Dział Eksploatacji Łódź, ul. Żeromskiego 116. nr AZP/24/ZP/ATE/U/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział Eksploatacji Łódź, ul. Żeromskiego 116. nr AZP/24/ZP/ATE/U/2012"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Politechnika Łódzka Dział Eksploatacji Łódź, ul. Żeromskiego 116 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO nr AZP/24/ZP/ATE/U/2012 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i transmisji danych, z wykorzystaniem istniejącego systemu telefonicznego (telefonicznych central abonenckich oraz infrastruktury sieciowej) Zamawiającego. Tryb postępowania: Dialog Konkurencyjny prowadzony na podstawie art. 60a ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z późn. zm.), według procedury dla wartości przedmiotu zamówienia poniżej EUR. 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Politechnika Łódzka, Dział Eksploatacji ul. Żeromskiego Łódź NIP , Regon Godziny pracy Zamawiającego 7³º-15³º, od poniedziałku do piątku. Adres poczty elektronicznej, strony internetowej i numery telefonów Zamawiającego: tel II. UWAGI WSTĘPNE 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego celem wybrania Wykonawcy na Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i transmisji danych, z wykorzystaniem istniejącego systemu telefonicznego (telefonicznych central abonenckich oraz infrastruktury sieciowej) Zamawiającego. 2. Wykonawcy, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i będą spełniali określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu warunki (w liczbie określonej w ogłoszeniu) zostaną zaproszeni do dialogu (negocjacji). 3. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem. 4. O zakończeniu dialogu Zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących w nim Wykonawców. 5. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu. 6. W ostatnim etapie postępowania zostanie dokonana ocena złożonych ofert i rozstrzygnięcie postępowania. 7. Zamawiający, zgodnie z art. 60 c) ust. 1 ustawy Pzp, poniżej przedstawia opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, dotyczący realizacji zamówienia pod nazwą Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i transmisji danych, z wykorzystaniem istniejącego systemu telefonicznego (telefonicznych central abonenckich oraz infrastruktury sieciowej) Zamawiającego., mający na celu umożliwienie przygotowania się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym. 8. Zamawiający nie przewiduje nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert. 2

3 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych i faksowych, z wykorzystaniem istniejącego systemu telefonicznego Zamawiającego (zespołu central o aktualnej pojemności 2500 tys. numerów wewnętrznych), świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych w sieci telefonii komórkowej, dla ok. 150 istniejących stacji telefonicznych GSM Zamawiającego (w tym przejętych wraz z numerami od innych operatorów); usługa winna być dostępna na terenie całego kraju i poza jego granicami, a w szczególności we wszystkich obiektach Zamawiającego; obsługiwane stacje GSM należy zintegrować z wewnętrznym systemem telefonicznym Zamawiającego, świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych i faksowych dla ok. 250 istniejących stacji (analogowych i ISDN) telefonii przewodowej (tzw. aparatów bezpośrednich ), użytkowanych przez Zamawiającego (w tym przejętych wraz z numerami od ich aktualnych operatorów, niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy); stacje te nie są obsługiwane przez centrale abonenckie Politechniki Łódzkiej, a w ramach niniejszego zamówienia należy je zintegrować z wewnętrznym systemem telefonicznym Zamawiającego, świadczenie usług transmisji danych w sieciach GSM i sieciach stacjonarnych, świadczenie usługi bramki SMS. Wyżej wymienione usługi będą świadczone 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do technicznych usług serwisowych (zgłaszanie i usuwanie awarii) przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy. Wykonawca wyznaczy opiekunów: handlowego (w celu zapewnienia bieżącej obsługi zamówienia) i technicznego (wsparcie techniczne dla rozwiązywania bieżących problemów technicznych na styku pomiędzy siecią Wykonawcy, a wewnętrznym systemem telefonicznym Zamawiającego) dostępnych drogą ową oraz telefoniczną od 8ºº do 16ºº w dni robocze. Przejęcie świadczenia ww. usług (od dotychczasowych operatorów) przez Wykonawcę winno odbyć się w sposób niezakłócający normalnej eksploatacji systemu telefonicznego Zamawiającego. 2. Opis stanu istniejącego Zostanie udostępniony Wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu. 3

4 IV. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA Potrzeby Zamawiającego obejmują: A. W zakresie usługi telefonicznej: A1. Korzystanie z publicznie dostępnych usług telefonicznych i faksowych, tj. posiadanie możliwości inicjowania i odbierania połączeń telefonii stacjonarnej (w szczególności strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, połączeń z/do sieci telefonii komórkowej, połączeń z numerami alarmowymi, usługowymi i informacyjnymi), z wykorzystaniem istniejącego abonenckiego systemu telefonicznego Zamawiającego (t.j. systemu central PŁ o aktualnej pojemności 2500 numerów wewnętrznych). Wykonawca winien zorganizować i obsługiwać w sposób ciągły wymianę ruchu telefonicznego pomiędzy ww. systemem abonenckim PŁ, a publiczną siecią telefoniczną (PSTN), w tym w szczególności: zestawić - niezbędne dla realizacji usług - łącze(-a) pomiędzy systemem PŁ a siecią PSTN (wymagane jest łącze o pojemności co najmniej 150 kanałów głosowych - ISDN 30B+D lub SIP Trunk); dodatkowe dane patrz UWAGA na końcu rozdziału: Opis potrzeb..., przejąć aktualnie używaną przez Zamawiającego numerację ( i ) od dotychczasowego operatora telefonii stacjonarnej (TP S.A.) i zapewnić dostęp (obsługę ruchu przychodzącego) z sieci publicznej do stacji telefonicznych systemu abonenckiego PŁ o ww. numeracji, zapewnić dostęp (obsługę ruchu wychodzącego) do PSTN z ww. stacji systemu abonenckiego PŁ, zapewnić właściwą prezentację numerów (CLIP) w ruchu wychodzącym do PSTN (również we wszystkich sieciach komórkowych oraz numerach o podwyższonej/obniżonej płatności 070X/080X) i właściwą prezentację numerów (CLIP) od ruchu przychodzącego z PSTN, zapewnić możliwość samodzielnego konfigurowania (przez wskazane służby Zamawiającego), blokad połączeń do numerów o podwyższonej opłacie, Wymagania dodatkowe: Wykonawca zagwarantuje ewentualne rozszerzenie zakresu rzeczowego usługi. w trakcie trwania umowy, (zwiększenie liczby obsługiwanych stacji abonenckich), co będzie realizowane poprzez przyznanie przez Wykonawcę dodatkowej numeracji, lub/i uruchomienie obsługi numeracji własnej Politechniki Łódzkiej (Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe jest wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i może uzyskać taki przydział numerów), Wykonawca wyrazi zgodę na brak wyłączności w obsłudze ruchu wychodzącego i przychodzącego z/do systemu PŁ, t.j. zgodzi się, aby Zamawiający samodzielnie kierował ruch telefoniczny ze swojego systemu również w innych kierunkach i przyjmował ruch przychodzący bezpośrednio z innych kierunków. Wykonawca zapewni biling szczegółowy (z dokładnością do pojedynczego numeru wewnętrznego) dostarczany Zamawiającemu raz w miesiącu w uzgodnionej postaci elektronicznej. 4

5 A2. Korzystanie z publicznie dostępnych usług telefonicznych, SMS i MMS w sieci telefonii komórkowej GSM na ok. 150 istniejących abonenckich stacjach telefonicznych GSM (służbowych telefonach komórkowych pracowników) Zamawiającego. Usługa winna być dostępna na terenie całego kraju i poza jego granicami w szczególności we wszystkich obiektach Politechniki Łódzkiej. Zamawiający wymaga utworzenia z ww. stacji grupy abonenckiej (podsieci wirtualnej) i jej zintegrowania z usługami wewnętrznego systemu telefonicznego PŁ. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni wymianę użytkowanych aparatów telefonicznych na oczekiwanych przez Zamawiającego warunkach (opisanych w specyfikacji warunków zamówienia ), wg zapotrzebowań Zamawiającego do kwoty 20% wartości świadczonych usług. Zdaniem Zamawiającego realizacja usługi wymaga w szczególności: przejęcia od dotychczasowych operatorów obsługi istniejących stacji telefonicznych GSM Zamawiającego i bezwzględnie koniecznie z zachowaniem dotychczasowych numerów; w koniecznych przypadkach (np. SIM Lock w istniejącym aparacie) Wykonawca zapewni wymianę aparatów telefonicznych na oczekiwanych przez Zamawiającego warunkach (opisanych w specyfikacji warunków zamówienia ), integracji ww. obsługiwanych stacji GSM z abonenckim systemem telefonicznym Zamawiającego na prawach telefonów wewnętrznych; pod określeniem integracja na prawach telefonów wewnętrznych Zamawiający rozumie takie skonfigurowanie usługi, aby wszystkie ww. stacje GSM tworzyły jedną podsieć wirtualną (grupę abonencką) włączoną w wewnętrzny systemem telefoniczny PŁ; cechą szczególną tak skonstruowanego systemu zintegrowanego powinny być specjalne zasady taryfikacji ruchu: rozmowy wewnątrz grupy GSM, oraz pomiędzy stacjami grupy GSM a stacjami systemu PŁ (w obu kierunkach) winny być nielimitowane i nietaryfikowane, zapewnienia właściwej prezentacji numerów (CLIP) w ruchu przychodzącym i wychodzącym, Wymagania dodatkowe: Wykonawca zagwarantuje ewentualne rozszerzenie zakresu rzeczowego usługi. w trakcie trwania umowy, t.j. zwiększenie liczby obsługiwanych stacji abonenckich GSM (nie więcej niż 50 szt.), co będzie realizowane poprzez przyznawanie Zamawiającemu przez Wykonawcę (w miarę przyszłych potrzeb) dodatkowych numerów, aktywację kont i dostarczenie kart SIM oraz aparatów telefonicznych, Wykonawca zapewni biling szczegółowy (z dokładnością do pojedynczego numeru GSM) dostarczany Zamawiającmu raz w miesiącu w uzgodnionej postaci elektronicznej. A3. Korzystanie z publicznie dostępnych usług telefonicznych i faksowych na ok. 250 użytkowanych przez Zamawiającego istniejących stacjach abonenckich telefonii przewodowej (aparaty analogowe i ISDN) obsługiwanych dotychczas przez operatorów publicznych poza systemem abonenckim Politechniki Łódzkiej (tzw. aparaty bezpośrednie ). Zamawiający wymaga utworzenia z ww. stacji podsieci wirtualnej (tzw. grupa Centrex ) i jej zintegrowania z usługami wewnętrznego systemu telefonicznego PŁ. Zdaniem Zamawiającego realizacja usługi wymaga w szczególności: niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy, przejęcia od dotychczasowych operatorów obsługi ww. istniejących stacji telefonii przewodowej 5

6 Zamawiającego - bez dodatkowych opłat i bezwzględnie koniecznie z zachowaniem dotychczasowych numerów, integracji ww. stacji telefonii przewodowej z abonenckim systemem telefonicznym Zamawiającego na prawach telefonów wewnętrznych; pod określeniem integracja na prawach telefonów wewnętrznych Zamawiający rozumie skonfigurowanie dla tych stacji usługi grupa Centrex i włączenia jej w wewnętrzny systemem telefoniczny PŁ; cechą szczególną tak skonstruowanego systemu zintegrowanego powinny być specjalne zasady taryfikacji ruchu: rozmowy wewnątrz grupy Centrex, oraz pomiędzy stacjami grupy Centrex a stacjami systemu PŁ (również grupy GSM patrz punkt A2) winny być nielimitowane i nietaryfikowane, a ceny połączeń wykonywanych na zewnątrz jednakowe dla wszystkich stacji - niezależnie od tego do której grupy (podsieci) systemu należy stacja inicjująca połączenie, zapewnienia właściwej prezentacji numerów (CLIP) w ruchu przychodzącym i wychodzącym, Wymagania i informacje dodatkowe: dla wszystkich ww. stacji Wykonawca zapewni jeden zbiorczy biling szczegółowy (ale z rozbiciem na pojedyncze numery) dostarczany Zamawiającemu raz w miesiącu w uzgodnionej postaci elektronicznej, Zamawiający oświadcza, że w tej części zamówienia nie zamierza rozbudowywać liczby stacji telefonicznych, a nawet w przyszłości będzie dążył do ograniczenia zakresu rzeczowego usługi, co będzie realizowane m.in. poprzez stopniową rezygnację z numerów lub samych tylko fizycznych łączy (z pozostawieniem numeru i dołączeniem go do ogólnej puli numeracyjnej zintegrowanego abonenckiego systemu telefonicznego Zamawiającego patrz punkt A1), Zamawiający sugeruje rozważenie przeniesienia części stacji omawianej kategorii do głównej centrali telefonicznej PŁ (fizyczne przełączenie) o ile technicznie możliwe okaże się pozostawienie dotychczasowego numeru telefonicznego stacji; operacja taka może być wykonalna, ponieważ na odcinku ostatniej mili większość ww. stacji (jednak nie wszystkie) jest przyłączona do sieci obsługującego je operatora za pośrednictwem kampusowej sieci kablowej PŁ, a której głównym punktem koncentracji jest przełącznica główna w pomieszczeniu PABX Zamawiającego. B. W zakresie usługi transmisji danych w sieciach stacjonarnych i GSM: B1. Korzystanie z publicznie dostępnych usług transmisji danych i dostępu do Internetu poprzez sieć GSM (modemy GSM, abonamenty ryczałtowe - bez opłat za ruch) dla: wskazanej przez Zamawiającego liczby (nie więcej niż 50 szt.) użytkowanych stacji telefonicznych GSM (telefonów komórkowych) spośród wymienionych w punkcie A2 niniejszego wykazu, wskazanych przez Zamawiającego urządzeń mobilnych (laptopów, notebooków, tabletów itp.) dla których Zamawiający aktualnie posiada i eksploatuje taką usługę (nie więcej niż 50 szt.), jak i tych, dla których zamówi ją w okresie w okresie trwania umowy (nie więcej niż 200 szt. zależnie od ceny usługi). Usługa winna być na terenie całego kraju i poza jego granicami, a w szczególności dostępna we wszystkich obiektach Politechniki Łódzkiej. Zdaniem Zamawiającego jej realizacja wymaga w szczególności: 6

7 przejęcia od dotychczasowych operatorów obsługi istniejących usług transmisji danych i dostępu do Internetu poprzez sieć GSM, z których aktualnie korzysta Zamawiający - bez dodatkowych opłat; w koniecznych przypadkach (np. obecny typ modemu nie nadaje się do pracy w sieci Wykonawcy) Wykonawca zapewni wymianę modemów na oczekiwanych przez Zamawiającego warunkach (opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ), aktywacja kont transmisji danych do prywatnego APN Zamawiającego - (patrz punkt B2 niniejszego wykazu) i ewentualnie do Internetu, w tym dostarczenie kart SIM, Wymagania i uwagi dodatkowe: Zamawiający oczekuje, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu przetargowym będą na tyle korzystne, że spowoduje to szybki i znaczny rozwój zapotrzebowania Politechniki Łódzkiej na usługi transmisji danych GSM, Wykonawca zagwarantuje ewentualne rozszerzenie zakresu rzeczowego usługi. w trakcie trwania umowy, co będzie realizowane poprzez przyznawanie Zamawiającemu przez Wykonawcę (w miarę przyszłych potrzeb) dodatkowych kont i dostarczenie kart SIM; lub modemów (nie więcej niż 200 szt. na oczekiwanych przez Zamawiającego warunkach (opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ), Wykonawca przedstawi ofertę usługi transmisji danych w sposób wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umożliwiający bezpośrednim użytkownikom wybór zakresu (co do parametrów i ceny) usługi świadczonej dla użytkowanej przez nich stacji abonenckiej GSM, jak również będzie istniała możliwość zmiany tego zakresu w trakcie trwania umowy; Zamawiający oczekuje, że dla niektórych (wybranych przez Zamawiającego) kont dostępu do Internetu będzie istniała możliwość przydzielenia stałego publicznego adresu IP, Wykonawca zapewni szczegółowy wykaz opłat ryczałtowych (w tym ew. biling opłat roamingowych) - z dokładnością do pojedynczego numeru GSM - dostarczany Zamawiającemu raz w miesiącu w uzgodnionej postaci elektronicznej, B2. Korzystanie z publicznie dostępnej usługi prywatnego APN w jednej z sieci GSM. Zdaniem Zamawiającego jej realizacja wymaga w szczególności: aktywowania usługi prywatnego APN w sieci operatora GSM, zestawienie łącza pomiędzy w/w APN a Uczelnianą Siecią Komputerową Politechniki Łódzkiej (węzeł znajduje się w siedzibie Zamawiającego). Wymagania i uwagi dodatkowe: Zamawiający nie ogranicza technologii dla łącza pomiędzy APN a USK PŁ, pozostawiając zagadnienie do etapu negocjacji, Zamawiający wymaga żeby przepustowość łącza pomiędzy siecią szkieletową Zamawiającego a prywatnym APN była skalowalna w zakresie od 2 Mbps do 20 Mbps symetrycznie, Wykonawca zagwarantuje ew. poszerzenie pasma APN na życzenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w miarę możliwości technicznych. B3. Korzystanie z usługi stacjonarnych łączy transmisji danych pomiędzy USK PŁ a poszczególnymi lokalizacjami Politechniki Łódzkiej znajdującymi się poza bezpośrednim zasięgiem sieci teleinformatycznej PŁ (poza kampusami: ośrodki wypoczynkowe, filie). 7

8 Wymagania ramowe dla tych łączy: technologia łącza: VLAN lub VPN, styk Ethernet 10/100 Mbps, łącza stałe, symetryczne, do węzła sieci USK w siedzibie Zamawiającego, szerokopasmowe (6 20Mbps). Wymagania i uwagi dodatkowe: wykaz lokalizacji zakończeń łączy przedstawiony zostanie Wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu, Zamawiający informuje, że jest w stanie elastycznie reagować na możliwości i propozycje Wykonawcy, pozostawia więc szczegóły techniczne do etapu negocjacji, Wykonawca zapewni o gotowości do ew. odpowiedniego polepszenia jakości usługi w przyszłości na żądanie Zamawiającego i w miarę możliwości technicznych. C. W zakresie usług SMS w sieci GSM Korzystanie z usługi dwukierunkowej bramki SMS. Bramka ma pozwalać na wysyłanie i odbieranie komunikatów SMS w uzgodnionej technologii z/do systemów informatycznych Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że otrzyma ofertę korzystniejszą niż detaliczna. Wymagania: głównym zadaniem bramki jest wymiana komunikatów pomiędzy operatorami Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Łódzkiej, a automatycznymi systemami nadzoru sieci; z tego względu uzgodniona technologia wymiany danych pomiędzy systemem Zamawiającego a bramką SMS musi funkcjonować całkowicie autonomicznie bez współdziałania z obsługą, istotną funkcjonalnością bramki jest wysyłanie SMSa po otrzymaniu odpowiednio spreparowanej wiadomości zawierającej jego treść Zamawiający dopuszcza zastosowanie interfejsu WWW służącego do obsługi bramki tylko jako usługę dodatkową (uzupełniającą), szczegóły techniczne realizacji usługi pozostawia się do etapu negocjacji. D. W zakresie dodatkowych rozszerzeń usług oferowanych przez Wykonawcę Skorzystanie z potencjalnych innych usług dodatkowych, towarzyszących zasadniczemu przedmiotowi Zamówienia, które zdaniem Wykonawcy wzbogacają i uatrakcyjniają jego ofertę. Przykładowo mogą to być: funkcjonalność tańszych połączeń na numery wybrane i zarejestrowane przez Zamawiającego, funkcjonalność udostępniania środowiska do samodzielnej konfiguracji profilu użytkownika (konfigurowanie grup użytkowników (przypisywanie do jednostek organizacyjnych Zamawiającego) dla celów zagregowanej akwizycji ruchu, rejestracja numerów dla tańszych połączeń, blokady, itd.), możliwość sprawdzenia online billingu, przekazywanie bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Zamawiającego, dodatkowego bilingu i faktur dla skonfigurowanych grup użytkowników dotyczącego numerów telefonii stacjonarnej i komórkowej wg. wykazu numerów i danych odbiorców wskazanych przez Zamawiającego podczas konfiguracji profilu, towarzysząca oferta usług dla pracowników Zamawiającego np. możliwość włączenia telefonu GSM pracownika do systemu telefonicznego PŁ na takich zasadach jak telefon służbowy, lub pakiet bezpłatnych minut dla połączeń do/i z sieci Zamawiającego, 8

9 inne wg uznania Wykonawcy. UWAGA Centrum Komputerowe PŁ włada infrastrukturą, która w zdecydowany sposób wpływa na potencjalne warunki techniczne świadczenia zamawianej usługi. Sieć LODMAN (której operatorem jest CK PŁ - światłowodowa i IP), posiada - aktualnie, bądź potencjalnie - punkty styku z większością dużych operatorów usług telekomunikacyjnych, działających na terenie Łodzi i Kraju (m.in. TP S.A., Dialog, Netia, Exatel, Telekomunikacja Kolejowa, Polkomtel, ERA GSM, NASK, ATM, GTS itp.), oraz kilkoma o szerszym zakresie usług (np. UPC, TOYA czy Multimedia). Ww. punkty styku pozwalają obniżyć próg wymagań dla Wykonawców chcących wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego, ponieważ nie będą oni zmuszeni do zapewnienia sobie fizycznego łącza dochodzącego do PŁ. Zamiast tego mogą skorzystać z dowolnego z punktów styku z siecią LODMAN. 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do nr 7 do SIWZ dokument SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania

Szczegółowe wymagania Szczegółowe wymagania [Załącznik nr 6 do SIWZ] [Załącznik nr 1 do umowy] 1. Zamawiający informuje, że: 1. Średnio w miesiącu jeden terminal użytkowany w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta generuje:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona l z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 434870-2012 z dnia 2012-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych: 1) z bezprzewodowych przenośnych telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013

Zapytanie ofertowe. Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013 Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 Zapytanie ofertowe Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zaprasza

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S

PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S 1/11 PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S 118-169839 Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Dział Zamówień Publicznych UW, attn: Marcin Skonecka, PL-00-927 Warszawa. Tel. +48

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe W związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000,- euro, prosimy o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Gdańsk, dnia 08..2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr.. Oznaczenie sprawy: ZA.2710.2.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia ogółem 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w sposób ciągły usług

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Łódź: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Numer ogłoszenia: 61145-2013; data zamieszczenia: 22.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: 158960-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg(5)opsbielanv.waw.pl do dnia 29.12.2014 r. do godz. 10.00.

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg(5)opsbielanv.waw.pl do dnia 29.12.2014 r. do godz. 10.00. O śro d ek Pom ocy Sp o łeczn ej D zielnicy Bielany m.st. W arszaw y 01-824 W arszaw a, ul. P rzyb yszew skie go 80/82, tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 NIP 118-09-35-660 ; R egon : 010843854 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ DWÓCH BUDYNKÓW POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ DWÓCH BUDYNKÓW POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ Dąbrowa Górnicza: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ DWÓCH BUDYNKÓW POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ w DĄBROWIE GÓRNICZEJ Numer ogłoszenia: 190216-2015;

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E PZP27186INF2015 Radlin, dn 05112015r Z A P R O S Z E N I E Miasto Radlin ( ul Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin) zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZPZ / 333/ 53 PN / 2013 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zp 2130-13/13 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia są publiczne usługi telefoniczne polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego?

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego? Mińsk Mazowiecki, dnia 7 kwietnia 2014 r. I.272.3.2014 Wykonawcy wszyscy Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Świadczenie usług połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK Usługi

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Załącznik 2 nr Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.21.2015 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIA TELEFONICZNA Taryfa Cały czas obowiązuje od 9.07.2007r. www.netia.pl SPIS TREŚCI OPŁATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)...3 OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE)...3 3. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. w Katowicach (40-039), ul. Powstańców 30 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLSKIEJ GRUPY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr 272...2013 z dnia...2013 r. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Gminy Brwinów wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 94 00 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:am@am.szczecin.pl Szczecin, dnia 29.01.2015r. Dot: pytań

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.. Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci Operatora

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. 1. Docelowa liczba numerów telefonicznych: 55 (harmonogram przejmowania numeracji sekcja II pkt 2 części B SIWZ). 2. Liczba dostępów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET = TELEFON Coraz częściej firmy i instytucje wykorzystują połączenie

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications *Kto najbardziej skorzysta z usług PLFON? Z naszego doświadczenia w realizacji usług w Polsce wynika, że największe korzyści z naszych usług mogą odnieść: Małe i średnie firmy posiadające

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 734/2013 z dnia 30.08.2013 r. CENNIK USŁUG ELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z ABELAMI ARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 1 SPIS REŚCI. CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczas użytkowanych przez zamawiającego numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 7 nieokreślony (pierwsze i drugie zakończenie łącza z zamówienia) jednorazowo 250,00 55,00 305,00 nieokreślony (trzecie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica tel.: 76 8624864 faks: 76 8622150 www.dsckziu.pl sekretariat@dsckziu.pl Znak sprawy: DA.350.01.14

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary Katowice: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów Numer ogłoszenia: 240041-2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń 38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4)

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) ZADANIE NR 1. Załącznik nr 7 do siwz Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telefonii komórkowej, mobilnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 103953-2013 data 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 Polanica-Zdrój dn. 05.02.2010 r INF/341/1/2010 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient... Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...4 Logowanie...4 Panel startowy...4 Modele PrePaid i PostPaid...5

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

GTS Transmisja Danych

GTS Transmisja Danych Autoryzowany Partner GTS Poland - Biznes Integrator GTS Transmisja Danych Usługi komunikacji biznesowej w wirtualnych sieciach prywatnych VPN Wirtualne sieci prywatne VPN - narzędzie do zapewnienia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne

I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne Świadczenie drogą kablową usług telefonicznych i faksowych na łączach analogowych i cyfrowych w budynkach

Bardziej szczegółowo