Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r.

2 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program: Aktywni niepełnosprawni. Program adresowany był do osób niepełnosprawnych - bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile. Celem programu było: 1. Rozpoznanie oczekiwań osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej. 2. Nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności z zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy. 3. Kontynuowanie współpracy z dotychczasowymi pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, a także pozyskanie nowych partnerów na lokalnym rynku pracy. 4. Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji osób niepełnosprawnych do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. 5. Zapewnienie powrotu na rynek pracy 10% beneficjentów programu. 6. Zapoznanie niepełnosprawnych z informacjami o możliwościach skorzystania z różnorodnej pomocy świadczonej przez instytucje funkcjonujące na lokalnym rynku pracy. Z programu skorzystało łącznie 308 osób niepełnosprawnych będących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, w tym 241 posiadających status osoby bezrobotnej i 67 osób posiadających status poszukującego pracy. W ramach realizacji programu zorganizowano spotkania informacyjno - doradcze dla osób niepełnosprawnych z udziałem: pośrednika pracy, specjalisty ds. szkoleń, doradcy zawodowego, lidera Pilskiego Klubu Pracy, a także przedstawiciela Zespołu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Uczestnicy uzyskali informacje o możliwościach aktywizacji zawodowej, a także o formach pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych świadczonych przez ww. instytucje. 2

3 Została przeprowadzona także ankietyzacja, mająca na celu rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej, udziału w zajęciach aktywizacyjnych oraz skorzystania z pomocy świadczonych przez Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Instytucje te były na bieżąco informowane o potrzebach zgłaszanych przez beneficjentów. Odbyły się szkolenia osób niepełnosprawnych w zakresie: księgowy w małej i średniej firmie, fakturowanie i obsługa kas fiskalnych, obsługa komputera w stopniu średniozaawansowanym, pracownik administracyjno-biurowy, kierowca wózka jezdniowego. Osoby niepełnosprawne posiadające status osoby bezrobotnej były kierowane do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Bezrobotni kierowani byli również na staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy programu korzystali z usług doradców zawodowych w ramach informacji i poradnictwa indywidualnego. Osoby zainteresowane zostały skierowane do Pilskiego Klubu Pracy na warsztaty, celem pozyskania umiejętności z zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy. Opracowane zostały ulotki informacyjne dla niepełnosprawnych: Instytucje publiczne działające na rzecz osób niepełnosprawnych, Szkolenia osób niepełnosprawnych, Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz pracować?, Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Pracodawcom udostępniane były informatory o korzyściach wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Założenia programu przyjęto na podstawie sprawozdawczości statystycznej. Źródłem dodatkowych informacji weryfikujących założenia w trakcie jego realizacji był wynik prowadzonej do końca lipca 2006 r. ankietyzacji, która służyła poszerzaniu wiedzy o postawach, oczekiwaniach i barierach zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Raport z realizacji programu zawarto w II części opracowania, poprzedzając go informacją o osobach niepełnosprawnych na tle ogólnej informacji o pilskim rynku pracy w 2006 r. 3

4 I SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POWIECIE PILSKIM W OKRESIE STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2006 R. 1. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY ZAREJESTROWANE W PUP W PILE. Na koniec grudnia 2006 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowane były 284 osoby niepełnosprawne, z tego jako: bezrobotne 184 osoby, poszukujące pracy 100 osób. Bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowiły 2,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych wg stanu na koniec grudnia 2006 r., co w porównaniu z 2005 r. oznacza nieznaczny wzrost o 0,1 punktu procentowego. W okresie tym spadła również o 2,9% liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych ze statusem poszukujących pracy. Natomiast liczebność grupy bezrobotnych osób niepełnosprawnych zmalała o 32 osoby (o 14,8%) w przeciwieństwie do poszukujących pracy, gdzie odnotowano wzrost o 10 osób (o 11,1%). Stan na koniec okresu Niepełnosprawni ogółem Osoby Dynamika % Osoby bezrobotni Dynamika % Z tego: poszukujący pracy Osoby Dynamika % Grudzień 2005 r , , ,00 Styczeń 2006 r , , ,0 Luty , , ,2 Marzec , , ,8 Kwiecień , , ,1 Maj , , ,0 Czerwiec , , ,9 Lipiec , , ,7 Sierpień , , ,00 Wrzesień , , ,73 Październik , , ,39 Listopad , , ,67 Grudzień , , ,28 Analiza danych zawartych w tabeli pozwala więc zauważyć, że w korzystniejszej sytuacji były osoby niepełnosprawne bezrobotne. 4

5 2. WYBRANE GRUPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2.1 Na koniec grudnia 2006 r. wśród zarejestrowanych osób niepełnosprawnych ogółem dominowały kobiety 157 osób, które stanowiły 55,3% ogółu niepełnosprawnych (na koniec grudnia 2005 r. odpowiednio: 171 kobiet, które stanowiły 55,9% ogółu niepełnosprawnych). Wśród ogółu bezrobotnych kobiety stanowiły także większość. Na koniec grudnia 2006 r. było zarejestrowanych 4555 kobiet, tj. 63,0% ogółu bezrobotnych (w grudniu 2005 r. odpowiednio: 5376 kobiet, tj. 59,0% ogółu bezrobotnych). Z danych tych wynika, że większe niż mężczyźni problemy z wejściem na rynek pracy mają wszystkie kobiety, niezależnie od tego, czy posiadają, czy też nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 37,0 63,0 44,1 55,9 Mężczyźni Kobiety 20% 10% 0% Bezrobotni ogółem Bezrobotne osoby niepełnosprawne Wykres 1. Bezrobotni według płci w powiecie pilskim stan na koniec grudnia 2006r. 5

6 2.2 Na koniec grudnia 2006r. zanotowano w ewidencji urzędu 24 bezrobotnych niepełnosprawnych z prawem do zasiłku. Stanowili oni 13,0% w grupie bezrobotnych osób niepełnosprawnych i 2,8% wśród bezrobotnych ogółem. Wartość 13,4% posiadał na koniec grudnia 2006r. wskaźnik udziału osób niepełnosprawnych bezrobotnych uprawnionych do otrzymania zasiłku wśród bezrobotnych ogółem. Tendencje zmian w strukturze osób bezrobotnych, którym to prawo przysługiwało ilustruje wykres 2. 25% 20,6 20% 19,0 15% 11,4 18,4 11,6 13,0 10% 11,0 10,5 10,1 12,0 5% 0% XII 2002 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 Bezrobotni ogółem Bezrobotni niepełnosprawni Wykres 2. Bezrobotni z prawem do zasiłku w powiecie pilskim w okresie XII 2002r. XII 2006r. 2.3 Liczba osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy ukształtowała się w końcu grudnia 2006r. na poziomie 124 osób ogółem, a ich udział w liczebności omawianej grupy wyniósł 43,7%. Natomiast w grudniu 2005 r. poziom ten wynosił odpowiednio 125 osób, tj. 40,8%. Grupę osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie i pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy charakteryzowały następujące wskaźniki: niski poziom wykształcenia, wyrażający się 72,6% udziałem osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej, wskaźnik 33,9% udziału osób bez kwalifikacji, znaczny, bo wynoszący 59,7% udział kobiet, 45,2% udział osób w wieku powyżej 50 lat. 6

7 do 1 m-ca; 7,4% pow. 24 m-cy; 23,9% 1-3 m-cy; 17,3% m-cy; 19,7% 6-12 m-cy; 17,6% 3-6 m-cy; 14,1% Wykres 3. Struktura osób niepełnosprawnych ogółem według czasu pozostawania bez pracy stan na koniec grudnia 2006r. do 1 m-ca; 7,9% pow 24 m-cy; 31,5% 1-3 m-cy; 17,8% m-cy; 13,7% 6-12 m-cy; 15,1% 3-6 m-cy; 14,0% Wykres 4. Struktura osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy stan na koniec grudnia 2006r. 2.4 Zarejestrowane osoby niepełnosprawne w końcu grudnia 2006r. posiadały w większości wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej i poniżej 117 osób, tj. 41,2%. Na wysokim poziomie utrzymywała się również liczba osób niepełnosprawnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym 90 osób, tj. 31,7%. Osoby niepełnosprawne o najniższym wykształceniu stanowiły zatem grupę liczącą 207 osób, tj. 72,9%. Wykształcenie średnie ogólnokształcące posiadało 10 osób, tj. 3,5%, wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 59 niepełnosprawnych, tj. 20,8%. Natomiast wykształceniem wyższym legitymowało się tylko 8 osób, tj. 2,8% ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych. 7

8 Strukturę osób niepełnosprawnych pod względem wykształcenia przedstawia poniższy wykres. gimnazjalne i poniżej 41,2% wyższe 2,8% policealne i średnie zawodowe 20,8% zasadnicze zawodowe 31,7% średnie ogólnokształcące 3,5% Wykres 5. Osoby niepełnosprawne wg wykształcenia - stan na koniec grudnia 2006r. gimnazjalne i poniżej 34,5% wyższe 4,7% policealne i średnie zawodowe 22,7% zasadnicze zawodowe 32,3% średnie ogólnokształcące 5,8% Wykres 6. Osoby bezrobotne wg wykształcenia stan na koniec grudnia 2006r. 8

9 2.5 Spośród ogólnej liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2006 r. określone stopnie niepełnosprawności posiadały: ogółem w tym: bezrobotni osoby lekki umiarkowany znaczny 13 1 Najliczniejszą grupę, tj. 63,4% zarejestrowanych niepełnosprawnych ogółem stanowiły osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności. Udział osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wyniósł 32,0%, natomiast znacznym 4,6%. Omawianą grupę charakteryzowały - wg stanu na koniec grudnia 2006r. - następujące rodzaje schorzeń: osoby niepełnosprawne ogółem w tym: bezrobotni upośledzenie narządu ruchu epilepsja 5 5 choroby neurologiczne choroby układu pokarmowego, układu moczowo - płciowego 4 3 choroby psychiczne choroby układu oddechowego i układu krążenia choroby narządu wzroku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 18 8 upośledzenie umysłowe 16 3 nieustalony inne

10 II DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROGRAMU. 1. W okresie od stycznia do grudnia 2006 r. z ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących wyłączono ogółem 512 osób, w tym z powodu: Razem z tego: bezrobotni poszukujący pracy - podjęcia pracy subsydiowanej niesubsydiowanej rozpoczęcia szkolenia rozpoczęcia stażu utraty statusu osoby niepełnosprawnej Z powyższych danych statystycznych wynika, że zdecydowaną większość wyłączeń w grupie osób niepełnosprawnych z ewidencji stanowiły podjęcia pracy ponad 40,0%. Beneficjenci programu Aktywni niepełnosprawni w okresie od maja do grudnia 2006r. zostali: objęci poradnictwem zawodowym 308 osób, skierowani na szkolenia 13 osób, skierowani na staże 3 osoby, skierowani na przygotowanie zawodowe 10 osób, skierowani do prac interwencyjnych 3 osoby, zatrudnieni w ramach ofert niesubsydiowanych 48 osób, skierowani do Klubu Pracy 16 osób. 2. Doradcy zawodowi udzielili w 2006 r. 308 porad osobom objętym programem,, Aktywni niepełnosprawni, z tego: - osobom niepełnosprawnym bezrobotnym osób - osobom niepełnosprawnym poszukującym pracy - 67osób. 10

11 W ramach poradnictwa zawodowego beneficjenci pozyskiwali informacje na temat: możliwości aktywizacji zawodowej, aktywnych technik poszukiwania zatrudnienia, zasad przygotowania i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, możliwości skierowania na szkolenie, ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, zakładów pracy chronionej, możliwości uzyskania pomocy w lokalnych instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych Doradca pomagał także beneficjentom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Każdy uczestnik projektu otrzymał teczkę,,poradnictwo Zawodowe zawierającą: -wzór CV, wzór listu motywacyjnego, zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto uczestnicy projektu otrzymali ulotki,,instytucje publiczne działające na rzecz osób niepełnosprawnych,,,jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz pracować?,,,poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych,,,szkolenia osób niepełnosprawnych,,,usługi rynku pracy,,,jak poszukiwać pracy. 3. Na organizowane w 2006 r. szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Pile skierował ogółem 23 osoby niepełnosprawne, z tego: 13 osób posiadających status bezrobotnego i 10 osób poszukujących pracy, umożliwiając im nabycie, zmianę, podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych odpowiednio do potrzeb rynku pracy. W ramach programu do odbycia szkoleń skierowano 13 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci brali udział w następujących szkoleniach: księgowy w małej firmie 1 osoba, fakturowanie i obsługa kas fiskalnych 5 osób, obsługa komputera w stopniu średnio zaawansowanym 3 osoby, podstawy j. angielskiego 1 osoba, obsługa wózków widłowych 3 osoby. Uczestnikami szkoleń było 9 osób poszukujących pracy i 4 osoby bezrobotne. 7 osób posiadało orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, a 6 osób w stopniu umiarkowanym. Wśród uczestników szkoleń wykształceniem podstawowym legitymowały się 3 osoby, 4 osoby zasadniczym zawodowym, 5 osób wykształceniem średnim i 1 osoba wyższym. Zdecydowana większość osób, bo aż 84,6% była w wieku powyżej 25 lat. Tylko 2 osoby były w wieku poniżej 25 roku życia. Spośród osób uczestniczących w szkoleniach wyróżnić można osoby zarejestrowane do 6 miesięcy 6 osób, powyżej 12 miesięcy - 5 osób i powyżej 2 lat 2 osoby. 11

12 4. W 2006 roku z aktywizacji zawodowej w formie stażu skorzystało 5 osób niepełnosprawnych bezrobotnych. W ramach programu na staż skierowano 3 osoby bezrobotne niepełnosprawne na następujące stanowiska: doradca handlowy, referent, pomoc księgowego. Dwóch stażystów posiadało orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, jeden w stopniu umiarkowanym. Dwie osoby posiadały wykształcenie średnie, natomiast jedna osoba wykształcenie wyższe. Wszystkie skierowane osoby pozostawały bez pracy do sześciu miesięcy. 5. Do odbycia przygotowania zawodowego w 2006 roku skierowano 10 beneficjentów programu w wieku powyżej 25 roku życia, z tego 9 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności i 1 osoba stopień umiarkowany. W ramach przygotowania zawodowego osoby niepełnosprawne zajmowały stanowiska: pomoc księgowej, opiekunka, pracownik gospodarczy, pracownik ochrony mienia i osób, archiwista, animator kultury. Uczestnicy przygotowania zawodowego legitymowali się wykształceniem podstawowym - sześć osób, wykształceniem zasadniczym zawodowym- jedna osoba, wykształceniem średnim - trzy osoby. Jedna osoba reprezentowała kategorię wiekową do 25 roku życia, natomiast w przedziale wiekowym od 26 do 50 roku życia było sześć osób. Trzy osoby były w wieku powyżej 50 roku życia. Wśród skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego 7 osób pozostawało bez pracy do 6 m-cy, 2 osoby powyżej 12 m-cy i jedna osoba powyżej 24 m-cy. 12

13 6. W okresie od maja do grudnia 2006 r. do wykonywania prac interwencyjnych skierowane zostały 3 osoby niepełnosprawne na stanowiska: referent, pracownik biurowy, pracownik gospodarczy. Dwie osoby posiadały stopień lekki niepełnosprawności i jedna osoba stopień umiarkowany. Dwie osoby legitymowały się wykształceniem wyższym, jedna osoba ukończyła szkołę podstawową. Dwóch niepełnosprawnych zarejestrowanych było powyżej 24 m-cy, jedna osoba pozostawała bez pracy do 6 miesięcy. Były to osoby w wieku: do 25 1 osoba, powyżej 50 roku życia 2 osoby. 7. W 2006 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pile dysponował ofertami pracy, w tym 135 ofertami dla osób niepełnosprawnych. Spośród zarejestrowanych niepełnosprawnych 206 osób zostało wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy: bezrobotni poszukujący pracy subsydiowanej niesubsydiowanej Pracę niesubsydiowaną podjęło 48 beneficjentów programu, z tego znaczna większość to bezrobotni 41 osób (85,4%), pozostałe 7 osób (14,6%) to poszukujący pracy. Beneficjenci zatrudnieni w ramach ofert niesubsydiowanych podjęli pracę m.in. na stanowiskach: referent, magazynier, operator wózka jezdniowego, pracownik monitoringu 13

14 pomoc introligatora, sprzątaczka, pracownik gospodarczy, dozorca, pakowacz, operator maszyn. Spośród beneficjentów programu, którzy podjęli zatrudnienie wyróżnić można 26 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, 18 osób w stopniu umiarkowanym i 4 osoby w stopniu znacznym. Wśród nich większość stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym (50,0%), najmniejszą grupę stanowili niepełnosprawni z wykształceniem wyższym (8,3%) wykształcenie podstawowe wykształcenie zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wykształcenie wyższe Wykres 7: Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych biorących udział w programie,,aktywni Niepełnosprawni. Beneficjenci, którzy podjęli zatrudnienie należeli do grup osób zarejestrowanych w okresach: do 6 miesięcy 32 osoby, od 6 do 12 miesięcy 6 osób, powyżej 12 miesięcy 3 osoby, powyżej 24 miesięcy 7 osób. 14

15 8. W ramach realizowanego programu 16 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w warsztatach aktywizujących w Pilskim Klubie Pracy. Tematyka zajęć obejmowała: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, motywowanie do działania celem podniesienia poczucia własnej wartości, umiejętność przedstawiania swoich mocnych stron. Pod względem kategorii wiekowej niepełnosprawni biorący udział w warsztatach to osoby w wieku: roku życia 6 osób, roku życia 2 osoby, roku życia - 5 osoby powyżej 50 roku życia 3 osoby. Uczestnicy zajęć posiadali następujące wykształcenie: podstawowe 4 osoby, zawodowe 6 osób średnie 6 osób. Osoby te były zarejestrowane w okresach: powyżej 6 miesięcy 4 osoby 6-12 miesięcy 2 osoby powyżej 12 miesięcy 8 osób powyżej 24 miesięcy 2 osoby. tabela. Informację o realizacji programu Aktywni niepełnosprawni przedstawia w poniższa 15

16 INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI w okresie od r. do r. Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa zawodowego Liczba osób skierowanych na szkolenia Liczba osób skierowanych na staże Liczba osób skierowanych na przygotowanie zawodowe Liczba osób skierowanych na prace interwencyjne Liczba osób zatrudnionych w ramach ofert niesubsydiowanych Liczba osób skierowanych do Klubu Pracy Osoby niepełnosprawne bezrobotne 241* *** 5 Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy 67** **** 11 Ogółem * 60 osób skorzystało jednocześnie z poradnictwa zawodowego i innych form aktywizacji zawodowej ** 24 osoby skorzystały jednocześnie z poradnictwa zawodowego i innej formy aktywizacji zawodowej *** 29 osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie w ramach ofert proponowanych przez PUP **** 6 osób poszukujących pracy podjęło zatrudnienie w ramach ofert proponowanych przez PUP

17 9. Wydatki Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu. Na aktywację osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy uczestniczących w programie wydatkowano ogółem ,70 zł, z tego: ,40 zł- środki FP, 7 238,30 - środki PFRON. Środki PFRON służyły aktywizacji niepełnosprawnych w ramach szkoleń osób poszukujących pracy, środki FP natomiast wydatkowane były na staż, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne i szkolenia osób bezrobotnych. Zauważyć można, iż porównywalnie najwięcej środków FP przeznaczono na aktywizację osób bezrobotnych w ramach stażu i przygotowania zawodowego. Prawie o połowę mniej środków FP wydatkowano na prace interwencyjne i szkolenia. Ogółem na szkolenia niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy przeznaczono środki FP i PFRON w łącznej kwocie ,70 zł, tj. 953,44 zł średnio na osobę. Średni koszt aktywizacji 1 osoby w programie wyniósł 1 302,82 zł. PODSUMOWANIE Założone cele programu zostały zrealizowane: 1. Dokonano ankietyzacji osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej. Nie wszystkie jednak osoby deklarujące chęć skorzystania z różnych form pomocy podjęły stosowne działania. Z usług Zespołu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zamierzało skorzystać 15 osób, jednak żadna o taką pomoc nie wystąpiła. 87 osób deklarowało chęć skorzystania z usług Pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jednak żadna z nich o taką pomoc się nie zwróciła. Z usług ośrodków pomocy społecznej chciały skorzystać 62 osoby. Wnioski o stosowne wsparcie złożyło tylko 8 osób. Z form aktywizacji świadczonych przez PUP w Pile zamierzało skorzystać 60 osób, skorzystało 77 osób niepełnosprawnych. Chęć skorzystania z usług doradców zawodowych deklarowały 83 osoby, łącznie udzielono 308 porad. 2. Osoby niepełnosprawne uzyskały niezbędne informacje z zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy. Zainteresowani beneficjenci tj.16 osób brało udział w warsztatach aktywizujących w Pilskim Klubie Pracy.

18 3. PUP w Pile kontynuował współpracę z dotychczasowymi pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, a także pozyskał nowych partnerów na lokalnym rynku pracy, w wyniku czego 48 osób podjęło pracę niesubsydiowaną, 3 osoby odbyły staż, 10 osób przygotowanie zawodowe i 3 osoby skierowano do prac interwencyjnych. 4. Dostosowano umiejętności i kwalifikacje zainteresowanych osób niepełnosprawnych do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. 5. Niepełnosprawnych zapoznano z informacjami o możliwościach skorzystania z różnorodnej pomocy świadczonej przez instytucje funkcjonujące na lokalnym rynku pracy. Informacji takich udzielano w trakcie spotkań grupowych i rozmów indywidualnych z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych w tym zakresie ulotek. 6. Z objętych programem 308 osób niepełnosprawnych 53 osoby podjęły pracę (17,2% beneficjentów), z tego: po warsztatach aktywizacji 1 osoba, po stażu 2 osoby, po przygotowaniu zawodowym 1 osoba, po szkoleniach 1 osoba, prace niesubsydiowaną

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU NIU Stan na koniec I półrocza 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, luty 2013r.

Jaworzno, luty 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworzno.pl,

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej.

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Justyna Piasecka Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Tabela nr 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób niepełnosprawnych na lubelskim rynku pracy w latach Lublin, lipiec 2008 r.

Sytuacja osób niepełnosprawnych na lubelskim rynku pracy w latach Lublin, lipiec 2008 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, Sytuacja osób niepełnosprawnych na lubelskim rynku pracy w latach 2004-2007 Lublin, lipiec 2008 r. Spis treści Wstęp..3 1. Informacje ogólne.....3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. - dotyczy mieszkańców miasta Tychy I. Liczba przyjętych wniosków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. CAZ.412/10/TW/14 Ryki, dnia 04.09. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01. 31.08. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/2/AM/13 Ryki, dnia 05.03.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 28.02.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2009r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2009r URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LISTOPADZIE 2009r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LISTOPADZIE 2009r URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LISTOPADZIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem DZIAŁ. SBY WYŁĄCZNE Z EWIDENCJI SÓB NIEPEŁNSPRAWNYCH W PÓŁRCZU SPRAWZDAWCZYM Bezrobotni Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z z zarejestrowani w zarejestrowani okresie do m-cy od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lipca 2010 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowane były 7153 osoby

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 6 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 7 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

O STRUKTURZE BEZROBOCIA

O STRUKTURZE BEZROBOCIA Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi 93-121, ul. Milionowa 91, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 251-66-11 www.pup-lodz.pl, e-mail:lol2@praca.gov.pl Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy (0-42) 251-65-12 I

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI LUTY

Bardziej szczegółowo

zamieszkali na wsi

zamieszkali na wsi +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku. I. Rynek pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku. I. Rynek pracy Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku I. Rynek pracy 1. Poziom i dynamika bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo