ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe) ZA 12 MIESIĘCY 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe) ZA 12 MIESIĘCY 2008 ROKU"

Transkrypt

1 ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe) ZA 12 MIESIĘCY 2008 ROKU - Kraków, 27 lutego 2009 roku

2 INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WYBRANE ISTOTNE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDNIA FINANSOWEGO: PODSTAWA SPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE ZMIANA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY/KOSZTY Z INWESTYCJI POZOSTAŁE PRZYCHODY/KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY/KOSZTY FINANSOWE ZYSK NA AKCJĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH AKTYWA FINANSOWE AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY ZAPASY KAPITAŁ PODSTAWOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY ZYSKI ZATRZYMANE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KREDYTY I POŻYCZKI ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PODATEK ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rok 2008 Rok 2007 Nota Przychody ze sprzedaży Koszty sprzedanych towarów i materiałów ( ) ( ) (85 638) ( ) Zysk brutto Koszty sprzedaży i marketingu 4 (41 461) ( ) (24 693) (77 430) Koszty ogólnego zarządu 4 (3 257) (11 507) (5 018) (12 887) Przychody/koszty z inwestycji Pozostałe przychody/koszty operacyjne 6 (87) (26) Zysk operacyjny Przychody/koszty finansowe 7 (3 029) (6 706) (407) (1 131) Zysk przed opodatkowaniem (1 602) Podatek dochodowy (2 627) (4 656) Zysk netto (747) z tego: przypadający na akcjonariuszy Spółki (747) Zysk z działalności kontynuowanej na akcję, przypadający na akcjonariuszy Spółki w trakcie okresu (w zł na jedną akcję) podstawowy 8-1,25 2,06 3,91 rozwodniony 8-1,20 2,03 3,84 Noty przedstawione na stronach 7-29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 3 -

4 BILANS AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostce zależnej Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe oraz pozostałe należności Razem aktywa finansowe Razem aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe Należności handlowe oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Razem aktywa finansowe Razem aktywa obrotowe RAZEM AKTYWA KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały 16 (37 128) Zyski zatrzymane Razem kapitał własny ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania finansowe Kredyty i pożyczki Razem zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia Razem zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty i pożyczki Razem zobowiązania finansowe Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Razem zobowiązania krótkoterminowe Razem zobowiązania RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY Nota Noty przedstawione na stronach 7-29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 4 -

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Przypadające na akcjonariuszy Spółki Przypadające na udziały mniejszości Razem kapitał własny Kapitał Pozostałe Niepodzielone podstawowy kapitały zyski 1 stycznia 2007 r Zysk netto za okres od do Suma przychodów ujętych za okres 12 miesięcy 2007 roku Program motywacyjny dla pracowników - wartość świadczeń pracowników Koszty wprowadzenia nowej emisji akcji do obrotu giełdowego (9) (9) 31 grudnia 2007r stycznia 2008r Zysk netto za okres od do Suma przychodów ujętych za okres 12 miesięcy roku Objęcie akcji serii E, F Program motywacyjny -element kapitałowy (9) (1 694) - - (1 703) Aktualizacja wyceny inwestycji finansowych brutto - (45 837) - - (45 837) Aktualizacja wyceny inwestycji finansowych -podatek odroczony Koszty objęcia akcji serii F (14) (14) (38 822) grudnia 2008r (37 128) Noty przedstawione na stronach 7-29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 5 -

6 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Rok 2008 Rok 2007 Nota Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony - - (75) (1 874) Przepływy pieniężne netto działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (14 608) (90 355) (14 044) (60 486) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (2 693) Nabycie wartości niematerialnych (285) (849) (419) (1 005) Wpływy z nieruchomości inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych w jednostkach zależnych (501) Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - (62 961) - - Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym (2 035) (3 241) (1 800) (9 399) Pożyczki udzielone podmiotom pozostałym - (400) - (3 200) Spłata pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym Spłata pożyczek udzielonych podmiotom pozostałym Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 028) ( ) 482 (39 831) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy z emisji akcji zwykłych Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych Otrzymane kredyty i pożyczki Spłacone kredyty i pożyczki (2 446) (6 121) (643) (643) Odsetki zapłacone (3 115) (6 911) (479) (1 084) Inne wydatki finansowe 10 (146) 20 (9) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (868) (Zmniejszenie)/Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie Stan środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym na początek okresu Stan środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym na koniec okresu (21 550) (13 907) (4 753) (10 259) (10 259) Noty przedstawione na stronach 7-29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 6 -

7 WYBRANE ISTOTNE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDNIA FINANSOWEGO: 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA Sprawozdanie finansowe za 12 miesięcy 2008 roku sporządzone zostało zgodnie z MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE, w tym w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytać w powiązaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Widzimy wtedy pełny obraz sytuacji finansowej i wyników działalności Alma Market S.A. jako jednostki dominującej. Spółka jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe swojej Grupy Kapitałowej na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2008 r. zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w skonsolidowanym raporcie oraz jest ono udostępnione na stronie Zgodnie z postanowieniami MSR 8 mogą być wprowadzone w późniejszych okresach retrospektywne zmiany do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w związku z korektami błędów lub zmianami zasad rachunkowości. Podstawowe zasady rachunkowości do sporządzenia kwartalnego sprawozdania finansowego za 12 miesięcy 2008 roku Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę memoriału oraz o założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Główne zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę: 1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. 2. W ramach roku obrotowego występują pośrednie okresy sprawozdawcze wynoszące: Miesiąc do uzgadniania zapisów ewidencji szczegółowej z zapisami na kontach syntetycznych, Kwartał i półrocze do dokonania wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego wg przyjętych zasad rachunkowości. 3. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie funkcjonalnym. 4. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej. 5. W ramach przyjętych zasad rachunkowości Spółka stosuje wzorcowe rozwiązania określone w MSR/MSSF mając na uwadze cel jakim jest rzetelna i użyteczna prezentacja sprawozdania. 6. Waluta prezentacji PLN. 7. Ewidencję i rozliczenie kosztów, zasady organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji, zasady wyceny aktywów i pasywów, przyjęte procedury i zasady ochrony danych w systemach informatycznych przyjętych do stosowania w Spółce reguluje instrukcja Polityka Rachunkowości. 8. Zasady sporządzania, obiegu, a przede wszystkim kontroli dowodów księgowych regulują odrębne instrukcje operacyjne. Śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości i metod obliczeń, jakie były stosowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za wyjątkiem przyjętych od roku zasad wyceny nieruchomości inwestycyjnych. Wszystkie zmiany zostały zaprezentowane w nocie Nr 2. Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF wymagało zastosowania pewnych oszacowań oraz założeń, które mają wpływ zarówno na prezentowane wartości aktywów i pasywów, jak również na prezentowane kwoty przychodów i kosztów za okres obrotowy. Pomimo tego, że oszacowania i założenia zostały dokonane zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu o bieżących wydarzeniach i działaniach, przyszłe rezultaty tych wydarzeń mogą się różnić od tych oszacowań

8 2. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE ZMIANA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Od początku 2008 roku zmienione zostały zasady wyceny nieruchomości inwestycyjnych posiadanych przez Spółkę. Do końca 2007 roku wszystkie sprawozdania były sporządzane w oparciu o zasadę prezentacji nieruchomości inwestycyjnych w wartości historycznej, która zmniejszała się z upływem czasu wprost proporcjonalnie do odpisów wartości wynikających z przyjętego okresu użytkowania; czyli o zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych stosowane do rzeczowego majątku trwałego zgodnie z zapisami MSR 16. Począwszy od 1 stycznia 2008 roku wszystkie nieruchomości Spółki sklasyfikowane jako nieruchomości inwestycyjne zgodnie z MSR 40 są wyceniane w wartości godziwej. Wartość nieruchomości inwestycyjnych jest prezentowana i weryfikowana przez Spółkę w następujący sposób: 1. Początkowa wycena na moment ujęcia nieruchomości inwestycyjnych jest oparta o cenę nabycia (cena zakupu plus koszty bezpośrednio związane z transakcją) lub koszt wytworzenia (koszt ustalony na dzień zakończenia budowy i przystosowania do użytkowania). 2. Na dzień bilansowy kończący rok obrotowy wycenia się wszystkie nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej. Przy wycenie według wartości godziwej nie uwzględnia się kosztów transakcji, które jednostka mogłaby dodatkowo ponieść, przyszłych nakładów inwestycyjnych w związku z ulepszeniem lub udoskonaleniem nieruchomości, a także przyszłych korzyści z tytułu poniesienia tychże nakładów. 3. Wartość godziwa gruntów (lub prawa wieczystego użytkowania gruntów) ustalana jest przede wszystkim na podstawie aktualnych cen tego typu nieruchomości, kształtujących się na aktywnym rynku dla podobnych nieruchomości, skorygowanych, o ile to konieczne, o różnice w charakterze, lokalizacji, lub stanie konkretnych aktywów. Jeżeli takie informacje nie są dostępne, stosowane są alternatywne metody wyceny, np. ostatnio stosowane ceny na mniej aktywnych rynkach. 4. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych, z których Spółka czerpie pożytki z podnajmu (zaliczono do nich również nieruchomości będące we władaniu Spółki na podstawie umów najmu -prezentowane jako leasing finansowy) jest wyceniana w okresach kwartalnych w oparciu o projekcje zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych. Okresowo weryfikuje się wartość godziwą nieruchomości inwestycyjnych, które mają zostać oddane lub już zostały oddane w podnajem. 5. Spółka zgodnie z MSR 8 wpływ zmian zasad rachunkowości związanych ze zmianą sposobu wyceny nieruchomości inwestycyjnych prezentuje porównawczo, przekształcając dane finansowe w okresach poprzednich zgodnie z zasadami wprowadzonymi w okresie bieżącym, gdyż MSR 40 nie przewiduje okresu przejściowego w przypadku zastosowania wzorcowego podejścia do wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami powtórnie zweryfikowano wartości godziwe wszystkich posiadanych nieruchomości inwestycyjnych w okresach porównawczych, włącznie z nieruchomościami, które do tej pory były prezentowane pozabilansowo. Weryfikację ujętej wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych przeprowadza się i ujmuje nie rzadziej niż raz w roku na dzień bilansowy kończący rok obrotowy. Jeżeli w trakcie roku obrotowego wystąpiły zdarzenia gospodarcze istotnie wpływające na zmianę wartości godziwej nieruchomości, to weryfikację wartości godziwej przeprowadza się na bieżąco w okresach, gdy te zdarzenia wystąpiły i prezentuje stosowne zmiany z tym związane w śródrocznych sprawozdaniach finansowych przy zastosowaniu tej samej przyjętej dla grupy nieruchomości inwestycyjnych metodologii. W trakcie roku obrotowego Spółka sama może przeprowadzić lub zweryfikować wycenę wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w oparciu o przyjętą metodologię wyceny. Zasadą jest jednak, że wartość nieruchomości inwestycyjnych jest przynajmniej raz w roku weryfikowana lub ustalana przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych mających odpowiednie umiejętności i doświadczenie w tego typu wycenach. Zmiany wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji przychody/koszty z inwestycji. Powód, dla którego zmieniono zasady polityki rachunkowości w zakresie zasad wyceny nieruchomości inwestycyjnych Spółka od 1 stycznia 2008 roku zmieniła stosowane zasady rachunkowości, aby dokładniej odzwierciedlić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą w prezentowanych sprawozdaniach finansowych oraz przedstawić wynikającą z tejże działalności sytuację finansową Spółki. Równoznaczne jest to z prawidłowym pokazaniem wyników finansowych i rynkowej wartości aktywów Spółki

9 Kwoty korekt dotyczących dwóch wcześniej prezentowanych okresów z tytułu zmian polityki rachunkowości oraz klasyfikacji aktywów i zobowiązań. Pozycje zmienione w bilansie AKTYWA a) Nieruchomości inwestycyjne Wielkość zmiany na dzień Wielkość zmiany na dzień Zmiana polityki rachunkowości Suma zmian - zwiększenie nieruchomości inwestycyjnych b) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - Błąd w przekwalifikowaniu w 2006 roku (*) (1 881) (1 881) Suma zmian - zmniejszenie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (1 881) (1 881) OGÓŁEM ZMIANY AKTYWÓW KAPITAŁ WŁASNY c) Zyski zatrzymane - Korekta wyniku lat poprzednich - zmiana polityki rachunkowości Suma zmian - zwiększenie zysków zatrzymanych OGÓŁEM ZMIANY KAPITAŁU WŁASNEGO (*) W 2006 roku błędnie przekwalifikowano nieruchomość inwestycyjną do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (niezgodność z MSR 40) i w rezultacie zaprezentowano te aktywa trwałe jako przeznaczone do sprzedaży. Spółka powyższymi zapisami koryguje błąd ujęcia dotyczący prezentacji nieruchomości inwestycyjnych w okresach poprzednich. Uzgodnienie rachunku zysków i strat za rok 2006 (w tym zysk rozwodniony) Okres od do Wielkość zmiany za okres 12 miesięcy 2006 roku* Okres od do Przed korektą Po korekcie Zysk brutto Przychody/koszty z inwestycji Pozostałe przychody/koszty operacyjne Koszty ogólnego zarządu (9 029) - (9 029) Zysk operacyjny Przychody/koszty finansowe (49) - (49) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (3 363) - (3 363) Zysk netto z tego: przypadający na akcjonariuszy Spółki * korekta wyniku roku 2006 wynika ze zmiany polityki rachunkowości w zakresie wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wartości godziwej ** brak korekt wyniku w roku

10 Zmiany Zmiany AKTYWA było jest było jest Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostce zależnej Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe oraz pozostałe należności Razem aktywa finansowe Razem aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (1 881) (1 881) - Zapasy Aktywa finansowe Należności handlowe oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Razem aktywa finansowe Razem aktywa obrotowe (1 881) (1 881) RAZEM AKTYWA

11 Zmiany Zmiany KAPITAŁ WŁASNY było jest było jest Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem kapitał własny ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania finansowe Kredyty i pożyczki Razem zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia Razem zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty i pożyczki Razem zobowiązania finansowe Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Razem zobowiązania krótkoterminowe Razem zobowiązania RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY

12 3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Rok 2008 Rok Sprzedaż detaliczna towarów i materiałów Sprzedaż usług Razem, przychody ze sprzedaży Struktura przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco: Rok 2008 Rok Sprzedaż detaliczna towarów i materiałów 93% 92% 95% 92% Sprzedaż usług 7% 8% 5% 8% Razem, przychody ze sprzedaży 100% 100% 100% 100% Spółka w 2008 roku, jak również w porównywalnym 2007 roku nie posiadała dostawcy, którego udział w zaopatrzeniu przekroczyłby 10% przychodów ze sprzedaży. W pozycji przychody ze sprzedaży detalicznej towarów i materiałów ujęte zostały korekty odpisów z tytułu programu lojalnościowego. 4. KOSZTY OPERACYJNE Rok 2008 Rok Koszty sprzedaży i marketingu Koszty ogólnego zarządu Razem koszty operacyjne W pozycjach kosztów operacyjnych ujęte zostały rezerwy na przewidywane ubytki inwentaryzacyjne, rezerwy na wszystkie świadczenia pracownicze oraz inne rezerwy na przewidywane koszty związane z działalnością operacyjną. Koszty operacyjne w układzie rodzajowym Rok 2008 Rok Amortyzacja środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych i wartości niematerialnych oraz odpisy z tytułu utraty wartości Koszty świadczeń pracowniczych Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 490 (16) (1 967) Zużycie surowców i materiałów Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość towarów Usługi obce Podatki i opłaty Pozostałe koszty W pozycji Koszty świadczeń pracowniczych wykazywane są wszelkiego typu wynagrodzenia wraz z narzutami na te wynagrodzenia, pozostałe świadczenia bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, oraz rezerwy związane z wyceną przyszłych zobowiązań na niewykorzystane urlopy pracownicze, odprawy emerytalne oraz koszty wynikające z realizacji programu motywacyjnego zgodnie z MSSF

13 5. PRZYCHODY/KOSZTY Z INWESTYCJI Rok 2008 Rok Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend Przychody/koszty z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych (457) Przychody/koszty z inwestycji W pozycji Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej ujęty jest wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w Krakowie, co do której Spółka posiada warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego. Wycena wartości godziwej nieruchomości została wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego. Równocześnie w tej pozycji ujęte zostały odpisy z tytułu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnej. Zaprezentowane kwoty są wartościami wynikowymi. 6. POZOSTAŁE PRZYCHODY/KOSZTY OPERACYJNE Rok 2008 Rok Zysk/ strata ze sprzedaży środków trwałych (1) (27) Zyski/ straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałe (77) (99) (129) (211) Zyski/straty na różnicach kursowych (30) (42) 51 (103) Pozostałe zyski i straty Pozostałe przychody i koszty operacyjne (87) (26) W pozycjach pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ujmowane są odpisy aktualizujące należności, koszty i przychody z tytułu odsetek od należności i zobowiązań, darowizny uzyskane i przekazane oraz pozostałe koszty i przychody operacyjne. 7. PRZYCHODY/KOSZTY FINANSOWE Rok 2008 Rok Przychody odsetkowe Koszty odsetek: - z tytułu zaciągniętych kredytów (3 032) (6 779) (493) (1 217) - leasing (109) (146) - - Przychody odsetkowe z tytułu dyskonta należności długoterminowych Razem przychody/koszty finansowe (3 029) (6 706) (407) (1 131) Na koszty finansowe prezentowane w pozycji koszty odsetek składają się ; - koszty obcych źródeł finansowania pochodzących z instytucji finansowych oraz - koszty odsetek wynikających z rozliczenia czynszów płaconych z tytułu umowy najmu, traktowanej zgodnie z zapisami MSR 40 jak leasing finansowy. W pozycji przychody odsetkowe z tytułu dyskonta należności.. prezentowane są przychody wynikające z systematycznie odnoszonej na wynik tej części należności długoterminowych, która została odroczona w czasie (długi termin płatności) zgodnie z MSR 18 i

14 8. ZYSK NA AKCJĘ Podstawowy Podstawowy zysk z działalności kontynuowanej na akcję wylicza się jako iloraz zysku z działalności kontynuowanej przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego. Okres 12 miesięcy Zysk z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Spółki Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.) Zysk z działalności kontynuowanej na akcję (w zł na jedną akcję) 1,25 3,91 Wyliczenie zysku z działalności kontynuowanej przypadającego na 1 akcję; - zysk z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję(średnioważoną) za 12 miesięcy 2008 roku = tys. zł/ tys. = 1,25 zł na akcję - zysk z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję za 12 miesięcy 2007 roku = tys. zł / tys. = 3,91 zł/ akcję - Średnia ważona liczby akcji (w tys.) ALMA MARKET SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wynosiła tys., a w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wynosiła 4 223tys. Rozwodniony Średnią ważoną rozwodnioną liczbę akcji zwykłych wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na akcję wylicza się jako iloraz zysku z działalności kontynuowanej przypadającego na akcjonariuszy spółki oraz średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego. Okres 12 miesięcy Zysk z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy spółki Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys.) Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na akcję (w zł na jedną akcję) na dzień złożenia sprawozdania kwartalnego 1,20 3,84 Wyliczenie rozwodnionego zysku z działalności kontynuowanej przypadającego na 1 akcję; - rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję za 12 miesięcy 2008 roku = tys. zł/ tys. = 1,20 zł/akcję - rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję za 12 miesięcy 2007 roku = tys. zł / tys. = 3,84 zł/ akcję Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję z działalności zaniechanej W związku z tym, że w prezentowanych okresach 12 miesięcy i rozwodniony zysk na akcje z działalności zaniechanej nie występuje i 2008 roku nie wystąpiła działalność zaniechana, zysk na akcję

15 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI Wyniki segmentów za okres 12 miesięcy 2007 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nie przypisane Razem Przychody ze sprzedaży w tym wynikające ze zmiany wartości godziwej Koszty działalności operacyjnej ( ) - - ( ) Zysk operacyjny Koszty finansowe netto (1 131) (1 131) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (4 656) Zysk netto roku obrotowego Wyniki segmentów za okres 12 miesięcy 2008 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nie przypisane Razem Przychody ze sprzedaży w tym wynikające ze zmiany wartości godziwej Koszty działalności operacyjnej ( ) (919) - ( ) Zysk operacyjny (1 401) Koszty finansowe netto (6 706) (6 706) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 934 Zysk netto roku obrotowego *Działalność inwestycyjna to taki segment działalności gdzie ; aktywa (nieruchomości inwestycyjne) przynoszą korzyści z tytułu czynszów najmu lub są utrzymywane przez Spółkę ze względu na przewidywany wzrost wartości rynkowej i uzyskanie dochodów ze sprzedaży. Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz wydatki inwestycyjne za okres 12 miesięcy 2007 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nie przypisane Razem Aktywa Zobowiązania Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz wydatki inwestycyjne za okres 12 miesięcy 2008 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nie przypisane Razem Aktywa Zobowiązania

16 10. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE r. Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Meble, wyposażenie i sprzęt Środki trwałe w budowie Ogółem Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie - (10 980) (9 785) (506) (4 558) - (25 829) Wartość księgowa netto Okres od do r. Wartość księgowa netto na początek okresu Zwiększenia / zmniejszenia z tytułu różnic kursowych (12) - - (12) Zwiększenia pozostałe Przesunięcia (23 995) (19) Zbycie (150) (15) (140) (76) (5) - (386) Likwidacje - (13) (298) - (457) - (768) Amortyzacja - (3 202) (2 737) (311) (1 714) - (7 964) Zmniejszenia umorzenia z tytułu sprzedaży Zmniejszenia umorzenia z tytułu likwidacji Wartość księgowa netto na r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie - (14 177) (12 167) (760) (5 835) - (32 939) Wartość księgowa netto Okres od do r. Wartość księgowa netto na początek okresu Zwiększenia / zmniejszenia z tytułu różnic kursowych Zwiększenia pozostałe w tym jednostki zależne Przesunięcia (zwiększenia ST) (89 167) - *Przesunięcia zwiększenia nieruchomości inwestycyjnych ze środków trwałych w budowie (19 781) (19 781) Zbycie - - (4) - (108) (1 741) (1 853) - w tym jednostki zależne - - (1) - - (27) (28) Likwidacje - - (402) - (246) - (648) Amortyzacja - (5 565) (4 442) (500) (3 334) - (13 841) Zmniejszenia umorzenia z tytułu sprzedaży Zmniejszenia umorzenia z tytułu likwidacji Zmniejszenia umorzenia z tytułu przesunięć Wartość księgowa netto na r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie - (19 742) (16 240) (1 260) (8 854) - ( ) Wartość księgowa netto * W roku 2008 przyjęto do użytkowania ze środków trwałych w budowie nieruchomości inwestycyjne w Sopocie i Łodzi w wartości tys. zł.. Nieruchomości te w latach 2007 i 2008, do czasu oddania do użytkowania, były modernizowane i przystosowywane do oddania w najm

17 Odpisy amortyzacyjne powiększyły koszty operacyjne w następujący sposób : Rok obrotowy zakończony 31 grudnia koszty sprzedaży i marketingu koszty zarządu Razem: Spółka przyjęła dla wyceny rzeczowych aktywów trwałych model oparty o cenę nabycia lub koszt wytworzenia (cenę historyczną), gdzie cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszany jest o zakumulowaną amortyzację i zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 11. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W 2008 roku zmienione zostały zasady wyceny nieruchomości inwestycyjnych posiadanych przez Spółkę. Zamiast wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wartości ceny nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszanych o odpisy amortyzacyjne, na dzień bilansowy wycenia się wszystkie nieruchomości inwestycyjne zgodnie z modelem wartości godziwej, gdzie wartość godziwa została określona zgodnie z przyjętymi założeniami w polityce rachunkowości. Weryfikację ujętej wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych przeprowadza się i ujmuje nie rzadziej niż raz w roku na dzień bilansowy kończący rok obrotowy. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wg stanów na roku, roku, roku przedstawia się następująco: Grunty Budynki Ogółem r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Wartość księgowa netto Okres od do r. Wartość księgowa netto na r Zwiększenia Wartość księgowa netto na r Okres od do r. Wartość księgowa netto na r Przesunięcia Zwiększenia /zmniejszenia z tytułu wyceny do wartości godziwej za okres 12 miesięcy 2008 r (1 025) Wartość księgowa netto na r W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania nieruchomości inwestycyjne w Sopocie i Łodzi, które do ukończenia prac budowlanych wykazywane były w pozycji rzeczowych aktywów trwałych (w środkach trwałych w budowie). Ogółem zwiększono wartość nieruchomości o tys. zł. z tytułu nakładów inwestycyjnych z lat 2007 i Wartość zwiększenia została zweryfikowana poprzez ponowną wycenę wartości godziwej tychże nieruchomości wykonaną przez uprawnionego rzeczoznawcę na datę roku. Nie stwierdzono żadnych podstaw do dokonania odpisów z tytułu utraty wartości wykazywanych w aktywach nieruchomości inwestycyjnych

18 12. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH Wartości niematerialne W użytkowaniu W budowie Ogółem 31 grudnia 2006 r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy (1 300) - (1 300) Wartość księgowa netto Okres od do r. Wartość księgowa netto na r Zwiększenia z tytułu transakcji połączenia Przesunięcia (1 084) - Zbycie (4) - (4) Likwidacja (2) - (2) Umorzenie (406) - (406) Zmniejszenia umorzenia z tytułu likwidacji 2-2 Wartość księgowa netto na r W użytkowaniu W budowie Ogółem 31 grudnia 2007 r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy (1 704) - (1 704) Wartość księgowa netto Okres od do r. Wartość księgowa netto na r Zwiększenia Przesunięcia 838 (838) - Umorzenie (504) - (504) Wartość księgowa netto na r grudnia 2008 r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy (2 208) - (2 208) Wartość księgowa netto na r Odpisy amortyzacyjne powiększyły koszty operacyjne w następujący sposób: Rok obrotowy zakończony 31 grudnia koszty sprzedaży i marketingu koszty zarządu Razem: Inwestycje w jednostkach zależnych Na wartość inwestycji w jednostkach zależnych w wysokości tys. zł. składają się - prezentowane w cenie nabycia: 1. Akcje spółki zależnej Krakchemia S.A. w wartości 580 tys. zł. 2. Udziały w spółce zależnej Alma Development Sp. z o.o. w wartości tys. zł

19 3. Udziały w spółce zależnej Krakowski Kredens Sp. z o.o. w wartości tys. zł. 4. Udziały w spółce zależnej Paradise Group Sp. z o.o. w wartości tys. zł. Alma Market S.A. jako jednostka dominująca sporządza sprawozdanie skonsolidowane zgodnie z MSR 27 i obejmuje konsolidacją swoje inwestycje w jednostkach zależnych. 13. AKTYWA FINANSOWE AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY Rok obrotowy zakończony 31 grudnia początek okresu Zwiększenia Odpis aktualizujący aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (45 838) - koniec okresu Część długoterminowa Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują: Papiery wartościowe nienotowane na giełdzie: - Kapitałowe papiery wartościowe Papiery wartościowe notowane na giełdzie: - Kapitałowe papiery wartościowe Do aktywów dostępnych do sprzedaży zakwalifikowane zostały nabyte w 2008 roku akcje spółki VISTULA & WÓLCZANKA S.A. (Vistula Group SA po dokonanym połączeniu ze spółką W. Kruk SA w dniu 31 grudnia 2008 roku), które są kwotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na moment początkowego ujęcia tego składnika aktywów w wartości godziwej cenę nabycia powiększono o koszty transakcji. Grupa aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jest wyceniana na każdy dzień bilansowy, a wartość wyceny jest odnoszona na kapitał z aktualizacji. W pozycji tej zaprezentowano akcji Vistula Group SA nabytych w roku Akcje te były nabywane stopniowo, w tym akcje zostały objęte w ramach emisji prywatnej akcji serii G tej spółki za łączną cenę tys. zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Alma Market posiada 7,67% udziałów w kapitale zakładowym i 7,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Vistula Group SA NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI Należności handlowe Minus: odpis aktualizujący wartość należności (680) (608) Należności handlowe - netto Pozostałe należności Minus: odpis aktualizujący wartość pozostałych należności (1) - Pozostałe należności netto

20 Przedpłaty Rozliczenia międzyokresowe (czynne) Należności od podmiotów powiązanych Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym Razem należności Minus: część długoterminowa: należności handlowe brutto - (3 600) Część krótkoterminowa Część długoterminowa: należności handlowe Minus: odpis aktualizujący wartość należności handlowych długich - (283) Pozycja bilansowa należności długoterminowych Prezentowane powyżej należności handlowe dotyczą należności za świadczone przez Spółkę usługi promocyjne, marketingowe oraz wynajmu nieruchomości. Istotne kwoty składające się na wartość pozycji: 1. Pozostałe należności - Należności z tytułu podatków: : tys. zł ( : tys. zł,), 2. Przedpłaty - Przedpłaty na poczet zakupu środków trwałych w budowie: : 639 tys. zł ( : tys. zł,). Odpisy aktualizujące wartość należności Kwoty dokonanych odpisów aktualizujących wartość należności: Rok obrotowy zakończony 31 grudnia początek okresu Zwiększenia odpisów na należności handlowe - przeterminowane Zwiększenia odpisów na należności handlowe - dochodzone na drodze sądowej Razem zwiększenia odpisów Zmniejszenia odpisów (610) (614) koniec okresu Zaprezentowane powyżej wartości bilansowe należności handlowych i pozostałych należności przedstawiają wartość godziwą tych należności ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY Środki pieniężne w kasie i w banku Krótkoterminowe depozyty bankowe Środki pieniężne w drodze Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych w skład środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym wchodzą: Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kredyt w rachunku bieżącym (16 428) - (10 259)

21 14. ZAPASY Materiały Towary Odpisy aktualizujące wartość zapasów: Rok obrotowy zakończony 31 grudnia początek okresu Zwiększenie Wykorzystanie (2 244) (1 572) Zmniejszenie (1 074) (946) koniec okresu Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, Spółka ponosi wkalkulowane w tą działalność straty wynikające z; - naturalnych ubytków towarów, - ubytków towarów w procesach logistyki ich dostaw (niszczenia w transporcie lub magazynie) - ubytków towarów w procesie sprzedaży.(starzenia się, przeterminowywanie, kradzieże) Ujawniane na bieżąco szkody i ubytki w towarach, obciążają bieżące koszty działalności spółki. Na nie ujawnione na bieżąco ubytki w towarach spółka tworzy na każdy dzień bilansowy odpisy aktualizujące wartość zapasów towarów handlowych w oparciu o ustalane na podstawie rzeczywistych wyników inwentaryzacji wskaźniki niedoborów w stosunku do wartości realizowanej sprzedaży netto w okresach między poszczególnymi inwentaryzacjami. Całość tworzonych odpisów aktualizacyjnych na nieujawnione na bieżąco ubytki w towarach rozliczana jest w trakcie roku obrotowego na podstawie wyników inwentaryzacji. Spółka tworzy również ustalane w drodze szacunków odpisy aktualizujące wartość godziwą zapasów towarów handlowych zalegających dłużej niż 365 dni. 15. KAPITAŁ PODSTAWOWY Liczba akcji (w tysiącach) Wartość nominalna akcji Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Nadwyżka z programu motywacyjnego (*) Rewaloryzacja kapitału - skutki hiperinflacji Razem 31 grudnia 2006 r stycznia 2007 r Objęcie akcji serii E Koszty wprowadzenia nowej emisji akcji do obrotu giełdowego (9) - (9) 31 grudnia 2007 r stycznia 2008 r Objęcie akcji serii E Objęcie akcji serii F Koszty emisji akcji - - (14) (9) - (23) 31 grudnia 2008 r (*) Nadwyżka wynikająca z objętych i wycenionych wg wartości godziwej akcji powyżej ich wartości nominalnej w ramach programu motywacyjnego (agio z programu motywacyjnego)

22 Kapitał podstawowy składa się z następujących kategorii: 1. Kapitał zakładowy spółki w kwocie tys. zł. Według stanu na dzień roku kapitał zakładowy spółki wynosi tys. zł i składa się z w pełni opłaconych akcji sześciu serii: - seria A złożona z akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złoty każda, uprzywilejowanych 5 głosami na WZA i prawem pierwszeństwa w spłacie przy podziale majątku, - seria B złożona z akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, - seria C złożona z akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, - seria D złożona z akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, - seria E złożona ze akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, - seria F złożona z akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda. Akcje serii E zostały objęte w październiku 2007 roku oraz w czerwcu 2008 roku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału wyłącznie przez osoby uczestniczące w programie motywacyjnym Spółki. Akcje serii F zostały objęte 30 września 2008 roku przez IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w ramach subskrypcji prywatnej. Akcje te nie zostały jeszcze wprowadzone do publicznego obrotu i nie są notowane. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A., zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami roku Liczba akcji Struktura posiadanych akcji w % Liczba głosów na WZA % ogólnej liczby głosów na WZA Jerzy Mazgaj ,63% ,63% OFE PZU Złota Jesień ,32% ,24% Pozostali * ,05% ,13% Ogólna liczba akcji spółki i głosów z nimi związanych ,00% ,00% * - 25 lipca 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA podjęło uchwałę o emisji akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda. Emisja akcji na okaziciela serii F została skierowana w ramach subskrypcji prywatnej do podmiotu IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który to fundusz objął te akcje w dniu 30 września 2008 roku. Po złożeniu w depozycie odcinaka zbiorczego akcji zwykłych na okaziciela serii F w Domu Maklerskim, fundusz fizycznie stanie się posiadaczem tych akcji. 2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) w kwocie tys. zł. 3. Nadwyżka wynikająca z objętych i wycenionych wg wartości godziwej akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) w ramach programu motywacyjnego (agio z programu motywacyjnego) pomniejszona o koszty wprowadzenia do obrotu giełdowego emisji akcji wynikającej z programu motywacyjnego w kwocie tys. zł. 4. Kapitał z rewaloryzacji wartości kapitału zakładowego i nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej w związku z ujęciem skutków hiperinflacji w kwocie tys. zł. Gospodarka polska spełniała kryteria gospodarki hiperinflacyjnej do końca 1996 roku. Zgodnie z wymogami MSR 29 Spółka dokonała przeliczenia kapitału podstawowego pochodzącego z tego okresu. Przeliczeniem objęto lata tj. od zarejestrowania Spółki ( r.) do końca okresu hiperinflacyjnego. Wskaźniki inflacji zastosowane do przeliczenia pobrano ze strony internetowej: Sposób przeliczenia : Kapitał podstawowy 600 tys. x 4,566 = Kapitał z przeliczenia Kapitał podstawowy z emisji akcji serii B tys. x 1,441= Kapitał z przeliczenia Nadwyżka ze sprzedaży akcji serii B powyżej ceny nominalnej tys. x 1,441= Kapitał z przeliczenia Razem:

23 16. POZOSTAŁE KAPITAŁY Element kapitałowy z tytułu ujęcia wycenionego wg wartości godziwej programu motywacyjnego Element rynkowy Element nierynkowy Kapitał z aktualizacji* Ogółem 31 grudnia 2006 r stycznia 2007 r Program motywacyjny - element kapitałowy grudnia 2007 r stycznia 2008 r Program motywacyjny - element kapitałowy (155) (1 539) - (1 694) Aktualizacja wyceny inwestycji finansowych brutto - - (45 837) (45 837) Aktualizacja wyceny inwestycji finansowych -podatek odroczony grudnia 2008 r. - - (37 128) (37 128) * Kapitał z aktualizacji wartości aktyw finansowych dostępnych do sprzedaży. Program motywacyjny dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla Spółki. Spółka zrealizowała 3-letni programu motywacyjny dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla Spółki. Zasady obejmowania akcji były ściśle powiązane z wynikami ekonomicznymi grupy kapitałowej oraz wzrostem średniej ceny akcji Spółki dominującej w okresie 3 lat (lata ). Cena emisyjna jednej akcji serii E była równa cenie nominalnej. Osoby uprawnione zrealizowały swoje uprawnienia w październiku 2007 roku i w czerwcu 2008 roku. W miesiącu lipcu WZA podjęło decyzję o uruchomieniu nowego programu motywacyjnego dla pracowników i osób zarządzających mających podstawowe znaczenie dla Spółki poprzez emisję do 200 tys. akcji, które będą mogły być obejmowane w zamian za otrzymane przez uprawnione osoby warranty. 17. ZYSKI ZATRZYMANE Zysk zatrzymany do wysokości 1/3 kapitału akcyjnego Pozostałe zyski Ogółem 31 grudnia 2006 r stycznia 2007 r zysk netto za okres od r. do r grudnia 2007 r stycznia 2008 r zysk netto za okres od r. do r grudnia 2008 r Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem, Spółka jest zobowiązana do tworzenia kapitału przeznaczonego na pokrycie strat bilansowych. Na kapitał ten jest odpisywane przynajmniej 8% czystego zysku w przypadku, gdy nie stanowi on 1/3 wartości nominalnej akcji Spółki. Kapitał ten nie jest dystrybuowalny. Poza wyżej wymienionym obowiązkiem tworzenia kapitału przeznaczonego na pokrycie strat bilansowych nie ma ograniczeń w dysponowaniu zyskiem zatrzymanym. W okresie sprawozdawczym została podjęta uchwała WZA o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego oraz nie wypłacaniu dywidendy z zysku za rok 2007 i przeniesieniu wypracowanego zysku na kapitał zapasowy

24 18. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KREDYTY I POŻYCZKI Długoterminowe Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego* Krótkoterminowe Kredyty bankowe długoterminowe w okresie spłaty odsetki naliczone od kredytu kredyt w rachunku bieżącym Obligacje i inne pożyczki Kredyty i pożyczki ogółem *W pozycji Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego prezentowana jest wartość godziwa zobowiązań wynikających z umowy najmu nieruchomości inwestycyjnej w Łodzi, która zgodnie z zapisami MSR 40 wprowadzona jest w bilansie jako leasing finansowy. Struktura zapadalności kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia się w sposób następujący: Do 1 roku Powyżej 1 roku Wszystkie kredyty są zaciągane w złotówkach w związku z czym nie prezentujemy struktury walutowej kredytów jest jednolita ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń Pozostałe zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe RMB Kwoty zatrzymane (kaucje) Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Część krótkoterminowa W pozycji bilansowej zobowiązania pozostałe i rezerwy na zobowiązania Spółka prezentuje przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnorentowych. Zobowiązania warunkowe z tytułu kaucji i poręczeń na dzień roku wynoszą tys. zł. 19. PODATEK ODROCZONY Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą, jeżeli istnieje możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieżących aktywów i zobowiązań podatkowych, i jeżeli odroczony podatek dochodowy podlega tym samym organom podatkowym. Po dokonaniu kompensaty, w sprawozdaniu wykazuje się następujące kwoty:

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU - Kraków, 16 maja 2016 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych)

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych) JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność operacyjna Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy od dnia 01 stycznia od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2009 do dnia 31 marca 2008 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo