Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku"

Transkrypt

1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1

2 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2

3 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1. Sytuacja na lokalnym rynku pracy. Według stanu na dzień roku w powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 8469 osób i była niższa o 373 osoby w stosunku do liczby bezrobotnych na koniec 2009 roku. Wykres 1 Stopy bezrobocia w powiecie starogardzkim w latach , ,6 19,7 19, ,9 11,4 14,5 9,5 11,9 12,3 powiat starogardzki Polska Z ogólnej liczby bezrobotnych: 3031 osób mieszka w mieście Starogard Gdański, co stanowi 35,79% ogółu bezrobotnych, 4456 osób bezrobotnych mieszka na wsi stanowią one 52,62% ogółu bezrobotnych, 4720 osób to bezrobotne kobiety, stanowią one 55,41% ogółu bezrobotnych, 1605 kobiet to mieszkanki Starogardu tj. 52,95% bezrobotnych w mieście Starogard, 2558 kobiet mieszka na wsi, stanowią one 57,41% bezrobotnych mieszkających na wsi, Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotni do 25 roku życia 2134 osoby w tym 1175 kobiet, bezrobotni powyżej 50 roku życia 1690 osób w tym 700 kobiet, długotrwale bezrobotni 4282 osoby w tym 2762 kobiety, bez kwalifikacji zawodowych 2485 osób w tym 1546 kobiet, 3

4 Wykres 2 Przyrost liczby bezrobotnych w powiecie starogardzkim od 1990 do r Kobiety Ogółem 4

5 W okresie 12 miesięcy 2010 roku zarejestrowało się osób, w tym 5635 kobiet tj. 46,4% nowo zarejestrowanych, a liczba nowo zarejestrowanych w poszczególnych kwartałach przedstawiała się następująco: Tabela 1 Bezrobotni zarejestrowani po raz pierwszy w 2010 r. Kwartał Liczba zarejestrowanych ogółem w tym kobiet I II III IV Spośród osób nowo zarejestrowanych w 2010 roku: 2317 osób po raz pierwszy uzyskały status bezrobotnego 9827 osób powróciło do rejestracji po raz kolejny od 1990r osób przed uzyskaniem statusu bezrobotnego dotychczas nie pracowało, 3635 osób nie posiadały kwalifikacji zawodowych, 4502 osoby do 25 roku życia. Wykres 3 Bezrobotni według miast i gmin powiatu starogardzkiego na dzień r. Bezrobotni w powiecie starogardzkim m. Starogard gm. Starogard gm. Zblewo m i gm Skarszewy gm. Smętowo gm. Kaliska gm. Lubichowo gm. Skórcz m. Skórcz gm. Osieczna m. Czarna Woda gm. Bobowo gm. Osiek Bezrobotni w powiecie starogardzkim

6 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku W 2010 roku z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono osób, w tym 5938 kobiet, stanowiących 47,44% ogółu wyłączeń. Przyczyny wyłączenia: 1) podjęcie pracy 4830 osób, 2) rozpoczęcie szkolenia 686 osób, 3) rozpoczęcie stażu 781 osób, 4) rozpoczęcie pracy społeczno użytecznej 422 osoby, 5) niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy 4052 osoby, 6) rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej 449 osób, 7) inne przyczyny (np. odmowa podjęcia Pracy lub propozycji szkolenia zmiana miejsca zamieszkania, podjęcie nauki nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego, ukończenie 60/65 lat) 229 osób. Wykres 4 Struktura wyłączeń osób bezrobotnych w 2010 r. Niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 23,1% Podjęcie Pracy 42,3% Staż 6,8% Inne 2,0% Rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej 3,9% Prace społ. Użyteczne 3,7% Szkolenie 6,0% 6

7 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2. Struktura bezrobotnych w powiecie starogardzkim Struktura bezrobotnych według płci. W okresie od 2006 do 2010 roku procentowy udział kobiet wśród bezrobotnych był wysoki i przekraczał nawet 60%. W latach przy spadku ilości bezrobotnych udział kobiet trzymał się na poziomie powyżej 60%. Dopiero po 2008 roku przy tendencji wzrostowej ilości bezrobotnych udział kobiet spadł poniżej poziomu 60%. Udział procentowy kobiet wśród bezrobotnych w poszczególnych latach przedstawia tabela: Tabela 2 Udział procentowy kobiet wśród bezrobotnych w latach r. Wyszczególnienie udział procentowy kobiet wśród 61,49% 66,78% 65,65% 56,81% 55,41% bezrobotnych Strukturę bezrobocia według płci przedstawiają wykresy: Wykres 5 Struktura bezrobocia w powiecie starogardzkim wg płci. Stan na r. 56% 44% mężczyźni kobiety 7

8 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Wykres 6 Struktura bezrobocia wg płci w mieście Starogard Gdański 47% 53% kobiety mężczyźni 2.2. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia. Według stanu na dzień roku najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym 2776 osób. Wykształcenie gimnazjalne i niżej posiadało 2706 osób. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 1501 osób. Najmniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym 419 osób. wykres 7 Struktura bezrobotnych według wykształcenia na dzień r w yż s ze p o li c i ś r e d z a w o d o w e ś r e d n i e o g ó ł. z a s ad n icz e za w. g im n a zl a ln e i p o niż e j ko b iet y o g ółe m 8

9 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2.3. Struktura bezrobotnych według grup wiekowych. Wśród bezrobotnych dominują osoby w wieku lata i lata. Udział procentowy wynosił odpowiednio 25,2% oraz 26,65%. Zdecydowanie najmniejszą grupę stanowiły osoby w wieku przedemerytalnym - mężczyźni w wieku lata (tj. 132 osoby 1,56% ogółu) i kobiety w wieku lat (256 osób 5,42% ogółu bezrobotnych kobiet) Struktura bezrobotnych według stażu pracy. Najliczniejsze grupy stanowiły osoby z 1-5 letnim stażem pracy - tj. 20,96% oraz bez stażu pracy - tj. 19,38%. Najmniej liczną grupą bezrobotnych były osoby ze stażem powyżej 30 lat - 2,93% ogółu bezrobotnych Struktura bezrobotnych według pozostawania bez pracy. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby, które pozostawały bez pracy miesięcy. Najmniej liczną grupą były osoby, które pozostawały bez pracy powyżej 24 miesięcy. Strukturę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy przedstawia poniższa tabela: Tabela 3 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy stan na r. Do 1 miesiąca 1067osób 12,6% 1 do 3 miesięcy 1595 osób 18,83% 3 do 6 miesięcy 1485 osób 17,53% 6 do 12 miesięcy 1601 osób 18,91% 12 do 24 miesięcy 1728 osób 20,4% Powyżej 24 miesięcy 993 osoby 11,73% 9

10 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2.6. Struktura bezrobotnych według uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. W 2010 roku liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła 1822 osoby - tj. 21,51% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do końca roku 2009 nastąpił spadek o 105 osób bezrobotnych. Wykres 8 Udział procentowy bezrobotnych według uprawnień do zasiłku stan na r. Struktura bezrobotnych zwg uprawnień do zasiłku 21,51% 78,49% bezrobotni bez prawa do zasiłku bezrobotni z prawem do zasiłku 2.7. Osoby niepełnosprawne. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim na dzień roku w rejestrze bezrobotnych figurowało 420 osób niepełnosprawnych w tym 217 kobiet, 87 osób z prawem do zasiłku. Niepełnosprawni stanowią 4,96% ogółu bezrobotnych. Tabela 4 Osoby niepełnosprawne z podziałem na stopień niepełnosprawności L.p. Stopień niepełnosprawności Liczba osób niepełnosprawnych 1 znaczny 5 2 umiarkowany 75 3 lekki Zwolnienia grupowe. W 2010 roku 3 zakłady przeprowadziły zwolnienia grupowe z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zwolnionych zostało 15 osób z powiatu starogardzkiego. Zwolnienia nastąpiły z branży: transportowej, handlowej oraz poczty i telekomunikacji. 10

11 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Ewidencja i wypłacane świadczenia w roku W roku 2010 wydano ogółem decyzji administracyjnych Decyzje administracyjne, które są wydawane w tut. Urzędzie dotyczą w głównej mierze nabywania uprawnień lub świadczeń przez osoby bezrobotne oraz ich utraty. W okresie sprawozdawczym 202 osoby nie zgadzały się z orzeczeniem zawartym w decyzji i zaskarżyły decyzję do organu II instancji. W stosunku do przekazanych do organu II instancji decyzji Wojewoda Pomorski: decyzji utrzymał w mocy - 12 decyzji uchylił w całości - 5 decyzji nie zostało rozpoznanych ze względu na uchybienie terminu - 3 decyzje uchylił do ponownego rozpatrzenia - w stosunku do 1 decyzji wydał postanowienie o niedopuszczalności odwołania - w stosunku do 1 decyzji wydano postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpoznania - 62 zaskarżone decyzje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i dostarczeniu dodatkowych wyjaśnień tut. Urząd uchylił we własnym zakresie zgodnie z art. 132 kodeksu postępowania administracyjnego. W okresie od stycznia do grudnia wydano zaświadczeń. Są to zaświadczenia wydawane głównie dla potrzeb Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Służby Zdrowia i Szpitali, Sądów oraz Centrów Pomocy Rodzinie. 11

12 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku W 2010 roku przeprowadzono 45 postępowań dotyczące zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, 33 osoby spłaciły swoje zadłużenie w całości, natomiast 12 pozostałych osób jest w toku postępowania /4 osoby mają rozłożone spłatę nienależnego świadczenia na raty /. Decyzje w zakresie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Starogardzie Gdańskim oprócz Starosty Starogardzkiego wydaje również Marszałek Województwa. Są to decyzje przyznające zasiłek dla bezrobotnych, które nabyły prawo na podstawie pracy za granicą. W okresie od stycznia do grudnia Marszałek Województwa przyznał zasiłek dla bezrobotnych 26 osobom. W omawianym okresie 9 osób korzystało z transferu zasiłku dla bezrobotnych do którego prawo nabyły w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Urząd rejestruje podejmowanie przez osoby bezrobotne pracy poza granicami kraju. W całym 2010 roku 210 osób oświadczyło o fakcie podjęcia pracy za granicą. Dla porównania w 2009 roku takich osób było 146. Tutejszy Urząd zgłasza wszystkie osoby bezrobotne do ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast osoby z prawem do świadczeń również do ubezpieczenia społecznego. W 2010 roku do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszono osób, natomiast do ubezpieczenia społecznego 5555 osób. W powyższym okresie 812 osoby, które posiadały prawo do zasiłku dla, złożyły w urzędzie wniosek wypłatę dodatku aktywizacyjnego. 12

13 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Osobom bezrobotnym które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie przyznano 777 dodatków aktywizacyjnych, natomiast w stosunku do 35 osób wydano decyzje odmowne. Sukcesywnie wzrasta ilość składanych wniosków, w poprzednich latach wyglądało to następująco : rok 712 wniosków rok 538 wniosków rok 503 wniosków Osoby bezrobotne spełniające odpowiednie warunki ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą pobierać również stypendium dla osób kontynuujących naukę. Według stanu na dzień stypendium o którym mowa wyżej pobierają 34 osoby, w tym 9 kontynuacji z lat poprzednich. Ponadto 826 osób nabyło prawo do stypendium z tytułu stażu, natomiast stypendium z tytułu szkolenia pobierało 729 osób. Dla osób, które otrzymywały świadczenia urząd przygotował 6581 sztuk Informacji o dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT 11 Realizowane były również zadania związane z refundacją świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Refundowaliśmy świadczenia integracyjne dla 23 osób. Od maja. ruszyła III edycja, gdzie dokonujemy refundacji dla 25 osób. Kolejna edycja zajęć w Centrum Integracji Społecznej miała miejsce w październiku 2010, gdzie refundacja objęto 29 uczestników. W listopadzie do 29 uczestników dołączyło jeszcze 11 osób. 13

14 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Centrum Aktywizacji Zawodowej USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY 1. Przyjmowanie i realizowanie zgłaszanych ofert pracy tj. wykonywanie selekcji i doboru odpowiednich kandydatów pod zgłoszone oferty awodowejpracy, wzywanie kandydatów pod oferty pracy, wydawanie skierowań do pracodawców, udzielenie informacji bezrobotnym o aktualnych ofertach pracy w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku Urząd dysponował 1269 niesubsydiowanymi ofertami pracy na 2403 stanowiska pracy w tym okresie 9923 osób bezrobotnych zostało wezwanych w celu przedstawienia im ofert pracy osoby nie stawiły się na wezwanie w sumie w tym okresie zespół pośrednictwa pracy odnotował wizyt osób bezrobotnych (wizyty + wezwania), które uzyskały informacje o ofertach pracy w następstwie wizyt wydano osobom bezrobotnym 6675 skierowań do pracodawców, z których 661 zakończyło się podjęciem pracy. efektywność realizacji zgłoszonych wolnych miejsc zatrudnienia poprzez podjęcie pracy przez osoby bezrobotne skierowanie przez Powiatowy Urząd Pracy wynosi 52,08 %, warto w tym miejscu zaznaczyć, że liczba ta nie uwzględnia podjęć pracy następujących również przez osoby bezrobotne, które uzyskały informację na temat wolnego stanowiska pracy lecz nie otrzymały skierowania 9,14 % osób bezrobotnych, które stawiły się na wezwanie urzędu otrzymało skierowanie do pracy pozwalające brać udział w procesie rekrutacji u danego pracodawcy; osoby, którym w trakcie wizyty nie można było zaproponować odpowiedniej oferty pracy były kierowane do specjalisty ds. rozwoju zawodowego w celu uzyskania informacji o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach grupowych (zawodowych lub w zakresie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy) bądź szkoleń indywidualnych lub do doradcy zawodowego, gdzie mogły uzyskać pomoc w ramach poradnictwa zawodowego (m.in. ustalić z doradcą w ramach Indywidualnego Planu Działania kroki zmierzające do skutecznego znalezienia pracy) 14

15 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Szczegółowy przebieg realizacji pośrednictwa pracy obrazuje poniższa tabela Miesiąc Oferty pracy /Stanowiska Wizyty Wezwania/ Niestawiennictwo Wydane skierowania do pracy / Zatrudnienie Styczeń 85 / / / 35 Luty 60 / / / 50 Marzec 130 / / / 99 Kwiecień 111 / / / 48 Maj 108 / / / 48 Czerwiec 119 / / / 51 Lipiec 107 / / / 79 Sierpień 148 / / / 63 Wrzesień 119 / / / 50 Październik 137 / / / 38 Listopad 91 / / / 66 Grudzień 54 / / / 34 Razem 1269 / / / 661 Ilość ofert i stanowisk pracy od stycznia do grudnia 2010 r. 15

16 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Ilość klientów obsłużonych przez pośredników pracy od stycznia do grudnia 2010 r. (tj. przedstawienie informacji o ofertach pracy- w przypadku odpowiedniej oferty wydanie skierowania do pracodawcy, a przypadku braku odpowiedniej oferty propozycja innej formy aktywizacji w postaci szkolenia, doradztwa zawodowego, lub informacja o możliwości korzystania z instrumentów rynku pracy staży, prac interwencyjnych, robót publicznych itd.) Liczbę najczęściej zgłaszanych w tym okresie przez pracodawców ofert pracy przedstawia poniższy wykres: 16

17 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku fryzjer doradca rolniczy ślusarz listonosz opiekunka dziecięca specjalista ds. marketingu i handlu technik administracji asystent nauczyciela przedszkola technik handlowiec sekretarka spawacz cieśla kelner kucharz magazynier operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i robotnik niewykwalifikowany / bez zawodu robotnik drogowy murarz przedstawiciel handlowy kierowca samochodu ciężarowego pracownik administracyjny pracownik ochrony mienia i osób sprzątaczka biurowa robotnik budowlany stolarz sprzedawca robotnik gospodarczy robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym pracownik biurowy Inicjowanie i organizowanie przez pośredników pracy spotkań dla pracodawców z bezrobotnymi pod zgłoszone oferty pracy (Giełdy Pracy) oraz Targi Pracy w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku zorganizowano 25 Giełd Pracy, w których uczestniczyło w sumie 940 osób zorganizowano Targi Pracy, w których wzięło udział 40 pracodawców, Targi odwiedziło ponad 800 osób 17

18 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 3. Informowanie o wolnych miejscach pracy w kraju i za granicą tablice ogłoszeń PUP strona internetowa PUP pup.starogard.pl prasa lokalna i regionalna ( Dziennik Bałtycki, Wiadomości Kociewskie, Gazeta Kociewska, informator powiatu starogardzkiego), Radio Głos w Pelplinie, Urzędy Miasta i Gmin Starogard Gdański, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Zblewo, Czarna Woda, Skórcz, Skarszewy, Smętowo Graniczne 4. Opracowano i rozpowszechniono informacje o usługach runku pracy tut. Urzędu w formie ulotek oraz biuletynu Poradnik dla osób aktywnie poszukujących pracy 5. Sporządzono Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie starogardzkim w 2009 roku oraz Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie starogardzkim za I półrocze 2010 roku 18

19 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Pośrednictwo związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach sieci Eures W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim dysponował: 221 ofertami pracy za granicą w ramach systemu EURES 76 ofertami nadesłanymi przez agencje zatrudnienia 206 miejsc pracy Wykaz ofert pracy zgłaszanych w ramach sieci EURES oraz agencje pracy Miesiąc Oferty EURES Agencje Pośrednictwa styczeń luty 19 1 marzec 30 9 kwiecień 6 5 maj 19 0 Czerwiec 10 3 lipiec 7 10 sierpień wrzesień październik 9 4 listopad 17 0 grudzień 16 5 Razem

20 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Wykaz wakatów w ramach zgłoszonych ofert pracy Miesiąc Liczba wakatów (stanowisk pracy) z sieci EURES Liczba wakatów (stanowisk pracy) Agencje Pośrednictwa styczeń luty 58 1 marzec kwiecień 64 5 maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Razem Najwięcej ofert pracy było do krajów Unii Europejskiej takich jak: Wielka Brytania, Czechy,, Niemcy, Norwegia Cypr, Holandia, Francja. W tym okresie występowały także oferty pracy do krajów jak Austria,Belgia, Dania, Grecja, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, USA, Włochy. 20

21 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Najczęstszymi zawodami wymienianymi w ofertach pracy były zawody następujących branż: hotelarsko-gastronomicznej medycznej handlowej pracownicy sezonowi w rolnictwie informatycznej stoczniowej budowlanej rolnictwie usługowej w szczególności w zawodach takich jak: opiekunowie osób starszych spawacze, monterzy stoczniowi rzeźnicy, wykrawacze pracownicy produkcyjni kucharze, kelnerzy różnego rodzaju specjaliści, inżynierowie lekarze, pielęgniarki pracownik obsługi klienta, sprzedawcy, przedstawiciele handlowi pracownicy sezonowi w ogrodnictwie animatorzy kultury W dniu 20 kwietnia 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku zorganizował spotkanie informacyjne dla pracodawców w Starogardzie Gdańskim w ramach grantu EURES. Celem spotkania była możliwość uzyskania przez pracodawców aktualnych informacji na temat zatrudnienia cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także pracowników spoza Unii Europejskiej u polskich pracodawców. W spotkaniu informacyjnym wzięło udział 25 pracodawców z powiatu starogardzkiego. 21

22 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku PORADNICTWO ZAWODOWE i INFORMACJA ZAWODOWA W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku doradcy zawodowi obsłużyli 7246 osób w następującym zakresie: I. W ramach poradnictwa zawodowego obsłużono 5271 osób 1. Poradnictwo indywidualne 3345 osób w tym: Rozmowy wstępne 154 osoby (rozmowy poruszające zagadnienia dotyczące czynników społecznych, ekonomicznych, szans na zatrudnienie, doświadczenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, jak poruszać się na rynku pracy) Porady indywidualne 104 osoby Indywidualny Plan Działania 3087 osób Od 22 czerwca 2009 roku Dział Usług Rynku Pracy rozpoczął wdrażanie pomocy w formie wsparcia dla osób bezrobotnych określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a noszącego nazwę Indywidualnego Planu Działania. Powiatowy urząd pracy w ramach udzielania pomocy przygotowuje indywidualny plan działania dla bezrobotnego lub poszukującego pracy. Ma on na celu doprowadzenie do podjęcia przez bezrobotnego i poszukującego pracy odpowiedniego zatrudnienia. Indywidualny plan działania jest przygotowywany przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności: działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie; działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy; planowane terminy realizacji poszczególnych działań; 22

23 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy; termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania. Przygotowanie indywidualnego planu działania dla bezrobotnego jest obowiązkowe w przypadku nieprzerwanego pozostawania bezrobotnego w rejestrze bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji i musi zostać zakończone nie później niż przed upływem 210 dni od dnia rejestracji. 2. Poradnictwo grupowe Liczba grup 94, liczba uczestniczących osób Badania testowe ( Bilans Kompetencji, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji Zawodowych, Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych) Liczba osób objętych badaniami testowymi 17 II. W ramach informacji zawodowej obsłużono 201 osób 1. Informacja zawodowa indywidualna 119 osób dotyczy udzielania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, możliwości kształcenia czy uzyskania i podnoszenia kwalifikacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Informacja zawodowa grupowa 82 osoby III. Opiniowanie wniosków: 1343 osoby ubiegające się o udział w szkoleniach grupowych i indywidualnych 412 osób ubiegających się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19 osób skierowanych do pracy w ramach robót publicznych Razem zaopiniowano 1774 wnioski. 23

24 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Poradnictwo zawodowe jest wpisane w partnerską współpracę w zakresie realizacji projektów systemowych współfinansowanych z EFS w ramach POKL z GOPS Kaliska w zakresie realizacji projektu systemowego pn. Wiara w sukces - kluczem do jego osiągnięcia, oraz MOPS Starogard Gdański projekt pn. Alpiniści podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych. ORGANIZACJA SZKOLEŃ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. zorganizowano 39 szkoleń grupowych dla 565 osób bezrobotnych oraz 56 szkoleń indywidualnych dla 83 osób bezrobotnych. Plan szkoleń grupowych został sporządzony na podstawie analizy ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców, analizy rynku pracy i popytu na pracę w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz inwestycji w powiecie. Szkolenia indywidualne zostały realizowane na wniosek osób bezrobotnych, uzasadniających celowość wskazanego szkolenia, dodatkowo deklarujących zatrudnienie lub otwarcie działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu. Szczegółowy przebieg organizacji szkoleń obrazują poniższe tabele: Szkolenia grupowe RODZAJ FINANSOWANIA SZKOLENIA GRUPOWEGO ILOŚĆ UCZESTNIKÓW FUNDUSZ PRACY 278 NAZWA SZKOLENIA 1 Zarządzanie działalnością gospodarczą 50 2 Zarządzanie działalnością gospodarczą Zarządzanie działalnością gospodarczą 24

25 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 4 Kominiarz 4 5 Profesjonalna opiekunka dziecięca 8 6 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 10 7 Spawacz MAG Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej + HACCP 8 9 Brukarz 8 10 Pielęgnacja terenów zielonych Wypieki ciast 8 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Spawacz Mag Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej + HACCP 8 3 Pracownik do spraw kadr i płac 10 4 Sekretarka-asystentka 8 5 Prowadzenie usług cateringowych/przyjęć okolicznościowych 8 6 Kelner - barman 8 7 Przedstawiciel handlowy 8 8 Pracownik gastronomii 8 9 Florysta 8 10 Glazurnik 8 11 Cieśla 8 12 Murarz 8 13 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli gazowej 8 25

26 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 14 Profesjonalna pomoc domowa i hotelowa 8 15 Operator koparko - ładowarki 8 16 Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie 8 17 Rachunkowość małej firmy 8 18 Stylizacja paznokci Monter rusztowań + osuszanie i ocieplanie budynków 7 20 Operator koparko - ładowarki Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Pomoc kuchenna Brukarz 8 24 Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kv (SEP) Spawacz TIG Rękodzieło artystyczne 8 27 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli gazowej Euroniania

27 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Ilość osób uczestnicząca w szkoleniach grupowych Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy biorące udział w szkoleniach grupowych 27

28 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Ilość osób uczestnicząca w szkoleniach grupowych ze względu na miejsce zamieszkania Ilość osób bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach grupowych z podziałem na płeć 28

29 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku zkolenia indywidualne ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO Ilość osób FUNDUSZ PRACY 84 Nazwa szkolenia 1. Prawo jazdy kat. C+E 1 2. Projektowanie w AutoCAD 1 3. Terapeuta SPA 1 4. Uprawnienie elektroenergetyczne SEP do 1 kv 1 5. Pielęgniarstwo rodzinne- część specjalistyczna 1 6. Kurs strzyżenia i pielęgnacji psów 1 7. Audioprotetyka 1 8. Kurs masażu Lomi Lomi Nui 1 9. Kurs języka niemieckiego dla opiekunek osób starszych Kurs kwalifikacji okresowej Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (MAG 136) Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz czołowymi 1 (TIG136) 13. Rękodzieło artystyczne Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Kucharz małej gastronomii Murarz-tynkarz Cieśla 1 29

30 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 18. Kurs fotografii Treser psów podstawy obsługi komputera z nauką księgowania Kurs masaży orientalnych Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców kat. D Fryzjerstwo Glazurnik- kafelkarz z elementami hydrauliki Kurs kwalifikacji okresowej Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC Sprzedaż internetowa Przedstawiciel handlowy Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Kurs masaży orientalnych Monter instalacji sanitarnych Operator koparko-ładowarki Operator koparki jednonaczyniowej Intensywny kurs wizażu i stylizacji Tokarz Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców kat. C Kurs kwalifikacji okresowej kierowców Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia II stopnia Kosmetyka upiększająca Nowoczesne techniki fryzjerskie z kosmetyką upiększającą Projektowanie w systemie CAD Grafika komputerowa w praktyce Pracownik ogólnobudowlany Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Grafika komputerowa Operator koparko-ładowarki Stylizacja paznokci Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej Obsługa żurawi wieżowych Kucharz małej gastronomii Kurs kosztorysowania + obsługa programu Norma PRO 1 30

31 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 53. Kurs kwalifikacji okresowej kierowców Grafika komputerowa na potrzeby DTP Podstawy obsługi komputera Certyfikat bezpieczeństwa VCA / SCC 1 Ilość osób uczestnicząca w szkoleniach indywidualnych Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy biorące udział w szkoleniach indywidualnych 31

32 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Uczestnicy szkoleń indywidualnych ze względu na miejsce zamieszkania ogółem miasto wieś W styczniu, lutym oraz grudniu osoby bezrobotne nie składały wniosków o organizację szkoleń indywidualnych. 32

33 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Ilość osób bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach indywidualnych z podziałem na płeć POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY (KLUB PRACY) Usługa pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub Pracy) była realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie porozumienia o współpracy zawartego z Cechem Rzemiosł Różnych, Gminą Zblewo, Gminą Lubichowo oraz Gminą Kaliska. Zadaniem Urzędu Pracy było rekrutowanie i kierowanie osób bezrobotnych na trzytygodniowe szkolenie KLUB PRACY. W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku tut. Urząd zorganizował 5 grup szkoleniowych i skierował 46 osób bezrobotnych na szkolenie. Ponadto z usług Liderów Klubu Pracy skorzystało w tym okresie 398 osób. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy biorące udział w szkoleniu Klub Pracy z podziałem na płeć 33

34 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku liczba osób ogółem; długotrwale bezrobotne; 17 liczba osób ogółem; < 25 r.ż; 13 kobiety; < 25 r.ż; 10 liczba osób ogółem; >50 r.ż. ; 7 mężczyźni; < 25 r.ż; mężczyźni; >50 r.ż. ; 3 3 kobiety; >50 r.ż. ; 4 kobiety; długotrwale bezrobotne; 12 mężczyźni; długotrwale bezrobotne; 5 liczba osób ogółem kobiety mężczyźni liczba osób ogółem; liczba osób ogółem; kobiety; ; 0 mężczyźni; ; 0 ; 0 kobiety; ; 0 mężczyźni; ; 0 ; 0 REFUNDACJA KOSZTÓW EGZAMINU / LICENCJI: Osoby bezrobotne miały możliwość skorzystania z możliwość sfinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku złożono 2 wnioski z czego 1 rozpatrzono pozytywnie. NAZWA EGZAMINU Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych LICZBA WNIOSKÓW 1 Prawo jazdy kat. D 1 RAZEM: 1 Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 34

35 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Osoby bezrobotne mogły ubiegać się o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych. W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku złożono 3 wnioski, z których jeden został rozpatrzony negatywnie drugi wniosek został wycofany przez klienta a trzeci rozpatrzony pozytywnie. NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LICZBA WNIOSKÓW Zasady wykorzystania funduszy unijnych 1 Marketing sportu 1 Usługi żywieniowe i dietetyka 1 Razem : 3 35

36 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ INSTRUMENTÓW I PROGRAMÓW RYNKU PRACY REALIZACJA PROGRAMÓW, PROJEKTÓW ORAZ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY 36

37 Wstęp W I połowie 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymał je w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokość pozyskanych środków wyniosła ,00 zł. W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej prowadzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Urząd złożył również 2 wnioski o dofinansowanie projektów pn. Młodzi na start oraz Lepsze jutro. Łączna wysokość otrzymanych środków wyniosła: ,00 zł. Okres realizacji projektu: Natomiast w dniu 18 października 2010 r. PUP złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Konkurs został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Wartość projektu zakładana we wniosku o dofinansowanie wynosi: ,00 zł. Projekt realizowany będzie w 2011 r. Urząd ponadto kontynuował realizację projektów, których dofinansowanie w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie oraz Priorytetu VII Promocja integracji 37

38 społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wysokości odpowiednio ,00 zł oraz ,00 zł, otrzymał w roku W 2010 roku PUP otrzymał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wynikających z Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych w wysokości ,00 zł. W dniu 30 marca 2010 roku zostało złożone Wystąpienie w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarach B oraz D - pokonywanie barier architektonicznych i urbanistycznych w placówkach oświatowych i służby zdrowia oraz likwidację barier transportowych. Opisy poszczególnych projektów, ich cele, przewidziane do realizacji działania oraz założone rezultaty znajdują się w dalszej części niniejszego raportu. Sprawozdanie z działań podjętych przez Dział Instrumentów i Programów Rynku Pracy w 2010 roku zawiera również wykaz porozumień podpisanych z lokalnymi instytucjami celem podjęcia partnerskiej współpracy oraz sprawozdanie podsumowujące drugą edycję przedsięwzięcia promującego indywidualną działalność gospodarczą IDG - pn. Pomorski Dzień Przedsiębiorczości. 38

39 Środki w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim Posiadany przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim na dzień 31 grudnia 2010 roku limit środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ustalony wg algorytmu (kryteriów sejmiku województwa) oraz środki dodatkowo pozyskane w ramach projektów PUP wyniósł łącznie ,00 zł. Ponadto wysokość środków posiadanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła łącznie ,00 zł. Strukturę środków przedstawia poniższy wykres: Algorytm Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie starogardzkim Poddziałanie POKL , ,00 Profesjonalny pracownik - skuteczny Urząd Poddziałanie POKL Profesjonalny Urząd Poddziałanie POKL Euroniania 45+ Poddziałanie POKL Młodzi na start Rezerwa Ministra Lepsze jutro Rezerwa Ministra Środki PFRON , , , , , ,00 39

40 Środki jakimi dysponował Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim w latach Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim od lat w bardzo sposób skuteczny pozyskuje środki zewnętrzne na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Łączna wysokość środków ustalonych wg algorytmu (kryteriów sejmiku województwa) oraz środków pozyskanych przez PUP w ramach projektów przedstawia się następująco: 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok ,50 zł ,55 zł ,00 zł ,20 zł ,70 zł ,00 zł 2006 rok 10% 2005 rok 10% 2007 rok 16% 2010 rok 24% 2008 rok 21% 2009 rok 19% 40

41 Realizacja instrumentów i usług rynku pracy Wykorzystując wszystkie posiadane środki do 31 grudnia 2010 roku Urząd realizował następujące instrumenty rynku pracy: Instrument Liczba podpisanych umów/ wydanych decyzji Liczba osób wspartych w ramach podpisanych umów Finansowanie kosztów przejazdu art Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem art Zwrot kosztów zakwaterowania art Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy art. 46 Jednorazowa dotacja na podjęcie działalności art Prace interwencyjne art Staże art Roboty publiczne art Prace Społecznie Użyteczne art. 73a Poniższa tabela zawiera zestawienie instrumentów rynku pracy dla osób niepełnosprawnych: Instrument realizowany ze środków PFRON Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e Jednorazowa dotacja na podjęcie działalności art. 12a Liczba podpisanych umów/ wydanych decyzji Liczba osób wspartych w ramach podpisanych umów

42 Tytuł projektu: PROFESJONALNY PRACOWNIK SKUTECZNY URZĄD Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd. 01 października 2009 roku złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku projekt pn. Profesjonalny pracownik skuteczny Urząd, który stanowił odpowiedź na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, 29 grudnia 2009 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Starogardzkim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu: Kwota dofinansowania z EFS, o której mowa, stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wysokość dofinansowania projektu wynosi ,00 zł, natomiast całkowita wartość projektu stanowi: ,00 zł ,00 zł , 00 zł ,00 zł ,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie CZAS REALIZACJI: od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 42

43 Cel projektu oraz opis podjętych działań: Celem projektu było usprawnienie działania publicznych służb zatrudnienia i dostosowanie usług rynku pracy realizowanych w powiecie starogardzkim do oczekiwań i potrzeb klientów oraz dorównanie standardom usług rynku pracy, poprzez szkolenia zorganizowane dla 21 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim oraz dofinansowanie zatrudnienia 2 doradców zawodowych i 8 pośredników pracy tut. Urzędu. Osoby te były zatrudnione w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy. W trakcie realizacji projektu odbyły się 2 szkolenia. Tematyka pierwszego z nich dotyczyła Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce powiatowych urzędów pracy i odbywała się w dwóch turach, w dniach oraz maja 2010 roku. Drugie szkolenie składało się z trzech modułów takich jak: Praca w zespole, Postępowanie wobec tzw. trudnych klientów oraz Etyka zawodowa pracownika samorządu terytorialnego. Zostało ono przeprowadzone również w dwóch turach, w dniach: 3-5 oraz 8-10 listopada 2010 roku. Uczestnicy szkoleń zostali poproszeni o wypełnienie ankiet oceniających organizację szkolenia pod względem materiałów, logistycznym i merytorycznym. Pierwsze szkolenie uzyskało wysoką ogólną ocenę: 4,56 (w pięciopunktowej skali), natomiast drugie: 4,29. W obu szkoleniach najwyżej oceniano wiedzę trenerów prowadzących szkolenie, doceniając ich kompetencje, obszerną wiedzę i wysokie kwalifikacje. Najniższe średnie ocen przypadły organizacji szkolenia uczestnicy jako powód niższej oceny podawali zbyt obszerny zakres tematyczny oraz nieodpowiednie warunki w sali szkoleniowej. Rezultaty projektu: Realizacja projektu miała w sposób zasadniczy poprawić usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gd. oraz w szybki i elastyczny sposób pozwolić reagować na potrzeby związane ze zmieniającym się rynkiem pracy. Rezultatem projektu jest wsparcie udzielone Powiatowemu Urzędowi Pracy w Starogardzie Gd., w postaci zwiększonej liczby kluczowego personelu zatrudnionego na stanowiskach: pośrednika pracy - o 8 os. oraz doradcy zawodowego o 2K, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 21 pracowników PUP (17K,4M). Realizacja projektu miała również na celu wspierać rzeczywistą równość płci i wpłynąć na rzecz polepszenia sytuacji kobiet. Ponadto zwiększenie liczby pracowników pozwoliło dostosować system funkcjonowania tut. Urzędu do obowiązujących standardów usług rynku pracy realizowanych przez publiczne służby. 43

44 W wyniku realizacji projektu miał nastąpić: wzrost dostępności usług rynku pracy kierowanych do klientów Urzędu oraz podniesienie jakości świadczonych usług wzrost efektywności obsługi klientów Urzędu przez Dział Usług Rynku Pracy rozwój umiejętności zarządzania czasem oraz podniesienie motywacji do kształcenia ustawicznego szybsze i bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby związane ze zmieniającym się rynkiem pracy poprawa umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych, rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy Badanie ankietowe: W dniach października 2010 roku na terenie Urzędu została przeprowadzona anonimowa ankieta skierowana do osób bezrobotnych i pracodawców. O zamiarze przeprowadzenia ankiety klienci Urzędu zostali poinformowani poprzez ogłoszenia na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń. Respondenci w ankiecie badającej rezultaty miękkie mogli wyrazić opinię na temat czasu, jakości i efektywności obsługi przez kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim w czasie realizacji niniejszego projektu w porównaniu z wcześniejszym okresem. Na pytania odpowiadali tak lub nie. W formularzu ankiety znalazło się również miejsce na uwagi, sugestie i komentarze. Zakładano, że analiza odpowiedzi respondentów pozwoli określić wpływ realizacji w/w projektu na ocenę postaw, zachowań i pracy kluczowych pracowników Urzędu, jak i całej Instytucji. 44

45 Charakterystyka badanej próby: W ciągu 3 dni, w których prowadzone było badanie, ankiety zostały wypełnione przez 94 osoby. Struktura próby wg płci kobieta 29 mężczyzna Wśród badanych osób znalazło się 65 kobiet i 29 mężczyzn. Co daje blisko 70% udział kobiet i ponad 30% udział mężczyzn w badaniu. Struktura próby wg wykształcenia podstawowe / gimnazjalne zawodowe średnie pomaturalne wyższe W badanej próbie znaleźli się przedstawiciele wszystkich poziomów wykształcenia. Najwięcej spośród nich stanowiły osoby posiadające średnie wykształcenie (38,30%) oraz zawodowe (21,28%). Po 14,89% uczestników badania stanowiły osoby z wykształceniem wyższym bądź podstawowym lub gimnazjalnym, a 10,64% osoby z wykształceniem pomaturalnym. 45

46 Struktura próby wg wieku poniżej 25 lat lat lat powyżej 40 lat Średnia wieku respondentów wyniosła 29,94. Jednakże w badaniu uczestniczyły zarówno osoby młode (najniższy wiek jaki zanotowano wynosił 19 lat), jak i starsze (najwyższy zaznaczony wiek wynosił 52 lata). Na powyższym wykresie zaprezentowano strukturę badanej próby w podziale na trzy grupy wiekowe. I tak w grupie do 25 lat znalazło się 37,23% respondentów, w grupie: lat: 25,53% badanych, w grupie lat: 14,89%, a wśród uczestników badania powyżej 40 lat: 13%. Kwestionariusz składał się z siedmiu następujących pytań: 1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z czasu realizacji usługi rynku pracy (od czasu zgłoszenia zainteresowania usługą do skorzystania z tej usługi)? 2. Czy uzyskał(a) Pan(i) oczekiwane informacje? 3. Czy poświęcono Panu(i) wystarczająco dużo czasu? 4. Czy sposób obsługi uznał(a)by Pan(i) za życzliwy? 5. Czy sposób obsługi określił(a)by Pan(i) jako rzetelny (dokładny)? 6. Czy świadczona usługa spełniła Pana(i) oczekiwania? 7. Czy dostęp do oczekiwanych informacji jest łatwy i szybki? 46

47 Udział odpowiedzi pozytywnych na poszczególne pytania kwestionariusza w latach 2009 i ,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 81,97% 75,53% 81,97% 85,11% 88,52% 87,23% 88,52% 86,17% 88,25% 78,72% 72,13% 69,15% 80,13% 79,79% rok 2010 rok Wyniki analizy uzyskanych odpowiedzi, ukazane na powyższym wykresie, wykazały, że poziom zadowolenia klientów z usług świadczonych przez nasz Urząd jest wysoki. Ponad 75% respondentów wskazało, że są zadowoleni z czasu realizacji usługi. W porównaniu z analizą odpowiedzi zaznaczonych w analogicznej ankiecie w 2009 roku nastąpił spadek poziomu zadowolenia o nieco ponad 6 punktów %. Odwrotnie przedstawiała się sytuacja w przypadku pytania 2. Ponad 85% respondentów wskazało, że uzyskali oczekiwane informacje, co w porównaniu z 2009 rokiem przyniosło wzrost poziomu zadowolenia o 3 punkty %. Największy udział pozytywnych odpowiedzi zarówno w roku bieżącym, jak i poprzednim (ponad 87%) zanotowano dla pytania dotyczącego wystarczającej ilości czasu poświęconego na obsługę klienta. Niecałe 87% badanych zaznaczyło odpowiedź TAK na pytanie o to, czy zostali obsłużeni w sposób życzliwy. Największy, bo o 10 punktów %, spadek poziomu zadowolenia klientów Urzędu zaobserwowano w obszarze dotyczącym rzetelności i dokładności sposobu obsługi. Podobnie jak przed rokiem najniższy udział odpowiedzi pozytywnych odnotowano dla przedostatniego pytania formularza ankiety. Niemniej jednak nadal był on bardzo wysoki (blisko 70%). 69,1% respondentów wskazało, że świadczona usługa spełniła ich oczekiwania. 79,7% uczestników badania ankietowego twierdziło, że dostęp do oczekiwanych informacji jest łatwy i szybki. Jest to wynik zbliżony do ubiegłorocznego. Podsumowując całościowo wyniki analiz należy uznać, że średnio ponad 80% klientów Urzędu jest zadowolonych z postaw, zachowań i pracy kluczowych pracowników. Realizacja projektu pn. Profesjonalny pracownik skuteczny Urząd jak najbardziej pozwoliła osiągnąć zakładane rezultaty. 47

48 Postęp finansowy realizacji projektu: Łączna wartość wydatków finansowych od początku realizacji projektu na koniec 2010 roku wyniosła ,75 zł, co stanowi 97,30% zobowiązań wynikających z umowy. Największą część kosztów stanowiły wydatki związane zatrudnieniem pracowników kluczowych: ,75 zł i stanowiły 97,07% kwoty planowanej. Kolejna część wydatków związana była ze zorganizowaniem szkoleń dla uczestników projektu na kwotę ,00 zł i stanowiły 99,80% wykonania planu. Kontrola projektu: W dniach r r. w siedzibie Beneficjenta - Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim, została przeprowadzona kontrola projektu pn.: Profesjonalny pracownik skuteczny urząd przez Instytucję Wdrażającą (IP 2) - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Celem kontroli była weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. W toku kontroli na podstawie przedstawionych dokumentów Zespół Kontrolujący WUP w Gdańsku stwierdził m.in.: w zakresie rozliczeń finansowych, kontrolowane pozycje wydatków przedstawionych we wnioskach o płatność są zgodne z wydatkami zawartymi w wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL, a także zostały rzeczywiście poniesione oraz są poparte stosownymi dokumentami księgowymi, zgodność sposobu rekrutacji uczestników projektu pod względem kwalifikowania ich do udziału w projekcie, Beneficjent (Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim) prawidłowo pozyskuje oraz przechowuje dane osobowe uczestników projektu, Beneficjent spełnił obowiązek dotyczący informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz poprawnie przechowuje i archiwizuje dokumentację dotyczącą realizacji projektu. W wyniku niniejszej kontroli realizacji projektu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości oraz uchybień. 48

49 w Gdańsku. W dniu 9 listopada 2010 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim została przeprowadzona kontrola (wizyta monitoringowa) projektu pn.: Profesjonalny pracownik skuteczny urząd przez Instytucję Wdrażającą (IP 2) - Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola dotyczyła rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej szkolenia modułowego dla pośredników pracy i doradców zawodowych PUP w Starogardzie Gdańskim. W toku kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził m.in.: szkolenie odbywało się zgodnie z przesłanym do WUP w Gdańsku harmonogramem, frekwencja na szkoleniu wyniosła 100%, dziennik zajęć był prowadzony prawidłowo i na bieżąco, uczestnicy szkolenia zostali poinformowani o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w pomieszczeniu, w którym odbywało się szkolenie znajdował się plakat z logotypami POKL, EFS i UE informujący o projekcie. W trakcie kontroli projektu wizyty monitoringowej nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości. 49

50 Ewaluacja zewnętrzna projektu: Prócz badania rezultatów miękkich projektu tut. Urząd zlecił firmie zewnętrznej wykonanie ewaluacji projektu. Do realizacji zadania wybrano jednostkę w postępowaniu przetargowym, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Najniższą cenę zaproponowała firma InfoAudit Sp. z o.o. z Warszawy. Celem głównym przeprowadzonej w listopadzie 2009 roku ewaluacji była analiza wpływu uzyskanego wsparcia na jakość, efektywność i dostępność usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych na terenie Powiatu Starogardzkiego. W badaniu wykorzystano następujące narzędzia i metody badawcze: analiza danych zastanych; badanie jakościowe (wywiady indywidualne) na grupie pracowników PUP; badania ankietowe na populacji pracowników PUP; badanie ankietowe na próbie klientów PUP. Jak można przeczytać w raporcie końcowym zrealizowanej ewaluacji: Dzięki realizacji projektu udało się zaspokoić potrzebę i konieczność zwiększenia zatrudnienia i wypełnienia obowiązujących standardów. Zatrudnienie kluczowych pracowników w dużym stopniu przyczyniło się do usprawnienia obsługi klientów. W świetle wyników badań należy jednoznacznie stwierdzić, że realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na poprawę relacji między klientem a urzędem. Większa część klientów wyraziła opinie o zauważalnej poprawie w zakresie jakości obsługi przez pracowników Urzędu w okresie ostatniego roku. W ramach badania zweryfikowano opinie m.in. na następujące kwestie przesądzające o fachowości obsługi klienta przez pośredników i doradców, a przez to o zadowoleniu klienta: dostęp do pełnej informacji, jakość i szybkość obsługi, terminowość załatwiania spraw, zadowolenie klientów. Także pracownicy PUP stwierdzili, że w okresie wdrażania projektu nastąpiła poprawa systemu organizacji pracy i funkcjonowania PUP Starogard Gdański. W badaniu ankietowym ocenie poddane były następujące elementy funkcjonowania Urzędu: dostępność informacji, formularzy, druków; czytelność informacji; terminowość załatwiania spraw; jakość obsługi. Analiza odpowiedzi wykazała, że wysoki odsetek bezrobotnych (96%) dobrze i bardzo dobrze ocenił poszczególne elementy funkcjonowania Urzędu. Klienci PUP uważają, że udzielana informacja jest jasna i precyzyjna. Pracownicy w sposób uprzejmy obsługują swoich klientów, a ich praca jest wykonywana fachowo i kompetentnie. Blisko 60% petentów zauważyła, że w okresie ostatniego roku lepiej załatwia się poszczególne sprawy w Urzędzie, w porównaniu do lat poprzednich. To jedynie streszczenie raportu końcowego przeprowadzonej ewaluacji. Zainteresowanych szczegółowymi informacjami zapraszamy do pokoju 10, po informacje bardziej szczegółowe. 50

51 Tytuł projektu: AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd. 08 marca 2010 roku ponownie złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie starogardzkim, który stanowił odpowiedź na informację dotyczącą naboru wniosków w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2010 rok. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, 23 marca 2009 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Starogardzkim został podpisany aneks do umowy ramowej o dofinansowanie Projektu systemowego w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS. Wartość projektu: Kwota dofinansowania z EFS, o której mowa, stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wartość projektu w 2010 roku wynosiła ,00 zł. Została ona przeznaczona na realizację nowo podejmowanych zadań (staże, szkolenia, dotacje), ale także na pokrycie kosztów stypendiów stażowych, które rozpoczęły się w 2009 roku, ale ich finansowanie nastąpiło dopiero w 2010 roku. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych CZAS REALIZACJI: od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 51

52 W projekcie, w 2010 roku udział wzięło 742 nowe osoby bezrobotne z terenu Powiatu Starogardzkiego oraz 180 beneficjentów ostatecznych kontynuujących udział w projekcie systemowym z 2009 roku. Łącznie, od początku realizacji projektu wsparcie zostało udzielone 1412 kobietom i 762 mężczyznom, co daje 2174 uczestników projektu. Sposób rozdysponowania kwoty przedstawia poniższy wykres pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe staże dla 513 osób szkolenia dla 272osób Indywidualny Plan Działania dla 249 osób , 00 zł dotacje dla 125 osób Grupa docelowa projektu: Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie starogardzkim skierowany jest do wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. W grupie osób aktywizowanych zakładano udział m.in.: osób długotrwale bezrobotnych, albo po zakończeniu kontraktu socjalnego, bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Beneficjentami ostatecznymi projektu są w równej mierze kobiety i mężczyźni, bez względu na miejsce zamieszkania i status społeczny. 52

53 Rodzaj wsparcia udzielonego uczestnikom projektu (wg płci) staż szkolenie dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej kobiety mężczyźni Rodzaj wsparcia udzielonego uczestnikom projektu (wg miejsca zamieszkania) staż szkolenie dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej miasto wieś 53

54 Rodzaje działalności gospodarczych zakładanych przez uczestników projektu (wg płci) serwis maszyn, urzędzeń pneumatycznych usługi prawnicze usługi ubezpieczeniowe osrót nieruchomościami usługi gastronomiczne usługi stolarskie usługi elektryczne, elektroniczne usługi opiekuńcze mechanika samochodowa usługi projektowe usługi leśne usługi inne (optyczne, hafciarskie, taxi usługi dekarsko-blacharskie usługi ślusarsko-spawalnicze usługi remontowe, budowlane usługi brukarsko-kamieniarskie agencja artystyczna, usługi muzyczne usługi fryzjerskie, kosmetyczne, solarium usługi czyszczenia, sprzątanie sprzedaż internetowa, usługi informatyczne handel produkcja % 20% 40% 60% 80% 100% kobieta mężczyzna 54

55 Rodzaje działalności gospodarczych zakładanych przez uczestników projektu (wg miejsca zamieszkania) serwis maszyn, urzędzeń pneumatycznych usługi prawnicze usługi ubezpieczeniowe osrót nieruchomościami usługi gastronomiczne usługi stolarskie usługi elektryczne, elektroniczne usługi opiekuńcze mechanika samochodowa usługi projektowe usługi leśne usługi inne (optyczne, hafciarskie, taxi usługi dekarsko-blacharskie usługi ślusarsko-spawalnicze usługi remontowe, budowlane usługi brukarsko-kamieniarskie agencja artystyczna, usługi muzyczne usługi fryzjerskie, kosmetyczne, solarium usługi czyszczenia, sprzątanie sprzedaż internetowa, usługi informatyczne handel produkcja % 20% 40% 60% 80% 100% miasto wieś 55

56 Rodzaje szkoleń zorganizowanych i przeprowadzonych w 2010 roku (wg płci) stylizacja paznokci - II stylizacja paznokci spawacz TIG II spawacz TIG spawacz MAG SEP II SEP I sekretarka - asystentka rękodzieło rachunkowość małej firmy przedstawiciel handlowy profesjonalna pomoc domowa i hotelowa pracownik roóbt wykończeniowych pracownik gastronomii pracownik ds. kadr i płac pomoc kuchenna operator koparko ładowarki III operator koparko ładowarki II operator koparko ładowarki nowoczesny sprzedawca murarz monter rusztowań kierowca wózków jezdniowych III kierowca wózków jezdniowych II kierowca wózków jezdniowych kelner-barman glazurnik florysta ECDL cieśla catering brukarz % 20% 40% 60% 80% 100% kobiety mężczyźni 56

57 Rodzaje szkoleń zorganizowanych i przeprowadzonych w 2010 roku (wg miejsca zamieszkania) stylizacja paznokci - II stylizacja paznokci spawacz TIG II spawacz TIG spawacz MAG SEP II SEP I sekretarka - asystentka rękodzieło rachunkowość małej firmy przedstawiciel handlowy profesjonalna pomoc domowa i hotelowa pracownik roóbt wykończeniowych pracownik gastronomii pracownik ds. kadr i płac pomoc kuchenna operator koparko ładowarki III operator koparko ładowarki II operator koparko ładowarki nowoczesny sprzedawca murarz monter rusztowań kierowca wózków jezdniowych III kierowca wózków jezdniowych II kierowca wózków jezdniowych kelner-barman glazurnik florysta ECDL cieśla catering brukarz % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% miasto wieś 57

58 Rezultaty projektu: Wśród beneficjentów ostatecznych projektu, od początku jego trwania, tj. od 2008 roku, zaktywizowanych zostało: 70 osób niepełnosprawnych (46K i 24M), 520 osób długotrwale bezrobotnych (383K i 137M), 1334 osoby w wieku do 25 roku życia (945K i 389M), 20 osób w wieku powyżej 55 roku życia (7K i 13M) oraz 1032 osoby z terenów wiejskich (699K i 333M). Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli udział w projekcie zgodnie ze ścieżką wsparcia uzyskali zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie oraz nabycie nowych kwalifikacji, umiejętności czy doświadczenia zawodowego, co znacząco wzmocniło ich potencjał na rynku pracy. W wyniku realizacji projektu 333 osoby rozpoczęły własną działalność gospodarczą, dzięki udziałowi w projekcie 270 osób podejmie zatrudnienie u pracodawcy. Kontrola projektu: W dniach r r. w siedzibie Beneficjenta - Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim, została przeprowadzona kontrola projektu pn.: Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie starogardzkim przez Instytucję Wdrażającą (IP 2) - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Celem kontroli była weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. W toku kontroli na podstawie przedstawionych dokumentów Zespół Kontrolujący WUP w Gdańsku stwierdził m.in.: w zakresie rozliczeń finansowych, kontrolowane pozycje wydatków przedstawionych we wnioskach o płatność są zgodne z wydatkami zawartymi w wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL, a także zostały rzeczywiście poniesione oraz są poparte stosownymi dokumentami księgowymi, na podstawie dobranej próby uczestników projektu, którzy rozpoczęli udział w projekcie w 2010 r., stwierdzono że osoby te kwalifikują się do udziału w projekcie, Beneficjent (Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim) prawidłowo pozyskuje oraz przechowuje dane osobowe uczestników projektu, Dane przekazane w kontrolowanych wnioskach o płatność dotyczące postępu rzeczowego i postępu finansowego są zgodne ze stanem rzeczywistym, 58

59 Beneficjent spełnił obowiązek dotyczący informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz poprawnie przechowuje i archiwizuje dokumentację dotyczącą realizacji projektu. W wyniku niniejszej kontroli realizacji projektu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości oraz uchybień. Ewaluacja projektu: Powiatowy Urząd Pracy zlecił firmie zewnętrznej wykonanie ewaluacji projektu systemowego. Do realizacji zadania wyłoniono jednostkę zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Najniższą cenę zaproponowała firma Grupa Gumułka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Celem głównym badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w okresie 1-31 sierpnia 2010 roku ewaluacji była ocena jakości projektu systemowego realizowanego przez PUP w Starogardzie Gdańskim w ramach Poddziałania POKL oraz wpływu podejmowanych w ramach projektu działań na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników. W badaniu wykorzystano następujące narzędzia i metody badawcze: analiza danych zastanych; wywiady telefoniczne (CATI) z osobami, które zakończyły udział w projekcie systemowym w 2009 r. losowa próba badawcza wyniosła 292 respondentów; wywiad indywidualny (IDI) z osobą do kontaktów roboczych. Jak można przeczytać w raporcie końcowym zrealizowanej ewaluacji: Działania realizowane w projekcie systemowym Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim są zgodne z dokumentami programowymi i realizują cele oraz wskaźniki Poddziałania 6.1.3, Działania 6.1 i Priorytetu VI POKL. Projekt systemowy wpisuje się również w powiatowe programy promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy. Spośród zastosowanych instrumentów rynku pracy największą efektywność (skuteczność) zatrudnieniową osiągają dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, przygotowanie zawodowe oraz staże. Ich stosowanie jest równocześnie zgodne i spójne z powiatowymi lokalnymi programami promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy. ( ) Większość uczestników projektu systemowego ocenia, że wsparcie udzielone im w ramach projektu było wystarczające, zarówno jeśli chodzi o dobór instrumentów, jak i 59

60 formę pomocy. Dłuższy okres stażu oraz większa kwota dofinansowania dotacją to najczęściej pojawiające się oczekiwania ze strony beneficjentów. Nie stwierdzono uchybień w zarządzaniu projektem systemowym ze strony beneficjenta systemowego. ( ) Beneficjent systemowy ocenia bardzo dobrze współpracę z instytucjami otoczenia przy realizacji projektu PO KL. Badanie realizacji wskaźników projektu realizowane przez PUP, jak i badanie CATI zrealizowane w ramach niniejszego badania wskazuje, że projekt systemowy osiągnął efektywność zatrudnieniową (znalezienie pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej) na poziomie około 50%. Beneficjenci wiążą poprawę swojej sytuacji na rynku pracy z udziałem w projekcie. Niemal wszyscy widzą pozytywny wpływ udziału w projekcie na ich sytuację zawodową. Uczestnicy oceniają wsparcie udzielone im w ramach projektu bardzo wysoko. Obok osób, które dzięki udziałowi w projekcie systemowym założyły firmę lub znalazły stałe zatrudnienie, większość pozostałych osób dostrzega wpływ udziału w projekcie na poczucie własnej wartości, chęć podnoszenia kwalifikacji, wiedzę i umiejętności, wiarę we własne siły itd. Uczestnicy projektu widzą największe zmiany we własnej sytuacji zawodowej w zakresie podniesienia kwalifikacji i samodzielnego poruszania się na rynku pracy. Najbardziej wymierne zmiany w sytuacji zawodowej uczestników projektu są związane z dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz stażami zawodowymi. Jednocześnie, wszystkie zastosowane instrumenty zanotowały wysoką efektywność zatrudnieniową na poziomie około 50%. To jedynie streszczenie raportu końcowego przeprowadzonej ewaluacji. Zainteresowanych wnikliwymi informacjami zapraszamy do pokoju 10, po informacje bardziej szczegółowe. 60

61 Tytuł projektu: EURONIANIA 45+ Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd. 17 lipca 2009 roku złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku projekt pn. Euroniania 45+, który stanowił odpowiedź na konkurs zamknięty w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków zakończyła się dnia 22 września 2009 roku. W wyniku prac Komisji Oceniającej Projekty projekt Euroniania 45+ został rekomendowany do dofinansowania. Spośród wszystkich złożonych 156 wniosków, 90 zostało wyłonionych w wyniku oceny formalnej i przekazanych do dalszej oceny. Projekt tut. Urzędu został sklasyfikowany na 14 miejscu, otrzymując średnią z 2 ocen: 89 punktów. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 grudnia 2009 roku. Wartość projektu: Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wartość projektu wynosi ,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na realizację działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 45 roku życia. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym CZAS REALIZACJI: od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku 61

62 Cel projektu: Celem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy 19 kobietom powyżej 45 roku życia, zagrożonym wykluczeniem społecznym, zamieszkującym teren Powiatu Starogardzkiego i zarejestrowanym w PUP jako osoby bezrobotne. Projekt jest realizowany w dwóch etapach: pierwsza edycja (8 osób) odbyła się od lutego do listopada 2010 r., a druga edycja rozpoczęła się we wrześniu 2010 r. i zakończy się w 2011 r. Dzięki oszczędnościom powstałym przy prawidłowej realizacji projektu zaistniała możliwość zorganizowania stażu dla dodatkowych 3 kobiet w 2011 roku. Działania: W ramach projektu zostanie przeprowadzona aktywizacja zawodowa i społeczna 19 beneficjentek ostatecznych poprzez zdiagnozowanie ich potrzeb, udzielenie niezbędnego wsparcia, przeszkolenie mające na celu podwyższenie kwalifikacji i przywrócenie wiary w swoje możliwości oraz zorganizowanie staży. W projekcie zaplanowano kompleksowe działania, ściśle dostosowane do potrzeb uczestniczek projektu, które będą stanowiły pierwsze kroki ku reintegracji zawodowej i społecznej. Projekt przewiduje także promocję projektu oraz akcję uświadamiającą pracodawców, że kobiety powyżej 45 roku życia, zagrożone wykluczeniem społecznym również mogą być dobrymi pracownikami. W tym celu zostanie zorganizowana kampania informacyjna poprzez plakaty na tablicach ogłoszeń, ulotki oraz informacje na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim. Rezultaty: Zastosowane działania korzystnie wpłyną na samoocenę uczestniczek, poprawią ich wizerunek, komunikację i motywację do pracy, pobudzą do przedsiębiorczego i perspektywicznego myślenia w zakresie swojego rozwoju zawodowego, a co za tym idzie poprawy sytuacji materialnej. Zostaną one objęte poradnictwem psychologicznym, psychospołecznym i doradztwem zawodowym, przejdą wielomodułowe szkolenie, które podniesie lub zmieni ich kwalifikacje i kompetencje zawodowe, zostanie dla nich zorganizowane 19 staży zawodowych. Wszystkie uczestniczki uzyskają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o zakończeniu stażu. Ponadto w wyniku realizacji projektu 19 kobiet nabędzie umiejętności: pracy w zespole lub pracy indywidualnej; komunikacyjne; radzenia sobie ze stresem; rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy, w kontakcie z pracodawcą i współpracownikami; poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy. Zwiększy się ich motywacja do działania; wiara i zaufanie we własne możliwości; poziom samooceny; aspiracji zawodowych i osobistych; zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania. 62

63 Tytuł projektu: Młodzi na start Cel projektu: Projekt przewiduje podjęcie działań mających na celu stworzenie możliwości nabycia i udokumentowania praktyki zawodowej. Działania i efekty: Młodym osobom, dla których barierę stanowi nieudokumentowany staż zawodowy projekt ułatwi zdobycie go poprzez organizację 50 miejsc stażowych. 4 osobom posiadającym wykształcenie ogólne bądź nieadekwatne do potrzeb rynku pracy projekt proponuje szkolenie zawodowe, a kolejnym 4 osobom samodzielny start w dorosłość poprzez założenie własnej działalności gospodarczej. Ponadto wszystkie 58 osób otrzymało wsparcie w postaci warsztatów przeprowadzonych przez tut. doradców zawodowych. Wszystkie osoby, które wzięły udział w projekcie zostały objęte Indywidualnym Planem Działań. Skuteczne działania w obszarze doradztwa zawodowego pozwoliły przełamać uczestnikom bariery w postaci niskiej samooceny, nieznajomości swoich predyspozycji, a co za tym idzie małej kreatywności i motywacji do pracy oraz braku umiejętności poruszania się na rynku pracy. Profesjonalna pomoc doradców zawodowych pozwoliła precyzyjnie określić ścieżki kariery zawodowej i świadomie nią kierować. Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia Źródło finansowania: środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra Liczba uczestników zakładana we wniosku: 58 osób bezrobotnych Zakładana efektywność: 65,52 % Wysokość pozyskanych środków: ,00 zł CZAS REALIZACJI: od 1 maja 2010 roku do 31 marca 2011 roku STAŻ 50 osób 4 osoby SZKOLENIE kominiarz DOTACJE 4 osoby 63

64 Tytuł projektu: Lepsze jutro Cel projektu: Ułatwienie osobom bezrobotnym powrotu do aktywności zawodowej oraz wzrost poziomu zatrudnienia w Powiecie Starogardzkim. Działania i efekty: Projekt przewidywał aktywizację zawodową przy zastosowaniu intensywnego doradztwa i poradnictwa zawodowego. Zaplanowano kompleksowe działania, ściśle dostosowane do potrzeb uczestników projektu, które stanowiły pierwsze kroki ku reintegracji zawodowej i społecznej, co w dalszej perspektywie przełoży się na sprawną współpracę z pośrednikami Urzędu oraz przyszłymi pracodawcami. Przewidziano do realizacji te formy wsparcia, które najskuteczniej zniwelują w/w bariery. Podwyższenie kwalifikacji w wyniku szkolenia oraz poradnictwo zawodowe pozwoliły na powstrzymanie dezaktualizacji zawodu, zwiększyły konkurencyjność uczestników projektu na rynku pracy oraz dały szansę powrotu na rynek pracy i podjęcie pracy w nowym zawodzie. Zdobycie doświadczenia zawodowego w formie robót publicznych podniosło samoocenę pracowników oraz chęci i motywację do SZKOLENIE pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni 8 osób 8 osób SZKOLENIE wypieki ciast ROBOTY PUBLICZNE 15 osób pozostania aktywnymi na rynku pracy. Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus Źródło finansowania: środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra Liczba uczestników zakładana we wniosku: 31 osób bezrobotnych Zakładana efektywność: 62,5 % Wysokość pozyskanych środków: ,00 zł CZAS REALIZACJI: od 1 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 64

65 PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd. dnia 30 marca 2010 roku złożył wystąpienie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, które stanowiło odpowiedź na informację dotyczącą naboru wniosków i wystąpień. Po zakończeniu weryfikacji złożonych dokumentów do tut. PUP została przesłana informacja, że Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu 10 września 2010 roku podjął decyzję, iż w 2010 roku nie będą udzielane dofinansowania na realizację projektów wynikających z wniosków i wystąpień złożonych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarach A, B, D i E. Rozpatrywane będą jedynie wnioski dotyczące pomocy w zakresie odtworzenia majątku warsztatów terapii zajęciowej, zniszczonego w wyniku powodzi, w ramach obszaru F programu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że złożone wystąpienie będzie można realizować w 2011 roku, w związku z czym poniżej został przedstawiony opis procedur Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II oraz wniosków złożonych przez zakłady opieki zdrowotnej i placówki edukacyjne tut. powiatu. Program wyrównywania różnic między regionami II Źródło finansowania: środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wysokość wnioskowanych środków: łącznie: ,35 zł W tym: obszar B : ,35zł obszar D : ,00 zł 65

66 Cel programu: 1. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej społecznej. 2. Celami operacyjnymi programu są: poprawa wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych placówek edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej, rozwój infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych, zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne, poprawa dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Przeznaczenie pomocy: Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II pozwala przeznaczyć środki na działania usuwające różnice między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym na likwidację barier w placówkach edukacyjnych i zakładach opieki zdrowotnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania oraz likwidację barier transportowych. OBSZAR A wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny OBSZAR B likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania Program przewiduje udzielanie pomocy regionalnej w ramach następujących obszarów OBSZAR D likwidacja barier transportowych OBSZAR F utworzenie warsztatów terapii zajęciowej Realizacja programu: 66

67 Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim pełniący rolę realizatora programu, przygotował wystąpienie do PFRON w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami w imieniu wszystkich zainteresowanych projektodawców. Możliwość ubiegania się o środki finansowe miały: fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz gmin i powiatów - na likwidację barier transportowych (zakup samochodów 9-cio osobowych i autobusów); zakłady opieki zdrowotnej i placówki edukacyjne - na likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Wnioski w sprawie uczestnictwa w realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II złożyli: 1. Gmina Kaliska Nazwa projektu: Kaliska integracyjne przedszkole bez barier Wnioskowana kwota dofinansowania: ,97 zł, Wkład własny beneficjenta: ,97 zł 2. Urząd Gminy Osieczna Nazwa projektu: Przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Osiecznej Wnioskowana kwota dofinansowania: ,00 zł, Wkład własny beneficjenta: ,61 zł 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji Nazwa projektu: Bezpieczeństwo niepełnosprawnych wymiana nawierzchni na antypoślizgową ułatwiających komunikację i bezpieczne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych Wnioskowa kwota dofinansowania: ,62 zł, Wkład własny beneficjenta: ,63 zł 4. Urząd Gminy Smętowo Graniczne Nazwa projektu: Wykonanie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych Wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł, Wkład własny beneficjenta: ,00 zł 5. Gmina Miejska Starogard Gdański 67

68 Nazwa projektu: Likwidacja barier architektonicznych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim remont oraz przebudowa węzłów sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych Wnioskowana kwota dofinansowania: ,00 zł, Wkład własny beneficjenta: ,98 zł 6. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gd. Nazwa projektu: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z wymianą posadzki na łatwo zmywalną z płytek antypoślizgowych w oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu (Nr XV) Wnioskowana kwota dofinansowania: ,50 zł, Wkład własny beneficjenta: ,50 zł 7. Urząd Gminy w Zblewie Szkoła w Borzechowie Nazwa projektu: Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie Wnioskowana kwota dofinansowania: ,64 zł, Wkład własny beneficjenta: ,64 zł 8. Urząd Gminy w Zblewie Szkoła w Kleszczewie Kościerskim Nazwa projektu: Przystosowanie sal lekcyjnych dla uczniów niepełnosprawnych i utwardzenie podjazdu dla samochodów osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim Wnioskowana kwota dofinansowania: ,06 zł, Wkład własny beneficjenta: ,07 zł 9. Urząd Gminy w Zblewie Szkoła w Pinczynie Nazwa projektu: Szkoła bez barier przystosowanie budynku szkolnego dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie Wnioskowana kwota dofinansowania: ,32 zł, Wkład własny beneficjenta: ,35 zł 10. Urząd Gminy w Zblewie Szkoła w Kleszczewie Nazwa projektu: Budowa pochylni, likwidacja progów i modernizacja sal lekcyjnych dla oddziałów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim 68

69 Wnioskowana kwota dofinansowania: ,27 zł, Wkład własny beneficjenta: ,27 zł 11. Urząd Gminy w Zblewie Szkoła w Zblewie Nazwa projektu: Remont toalet przystosowanie dla osób niepełnosprawnych Zespół Szkół Publicznych w Zblewie Wnioskowana kwota dofinansowania: ,00 zł, Wkład własny beneficjenta: ,09 zł 12. Urząd Gminy w Zblewie Szkoła w Zblewie Nazwa projektu: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie Wnioskowana kwota dofinansowania: ,92 zł, Wkład własny beneficjenta: ,00 zł 13. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pogoda Nazwa projektu: Zakup samochodu Bus 9-cio osobowego z podjazdem Wnioskowana kwota dofinansowania: ,00 zł, Wkład własny beneficjenta: ,00 zł 14. Zespół Caritas Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim Nazwa projektu: Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych Wnioskowana kwota dofinansowania: ,00 zł, Wkład własny beneficjenta: ,00 zł. 69

70 DZIEŃ PROMOCJI INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ IDG W dniu 14 kwietnia 2010 roku w Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim odbyła się druga edycja Dnia Promocji Indywidualnej Działalności Gospodarczej IDG pn. Pomorski Dzień Przedsiębiorczości. Organizatorem wydarzenia w Powiecie Starogardzkim był Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim, przy partnerskiej Dzień Promocji współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. Indywidualnej Działalności Przedsięwzięcie zostało zorganizowane z myślą o Gospodarczej IDG osobach bezrobotnych i poszukujących pracy z Powiatu Starogardzkiego oraz studentach i uczniach klas Odbył się: maturalnych. Dzień Przedsiębiorczości przyciągnął ponad 300 osób zamierzających w przyszłości otworzyć własną firmę. Jego celem było przybliżenie obowiązujących przepisów prawa i procedur przy zakładaniu własnej 14 kwietnia 2010 roku w Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gd. działalności gospodarczej oraz wspieranie rozwoju Udział wzięło: jednoosobowych firm założonych przez osoby bezrobotne i przekształcaniu się ich w mikroprzedsiębiorstwa. Działania: 30 wystawców - przedstawicieli zaproszonych instytucji oraz ponad 300 osób W trakcie Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości uczestnicy mogli: zainteresowanych założeniem własnej uzyskać informacje o sposobie postępowania działalności i uczniów szkół i procesie zakładania własnej firmy, wymaganiach ponadgimnazjalnych i niezbędnych dokumentach, bezpośrednio u przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces uruchomienia działalności gospodarczej; dowiedzieć się o źródłach finansowania umożliwiających założenie własnej firmy oraz o innych możliwościach wsparcia; 70

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Jaworzno, kwiecień 2011r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZ D PRACY

POWIATOWY URZ D PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła osób w tym 6067 kobiet i była

W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła osób w tym 6067 kobiet i była W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła 11568 osób w tym 6067 kobiet i była wyższa o 1527 osób od liczby bezrobotnych na koniec 2000r.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2009 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starogardzie Gdańskim z dnia 4.12.2009 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK L.P. ŹRÓDŁO FINANSO- WANIA NAZWA LICZBA OSÓB OKRES REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. ( Dz. U. Nr 77, Poz.93). Powiatowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08, fax. 87 643-58-03, e-mail: biau@praca.gov.pl Augustów, 3 września 2009 INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2011 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W kwietniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kuźnia przyszłych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK STAROGARD GDAŃSKI, KWIECIEŃ 2013 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 203 r. wg stanu na dzień 3.03.204 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw rozwoju

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10 Kłodzko, dnia 15.01.2014 r. C/RU.PR.410.1.2014 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. CAZ.412/10/TW/14 Ryki, dnia 04.09. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01. 31.08. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 214 r. Tarnów 215 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH W 2011 R. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010r w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w marcu 2010r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w marcu 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W ROKU 2011 Radzyń Podlaski, styczeń 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2014 r. wg stanu na dzień 03.02.2015 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Świdnik 2014 Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest organizacja szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Tomaszów Maz. 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania etatów bezpośrednie ogółem Zakres rzeczowy / Parametry

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Jaworzno, maj 2012r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia stan z r.

Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007r.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Szczecin 2011 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 30 kwietnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 211 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH SŁUBICE, GRUDZIEŃ 211 1 SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. Skuteczność i efektywność szkoleń organizowanych w 211r.

Bardziej szczegółowo

Materiały na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Materiały na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim Materiały na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 29.05.2017 r. 1. Stopa bezrobocia* w powiecie sępoleńskim w latach 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo