Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank"

Transkrypt

1 Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto Emerytalne w obszarze Noble Banku (zwanym dalej Bankiem). 2 Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają: a) Bank - Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A. b) Data waluty moment w czasie do którego lub od którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek IKE; za datę waluty w rozumieniu przepisów UUP uznaje się datę księgowania, wskazywaną przez Bank na dokumentach potwierdzających realizację operacji i/lub na wyciągach z Rachunku IKE. c) Dostawca Posiadacza Bank. d) Dyspozycja Wypłata, Wypłata transferowa Zwrot, częściowy Zwrot, realizowane jedynie w formie bezgotówkowej. Dyspozycje mogą być składane w Placówkach Dystrybutora. Dystrybutor przekazuje je następnie do Banku do realizacji. e) Dystrybutor podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 979, z późn. zm.). Dystrybutorem jest Open Finance SA z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, Warszawa wpisany w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS o kapitale zakładowym ,63PLN (opłacony w całości), REGON: , NIP: Na podstawie zawartej przez Bank i Open Finance SA Umowy o współpracy Bank odpowiada za działania Open Finance SA przy realizacji niniejszej umowy jak za swoje własne, zgodnie z art. 6 b ustawy Prawo bankowe. f) IKE indywidualne konto emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE. g) Infolinia jednostka organizacyjna Banku z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu. Infolinia służy do udzielania informacji klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami i/lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów i/lub usług bankowych oferowanych przez Bank. h) Moment otrzymania Zlecenia Płatniczego moment, w którym Zlecenie Płatnicze przekazane bezpośrednio przez Posiadacza rachunku zostało otrzymane przez Bank. i) Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A. j) Osoba uprawniona osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt. 12 Ustawy o IKE, wskazana przez Posiadacza rachunku w Umowie o prowadzenie IKE, która otrzyma środki z Rachunku IKE w przypadku śmierci Posiadacza rachunku lub spadkobierca Posiadacza rachunku. k) Pełnomocnik osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Klienta do czynności wskazanych w dokumencie pełnomocnictwa; l) Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy swoje usługi. m) Placówka Dystrybutora wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Dystrybutor świadczy na mocy powierzenia przez Bank usługi objęte Regulaminem i Umową o prowadzenie IKE, n) Posiadacz rachunku/posiadacz/ Klient osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie IKE. o) Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE wydawane przez Bank potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. p) Rachunek IKE wyodrębniony rachunek oszczędnościowy w rozumieniu art. 2 pkt. 1 Ustawy o IKE, służący do gromadzenia środków pieniężnych, otwierany i prowadzony na podstawie Umowy o prowadzenie IKE. q) Regulamin niniejszy Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank. r) Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, posiadającego zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. s) Saldo Dostępne stan środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku IKE na koniec danego dnia operacyjnego. t) Stopa referencyjna NBP określa najniższe oprocentowanie krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych przez Bank Centralny Bankom komercyjnym; w ramach operacji otwartego rynku. Do wysokości stopy referencyjnej NBP odnosi się oprocentowanie Rachunków IKE otwartych od r. włącznie. u) Stopa referencyjna WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) oznacza wysokość oprocentowania stosowanego w rozliczeniach międzybankowych, wykorzystywana w Banku, jako stopa podstawowa służąca do ustalenia wysokości oprocentowania Rachunków IKE otwartych do r. włącznie. Oprocentowanie Rachunków IKE otwartych do r. włącznie odnosi się do stawki WIBOR 3M (trzymiesięczny). v) Tabela Tabela opłat i prowizji obowiązującą w Banku dla Placówek Dystrybutora. w) Umowa o prowadzenie IKE zawarta przez Klienta z Bankiem umowa o prowadzenie rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego. x) Unikatowy identyfikator to odpowiednio: a) numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń krajowych lub b) numer IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń międzynarodowych. y) Ustawa o IKE ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz ze zm.) z) UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). aa) Wypłata wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach środków zgromadzonych na IKE na rzecz Posiadacza rachunku, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o IKE, albo na rzecz Osób uprawnionych, w przypadku śmierci Posiadacza rachunku. bb) Wypłata transferowa wypłata polegająca na: przeniesieniu środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku na Rachunek IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE lub do programu emerytalnego, przeniesieniu środków zgromadzonych na Rachunku IKE z Rachunku IKE zmarłego na IKE Osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego Osoba uprawniona przystąpiła, przeniesieniu środków z programu emerytalnego na Rachunek IKE, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207). cc) Zlecenie Płatnicze oświadczenie Posiadacza skierowane do Banku, zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej w rozumieniu przepisów UUP. Transakcjami płatniczymi realizowanymi przez Bank na podstawie Umowy o prowadzenie IKE są wyłącznie dokonywane przez Posiadacza wpłaty gotówkowe środków pieniężnych na Rachunek IKE. dd) Zwrot wycofanie całości lub części środków zgromadzonych na Rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki Wypłaty bądź Wypłaty transferowej. Złożenie Dyspozycji Zwrotu następuje poprzez wypowiedzenie Umowy o prowadzenie IKE. Strona 1 z 8

2 3 1. Bank ma prawo ograniczyć ofertę oraz zakres usług świadczonych w Placówce Dystrybutora (w stosunku do Placówki Banku). 2. Rachunek IKE służyć będzie do gromadzenia środków pieniężnych, pełniąc funkcję oszczędnościową. II. IV. Zasady otwarcia rachunku 4 1. Posiadaczem Rachunku IKE może być osoba fizyczna - Rezydent - o pełnej zdolności do czynności prawnych. 2. Klient może posiadać tylko jeden Rachunek IKE, który prowadzony jest jako rachunek indywidualny. 3. Zawarcie Umowy o prowadzenie IKE wymaga formy pisemnej i następuje odpowiednio z chwilą jej podpisania przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań ze strony Banku i Klienta. 4. W celu otwarcia Rachunku IKE należy spełnić następujące wymagania formalne: a) wylegitymować się dokumentem tożsamości, b) złożyć oświadczenia woli określone w Ustawie o IKE c) zawrzeć Umowę o prowadzenie IKE. 5. Zawarcie Umowy o prowadzenie IKE następuje po weryfikacji tożsamości Klienta na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości oraz po złożeniu przez Klienta oświadczeń woli określonych w Ustawie o IKE. 6. Rachunek prowadzony jest w złotych polskich. Wpłaty i wypłaty z Rachunku IKE Bank realizuje wyłącznie w obrocie krajowym, w złotych polskich. 7. Po podpisaniu Umowy o prowadzenie IKE, w przypadku gdy Klient złożył oświadczenie o tym, że posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając nazwę tej instytucji, Bank wydaje Klientowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, w celu jego przedstawienia wskazanej przez Klienta instytucji finansowej prowadzącej IKE. Na podstawie tego potwierdzenia, instytucja ta dokonuje Wypłaty transferowej na Rachunek IKE. 8. W Potwierdzeniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKE zostaną wskazane informacje wymagane przez przepisy Ustawy o IKE, w tym numer Rachunku IKE, na który przesłane zostaną środki z Wypłaty transferowej dokonywanej przez dotychczasową instytucję finansową prowadzącą IKE Klienta. 9. Do czasu wpływu Wypłaty transferowej na Rachunek IKE prowadzony przez Bank zostaje on zablokowany, co oznacza, że Klient nie może dokonywać wpłat, chyba że występuje sytuacja, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o IKE, a Klient podpisał umowę o prowadzenie IKE z inna instytucją finansową Identyfikacja i weryfikacja Klienta przeprowadzana jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010r., poz. 276, z późn. zm.). 2. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w Placówce Dystrybutora i w Placówce Banku odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 3. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta odbywa się: a) w przypadku obywatela polskiego (rezydenta) na podstawie dowodu osobistego; w przypadku okazania paszportu Klient obowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania, b) w przypadku obywatela obcych państw (rezydenta) na podstawie karty pobytu, w przypadku okazania dokumentu, który nie zawiera numeru PESEL, Klient obowiązany jest okazać inny dokument zawierający numer PESEL. 4. Bank na podstawie art. 9a ustawy wskazanej w ust. 2 powyżej, jest uprawniony do zastosowania wobec Posiadacza wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym również żądania dodatkowych dokumentów lub informacji w przypadkach, gdy na podstawie dokonanej analizy ryzyka uzna, że zachodzi wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. III. Pełnomocnictwo 1. Klient może udzielić pełnomocnictwa do Rachunku IKE. 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Odpowiedzialność za czynności pełnomocnika, związane z dysponowaniem Rachunkiem IKE, ponosi Klient. 4. W przypadku zmiany pakietu prowadzenia Rachunku IKE, pełnomocnictwo złożone do Rachunku IKE prowadzonego w ramach dotychczasowego pakietu obowiązuje do Rachunku IKE prowadzonego w zmienionym pakiecie, za wyjątkiem sytuacji gdy zmiana ta wymaga zamknięcia Rachunku IKE dotychczasowego i otwarcia nowego. 5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, chyba że Klient w pełnomocnictwie lub w umowie zawartej z Bankiem upoważni pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw. 6. Pełnomocnictwo może być udzielone i odwołane w każdym czasie. 7. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne od daty wskazanej w pisemnej dyspozycji odwołania pełnomocnictwa, nie wcześniej niż od dnia jej otrzymania przez Bank. 8. W przypadku, gdy pełnomocnik nie jest Klientem Banku lub nie złożył w Banku karty informacyjnej Klienta ze wzorem podpisu, udzielenie pełnomocnictwa wymaga obecności pełnomocnika w Placówce Dystrybutora ze względu na konieczność złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu na karcie informacyjnej Klienta. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga obecności pełnomocnika. 9. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo stałe, okresowe lub jednorazowe. 10. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: a) śmierci Klienta lub pełnomocnika, b) upływu terminu, na jaki zostało udzielone pełnomocnictwo, c) odwołania pełnomocnictwa przez Klienta, d) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do wszystkich rachunków depozytowych Klienta rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia pełnomocnictwa do pozostałych rachunków depozytowych Klienta. 11. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa (tj. odmowy uznania umocowania osoby przedstawiającej pełnomocnictwo) w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności przedłożonego pełnomocnictwa, tj. w przypadkach gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa albo tożsamości osoby pełnomocnika; b) istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie możliwości skutecznego złożenia oświadczenia woli o udzieleniu pełnomocnictwa przez osobę składającą to oświadczenie woli (brak możliwości świadomego lub swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli); c) istnieją uzasadnione wątpliwości co do ważności i/lub zakresu i/lub rodzaju pełnomocnictwa Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji Dyspozycji i Zleceń Płatniczych 6 Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów, Klient może dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku IKE poprzez składanie dyspozycji Wypłaty, Wypłaty transferowej, Zwrotu, bądź częściowego Zwrotu Wpłaty na Rachunek IKE mogą być dokonywane jedynie w formie bezgotówkowej poprzez dokonanie przelewu z rachunku bankowego Posiadacza rachunku. Wpłaty na Rachunek IKE może dokonywać wyłącznie Posiadacz rachunku. 2. W przypadku przyjęcia przez Bank Wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej lub programu emerytalnego Posiadacz rachunku może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem Wypłaty transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzącej indywidualne konta emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE, chyba że występuje sytuacja, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o IKE, a Klient podpisał Umowę o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową. 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, 4, 5 i 6, wpłaty na Rachunek IKE mogą być dokonywane po zawarciu Umowy o prowadzenie IKE przez Bank i Klienta. 4. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć maksymalnej kwoty określonej w art. 13 ust. 1, 1a, 3 Ustawy o IKE. Wysokość Strona 2 z 8

3 tej kwoty jest podawana do wiadomości w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wydawanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 13 ust. 4 Ustawy o IKE. Przepisów wskazanych w zdaniu pierwszym nie stosuje się do przyjmowanych Wypłat transferowych. 5. W przypadku, gdy wpłaty dokonywane na Rachunek IKE przewyższą maksymalną kwotę, o której mowa w ust. 4, nadwyżka środków pieniężnych zostanie przekazana na rachunek prowadzony w Banku, bądź inny rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku w Umowie o prowadzenie IKE. W razie braku lub niewystarczającej instrukcji ze strony Posiadacza rachunku Bank przeksięguje środki pieniężne zgromadzone na Rachunku IKE na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe. Nadwyżka, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie przeksięgowana przez Bank na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe również w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku jako rachunek do przekazywania nadpłat przestanie istnieć w wyniku rozwiązania umowy o prowadzenie tego rachunku. 6. Posiadacz rachunku nie może dokonywać wpłat na Rachunek IKE, z którego dokonał Wypłaty pierwszej raty Wypłata bądź Wypłata transferowa realizowana jest przez Bank po uprzednim złożeniu Dyspozycji przez Posiadacza rachunku lub Osobę uprawnioną w sytuacjach określonych w Ustawie o IKE. 2. Dyspozycja Wypłaty transferowej lub Wypłaty realizowana jest w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (chyba, że Posiadacz albo Osoba uprawniona zażąda wypłaty w terminie późniejszym), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dyspozycji Wypłaty transferowej lub dyspozycji Wypłaty składanej przez Osobę uprawnioną, termin 14 dniowy liczy się od dnia złożenia wniosku i przedłożenia dokumentów wymaganych Ustawą o IKE. 3. Dyspozycja wskazana w ust 2 realizowana jest w formie bezgotówkowej, na podstawie polecenia przelewu składanego przez Posiadacza rachunku, bądź Osobę uprawnioną, na formularzu wskazanym przez Bank. 4. Wypłata lub Wypłata transferowa środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje na podstawie dyspozycji składanej na warunkach określonych Umową o prowadzenie IKE i Regulaminem odpowiednio przez Posiadacza rachunku lub Osobę uprawnioną, po zaistnieniu przesłanek przewidzianych Ustawą o IKE Posiadacz rachunku, przed dokonaniem Wypłaty, jest obowiązany do poinformowania Banku o właściwym dla podatku dochodowego od osób fizycznych naczelniku urzędu skarbowego oraz do przedstawienia decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury albo innego dokumentu stwierdzającego nabycie uprawnień emerytalnych, jeżeli Posiadacz rachunku nie ukończył 60 roku życia. 2. Posiadacz rachunku lub Osoba uprawniona składając dyspozycję Wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku IKE może żądać jednorazowej Wypłaty lub Wypłaty w ratach. 3. Posiadacz rachunku może żądać dokonania Wypłaty w ratach, w liczbie od 2 do 12 rat. Każda z kolejnych rat wypłacana będzie w równych wysokościach, każdego 15 dnia miesiąca. Wysokość każdej raty stanowić będzie iloraz środków zgromadzonych na Rachunku IKE w chwili złożenia wniosku o wypłatę w ratach i ilości rat. Do czasu Wypłaty wszystkich środków będą one powiększane o należne odsetki. Ostatnia rata powiększona będzie o naliczone odsetki. 4. Posiadacz rachunku nie może zmienić liczby rat, chyba że Bank wyrazi na to zgodę. 5. W przypadku Wypłaty w ratach, Umowa o prowadzenie IKE ulega rozwiązaniu z chwilą wypłaty ostatniej raty. 6. Posiadacz rachunku, który dokonał Wypłaty jednorazowej albo Wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE Wypłata transferowa z Rachunku IKE prowadzonego przez Bank jest dokonywana na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku albo Osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Bankowi potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego. 2. W przypadku Wypłaty transferowej z Rachunku IKE do programu emerytalnego Wypłata transferowa dokonywana jest na rachunek programu emerytalnego, zaś w przypadku Wypłaty transferowej do innego IKE, na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy wystawionym przez instytucję finansową prowadzącą to IKE. 3. Wypłata lub Wypłata transferowa na rzecz Osoby uprawnionej wymaga przedłożenia następujących dokumentów: a) aktu zgonu Posiadacza rachunku i dokumentu stwierdzającego tożsamość Osoby uprawnionej, albo b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców. 4. Przedmiotem Wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na Rachunku IKE z wyłączeniem przypadków określonych w art. 14 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o IKE Zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKE dokonywany jest w sytuacjach opisanych w Ustawie o IKE i może dotyczyć całości środków bądź części. 2. Zwrot całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje w razie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty transferowej. Zwrot części środków zgromadzonych na Rachunku IKE dokonywany jest na podstawie Dyspozycji Zwrotu częściowego składanej przez Posiadacza rachunku. 3. Posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o Zwrot części środków pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE. 4. W przypadku Zwrotu, środki zgromadzone na Rachunku IKE pomniejszone zostaną o należny podatek. W przypadku zaś, gdy na Rachunek IKE przyjęto wypłatę z programu emerytalnego, dodatkowo środki zgromadzone na Rachunku IKE zostaną pomniejszone o kwotę stanowiącą 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. 5. Zwrot całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE, zaś dyspozycja Zwrotu częściowego jest realizowana przez Bank w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 6. Zwrot oraz Zwrot częściowy realizowane są w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku, na formularzu stosowanym przez Bank Posiadacz rachunku może składać Dyspozycje w formie pisemnej w Placówce Dystrybutora, zgodnie z zawartą Umową o prowadzenie IKE. Dyspozycje bezzwłocznie po ich złożeniu są przekazywane przez Dystrybutora do Banku celem ich realizacji. 2. Zgoda na wykonanie Zlecenia Płatniczego w postaci wypłaty gotówkowej jest udzielana przez złożenie podpisu pod dokumentem potwierdzającym zlecenie Bankowi realizacji tego Zlecenia Płatniczego. Zgoda na wykonanie Zlecenia Płatniczego (w rozumieniu przepisów UUP) w postaci zasilenia Rachunku IKE bezgotówkowo (przelewem) jest udzielana na zasadach określonych w umowie rachunku z którego będzie następował transfer środków pieniężnych na Rachunek IKE. Wycofanie zgody na realizację Zlecenia Płatniczego następuje przez jego odwołanie. 3. Dyspozycje i Zlecenia Płatnicze są realizowane przez Bank w Dniach roboczych. 4. Bank realizuje Zlecenia Płatnicze wyłącznie w oparciu o Unikatowy identyfikator podany przez Posiadacza rachunku. 5. Zlecenie Płatnicze wykonane zgodnie z podanym przez Posiadacza rachunku Unikatowym identyfikatorem traktuje się jako wykonane prawidłowo, bez względu na dostarczone przez Posiadacza rachunku inne dane beneficjenta Zlecenia Płatniczego. 6. Bank rozpoczyna wykonanie autoryzowanego Zlecenia Płatniczego złożonego przez Posiadacza rachunku z momentem otrzymania Zlecenia Płatniczego. 7. Bank wykonując Zlecenie Płatnicze w postaci wpłaty gotówkowej złożone w złotych polskich przez Posiadacza rachunku lub w Jego imieniu zapewnia aby Rachunek IKE został uznany kwota transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego Dnia roboczego po otrzymaniu przez Bank Zlecenia Płatniczego. Strona 3 z 8

4 8. Termin określony w ust. 7 może zostać przedłużony o kolejny Dzień roboczy w przypadku gdy Bank otrzymał Zlecenie Płatnicze w formie papierowej. 9. Posiadacz rachunku może odwołać złożoną Dyspozycję w sposób, w jaki została złożona, pod warunkiem że nie została wcześniej zrealizowana przez Bank. 10. Posiadacz rachunku nie może odwołać złożonego Zlecenia Płatniczego od momentu jego otrzymania przez Bank. 11. Bank sprawdza tożsamość osoby składającej Dyspozycję oraz zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i wykonania Dyspozycji w przypadku uzasadnionych wątpliwości: co do tożsamości lub uprawnień osoby składającej Dyspozycję, autentyczności dokumentu tożsamości lub jego ważności, bądź autentyczności Dyspozycji lub jej zgodności z przepisami prawa. 12. Bank nie realizuje Zlecenia Płatniczego w przypadku: a) braku uprawnień Posiadacza do dysponowania Rachunkiem IKE albo środkami na Rachunku IKE, b) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na Rachunku IKE, c) nieprzedstawienie przez Posiadacza składającego Zlecenie Płatnicze dokumentu tożsamości, d) przedstawienie przez Posiadacza składającego Zlecenie Płatnicze nieważnego dokumentu tożsamości, e) stwierdzenie że wskazany w formularzu stosowany przez Bank dla wpłat gotówkowych numer Rachunku IKE nie jest Unikatowym identyfikatorem (numer rachunku niezgodny ze standardami NRB), f) braku podania danych niezbędnych do realizacji Zlecenia Płatniczego określonych w formularzu stosowanym przez Bank, g) niezgodności kwoty Zlecenia Płatniczego wpisanej słownie z kwotą wpisaną cyfrowo, h) niezgodności podpisu na Zleceniu Płatniczym złożony MW postaci papierowej z wzorem tego podpisu posiadanym przez Bank, i) Zleceń Płatniczych nieautoryzowanych, j) w przypadkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 13. Jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności opisanych powyżej w ust. 12, to jest nie zostaną spełnione warunki niezbędne dla realizacji Zlecenia Płatniczego i Bank bezpośrednio przy składaniu Zlecenia Płatniczego poinformuje Posiadacza o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego, o przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy odrębnych przepisów. 14. Posiadacz rachunku może wskazać w Umowie o prowadzenie IKE Osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na Rachunku IKE. Dyspozycja taka może zostać w każdym czasie zmieniona lub odwołana w formie aneksu do Umowy o prowadzenie IKE. 15. Bank może zapewnić Posiadaczowi rachunku dostęp do Rachunku IKE za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz Bankowości Telefonicznej, o ile Bank udostępnia taką możliwość (funkcjonalność) oraz o ile Klient zawrze z Bankiem stosowną umowę o korzystanie z takiego instrumentu płatniczego oraz Bank udostępni taką możliwość (funkcjonalność). 16. W przypadku nieprawidłowej bądź nieterminowej realizacji Dyspozycji z przyczyn, za które Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, Bank zobowiązany będzie, na żądanie Posiadacza rachunku, do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty Dyspozycji za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Posiadacza przekracza kwotę tak ustalonych odsetek ustawowych, Posiadacz rachunku ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 17. Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zleceń Płatniczych, dla których był podany prawidłowy Unikatowy identyfikator, według zasad określonych w art UUP, z zastrzeżeniem ust. 18. Zasady te zostały szczegółowo opisane w ust Odpowiedzialności, o której mowa w ustępie poprzednim Bank nie ponosi gdy roszczenia Posiadacza z tytułu stwierdzenia niezgodności w wyciągu z Rachunku IKE lub nieprawidłowości przy wykonywaniu Zleceń Płatniczych wygasły, ze względu na niepowiadomienie Banku o wystąpieniu tych niezgodności lub nieprawidłowości w terminie 13 miesięcy od dnia uznania Rachunku IKE kwotą kwestionowanego Zlecenia Płatniczego albo od dnia, w którym Zlecenie Płatnicze miało być wykonane, 19. Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego, z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w ust. 18 lub b) gdy dla Zlecenia Płatniczego nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa lub d) gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego wynika z innych niż UUP przepisów prawa, chyba, że Bank udowodni, że Rachunek IKE został uznany kwotą Zlecenia Płatniczego nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego albo nie później niż do końca drugiego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego, jeżeli Bank otrzymał to Zlecenie Płatnicze w postaci papierowej. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim, niezwłocznie przywraca Rachunek IKE do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego. 20. Odpowiedzialność określona w ust. 19 obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony Posiadacz w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia Płatniczego. V. Oprocentowanie Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku IKE oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, na zasadach określonych poniżej. 2. Wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku IKE równa jest wartości: a) Stopy referencyjnej WIBOR 3M - w przypadku Rachunków IKE otwartych do r. włącznie obliczanej na zasadach określonych w ust. 4. b) Stopy referencyjnej NBP - w przypadku Rachunków IKE otwartych od r. 3. Bank może stosować promocje polegające na czasowym podwyższeniu oprocentowania Rachunku IKE. W przypadku skorzystania przez Bank z tego prawa, zasady podwyższania oprocentowania wskazane zostaną w regulaminie promocji, udostępnianym Posiadaczom rachunków w Placówkach Dystrybutora. 4. W przypadku Rachunków IKE otwartych do r. włącznie zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Zmiana oprocentowania ma miejsce wówczas, gdy stawka WIBOR 3M ustalona jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego jest ustalane oprocentowanie jest różna od: a) stawki określonej w Umowie o prowadzenie IKE w przypadku gdy zmiana oprocentowania dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu nie miała jeszcze miejsca, b) stawki ostatnio stosowanej w przypadku gdy zmiana oprocentowania dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu miała już miejsce. 5. W przypadku Rachunków otwartych od r. włącznie zmiana oprocentowania będzie następować o wielkość (i w tym samym kierunku - odpowiednio wzrost lub spadek) zmiany Stopy referencyjnej NBP z pierwszym dniem obowiązywania zmienionej Stawki stopy referencyjnej NBP. 6. Oprocentowanie naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Rachunku IKE, począwszy od dnia ich wpłaty na Rachunek IKE (włącznie z tym dniem), do dnia ich wypłaty z Rachunku IKE (z wyłączeniem tego dnia). 7. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 8. Odsetki naliczane są od salda na koniec dnia operacyjnego i dopisywane do salda Rachunku IKE (kapitalizacja) na koniec każdego kolejnego roku upływającego od otwarcia Rachunku IKE. 9. Zmiana wysokości oprocentowania na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie, nie wymaga wypowiedzenia warunków Umowy o prowadzenie IKE. Strona 4 z 8

5 VI. VII. Prowizje i opłaty Za czynności związane z obsługą Rachunku IKE Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Umowie o prowadzenie IKE i Tabeli bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku, poprzez obciążenie Rachunku IKE. 2. Zmiana wysokości opłat i/lub prowizji albo zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli albo rezygnacja z opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas ujęte w Tabeli, są możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; d) zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalaną na podstawie kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego miesiąca kolejnego kwartału kalendarzowego, pod warunkiem publikacji przez GUS za poprzedni kwartał kalendarzowy wskaźnika z którego wynika opisana powyżej zmiana. Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje wzrost kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na wzroście wysokości opłat i/lub prowizji albo na wprowadzeniu opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli. Jeżeli natomiast wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje spadek kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na zmniejszeniu wysokości opłat i/lub prowizji albo na rezygnacji z opłat i/lub prowizji za niektóre czynności dotychczas ujęte w Tabeli. W każdym przypadku zmiana będzie odpowiadała pod względem wartości zmianie kosztów wykonywania czynności przez Bank. W przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o której mowa w lit. d), zmiana nastąpi w tym samym kierunku (odpowiednio wzrost lub wprowadzenie opłaty i/lub prowizji albo spadek lub rezygnacja z opłaty i/lub prowizji) w którym nastąpiła zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i o wartość odpowiadającą wysokości zmiany wskaźnika. 3. W przypadku dokonania przez Posiadacza rachunku Wypłaty, Wypłaty transferowej lub Zwrotu, w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, Bank uprawniony będzie do pobrania od Posiadacza rachunku dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Umowie i Tabeli. Zmiana wysokości tej opłaty następuje na zasadach określonych w ust. 2, 4-6 niniejszego paragrafu. Opłata ta będzie pobierana przez potrącenie z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na IKE. 4. Bank poinformuje Posiadacza rachunku o wprowadzeniu zmian w Tabeli nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi rachunku tę datę. 5. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Tabeli Posiadacz rachunku nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Posiadacz rachunku wyraził na nie zgodę. 6. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Tabeli Posiadacz rachunku zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy o prowadzenie IKE ze skutkiem natychmiastowym, Umowa o prowadzenie IKE wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza rachunku. 7. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Tabeli, o której mowa w ustępach poprzedzających Posiadacz rachunku ma prawo wypowiedzieć Umowę o prowadzenie IKE ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 8. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez Posiadacza rachunku lub zgłoszenia przez niego sprzeciwu, jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami Zwrotu, o których mowa w art. 7 Ustawy o IKE. Reklamacje W przypadku stwierdzenia niezgodności w wyciągu z Rachunku IKE lub nieprawidłowości przy wykonywaniu Dyspozycji lub Zleceń Płatniczych, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Dyspozycji lub Zleceń Płatniczych, Posiadacz powinien, niezwłocznie zgłosić reklamację. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane: a) w formie pisemnej, przez wysyłkę na adres korespondencyjny Banku wskazany na stronie lub przez złożenie w Placówce Banku/Placówce Dystrybutora; b) telefonicznie, poprzez kontakt z Infolinią; c) drogą elektroniczną, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Posiadacza, datę złożenia reklamacji opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Posiadacza. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Posiadacz powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Posiadacza, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 6. Roszczenia Posiadacza z tytułu stwierdzenia niezgodności w wyciągu z Rachunku IKE lub nieprawidłowości przy wykonywaniu Zleceń Płatniczych, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Zleceń Płatniczych wygasają, jeśli Posiadacz nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia uznania Rachunku IKE kwotą kwestionowanego Zlecenia Płatniczego albo od dnia, w którym Zlecenie Płatnicze miało być wykonane. 7. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Posiadacza przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje Posiadacza o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem. 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jeżeli uprzednio Bank uznał Rachunek IKE kwotą reklamowanej Dyspozycji lub reklamowanego Zlecenia Płatniczego pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Bank ma prawo do ponownego obciążenia Rachunku IKE reklamowaną kwotą. 10. Jeżeli uznanie Rachunku IKE z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie Umowy o prowadzenie IKE i zamknięcie Rachunku IKE nie uchybia obowiązkowi Posiadacza do zwrotu reklamowanej kwoty, którą Bank uznał warunkowo Rachunek IKE. 11. Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanego Zlecenia Płatniczego, Bank zobowiązany jest niezwłocznie przywrócić Rachunek IKE do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca nieautoryzowane Zlecenie Płatnicze. 12. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest Zlecenie Płatnicze lub Zlecenia Płatnicze nieautoryzowane przez Posiadacza, Posiadacz zobowiązany jest w treści reklamacji wskazać, które Zlecenia Płatnicze dokonane zostały przez osoby nieuprawnione. 13. Posiadaczowi przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. Strona 5 z 8

6 14. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (adres: Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa). VIII. Postanowienia końcowe Środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na rachunkach oszczędnościowych złotowych (Rachunkach IKE) objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro - w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz rachunku jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji Bank informuje Posiadacza rachunku o zmianach stanu Rachunku IKE i ustaleniu salda w trybie określonym w Umowie o prowadzenie IKE, w tym w zależności od postanowień Umowy o prowadzenie IKE: w formie przesłania wyciągu z Rachunku IKE w okresach miesięcznych, wg stanu na ostatni dzień miesiąca w formie dokumentu papierowego albo poprzez udostępnienie historii operacji generowanej z wykorzystaniem internetowego kanału dostępu (o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność). 2. Zmiana sposobu przekazywania wyciągów następuje poprzez złożenie przez Klienta właściwej dyspozycji w Placówce Dystrybutora i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy o prowadzenie IKE Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podawanego salda Rachunku IKE. W przypadku stwierdzenia przez Posiadacza rachunku niezgodności salda, fakt ten Posiadacz rachunku powinien zgłosić na piśmie w Placówce Dystrybutora w ciągu 14 dni od otrzymania wyciągu. 2. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania sprostowania oczywiście błędnych zapisów na Rachunku IKE. O dokonanym sprostowaniu Bank niezwłocznie, zawiadamia Posiadacza rachunku w formie pisemnej Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Posiadacz rachunku może w każdym momencie wypowiedzieć Umowę o prowadzenie IKE poprzez złożenie w placówce Dystrybutora pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie IKE lub przesłanie na adres Banku wypowiedzenia podpisanego zgodnie ze złożonym w Banku wzorem podpisu. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie IKE w placówce Dystrybutora, Dystrybutor bezzwłocznie przekazuje otrzymane oświadczenie do Banku. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez Posiadacza rachunku, jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami Zwrotu, o których mowa w art. 7 Ustawy o IKE. 3. Bank wypowiada Umowę o prowadzenie IKE poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, wysyłanego listem poleconym. 4. Posiadacz rachunku uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w każdym czasie. 5. Bank może rozwiązać Umowę o prowadzenie IKE, za uprzednim 2 - miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się: a) podanie przez Posiadacza rachunku informacji i danych niezgodnych z prawdą, b) sytuację, gdy stan środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku IKE uniemożliwia pobranie opłat należnych Bankowi za wykonanie czynności wynikających z Umowy o prowadzenie IKE lub związanych z jej obsługą lub zmianą, jak również za inne czynności wykonywane na polecenie Posiadacza rachunku 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez Bank, Klient zostanie poinformowany o możliwości dokonania Wypłaty transferowej lub Wypłaty. Klient zobowiązany będzie do określenia sposobu rozdysponowania środków zgromadzonych na Rachunku IKE. 7. Umowa o prowadzenie IKE ulega rozwiązaniu, jeżeli w ciągu określonego w Umowie o prowadzenie IKE czasu, od dnia jej zawarcia nie dokonano na Rachunek IKE żadnych wpłat lub nie wpłynęła na niego Wypłata transferowa. 8. Pozostawienie środków zgromadzonych na Rachunku IKE na tym rachunku w wypadku, gdy Umowa o prowadzenie IKE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty transferowej jest traktowane na równi ze Zwrotem, w tym również dla celów podatkowych. 9. W razie braku lub niewystarczającej instrukcji Klienta co do zwrotu środków zgromadzonych na Rachunku IKE, Bank po upływie okresu wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE, zamknie Rachunek IKE, a znajdujące się na nim środki przeksięguje, według wyboru Banku: na rachunek prowadzony w Banku bądź inny rachunek, służący do przelewania nadpłat, wskazany przez Posiadacza rachunku w Umowie o prowadzenie IKE lub na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe, ze skutkiem określonym w ust Po upływie terminu wypowiedzenia wszystkie należności pozostałe do zapłaty między Posiadaczem rachunku i Bankiem podlegają niezwłocznemu rozliczeniu. Strona 6 z 8

7 20 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie o której mowa w ust. 1, ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Posiadacza środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania umowy, d) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków) Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień Bank poinformuje Klienta o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Klientowi tę datę. 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie Klient nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę. 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie Klient zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy o prowadzenie IKE ze skutkiem natychmiastowym, Umowa o prowadzenie IKE wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Klienta. 4. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę o prowadzenie IKE ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu Komunikacja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio w drodze osobistego kontaktu w Placówkach Banku lub w Placówkach Dystrybutora, za pośrednictwem, poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie. Wyjątkiem od zasady wyboru przez Stronę przekazującą informację lub dokonującą zgłoszenia środka porozumiewania się, są sytuacje gdy Umowa lub Regulamin dla dokonania przez Bank lub Posiadacza rachunku czynności danego rodzaju wymagają zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej. W takich przypadkach swoboda wyboru przez Stronę środka porozumiewania się jest ograniczona do tych środków porozumiewania się, które pozwalają na zachowanie wymaganej formy. 2. Warunkiem skierowania do Banku korespondencji pocztą elektroniczną jest dysponowanie przez Posiadacza rachunku urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, a drogą telefoniczną dysponowanie przez Posiadacza rachunku urządzeniem telekomunikacyjnym pozwalającym na wykonywanie połączeń telefonicznych. Wymogi techniczne po stronie Posiadacza rachunku, których spełnienie jest wymogiem kierowania do Banku korespondencji za pośrednictwem bankowości elektronicznej określa umowa o korzystanie z bankowości elektronicznej zawierana przez Bank z Posiadaczem rachunku lub regulamin do tej umowy. 3. Umowa o prowadzenie IKE i inne dokumenty dotyczące Umowy o prowadzenie IKE zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 4. Wszelka korespondencja kierowana do Posiadacza jest wysłana przez Bank na ostatni adres do korespondencji podany przez Posiadacza. Wszelka korespondencja, którą Posiadacz w związku z Umową o prowadzenie IKE kieruje do Banku drogą pocztową powinna być wysyłana na adres siedziby Banku. Wszelka korespondencja, którą Posiadacz w związku z Umową o prowadzenie IKE kieruje do Banku drogą elektroniczną powinna być wysyłana na następujący adres poczty elektronicznej: 5. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi, w języku polskim. 6. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy o prowadzenie IKE, do której stosuje się niniejszy regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy o prowadzenie IKE jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 8. Posiadaczowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy o prowadzenie IKE przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie Posiadacz rachunku w okresie obowiązywania Umowy o prowadzenie IKE ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu przez Bank postanowień Umowy o prowadzenie IKE i Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza rachunku informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną, o ile dostarczenie w takiej postaci umożliwia dostęp do przekazanych informacji przez okres właściwy do celów dostarczania tych informacji i pozwala na odtworzenie przekazanych informacji w niezmienionej postaci. 2. W okresie obowiązywania Umowy o prowadzenie IKE Bank w każdym czasie, na wniosek Posiadacza rachunku, udostępni mu, w uzgodniony sposób, informacje dotyczące Rachunku IKE i wykonanych Zleceń Płatniczych. Jeżeli to udostępnienie będzie następowało w inny sposób niż poprzez wysyłkę wyciągu z Rachunku IKE z częstotliwością określoną w Umowie o prowadzenie IKE, Bank jest uprawniony do pobierania od Posiadacza rachunku opłat z tego tytułu W związku z faktem, że Umowa o prowadzenie IKE jest zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa Banku w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r, Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), Posiadaczowi rachunku na podstawie art. 2 tejże ustawy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o prowadzenie IKE bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie dokonuje się przez złożenie przez Posiadacza rachunku stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Strona 7 z 8

8 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Posiadacza rachunku, Umowa o prowadzenie IKE jest uważana za niezawartą, a Posiadacz rachunku jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 14 dni. 7. Jeżeli na Rachunek IKE, którego dotyczy odstąpienie, wpłynęła Wypłata transferowa z innej instytucji finansowej, Bank w związku ze złożeniem przez Posiadacza rachunku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o prowadzenie IKE dokonuje bezzwłocznie po otrzymaniu tego oświadczenia zwrotu środków stanowiących Wypłatę transferową na rachunek, z którego wpłynęły. Jeżeli tak zwrócone przez Bank środki, w wyniku zamknięcia rachunku w instytucji finansowej, z której zostały nadane, trafią ponownie do Banku, Bank przeleje je Posiadaczowi rachunku ze skutkami przewidzianymi dla Dyspozycji Zwrotu środków. W takim przypadku 11 ust. 4 i 6 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. W celu dokonania przelewu środków, Bank wezwie Posiadacza rachunku do wskazania rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew. Strona 8 z 8

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w Getinonline.pl

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w Getinonline.pl Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w Getinonline.pl SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa zasady stosowania rozliczeń w formie polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/6

Duma Przedsiębiorcy 1/6 Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego w (obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2016 roku) Spis treści: 1. Rozdział I Definicje...1

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-IKE REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-IKE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE, zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Polskiej Spółdzielczości S.

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia r.

Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia r. Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia 17.12.2011 r.) lp. opis zmiany przed zmianą po zmianie podstawa prawna i faktyczna

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013)

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) 1. 1. Regulamin niniejszy zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia przez Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Nr 17/10/2016 z dnia 28.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego IKE, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Zawarta pomiędzy: ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową.

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. 1 ORGANIZATOR OFERTY 1. Organizatorem oferty Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. getinbank.pl infolinia 197 97 Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOM MAKLERSKI BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOM MAKLERSKI BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Uchwały Nr 36/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo