Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank"

Transkrypt

1 Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto Emerytalne w obszarze Noble Banku (zwanym dalej Bankiem). 2 Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają: a) Bank - Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A. b) Data waluty moment w czasie do którego lub od którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek IKE; za datę waluty w rozumieniu przepisów UUP uznaje się datę księgowania, wskazywaną przez Bank na dokumentach potwierdzających realizację operacji i/lub na wyciągach z Rachunku IKE. c) Dostawca Posiadacza Bank. d) Dyspozycja Wypłata, Wypłata transferowa Zwrot, częściowy Zwrot, realizowane jedynie w formie bezgotówkowej. Dyspozycje mogą być składane w Placówkach Dystrybutora. Dystrybutor przekazuje je następnie do Banku do realizacji. e) Dystrybutor podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 979, z późn. zm.). Dystrybutorem jest Open Finance SA z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, Warszawa wpisany w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS o kapitale zakładowym ,63PLN (opłacony w całości), REGON: , NIP: Na podstawie zawartej przez Bank i Open Finance SA Umowy o współpracy Bank odpowiada za działania Open Finance SA przy realizacji niniejszej umowy jak za swoje własne, zgodnie z art. 6 b ustawy Prawo bankowe. f) IKE indywidualne konto emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE. g) Infolinia jednostka organizacyjna Banku z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu. Infolinia służy do udzielania informacji klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami i/lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów i/lub usług bankowych oferowanych przez Bank. h) Moment otrzymania Zlecenia Płatniczego moment, w którym Zlecenie Płatnicze przekazane bezpośrednio przez Posiadacza rachunku zostało otrzymane przez Bank. i) Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A. j) Osoba uprawniona osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt. 12 Ustawy o IKE, wskazana przez Posiadacza rachunku w Umowie o prowadzenie IKE, która otrzyma środki z Rachunku IKE w przypadku śmierci Posiadacza rachunku lub spadkobierca Posiadacza rachunku. k) Pełnomocnik osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Klienta do czynności wskazanych w dokumencie pełnomocnictwa; l) Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy swoje usługi. m) Placówka Dystrybutora wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Dystrybutor świadczy na mocy powierzenia przez Bank usługi objęte Regulaminem i Umową o prowadzenie IKE, n) Posiadacz rachunku/posiadacz/ Klient osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie IKE. o) Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE wydawane przez Bank potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. p) Rachunek IKE wyodrębniony rachunek oszczędnościowy w rozumieniu art. 2 pkt. 1 Ustawy o IKE, służący do gromadzenia środków pieniężnych, otwierany i prowadzony na podstawie Umowy o prowadzenie IKE. q) Regulamin niniejszy Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank. r) Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, posiadającego zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. s) Saldo Dostępne stan środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku IKE na koniec danego dnia operacyjnego. t) Stopa referencyjna NBP określa najniższe oprocentowanie krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych przez Bank Centralny Bankom komercyjnym; w ramach operacji otwartego rynku. Do wysokości stopy referencyjnej NBP odnosi się oprocentowanie Rachunków IKE otwartych od r. włącznie. u) Stopa referencyjna WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) oznacza wysokość oprocentowania stosowanego w rozliczeniach międzybankowych, wykorzystywana w Banku, jako stopa podstawowa służąca do ustalenia wysokości oprocentowania Rachunków IKE otwartych do r. włącznie. Oprocentowanie Rachunków IKE otwartych do r. włącznie odnosi się do stawki WIBOR 3M (trzymiesięczny). v) Tabela Tabela opłat i prowizji obowiązującą w Banku dla Placówek Dystrybutora. w) Umowa o prowadzenie IKE zawarta przez Klienta z Bankiem umowa o prowadzenie rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego. x) Unikatowy identyfikator to odpowiednio: a) numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń krajowych lub b) numer IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń międzynarodowych. y) Ustawa o IKE ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz ze zm.) z) UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). aa) Wypłata wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach środków zgromadzonych na IKE na rzecz Posiadacza rachunku, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o IKE, albo na rzecz Osób uprawnionych, w przypadku śmierci Posiadacza rachunku. bb) Wypłata transferowa wypłata polegająca na: przeniesieniu środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku na Rachunek IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE lub do programu emerytalnego, przeniesieniu środków zgromadzonych na Rachunku IKE z Rachunku IKE zmarłego na IKE Osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego Osoba uprawniona przystąpiła, przeniesieniu środków z programu emerytalnego na Rachunek IKE, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207). cc) Zlecenie Płatnicze oświadczenie Posiadacza skierowane do Banku, zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej w rozumieniu przepisów UUP. Transakcjami płatniczymi realizowanymi przez Bank na podstawie Umowy o prowadzenie IKE są wyłącznie dokonywane przez Posiadacza wpłaty gotówkowe środków pieniężnych na Rachunek IKE. dd) Zwrot wycofanie całości lub części środków zgromadzonych na Rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki Wypłaty bądź Wypłaty transferowej. Złożenie Dyspozycji Zwrotu następuje poprzez wypowiedzenie Umowy o prowadzenie IKE. Strona 1 z 8

2 3 1. Bank ma prawo ograniczyć ofertę oraz zakres usług świadczonych w Placówce Dystrybutora (w stosunku do Placówki Banku). 2. Rachunek IKE służyć będzie do gromadzenia środków pieniężnych, pełniąc funkcję oszczędnościową. II. IV. Zasady otwarcia rachunku 4 1. Posiadaczem Rachunku IKE może być osoba fizyczna - Rezydent - o pełnej zdolności do czynności prawnych. 2. Klient może posiadać tylko jeden Rachunek IKE, który prowadzony jest jako rachunek indywidualny. 3. Zawarcie Umowy o prowadzenie IKE wymaga formy pisemnej i następuje odpowiednio z chwilą jej podpisania przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań ze strony Banku i Klienta. 4. W celu otwarcia Rachunku IKE należy spełnić następujące wymagania formalne: a) wylegitymować się dokumentem tożsamości, b) złożyć oświadczenia woli określone w Ustawie o IKE c) zawrzeć Umowę o prowadzenie IKE. 5. Zawarcie Umowy o prowadzenie IKE następuje po weryfikacji tożsamości Klienta na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości oraz po złożeniu przez Klienta oświadczeń woli określonych w Ustawie o IKE. 6. Rachunek prowadzony jest w złotych polskich. Wpłaty i wypłaty z Rachunku IKE Bank realizuje wyłącznie w obrocie krajowym, w złotych polskich. 7. Po podpisaniu Umowy o prowadzenie IKE, w przypadku gdy Klient złożył oświadczenie o tym, że posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając nazwę tej instytucji, Bank wydaje Klientowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, w celu jego przedstawienia wskazanej przez Klienta instytucji finansowej prowadzącej IKE. Na podstawie tego potwierdzenia, instytucja ta dokonuje Wypłaty transferowej na Rachunek IKE. 8. W Potwierdzeniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKE zostaną wskazane informacje wymagane przez przepisy Ustawy o IKE, w tym numer Rachunku IKE, na który przesłane zostaną środki z Wypłaty transferowej dokonywanej przez dotychczasową instytucję finansową prowadzącą IKE Klienta. 9. Do czasu wpływu Wypłaty transferowej na Rachunek IKE prowadzony przez Bank zostaje on zablokowany, co oznacza, że Klient nie może dokonywać wpłat, chyba że występuje sytuacja, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o IKE, a Klient podpisał umowę o prowadzenie IKE z inna instytucją finansową Identyfikacja i weryfikacja Klienta przeprowadzana jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010r., poz. 276, z późn. zm.). 2. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w Placówce Dystrybutora i w Placówce Banku odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 3. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta odbywa się: a) w przypadku obywatela polskiego (rezydenta) na podstawie dowodu osobistego; w przypadku okazania paszportu Klient obowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania, b) w przypadku obywatela obcych państw (rezydenta) na podstawie karty pobytu, w przypadku okazania dokumentu, który nie zawiera numeru PESEL, Klient obowiązany jest okazać inny dokument zawierający numer PESEL. 4. Bank na podstawie art. 9a ustawy wskazanej w ust. 2 powyżej, jest uprawniony do zastosowania wobec Posiadacza wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym również żądania dodatkowych dokumentów lub informacji w przypadkach, gdy na podstawie dokonanej analizy ryzyka uzna, że zachodzi wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. III. Pełnomocnictwo 1. Klient może udzielić pełnomocnictwa do Rachunku IKE. 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Odpowiedzialność za czynności pełnomocnika, związane z dysponowaniem Rachunkiem IKE, ponosi Klient. 4. W przypadku zmiany pakietu prowadzenia Rachunku IKE, pełnomocnictwo złożone do Rachunku IKE prowadzonego w ramach dotychczasowego pakietu obowiązuje do Rachunku IKE prowadzonego w zmienionym pakiecie, za wyjątkiem sytuacji gdy zmiana ta wymaga zamknięcia Rachunku IKE dotychczasowego i otwarcia nowego. 5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, chyba że Klient w pełnomocnictwie lub w umowie zawartej z Bankiem upoważni pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw. 6. Pełnomocnictwo może być udzielone i odwołane w każdym czasie. 7. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne od daty wskazanej w pisemnej dyspozycji odwołania pełnomocnictwa, nie wcześniej niż od dnia jej otrzymania przez Bank. 8. W przypadku, gdy pełnomocnik nie jest Klientem Banku lub nie złożył w Banku karty informacyjnej Klienta ze wzorem podpisu, udzielenie pełnomocnictwa wymaga obecności pełnomocnika w Placówce Dystrybutora ze względu na konieczność złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu na karcie informacyjnej Klienta. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga obecności pełnomocnika. 9. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo stałe, okresowe lub jednorazowe. 10. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: a) śmierci Klienta lub pełnomocnika, b) upływu terminu, na jaki zostało udzielone pełnomocnictwo, c) odwołania pełnomocnictwa przez Klienta, d) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do wszystkich rachunków depozytowych Klienta rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia pełnomocnictwa do pozostałych rachunków depozytowych Klienta. 11. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa (tj. odmowy uznania umocowania osoby przedstawiającej pełnomocnictwo) w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności przedłożonego pełnomocnictwa, tj. w przypadkach gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa albo tożsamości osoby pełnomocnika; b) istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie możliwości skutecznego złożenia oświadczenia woli o udzieleniu pełnomocnictwa przez osobę składającą to oświadczenie woli (brak możliwości świadomego lub swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli); c) istnieją uzasadnione wątpliwości co do ważności i/lub zakresu i/lub rodzaju pełnomocnictwa Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji Dyspozycji i Zleceń Płatniczych 6 Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów, Klient może dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku IKE poprzez składanie dyspozycji Wypłaty, Wypłaty transferowej, Zwrotu, bądź częściowego Zwrotu Wpłaty na Rachunek IKE mogą być dokonywane jedynie w formie bezgotówkowej poprzez dokonanie przelewu z rachunku bankowego Posiadacza rachunku. Wpłaty na Rachunek IKE może dokonywać wyłącznie Posiadacz rachunku. 2. W przypadku przyjęcia przez Bank Wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej lub programu emerytalnego Posiadacz rachunku może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem Wypłaty transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzącej indywidualne konta emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE, chyba że występuje sytuacja, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o IKE, a Klient podpisał Umowę o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową. 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, 4, 5 i 6, wpłaty na Rachunek IKE mogą być dokonywane po zawarciu Umowy o prowadzenie IKE przez Bank i Klienta. 4. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć maksymalnej kwoty określonej w art. 13 ust. 1, 1a, 3 Ustawy o IKE. Wysokość Strona 2 z 8

3 tej kwoty jest podawana do wiadomości w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wydawanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 13 ust. 4 Ustawy o IKE. Przepisów wskazanych w zdaniu pierwszym nie stosuje się do przyjmowanych Wypłat transferowych. 5. W przypadku, gdy wpłaty dokonywane na Rachunek IKE przewyższą maksymalną kwotę, o której mowa w ust. 4, nadwyżka środków pieniężnych zostanie przekazana na rachunek prowadzony w Banku, bądź inny rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku w Umowie o prowadzenie IKE. W razie braku lub niewystarczającej instrukcji ze strony Posiadacza rachunku Bank przeksięguje środki pieniężne zgromadzone na Rachunku IKE na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe. Nadwyżka, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie przeksięgowana przez Bank na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe również w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku jako rachunek do przekazywania nadpłat przestanie istnieć w wyniku rozwiązania umowy o prowadzenie tego rachunku. 6. Posiadacz rachunku nie może dokonywać wpłat na Rachunek IKE, z którego dokonał Wypłaty pierwszej raty Wypłata bądź Wypłata transferowa realizowana jest przez Bank po uprzednim złożeniu Dyspozycji przez Posiadacza rachunku lub Osobę uprawnioną w sytuacjach określonych w Ustawie o IKE. 2. Dyspozycja Wypłaty transferowej lub Wypłaty realizowana jest w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (chyba, że Posiadacz albo Osoba uprawniona zażąda wypłaty w terminie późniejszym), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dyspozycji Wypłaty transferowej lub dyspozycji Wypłaty składanej przez Osobę uprawnioną, termin 14 dniowy liczy się od dnia złożenia wniosku i przedłożenia dokumentów wymaganych Ustawą o IKE. 3. Dyspozycja wskazana w ust 2 realizowana jest w formie bezgotówkowej, na podstawie polecenia przelewu składanego przez Posiadacza rachunku, bądź Osobę uprawnioną, na formularzu wskazanym przez Bank. 4. Wypłata lub Wypłata transferowa środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje na podstawie dyspozycji składanej na warunkach określonych Umową o prowadzenie IKE i Regulaminem odpowiednio przez Posiadacza rachunku lub Osobę uprawnioną, po zaistnieniu przesłanek przewidzianych Ustawą o IKE Posiadacz rachunku, przed dokonaniem Wypłaty, jest obowiązany do poinformowania Banku o właściwym dla podatku dochodowego od osób fizycznych naczelniku urzędu skarbowego oraz do przedstawienia decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury albo innego dokumentu stwierdzającego nabycie uprawnień emerytalnych, jeżeli Posiadacz rachunku nie ukończył 60 roku życia. 2. Posiadacz rachunku lub Osoba uprawniona składając dyspozycję Wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku IKE może żądać jednorazowej Wypłaty lub Wypłaty w ratach. 3. Posiadacz rachunku może żądać dokonania Wypłaty w ratach, w liczbie od 2 do 12 rat. Każda z kolejnych rat wypłacana będzie w równych wysokościach, każdego 15 dnia miesiąca. Wysokość każdej raty stanowić będzie iloraz środków zgromadzonych na Rachunku IKE w chwili złożenia wniosku o wypłatę w ratach i ilości rat. Do czasu Wypłaty wszystkich środków będą one powiększane o należne odsetki. Ostatnia rata powiększona będzie o naliczone odsetki. 4. Posiadacz rachunku nie może zmienić liczby rat, chyba że Bank wyrazi na to zgodę. 5. W przypadku Wypłaty w ratach, Umowa o prowadzenie IKE ulega rozwiązaniu z chwilą wypłaty ostatniej raty. 6. Posiadacz rachunku, który dokonał Wypłaty jednorazowej albo Wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE Wypłata transferowa z Rachunku IKE prowadzonego przez Bank jest dokonywana na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku albo Osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Bankowi potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego. 2. W przypadku Wypłaty transferowej z Rachunku IKE do programu emerytalnego Wypłata transferowa dokonywana jest na rachunek programu emerytalnego, zaś w przypadku Wypłaty transferowej do innego IKE, na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy wystawionym przez instytucję finansową prowadzącą to IKE. 3. Wypłata lub Wypłata transferowa na rzecz Osoby uprawnionej wymaga przedłożenia następujących dokumentów: a) aktu zgonu Posiadacza rachunku i dokumentu stwierdzającego tożsamość Osoby uprawnionej, albo b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców. 4. Przedmiotem Wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na Rachunku IKE z wyłączeniem przypadków określonych w art. 14 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o IKE Zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKE dokonywany jest w sytuacjach opisanych w Ustawie o IKE i może dotyczyć całości środków bądź części. 2. Zwrot całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje w razie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty transferowej. Zwrot części środków zgromadzonych na Rachunku IKE dokonywany jest na podstawie Dyspozycji Zwrotu częściowego składanej przez Posiadacza rachunku. 3. Posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o Zwrot części środków pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE. 4. W przypadku Zwrotu, środki zgromadzone na Rachunku IKE pomniejszone zostaną o należny podatek. W przypadku zaś, gdy na Rachunek IKE przyjęto wypłatę z programu emerytalnego, dodatkowo środki zgromadzone na Rachunku IKE zostaną pomniejszone o kwotę stanowiącą 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. 5. Zwrot całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE, zaś dyspozycja Zwrotu częściowego jest realizowana przez Bank w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 6. Zwrot oraz Zwrot częściowy realizowane są w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku, na formularzu stosowanym przez Bank Posiadacz rachunku może składać Dyspozycje w formie pisemnej w Placówce Dystrybutora, zgodnie z zawartą Umową o prowadzenie IKE. Dyspozycje bezzwłocznie po ich złożeniu są przekazywane przez Dystrybutora do Banku celem ich realizacji. 2. Zgoda na wykonanie Zlecenia Płatniczego w postaci wypłaty gotówkowej jest udzielana przez złożenie podpisu pod dokumentem potwierdzającym zlecenie Bankowi realizacji tego Zlecenia Płatniczego. Zgoda na wykonanie Zlecenia Płatniczego (w rozumieniu przepisów UUP) w postaci zasilenia Rachunku IKE bezgotówkowo (przelewem) jest udzielana na zasadach określonych w umowie rachunku z którego będzie następował transfer środków pieniężnych na Rachunek IKE. Wycofanie zgody na realizację Zlecenia Płatniczego następuje przez jego odwołanie. 3. Dyspozycje i Zlecenia Płatnicze są realizowane przez Bank w Dniach roboczych. 4. Bank realizuje Zlecenia Płatnicze wyłącznie w oparciu o Unikatowy identyfikator podany przez Posiadacza rachunku. 5. Zlecenie Płatnicze wykonane zgodnie z podanym przez Posiadacza rachunku Unikatowym identyfikatorem traktuje się jako wykonane prawidłowo, bez względu na dostarczone przez Posiadacza rachunku inne dane beneficjenta Zlecenia Płatniczego. 6. Bank rozpoczyna wykonanie autoryzowanego Zlecenia Płatniczego złożonego przez Posiadacza rachunku z momentem otrzymania Zlecenia Płatniczego. 7. Bank wykonując Zlecenie Płatnicze w postaci wpłaty gotówkowej złożone w złotych polskich przez Posiadacza rachunku lub w Jego imieniu zapewnia aby Rachunek IKE został uznany kwota transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego Dnia roboczego po otrzymaniu przez Bank Zlecenia Płatniczego. Strona 3 z 8

4 8. Termin określony w ust. 7 może zostać przedłużony o kolejny Dzień roboczy w przypadku gdy Bank otrzymał Zlecenie Płatnicze w formie papierowej. 9. Posiadacz rachunku może odwołać złożoną Dyspozycję w sposób, w jaki została złożona, pod warunkiem że nie została wcześniej zrealizowana przez Bank. 10. Posiadacz rachunku nie może odwołać złożonego Zlecenia Płatniczego od momentu jego otrzymania przez Bank. 11. Bank sprawdza tożsamość osoby składającej Dyspozycję oraz zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i wykonania Dyspozycji w przypadku uzasadnionych wątpliwości: co do tożsamości lub uprawnień osoby składającej Dyspozycję, autentyczności dokumentu tożsamości lub jego ważności, bądź autentyczności Dyspozycji lub jej zgodności z przepisami prawa. 12. Bank nie realizuje Zlecenia Płatniczego w przypadku: a) braku uprawnień Posiadacza do dysponowania Rachunkiem IKE albo środkami na Rachunku IKE, b) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na Rachunku IKE, c) nieprzedstawienie przez Posiadacza składającego Zlecenie Płatnicze dokumentu tożsamości, d) przedstawienie przez Posiadacza składającego Zlecenie Płatnicze nieważnego dokumentu tożsamości, e) stwierdzenie że wskazany w formularzu stosowany przez Bank dla wpłat gotówkowych numer Rachunku IKE nie jest Unikatowym identyfikatorem (numer rachunku niezgodny ze standardami NRB), f) braku podania danych niezbędnych do realizacji Zlecenia Płatniczego określonych w formularzu stosowanym przez Bank, g) niezgodności kwoty Zlecenia Płatniczego wpisanej słownie z kwotą wpisaną cyfrowo, h) niezgodności podpisu na Zleceniu Płatniczym złożony MW postaci papierowej z wzorem tego podpisu posiadanym przez Bank, i) Zleceń Płatniczych nieautoryzowanych, j) w przypadkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 13. Jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności opisanych powyżej w ust. 12, to jest nie zostaną spełnione warunki niezbędne dla realizacji Zlecenia Płatniczego i Bank bezpośrednio przy składaniu Zlecenia Płatniczego poinformuje Posiadacza o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego, o przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy odrębnych przepisów. 14. Posiadacz rachunku może wskazać w Umowie o prowadzenie IKE Osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na Rachunku IKE. Dyspozycja taka może zostać w każdym czasie zmieniona lub odwołana w formie aneksu do Umowy o prowadzenie IKE. 15. Bank może zapewnić Posiadaczowi rachunku dostęp do Rachunku IKE za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz Bankowości Telefonicznej, o ile Bank udostępnia taką możliwość (funkcjonalność) oraz o ile Klient zawrze z Bankiem stosowną umowę o korzystanie z takiego instrumentu płatniczego oraz Bank udostępni taką możliwość (funkcjonalność). 16. W przypadku nieprawidłowej bądź nieterminowej realizacji Dyspozycji z przyczyn, za które Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, Bank zobowiązany będzie, na żądanie Posiadacza rachunku, do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty Dyspozycji za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Posiadacza przekracza kwotę tak ustalonych odsetek ustawowych, Posiadacz rachunku ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 17. Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zleceń Płatniczych, dla których był podany prawidłowy Unikatowy identyfikator, według zasad określonych w art UUP, z zastrzeżeniem ust. 18. Zasady te zostały szczegółowo opisane w ust Odpowiedzialności, o której mowa w ustępie poprzednim Bank nie ponosi gdy roszczenia Posiadacza z tytułu stwierdzenia niezgodności w wyciągu z Rachunku IKE lub nieprawidłowości przy wykonywaniu Zleceń Płatniczych wygasły, ze względu na niepowiadomienie Banku o wystąpieniu tych niezgodności lub nieprawidłowości w terminie 13 miesięcy od dnia uznania Rachunku IKE kwotą kwestionowanego Zlecenia Płatniczego albo od dnia, w którym Zlecenie Płatnicze miało być wykonane, 19. Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego, z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w ust. 18 lub b) gdy dla Zlecenia Płatniczego nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa lub d) gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego wynika z innych niż UUP przepisów prawa, chyba, że Bank udowodni, że Rachunek IKE został uznany kwotą Zlecenia Płatniczego nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego albo nie później niż do końca drugiego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego, jeżeli Bank otrzymał to Zlecenie Płatnicze w postaci papierowej. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim, niezwłocznie przywraca Rachunek IKE do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego. 20. Odpowiedzialność określona w ust. 19 obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony Posiadacz w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia Płatniczego. V. Oprocentowanie Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku IKE oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, na zasadach określonych poniżej. 2. Wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku IKE równa jest wartości: a) Stopy referencyjnej WIBOR 3M - w przypadku Rachunków IKE otwartych do r. włącznie obliczanej na zasadach określonych w ust. 4. b) Stopy referencyjnej NBP - w przypadku Rachunków IKE otwartych od r. 3. Bank może stosować promocje polegające na czasowym podwyższeniu oprocentowania Rachunku IKE. W przypadku skorzystania przez Bank z tego prawa, zasady podwyższania oprocentowania wskazane zostaną w regulaminie promocji, udostępnianym Posiadaczom rachunków w Placówkach Dystrybutora. 4. W przypadku Rachunków IKE otwartych do r. włącznie zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Zmiana oprocentowania ma miejsce wówczas, gdy stawka WIBOR 3M ustalona jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego jest ustalane oprocentowanie jest różna od: a) stawki określonej w Umowie o prowadzenie IKE w przypadku gdy zmiana oprocentowania dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu nie miała jeszcze miejsca, b) stawki ostatnio stosowanej w przypadku gdy zmiana oprocentowania dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu miała już miejsce. 5. W przypadku Rachunków otwartych od r. włącznie zmiana oprocentowania będzie następować o wielkość (i w tym samym kierunku - odpowiednio wzrost lub spadek) zmiany Stopy referencyjnej NBP z pierwszym dniem obowiązywania zmienionej Stawki stopy referencyjnej NBP. 6. Oprocentowanie naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Rachunku IKE, począwszy od dnia ich wpłaty na Rachunek IKE (włącznie z tym dniem), do dnia ich wypłaty z Rachunku IKE (z wyłączeniem tego dnia). 7. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 8. Odsetki naliczane są od salda na koniec dnia operacyjnego i dopisywane do salda Rachunku IKE (kapitalizacja) na koniec każdego kolejnego roku upływającego od otwarcia Rachunku IKE. 9. Zmiana wysokości oprocentowania na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie, nie wymaga wypowiedzenia warunków Umowy o prowadzenie IKE. Strona 4 z 8

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowa 33,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych z funkcją rozliczeniową oraz Rachunków Oszczędnościowo- Rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin )

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne... 1 1. Definicje... 2 2. Zawarcie Umowy... 5 3. Pełnomocnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo