Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w Getinonline.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w Getinonline.pl"

Transkrypt

1 Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w Getinonline.pl SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji... 4 IV. Oprocentowanie... 6 V. Prowizje i opłaty... 6 VI. Reklamacje... 7 VII. Postanowienia końcowe.... 7

2 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto Emerytalne w obszarze Noble Banku (zwanym dalej Bankiem). 2 Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają: a) Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości). Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku SA. b) Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku SA. c) Posiadacz rachunku/posiadacz/klient osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie IKE. d) Rachunek IKE wyodrębniony rachunek oszczędnościowy w rozumieniu art. 2 pkt. 1 Ustawy o IKE, służący do gromadzenia środków pieniężnych, otwierany i prowadzony na podstawie Umowy o prowadzenie IKE. e) IKE indywidualne konto emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE. f) Dyspozycja Wypłata, Wypłata transferowa Zwrot, częściowy Zwrot, realizowane jedynie w formie bezgotówkowej. Dyspozycje mogą być składane w Placówkach Dystrybutora. Dystrybutor przekazuje je następnie do Banku do realizacji. g) Wypłata wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach środków zgromadzonych na IKE na rzecz Posiadacza rachunku, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o IKE, albo na rzecz Osób uprawnionych, w przypadku śmierci Posiadacza rachunku. h) Wypłata transferowa wypłata polegająca na: przeniesieniu środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku na Rachunek IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE lub do programu emerytalnego, przeniesieniu środków zgromadzonych na Rachunku IKE z Rachunku IKE zmarłego na IKE Osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego Osoba uprawniona przystąpiła, przeniesieniu środków z programu emerytalnego na Rachunek IKE, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207). i) Zwrot wycofanie całości lub części środków zgromadzonych na Rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki Wypłaty bądź Wypłaty transferowej. Złożenie Dyspozycji Zwrotu następuje poprzez wypowiedzenie Umowy o prowadzenie IKE. j) Dzień roboczy dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności objętej Regulaminem i Umową o prowadzenie IKE, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy. k) Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, posiadającego zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. l) Osoba uprawniona osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt. 12 Ustawy o IKE, wskazana przez Posiadacza rachunku w Umowie o prowadzenie IKE, która otrzyma środki z Rachunku IKE w przypadku śmierci Posiadacza rachunku lub spadkobierca Posiadacza rachunku. m) Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy swoje usługi. n) Dystrybutor podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 979, z późn. zm.). Dystrybutorami są Open Finance SA z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 39, Warszawa wpisany w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS o kapitale zakładowym ,00PLN (opłacony w całości), REGON , NIP oraz HB Doradcy Finansowi Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39 A, Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , REGON NIP Na podstawie zawartej przez Bank i Open Finance SA Umowy o współpracy oraz zawartej przez Bank i HB Doradcy Finansowi Umowy o współpracy Bank odpowiada za działania Open Finance SA i HB Doradcy Finansowi przy realizacji niniejszej umowy jak za swoje własne, zgodnie z art. 6 b ustawy Prawo bankowe. o) Placówka Dystrybutora wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Dystrybutor świadczy na mocy powierzenia przez Bank usługi objęte Regulaminem i Umową o prowadzenie IKE, p) Regulamin niniejszy Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank.

3 q) Saldo Dostępne stan środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku IKE na koniec danego dnia operacyjnego. r) Tabela Tabela opłat i prowizji obowiązującą w Banku dla Placówek Dystrybutora. s) Umowa o prowadzenie IKE zawarta przez Klienta z Bankiem umowa o prowadzenie rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego. t) Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE wydawane przez Bank potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. u) Ustawa o IKE ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz ze zm.) v) Stopa referencyjna WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) oznacza wysokość oprocentowania stosowanego w rozliczeniach międzybankowych, wykorzystywana w Banku, jako stopa podstawowa służąca do ustalenia wysokości oprocentowania Rachunku IKE. Oprocentowanie Rachunku IKE odnosić będzie się do stawki WIBOR 3M (trzymiesięczny) Bank ma prawo ograniczyć ofertę oraz zakres usług świadczonych w Placówce Dystrybutora (w stosunku do Placówki Banku). 2. Rachunek IKE służyć będzie do gromadzenia środków pieniężnych, pełniąc funkcję oszczędnościową. I. Zasady otwarcia rachunku 4 1. Posiadaczem Rachunku IKE może być osoba fizyczna Rezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych. 2. Klient może posiadać tylko jeden Rachunek IKE, który prowadzony jest jako rachunek indywidualny. 3. Zawarcie Umowy o prowadzenie IKE wymaga formy pisemnej i następuje odpowiednio z chwilą jej podpisania przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań ze strony Banku i Klienta. 4. W celu otwarcia Rachunku IKE należy spełnić następujące wymagania formalne: a) wylegitymować się dokumentem tożsamości, b) złożyć oświadczenia woli określone w Ustawie o IKE, c) zawrzeć Umowę o prowadzenie IKE. 5. Zawarcie Umowy o prowadzenie IKE następuje po weryfikacji tożsamości Klienta na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości oraz po złożeniu przez Klienta oświadczeń woli określonych w Ustawie o IKE. 6. Rachunek prowadzony jest w złotych polskich. 7. Po podpisaniu Umowy o prowadzenie IKE, w przypadku gdy Klient złożył oświadczenie o tym, że posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając nazwę tej instytucji, Bank wydaje Klientowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, w celu jego przedstawienia wskazanej przez Klienta instytucji finansowej prowadzącej IKE. Na podstawie tego potwierdzenia, instytucja ta dokonuje Wypłaty transferowej na Rachunek IKE. 8. W Potwierdzeniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKE zostaną wskazane informacje wymagane przez przepisy Ustawy o IKE, w tym numer Rachunku IKE, na który przesłane zostaną środki z Wypłaty transferowej dokonywanej przez dotychczasową instytucję finansową prowadzącą IKE Klienta. 9. Do czasu wpływu Wypłaty transferowej na Rachunek IKE prowadzony przez Bank zostaje on zablokowany, co oznacza, że Klient nie może dokonywać wpłat, chyba że występuje sytuacja, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o IKE, a Klient podpisał umowę o prowadzenie IKE z inna instytucją finansową Identyfikacja i weryfikacja Klienta przeprowadzana jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010r., poz. 276, z późn. zm.). 2. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w Placówce Dystrybutora i w Placówce Banku odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 3. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta odbywa się: a) w przypadku obywatela polskiego (rezydenta) na podstawie dowodu osobistego; w przypadku okazania paszportu Klient obowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania, b) w przypadku obywatela obcych państw (rezydenta) na podstawie karty pobytu, w przypadku okazania dokumentu, który nie zawiera numeru PESEL, Klient obowiązany jest okazać inny dokument zawierający numer PESEL. 4. Bank i działający w jego imieniu Dystrybutor zastrzegają sobie prawo żądania innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedstawienia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank na podstawie art. 9a

4 ustawy wskazanej w ust. 2 powyżej, jest uprawniony do zastosowania wobec Posiadacza wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym również żądania dodatkowych dokumentów lub informacji w przypadkach, gdy na podstawie dokonanej analizy ryzyka uzna, że zachodzi wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. II. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji 6 Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów, Klient może dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku IKE poprzez składanie dyspozycji Wypłaty, Wypłaty transferowej, Zwrotu, bądź częściowego Zwrotu Wpłaty na Rachunek IKE mogą być dokonywane jedynie w formie bezgotówkowej poprzez dokonanie przelewu z rachunku bankowego Posiadacza rachunku. Wpłaty na Rachunek IKE może dokonywać wyłącznie Posiadacz rachunku. 2. W przypadku przyjęcia przez Bank Wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej lub programu emerytalnego Posiadacz rachunku może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem Wypłaty transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzącej indywidualne konta emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE, chyba że występuje sytuacja, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o IKE, a Klient podpisał Umowę o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową. 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, 4, 5 i 6, wpłaty na Rachunek IKE mogą być dokonywane po zawarciu Umowy prowadzenie IKE przez Bank i Klienta. 4. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć maksymalnej kwoty określonej w art. 13 ust. 1, 1a, 3 Ustawy o IKE. Wysokość tej kwoty jest podawana do wiadomości w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wydawanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 13 ust. 4 Ustawy o IKE. Przepisów wskazanych w zdaniu pierwszym nie stosuje się do przyjmowanych Wypłat transferowych. 5. W przypadku, gdy wpłaty dokonywane na Rachunek IKE przewyższą maksymalną kwotę, o której mowa w ust. 4, nadwyżka środków pieniężnych zostanie przekazana na rachunek prowadzony w Banku, bądź inny rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku w Umowie o prowadzenie IKE. W razie braku lub niewystarczającej instrukcji ze strony Posiadacza rachunku Bank przeksięguje środki pieniężne zgromadzone na Rachunku IKE na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe. Nadwyżka, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie przeksięgowana przez Bank na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe również w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku jako rachunek do przekazywania nadpłat przestanie istnieć w wyniku rozwiązania umowy o prowadzenie tego rachunku. 6. Posiadacz rachunku nie może dokonywać wpłat na Rachunek IKE, z którego dokonał Wypłaty pierwszej raty Wypłata bądź Wypłata transferowa realizowana jest przez Bank po uprzednim złożeniu Dyspozycji przez Posiadacza rachunku lub Osobę uprawnioną w sytuacjach określonych w Ustawie o IKE. 2. Dyspozycja Wypłaty transferowej lub Wypłaty realizowana jest w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (chyba, że Posiadacz albo Osoba uprawniona zażąda wypłaty w terminie późniejszym), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dyspozycji Wypłaty transferowej lub dyspozycji Wypłaty składanej przez Osobę uprawnioną, termin 14 dniowy liczy się od dnia złożenia wniosku i przedłożenia dokumentów wymaganych Ustawą o IKE. 3. Dyspozycja wskazana w ust 2 realizowana jest w formie bezgotówkowej, na podstawie polecenia przelewu składanego przez Posiadacza rachunku, bądź Osobę uprawnioną, na formularzu wskazanym przez Bank. 4. Wypłata lub Wypłata transferowa środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje na podstawie dyspozycji składanej na warunkach określonych Umową o prowadzenie IKE i Regulaminem odpowiednio przez Posiadacza rachunku lub Osobę uprawnioną, po zaistnieniu przesłanek przewidzianych Ustawą o IKE Posiadacz rachunku, przed dokonaniem Wypłaty, jest obowiązany do poinformowania Banku o właściwym dla podatku dochodowego od osób fizycznych naczelniku urzędu skarbowego oraz do przedstawienia decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury albo innego dokumentu stwierdzającego nabycie uprawnień emerytalnych, jeżeli Posiadacz rachunku nie ukończył 60 roku życia. 2. Posiadacz rachunku lub Osoba uprawniona składając dyspozycję Wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku IKE może żądać jednorazowej Wypłaty lub Wypłaty w ratach. 3. Posiadacz rachunku może żądać dokonania Wypłaty w ratach, w liczbie od 2 do 12 rat. Każda z kolejnych rat

5 wypłacana będzie w równych wysokościach, każdego 15 dnia miesiąca. Wysokość każdej raty stanowić będzie iloraz środków zgromadzonych na Rachunku IKE w chwili złożenia wniosku o wypłatę w ratach i ilości rat. Do czasu Wypłaty wszystkich środków będą one powiększane o należne odsetki. Ostatnia rata powiększona będzie o naliczone odsetki. 4. Posiadacz rachunku nie może zmienić liczby rat, chyba że Bank wyrazi na to zgodę. 5. W przypadku Wypłaty w ratach, Umowa o prowadzenie IKE ulega rozwiązaniu z chwilą wypłaty ostatniej raty. 6. Posiadacz rachunku, który dokonał Wypłaty jednorazowej albo Wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE Wypłata transferowa z Rachunku IKE prowadzonego przez Bank jest dokonywana na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku albo Osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Bankowi potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego. 2. W przypadku Wypłaty transferowej z Rachunku IKE do programu emerytalnego Wypłata transferowa dokonywana jest na rachunek programu emerytalnego, zaś w przypadku Wypłaty transferowej do innego IKE, na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy wystawionym przez instytucję finansową prowadzącą to IKE. 3. Wypłata lub Wypłata transferowa na rzecz Osoby uprawnionej wymaga przedłożenia następujących dokumentów: a) aktu zgonu Posiadacza rachunku i dokumentu stwierdzającego tożsamość Osoby uprawnionej, albo b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców. 4. Przedmiotem Wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na Rachunku IKE z wyłączeniem przypadków określonych w art. 14 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o IKE Zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKE dokonywany jest w sytuacjach opisanych w Ustawie o IKE i może dotyczyć całości środków bądź części. 2. Zwrot całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje w razie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty transferowej. Zwrot części środków zgromadzonych na Rachunku IKE dokonywany jest na podstawie Dyspozycji Zwrotu częściowego składanej przez Posiadacza rachunku. 3. Posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o Zwrot części środków pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE. 4. W przypadku Zwrotu, środki zgromadzone na Rachunku IKE pomniejszone zostaną o należny podatek. W przypadku zaś, gdy na Rachunek IKE przyjęto wypłatę z programu emerytalnego, dodatkowo środki zgromadzone na Rachunku IKE zostaną pomniejszone o kwotę stanowiącą 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. 5. Zwrot całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE, zaś dyspozycja Zwrotu częściowego jest realizowana przez Bank w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 6. Zwrot oraz Zwrot częściowy realizowane są w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku, na formularzu stosowanym przez Bank Posiadacz rachunku może składać Dyspozycje w formie pisemnej w Placówce Dystrybutora, zgodnie z zawartą Umową o prowadzenie IKE. Dyspozycje bezzwłocznie po ich złożeniu są przekazywane przez Dystrybutora do Banku celem ich realizacji. 2. Dyspozycje są realizowane przez Bank w Dniach roboczych. 3. Posiadacz rachunku może odwołać złożoną Dyspozycję w sposób, w jaki została złożona, pod warunkiem że nie została wcześniej zrealizowana przez Bank. 4. Bank sprawdza tożsamość osoby składającej Dyspozycję oraz zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i wykonania Dyspozycji w przypadku uzasadnionych wątpliwości: co do tożsamości lub uprawnień osoby składającej Dyspozycję, autentyczności dokumentu tożsamości lub jego ważności, bądź autentyczności Dyspozycji lub jej zgodności z przepisami prawa.

6 5. Posiadacz rachunku może wskazać w Umowie o prowadzenie IKE Osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na Rachunku IKE. Dyspozycja taka może zostać w każdym czasie zmieniona lub odwołana w formie aneksu do Umowy o prowadzenie IKE. 6. Bank może zapewnić Posiadaczowi rachunku dostęp do Rachunku IKE za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz Bankowości Telefonicznej, o ile Klient zawrze z Bankiem stosowną umowę oraz Bank udostępni taką możliwość (funkcjonalność). 7. W przypadku nieprawidłowej bądź nieterminowej realizacji Dyspozycji z przyczyn, za które Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, Bank zobowiązany będzie, na żądanie Posiadacza rachunku, do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty Dyspozycji za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Posiadacza przekracza kwotę tak ustalonych odsetek ustawowych, Posiadacz rachunku ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. III. Oprocentowanie Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku IKE oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, na zasadach określonych poniżej. 2. Wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku IKE równa jest wartości Stopy referencyjnej WIBOR 3M, obliczanej na zasadach określonych w ust Bank może stosować promocje polegające na czasowym podwyższeniu oprocentowania Rachunku IKE. W przypadku skorzystania przez Bank z tego prawa, zasady podwyższania oprocentowania wskazane zostaną w regulaminie promocji, udostępnianym Posiadaczom rachunków w Placówkach Dystrybutora. 4. Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Zmiana oprocentowania ma miejsce wówczas, gdy stawka WIBOR 3M ustalona jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego jest ustalane oprocentowanie jest różna od: a) stawki określonej w Umowie o prowadzenie IKE w przypadku gdy zmiana oprocentowania dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie miała jeszcze miejsca, b) stawki ostatnio stosowanej w przypadku gdy zmiana oprocentowania dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu miała już miejsce. 5. Oprocentowanie naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Rachunku IKE, począwszy od dnia ich wpłaty na Rachunek IKE (włącznie z tym dniem), do dnia ich wypłaty z Rachunku IKE (z wyłączeniem tego dnia). 6. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 7. Odsetki naliczane są od salda na koniec dnia operacyjnego i dopisywane do salda Rachunku IKE (kapitalizacja) na koniec każdego kolejnego roku upływającego od otwarcia Rachunku IKE. 8. Zmiana wysokości oprocentowania na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie, nie wymaga wypowiedzenia warunków Umowy o prowadzenie IKE. IV. Prowizje i opłaty Za czynności związane z obsługą Rachunku IKE Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Umowie o prowadzenie IKE i Tabeli bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku, poprzez obciążenie Rachunku IKE. 2. Zmiana wysokości opłat albo wprowadzenie opłat za czynności nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo - skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo - skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę miesięcznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS o wartość nie mniejszą niż 0,2 punktu procentowego; d) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiążącego Bank z Posiadaczem rachunku, polegającą na udostępnieniu nowych produktów i usług, zmianie zakresu przedmiotowego usług lub produktów albo na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów;

7 e) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; f) zmianę o więcej niż 10 % dotychczasowych cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, które to usługi są niezbędne do wykonywania czynności przez Bank. 3. W przypadku dokonania przez Posiadacza rachunku Wypłaty, Wypłaty transferowej lub Zwrotu, w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, Bank uprawniony będzie do pobrania od Posiadacza rachunku dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Umowie i Tabeli. Zmiana wysokości tej opłaty następuje na zasadach określonych w ust. 2, 4-6 niniejszego paragrafu. Opłata ta będzie pobierana przez potrącenie z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na IKE. 4. Zmieniona Tabela będzie obowiązywała Posiadacza rachunku, o ile Bank doręczy mu zmianę Tabeli, a Posiadacz rachunku nie wypowie Umowy o prowadzenie IKE w terminie 30 dni od daty doręczenia tej zmiany. 5. W przypadku nie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Tabeli Posiadacz ma prawo wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE w terminie 30 dni od doręczenia tej zmiany. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie. 6. Brak oświadczenia Posiadacza rachunku o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie IKE powoduje, że wprowadzone zmiany Tabeli wiążą Posiadacza rachunku z dniem wprowadzenia zmian w życie. V. Reklamacje Reklamacje dotyczące usług bankowych lub działalności Banku mogą być składane w jeden z następujących sposobów: a) drogą elektroniczną, za pomocą wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego Banku (o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność) lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Banku, b) telefonicznie przez kontakt z infolinią pod numerami prezentowanymi w placówkach i na stronach internetowych Banku, c) osobiście w placówce Dystrybutora (w takim przypadku Dystrybutor bezzwłocznie przekazuje reklamację do Banku), d) w formie pisemnej przez wysłanie listu na adres: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Domaniewska 39, Warszawa. 2. Reklamacja, oprócz dokładnych danych osoby ją składającej (lub danych osoby, w imieniu której jest ona składana), powinna zawierać wskazanie przyczyny jej złożenia. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni liczonych od daty ich otrzymania przez Bank. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji osobiście, w placówce Dystrybutora, termin ten jest liczony od dnia otrzymania reklamacji przez Dystrybutora. 4. W uzasadnionych przypadkach, termin, o którym mowa powyżej może zostać przedłużony, o czym Bank informuje, wskazując przyczyny opóźnienia wraz z okolicznościami wymagającymi dodatkowych ustaleń oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Termin ten każdorazowo nie będzie jednak dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank. 5. Bank udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, lub innej - uzgodnionej ze składającym reklamację. 6. Klient ma prawo wystąpić z powództwem do sądu powszechnego lub polubownego. 7. Bank informuje o możliwości zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej skargą do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. 8. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. VI. Postanowienia końcowe Środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na rachunkach oszczędnościowych złotowych (Rachunkach IKE) objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż

8 opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro - w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz rachunku jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji Bank informuje Posiadacza rachunku o zmianach stanu Rachunku IKE i ustaleniu salda w trybie określonym w Umowie o prowadzenie IKE, w tym w zależności od postanowień Umowy o prowadzenie IKE: w formie przesłania wyciągu z Rachunku IKE po każdej operacji w formie dokumentu papierowego lub elektronicznie na adres albo poprzez udostępnienie historii operacji generowanej z wykorzystaniem internetowego kanału dostępu (o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność). 2. W przypadku wyboru przez Klienta wysyłki wyciągów elektronicznie na adres i zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie w terminie wysyłki w tej formie, Bank przekaże bezpłatnie wyciąg w formie dokumentu papierowego na adres korespondencyjny Posiadacza rachunku. 3. Zmiana sposobu przekazywania wyciągów lub adresu owego do odbioru wyciągu przesyłanego elektroniczne następuje poprzez złożenie przez Klienta właściwej dyspozycji w Placówce Dystrybutora i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy o prowadzenie IKE Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podawanego salda Rachunku IKE. W przypadku stwierdzenia przez Posiadacza rachunku niezgodności salda, fakt ten Posiadacz rachunku powinien zgłosić na piśmie w Placówce Dystrybutora w ciągu 14 dni od otrzymania wyciągu. 2. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania sprostowania oczywiście błędnych zapisów na Rachunku IKE. O dokonanym sprostowaniu Bank niezwłocznie, zawiadamia Posiadacza rachunku w formie pisemnej Posiadacz rachunku dokonuje wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE poprzez złożenie w placówce Dystrybutora pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie IKE lub przesłanie na adres Banku wypowiedzenia podpisanego zgodnie ze złożonym w Banku wzorem podpisu. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie IKE w placówce Dystrybutora, Dystrybutor bezzwłocznie przekazuje otrzymane oświadczenie do Banku. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez Posiadacza rachunku, jest ona zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami Zwrotu, o których mowa w art. 7 Ustawy o IKE.

9 2. Bank wypowiada Umowę o prowadzenie IKE poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, wysyłanego listem poleconym. 3. Posiadacz rachunku uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w każdym czasie. 4. Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) podanie przez Posiadacza rachunku informacji i danych niezgodnych z prawdą, b) sytuację, gdy stan środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku IKE uniemożliwia pobranie opłat należnych Bankowi za wykonanie czynności wynikających z Umowy o prowadzenie IKE lub związanych z jej obsługą lub zmianą, jak również za inne czynności wykonywane na polecenie Posiadacza rachunku 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez Bank, Klient zostanie poinformowany o możliwości dokonania Wypłaty transferowej lub Wypłaty. Klient zobowiązany będzie do określenia sposobu rozdysponowania środków zgromadzonych na Rachunku IKE. 6. Umowa o prowadzenie IKE ulega automatycznemu rozwiązaniu, jeżeli w ciągu określonego w Umowie o prowadzenie IKE czasu, od dnia jej zawarcia nie dokonano na Rachunek IKE żadnych wpłat lub nie wpłynęła na niego Wypłata transferowa. 7. Pozostawienie środków zgromadzonych na Rachunku IKE na tym rachunku w wypadku, gdy Umowa o prowadzenie IKE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty transferowej jest traktowane na równi ze Zwrotem, w tym również dla celów podatkowych. 8. W razie braku lub niewystarczającej instrukcji Klienta co do zwrotu środków zgromadzonych na Rachunku IKE, Bank po upływie okresu wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE, zamknie Rachunek IKE, a znajdujące się na nim środki przeksięguje, według wyboru Banku: na rachunek prowadzony w Banku bądź inny rachunek, służący do przelewania nadpłat, wskazany przez Posiadacza rachunku w Umowie o prowadzenie IKE lub na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe, ze skutkiem określonym w ust Po upływie terminu wypowiedzenia wszystkie należności pozostałe do zapłaty między Posiadaczem rachunku i Bankiem podlegają niezwłocznemu rozliczeniu Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie o której mowa w ust. 1, ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Posiadacza rachunku środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania umowy, d) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków) Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiążącego Bank z Posiadaczem rachunku, polegającą na zmianie zakresu przedmiotowego usług lub produktów, na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów lub na udostępnieniu nowych;

10 f) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał Posiadacza rachunku, o ile Bank doręczy mu zmianę Regulaminu, a Posiadacz rachunku nie wypowie Umowy o prowadzenie IKE w terminie 30 dni od daty doręczenia tej zmiany. 2. W przypadku nie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Regulaminie, Posiadacz rachunku ma prawo wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE w terminie 30 dni od doręczenia tej zmiany. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie. 3. Brak oświadczenia Posiadacza rachunku o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie IKE powoduje, że wprowadzone zmiany Regulaminu wiążą Posiadacza z dniem wprowadzenia zmian w życie W związku z faktem, że Umowa o prowadzenie IKE jest zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa Banku w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r, Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), Posiadaczowi rachunku na podstawie art. 2 tejże ustawy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o prowadzenie IKE bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie dokonuje się przez złożenie przez Posiadacza rachunku stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Posiadacza rachunku, Umowa o prowadzenie IKE jest uważana za niezawartą, a Posiadacz rachunku jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 14 dni. 3. Jeżeli na Rachunek IKE, którego dotyczy odstąpienie, wpłynęła Wypłata transferowa z innej instytucji finansowej, Bank w związku ze złożeniem przez Posiadacza rachunku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o prowadzenie IKE dokonuje bezzwłocznie po otrzymaniu tego oświadczenia zwrotu środków stanowiących Wypłatę transferową na rachunek, z którego wpłynęły. Jeżeli tak zwrócone przez Bank środki, w wyniku zamknięcia rachunku w instytucji finansowej, z której zostały nadane, trafią ponownie do Banku, Bank przeleje je Posiadaczowi rachunku ze skutkami przewidzianymi dla Dyspozycji Zwrotu środków. W takim przypadku 11 ust. 4 i 6 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. W celu dokonania przelewu środków, Bank wezwie Posiadacza rachunku do wskazania rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew.

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/6

Duma Przedsiębiorcy 1/6 Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego w (obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2016 roku) Spis treści: 1. Rozdział I Definicje...1

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOM MAKLERSKI BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOM MAKLERSKI BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Uchwały Nr 36/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Zawarta pomiędzy: ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY IPO

WZÓR UMOWY LOKATY IPO WZÓR UMOWY LOKATY IPO Poniższa umowa zawarta została w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013)

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) 1. 1. Regulamin niniejszy zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia przez Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bankowość Internetowa Noble Banku służy do składania przez Klientów dyspozycji płatniczych, zakładania lokat

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-IKE REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-IKE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE, zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Polskiej Spółdzielczości S.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Posiadaczem Lokaty może być wyłącznie Posiadacz Bankowości Internetowej, który uaktywnił usługę Bankowości Internetowej do Rachunku.

Posiadaczem Lokaty może być wyłącznie Posiadacz Bankowości Internetowej, który uaktywnił usługę Bankowości Internetowej do Rachunku. Regulamin rachunków oszczędnościowych internetowych lokat terminowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo