcia dla młodych rolników. Dzięki temu pomoc otrzyma dodatkowo około 2900 osób. więcejhttp://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/sukces-w-brukseli-beda-pieniadze-dla-mlodych-rolnikow.html «Stawiamy na młodych - wkrótce ARiMR ogłosi termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW młodym rolnikom Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisane. Po jego ogłoszeniu w "Dzienniku Ustaw" prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł ogłosić termin rozpoczęcia naboru wniosków. Do rozdysponowania jest 718 mln euro. więcejhttp://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/stawiamy-na-mlodych.html

10 «POIŚ wspiera ratownictwo medyczne Nowe bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) powstaną w Gorzowie Wielkopolskim, Ostrowie Wielkopolskim i Opolu oraz prawdopodobnie w Siedlcach, o czym poinformowano na odbywającej się 14 lipca br. w Łodzi konferencji prasowej. więcejhttp://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/program-infrastruktura-i-srodowisko-wspiera-ratownictwo-medyczne/ «Kolejna decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca wsparcie dla dużego projektu w Programie Innowacyjna Gospodarka Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie ze środków UE dla projektu "Wprowadzenie innowacyjnych technologii w produkcji kompresorów Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.". Dzięki realizacji tej inwestycji powstanie 253 nowych miejsc pracy, w tym 16 w dziale badawczo-rozwojowym (B+R) spółki. «Opublikowano Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER lipca 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego systemu kontroli w ramach PO WER. «Zakończenie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina czerwca 2015 r. zakończyły się po konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina , które trwały od 6 maja 2015 r. Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina więcejhttp://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/kolejna-decyzja-komisji-europejskiej-zatwierdzajaca-wsparcie-dla-duzegoprojektu-w-programie-innowacyjna-gospodarka/ więcejhttp://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/opublikowano-wytyczne-w-zakresie-kontroli-dla-programu-operacyjnegowiedza-edukacja-rozwoj / więcejhttp://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/zakonczenie-konsultacji-publicznych-projektu-programu-wspolpracytransgranicznej-polska-bialorus-ukraina /

11 KONKURSY / DZIAŁANIA PROMOCYJNE «Projekt z Opolszczyzny wśród 20 finalistów konkursu Europa to my Projekt Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został nominowany do głównej nagrody w ramach konkursu Europa to my organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.Głosować można do 24 lipca br. na stronie internetowej więcej: «Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek Jeśli jesteś założycielką lub współzałożycielką działającego przedsiębiorstwa oraz korzystałaś z funduszy UE na badania i innowacje to ta nagroda jest dla Ciebie! Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Zgłoszenia można składać do 20 października 2015 r. więcej:http://www.bruksela.opolskie.pl/page/?str=69&id=5115 «Start-upie, zaprezentuj się na największych targach zbrojeniowych w Europie! Serdecznie zapraszamy beneficjentów POIG do udziału w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który odbędzie się w dniach 1-4 września 2015 r. w Kielcach i służy prezentacji najnowszych zdobyczy technologii w dziedzinie obronności. Przedsiębiorcy, którzy kierują swoją ofertę do firm z branży obronnej, mają możliwość zaprezentowania się w ramach stoiska PARP. Oferujemy także business matchmaking oraz zapraszamy na seminarium poświęcone współpracy branży zbrojeniowej ze startupami.start-upy nie będące beneficjentami POIG, a chcące również skorzystać z naszej oferty, zapraszamy do kontaktu na adres: lub telefonicznie pod nr więcej:http://www.parp.gov.pl/index/more/48341

12 «Laur innowacyjności 2015 Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza do udziału w konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społecznogospodarczego Polski. Ostateczny termin zgłaszania wniosków do Konkursu i wnoszenia związanych z tym opłat upływa z dniem 5 listopada 2015r. więcej:http://www.poig gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/strony/laur_innowacyjnosci_2015_ aspx «Aktywni dla czystego powietrza zaproszenie do konkursu Ministerstwo Środowiska wraz ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie Aktywni dla czystego powietrza. Przedsięwzięcie jest skierowane do samorządów, firm i instytucji oraz wszystkich innych osób mających wpływ na stan jakości powietrza w Polsce i realizujących działania na rzecz jego poprawy. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2015 r. więcej:http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24784_aktywni_dla_czystego_powietrza_zaproszenie_do_konkursu.ht ml «Do wygrania dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich Rusza kolejna edycja programu grantowego Na dobry początek!", którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Do 10 września 2015 r. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. więcej:http://www.bgk.com.pl/aktualnosci/ do-wygrania-dotacje-fundacji-bgk-na-projekty-edukacyjne-dla-dzieciwiejskich «Zostań EDUinspiratorem i wygraj cenne nagrody! Uczestniczyłeś w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach unijnych programów? Zdobyłeś nowe umiejętności oraz zachęciłeś innych do działania? Działasz dalej w obszarze edukacji? Zmieniasz otaczającą Cię rzeczywistość? Zgłoś się i zdobądź tytuł EDUinspiratora. Możesz wygrać cenne nagrody. Przyjmowanie zgłoszeń do 13 września 2015 r. więcej:http://erasmusplus.org.pl/zostan-eduinspiratorem-i-wygraj-cenne-nagrody/

13 «Ruszył konkurs EDUinspiracje Media 2015! Konkurs EDUinspiracje Media skierowany jest do dziennikarzy. Jego głównym celem jest nagrodzenie autorów najlepszych materiałów dziennikarskich, które poruszają problematykę związaną z programami oraz inicjatywami zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.Zgłoszenie do Konkursu przyjmowane są przez Zespół Promocji i Informacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do 20 sierpnia 2015 r. więcej:http://erasmusplus.org.pl/ruszyl-konkurs-eduinspiracje-media-2015/ «Ruszają konkursy Narodowego Centrum Nauki 180 mln zł w trzech konkursach - Narodowe Centrum Nauki ogłosiło rozpoczęcie kolejnych edycji MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5. Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. więcej:http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ruszaja-konkursy-narodowego-centrum-nauki.html «Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń w ramach III edycji konkursu Pracodawca Jutra Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. więcej:http://www.parp.gov.pl/index/more/48309 «Konkurs Młody Przedsiębiorca Zgłoś Się! Trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu Młody Przedsiębiorca. Konkurs adresowany jest do młodych przedsiębiorców do 35. roku życia. Moda, design, ICT, technologie medyczne, rynek zdrowia i biznes tradycyjny to kategorie, w których można wygrać Grand Prix lub wyróżnienia, oprócz głównego tytułu. Termin trwania konkursu: 25 maja 30 października 2015 r. więcej: «Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich Znamy nominowanych Już po raz ósmy wybieramy najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii

14 Europejskiej. Poprzez promocję dobrych praktyk, konkurs pokazuje wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Polski i zachodzące w niej zmiany. NABORY WNIOSKÓW «Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze, objętego PROW Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do składania wniosków w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" na "Wsparcie przygotowawcze" objętego PROW Termin składania wniosków od13 do 27 lipca 2015 r. więcej:http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=4007&idd=8397 «Nabór wniosków w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" PROW czerwca ruszył nabór wniosków w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW Ta oferta pomocy adresowana jest do tych rolników, którzy zdecydowali się posadzić na swoich gruntach las. O wsparcia na zalesienie ubiegać się mogą także jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMRdo 17 sierpnia 2015 r. więcejhttp://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/znamy-nominowanych-viii-edycji-konkursu-polska-pieknieje-7-cudowfunduszy-europejskich-glosuj-na-7-nowych-cudow-funduszy-europejskich/ więcej:http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/agencja-wkrotce-rozpocznie-przyjmowanie-wnioskow-o-przyznaniewsparcia-na-zalesianie-kopiuj-1.html «Nabór wniosków o organizację stażu dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia Staż organizowany jest w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego; Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez

15 pracy realizowana przez PUP. Staż musi trwać minimum 3 miesiące, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2015 r. Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco. więcej:http://pup.opole.pl/wydarzenie/158/nabor-wnioskow-o-organizacje-sta%c5%bcu-dla-bezrobotnychpowy%c5%bcej-30-roku-%c5%bcycia «Granty na badania, stypendia i staże znajdź coś dla siebie Na stronie Eurodesku jest dostępna baza grantów zarówno krajowych jak i europejskich, przeznaczonych na stypendia, staże, praktyki, badania i wiele innych. Większość jest kierowana do studentów, doktorantów, naukowców i aktywistów/społeczników. więcej:http://inkubator.uni.opole.pl/?p=480 «Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków na projekty pilotażowe dotyczące współpracy między klastrami i centrami technologicznymi Głównym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest uruchomienie projektów pilotażowych wzmacniających współpracę między klastrami i centrami technologicznymi. Projekty pilotażowe powinny wpisywać się w z regionalne priorytety inteligentnej specjalizacji i prowadzić do wykorzystania szans rozwojowych i przyspieszenia regionalnej konwergencji gospodarczej w całej UE. Wybrani kandydaci otrzymają dotację w wysokości euro (dofinansowanie maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych). Termin na składanie wniosków upływa 28lipca 2015 r. więcej:http://www.bruksela.opolskie.pl/page/?str=69&id=5146 «Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5 i BiodivERsA ERA-Net to nazwy konkursów na projekty badawcze trwających właśnie w NCNie. - Konkurs MAESTRO 7 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wniosek należy złożyć do dnia 15 września 2015 r. - Konkurs HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Wniosek należy złożyć do dnia 15 września 2015 r. - Konkurs SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł

16 naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wniosek należy złożyć do dnia 15 września 2015 r. Termin składania pełnych wniosków upływa: - jeśli liczba złożonych wniosków będzie mniejsza niż 150: 16 grudnia 2015 r. - jeśli liczba złożonych wniosków będzie większa niż 150: 27 lutego 2016 r. więcej:http://inkubator.uni.opole.pl/?p=1114 «Umiędzynarodowienie humanistyki nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) Finansowanie tłumaczenia i publikacji polskich prac naukowych to główny cel nowych konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Startujący właśnie III moduł programu obejmie projekty wprowadzające polską humanistykę do międzynarodowego obiegu naukowego. Konkurs Umiędzynarodowienie 3.a wesprze realizację projektów tłumaczenia i publikowania monografii o najwyższym poziomie naukowym, w celu upowszechnienia ich wśród polskich i zagranicznych naukowców. Konkurs obejmie tłumaczenia zarówno klasyki polskiej humanistyki, jak i jej nowych osiągnięć. W ramach konkursu Umiędzynarodowienie 3.b finansowane będą wydania obcojęzycznych wersji najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki. Priorytet będą miały wydania w języku angielskim. Wnioski będzie można składać od 25 czerwca do 31 lipca2015 r. więcej:http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/umiedzynarodowienie-humanistyki-nowe-konkursy-w-ramachnprh.html «Nabór wniosków w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój PO IR Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie projektów: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki. Termin naborów wniosków: od1 października do 31 marca 2016 r. więcej:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-rozwoj-nowoczesnej-infrastruktury-badawczej-sektora-nauki/

17 «Nabór wniosków w ramach Priorytetu 1 Zasoby ludzkie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna PO PT Przedmiotem naboru są projekty pozakonkursowe współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej I Zasoby ludzkie. Celem wsparcia jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji systemu realizacji Umowy Partnerstwa. Termin naborów wniosków: od 16 lipca do 31 grudnia 2015 r. więcej: «Nabór wniosków w ramach Priorytetu 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna PO PT Nabór wniosków na realizację projektów, których celem jest zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności, tj. sprawnej realizacji kluczowych procesów systemu realizacji polityki spójności, sprawnie działających i użytecznych systemów informatycznych, systemu wymiany doświadczeń i informacji. Termin naborów wniosków: od 16 lipca do 31 grudnia 2015 r. więcej: «Nabór wniosków w ramach Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna PO PT Nabór wniosków na realizację projektów, których celem jest sprawnie działający ogólnopolski system dostępu do informacji i konsultacji dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, skutecznie działający ZIT w miastach wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarach funkcjonalnych. Termin naborów wniosków: od 16 lipca do 31 grudnia 2015 r. więcej:

18 «Nabór wniosków w ramach Priorytetu 4 Informacja i promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna PO PT Nabór wniosków na realizację projektów, których celem jest skuteczna i efektywna informacja i promocja funduszy europejskich. Termin naborów wniosków: od 16 lipca do 31 grudnia 2015 r. więcej: «Otwarcie naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja Zapraszamy do składania koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Termin składania koncepcji projektów flagowych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego upływa 31 sierpnia 2015 r. więcej:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/otwarcie-naboru-na-koncepcje-projektow-flagowych-wprogramie-wspolpracy-transgranicznej-interreg-v/ «1. nabór w ramach Programu Interreg Europa Instytucja Zarządzająca programem Interreg Europa - RégionNord-Pas de Calais zaprasza do udziału w 1. naborze wniosków. Nabór ten jest jednoetapowy, dotyczy wszystkich priorytetów programu. Termin: od 22 czerwca do 31 lipca 2015 r. więcej: «Nabór projektów w ramach Seed Money Facility 6 lipca 2015 roku otwarto kolejny nabór na roczne projekty typu Seed Money, których celem jest wsparcie przygotowania projektów realizujących Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Termin składania wniosków upływa 30 października 2015 r. więcej:

19 «Nabór wniosków w ramach działania 1.3 PO WER Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER (konkurs nr POWR IP /15). Termin: 13 lipca do 27 lipca 2015 r. «Nabór wniosków w ramach działania 2.15 PO WER Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nabór w ramach Działania Termin składania wniosków: od 10 lipca do 9 sierpnia 2015 r. więcej: więcej: «Nabór wniosków w ramach działania 2.19PO WER Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER ogłasza konkurs nr POWR IZ /15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego. Termin: od 31 sierpnia do 30 września 2015r. więcej:http://www.power.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowaniaprzestrzennego/

20 «Nabór wniosków w ramach działania 2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna Konkurs nr POWR IP /15 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie). Termin: od 11do 21 sierpnia 2015 r. więcej: «Nabór wniosków w ramach działania 2.6 PO WER Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie). Termin naborów wniosków: od 4 do 17 sierpnia 2015 r. więcej: «Nabór wniosków w ramach działania 3.1 PO WER NCBR ogłasza nabór wniosków w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER. Wnioski można składać w terminie od 22 czerwca do 22 lipca 2015 r. więcej :http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/1_prk_power_3.1_2015/prk_ ogloszenie_o_konkursie.pdf «Nabór wniosków w ramach działania 3.4 PO WER NCBR ogłasza nabór wniosków w ramach działania 3.4Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego PO WER. Wnioski można składać w terminie od 22 czerwca do 22 lipca 2015 r. więcej:http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/1_antp_power_3.4_20 15/systemy_antyplagiatowe_ogloszenie_o_konkursie.pdf

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo