Business Intelligence w energetyce mity i fakty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Intelligence w energetyce mity i fakty"

Transkrypt

1 Business Intelligence w energetyce mity i fakty Autor: Sebastian Sokołowski ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: Business Intelligence, System BI, hurtownia danych, portal, Transition Technologies S.A Streszczenie. Ogromne wolumeny danych gromadzone w firmach powodują, że dotarcie do treściwej informacji nie jest prostym zadaniem. Duża liczba eksploatowanych systemów i baz danych utrudnia uzyskanie precyzyjnej i jednolitej wiedzy na temat stanu przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na problemy dotyczące niespójności danych oraz potrzebę łatwego dostępu kierownictwa i innych pracowników do wiarygodnych i aktualnych informacji jest zaprojektowanie i zbudowanie odpowiedniego systemu analiz i wspomagania decyzji opartego o technologie Business Intelligence i wykorzystującego hurtownię danych jako jedyne źródło prawdy". Business Intelligence to szeroka kategoria aplikacji i technologii służąca gromadzeniu, analizowaniu danych i udostępnianiu wniosków, które pomagają podejmować optymalne decyzje biznesowe. Systemy takie nie są jednak szklaną kulą" rozwiązującą wszystkie problemy kierownictwa firmy. Zawsze na końcu musi być kompetentny człowiek, który wykorzystując ogromne ilości danych potrafi podjąć optymalne decyzje. W referacie posłużono się przykładami wdrożeń hurtowni i systemów do analiz wykonanymi przez firmę Transition Technologies S.A. oraz przedstawiono bilans zysków i strat związanych z tworzeniem systemów tego typu. 1. WSTĘP Powodzenie przedsiębiorstwa nie zależy już tylko od strategicznych decyzji podejmowanych przez Zarząd firmy, ale także od decyzji operacyjnych podejmowanych każdego dnia przez pracowników i to często dość niskiego szczebla. We współczesnej firmie każda decyzja pociąga za sobą działanie, które ma wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie efektywności, wzrost lub zmniejszenie kosztów, a w rezultacie na osiągniecie przez firmę zysku lub straty. Mimo ogromnego wolumenu danych w każdej firmie dotarcie do treściwej informacji nie jest prostym zadaniem. Duża liczba eksploatowanych systemów i baz danych utrudnia uzyskanie precyzyjnej i jednolitej wiedzy na temat stanu przedsiębiorstwa. Często dochodzi do niebezpiecznych paradoksów, kiedy różne działy mają inną odpowiedź na to samo pytanie, na przykład dotyczące kosztu wytworzenia, albo rentowności kontraktów, bo działy te korzystają z różnych zestawów danych. Mnogość systemów i danych nie ułatwia zadania, ponieważ standardowe raporty z bazodanowych systemów transakcyjnych są trudne do rozbudowania i mają niewielkie możliwości w zakresie wizualizacji Systemy transakcyjne nie mogą także zagwarantować oczekiwanej wydajności pozyskiwania danych. Z różnym powodzeniem informatycy dokładają starań, żeby sprostać potrzebom raportowym firmy. Efekt jest taki, że informatycy są przeciążeni tworzeniem i modyfikowaniem raportów w skomplikowanych narzędziach, a użytkownicy i tak nie są zadowoleni, bo nie otrzymują danych na czas, a płaskie raporty nie pozwalają im wystarczająco skutecznie dochodzić przyczyn odchyleń i niebezpiecznych trendów. Odpowiedzią na problemy dotyczące niespójności danych oraz potrzebę łatwego dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji jest zaprojektowanie i zbudowanie odpowiedniego systemu analiz i wspomagania decyzji opartego o technologie Business Intelligence wykorzystującego hurtownię danych jako jedyne źródło prawdy". Business Intelligence to szeroka kategoria aplikacji i technologii służąca gromadzeniu, analizowaniu danych i udostępnianiu wniosków, które pomagają podejmować optymalne decyzje biznesowe.

2 Systemy takie nie są jednak szklaną kulą"" rozwiązująca wszystkie problemy kierownictwa firmy. Zawsze na końcu musi być kompetentny człowiek który z tej masy danych potrafi wyciągnąć odpowiednie wnioski a na ich podstawie podjąć optymalne decyzje. Transition Technologies oferuje między innymi aplikacje wspomagające procesy biznesowe w obszarze wytwarzania i dystrybucji nośników energii, systemy informowania kierownictwa oraz hurtownie i środowiska analityczne. W referacie posłużono się przykładowymi wdrożeniami hurtowni i systemów do analiz, wykonanymi przez firmę Transition Technologies S.A., oraz przedstawiono bilans zysków i strat związanych z tworzeniem systemów tego typu. 2. SYSTEMY BI - PODSTAWOWE ZADANIA I CELE Systemy BI służą do zbierania, przechowywania, udostępniania danych (portal korporacyjny) oraz zarządzania wiedzą przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi analitycznych. Inteligentna analiza danych w systemach BI uzyskiwana jest głównie poprzez techniki OLAP, data mining oraz technologię hurtowni danych. Systemy BI usprawniają zarządzanie wiedzą organizacji w wymiarze strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Na szczeblu strategicznym: umożliwiają bardziej precyzyjne wyznaczanie celów i śledzenie ich realizacji, pozwalają na dokonywanie różnorodnych zestawień porównawczych, np. wyników historycznych, opłacalności poszczególnych ofert, skuteczności kanałów dystrybucji itp., umożliwiają prowadzenie symulacji rozwoju, prognozowanie przyszłych wyników przy określonych założeniach. Rys. 1. Schemat struktury firmy

3 Na szczeblu taktycznym: dostarczają podstawy do podejmowania decyzji w zakresie marketingu, sprzedaży, finansów, zarządzania kapitałem, pozwalają optymalizować przyszłe działania i odpowiednio modyfikować aspekty organizacyjne, finansowe czy technologiczne funkcjonowania przedsiębiorstwa, tak aby skuteczniej realizowało ono wyznaczone cele strategiczne. Na szczeblu operacyjnym: służą analizom wykonywanym ad hoc, odpowiadają na pytania związane z bieżącymi operacjami poszczególnych działów, aktualnym stanem finansów, sprzedażą, stanem współpracy z dostawcami, odbiorcami, klientami itp.. Systemy BI składają się z trzech podstawowych elementów (warstw): hurtownie danych, zaawansowane techniki analityczne, techniki wizualizacji danych (portale korporacyjne). Synergia wymienionych rozwiązań stwarza inteligentne środowisko do podejmowania decyzji w organizacji. Hurtownia danych jest fundamentem kompleksowego rozwiązania typu business Intelligence, podstawowymi jej zadaniami są: przechowywanie ujednoliconych, zintegrowanych danych źródłowych, które stanowią jedyne źródło prawdy" dla dedykowanych agregatów tematycznych, skrócenie czasu dostępu do danych (przygotowanie analiz, raportów predefiniowanych, a także zapytań, które nie były przewidziane w momencie projektowania systemu), zapewnienie wygodnego interfejsu do informacji gromadzonych w hurtowni danych poprzez: - zaprojektowanie przejrzystego układu tematycznego danych w hurtowni, - podział hurtowni na obszary tematyczne/biznesowe; zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do informacji dzięki: - wykorzystaniu standardowych mechanizmów bezpieczeństwa gwarantowanych przez serwer bazy danych, - wykorzystaniu systemu identyfikacji i podziału danych w obrębie firmy.

4 Rys. 2. Schemat architektury systemów BI. Hurtownia danych jest fundamentem kompleksowego rozwiązania typu business Intelligence, podstawowymi jej zadaniami są: przechowywanie ujednoliconych, zintegrowanych danych źródłowych, które stanowią,jedyne źródło prawdy" dla dedykowanych agregatów tematycznych, skrócenie czasu dostępu do danych (przygotowanie analiz, raportów predefiniowanych, a także zapytań, które nie były przewidziane w momencie projektowania systemu), zapewnienie wygodnego interfejsu do informacji gromadzonych w hurtowni danych poprzez: - zaprojektowanie przejrzystego układu tematycznego danych w hurtowni, - podział hurtowni na obszary tematyczne/biznesowe. zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do informacji dzięki: - wykorzystaniu standardowych mechanizmów bezpieczeństwa gwarantowanych przez serwer bazy danych, - wykorzystaniu systemu identyfikacji i podziału danych w obrębie firmy. Zadania narzędzi analitycznych: zapewnienie elastycznego środowiska, zapewnienie możliwości budowania przekrojowych raportów i analiz w oparciu o dane gromadzone z wielu systemów źródłowych, możliwości dynamicznego parametryzowania i odświeżania zdefiniowanych raportów i analiz, zapewnienie możliwości przygotowywania predefiniowanych raportów, zapewnienie możliwości korzystania z gotowych, predefiniowanych raportów lub/i

5 zadawania zapytań ad-hoc szerokiej grupie odbiorców, zapewnienie możliwości przeprowadzania szczegółowych dynamicznych analiz wielowymiarowych określonej grupie analityków, udostępnieniu narzędzi do graficznej prezentacji wyników analiz (wykresy, histogramy itp.), zapewnienie mechanizmów współdzielenia wykonanych analiz, interaktywne wspomaganie procesu budowy analiz według zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów (wymiarów) oraz optymalizacja przeszukiwania dużych zbiorów danych. Portal to narzędzie integrujące dane pochodzące z różnych systemów informatycznych. Portal jako jednolity interfejs oferuje dostęp do informacji i usług pochodzących z rozproszonych systemów i heterogenicznych platform. Poprzez bogatą funkcjonalność i kompletnie dostarczaną informację Portal umożliwia: zapewnienie możliwości publikacji raportów w sposób atrakcyjny dla użytkowników, możliwość zapisywanie utworzonych raportów oraz analiz w różnych formatach, udostępnienie użytkownikom systemu nie tylko możliwości przeglądania opublikowanych raportów, ale także (w miarę potrzeb i zgodnie z przydzielonymi im uprawnieniami) parametryzowania ich, odświeżania danych i zmiany ich układu, udostępnienie użytkownikom narzędzi do zadawania zapytań ad-hoc (w zakresie przydzielonych im uprawnień dostępu do danych), możliwość zmiany danych przy użyciu portali dedykowanych (modyfikacja systemu źródłowego), w czasie rzeczywistym kontrolę zachodzących w firmie procesów biznesowych dowolnego poziomu, łatwy dostęp użytkowników do wszystkich niezbędnych informacji (zgodnie ze zdefiniowaną polityką dostępu do danych) niezależnie od miejsca ich pobierania, integrację aplikacji używanych przez firmę; w jednym interfejsie portal integruje środowisko firmy, udoskonalenie obiegu informacji w obrębie użytkowników, zaspokojenie potrzeb organizacji w obszarach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, optymalizację przebiegu procesów zachodzących w firmie, pełny przegląd procesów zachodzących w poszczególnych lokalizacjach, pełne bezpieczeństwo przechowywania przesyłanych informacji, horyzontalną wymianę informacji pomiędzy działami, łatwość administracji systemu, w przejrzystym, spójnym interfejsie błyskawiczne udostępnienie użytkownikom precyzyjnie wybranych obszarów danych, elastyczne integrowanie zarówno już funkcjonujących jak i nowo instalowanych aplikacji 3. WYBRANE WDROŻENIA TT SYSTEMÓW BI Transition Technologies S.A. specjalizuje się w rozwiązaniach integrujących dane pochodzące z różnych systemów informatycznych. Integrujemy systemy automatyki cyfrowej z systemami wspomagania zarządzania produkcją i systemami zarządzania majątkiem. Scalamy aplikacje i procesy biznesowe w obrębie portali korporacyjnych. Udostępniamy

6 firmom rozwiązania i technologie informatyczne pozwalające w czasie rzeczywistym kontrolować zachodzące w firmie procesy dowolnego poziomu. Zaspokajamy potrzeby organizacji w obszarach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dostarczamy narzędzia służące do wykonywania analiz i prognozowania w oparciu o dane zgromadzone w hurtowni, a pochodzące z różnych obszarów biznesowych (systemów zewnętrznych). Nazwa projektu i klient System Analiz Technicznych (SAT) - PKE S.A. Przykładowe ekrany interfejsu Opis wdrożenia System zapewnia wizualizacje procesu technologicznego i stanowi centralne repozytorium danych w zakresie dostosowanym do potrzeb Centrum Zarządzania Produkcją. System SAT integruje dane biznesowe i produkcyjne wszystkich podmiotów podległych w PKE, w tym 7 elektrowni i 2 elektrociepłowni. Podstawowe funkcje systemu, to: śledzenie kluczowych wskaźników techniczno-ekonomicznych urządzeń, zasilanie hurtowni i zarządzanie danymi z zakresu produkcji, ochrony środowiska i handlu energią oraz generacja podstawowych analiz i dokumentów związanych z obligatoryjną sprawozdawczością. System Wspomagania Decyzji Rynkowych - BOT Elektrownia Opole S.A. System wspierający działalność na rynku energii elektrycznej obejmujący procesy planowania produkcji, zarządzania kontraktami, zarządzania ryzykiem, prognozowania. Podstawowe systemy źródłowe: systemy automatyki, systemy kontroli eksploatacji, systemy rynku energii (w tym zewnętrzne: Kantor Energii, Towarowa Giełda Energii, Platforma Obrotu Energią Elektryczną, serwisy prognozy pogody). Gas Trade Management System - PetroChina Co., Szanghaj Baihe System pozwala na bieżące zarządzanie ilością i energią gazu. Odpowiedzialny jest również za zawieranie kontraktów i zarządzanie transportem, obsługę umów handlowych oraz prognozę zapotrzebowanie na gaz w różnych horyzontach czasowych. Podstawowe systemy źródłowe: system SCADA obsługi rurociągu, systemy rynku gazu, serwisy prognozy pogody.

7 Hurtownia Danych Produkcyjnych i Ekonomiczno- Finansowych EW S.A. Warszawa Projekt został wykonany razem z firmą Infovide S.A. i Oracle Polska. System stanowi kompleksowe rozwiązanie do gromadzenia, przetwarzania, prezentacji danych i analizowania informacji. Podstawowe systemy źródłowe: - arkusze XLS oraz Lotus historyczne dane produkcyjne oraz historyczne i przyrostowe dane z Rynku Energii; - dane produkcyjne - system kontroli eksploatacji PI; - systemy transakcyjne zawierające dane finansowoksięgowe oraz kadrowe: IFS, Optima Controlling, Ster/Teta; - systemy zewnętrzne: Towarowa Giełda Energii, prognoza pogody. 4. BLASKI I CIENIE WDROŻEŃ BI Podstawą działania i konkurencyjności firmy jest szybkie reagowanie na zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na sferę ekonomiczną, finansową czy gospodarczą. Nie można tego osiągnąć bez wiarygodnej informacji. Jednak jak wykazuje praktyka czasami nadmiar informacji może być równie niebezpieczny jak jej brak, dlatego ważne jest umiejętne segregowanie zgromadzonych danych, by na ich podstawie można było wyciągać użyteczne wnioski. Informacje potrzebne do analiz, które mogą pochodzić z wielu różnych systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie powinny być gromadzone w jednym miejscu, dzięki czemu łatwiej będzie nimi zarządzać i przeprowadzać analizy. Zysk z wdrożenia tego typu systemu polega z jednej strony na redukcji kosztów związanych z dotychczasowym raportowaniem oraz oszczędności i eliminacji zagrożeń związanych z pełniejszym i szybszym dostępem do informacji. W grupie kosztów możemy wyróżnić: koszty związane z wdrożeniem i koszty eksploatacji. Te pierwsze zwykle są duże, ale jednorazowe, i można je znacznie ograniczać tworząc system adekwatny do potrzeb przedsiębiorstwa. Na etapie projektowania hurtowni danych należy uważać przede wszystkim na zakres merytoryczny danych, które mają być w niej przechowywane. Tworzenie struktur mogących przechować wszystkie dane ze wszystkich dostępnych systemów zewnętrznych (źródłowych)

8 prowadzić może do sytuacji, w której nadmiar danych spowoduje większe niedogodności niż ich brak. Utrudnienia mogą dotyczyć przede wszystkim: procesu analizy danych zgromadzonych w hurtowni (brak jasno zdefiniowanych zależności pomiędzy danymi dotyczącymi tych samych obszarów biznesowych, a pochodzących z innych, często niezbyt kompatybilnych systemów procesu transformacji danych i określenia spójności faktów, mechanizmów optymalizacji ładowania, pobierania i analizowania danych detalicznych (w sytuacji zbyt dużych, powtarzających się wolumenów danych oczekiwany poziom wydajności jest niemożliwy do uzyskania), procesu określenia jakości danych przechowywanych w systemie (z powodu ich powielenia lub uzyskania różnych wartości z systemów macierzystych, które dotyczą tych samych faktów). Podczas tworzenia hurtowni, a także w czasie jej użytkowania należy położyć nacisk na podstawowe procesy biznesowe występujące w firmie i na tej podstawie projektować struktury hurtowni. Spowoduje to obniżenie kosztów wdrożenia projektu, a tworząc system w pełni skalowalny i elastyczny nie zablokuje późniejszych modyfikacji i rozszerzeń. Do przeprowadzania analiz danych bardzo przydatne są hurtownie tematyczne (data marts), które ułatwiają odnalezienie się użytkownika w dużej ilości informacji znajdującej się w systemie. Podział struktur ze względu na tematykę danych w nich przechowywanych oraz fakt, że pobieranie danych do poszczególnych obszarów odbywa się z hurtowni detalicznej (głównej) umożliwia przeprowadzenie przeliczeń i agregacji. Wpływa to korzystnie na czas pobierania danych i ich analiz oraz gwarantują spójność informacji. Kolejnym ważnym zagadnieniem dotyczącym systemu BI są procesy zasilające hurtownię i ich niepożądany wpływ na systemy zewnętrzne. Należy bardzo uważać, żeby nie zakłócać pracy systemów źródłowych na etapie pobierania danych. W przypadku, gdy procesy zasilające mają charakter wsadowy i są wykonywane raz na dzień to problem ten nie stanowi dużego zagrożenia, ale czasami system źródłowy przechowuje bardzo ważne informacje i zbyt duża ich bezwładność uniemożliwia normalne funkcjonowanie firmy. W takich przypadkach pobieranie musi być uruchamiane częściej. Z takim przypadkiem mieliśmy doczynienia przy tworzeniu systemu dla firmy Petro-China, gdzie hurtownia zasilana jest bardzo dużym wolumenem danych co 15 minut. Jest to spory problem projektowoprogramistyczny, który rozwiązany został dzięki wykorzystaniu obszaru przejściowego i mechanizmów szybkiego przenoszenia dużych ilości danych, które udostępnia technologia firmy Oracle. Podstawowe właściwości obszaru przejściowego to: możliwość weryfikacji i integracji danych źródłowych pod kątem zgodności z założonymi kryteriami poprawności, spełnienia reguł biznesowych jak również integracji danych, minimalizacja czasu dostępu do systemu źródłowego (mniejsze obciążenie tych systemów), minimalny czas połączenia zmniejsza prawdopodobieństwo przerwania łączności, którego wynikiem mogły by być niespójne dane w hurtowni,

9 transformacje integrujące dane źródłowe odbywają się po stronie wydajnego serwera hurtowni, więc będą wykonywane sprawnie, nie obciążając systemów źródłowych, dane są usuwane z obszaru przejściowego po poprawnym zakończeniu całego procesu zasilania i weryfikacji, w przypadku wystąpienia błędów mogą służyć jako pomoc w usuwaniu błędów oraz skracać czas ponownego ładowania. Należy tutaj wspomnieć, że bez mocnych (drogich) serwerów proces ekstrakcji, transformacji i ładowania (ETL) tak dużych ilości danych nie mógłby zakończyć się sukcesem i z tym, podczas podejmowania decyzji o zamówieniu systemu BI, należy się liczyć. Narzędzia raportowe to jeden z kluczowych elementów systemu BI. Ich podstawową zaletą jest udostępnienie użytkownikowi łatwego interfejsu do zobrazowania i analizy danych. Użytkownik nie musi znać języka SQL by móc wykonać raport. Mechanizm tworzenia raportów opiera się na wykorzystaniu zestawu zdefiniowanych elementów, przy użyciu których można składać dowolne raporty bazujące na danych przechowywanych w hurtowni i nie tylko. Podstawową niedogodnością są ograniczone możliwości zobrazowania informacji. Narzędzia raportowe (wykorzystywane w naszych wdrożeniach) nie posiadały wystarczająco rozbudowanej funkcjonalności związanej z przedstawieniem danych. Jak wskazują nasze doświadczenia oczekiwania klienta co o wyglądu raportów są bardzo duże, i propozycje jakichkolwiek modyfikacji napotykały często spory opór. Użytkownicy (mający własne nawyki i upodobania) chcieliby otrzymać taki sam raport (wygląd) jak ten używany dotychczas. Najczęściej przed wdrożeniem systemu BI w firmach rolę narzędzi analitycznych spełniały arkusze kalkulacyjne. W wielu wypadkach nie były to oczywiście tylko arkusze, ale aplikacje w formie makr, a nawet samodzielne aplikacje Visual Basic operujące na wielu arkuszach jednocześnie. Wprowadzenie bardziej zaawansowanych narzędzi do raportowania i analiz niesie ze sobą pewne ograniczenia w przedstawieniu danych (ograniczenia oczywiście są bardzo subtelne, jednak zdarzało się tak, że był to problem nie do rozwiązania). Kolejnym z cieni" systemów BI jest stopień ich skomplikowania. Oprócz wiedzy biznesowej ich wdrożenie wymaga zwykle ogromnej wiedzy z zakresu statystyki i ekonometrii. Oczywiście, wymagania co do kompetencji personelu zależą w dużym stopniu od charakteru analizowanych zjawisk. Tworzenie nawet najprostszych analiz wymaga dużej wprawy w obróbce danych i swoistej intuicji, która pozwalałaby na wychwycenie czasem bardzo subtelnych zależności pomiędzy zjawiskami. Narzędzia do wizualizacji i dystrybucji danych (portale korporacyjne) to kolejny, kluczowy elementem systemu BI. Podstawowymi zaletami tej warstwy są: obniżenie kosztów procesów wewnętrznych, zwykle uzyskiwane dzięki wprowadzeniu systemu przepływu pracy, dostępnego przez portal, oraz ułatwieniu dostępu do danych i komunikacji między pracownikami, ułatwienia dla administratora (jednostki IT) -zarządzanie aplikacją w jednym miejscu, nie ma potrzeby instalowania aplikacji klienckich na stanowiskach roboczych,

10 budowa pozytywnego wizerunku pracodawcy u pracowników, gdyż wewnętrzny portal korporacyjny może być zarówno skutecznym narzędziem wewnętrznej działalności Public Relations, prowadzonej w imieniu kierownictwa przez służby kadrowe, jak i komunikacji poziomej, bardzo pożądanej w organizacji typu procesowego dla pokonywania barier w przepływie informacji, stworzenie platformy zarządzania wiedzą w organizacji, potrzebnej zwłaszcza wtedy, gdy sukces przedsiębiorstwa opiera się na kreatywności pracowników i inteligentnym wykorzystaniu informacji, a także w przypadku działalności innowacyjnej realizowanej przez zespoły pracownicze rozproszone geograficznie. Do zagrożeń, które należy uzmysłowić klientowi, należą: konieczność utrzymania wysokiego poziomu zabezpieczeń internetowych (ze względu na dostępność systemu poprzez przeglądarkę), szybkość wymiany informacji ściśle związana z wydajnością i obciążeniem serwera oraz sieci; awaria serwerów i/lub sieci uniemożliwia pracę wszystkim użytkownikom, narzędzia portalowe mogą być mniej intuicyjne dla wprawnych użytkowników systemów biurowych, mających własne nawyki i upodobania. Wdrożenie portalu wiąże się także z pewnymi niebezpieczeństwami projektowymi i ryzykiem porażki. Zazwyczaj zespół wykonujący portal zwraca największą uwagę na osiągnięcie zakładanych właściwości technicznych (wydajność pozyskiwania danych, bezpieczeństwo danych, zarządzanie wiedzą skalowalność rozwiązania). Tymczasem na drugim planie znajdują się względy biznesowe, czyli brakuje wystarczającego ukierunkowania na cele użytkowe. Istotne błędy podczas wdrożeń: funkcje dostępne w systemie nie odpowiadają potrzebom i nie są adekwatne do wymagań zadaniowych narzuconych przez bieżący kontekst użytkowania systemu, co na ogół jest skutkiem błędów popełnionych w analizie biznesowej i analizie zadań użytkownika, wybranie technologii wykonania portalu niedopasowanej do wymogów i rozwoju firmy oraz potrzeb jej pracowników, obsługa systemu sprawia użytkownikom trudności lub zadania trzeba wykonywać w zbyt dużej liczbie kroków (przyczyną mogą być np. wady ergonomiczne interfejsu użytkownika), użytkownicy przejawiają negatywne nastawienie emocjonalne do nowego systemu i niechętnie z niego korzystają, ponieważ wcześniej nie byli w żaden sposób włączeni w prace projektowe, nie konsultowano z nimi powstających rozwiązań, przez co nie mają poczucia "współwłasności" nowo powstałego systemu i nie akceptują go jako naturalnej części swojego środowiska pracy,

11 brak redaktora portalu, odpowiedzialnego za stały jego rozwój i efektywne zarządzanie informacją za pomocą odpowiedniego systemu przeznaczonego do tego celu. 5. PODSUMOWANIE Nie można oczekiwać, że użytkownicy mają świadomość siły technologii. Do czasu, kiedy nie będzie użytkowników z dobrym rozeznaniem w technologii do zadań analityka biznesowego będzie należeć przedstawianie możliwości systemu. Użytkownicy będą zarówno niedoceniać jak i przeceniać możliwości hurtowni danych w procesie podejmowania decyzji. Znaczy to, że można nieraz stracić okazję lub być postawionym przed niewykonalnymi zadaniami. Pomimo ogólnie stosowanej polityki uświadamiania użytkowników, wcześniejsza budowa zaufania podejmujących decyzje dużo pomaga. Podczas projektowania hurtowni nie należy projektować jej pod względem każdej ewentualnej potrzeby decyzyjnej. Nie jesteśmy zdolni przewidzieć wszystkich potrzeb przy zadaniach na potrzeby podjęcia decyzji. Nie należy ładować do hurtowni danych wszystkiego, o czym tylko pomyślimy. Nie należy zakładać, że hurtownia sama z siebie poprawi wyniki decyzji strategicznych. Jeśli osoba jest mierna w analizie danych i podejmowaniu decyzji sama technologia nie uczyni go lepszym w tych działaniach. Analiza doświadczeń firmy TT wynikających z wdrożeń systemów Business Intelligence pozwala na wskazanie mocnych stron tego typu systemów: skrócenie czasu analizy i podejmowania decyzji, łatwość sporządzania różnorodnych raportów tymczasowych, zbiorczych, zawierających dane szczegółowe i zagregowane, kompleksowe systemy raportowania, krótki czas odpowiedzi na zapytania użytkownika, konsolidację danych, alokację i drążenie danych, przesunięcie punktu ciężkości z wprowadzania danych na analizę, wydobywanie ukrytych danych i ich wnikliwą interpretację, dostarczanie danych aktualnych i prognozowanych, łatwe i czytelne poruszanie się po systemie, możliwość rozbudowy modelu oraz ciągłe oddziaływanie użytkownika na proces modelowania systemu, dywersyfikację źródeł danych.

12 Praktyka pokazuje jednak, że systemy BI posiadają także słabe strony: konieczność posiadania dużej wiedzy na temat technik analitycznych i wynikające z tego koszty szkolenia analityków (systemy generują ogromne ilości danych, w związku z czym użytkownik może mieć poważne problemy z odpowiednią ich interpretacją), stosunkowo kosztowne i długie wdrożenie, wysokie wymagania sprzętowe i programowe, wrażliwość systemu na słabą jakość i niespójność danych. LITERATURA [1] Ralph Kimball: The Data Warehouse Toolkit: Practical Techniques for Building Dimensional Data Warehouses, John Wiley & Sons, [2] Michael Haisten: cykl artykułów opublikowanych na łamach magazynu DM Review. BUSINESS INTELLIGENCE IN POWER ENGINEERING - MYTHS AND FACTS Key words: Business Intelligence, System BI, data warehouse, portal, Transition Technologies S.A. Summary. Immense volumes of data stored by companies make access to concise information a no easy task. Number and variety of applied systems and databases actually hampers gaining the precise and uniform view into the company's condition. The response both to incoherent data and the needs of executive or other staff for easy access to reliable and up-to-date information is designing and implementing appropriate system aiding analysis and decision-making, based on Business Intelligence technologies and supported by data warehouse as "the only source of truth". Business Intelligence is a wide category of applications and technologies used for data acquisition, analysis and providing conclusions that assist taking optimal business decisions. Notwithstanding such systems are not "crystal bali" solving all the problems of the management. There must always be at the end a competent employee, able to choose optimal decision basing upon that huge amount of data. In the paper were used examples of data warehouse and analysis system implementations by Transition Technologies S.A., together with presentation of balance of gains and loses associated with implementing such systems. Sebastian Sokołowski jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (2001). Od 2001 do 2004 roku zatrudniony jako programista i administrator baz danych w Centrum Meteorologii Sił Powietrznych. Od 2001 do 2004 współpracował z firmą Transition Technologies S.A. jako programista, następnie jako specjalista ds. Oracle. Od czerwca 2004 na stanowisku kierownika zespołu Oracle w firmie Transition Technologies S.A.. Członek stowarzyszenia Polish Oracle User Group (PLOUG). Certyfikowany administrator baz danych Oracle (Oracle8i Certified Professional Database Administrator, Oracle9i Database Administrator Certified Professional).

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Nowa twarz. Business Intelligence

Nowa twarz. Business Intelligence Nowa twarz Business Intelligence 1 Spis treści Liczba na torturach Robert Jesionek 3 Excel Rulez! Luiza Warno, Orange, Paryż 4 Od BI do Big Data Tomasz Słoniewski, IDC CEMA 8 Subiektywny przegląd rynku

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI)

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Jarosław Olejniczak * Bernard Kubiak * Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Wstęp Jednym z ciekawszych kierunków zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo