ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJACKIEGO (Jarosław 2017)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJACKIEGO (Jarosław 2017)"

Transkrypt

1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJACKIEGO Załącznik nr 6a WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ 1. Współczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. 2. Podmiotowość we wczesnej edukacji dziecka. 3. Rozwijanie twórczości i kreatywności dziecka w przedszkolu i szkole. 4. Rola współpracy szkoły i rodziny w wychowaniu dziecka. 5. Specyfika metod nauczania i wychowania w przedszkolu i szkole. 6. Czynniki efektywności zajęć szkolnych. 7. Cechy osobowe i kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji. 8. Idea i istota zintegrowanego kształcenia w klasach I-III. 9. Zalety i wady zintegrowanego kształcenia w klasach I-III 10. Planowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu i szkole (kl. I-III): programy, rozkłady materiału, scenariusze zajęć zintegrowanych. 11. Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej. 12. Ład klasowy, dyscyplina, sposoby kierowania klasą. 13. Problem indywidualizacji w edukacji wczesnoszkolnej. 14. Praca z uczniem zdolnym. 15. Działania adaptacyjne podejmowane przez instytucje przedszkolne. 16. Gotowość szkolna dziecka. Diagnoza gotowości szkolnej. 17. Metody nauki czytania i pisania w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 18. Rozwijanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w zintegrowanym kształceniu uczniów. 19. Czynnościowe nauczanie matematyki 20. Podstawowe założenia programowe w zakresie umuzykalnienia dzieci w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. 21. Środowiska wychowawcze i ich rola w procesie rozwoju i wychowania dziecka 22. Przemiany fizyczne i psychiczne dzieci młodzieży 23. Style wychowawcze 24. Rola mediów w edukacji i wychowaniu dziecka 25. Osobowość nauczyciela i etyka zawodu 26. Podstawowe zasady nauczania 27. Metody techniki i narzędzia badawcze w pedagogice 28. Cywilizacyjne zagrożenia rozwoju i wychowania 29. Rola właściwego wykorzystania czasu wolnego 30. System oświaty w Polsce.

2 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJACKIEGO (Jarosław 2017 r.) Załącznik nr 6b PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ 1. Cele oraz przedmiot badań pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. 2. Najistotniejsze zadania instytucji opieki i wychowania w Polsce. 3. Współpraca rodziny i szkoły w procesie opiekuńczo-wychowawczym i rola tej współpracy. 4. Zakres oraz rodzaje diagnozy pedagogicznej. 5. Instytucjonalne formy wychowania i opieki całkowitej. 6. Instytucjonalne formy wychowania i opieki częściowej. 7. Problemy współczesnej patologii społecznej. 8. Pojęcie metodyka opieki i wychowania i jej przedmiot zainteresowań. 9. Główne założenia systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. 10. Wybrane techniki oddziaływań wychowawczych w ujęciu wybranego pedagoga. 11. Etyczne uwarunkowania procesu wychowania. 12. Funkcje rodziny i kierunki jej przeobrażeń. 13. Problem tajemnicy adopcji, cechy wyróżniające rodzinę adopcyjną. 14. Cel powoływania rodzin zastępczych i rodzaje rodzin zastępczych. 15. Problemy rodziny migracyjnej. 16. Mechanizmy działania rodziców dysfunkcyjnych oraz wzory zachowań dysfunkcyjnych, które realizuje dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. 17. Zjawisko pauperyzacji społecznej i intelektualnej naszego społeczeństwa w odniesieniu do zaniedbań dziecka. 18. Potrzeba podejmowania różnorodnych społecznych interwencji w przypadku przemocy wobec dziecka w rodzinie. 19. Zjawisko samotności i osamotnienia dziecka w rodzinie. 20. Organizacja pracy pedagoga szkolnego. 21. Środowiska wychowawcze i ich rola w procesie rozwoju i wychowania dziecka 22. Przemiany fizyczne i psychiczne dzieci młodzieży 23. Style wychowawcze 24. Rola mediów w edukacji i wychowaniu dziecka 25. Osobowość nauczyciela i etyka zawodu 26. Podstawowe zasady nauczania 27. Metody techniki i narzędzia badawcze w pedagogice 28. Cywilizacyjne zagrożenia rozwoju i wychowania 29. Rola właściwego wykorzystania czasu wolnego 30. System oświaty w Polsce.

3 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJACKIEGO (Jarosław 2017 r.) Załącznik nr 6c 1. Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej. RESOCJALIZACJA 2. Pedagogika resocjalizacyjna na tle pedagogiki ogólnej i specjalnej. 3. Stadia (etapy) nieprzystosowania społecznego (trzy stadia). 4. Systemy resocjalizacji w warunkach zakładowych (system dyscyplinarno-izolacyjny i progresywny). 5. Systemy resocjalizacji w warunkach zakładowych (homogeniczny i komplementarny) 6. Systemy resocjalizacji w warunkach zakładowych (indywidualny i socjopedagogiczny). 7. Oddziaływania resocjalizujące wobec osób aspołecznych agresywnych i aspołecznych pasywnych (drugi poziom dojrzałości). 8. Oddziaływania resocjalizujące wobec osób neurotycznych i wyhamowanych (czwarty poziom dojrzałości) 9. Ogólne założenia oraz charakterystyka narzędzia diagnozowania i określania stopnia wadliwego funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży SKALA NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO. 10. Zasady resocjalizacji (akceptacji, pomocy, indywidualizacji, kształtowania perspektyw, współpracy ze środowiskiem, systematyczności) 11. Psychologiczne podstawy resocjalizacji 12. Zaburzenia w zachowaniu koncepcje teoretyczne 13. Rozwój zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości 14. Zaburzenia w zachowaniu a status społeczny w grupie rówieśniczej 15. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności 16. Cele resocjalizacji 17. Struktura procesu resocjalizacji 18. Formy, metody i środki wychowania resocjalizującego 19. Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna 20. Instytucjonalne formy pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 21. Profilaktyka przestępczości nieletnich 22. Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujących seksualnie dzieci. 23. Terapia w resocjalizacji.

4 24. Środowiska wychowawcze i ich rola w procesie rozwoju i wychowania dziecka 25. Style wychowawcze 26. Rola mediów w edukacji i wychowaniu dziecka 27. Osobowość nauczyciela i etyka zawodu 28. Metody techniki i narzędzia badawcze w pedagogice 29. Cywilizacyjne zagrożenia rozwoju i wychowania 30. Rola właściwego wykorzystania czasu wolnego

5 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJACKIEGO Załącznik nr 6d WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Współczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. 2. Podmiotowość we wczesnej edukacji dziecka. 3. Rozwijanie twórczości i kreatywności dziecka w przedszkolu i szkole. 4. Rola współpracy szkoły i rodziny w wychowaniu dziecka. 5. Specyfika metod nauczania i wychowania w przedszkolu i szkole. 6. Czynniki efektywności zajęć szkolnych. 7. Cechy osobowe i kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji. 8. Idea i istota zintegrowanego kształcenia w klasach I-III. 9. Zalety i wady zintegrowanego kształcenia w klasach I-III 10. Planowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu i szkole (kl. I-III): programy, rozkłady materiału, scenariusze zajęć zintegrowanych. 11. Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej. 12. Ład klasowy, dyscyplina, sposoby kierowania klasą. 13. Problem indywidualizacji w edukacji wczesnoszkolnej. 14. Praca z uczniem zdolnym. 15. Działania adaptacyjne podejmowane przez instytucje przedszkolne. 16. Gotowość szkolna dziecka. Diagnoza gotowości szkolnej. 17. Metody nauki czytania i pisania w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 18. Rozwijanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w zintegrowanym kształceniu uczniów. 19. Czynnościowe nauczanie matematyki 20. Podstawowe założenia programowe w zakresie umuzykalnienia dzieci w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. 21. Środowiska wychowawcze i ich rola w procesie rozwoju i wychowania dziecka 22. Przemiany fizyczne i psychiczne dzieci młodzieży 23. Style wychowawcze 24. Rola mediów w edukacji i wychowaniu dziecka 25. Osobowość nauczyciela i etyka zawodu 26. Podstawowe zasady nauczania 27. Metody techniki i narzędzia badawcze w pedagogice 28. Cywilizacyjne zagrożenia rozwoju i wychowania 29. Rola właściwego wykorzystania czasu wolnego 30. System oświaty w Polsce.

6 31. Omów znane Ci modele lekcji języka obcego 32. Wyjaśnij teorię inteligencji wielorakich 33. Omów metodę Reagowania Całym Ciałem (ang. TPR Total Physical Response) 34. Omów typy błędów, popełnianych przez uczniów uczących się języków obcych.

7 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO Załącznik nr 6e PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ 1. Proszę omówić kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły. 2. Od czego zależy skuteczne wychowanie? Proszę zanalizować czynniki skutecznego wychowania. 3. Na czym polega indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej w obszarze dydaktycznym i wychowawczym. 4. Proszę dokonać charakterystyki zagrożeń rozwoju ucznia. 5. Czym jest diagnoza w edukacji i wychowaniu. Proszę dokonać charakterystyki metod badań pedagogicznych. 6. Proszę wymienić style wychowawcze w rodzinie oraz określić ich wpływ na rozwój dziecka. 7. Uczeń zdolny w ujęciu środowiskowym i psychologicznym. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym. 8. Od czego zależy skuteczne nauczanie. Proszę wymienić czynniki skutecznego nauczania. Na które z nich ma wpływ nauczyciel. 9. Jaka jest idea i istota kształcenia zintegrowanego w klasach Proszę wymienić dziedziny wychowania i określić w jaki sposób współczesna szkoła kształci osobowość ucznia w poszczególnych obszarach wychowawczych. 11. Rodzaje edukacji. Na czym polega korelacja treści w edukacji wczesnoszkolnej. 12. Niepowodzenia szkolne. Proszę podać przyczyny i skutki niepowodzeń szkolnych. 13. Czym jest dojrzałość szkolna? Proszę wymienić metody badań dojrzałości szkolnej. 14. Wychowanie w świetle koncepcji psychologicznych i pedagogicznych. 15. Psychospołeczne warunki skutecznego wychowania i nauczania. 16. Charakterystyka metod i technik wychowawczych. 17. Źródła celów w wychowaniu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 18. Definicja edukacji włączającej, cechy systemu edukacji włączającej. Poziomy przebiegu procesu włączania. 19. Czym jest współpraca wychowawcy z rodzicami. Proszę wymienić formy współpracy z rodzicami oraz podać czynniki skutecznej współpracy. 20. Zasady planowania procesu dydaktycznego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na czym polega dostosowanie edukacji do możliwości dziecka. 21. Osobowość nauczyciela i etyka zawodu. 22. System oświaty w Polsce. 23. Najważniejsze prawa dziecka wg Janusza Korczaka i ich odniesienie współczesne. 24. Rola edukacji międzykulturowej we współczesnym świecie. 25. Środowiska wychowawcze i ich rola w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży.

8 26. Główne akty prawne dotyczące zawodu nauczyciela. 27. Etapy rozwoju dzieci i młodzieży w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym. 28. Współczesne kierunki pedagogiczne. 29. Koncepcje osobowości człowieka. 30. Rola mediów w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży.

9 Załącznik nr 6f ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z INTEGRACJĄ SPOŁECZNĄ I KULTUROWĄ 1. Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania instytucji opiekuńczo- wychowawczych w Polsce. 2. Współczesne cele, koncepcje i funkcje pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. 3. Główne priorytety i kierunki polityki społecznej wobec starości w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym. 4. Aspekty prawne, metodyczne, organizacyjne i moralne pracy pedagoga w środowisku lokalnym. 5. Diagnozowanie potrzeb ludzi w różnych okresach życia w zakresie opieki, wychowania i wsparcia społecznego. 6. Metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku wielokulturowym. 7. Procesy marginalizacji i inkluzji społecznej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce i formy zapobiegania im. 8. Możliwości integracji społecznej i kulturowej w środowiskach wielokulturowych. 9. Metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. 10. Zadania lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny dysfunkcyjnej. 11. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne i wychowawcze nauczyciela pedagoga. 12. Innowacyjne formy w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży. 13. Formy aktywizacji fizycznej i intelektualnej oraz animacji kulturalnej osób w różnym wieku. 14. Współczesne globalne i lokalne zagrożenia rozwoju i wychowania i sposoby przeciwdziałania im. 15. Główne zasady konstruowania i ewaluacji programów integracyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. 16. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami w grupach podwyższonego ryzyka. 17. Zadania i rola pedagoga szkolnego. 18. Warsztat pracy pedagoga w placówkach realizujących zadania opiekuńczo- wychowawcze. 19. Przemoc wobec dzieci rodzaje, sposoby zapobiegania i pomocy. 20. Współpraca rodziny i szkoły w procesie opiekuńczo-wychowawczym. 21. Osobowość nauczyciela i etyka zawodu. 22. System oświaty w Polsce. 23. Najważniejsze prawa dziecka wg Janusza Korczaka i ich odniesienie współczesne. 24. Rola edukacji międzykulturowej we współczesnym świecie.

10 25. Środowiska wychowawcze i ich rola w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. 26. Główne akty prawne dotyczące zawodu nauczyciela. 27. Etapy rozwoju dzieci i młodzieży w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym. 28. Współczesne kierunki pedagogiczne. 29. Koncepcje osobowości człowieka. 30. Rola mediów w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży.

11 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO Załącznik nr 6g PEDAGOGIKA ZDROWIA Z BHP W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 1. Rozwój edukacji zdrowotnej w aspekcie historycznym. 2. Uwarunkowania zdrowia psycho-fizycznego współczesnej młodzieży. 3. Współczesne zagrożenia zdrowia. 4. Choroby zawodowe-przyczyny, skala zjawiska, profilaktyka. 5. Ergonomia w służbie BHP w placówkach oświatowych. 6. Charakterystyka szkolnego środowiska pracy i nauki. 7. Ryzyko zawodowe - rodzaje, ocena, informowanie. 8. Szkolenia BHP pracowników szkoły. 9. Metody pracy służb BHP w placówkach oświatowych. 10. Edukacja zdrowotna w świetle podstawy programowej. 11. Charakterystyka szkoły promującej zdrowie. 12. Ewolucja zawodów, środowiska i rynku pracy. 13. Czynniki stresogenne w środowisku pracy. 14. Przemoc i poczucie bezpieczeństwa w środowisku pracy. 15. Kompleksowa ocena poziomu BHP w środowisku pracy i nauki. 16. Współpraca służb BHP z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi. 17. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy. 18. Organizacja stanowiska pracy i nauki z komputerami. 19. Zasady postępowania w sytuacjach wypadków i zagrożeń (pożaru, awarii, alarmu). 20. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej. 21. Osobowość nauczyciela i etyka zawodu. 22. System oświaty w Polsce. Jego zalety i wady. 23. Najważniejsze prawa dziecka wg Janusza Korczaka i ich odniesienie współczesne. 24. Rola edukacji międzykulturowej we współczesnym świecie. 25. Środowiska wychowawcze w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. 26. Główne akty prawne dotyczące zawodu nauczyciela. 27. Etapy rozwoju dzieci i młodzieży w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym. 28. Współczesne kierunki pedagogiczne. 29. Koncepcje osobowości człowieka. 30. Rola mediów w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży.

12 Załącznik nr 6h ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO TERAPIA PEDAGOGICZNA 1. Funkcjonalne zaburzenia rozwoju dzieci. 2. Diagnostyka pedagogiczna jako aplikacja psychologii pedagogicznej. 3. Rutynowe metody w diagnozie psychopedagogicznej. 4. Stres i reakcje psychosomatyczne u dzieci. 5. Zaburzenia adaptacyjne wieku dojrzewania a urazy szkolne. 6. Integracja percepcyjno- motoryczna w terapii pedagogicznej. 7. Charakterystyka metody dobrego startu. 8. Sytuacja szkolna uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. 9. Pozycja socjometryczna ucznia z zaburzeniami rozwoju. 10. Ćwiczenia reedukacyjne z dziećmi mającymi trudności w czytaniu. 11. Metoda wertykalna w teorii i praktyce. 12. Trudności uwarunkowane leworęcznością. 13. Postępowanie z dzieckiem leworęcznym w różnych okresach rozwoju. 14. Metoda słuchowo-głosowa w terapii pedagogicznej. 15. Metody reedukacji dzieci jąkających się. 16. Relaksacja w procesie kształcenia i wychowania. 17. Klasa szkolna jako środowisko terapeutyczne. 18. Organizacja opieki i pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się(w Polsce). 19. Uwarunkowania efektywnej terapii dzieci. 20. Ćwiczenia reedukacyjne z dziećmi mającymi trudności w pisaniu. 21. Osobowość nauczyciela i etyka zawodu. 22. System oświaty w Polsce. Jego zalety i wady. 23. Najważniejsze prawa dziecka wg Janusza Korczaka i ich odniesienie współczesne. 24. Rola edukacji międzykulturowej we współczesnym świecie. 25. Środowiska wychowawcze i ich rola w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. 26. Główne akty prawne dotyczące zawodu nauczyciela. 27. Etapy rozwoju dzieci i młodzieży w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym. 28. Współczesne kierunki pedagogiczne. 29. Koncepcje osobowości człowieka. 30. Rola mediów w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży.

13 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO Załącznik nr 6i RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ 1. Pojęcie resocjalizacji, cele i funkcje działań resocjalizacyjnych. 2. Pedagogika resocjalizacyjna jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot oddziaływań. 3. Nieprzystosowanie społeczne - jego stadia, etiologia oraz diagnoza problemu. 4. Scharakteryzuj typy systemów resocjalizacji: system dyscyplinarno izolacyjny, system progresywny. 5. Scharakteryzuj typy systemów resocjalizacji: system socjopedagogiczny, system indywidualny. 6. Scharakteryzuj typy systemów resocjalizacji: system homogeniczny, system eklektyczny (komplementarny). 7. Wymień koncepcje resocjalizacyjne oraz dokonaj charakterystyki wybranej koncepcji. 8. Zasady w procesie resocjalizacji. 9. Istota i metody twórczej resocjalizacji. 10. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, ich znaczenie w procesie resocjalizacyjnym. 11. Ergoterapia jako narzędzie oddziaływań penitencjarnych. 12. Rola wolontariatu w resocjalizacji więźniów i nieletnich wychowanków. 13. Rodzaje i typy zakładów karnych. 14. Charakterystyka kar i nagród w resocjalizacji penitencjarnej. 15. Pojęcie przestępczości oraz jej rodzaje. 16. Pojęcie, stadia i formy uzależnienia. 17. Pojęcie subkultury młodzieżowej (w Polsce) i jej charakterystyka. 18. Społeczność lokalna jako płaszczyzna oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. 19. Organizacja i funkcjonowanie placówek resocjalizacyjnych. 20. Warunki powodzenia i czynniki utrudniające proces resocjalizacji. 21. Terapia w resocjalizacji. 22. Środowiska wychowawcze i ich rola w procesie rozwoju i wychowania dziecka. 23. Style wychowawcze. 24. Postawy wychowawcze. 25. Rola mediów w edukacji i wychowaniu dziecka. 26. Osobowość nauczyciela i etyka zawodu. 27. Metody, techniki i narzędzia badawcze w pedagogice. 28. Cywilizacyjne zagrożenia rozwoju i wychowania. 29. Rola właściwego wykorzystania czasu wolnego. 30. Rola edukacji międzykulturowej we współczesnym świecie.

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika Kierunek: Pedagogika 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Rola i zadania pedagoga. Tradycja a współczesność. 3. Istota i zadania procesu wychowawczego. 4. Oświata dorosłych i kształcenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku Pedagogika PWSZ w Chełmie. Zakres pedagogiki ogólnej:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku Pedagogika PWSZ w Chełmie. Zakres pedagogiki ogólnej: Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku Pedagogika PWSZ w Chełmie. Zakres pedagogiki ogólnej: 1. Opisz rys historyczny pedagogiki. 2. Porównaj pojęcie wychowania w różnych teoriach pedagogicznych.

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia

Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia Załącznik nr 4 a Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia Pytania kierunkowe i specjalnościowe PYTANIA KIERUNKOWE Z PEDAGOGIKI I STOPIEŃ 1. Pedagogika jako nauka, subdyscypliny pedagogiki.

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Pytania specjalnościowe

Pytania specjalnościowe Pytania specjalnościowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Egzamin licencjacki. 1. Współczesny nauczyciel specyfika pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. 2. Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) budynek nr 23 sala 105 Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OGÓLNOPEDAGOGICZNE

ZAGADNIENIA OGÓLNOPEDAGOGICZNE ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM PEDAGOGIKA SĄDOWA Z MEDIACJĄ EDUKACJA OBRONNA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) budynek nr 23 sala 105 Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia - PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Szkolenie BHP (I zjazd) Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZI ROCZNYM Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne /- iedza o języku 5 5 10 2 Literatura i media dla dzieci 5 5 1 Podstawy edukacji matematycznej 10 8 18 x 3 Podstawy edukacji środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Semestr I /- iedza o języku 9 6 15 2 Podstawy edukacji matematycznej 12 12 24 x 3 Podstawy edukacji środowiskowej 12 9 21 2 Plastyka w edukacji dziecka 9 15 24 2 Muzyka w

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia.

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia. UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji na kierunku pedagogika oraz standardów kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TEMATYCZNE NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA I STOPIEŃ OBSZARY TEMATYCZNE Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

OBSZARY TEMATYCZNE NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA I STOPIEŃ OBSZARY TEMATYCZNE Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH OBSZARY TEMATYCZNE NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA I STOPIEŃ KIERUNKOWYCH 1. Ideały wychowawcze i ich zmienność na przestrzeni dziejów. 2. Historia instytucji edukacyjnych. 3. Uniwersytety

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej -learning PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne iedza o języku 15 10 25 x 2 Podstawy edukacji matematycznej 40 40 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej 35 35 x 4 Plastyka

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY AGRESJA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICA MIEJSCE SPĘDZANIA

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin licencjacki dla studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych studia I stopnia.

Pytania na egzamin licencjacki dla studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych studia I stopnia. Pytania na egzamin licencjacki dla studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych studia I stopnia. Na egzaminie dyplomowym obowiązywać będą 3 pytania - 1 z zakresu pracy dyplomowej, 2 pytanie - kierunkowe, 3

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW K U R S Y KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU KIEROWNIK WYPOCZYNKU S Z K O L E N

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. studia I stopnia

Pedagogika. studia I stopnia Pedagogika studia I stopnia Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza Spis programo w: STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon, Rok I studia I stopnia 2015/2016 Pedagogika ogólna Dzień Godzina Wykłady wspólne Grupa I Grupa II Sobota 08:00 09:30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. dr hab. Jan Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków:

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków: Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10 dla kierunków: I. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia pierwszego i drugiego stopnia II. Praca socjalna studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM -learning Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZI ROCZNYM iedza o języku 9 6 15 x 2 Literatura i media dla dzieci 9 9 1 Podstawy edukacji matematycznej 24 24 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Zagadnienia ogólne

PEDAGOGIKA Zagadnienia ogólne PEDAGOGIKA Zagadnienia ogólne 1. Pedagogika, jako nauka. 2. Miejsce pedagogiki w systemie nauk. 3. Związek pedagogiki z innymi naukami. 4. Teoretyczność i praktyczność pedagogiki, jako nauki. 5. Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2014/2015 Kierunek: Pedagogika, sem 2, studia I stopnia, niestacjonarne. Sesja egzaminacyjna

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2014/2015 Kierunek: Pedagogika, sem 2, studia I stopnia, niestacjonarne. Sesja egzaminacyjna Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2014/ Kierunek: Pedagogika, sem 2, studia I stopnia, niestacjonarne Socjologia wychowania dr Iwona Zychowicz Historia wychowania dr R. Kaczmarek Współczesne

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG:

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG: Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Justyna Siemionow Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo