Autor: mgr Piotr Dobiecki nauczyciel matematyki i informatyki. Wasilków, 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autor: mgr Piotr Dobiecki nauczyciel matematyki i informatyki. Wasilków, 2007 r."

Transkrypt

1 Program autorski koła informatycznego dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie (II etap kształcenia edukacyjnego) do realizacji na zajęcia pozalekcyjne z komputerem Autor: mgr Piotr Dobiecki nauczyciel matematyki i informatyki Wasilków, 2007 r.

2 1. WSTĘP PoniŜszy autorski program został napisany z myślą o uczniach lubiących komputery i informatykę, a w szczególności zainteresowanych siecią Internet. Podczas zajęć koła uczniowie będą tworzyć witryny WWW, wykorzystując podstawowe oprogramowanie posiadające licencje FREEWARE. W związku z powszechną komputeryzacja naszego Ŝycia codziennego oraz błyskawicznym rozwojem sprzętu komputerowego i zaawansowaniem oprogramowanie stale rośnie rola nauczania informatyki na kaŝdym z etapów kształcenia edukacyjnego. Jednym z priorytetów współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym. Szkoła ma obowiązek stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róŝnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną. Korzystanie z technologii komputerowej i Internetu to podstawowe umiejętności przygotowujące uczniów do Ŝycia we współczesnym świecie XXI wieku. Pogłębianie wiedzy informatycznej słuŝy równieŝ ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu moŝliwość rozbudzenia zainteresowań oraz jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym. Aktualnie niemal kaŝdy ma dostęp do sieci Internet z domu, z pracy, ze szkoły, poprzez kolegów i instytucje społeczne. Niestety w Ŝyciu młodych ludzi na ogół jest on kojarzony wyłącznie z rozrywką (grami, muzyką, filmem itp.). Chcąc wykorzystać zainteresowanie uczniów tą dziedziną postawiłem sobie za cel zmobilizować ich do kreatywności przy tworzeniu stron internetowych. Tworzenie stron WWW i nauka języka HTML, JavaScript lub styli CSS, to niejako wstęp do prawdziwego programowania. Rozwija, to równieŝ w uczniach wyobraźnie, planowanie, systematyczność oraz zainteresowania nie mające nic wspólnego z informatyką. W czasie zajęć będziemy uczyć się wykorzystywać dostępne oprogramowanie wspomagające budowanie witryn, a w szczególności słuŝące do obróbki grafiki. Program został napisany w związku z duŝym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły edukacją informatyczną, a w szczególności moŝliwościami, jakie daje świat Internetu. Program realizowany będzie na kole informatycznym, które jest formą zajęć pozalekcyjnych, 2

3 odbywających się jeden raz w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Liczba godzin przeznaczona na realizację poszczególnych zagadnień jest jedynie orientacyjna i moŝe być modyfikowana, w zaleŝności od warunków i potrzeb. Na kole realizowane będą równieŝ inne zagadnienia, nie ujęte w programie, wynikające z bieŝących potrzeb uczniów. 2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program jest to propozycją zajęć koła informatycznego dla uczniów zdolnych chcących promować działania szkoły poprzez sieć Internet. Dotyczy pracy z uczniem na poziomie szkoły podstawowej. Celem jest poszerzanie wiedzy informatycznej ucznia. Został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego załoŝenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma takŝe na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieŝy w dziedzinie informatyki. Program opracowano z myślą o uczniach klas IV VI do realizacji w wymiarze 1-2 godziny tygodniowo. Na zajęcia uczęszczać będą głównie uczniowie o szczególnych zainteresowaniach informatycznych. Uczniowie podczas zajęć będą pogłębiać swoją wiedzę informatyczną. DuŜy nacisk zostanie połoŝony na rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów oraz kreatywność i umiejętność planowania. Prowadzenie tego typu zajęć wynika równieŝ z potrzeby racjonalnego zagospodarowania uczniom czasu wolnego od zajęć szkolnych. 3

4 3. CELE PROGRAMU Celem prowadzenia zajęć koła informatycznego jest sprzyjanie ogólnemu wykształceniu oraz rozwojowi osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów. Głównie naleŝy zwrócić uwagę na stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Program koła informatycznego traktować naleŝy, jako poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Zakłada się, Ŝe uczniowie posiadają juŝ podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera. Ogólne cele kształcenia Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego Ŝycia we współczesnym świecie. Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów. Podnoszenie poziomu kultury technicznej młodzieŝy. Kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia. Ukazanie, moŝliwości poŝytecznego zastosowania komputera. Wyuczenie umiejętności posługiwania się terminologią stosowaną w informatyce. Zainteresowanie uczniów rosnącymi moŝliwościami zastosowań komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowej. Kształtowanie szacunku własności intelektualnej, samooceny i dostrzegania potrzeby samokształcenia. Tworzenie moŝliwości do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów w samodzielny i twórczy sposób Uświadomienie korzyści i zagroŝeń, jakie związane są z technologią informacyjną, a zwłaszcza z Internetem. Cele szczegółowe Zaznajomienie uczniów z podstawowymi znacznikami HTML i ich atrybutami. Uświadomienie uczniom zagroŝeń wynikających z Internetu i gier komputerowych. Zapoznanie z regułami tworzenia poprawnych stron WWW. Omówienie przyjętych zasad (etykieta webmastera). Podnoszenie poziomu kultury informatycznej. Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów. 4

5 Kształtowanie nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy. Tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie programowania, grafiki, pisarstwa oraz prezentowania i publikowania informacji. WdraŜanie do poszerzania swojej wiedzy poprzez korzystanie z literatury. informatycznej, czasopism komputerowych (wybranych), programów komputerowych. Kształtowanie umiejętności dzielenia się własną wiedzą informatyczną. 4. METODY NAUCZANIA I PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Realizacja zadań oparta jest na metodach aktywizujących, dzięki którym uczniowie wdraŝają się do planowania, organizowania i oceniania własnej pracy, a takŝe nabywania umiejętności współdziałania w zespole. Stosowane będą teŝ elementy wykładu, prezentacje oraz ćwiczenia praktyczne. Metody nauczania Wykłady są łączone z pokazem, prezentacją lub ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia uczniowie przeprowadzają indywidualnie lub grupowo. Od przykładów prezentowanych przez nauczyciela stopniowo uczniowie przechodzą do pracy samodzielnej. Utrwaleniem poznanego materiału są prace domowe. Skala trudności dostosowywana jest do moŝliwości uczniów. Zasady nauczania W trakcie realizacji programu muszą być uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów, jako podmiotu kształcenia. Prowadzone zajęcia powinny się kierować zasadami: 5

6 przystępności - przekazywanie wiadomości zrozumiale dla ucznia, poglądowości - przekaz werbalny poparty odpowiednią prezentacją, stopniowania trudności - świadome przejście od zadań prostych do zadań złoŝonych, związku teorii z praktyką. Środki dydaktyczne W pracy koła informatycznego mogą być wykorzystane róŝne środki dydaktyczne: multimedialne zestawy komputerowe, komputerowa sieć lokalna, Internet, odpowiednie oprogramowanie, fachowa lektura, czasopisma o tematyce komputerowej, drukarki, skaner. Sposób kontroli postępów uczniów Kontrola postępów uczniów na zajęciach koła informatycznego ma na celu jedynie dostarczenie informacji o przystępności prowadzonych zajęć oraz stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Jej celem nie jest, jak w przypadku zajęć obowiązkowych, ocena osiągnięć uczniów. Dlatego teŝ będzie się ona ograniczać do wypowiedzi uczniów w trakcie rozwiązywania problemów. Formą kontroli osiągnięć uczniów będą tutaj równieŝ konkursy informatyczne organizowane w obrębie szkoły lub poza nią. Co roku informację o przystępności materiału oraz stopniu zainteresowania dostarczy równieŝ ankieta ewaluacyjna. 6

7 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Treści kształcenia koła informatycznego zostały podzielone na działy i tematy, które nauczyciel moŝe uszczuplać lub poszerzać stosownie do warunków, w jakich przebiegać będą zajęcia. I. Wprowadzenie do języka HTML i programami związanymi z tym językiem 1. Co to jest dokument HTML 2. Krótka historia powstania języka HTML i pierwszych przeglądarek internetowych 3. Charakterystyka języka HTML 4. Struktura dokumentu HTML 5. Zapoznanie z językiem uŝywanym przy tworzeniu stron internetowych (wyróŝnienie znaczników i atrybutów) 6. W jaki sposób przeglądarka interpretuje dokumenty HTML (pojęcie przeglądarki internetowej 7. Rozszerzenia rozpoznawane przez przeglądarkę 8. Edytory HTML jako pomoc przy pracy ze stronami WWW 9. W jaki sposób uzyskać pomoc o języku HTML (samodoskonalnie) II. Podstawy języka HTML 1. Formatowanie ciała dokumentu 2. Formatowanie tekstu 3. Przewijający się tekst 4. Wstawianie grafiki na strony WWW 5. Listy i wykazy 6. Tworzenie i formatowanie tabel 7. Tabele jako prosty sposób rozmieszczania elementów strony 8. Odnośniki w dokumentach HTML III. Podstawy stosowania kaskadowych arkuszy stylów CSS 1. Wstawianie styli CSS do dokumentów HTML 2. Formatowanie tekstu za pomocą styli CSS 3. Przypisanie określonego stylu dla poszczególnych znaczników HTML 4. Tworzenie klas styli 7

8 IV. Tworzenie rozbudowanej witryny internetowej 1. Podział dokumentu na ramki 2. Projektowanie rozbudowanej witryny WWW 3. Pływające ramki 4. Dźwięk na stronach WWW 5. Wstawianie plików wideo w dokumenty HTML V. Kaskadowe arkusze styli CSS - cd. 1. Tworzenie oddzielnego pliku zawierającego style CSS 2. Załączenie i wykorzystanie pliku CSS w dokumencie HTML 3. Formatowanie ciała dokumentu HTML za pomocą styli CSS 4. Formatowanie tabel i innych elementów stron internetowych za pomocą styli CSS VI. Wprowadzenie do języka JavaScript 1. Formularze jako podstawa wymiany informacji 2. Charakterystyka języka JavaScript 3. Uruchamianie skryptów na stronie 4. Zmienne w języku JavaScript 5. Pętle w języku JavaScript 6. Pierwsze funkcje w JavaScript. 7. Zmiana elementów formularzy 8. Wykorzystanie JavaScript do tworzenia dynamicznych stron WWW 9. Umiejętność wykorzystania gotowych skryptów na stronach WWW Budowanie atrakcyjnych stron internetowych związane jest nierozerwalnie z umiejętnością tworzenia i obrabiania grafiki. Do tego celu zostanie wykorzystany program GIMP posiadający licencję Open Source. Zajęcia dotyczące obróbki grafiki mogą być prowadzone jako oddzielny kurs lub teŝ wplecione w zajęcia dotyczące tworzenia stron internetowych. Podstawy programu GIMP 1) Omówienie zasad korzystania z funkcji głównego menu 2) Metody zaznaczania obszarów zdjęć i obrazów 3) Kadrowanie, skalowanie i pochylanie obrazów 4) Filtry i skrypty zmieniające właściwości obrazu 8

9 5) Kolory - zmiana kolorów, rysowanie, pobieranie, wypełnianie 6) Gradient i desenie 7) Rozmywanie, rozsmarowywanie i wypalanie 8) Obróbka tekstu wraz z filtrami 9) Praca z wieloma warstwami 10) Praktyczne wykorzystanie Gimpa a) tworzenie tła do stron WWW b) redukcja czerwonych oczu c) precyzyjne wycinanie istotnych fragmentów zdjęć 9

10 6. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Zakłada się osiągnięcie przez uczniów kompetencji w zakresie: sprawne i bezpieczne posługiwanie się zestawem komputerowym i jego oprogramowaniem, umiejętności projektowania stron internetowych, znajomość podstaw języka HTML i umiejętność posługiwania się nim, umiejętność formatowania dokumentów WWW za pomocą styli CSS, umiejętność przerabiania gotowych skryptów języka JavaScript, umiejętność wykorzystania programów do obróbki grafiki (GIMP) do tworzenia elementów stron WWW, znajomość zasad tworzenia witryny przejrzystej i przyjaznej dla internautów, obsługa poczty elektronicznej, korzystanie z zasobów internetowych oraz multimedialnych jako źródeł informacji, rozumienie komunikatów wskazujących na błędy popełnione przez uŝytkownika środowiska, opracowanie projektu strony WWW, wykorzystanie komputera jako źródła wiedzy i rozrywki, wykorzystanie komputera na potrzeby własne, klasy i szkoły. przygotowanie i udział w konkursach informatycznych, 10

11 7. ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM Zadaniem nauczyciela jest umoŝliwienie uczniom wykorzystania gromadzonej wiedzy do rozwijania kompetencji w zakresie: tworzenia stron WWW, wykorzystania Internetu do poŝytecznych celów, stosowania i wykorzystania w praktyce komputera osobistego, korzystania ze źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera, rozwiązywania problemów w pracy z programami uŝytkowymi, stosowania odpowiednich technik programowania stron internetowych, samodzielne pogłębianie wiedzy informatycznej. Nauczyciel powinien: odpowiednio organizować pracę uczniów, uwzględniając warunki techniczne szkolnej pracowni komputerowej, przedstawić i zapewnić warunki bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, stosować odpowiednie metody i zasady pracy, prowadzić zajęcia głównie praktyczne skupiając się na samodzielnym zdobywaniu doświadczenia programistycznego uczniów, dąŝyć do osiągnięcia załoŝonych celów, rozwijać aktywność uczniów wspomagając ich w problemach, wspierać rozwój uczniów, kształtując jego samodzielność, dopasowywać materiał i treści do potrzeb i zdolności uczniów, wychowywać młodzieŝ w duchu poszanowania własności intelektualnej. 11

12 8. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU Zajęcia koła informatycznego będą prowadzone w wymiarze 2 godzin tygodniowo w szkolnej pracowni informatycznej (komputery połączone w sieć ze stałym dostępem do Internetu, wyposaŝone w odpowiednie oprogramowanie). Uczniowie będą pracować indywidualnie lub w parach przy stanowiskach komputerowych. Dominującą metodą pracy podczas zajęć będą ćwiczenia praktyczne przy komputerze, poprzedzane niekiedy krótką prezentacją wprowadzającą z wykorzystaniem projektora multimedialnego. Głównym zadaniem nauczyciela powinno być skuteczne zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania umiejętności wynikających z coraz większych moŝliwości zastosowania komputerów i szeroko pojętej technologii informacyjnej. Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych bloków tematycznych w zaleŝności od oczekiwań i potrzeb uczniów. MoŜliwa jest rezygnacja z niektórych zagadnień bez szkody dla ogólnej koncepcji programu. 9. EWALUACJA PROGRAMU Ewaluacja jest procesem wartościowania programu nauczania przez odbiorców: uczniów, nauczycieli, rodziców w celu podejmowania decyzji o modyfikacji, kontynuacji lub zmian w programie. Źródłem informacji o programie są jego odbiorcy, cenne będą formułowane przez nich opinie o programie, jego skuteczności, uŝyteczności i atrakcyjności, jak i fakty przejawiające się w osiągnięciach uczniów, czynionych przez nich postępach, jakości wykonywanych prac. W tym celu wykorzystam przygotowane przeze mnie ankiety dla uczniów uczestniczących na zajęciach pozalekcyjnych - kółko informatyczne. Sugestie i wnioski płynące z ankiet wykorzystam w toku dalszej pracy dydaktycznej. 12

13 10. OPROGRAMOWANIE Oprogramowanie wykorzystywane na zajęciach jest w całości oprogramowaniem darmowym. Programy przedstawione poniŝej są tylko propozycją i moŝna je zastąpić innymi: Zajączek program na licencji typu freeware Web Site Pro program na licencji typu freeware CSS Tab Designer 2 program na licencji typu freeware TopStyle Lite program na licencji typu freeware GIMP 2 program na licencji typu Open Source 11. LITERATURA 1. HTML i JavaScript W. Romowicz, wyd. Helion CSS kaskadowe arkusze stylów K. Wierzchołowski, wyd. HELP, Kurs HTML strona WWW za darmo S. Kokłowski, 4. Kurs języka HTML P. Wimmer (licencja freeware) 13

14 ANKIETA DLA UCZNIÓW KOŁA INFORMATYCZNEGO Ankieta jest anonimowa przeczytaj uwaŝnie pytania i oceń w skali od 0 do 5 lub zaznacz właściwą odpowiedź. 1. Czy tematy zajęć koła informatycznego były ciekawe i spełniły Twoje oczekiwania? 2. Czy lubisz uczęszczać na zajęcia koła informatycznego? 3. Czy nauczyciel tłumaczył jasno i zrozumiale? 4. W jakim stopniu Twoja ciekawość została zaspokojona? 5. Czy atmosfera panująca na zajęciach zachęcała Cię do własnej aktywności (sprzyjała zdobywaniu nowych umiejętności i poszerzaniu wiedzy)? 6. W jakim stopniu oceniasz wartość zdobytej wiedzy i umiejętności na zajęciach koła informatycznego? 7. Czy poziom trudności Ci odpowiadał? idealnie materiał był zbyt trudny materiał był zbyt łatwy 8. Czy powinno działać w szkole koło informatyczne? Tak Nie Dziękuje za wypełnienie ankiety! 14

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej Program własny zajęć pozalekcyjnych ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej Program opracowała: Wiesława Leonarcik nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Poczesnej -WSTĘP- Program

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo