Posiadaczem Lokaty może być wyłącznie Posiadacz Bankowości Internetowej, który uaktywnił usługę Bankowości Internetowej do Rachunku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posiadaczem Lokaty może być wyłącznie Posiadacz Bankowości Internetowej, który uaktywnił usługę Bankowości Internetowej do Rachunku."

Transkrypt

1 Regulamin rachunków oszczędnościowych internetowych lokat terminowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki prowadzenia oszczędnościowych internetowych lokat terminowych złotowych w Getin Noble Banku S.A. założonych z wykorzystaniem Bankowości Internetowej Noble Banku. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39,, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Noble Bank - Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A. Bankowość Internetowa Noble Bank (BI NB) wykonywana na podstawie Umowy usługa dostępu do rachunków Posiadacza za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Posiadacza. Lokata rachunek oszczędnościowej internetowej lokaty terminowej, prowadzony w złotych polskich o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, art.2 ust.1 pkt 2). Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A. Okres umowny okres, na jaki została zawarta umowa Lokaty. Posiadacz Bankowości Internetowej lub Posiadacz Posiadacz rachunku prowadzonego przez Bank, który zawarł z Bankiem Umowę. Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity DZ.U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). Rachunek Rachunek Osobisty Noble Bank (RO). Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju - Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe, art.2 ust.1 pkt 1). Tabela prowizji Tabela opłat i prowizji Rachunku Osobistego Noble Bank. Umowa Umowa, na podstawie której Bank udostępnia Posiadaczowi Bankowość Internetową, określająca warunki i zasady korzystania z Bankowości Internetowej oraz prawa i obowiązki Banku i Posiadacza z tym związane. Użytkownik BI NB - osoba korzystająca z dostępu do Bankowości Internetowej Noble Banku realizująca dyspozycje objęte Umową, WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate oprocentowanie, na jakie banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom (dane dostępne w prasie codziennej). Witryna internetowa udostępniana Posiadaczowi strona internetowa Banku, zapewniająca obsługę Posiadacza w ramach Bankowości Internetowej, na warunkach określonych Umową, 2 Posiadaczem Lokaty może być wyłącznie Posiadacz Bankowości Internetowej, który uaktywnił usługę Bankowości Internetowej do Rachunku. 3 Lokata jest imiennym rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym w złotych polskich lub w innej walucie o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. W przypadku Rachunków prowadzonych dla więcej niż jednego Posiadacza (rachunki wspólne), rachunek Lokaty także jest rachunkiem wspólnym. Założyć Lokatę może samodzielnie każdy z Posiadaczy Rachunku wspólnego, ze skutkiem dla wszystkich Posiadaczy tego Rachunku. 4 Bank zapewnia zachowanie tajemnicy o posiadaniu i stanie środków na Lokatach na zasadach określonych w Prawie bankowym Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie o której mowa w ust. 1, ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Posiadacza rachunku środków bezpieczeństwa finansowego polegających w szczególności na Jego identyfikacji i weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania umowy, na podstawie której prowadzony jest Rachunek, d) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków) Środki gwarantowane ulokowane na Lokatach objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 1

2 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro - w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz Lokaty jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji Lokaty mogą być zakładane na warunkach określonych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie i regulacjach wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Opłaty i prowizje za czynności bankowe związane z prowadzeniem rachunków Lokat określa Tabela prowizji. 2. Warunki ofertowe Lokaty, tj. okres na jaki może być otwarta Lokata i wysokość oprocentowanie Lokaty (zależna od okresu trwania i kwoty Lokaty), jak również minimalna kwota Lokaty oraz odnawialność Lokaty ustalone są zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku lub uchwałą Zarządu Banku i podawane są do wiadomości Klientów m.in. Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku i Witrynie internetowej. Warunki te obowiązują do czasu ich zmiany, poprzez ogłoszenie nowych Warunków ofertowych w sposób opisany w poprzednim zdaniu. 3. Bank może oferować jednocześnie kilka rodzajów Lokat (określanych nazwami handlowymi), różniących się Warunkami ofertowymi Dyspozycje dotyczące zakładania lub likwidacji Lokat oferowanych za pośrednictwem Bankowości Internetowej składane z wykorzystaniem Bankowości Internetowej Noble Banku, Bank realizuje w dniu ich złożenia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia Dyspozycji. 2. Bank, po autoryzacji transakcji przekazuje Klientowi informację, w formie komunikatu wyświetlanego w witrynie internetowej, o dacie realizacji przelewu. 3. Lokata jest zakładana na kwotę (równą kwocie środków, które wpłynęły na rachunek Lokaty) i okres wskazany przez Posiadacza na podstawie ust. 2, oraz na pozostałych warunkach, w szczególności Warunkach ofertowych wskazanych w 7 ust. 2 powyżej, (co dotyczy również wysokości oprocentowania środków na Lokacie) obowiązujących w dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek Lokaty. Dniem wpływu środków na rachunek Lokaty jest data uznania rachunku Lokaty kwotą przelewu. Złożenie Dyspozycji wskazanej w ust. 1 oznacza zgodę Posiadacza na związanie ww. warunkami otwarcia i prowadzenia Lokaty. Oprocentowanie Lokaty jest liczone od dnia stanowiącego początek okresu umownego. Rozdział II Zasady otwierania i prowadzenia Lokat 9 1. Posiadacz zakłada Lokatę na podstawie dyspozycji złożonej za pomocą odpowiedniego formularza (o którym mowa w ust. 2), udostępnionego w Witrynie internetowej, poprzez wybranie opcji założenia lokaty. 2. W oparciu o warunki określone w 7 powyżej, Posiadacz dokonuje wyboru (poprzez wybór odpowiednich opcji formularza): rodzaju (wg nazwy marketingowej Lokaty), kwoty i okresu umownego (czasu trwania) Lokaty oraz numer Rachunku (jeśli posiada więcej niż jeden rachunek w Noble Bank), z którego nastąpi przelew środków na rachunek Lokaty. Warunkiem realizacji Dyspozycji jest zapewnienie na Rachunku środków wystarczających na założenie lokaty (tj. w kwocie określonej w Dyspozycji założenia Lokaty wraz z należnymi Bankowi opłatami lub prowizjami). Pobranie środków następuje po zatwierdzeniu danych zawartych na formularzu i potwierdzeniu hasłem sms. 3. Założenie Lokaty następuje w formie bezgotówkowej, poprzez przelew w złotych polskich lub innej walucie, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność, o którym mowa w 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 4. Zawarcie umowy Lokaty następuje w dniu wpływu środków na rachunek Lokaty. Lokata jest zakładana na kwotę (równą kwocie środków, które wpłynęły na rachunek Lokaty) i okres wskazany przez Posiadacza na podstawie ust. 2, oraz na pozostałych warunkach określonych w: Umowie, niniejszym Regulaminie, regulacjach wskazanych w 7, obowiązujących w dniu złożenia dyspozycji przelewu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Złożenie dyspozycji przelewu określonego w poprzednim zdaniu, oznacza zgodę Posiadacza na związanie ww. warunkami otwarcia i prowadzenia Lokaty Za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Lokaty, a w przypadku odnowienia się Lokaty ostatni dzień okresu poprzedniego. 2. W przypadku Lokat o okresie umownym wyrażonym w miesiącach, ostatni dzień pierwszego i kolejnego okresu umownego upływa w dniu odpowiadającym dacie założenia Lokaty, a gdyby takiego dnia w miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. 3. W przypadku Lokat o okresie umownym wyrażonym w dniach, ostatni dzień pierwszego i kolejnego okresu umownego ustala się w następujący sposób: do daty założenia Lokaty dodaje się ilość dni okresu umownego. 11 W czasie trwania umowy Lokaty nie jest możliwa zmiana jej okresu umownego. Zmiana okresu wymaga likwidacji istniejącej Lokaty i założenia nowej Każdy wkład stanowi odrębną Lokatę. 2

3 13 1. Lokata założona zgodnie z Warunkami ofertowymi jako odnawialna jest automatycznie przedłużana na ten sam okres, na jaki została zawarta pierwotnie i na warunkach odnowienia, podawanych do wiadomości Klienta w formie tzw. Karty produktu, obowiązujących w Banku w dniu odnowienia (informacja o warunkach odnowienia dostępna jest na stronie internetowej Banku lub w przypadku gdy Lokata ma charakter nieodnawialny lub gdy lokata została zerwana kwota Lokaty wraz z odsetkami jest przekazywana na rachunek, z którego została założona, zgodnie z dyspozycją Użytkownika Bankowości Internetowej. W przypadku zamknięcia rachunku wskazanego w zdaniu poprzednim, klient wskazuje rachunek, na który ma nastąpić zwrot lokaty. W przypadku niewskazania takiego rachunku, kwota likwidowanej Lokaty przelewana jest na rachunek pomocniczy Banku i stanowi nieoprocentowany depozyt. 2. Dniem odnowienia jest ostatni dzień okresu umownego. 3. Posiadacz Lokaty może złożyć, do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu umownego, dyspozycję dotyczącą wykonania w ostatnim dniu okresu umownego przelewu odsetek i/lub kapitału wraz z odsetkami na wskazany rachunek prowadzony w Banku, chyba, że warunki prowadzenia lokaty uniemożliwiają przyjęcie takiej dyspozycji. Dyspozycja ta może zostać zlecona w Placówce Banku, poprzez Infolinię lub w Witrynie internetowej. Rozdział III Wpłaty i wypłaty Wpłaty na rachunek Lokaty są dokonywane poprzez udostępnioną Bankowość Internetową bezgotówkowo, w formie przelewu z wybranego przez Posiadacza Rachunku prowadzonego w Noble Banku. 2. Wypłata należnych odsetek oraz kapitału z rachunku Lokaty następuje bezgotówkowo, w formie przelewu z rachunku kończonej (likwidowanej) Lokaty na Rachunek prowadzony w Noble Banku, z którego nastąpiła wpłata środków na założenie Lokaty. W przypadku zamknięcia takiego rachunku, stosuje się postanowienia zawarte w 13 ust. 1 zd. 2 i Dyspozycje zerwania Lokaty, założonej na standardowych warunkach będą realizowane na bieżąco. Klient ma również możliwość za pomocą bankowości zlecenia zerwania Lokaty, założonej na warunkach innych niż standard, wówczas Dyspozycja zostanie zrealizowana w ciągu 24 godzin roboczych od momentu jej zatwierdzenia w Bankowości Internetowej Noble Banku Kwota Lokaty wraz z odsetkami lub odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza Bankowości Internetowej zgodnie z warunkami wybranej Lokaty. 2. Wypłata środków zdeponowanych na Lokacie przed zakończeniem okresu umownego powoduje rozwiązanie umowy Lokaty oraz: a) utratę odsetek, jeżeli lokata zlikwidowana została w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia, b) obniżenie oprocentowania do wysokości 1%, jeżeli Lokata zlikwidowana została w terminie późniejszym niż 1 miesiąc od jej założenia lub odnowienia. 3. Skutki wskazane w ust. 2 lit. a i b powyżej następują również w sytuacji wskazanej w 16 niniejszego Regulaminu Z zastrzeżeniem ust 2 w przypadku wypowiedzenia Umowy Posiadacz Bankowości Internetowej jest zobowiązany dokonać likwidacji założonych oszczędnościowych internetowych lokat terminowych. Rozwiązanie Umowy Bankowości Internetowej jest jednoznaczne z rozwiązaniem w tym samym dniu wszystkich oszczędnościowych internetowych lokat terminowych, niezależnie od warunków, na jakich je zawarto i ze skutkami dokonania wypłaty środków zdeponowanych na oszczędnościowych internetowych lokatach terminowych przed zakończeniem okresu umownego. 2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nie powoduje rozwiązania Lokat, gdy w terminie do dnia rozwiązania Umowy Posiadacz dokona zmiany trybu rozliczenia oszczędnościowych internetowych lokat terminowych, co pozwoli na dalsze trwanie umów dotyczących tych lokat. Zmiana trybu rozliczenia oszczędnościowych internetowych lokat terminowych może polegać: a) na wskazaniu w formie pisemnej do wypłaty środków z zakończonej lokaty lub odsetek od lokaty odnawialnej - innego rachunku prowadzonego przez Bank niż rachunek zamykany w związku z wypowiedzeniem Umowy lub rachunku prowadzonego w walucie lokaty przez inny Bank albo b) w odniesieniu do nieodnawialnych oszczędnościowych internetowych lokat terminowych lub w odniesieniu do odnawialnych oszczędnościowych internetowych lokat terminowych bez kapitalizacji odsetek na zamianie ich w lokaty odnawialne z kapitalizacją odsetek. Rozdział IV Oprocentowanie Lokaty oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej ustalonej w stosunku rocznym. 2. Dla Lokat o stałym oprocentowaniu obowiązuje stopa procentowa z dnia zawarcia lub odnowienia Lokaty i jest niezmienna przez cały umowny okres jej trwania. 3. Zmiana przez Bank wysokości oprocentowania lokaty o zmiennej stopie procentowej w okresie objętym umową jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych niżej czynników: a) zmiany wysokości którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych NBP, tj.: stopy referencyjnej, stopy lombardowej, stopy depozytowej albo stopy redyskonta weksli, b) zmiany ogłaszanego przez GUS średniorocznego poziomu wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych (tzw. poziomu inflacji), c) zmiany stopy WIBOR dla 6-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym, d) zmiany rentowności którychkolwiek z obligacji skarbowych Skarbu Państwa o dowolnym okresie wykupu, e) zmiany stopy właściwej dla waluty innej niż PLN, w której prowadzona jest Lokata odpowiednio: LIBOR, EURIBOR o co najmniej 0,001 punktu procentowego. f) zmiany którejkolwiek ze stóp procentowych właściwych dla waluty, w której prowadzona jest Lokata odpowiednio: Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, Amerykańskiego Banku Centralnego, Banku Anglii lub Szwajcarskiego Banku Centralnego Zmiana wysokości oprocentowania będzie następowała w tym samym kierunku (odpowiednio wzrost lub obniżenie) w którym nastąpi zmiana wysokości czynnika, w związku ze zmianą którego jest dokonywana. 4. Zmiana wysokości oprocentowania obowiązuje Posiadacza, o ile Bank doręczy mu treść zmian, a Posiadacz nie wypowie Lokaty, w terminie 30 dni od daty doręczenia, chyba ze umowa przewiduje inny termin wypowiedzenia. Wypowiedzenie składa się w formie pisemnej, na adres Placówki lub Banku. 3

4 5. Bank doręcza treść zmian pisemnie lub elektronicznie jeżeli taki sposób doręczenia przewidziano w Umowie. 6. Brak oświadczenia Posiadacza o wypowiedzeniu Lokaty powoduje, że wprowadzona zmiana wysokości oprocentowania wiąże go z dniem doręczenia lub dniem późniejszym, wskazanym w zawiadomieniu. 7. Aktualna wysokość oprocentowania ustalana jest zarządzeniami Prezesa Zarządu Banku lub uchwałą Zarządu Banku i podawana do wiadomości Klientów m.in. na tablicy ogłoszeń w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni. 2. Odsetki naliczane są za rzeczywistą ilość dni okresu umownego. 3. Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków na rachunek Lokaty do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu umownego lub do dnia poprzedzającego likwidację Lokaty. 4. Należne Posiadaczowi odsetki pomniejszane są o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami W przypadku lokat z rozliczaniem odsetek po okresie umownym odsetki, w ostatnim dniu okresu umownego, dopisywane są do rachunku Lokaty lub przelewane są na Rachunek Posiadacza. Z którego Lokata została założona. Postanowienia zawarte w 13 ust. 1 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 2. W przypadku lokat z rozliczaniem odsetek w trakcie okresu umownego odsetki te do momentu zakończenia lokaty są dysponowane przez Posiadacza w taki sposób, iż są: a) doliczane do kwoty lokaty np. co 1 miesiąc i powiększają podstawę naliczania odsetek na następny miesiąc z zastrzeżeniem 15 ust. 2 lub b) dopisywane są do kwoty lokaty np. co 1 miesiąc, a następnie przelewane na rachunek z którego Lokata została założona, z zastrzeżeniem postanowień 13 ust. 1 zd. 2 i 3. Rozdział V Śmierć Posiadacza rachunku Po śmierci Posiadacza indywidualnego rachunku Lokaty Bank ma obowiązek dokonania z tego rachunku, przy zachowaniu poniższej kolejności, następujących wypłat: a) kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku osobie, która przedłoży skrócony akt zgonu Posiadacza oraz oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów, wystawione na osobę żądającą wypłaty, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, b) kwoty wynikającej z realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, do wysokości określonej przepisami prawa, c) wypłaty z tytułu spadku lub zapisu testamentowego (na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia). 2. Ze wspólnych rachunków Lokat po śmierci Posiadacza rachunku Lokaty Bank dokonuje wypłat wyłącznie z tytułu spadku lub zapisu testamentowego. 3. Wypłaty z rachunku Lokaty zmarłego Posiadacza tego rachunku dokonywane są wyłącznie w Placówce Banku. 4. Wypłata z rachunku Lokaty zmarłego Posiadacza tego rachunku (np. tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, tytułem spadku lub zapisu testamentowego) nie stanowi naruszenia warunków umownych Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz rachunku Lokaty może dokonać wyłącznie na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa. 2. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz rachunku Lokaty może dokonać w Placówce Banku. 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie może być złożona do rachunków wspólnych Lokat. 4. W chwili realizacji dyspozycji, bez względu na termin zgłoszenia się osoby na rzecz, której nastąpi wypłata, kwota dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wyliczona przez Bank nie może przekroczyć równowartości kwoty przypadającego na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie przekraczającej jednak wysokości środków na rachunku. Powyższy limit dotyczy wszystkich rachunków zmarłego łącznie, a nie każdego z nich z osobna. 5. Osoba wskazana w dyspozycji może zrezygnować z pobrania należnej jej kwoty, a Bank przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pieniężne objęte dyspozycją wchodzą do spadku. 6. Jeżeli na dzień realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wysokość środków na rachunku będzie niższa od kwoty dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone. 7. Jeżeli Posiadacz rachunku Lokaty wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 4, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 8. Bank realizuje wypłaty z tytułu Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacza rachunku niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia w Placówce Banku aktu zgonu potwierdzającego śmierć Posiadacza rachunku lub prawomocnego postanowienia sądu o uznaniu Posiadacza rachunku za zmarłego. 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Posiadacza rachunku Lokaty przez pełnomocnika, jeżeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Posiadacza rachunku Lokaty, a Bank do chwili wypłaty środków z rachunku nie powziął wiadomości o śmierci Posiadacza rachunku Lokaty. 10. Z rachunku Lokaty posiadacza tego rachunku, zmarłego przed dniem r., Bank dokonuje wypłaty spadkobiercom albo zapisobiercom tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego W przypadku śmierci Posiadacza (Współposiadacza) rachunku wspólnego Lokaty: a) w przypadku śmierci jednego ze Współposiadaczy - połowa wkładu rachunku wspólnego Lokaty na dzień zgonu wraz z odpowiadającymi mu odsetkami podlega spadkobraniu, druga połowa wkładu rachunku wspólnego Lokaty na dzień zgonu wraz z odpowiadającymi mu odsetkami zostaje przekazana do dyspozycji drugiego Współposiadacza, b) w przypadku śmierci Współposiadacza rachunku Lokaty prowadzonego dla więcej niż dwóch osób, kwota środków na rachunku, przypadających na zmarłego Współposiadacza (stanowiąca ułamkową część wkładu z odsetkami na dzień zgonu, odpowiadającą wielkości udziału tego Współposiadacza, przy czym przyjmuje się, że udziały wszystkich Współposiadaczy są równe) podlega spadkobraniu. Pozostała część Lokaty zostaje przekazana do dyspozycji pozostałych przy życiu Współposiadaczy, 4

5 c) w przypadku jednoczesnej śmierci obydwóch Współposiadaczy rachunku Lokaty, Bank stawia po połowie wkład do dyspozycji spadkobierców każdego ze Współposiadaczy rachunku Lokaty, d) postanowienia określone w lit. b i c stosuje się odpowiednio w sytuacji śmierci wszystkich Współposiadaczy rachunku Lokaty prowadzonego dla więcej niż dwóch Współposiadaczy. 2. Wkłady podlegające dziedziczeniu po zmarłym Współposiadaczu wypłacane są zgodnie z prawomocnymi postanowieniami sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub zarejestrowanymi aktami poświadczenia dziedziczenia Osobie wskazanej w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci udziela się informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie jaką uzyskuje w wyniku dyspozycji. Nie udziela się informacji o pozostałych osobach wskazanych w dyspozycji. 2. Spadkobiercy udziela się informacji o środkach znajdujących się na rachunku Lokaty osoby zmarłej oraz informacji o złożeniu do rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci) po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia W razie śmierci Posiadacza rachunku Lokaty, który nie ustanowił dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz w sytuacji, gdy na rachunku Lokaty pozostały środki po dokonaniu wypłat określonych w 20 ust. 1 lit. a) i/lub realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wypłata środków pozostałych na rachunku Lokaty dokonywana jest przez Placówkę Banku na rzecz spadkobierców. 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do powiadomienia Placówki Banku o zmianie stałego miejsca zamieszkania (zarówno swojego jak i osób uprawnionych) a w przypadku, gdy miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Posiadacz ma obowiązek wskazać adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział VI Reklamacje Reklamacje dotyczące usług bankowych lub działalności Banku mogą być składane w jeden z następujących sposobów: a) drogą elektroniczną, za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego po zalogowaniu się do Systemu transakcyjnego Banku lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Banku, b) telefonicznie przez kontakt z Infolinią pod numerami prezentowanymi w Placówkach i na stronach internetowych Banku, c) osobiście - w Placówce Banku, d) w formie pisemnej przez wysłanie listu na adres: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna,,. 2. Reklamacja, oprócz dokładnych danych osoby ją składającej (lub danych osoby, w imieniu której jest ona składana), powinna zawierać wskazanie przyczyny jej złożenia. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni liczonych od daty ich otrzymania przez Bank, chyba, że właściwa umowa dotycząca konkretnej usługi bankowej objętej reklamacją przewiduje inny termin rozpatrzenia reklamacji. 4. W uzasadnionych przypadkach, termin, o którym mowa powyżej może zostać przedłużony, o czym Bank informuje, wskazując przyczyny opóźnienia wraz z okolicznościami wymagającymi dodatkowych ustaleń oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Termin ten każdorazowo nie będzie jednak dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank, za wyjątkiem reklamacji dotyczących transakcji wykonanych kartą płatniczą, w przypadku których maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 180 dni. 5. Bank udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, lub innej - uzgodnionej ze składającym reklamację. 6. Bank informuje o możliwości zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej skargą do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. 7. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Rozdział VII Odstąpienie od umowy Lokaty Klient ma prawo odstąpić od każdej umowy Lokaty bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy Lokaty. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie Bankowi przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, pisemnego oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy. 2. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu uważa się zachowany w razie wysłania oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od Umowy uważana jest ona za niezawartą, a to co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego Zarządu, w terminie trzydziestu dni: a) od dnia odstąpienia od Umowy w przypadku świadczeń Klienta albo b) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w przypadku świadczeń Banku. 3. W wypadku rozpoczętego za zgodą Klienta świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Bank może żądać zapłaty ceny za usługę rzeczywiście wykonaną. W razie spełnienia świadczenia przez Bank przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy odstąpienie staje się skuteczne, jeżeli świadczenie zostanie zwrócone Bankowi łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Za wykonanie czynności wynikających z umowy rachunku lub związanych z obsługą rachunku Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Tabelą bez odrębnej dyspozycji poprzez obciążenie rachunku. 2. Zmiana wysokości opłat albo wprowadzenie opłat za czynności nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowoskutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; 5

6 c) zmianę miesięcznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS o wartość nie mniejszą niż 0,2 punktu procentowego; d) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiążącego Bank z Posiadaczem Bankowości Internetowej, polegającą na udostępnieniu nowych produktów i usług, zmianie zakresu przedmiotowego usług lub produktów albo na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów; e) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; f) zmianę o więcej niż 10 % dotychczasowych cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, które to usługi są niezbędne do wykonywania czynności przez Bank Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiążącego Bank z Posiadaczem Bankowości Internetowej, polegającą na zmianie zakresu przedmiotowego usług lub produktów, na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów lub na udostępnieniu nowych; f) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień Zmieniony Regulamin i/lub Tabela będą obowiązywały Posiadacza Bankowości Internetowej, o ile Bank doręczy mu zmianę Regulaminu i/ lub Tabeli, a Posiadacz Bankowości Internetowej nie wypowie umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia tej zmiany, chyba ze umowa przewiduje inny termin wypowiedzenia. 2. W przypadku niewyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Regulaminie i/lub w Tabeli Posiadacz Bankowości Internetowej ma prawo wypowiedzenia umowy rachunku w terminie 30 dni od doręczenia tej zmiany. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie. 3. Brak oświadczenia Posiadacza Bankowości Internetowej o wypowiedzeniu umowy rachunku powoduje, że zmiany Regulaminu i/lub Tabeli wiążą go z dniem wprowadzenia ich w życie Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Posiadaczem a Bankiem jest język polski. 2. Posiadaczowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 3. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Lokaty nierozwiązane za porozumieniem stron albo w sposób wskazany w ust. 2 powyżej poddane zostaną rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Umowie Pakietowej stosuje się Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku, Regulamin otwierania i prowadzenia Rachunku Osobistego Noble Bank, oraz ogólnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego. 5. Prawem właściwym stanowiącym podstawę stosunków pomiędzy Posiadaczem a Bankiem przed zawarciem umowy Lokaty, jak również prawem właściwym do zawarcia umowy Lokaty i jej wykonania jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 6. W związku z zwarciem umowy Lokaty Bank nie pobiera od Posiadacza oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 6

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku (zwany dalej Regulaminem) określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Niniejszy Regulamin karty kredytowej KIS określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zawarcie Umowy 3 Rozdział III Oprocentowanie rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Przyjęto Uchwałą nr 1/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 13 stycznia 2015 roku Obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo