Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank"

Transkrypt

1 Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji... 4 IV. Oprocentowanie... 6 V. Prowizje i opłaty... 6 VI. Reklamacje... 7 VII. Postanowienia końcowe Strona 1 z 10

2 I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto Emerytalne w obszarze Noble Banku (zwanym dalej Bankiem). 2 Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają: a) Bank - Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A. b) Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A. c) Posiadacz rachunku/posiadacz/ Klient osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie IKE. d) Rachunek IKE wyodrębniony rachunek oszczędnościowy w rozumieniu art. 2 pkt. 1 Ustawy o IKE, służący do gromadzenia środków pieniężnych, otwierany i prowadzony na podstawie Umowy o prowadzenie IKE. e) IKE indywidualne konto emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE. f) Dyspozycja Wypłata, Wypłata transferowa Zwrot, częściowy Zwrot, realizowane jedynie w formie bezgotówkowej. Dyspozycje mogą być składane w Placówkach Dystrybutora. Dystrybutor przekazuje je następnie do Banku do realizacji. g) Wypłata wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach środków zgromadzonych na IKE na rzecz Posiadacza rachunku, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o IKE, albo na rzecz Osób uprawnionych, w przypadku śmierci Posiadacza rachunku. h) Wypłata transferowa wypłata polegająca na: przeniesieniu środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku na Rachunek IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE lub do programu emerytalnego, przeniesieniu środków zgromadzonych na Rachunku IKE z Rachunku IKE zmarłego na IKE Osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego Osoba uprawniona przystąpiła, przeniesieniu środków z programu emerytalnego na Rachunek IKE, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207). i) Zwrot wycofanie całości lub części środków zgromadzonych na Rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki Wypłaty bądź Wypłaty transferowej. Złożenie Dyspozycji Zwrotu następuje poprzez wypowiedzenie Umowy o prowadzenie IKE. j) Dzień roboczy dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności objętej Regulaminem i Umową o prowadzenie IKE, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy. k) Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, posiadającego zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. l) Osoba uprawniona osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt. 12 Ustawy o IKE, wskazana przez Posiadacza rachunku w Umowie o prowadzenie IKE, która otrzyma środki z Rachunku IKE w przypadku śmierci Posiadacza rachunku lub spadkobierca Posiadacza rachunku. m) Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy swoje usługi. n) Dystrybutor podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 979, z późn. zm.). Dystrybutorem jest Open Finance SA z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 39, Warszawa wpisany w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS o kapitale zakładowym ,00PLN (opłacony w całości), REGON: , NIP: Na podstawie zawartej przez Bank i Open Finance SA Umowy o współpracy Bank odpowiada za działania Open Finance SA przy realizacji niniejszej umowy jak za swoje własne, zgodnie z art. 6 b ustawy Prawo bankowe. Strona 2 z 10

3 o) Placówka Dystrybutora wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Dystrybutor świadczy na mocy powierzenia przez Bank usługi objęte Regulaminem i Umową o prowadzenie IKE, p) Regulamin niniejszy Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank. q) Saldo Dostępne stan środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku IKE na koniec danego dnia operacyjnego. r) Tabela Tabela opłat i prowizji obowiązującą w Banku dla Placówek Dystrybutora. s) Umowa o prowadzenie IKE zawarta przez Klienta z Bankiem umowa o prowadzenie rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego. t) Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE wydawane przez Bank potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. u) Ustawa o IKE ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz ze zm.) v) Stopa referencyjna WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) oznacza wysokość oprocentowania stosowanego w rozliczeniach międzybankowych, wykorzystywana w Banku, jako stopa podstawowa służąca do ustalenia wysokości oprocentowania Rachunku IKE. Oprocentowanie Rachunku IKE odnosić będzie się do stawki WIBOR 3M (trzymiesięczny) Bank ma prawo ograniczyć ofertę oraz zakres usług świadczonych w Placówce Dystrybutora (w stosunku do Placówki Banku). 2. Rachunek IKE służyć będzie do gromadzenia środków pieniężnych, pełniąc funkcję oszczędnościową. II. Zasady otwarcia rachunku 4 1. Posiadaczem Rachunku IKE może być osoba fizyczna - Rezydent - o pełnej zdolności do czynności prawnych. 2. Klient może posiadać tylko jeden Rachunek IKE, który prowadzony jest jako rachunek indywidualny. 3. Zawarcie Umowy o prowadzenie IKE wymaga formy pisemnej i następuje odpowiednio z chwilą jej podpisania przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań ze strony Banku i Klienta. 4. W celu otwarcia Rachunku IKE należy spełnić następujące wymagania formalne: a) wylegitymować się dokumentem tożsamości, b) złożyć oświadczenia woli określone w Ustawie o IKE c) zawrzeć Umowę o prowadzenie IKE. 5. Zawarcie Umowy o prowadzenie IKE następuje po weryfikacji tożsamości Klienta na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości oraz po złożeniu przez Klienta oświadczeń woli określonych w Ustawie o IKE. 6. Rachunek prowadzony jest w złotych polskich. 7. Po podpisaniu Umowy o prowadzenie IKE, w przypadku gdy Klient złożył oświadczenie o tym, że posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając nazwę tej instytucji, Bank wydaje Klientowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, w celu jego przedstawienia wskazanej przez Klienta instytucji finansowej prowadzącej IKE. Na podstawie tego potwierdzenia, instytucja ta dokonuje Wypłaty transferowej na Rachunek IKE. 8. W Potwierdzeniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKE zostaną wskazane informacje wymagane przez przepisy Ustawy o IKE, w tym numer Rachunku IKE, na który przesłane zostaną środki z Wypłaty transferowej dokonywanej przez dotychczasową instytucję finansową prowadzącą IKE Klienta. 9. Do czasu wpływu Wypłaty transferowej na Rachunek IKE prowadzony przez Bank zostaje on zablokowany, co oznacza, że Klient nie może dokonywać wpłat, chyba że występuje sytuacja, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o IKE, a Klient podpisał umowę o prowadzenie IKE z inna instytucją finansową Identyfikacja i weryfikacja Klienta przeprowadzana jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010r., poz. 276, z późn. zm.). 2. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w Placówce Dystrybutora i w Placówce Banku odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 3. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta odbywa się: a) w przypadku obywatela polskiego (rezydenta) na podstawie dowodu osobistego; w przypadku okazania paszportu Klient obowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania, Strona 3 z 10

4 b) w przypadku obywatela obcych państw (rezydenta) na podstawie karty pobytu, w przypadku okazania dokumentu, który nie zawiera numeru PESEL, Klient obowiązany jest okazać inny dokument zawierający numer PESEL. 4. Bank na podstawie art. 9a ustawy wskazanej w ust. 2 powyżej, jest uprawniony do zastosowania wobec Posiadacza wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym również żądania dodatkowych dokumentów lub informacji w przypadkach, gdy na podstawie dokonanej analizy ryzyka uzna, że zachodzi wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji 6 Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów, Klient może dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku IKE poprzez składanie dyspozycji Wypłaty, Wypłaty transferowej, Zwrotu, bądź częściowego Zwrotu Wpłaty na Rachunek IKE mogą być dokonywane jedynie w formie bezgotówkowej poprzez dokonanie przelewu z rachunku bankowego Posiadacza rachunku. Wpłaty na Rachunek IKE może dokonywać wyłącznie Posiadacz rachunku. 2. W przypadku przyjęcia przez Bank Wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej lub programu emerytalnego Posiadacz rachunku może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem Wypłaty transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzącej indywidualne konta emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE, chyba że występuje sytuacja, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o IKE, a Klient podpisał Umowę o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową. 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, 4, 5 i 6, wpłaty na Rachunek IKE mogą być dokonywane po zawarciu Umowy prowadzenie IKE przez Bank i Klienta. 4. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć maksymalnej kwoty określonej w art. 13 ust. 1, 1a, 3 Ustawy o IKE. Wysokość tej kwoty jest podawana do wiadomości w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wydawanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 13 ust. 4 Ustawy o IKE. Przepisów wskazanych w zdaniu pierwszym nie stosuje się do przyjmowanych Wypłat transferowych. 5. W przypadku, gdy wpłaty dokonywane na Rachunek IKE przewyższą maksymalną kwotę, o której mowa w ust. 4, nadwyżka środków pieniężnych zostanie przekazana na rachunek prowadzony w Banku, bądź inny rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku w Umowie o prowadzenie IKE. W razie braku lub niewystarczającej instrukcji ze strony Posiadacza rachunku Bank przeksięguje środki pieniężne zgromadzone na Rachunku IKE na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe. Nadwyżka, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie przeksięgowana przez Bank na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe również w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku jako rachunek do przekazywania nadpłat przestanie istnieć w wyniku rozwiązania umowy o prowadzenie tego rachunku. 6. Posiadacz rachunku nie może dokonywać wpłat na Rachunek IKE, z którego dokonał Wypłaty pierwszej raty Wypłata bądź Wypłata transferowa realizowana jest przez Bank po uprzednim złożeniu Dyspozycji przez Posiadacza rachunku lub Osobę uprawnioną w sytuacjach określonych w Ustawie o IKE. 2. Dyspozycja Wypłaty transferowej lub Wypłaty realizowana jest w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (chyba, że Posiadacz albo Osoba uprawniona zażąda wypłaty w terminie późniejszym), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dyspozycji Wypłaty transferowej lub dyspozycji Wypłaty składanej przez Osobę uprawnioną, termin 14 dniowy liczy się od dnia złożenia wniosku i przedłożenia dokumentów wymaganych Ustawą o IKE. 3. Dyspozycja wskazana w ust 2 realizowana jest w formie bezgotówkowej, na podstawie polecenia przelewu składanego przez Posiadacza rachunku, bądź Osobę uprawnioną, na formularzu wskazanym przez Bank. 4. Wypłata lub Wypłata transferowa środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje na podstawie dyspozycji składanej na warunkach określonych Umową o prowadzenie IKE i Regulaminem odpowiednio przez Posiadacza rachunku lub Osobę uprawnioną, po zaistnieniu przesłanek przewidzianych Ustawą o IKE Posiadacz rachunku, przed dokonaniem Wypłaty, jest obowiązany do poinformowania Banku o właściwym dla podatku dochodowego od osób fizycznych naczelniku urzędu skarbowego oraz do przedstawienia Strona 4 z 10

5 decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury albo innego dokumentu stwierdzającego nabycie uprawnień emerytalnych, jeżeli Posiadacz rachunku nie ukończył 60 roku życia. 2. Posiadacz rachunku lub Osoba uprawniona składając dyspozycję Wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku IKE może żądać jednorazowej Wypłaty lub Wypłaty w ratach. 3. Posiadacz rachunku może żądać dokonania Wypłaty w ratach, w liczbie od 2 do 12 rat. Każda z kolejnych rat wypłacana będzie w równych wysokościach, każdego 15 dnia miesiąca. Wysokość każdej raty stanowić będzie iloraz środków zgromadzonych na Rachunku IKE w chwili złożenia wniosku o wypłatę w ratach i ilości rat. Do czasu Wypłaty wszystkich środków będą one powiększane o należne odsetki. Ostatnia rata powiększona będzie o naliczone odsetki. 4. Posiadacz rachunku nie może zmienić liczby rat, chyba że Bank wyrazi na to zgodę. 5. W przypadku Wypłaty w ratach, Umowa o prowadzenie IKE ulega rozwiązaniu z chwilą wypłaty ostatniej raty. 6. Posiadacz rachunku, który dokonał Wypłaty jednorazowej albo Wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE Wypłata transferowa z Rachunku IKE prowadzonego przez Bank jest dokonywana na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku albo Osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Bankowi potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego. 2. W przypadku Wypłaty transferowej z Rachunku IKE do programu emerytalnego Wypłata transferowa dokonywana jest na rachunek programu emerytalnego, zaś w przypadku Wypłaty transferowej do innego IKE, na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy wystawionym przez instytucję finansową prowadzącą to IKE. 3. Wypłata lub Wypłata transferowa na rzecz Osoby uprawnionej wymaga przedłożenia następujących dokumentów: a) aktu zgonu Posiadacza rachunku i dokumentu stwierdzającego tożsamość Osoby uprawnionej, albo b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców. 4. Przedmiotem Wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na Rachunku IKE z wyłączeniem przypadków określonych w art. 14 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o IKE Zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKE dokonywany jest w sytuacjach opisanych w Ustawie o IKE i może dotyczyć całości środków bądź części. 2. Zwrot całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje w razie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty transferowej. Zwrot części środków zgromadzonych na Rachunku IKE dokonywany jest na podstawie Dyspozycji Zwrotu częściowego składanej przez Posiadacza rachunku. 3. Posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o Zwrot części środków pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE. 4. W przypadku Zwrotu, środki zgromadzone na Rachunku IKE pomniejszone zostaną o należny podatek. W przypadku zaś, gdy na Rachunek IKE przyjęto wypłatę z programu emerytalnego, dodatkowo środki zgromadzone na Rachunku IKE zostaną pomniejszone o kwotę stanowiącą 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. 5. Zwrot całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE, zaś dyspozycja Zwrotu częściowego jest realizowana przez Bank w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 6. Zwrot oraz Zwrot częściowy realizowane są w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku, na formularzu stosowanym przez Bank Posiadacz rachunku może składać Dyspozycje w formie pisemnej w Placówce Dystrybutora, zgodnie z zawartą Umową o prowadzenie IKE. Dyspozycje bezzwłocznie po ich złożeniu są przekazywane przez Dystrybutora do Banku celem ich realizacji. 2. Dyspozycje są realizowane przez Bank w Dniach roboczych. 3. Posiadacz rachunku może odwołać złożoną Dyspozycję w sposób, w jaki została złożona, pod warunkiem że Strona 5 z 10

6 nie została wcześniej zrealizowana przez Bank. 4. Bank sprawdza tożsamość osoby składającej Dyspozycję oraz zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i wykonania Dyspozycji w przypadku uzasadnionych wątpliwości: co do tożsamości lub uprawnień osoby składającej Dyspozycję, autentyczności dokumentu tożsamości lub jego ważności, bądź autentyczności Dyspozycji lub jej zgodności z przepisami prawa. 5. Posiadacz rachunku może wskazać w Umowie o prowadzenie IKE Osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na Rachunku IKE. Dyspozycja taka może zostać w każdym czasie zmieniona lub odwołana w formie aneksu do Umowy o prowadzenie IKE. 6. Bank może zapewnić Posiadaczowi rachunku dostęp do Rachunku IKE za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz Bankowości Telefonicznej, o ile Klient zawrze z Bankiem stosowną umowę oraz Bank udostępni taką możliwość (funkcjonalność). 7. W przypadku nieprawidłowej bądź nieterminowej realizacji Dyspozycji z przyczyn, za które Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, Bank zobowiązany będzie, na żądanie Posiadacza rachunku, do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty Dyspozycji za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Posiadacza przekracza kwotę tak ustalonych odsetek ustawowych, Posiadacz rachunku ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. IV. Oprocentowanie Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku IKE oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, na zasadach określonych poniżej. 2. Wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku IKE równa jest wartości Stopy referencyjnej WIBOR 3M, obliczanej na zasadach określonych w ust Bank może stosować promocje polegające na czasowym podwyższeniu oprocentowania Rachunku IKE. W przypadku skorzystania przez Bank z tego prawa, zasady podwyższania oprocentowania wskazane zostaną w regulaminie promocji, udostępnianym Posiadaczom rachunków w Placówkach Dystrybutora. 4. Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Zmiana oprocentowania ma miejsce wówczas, gdy stawka WIBOR 3M ustalona jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc dla którego jest ustalane oprocentowanie jest różna od: a) stawki określonej w Umowie o prowadzenie IKE w przypadku gdy zmiana oprocentowania dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie miała jeszcze miejsca, b) stawki ostatnio stosowanej w przypadku gdy zmiana oprocentowania dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu miała już miejsce. 5. Oprocentowanie naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Rachunku IKE, począwszy od dnia ich wpłaty na Rachunek IKE (włącznie z tym dniem), do dnia ich wypłaty z Rachunku IKE (z wyłączeniem tego dnia). 6. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 7. Odsetki naliczane są od salda na koniec dnia operacyjnego i dopisywane do salda Rachunku IKE (kapitalizacja) na koniec każdego kolejnego roku upływającego od otwarcia Rachunku IKE. V. Prowizje i opłaty Za czynności związane z obsługą Rachunku IKE Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Umowie o prowadzenie IKE i Tabeli bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku, poprzez obciążenie Rachunku IKE. 2. Zmiana wysokości opłat lub zasad ich stosowania i naliczania albo wprowadzenie opłat za czynności nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo - skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo - skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; Strona 6 z 10

7 c) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacja) publikowanego przez GUS zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłaty ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany; d) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; 3. W przypadku dokonania przez Posiadacza rachunku Wypłaty, Wypłaty transferowej lub Zwrotu, w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, Bank uprawniony będzie do pobrania od Posiadacza rachunku dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Umowie i Tabeli. Zmiana wysokości tej opłaty następuje na zasadach określonych w ust. 2, 4-6 niniejszego paragrafu. Opłata ta będzie pobierana przez potrącenie z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na IKE. 4. Zmieniona Tabela będzie obowiązywała Posiadacza rachunku, o ile Bank doręczy mu zmianę Tabeli, a Posiadacz rachunku nie wypowie Umowy o prowadzenie IKE w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia tej zmiany. 5. W przypadku nie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Tabeli Posiadacz ma prawo wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE w terminie 1 miesiąca od doręczenia tej zmiany. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie. 6. Brak oświadczenia Posiadacza rachunku o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie IKE powoduje, że wprowadzone zmiany Tabeli wiążą Posiadacza rachunku z dniem wprowadzenia zmian w życie. VI. Reklamacje Reklamacje dotyczące usług bankowych lub działalności Banku mogą być składane w jeden z następujących sposobów: a) drogą elektroniczną, za pomocą wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego Banku (o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność) lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Banku, b) telefonicznie przez kontakt z infolinią Banku pod numerami prezentowanymi w placówkach i na stronach internetowych Banku, c) osobiście - w placówce Dystrybutora (w takim przypadku Dystrybutor bezzwłocznie przekazuje reklamację do Banku), d) pisemnie wysyłając na adres Getin Noble Bank S.A., ul. Domaniewska 39, Warszawa lub składając z placówce Banku. 2. Reklamacja, oprócz dokładnych danych osoby ją składającej (lub danych osoby, w imieniu której jest ona składana), powinna zawierać wskazanie przyczyny jej złożenia. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni liczonych od daty ich otrzymania przez Bank. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji osobiście, w placówce Dystrybutora, termin ten jest liczony od dnia otrzymania reklamacji przez Dystrybutora. 4. W uzasadnionych przypadkach, termin, o którym mowa powyżej może zostać przedłużony, o czym Bank informuje, wskazując przyczyny opóźnienia wraz z okolicznościami wymagającymi dodatkowych ustaleń oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Termin ten każdorazowo nie będzie jednak dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank. 5. Bank udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, lub innej - uzgodnionej ze składającym reklamację. 6. Klient ma prawo wystąpić z powództwem do sądu powszechnego lub polubownego. 7. Bank informuje o możliwości zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej skargą do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. 8. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. VII. Postanowienia końcowe Środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na rachunkach oszczędnościowych złotowych (Rachunkach IKE) objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). Strona 7 z 10

8 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro - w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz rachunku jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji Bank informuje Posiadacza rachunku o zmianach stanu Rachunku IKE i ustaleniu salda w trybie określonym w Umowie o prowadzenie IKE, w tym w zależności od postanowień Umowy o prowadzenie IKE: w formie przesłania wyciągu z Rachunku IKE w okresach miesięcznych, wg stanu na ostatni dzień miesiąca w formie dokumentu papierowego albo poprzez udostępnienie historii operacji generowanej z wykorzystaniem internetowego kanału dostępu (o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność). 2. Zmiana sposobu przekazywania wyciągów następuje poprzez złożenie przez Klienta właściwej dyspozycji w Placówce Dystrybutora i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy o prowadzenie IKE Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podawanego salda Rachunku IKE. W przypadku stwierdzenia przez Posiadacza rachunku niezgodności salda, fakt ten Posiadacz rachunku powinien zgłosić na piśmie w Placówce Dystrybutora w ciągu 14 dni od otrzymania wyciągu. 2. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania sprostowania oczywiście błędnych zapisów na Rachunku IKE. O dokonanym sprostowaniu Bank niezwłocznie, zawiadamia Posiadacza rachunku w formie pisemnej Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Posiadacz rachunku może w każdym momencie wypowiedzieć Umowę o prowadzenie IKE poprzez złożenie w placówce Dystrybutora pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie IKE lub przesłanie na adres Banku wypowiedzenia podpisanego zgodnie ze złożonym w Banku wzorem podpisu. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie IKE w placówce Dystrybutora, Dystrybutor bezzwłocznie przekazuje otrzymane oświadczenie do Banku. W przypadku wypowiedzenia Strona 8 z 10

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN

VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN VISA PLATINUM NOBLE BANK REGULAMIN Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo