1a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , ,60 100,79%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , ,60 100,79%"

Transkrypt

1 Komórka organizacyjna: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Tochtermana 1, tel. (048) , NIP REGON: Dział Ekonomiczno-Finansowy Radom, ul. Lekarska 4 tel. (048) , Załącznik Nr 11 Radom, dnia roku PREZYDENT MIASTA RADOMIA p. Andrzej Kosztowniak RSzS/DRF-580/2012 Radomski Szpital Specjalistyczny im. dra Tytusa Chałubińskiego przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Społeczną RSzS Uchwałą nr 3/2012 w dniu 27 lutego 2012 roku. I. PRZYCHODY Lp. Wyszczególnienie Planowane przychody po zmianach w 2011 r Osiągnięte przychody w 2011 r % wskaźnik wykonania do planu 1. Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia , ,13 100,56% 1a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , ,60 100,79% 1b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne , ,00 93,31% 1c leczenie szpitalne , ,82 101,40% 1d leczenie szpitalne programy terapeutyczne , ,03 92,58% 1e leczenie szpitalne chemioterapia , ,40 100,28% 1f opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień , ,00 97,14% 1g rehabilitacja lecznicza , ,78 104,11% 1h leczenie stomatologiczne , ,90 94,79% 1i świadczenia odrębnie kontraktowane , ,00 96,24% 1j opieka długoterminowa , ,40 99,07% 1k profilaktyczne programy zdrowotne , ,20 100,00% 285

2 2. Dotacja z Gminy Miasta Radomia na prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, który nie jest finansowany przez NFZ , ,94 99,92% 3. Dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Radomia na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka zdrowotnego, zameldowanych w Radomiu , ,80 93,74% 4. Dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Radomia na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia , ,81 99,77% 5. Przychody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania robót publicznych , ,96 99,86% 6. Przychody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac interwencyjnych , ,44 102,39% 7. Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury , ,24 101,64% Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie a) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek b) pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek c) pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych , ,40 99,91% , ,90 96,22% , ,47 90,87% 11. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych , ,33 152,77% 12. Sprzedaż materiałów , ,23 48,92% 13. Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu , ,51 97,83% 14. Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów , ,60 94,89% 15. Sprzedaż usług parkingowych , ,33 107,38% 16. Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych , ,00 106,61% 17. Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług , ,25 130,51% 18. Przychody finansowe-odsetki bankowe , ,97 101,58% 19. Pozostałe przychody finansowe , ,17 75,89% 20. Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług , ,15 156,44% 21. Pozostałe przychody operacyjne , ,19 128,85% PRZYCHODY OGÓŁEM , ,82 101,24% 286

3 W 2011 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. dra Tytusa Chałubińskiego osiągnął przychody w wysokości ,82 PLN. Procentowy wskaźnik osiągniętych przychodów do rocznego planu wynosi 101,24%. Największe przychody zostały osiągnięte z tytułu świadczenia usług medycznych na rzecz osób ubezpieczonych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody te wyniosły ,13 i stanowią 100,56% rocznego planu. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 26 lutego 201 roku nr ZS.II-8170/1/1/2011, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a RSzS jednostka nasza otrzymała dotację w wysokości ,00 PLN, na prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych nie objętych kontraktem z NFZ dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. W 2011 roku Szpital wykorzystał kwotę ,94 PLN. W dniu 28 czerwca 2011 roku z Gminą Miasta Radomia została zawarta umowa na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom (około 80 szczepień) nieodpłatnych dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka zdrowotnego, zameldowanych w Radomiu. W 2011 roku Szpital wykorzystał środki w wysokości ,80 PLN. W dniu 28 czerwca 2011 roku oraz w dniu 8 listopada 2011 roku z Gminą Miasta Radomia zostały zawarte umowy na łączną wartość ,00 PLN, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnych dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia. W 2011 roku Szpital wykorzystał kwotę ,81 PLN. Niewykorzystane środki finansowe z tytułu realizacji umowy zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Miasta Radomia wraz z odsetkami. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi specjalizację lekarzy, lekarzy stomatologów w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego oraz staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów. Środki finansowe na realizację powyższych zadań Szpital otrzymuje, zgodnie z podpisanymi umowami, z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przychody z tego tytułu w okresie od do roku wyniosły ,64 PLN i zostały przeznaczone na refundację wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i ZFŚS lekarzy rezydentów i stażystów. W 2011 roku RSzS kontynuował realizację programu finansowanego z Ministerstwa Zdrowia, mającego na celu podnoszenie kwalifikacje pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek. W 2011 roku Szpital z tego tytułu uzyskał przychody w wysokości ,90 PLN. 287

4 Z tytułu prowadzenia szkoleń, z zakresu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych Szpital pobiera również opłatę od uczestników szkolenia. W 2011 roku przychody te wyniosły ,00 PLN. W 2011 roku Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów. RSzS posiada podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób fizycznych nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2011 roku wyniosły ,47 PLN i stanowią 90,877% rocznego planu. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych wyniosły ,33 PLN, co stanowi 152,77% rocznego planu. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaży materiałów, wynajmu lokali i dzierżawy gruntu, sprzedaży artykułów gastronomicznych w bufecie Szpitala, świadczenia usług parkingowych, sprzedaży pozostałych usług. Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2011 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości ,69 PLN. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów z tego tytułu wyniósł 100,91%. W 2011 roku RSzS otrzymał od osób prywatnych i firm farmaceutycznych dary pieniężne w wysokości 3.320,00 PLN oraz dary rzeczowe materiałów o wartości ,15 PLN, w tym przede wszystkim leki, środki opatrunkowe, materiały biurowe. Łączna wartość otrzymanych darowizn pieniężnych i rzeczowych wyniosła ,15 PLN. Darowizny te zostały przeznaczone na działalność statutową Szpitala. W 2011 roku RSzS osiągną pozostałe przychody operacyjne w wysokości ,19 PLN. Wysokość tych przychodów wynika przede wszystkim z wprowadzonych zmianami w przepisach dotyczących ujęcia w księgach rachunkowych otrzymanych z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego środków pieniężnych na zakup środków trwałych. Do dnia roku SP ZOZ zobowiązany był do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki ich działalności wynikającej 288

5 z ustawy z roku o zakładach opieki zdrowotnej. W odniesieniu do zasad ewidencji środków pieniężnych otrzymanych jako datacje zastosowanie miały przepisy art. 57 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Stanowiły one, iż przekazane z budżetu państwa dotacje na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, a także dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe zwiększają fundusz założycielski. Z dniem 1 lipca 2011 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia roku o działalności leczniczej. Na mocy przepisów art. 220 pkt 1 tej ustawy przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej straciły moc. Regulacje zawarte w obowiązującej ustawie o działalności leczniczej nie zawierają przepisów szczególnych do ustawy o rachunkowości w zakresie zasad ewidencji środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie środków trwałych. W przypadku takim zastosowanie mają przepisy ogólne wynikające z ustawy o rachunkowości, w tym art. 41 stanowiący między innymi o odnoszeniu środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia środków trwałych na rozliczenia międzyokresowe przychodów. W związku z powyższy od dnia roku Radomski Szpital Specjalistyczny otrzymane środki pieniężne w formie dotacji od organu założycielskiego na inwestycje i nabycie środków trwałych, w tym sprzętu i aparatury medycznej zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W roku 2011 kwota ta wyniosła ,04 PLN. II. KOSZTY Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2011 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu. Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty w 2011r po zmianach Poniesione koszty w 2011r % wskaźnik wykonania do planu 1. 1a Zużycie materiałów i energii leki, antybiotyki, opatrunki, nici chirurgiczne, koncentraty do dializ, kontrasty , ,06 100,01% , ,57 96,13% 289

6 1b odczynniki , ,79 126,49% 1c krew i preparaty krwiopochodne , ,16 109,87% 1d tlen medyczny , ,62 97,83% 1e materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej , ,82 93,64% 1f materiały medyczne-jednorazowe , ,76 108,89% 1g sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały , ,19 99,69% 1h zestaw do dializy otrzewnowej , ,68 104,37% 1i materiały do konserwacji technicznej i medycznej , ,70 93,83% 1j materiały biurowe i papiernicze , ,23 105,56% 1k materiały tekstylno-gospodarcze , ,02 88,47% 1l środki czystości i dezynfekcji , ,14 95,30% 1ł materiały higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne , ,31 102,56% 1m pozostałe materiały , ,65 79,13% 1n artykuły żywnościowe , ,82 98,20% 1o energia elektryczna i gazowa , ,27 99,07% 1p woda i ścieki , ,47 99,11% 1r olej opałowy i inne paliwa , ,86 18,80% 2. Usługi obce , ,20 103,23% 2a usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury , ,30 107,68% 1b konserwacje medyczne , ,41 115,36% 2c konserwacje techniczne , ,72 98,98% 2d usługi transportowe , ,74 88,74% 2e pranie , ,60 73,28% 2f ochrona mienia , ,77 79,88% 2g wywóz nieczystości , ,51 107,88% 2h pozostałe usługi medyczne , ,36 110,97% 2i usługi pocztowe i telefoniczne , ,55 105,22% 2j dzierżawa sprzętu i aparatury , ,59 111,65% 2k pozostałe usługi , ,65 104,80% 3. Podatki i opłaty , ,10 97,18% 3a podatek od nieruchomości , ,00 100,01% 3b odpis na PFRON , ,00 92,67% 3c pozostałe opłaty i składki , ,10 61,55% 4. Wynagrodzenia , ,83 100,83% 5. Świadczenia na rzecz pracowników , ,38 104,38% 5a składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy , ,52 105,27% 5b odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 101,88% 5c pozostałe świadczenia na rzecz pracowników , ,86 67,67% 6. Amortyzacja , ,08 99,98% 290

7 7. Pozostałe koszty , ,57 108,39% 7a krajowe podróże służbowe , ,53 123,70% 7b ubezpieczenie majątku firmy , ,19 127,54% 7c ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , ,40 100,82% 7d usługi i prowizje bankowe , ,00 94,30% 7e Pozostałe koszty , ,45 267,31% 8. Koszty finansowe , ,17 73,51% 8a odsetki od kredytu bankowego , ,18 100,00% 8b odsetki od pożyczki z WFOŚiGW , ,07 105,88% 8c odsetki ustawowe , ,05 61,17% 8d opłata prolongacyjna , ,62 100,00% 8e pozostałe koszty finansowe , ,25 78,95% 9. Pozostałe koszty operacyjne , ,69 116,97% 9a odpis aktualizujący należności sporne i niepewne , ,57 74,15% 9b odszkodowania, zadośćuczynienia , ,00 60,60% 9c pozostałe koszty operacyjne , ,12 220,45% KOSZTY OGÓŁEM , ,08 101,15% W 2011 roku Szpital poniósł koszty w wysokości ,08 PLN. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wyniosły 101,15%. Za okres od do roku zużycie materiałów i energii wyniosło ,06 PLN. Ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą największe koszty zużycia materiałów stanowią zakup leków, antybiotyków, opatrunków, odczynników, materiałów medycznych, zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu medycznego jednorazowego. Łączna wartość tych zakupów wyniosła ,59PLN, co stanowi 100,84% rocznego planu. W 2011 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły ,20 PLN, co stanowi 103,23% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych w oddziałach, poradniach i przychodniach specjalistycznych Szpitala przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły ,30 PLN i stanowią 107,68% wykonania rocznego planu. W okresie od roku do roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości ,83 PLN oraz zawiązał rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w wysokości ,00 PLN. Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy. W omawianym okresie koszty te wyniosły ,52PLN, co stanowi 105,27% rocznego planu. 291

8 Szpital zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje obowiązkowego odpisu na ten fundusz. Planowany odpis na ZFŚS wynosił ,00PLN. Koszty za 2011 roku z tego tytułu wyniosły ,00 PLN. W okresie od roku do roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości ,08, amortyzacja środków trwałych ,99 PLN amortyzacja zbiorów bibliotecznych 205,00 PLN amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych ,09 PLN. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 99,98%. W 2011 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości ,17 PLN. Koszty te wynikają przede wszystkim z zapłaconych i naliczonych odsetek ustawowych w wysokości ,05 PLN naliczonych przez kontrahentów z tytułu nieterminowej zapłaty zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2011 Radomski Szpital Specjalistyczny zaplanował pozostałe koszty operacyjne w wysokości ,00 PLN. W 2011 roku koszty te wyniosły ,69 PLN. Koszty te wynikają przede wszystkim z tytułu zawiązania aktualizacji na należności niepewne i sporne w wysokości ,57 PLN oraz zawiązania rezerw na odszkodowania z powództwa cywilnego w wysokości ,53 PLN. Procentowy wskaźnik wykonania do rocznego planu wynosi 116,97%. III. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NA DZIEŃ R. Na dzień roku sytuacja ekonomiczno finansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco: 1. Zobowiązania krótkoterminowe Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień roku wynoszą ,89 PLN, w tym wymagalne ,66 PLN. 2. Zobowiązania długoterminowe Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień roku wynoszą ,06 PLN. 3. Na dzień roku należności brutto z tytułu sprzedaży usług, materiałów i towarów wynoszą ,40 PLN, w tym wymagalne ,06 PLN. 292

9 4. Wynik finansowy netto (strata) na dzień roku wynosi ,26 PLN i został ustalony w następujący sposób: Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ,34 - przychody z NFZ ,13 - przychody z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp ,47 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych ,33 - program terapeutyczny dla osób uzależnionych ,94 - Szczepienia ochronne ,61 - Refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów ,24 - Refundacja wynagrodzeń lekarzy stażystów ,40 - Prace interwencyjne ,44 - Roboty publiczne ,96 - przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu ,51 - usługi stołówkowe, bufet ,60 - usługi parkingowe ,33 - szkolenia ,90 - przychody z tytułu sprzedaży materiałów ,23 - pozostałe przychody ,25 Pozostałe przychody operacyjne ,46 - przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego zakupów projektu ZOD ,95 - przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego zakupów projektu O/Ginekologicznego ,39 - przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego zakupów z budżetu 293

10 Gminy Miasta Radomia ,36 - dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług ,15 - rozwiązane odpisy aktualizujące należności ,17 - rozwiązany odpis aktualizujący zapasy ,10 - Otrzymane i naliczone kary umowne i grzywny oraz koszty procesu ,68 - pozostałe przychody ,66 Przychody finansowe ,14 - odsetki bankowe ,97 - naliczone i zapłacone odsetki od należności ,10 - Umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań ,73 - pozostałe przychody finansowe ,34 Ogółem przychody ,94 Koszty działalności operacyjnej ,34 - zużycie materiałów i energii ,18 - usługi obce ,20 - podatki i opłaty ,10 - wynagrodzenia ,83 - świadczenia na rzecz pracowników ,38 - amortyzacja ,08 - pozostałe koszty ,52 - wartość netto sprzedanych materiałów ,05 Pozostałe koszty operacyjne ,69 - zawiązana aktualizacja na należności sporne, niepewne ,57 - koszty odszkodowania i zadośćuczynienia, renty ,00 - inne pozostałe koszty operacyjne ,12 Koszty finansowe ,17 - zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych 2.701,63 - opłata prolongacyjna ,62 - naliczone odsetki ustawowe (wobec dostawców) ,89 294

11 - zapłacone odsetki ustawowe ,87 - odsetki od kredytu bankowego BISE ,18 - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW ,07 - pozostałe koszty finansowe ,91 Ogółem koszty ,20 Koszty w układzie rodzajowym Radomskiego Szpitala Specjalistyczne za 2011 rok i ich procentowy udział do kosztów, przychodów ze sprzedaży oraz przychodów osiągniętych z tytułu sprzedaży usług do NFZ Symbol Nazwa Razem 295 % udział do kosztów działalności operacyjnej % udział kosztów do przychodów ze sprzedaży % udział do przychodów z NFZ Materiały tekstylno-gospodarcze ,57 0,38% 0,40% 0,44% Środki czystości i dezynfekcji ,25 0,08% 0,08% 0,09% Materiały biurowe i papiernicze ,23 0,24% 0,25% 0,27% Opakowania ,52 0,02% 0,02% 0,03% Materiały do konserwacji-technicznej ,87 0,18% 0,19% 0,21% Materiały do konserwacji-medycznej ,83 0,07% 0,07% 0,08% Środki trwałe niskocenne-wyposażenie ,70 0,38% 0,40% 0,44% Artykuły żywnościowe - materiały ,26 0,76% 0,81% 0,88% Towary żywnościowe -bufet ,56 0,03% 0,03% 0,03% Leki ,18 6,98% 7,38% 8,09% Antybiotyki ,40 0,48% 0,51% 0,56% Opatrunki ,24 0,32% 0,33% 0,37% Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej ,82 0,39% 0,42% 0,46% Odczynniki ,79 0,98% 1,03% 1,13% Tlen medyczny ,62 0,10% 0,11% 0,12% Materiały stomatologiczne i laboratoryjne ,20 0,01% 0,02% 0,02% Materiały higieniczne ,11 0,02% 0,02% 0,02% Zestawy do dializy otrzewnowej ,68 0,81% 0,85% 0,93% Krew i preparaty krwiopochodne ,16 0,77% 0,82% 0,89% Nici chirurgiczne ,85 0,29% 0,30% 0,33% Środki czystości i dezynfekcji ,89 0,36% 0,38% 0,41% Koncentraty do dializ ,94 0,25% 0,27% 0,29% Kontrasty ,96 0,46% 0,49% 0,54% Sprzęt medyczny ,12 0,50% 0,52% 0,58% Sprzęt medyczny-jednorazowy ,52 2,42% 2,56% 2,80% Sprzęt laboratoryjny ,83 0,08% 0,09% 0,10% Sprzęt stomatologiczny ,72 0,01% 0,01% 0,01% Materiały medyczne-jednorazowe ,76 2,84% 3,00% 3,29% Energia gazowa ,08 1,46% 1,54% 1,69% Energia elektryczna ,19 0,98% 1,03% 1,13% Olej opałowy 1 682,38 0,00% 0,00% 0,00% Woda ,47 0,56% 0,59% 0,64% Paliwo 2 077,48 0,00% 0,00% 0,00%

12 Razem zużycie materiałów i energii ,18 23,25% 24,52% 26,88% Usługi remontowe ,61 0,05% 0,06% 0,06% Dokumentacja ,00 0,02% 0,02% 0,02% Konserwacja techniczna ,82 0,17% 0,18% 0,19% Konserwacja techniczna - stała ,90 0,53% 0,56% 0,61% Konserwacja medyczna ,49 0,46% 0,48% 0,53% Konserwacja medyczna - stała ,92 0,35% 0,37% 0,41% Transport medyczny ,45 0,80% 0,84% 0,92% Usługi pocztowe i telefoniczne ,55 0,10% 0,10% 0,11% Wywóz nieczystości ,51 0,18% 0,19% 0,21% Naprawy 9 576,75 0,01% 0,01% 0,01% Pranie ,60 0,33% 0,35% 0,39% Pozostałe usługi materialne ,07 0,09% 0,10% 0,11% Transport gospodarczy ,29 0,14% 0,14% 0,16% Dzierżawa sprzętu i aparatury ,59 0,10% 0,11% 0,12% Ochrona mienia ,77 0,22% 0,24% 0,26% Analizy lekarskie - obce ,89 0,30% 0,31% 0,34% Usługi medyczne ,47 0,40% 0,43% 0,47% Pozostałe usługi niematerialne ,24 0,34% 0,36% 0,40% Szkolenia specjalistyczne pielęgniarek i położnych ,98 0,07% 0,08% 0,08% Razem usługi obce ,90 4,68% 4,93% 5,41% Podatek od nieruchomości ,00 0,23% 0,25% 0,27% PFRON ,00 0,08% 0,09% 0,10% Opłaty za zanieczyszczenie środowiska 1 611,00 0,00% 0,00% 0,00% Pozostałe opłaty i składki 4 544,10 0,00% 0,00% 0,00% Razem podatki i opłaty ,10 0,32% 0,34% 0,37% Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę ,29 49,08% 51,88% 56,87% Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ,25 0,98% 1,04% 1,14% Wynagrodzenia-prace interwencyjne ,59 0,04% 0,04% 0,05% Wynagrodzenia-prace interwencyjne ,70 0,09% 0,09% 0,10% Usługi medyczne - dyżury ,30 3,32% 3,51% 3,85% Usługi obce-kontrakty specjalistyczne ,00 2,12% 2,24% 2,46% Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - osobowy fundusz płac Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP - umowy zlecenie ,78 8,01% 8,47% 9,29% ,63 0,06% 0,06% 0,06% Ubezpieczenia społeczne i FP prace interwencyjne 8 986,85 0,01% 0,01% 0,01% Ubezpieczenia społeczne i FP roboty publiczne ,26 0,01% 0,01% 0,02% Odpis na ZFŚS ,00 1,22% 1,29% 1,41% Razem koszty pracy ,65 65,08% 68,64% 75,25% Dopłaty do biletów na dojazdy pracowników 1 260,00 0,00% 0,00% 0,00% Świadczenia rzeczowe związane z BHP - woda, herbata, cukier ,29 0,01% 0,01% 0,01% Świadczenia rzeczowe związane z BHP (pranie) 24,57 0,00% 0,00% 0,00% Odzież ochronna i robocza ,98 0,02% 0,02% 0,03% Szkolenie pracowników ,02 0,03% 0,03% 0,03% Badane osób narażonych na promieniowanie oraz odczyt dawkomierzy ,00 0,01% 0,01% 0,01% Świadczenia pieniężne związane z dofinansowaniem na zakup okularów 1 600,00 0,00% 0,00% 0,00% 296

13 Razem świadczenia na rzecz pracowników ,86 0,07% 0,08% 0,08% Amortyzacja - środki trwałe ,44 3,06% 3,23% 3,54% Amortyzacja projekt "Modernizacja Bloku Chirurgicznooperacyjnego" ,44 0,34% 0,36% 0,40% Amortyzacja-Projekt Z/2.14/I/1.3.2/2880/09/U/20/ ,47 0,84% 0,89% 0,97% Amortyzacja - zbiory biblioteczne 205,00 0,00% 0,00% 0,00% Amortyzacja- Projekt ZOD ,24 0,12% 0,13% 0,14% Amortyzacja - projekt Budowa Pawilonu Gin.-Poł ,40 1,69% 1,79% 1,96% Amortyzacja - wartości niematerialne i prawne ,09 0,03% 0,03% 0,03% Razem amortyzacja ,08 6,10% 6,43% 7,05% Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych ,53 0,02% 0,02% 0,02% Ubezpieczenie majątku firmy ,19 0,04% 0,05% 0,05% Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ,40 0,39% 0,41% 0,45% Prowizja bankowa ,00 0,01% 0,01% 0,02% Usługi bankowe 60,00 0,00% 0,00% 0,00% Koszty wdrożenia normy ISO 9 569,40 0,01% 0,01% 0,01% Razem pozostałe koszty ,52 0,52% 0,50% 0,62% 741 Wartość netto sprzedanych materiałów i towarów ,05 0,03% 0,03% 0,04% Razem koszt własny sprzedanych usług ,05 0,03% 0,03% 0,04% Ogółem ,34 100,00% 105,47% 115,62% 5. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów , ,32 Żywienie 550,08 0,00 Zakup leków ,27 0,00 Zakup sprzętu specjalistycznego , ,26 Zakup energii, wody, gazu , ,55 Usługi remontowe , ,96 Pozostałe usługi materialne ,43 0,00 Pozostałe usługi niematerialne , ,77 Dyżury lekarskie , ,29 Świadczenia na rzecz pracowników 180,00 0,00 Odsetki , ,51 Zakup materiałów inwest. środków trwałych ,68 0,00 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług , ,66 Zobowiązania budżetowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0,00 PFRON 4 261,00 0,00 ZUS ,55 0,00 Razem zobowiązania budżetowe ,55 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne 297

14 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ,35 0,00 Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ,35 0,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Krótkoterminowe pożyczki ,52 0,00 Pozostałe zobowiązania ,81 0,00 Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ,33 0,00 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe pożyczki ,83 0,00 Zabezpieczenia robót i usług ,23 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe ,06 0,00 6. Należności RSzS na dzień r Konto Wyszczególnienie Należności brutto Należności wymagalne brutto Aktualizacja Należności netto Należności wymagalne netto Sprzedaż materiałów 2 378, ,92 0, , , Leczenie szpitalne , , ,95 0,00 0, Sprzedaż usług medycznych , ,43 0, , , Badania histopatologiczne , ,50 0, , , Sprzedaż pozostała , ,76 0, , , Czynsze , ,32 0, , , NFZ lecznictwo stacjonarne ,47 0,00 0, ,47 0, NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne ,25 0,00 0, ,25 0, NFZ - Hemodializa otrzewnowa ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Stomatologia ,66 0,00 0, ,66 0, NFZ - Świadczenia kosztochłonne ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Rehabilitacja ,90 0,00 0, ,90 0, NFZ - ZPO ,75 0,00 0, ,75 0, NFZ - Programy Terapeutyczne ,88 0,00 0, ,88 0, NFZ - Profilaktyka raka piersi 82,80 0,00 0,00 82,80 0, NFZ - Program Chemioterapii ,20 0,00 0, ,20 0, Odsetki , , ,67 0,00 0, Koszty procesu 9 758, , ,50 0,00 0, Refaktury 5 524,57 227,16 0, ,57 227,16 RAZEM , , , , ,09... Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 298

15 Komórka organizacyjna: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Tochtermana 1, tel. (048) , NIP REGON: Dział Ekonomiczno-Finansowy Radom, ul. Lekarska 4 tel. (048) , Radom, dnia roku Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Wniosek Nr 3/2012 w sprawie zaopiniowania wykonania rocznego planu finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu za 2011 rok Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, na podstawie art. 48 ust. 2, litera b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. nr 112, poz. 654, z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 pkt 1 ust 2 litera b Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zatwierdzonego Uchwałą Nr 652/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia r, zwraca się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie wykonania rocznego planu finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2011 rok. Wykonanie rocznego planu finansowego za 2011 rok, ze względu na trwające prace związane z rozliczeniem realizacji świadczeń w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia może ulec zmianie. Po zakończeniu prac rozliczeniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia zostanie sporządzona korekta z wykonania planu finansowego za 2011 rok. Wykonanie planu finansowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO RADOM UL. TOCHTERMANA 1 ZA 2010 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO RADOM UL. TOCHTERMANA 1 ZA 2010 ROK Załącznik nr 17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO 26-610 RADOM UL. TOCHTERMANA 1 ZA 2010 ROK I. PRZYCHODY Lp. Wyszczególnienie Planowane przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Załącznik 12 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 331 Komórka organizacyjna: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

.' niektórych procedur medycznych).

.' niektórych procedur medycznych). Załącznik do uchwały Nr 638/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

darowizny rzeczowe 59.859zł darowizny pieniężne 14.852zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7.

darowizny rzeczowe 59.859zł darowizny pieniężne 14.852zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7. SZflllAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO.c2iĘ l)łli!sow A DO ZESTAWIENIA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. :)1J sanoomrerz. ul. Schlnzla 13- NA DZIEN' 30062014 ROKU.~ia33 :l6 09. tax ~5 832 35 75.:.15./7 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego

Bardziej szczegółowo

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 sierpnia 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KSAWEROWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU KSAWERÓW,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Załącznik 11 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 307 Komórka organizacyjn a: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie nr : 64/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

I PLAN w układzie rodzajowym. SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM.G. NARUTOWICZA ul. Prądnicka Kraków ROK 2010

I PLAN w układzie rodzajowym. SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM.G. NARUTOWICZA ul. Prądnicka Kraków ROK 2010 I PLAN w układzie rodzajowym SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM.G. NARUTOWICZA ul. Prądnicka 35-37 31-202 Kraków ROK 2010 Lp. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 1 Zużycie materiałów, w tym: 10075000,00 1. leki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 019 Łódź,.. Pieczęć jednostki:.. Adresat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 1. Nazwa i dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach za

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za Gminny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zespołem z siedzibą w Łasku przy ulicy Polnej 12, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. dodatkowa do sprawozdania finansowego GZOZ w Szczucinie na dzień

I n f o r m a c j a. dodatkowa do sprawozdania finansowego GZOZ w Szczucinie na dzień I n f o r m a c j a dodatkowa do sprawozdania finansowego GZOZ w Szczucinie na dzień 31.12.2007 1. Gminny Zakład opieki Zdrowotnej w Szczucinie świadczy usługi medyczne w : - Ośrodek Zdrowia w Szczucinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r.

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Na podstawie art. 10 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27.08.2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Bardziej szczegółowo

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016. 851 85156 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 000 3 000 0 320 687 320 687 0 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

Informacja dodatkowa za Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" Informacja dodatkowa za 010 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów amortyzacja środków trwaych powyżej 3500 zł następuje w kolejnym miesiącu po przyjęciu środka

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 04-543 WARSZAWA, UL. BOTANICZNA 68A Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Jednostka budżetowa prowadzi księgi rachunkowe w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II.

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2014 roku.

Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2014 roku. Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2014 roku. Typ: MZ-BFA Rok: 2014 Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. W sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. NAZWA ORGANIZACJI: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach za rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST Łódź, ul. Próchnika 7 NIP 731-179-38-39 za rok 2015 1) działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 I Siedziba Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej mieści się przy ul. Asnyka 2 w Lędzinach. Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych

Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych Wykaz kont mini podsta- rozsze- Nazwa konta malny wowy rzony Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 01 Środki trwałe 01-1 Grunty (w tym prawo

Bardziej szczegółowo

Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV kwartał 2013 roku.

Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV kwartał 2013 roku. Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV kwartał 2013 roku. Typ: MZ-BFA Rok: 2013 Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Informacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2015 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji "Rekryteringsgruppen" Region Lubelski Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki pieniężne zobowiązania należności i roszczenia Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

po zmianach III Pozostałe przychody 12500,00 11665,53 93,3 IV Przychody finansowe 1500,00 1096,31 73,1 2009 rok 2010 rok

po zmianach III Pozostałe przychody 12500,00 11665,53 93,3 IV Przychody finansowe 1500,00 1096,31 73,1 2009 rok 2010 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/35/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2011r. SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2010r. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/ /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 lutego 2010 roku

Uchwała Nr XLIII/ /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 lutego 2010 roku -Projekt- Uchwała Nr XLIII/ /2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych dotyczącej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie , , ,520.00

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie , , ,520.00 STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI 31-548 KRAKÓW AL.POKOJU 7 0000047746 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2011-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 JAROSŁAWSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. I a. 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo