PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim"

Transkrypt

1 PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, Warszawa tel./fax. (0-22) , kom PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim Rodzaj obiektu / robót bud Adres obiektu: Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego Nr ewidencyjny działek :378, 380, 381 obr b ul, ul. Wojska Polskiego, Okrzei, Górnej, Polnej. Inwestor: Urz d Gminy w Ustroniu Morskim Ul. Bolesława Chrobrego Ustronie Morskie Gen. Projektant: arch. Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa Warszawa, ul. Osowska 27 m. 5 TOM IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE CZ 3. Instalacje wentylacji mechanicznej Projektował: Sprawdził: mgr in. Emilia Laskowska Nr uprawnie projektowych KL-166/89 Członek MOIIB Nr MAZ/IS/1637/04 mgr in. Piotr Skrzypek Nr uprawnie projektowych KL-208/86, KL-209/86 Członek OIIB Nr SWK/IS/0613/01 lipiec 2006

2 - 1 - ZAWARTO OPRACOWANIA DOKUMENTY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW I. OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis przyj tych rozwi za projektowych. 4. Etap1 5. Etap2 6. Czerpnie i wyrzutnie. 7. Materiały. 8. Wytyczne bran owe. 9. Uwagi ko cowe. 10. Zał czniki Zestawienie ilo ci powietrza wentylacyjnego tab. Nr Zestawienie urz dze wentylacyjnych dane techniczne - tab. Nr Karty doboru central materiały Producenta II. CZ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic - skala 1: Rzut parteru - skala 1: Rzut pi tra - skala 1: Rzut dachów - skala 1: Rzut parteru - pawilon - skala 1:100

3 - 2 - OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI Z PAWILONEM DLA BASENU ZEWN TRZNEGO (ETAP1) I HALI SPORTOWEJ (ETAP2) W USTRONIU MORSKIM. 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w budynku KRYTEJ PŁYWALNI (ETAP 1) I HALI SPORTOWEJ (ETAP 2) w USTRONIU MORSKIM. Opracowanie zakresem swym obejmuje obliczenie ilo ci powietrza w poszczególnych pomieszczeniach oraz dobór urz dze i ich rozmieszczenie. Sposób prowadzenia sieci kanałów wentylacyjnych przedstawiono w cz ci rysunkowej opracowania. 2. Podstawa opracowania. - Zlecenie Podkłady architektoniczne. - Wytyczne i normy projektowania - Uzgodnienia bran owe. 3. Opis przyj tych rozwi za projektowych. Planowana inwestycja b dzie realizowana etapowo. W pierwszej kolejno ci uruchomiony zostanie basen zewn trzny wraz z pawilonem zewn trznym. Nast pnie przewiduje si powstanie Krytej Pływalni. Budowa Hali Sportowej zostanie zrealizowana w pó niejszym terminie okre lonym przez Inwestora. Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej obiektu umo liwia realizacj inwestycji w podziale na poszczególne etapy. Dla ka dego etapu przewidziano osobn wentylatorni, gdzie zlokalizowano główne urz dzenia wentylacyjne centrale. Generalnie zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej obsługiwana jest przez centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne lub tylko nawiewne oraz wentylatory dachowe i kanałowe. Zaproponowane urz dzenia pracuj w oparciu o odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, realizowany w centralach za po rednictwem wymienników ciepła (krzy owych lub obrotowych). Cz urz dze dodatkowo wyposa ona jest w pomp ciepła umo liwiaj c dodatkowo osuszanie i schładzanie powietrza nawiewanego. Przewiduje obsług wszystkich pomieszcze budynku. Uruchamianie oraz sygnalizacj pracy nale y przewidzie w pomieszczeniach wentylatorni. Wywiew zu ytego powietrza z pomieszcze WC, chemii i gastronomii realizowany b dzie za po rednictwem osobnych, niezale nych układów wywiewnych. Czerpane powietrze zewn trzne poddawane jest obróbce poprzez oczyszczanie i ogrzewanie. Zakres obróbki powietrza regulowany jest automatycznie za po rednictwem central wentylacyjnych.

4 - 3 - Je eli w opisie danego układu nie zaznaczono inaczej, to elementami nawiewnymi/wywiewnymi dla pomieszcze bez stropów podwieszanych b d kratki wentylacyjne osadzone na kanale lub w cianie. W pomieszczeniach wyposa onych w stropy podwieszane zastosowane b d anemostaty ze skrzynkami rozpr nymi osadzone w tych stropach. Projektuje si kanały z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostok tnym, oraz kołowym typu Spiro, a w miejscach widocznych kanały z blachy nierdzewnej. Wszystkie podej cia kanałów do elementów nawiewnych lub wywiewnych mocowanych w stropie podwieszonym nale y wykona za pomoc przewodów elastycznych typu ALUMFLEX izolowanych. Kanały okr głe nale y ł czy na nasuwki. Je eli w opisie danego układu nie zaznaczono inaczej, na wszystkich kanałach wentylacyjnych przewidziano izolacj ciepln ( np. Thermaflex lub podobn ). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez stref po arow, której nie obsługuj, b d obudowane elementami o klasie odporno ci ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpo arowego tych stref po arowych ( np. Promat,Conlit lub podobn ). Regulacja przepływów oraz wyrównanie ci nie w instalacji, realizowane b dzie dzi ki odpowiednio rozmieszczonym przepustnicom. Ponadto, tam gdzie istnieje taka mo liwo, zastosowano przepustnice na ka dym podej ciu do elementów nawiewnych/wywiewnych. Wceluwytłumienia hałasu powstaj cego w kanałach wentylacyjnych, na ka dej gał zi w poszczególnych układach zaprojektowano kanałowe tłumiki szumu (je eli urz dzenie wentylacyjne jest pozbawione tego elementu). Je eli w opisie danego układu nie zaznaczono inaczej, to przewiduje si prac instalacji 24 h/dob. Pełn moc w godzinach pracy obiektu, natomiast w pozostałym czasie na 50% mocy. Ilo powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie: bilansu ciepła i wilgoci dla hali basenowej ilo ci przebywaj cych osób i normatywów dla pozostałych pomieszcze. Wentylacja całego obiektu podzielona została na niezale ne układy wentylacyjne. Ka dy układ zawiera jedn central wentylacyjn, której symbol jest jednocze nie nazw układu. Podziału dokonano na podstawie przeznaczenia poszczególnych pomieszcze : ETAP 1 TK1 HALA BASENOWA TK2 ZAPLECZE TECHNICZNE TK3 ZAPLECZE SANITARNE TK4 POZOSTAŁE POMIESZCZENIA TK5 ZAPLECZE GASTRONOMICZNE PAWILONU ZEWN TRZNEGO TK6 ZAPLECZE SANITARNE PAWILONU ZEWN TRZNEGO ETAP 2 E2TK1 ARENA SPORTOWA E2TK2 TRYBUNY E2TK3 ZAPLECZE SANITARNE E2TK4 POZOSTAŁE POMIESZCZENIA E2TK5 SALE TRENINGOWE

5 ETAP 1 Centrale wentylacyjne obsługuj ce t cz budynku zlokalizowano w wentylatorni i podbaseniu Układ TK1 - BASEN REKREACYJNY Przeznaczony jest do klimatyzacji hali basenowej. W skład układu wchodzi centrala basenowa oraz system kanałów rozprowadzaj cych wyposa onych w elementy ko cowe i regulacyjne. W hali krytej pływalni wyst puje du a wilgotno powietrza na skutek odparowania wody z powierzchni basenu i z atrakcji wodnych. Je li wilgotno nie b dzie utrzymywana na odpowiednio niskim poziomie, mo e mie to niekorzystny wpływ na konstrukcj budynku i komfort ludzi tam przebywaj cych. Konstrukcja budynku b dzie stopniowo niszcze. Para wodna, skraplaj c si na zimnych powierzchniach cian i innych elementów, powoduje powstawanie korozji i sprzyja tworzeniu si grzyba. Słabiej izolowane okna zachodzi b d par, zawsze gdy powietrze wewn trzne osi gnie temperatur punktu rosy. Technika klimatyzacji basenu wymaga temperatury powietrza w hali o 2 stopnie wy szej od temperatury wody. Wilgotno wzgl dna powietrza wewn trz hali basenowej nie powinna przekracza warto ci 65 % lub 14,3 g / kg wilgotno ci bezwzgl dnej (wg VDI 2089). Wilgotno powietrza nie powinna by równie zbyt niska, gdy mo e to by przyczyn wzrostu parowania z powierzchni lustra wody basenu. Wybór odpowiedniego systemu jest rzecz nadrz dn dla osi gni cia odpowiedniej wilgotno ci przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. Centrala DanX produkowana przez du sk firm DANTHERM to urz dzenie o konfiguracji pozwalaj cej w maksymalnym stopniu odzyskiwa energi z powietrza usuwanego. Realizowane jest to poprzez ł czenie ze sob w jednej centrali kilku rodzajów odzysku energii. Podstawowym układem jest poł czenie wymiennika krzy owego z pomp ciepła. System wykorzystywany w centralach DanX XWP posiada wielostopniowy odzysk energii. Z pozoru s to dwa stopnie odzysku energii jeden na wymienniku krzy owym, a drugi na pompie ciepła. A w rzeczywisto ci odzysk ten mo e by 5-cio stopniowy. O ile jako pierwszy stopie odzysku mo emy uzna wymiennik krzy owy, to na pompie ciepła uzyskujemy trzy dalsze stopnie odzysku. Odzysk ciepła jawnego wyst puje w ka dym przypadku. Odzysk ciepła utajonego zale y od stopnia wilgotno ci powietrza i jest szczególnie istotny w instalacjach basenowych. Za kolejny stopie odzysku nale y uzna przetworzenie w cało ci na ciepło energii elektrycznej dostarczonej do spr arek, poprzez przekazanie jej do układu chłodniczego, a konkretnie do skraplacza. Przy niskich temperaturach zewn trznych stosuj c cz ciow recyrkulacj, uzyskujemy faktycznie pi ty stopie odzysku. Centrala typu DanX wykonana w wersji basenowej, oprócz specjalnych zabezpiecze antykorozyjnych, oraz nagrzewnicy wodnej, wyposa ona jest w opcjonalny skraplacz freonu chłodzony wod basenow (ew. u ytkow ), b d cy 6- tym stopniem odzysku.

6 - 5 - Powietrze doprowadzone do hali basenowej skierowane b dzie głównie na powierzchnie przeszklone, aby zapobiec kondensacji pary wodnej i efektowi tzw. płacz cych okien. Do nawiewu na okna wykorzystane b d szyny nawiewne wzdłu okien. W zimie powietrze wentyluj ce hal basenow słu y jednocze nie do ogrzania pomieszczenia. Wywiew powietrza z hali basenowej zlokalizowany jest w górnej strefie. Parametry powietrza (wilgotno, temperatura) w hali basenowej mo na ustawi dowolnie. Nad ich utrzymaniem czuwa system automatycznej regulacji, który analizuj c aktualnie panuj ce warunki odpowiednio dobiera parametry powietrza nawiewanego. Klimatyzacja pracuje 24 godziny na dob w cyklu dziennym i nocnym. Centrala ta mo e działa w kilku całkowicie zautomatyzowanych trybach pracy: Cykl grzania w okresie nie u ytkowania basenu. Cykl osuszania i ogrzewania powietrza obiegowego w okresie nie u ytkowania basenu. Cykl osuszania i ogrzewania powietrza podczas u ytkowania basenu, przy niskich temperaturach powietrza zewn trznego w okresie zimowym. Cykl osuszania i ogrzewania powietrza w okresach u ytkowania basenu przy rednich temperaturach powietrza zewn trznego (okres przej ciowy). Cykl osuszania i ogrzewania powietrza w okresie u ytkowania basenu przy wysokiej wilgotno ci powietrza zewn trznego (okres letni). Cykl wentylowania hali basenowej w okresach u ytkowania basenu przy zbli onych temperaturach powietrza zewn trznego i wewn trznego (okres letni). OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +39 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK1 NAWIEW/WYWIEW 32000/31700 m3/h 4.2. Układ TK 2 - ZAPLECZE TECHNICZNE BASENU Przeznaczony do wentylacji pomieszcze technicznych obiektu, zlokalizowanych w piwnicy i na parterze. Z instalacj współpracuj wentylatory dachowe kwasoodporne (realizuj ce wywiew z pomieszcze chemii) Instalacja powinna pracowa bez przerwy na 100% mocy i w cało ci na wie ym powietrzu. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +16 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK2 NAWIEW/WYWIEW 2700/2100 m3/h 4.3. Układ TK 3 - ZAPLECZE SANITARNE BASENU Przeznaczony do wentylacji zaplecza sanitarnego basenu. Ludzie w pomieszczeniach tego typu przebywaj bez ubrania (przebieralnie, pokoje do masa u, etc ), a w niektórych maj mokr skór (przebieralnie, natryski, etc ). Z tego powodu wymagana jest wy sza temperatura w pomieszczeniach tego typu. Z tym układem współpracuj wentylatory WD4, TD4, TD5, TD6 usuwaj ce zu yte powietrze z sanitariatów poł czonych z pomieszczeniami szatni i natrysków.

7 - 6 - Instalacja powinna pracowa bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy i recyrkulacja w zale no ci od potrzeb i warunków zewn trznych. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +25 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK3 NAWIEW/WYWIEW 4350/4125 m3/h 4.4. Układ TK 4 - OGÓLNY Przeznaczony do wentylacji pomieszcze ogólnego przeznaczenia oraz do pomieszcze zaplecza gastronomicznego. Z tym układem współpracuje wentylator dachowy WD6 realizuj cy niezale ny wywiew zu ytego powietrza z pomieszcze zaplecza gastronomicznego oraz wentylatory WD4, TD7, usuwaj ce zu yte powietrze z sanitariatów poł czonych z pomieszczeniami ogólnego przeznaczeniakorytarze. Instalacja powinna pracowa bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy i recyrkulacja w zale no ci od potrzeb i warunków zewn trznych. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +20 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK4 NAWIEW/WYWIEW 5150/3675 m3/h 4.5. Układ TK 5. Przeznaczony do wentylacji pomieszcze zaplecza gastronomicznego zlokalizowanych w pawilonie zewn trznym. W skład instalacji, oprócz płaskiej podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewnej, wchodzi sie kanałów nawiewnych wyposa onych w kratki nawiewne. Wywiew realizowany jest za po rednictwem wentylatora dachowego WD14 i kratek wentylacyjnych osadzanych na kanale oraz okapu w bufecie i wentylatora WD13. Instalacja powinna pracowa w sezonie (lato) bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy. Centrala wyposa ona b dzie w nagrzewnic elektryczn umo liwiaj c regulacj temperatury nawiewu podczas chłodniejszych dni. Ponadto poza sezonem wentylacja powinna pracowa w celu wietrzenia i ogrzewania pomieszcze do temperatury dy urnej +8 C OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +20 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK5 NAWIEW/WYWIEW 700 m3/h 4.6. Układ TK 6. Przeznaczony do wentylacji pozostałych pomieszcze w pawilonie zewn trznym strefa wej ciowa i szatniowo-natryskowa. W skład instalacji, oprócz płaskiej podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewnej, wchodzi sie kanałów nawiewnych wyposa onych w kratki nawiewne. Wywiew realizowany jest za po rednictwem wentylatora dachowego WD9, WD10, WD11, WD12, WD15, i

8 - 7 - kratek wentylacyjnych osadzanych na kanale oraz wentylatorów łazienkowych typu EDM. Instalacja powinna pracowa w sezonie (lato) bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy. Centrala wyposa ona b dzie w nagrzewnic elektryczn umo liwiaj c regulacj temperatury nawiewu podczas chłodniejszych dni. Ponadto poza sezonem wentylacja powinna pracowa w celu wietrzenia i ogrzewania pomieszcze do temperatury dy urnej +8 C OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +25 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK6 NAWIEW/WYWIEW 2330 m3/h 5. ETAP 2 Centrale wentylacyjne obsługuj ce t cz budynku zlokalizowano w wentylatorni na antresoli Układ E2TK1 ARENA SPORTOWA Przeznaczony do wentylacji areny sportowej i pomieszczenia wentylatorni. Kanały wentylacyjne zlokalizowane w hali sportowej nale y zewzgl dów estetycznych wykona z blachy nierdzewnej. Nawiew/wywiew powietrza realizowany za pomoc sieci kanałów rozprowadzaj cych. Centrala wyposa ona jest w pomp ciepła, która zapewnia odpowiednie, dla komfortu, przygotowanie powietrza w warunkach letnich i zimowych. W czasie zaj sportowców istnieje mo liwo regulacji ilo ci wie ego powietrza od 100% do 10% [dowolna regulacja mieszanki w zale no ci od potrzeb]. Na arenie przewidziano ogrzewanie podłogowe. System nawiewno-wywiewny został zaprojektowany tak, by zatrzyma ogrzane powietrze przy posadzce (w strefie przebywania u ytkowników). System napływu wie ego powietrza z góry hali i wywiewu przy podłodze, zapewniaj efektywne wykorzystanie ogrzewania podłogowego. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +16 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI E2TK1 NAWIEW/WYWIEW 9250/9500 m3/h 5.2. Układ E2TK2 TRYBUNY ARENY SPORTOWEJ Przeznaczony do wentylacji trybun na 248 osób dla areny sportowej. Kanały wentylacyjne zlokalizowane w hali sportowej nale y ze wzgl dów estetycznych wykona z blachy nierdzewnej. Nawiew/wywiew powietrza realizowany za pomoc sieci kanałów rozprowadzaj cych. Instalacja powinna pracowa cał moc przy 100% zapełnieniu trybun i mo e by nieaktywna w okresie pustych trybun. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +16 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI E2TK2 NAWIEW/WYWIEW 5000/5000 m3/h

9 Układ E2TK 3 ZAPLECZE SANITARNE HALI SPORTOWEJ Przeznaczony do wentylacji sanitarnych pomieszcze u ytkowych. Ludzie w pomieszczeniach tego typu przebywaj bez ubrania (przebieralnie, pokoje do masa u, etc ), a w niektórych maj mokr skór (przebieralnie, natryski, etc ). Z tego powodu wymagana jest wy sza temperatura w pomieszczeniach tego typu. Z tym układem współpracuj wentylatory TD2, TD3 usuwaj ce zu yte powietrze z sanitariatów poł czonych z pomieszczeniami szatni i natrysków. Instalacja powinna pracowa bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy i recyrkulacja w zale no ci od potrzeb i warunków zewn trznych. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +25 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK3 NAWIEW/WYWIEW 2250/2200 m3/h 5.4. Układ E2TK4 - OGÓLNY Przeznaczony do wentylacji pomieszcze ogólnego przeznaczenia: korytarze, biura, strefa stolików w holu oraz pom. Magazynowe. Z tym układem współpracuj wentylatory WD2, WD3, TD1, usuwaj ce zu yte powietrze z sanitariatów poł czonych z pomieszczeniami ogólnego przeznaczenia-korytarze. Instalacja powinna pracowa bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy i recyrkulacja w zale no ci od potrzeb i warunków zewn trznych. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +20 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK4 NAWIEW/WYWIEW 5700/4150 m3/h 5.5. Układ E2TK5. Przeznaczony do wentylacji sal treningowych. Nawiew/wywiew powietrza realizowany za pomoc sieci kanałów rozprowadzaj cych. Centrala wyposa ona jest w pomp ciepła, która zapewnia odpowiednie, dla komfortu, przygotowanie powietrza w warunkach letnich i zimowych. W czasie zaj sportowców istnieje mo liwo regulacji ilo ci wie ego powietrza od 100% do 10% [dowolna regulacja mieszanki w zale no ci od potrzeb]. System nawiewno-wywiewny został zaprojektowany tak, by zatrzyma ogrzane powietrze przy posadzce (w strefie przebywania u ytkowników). System napływu wie ego powietrza z góry i wywiewu przy podłodze, zapewniaj efektywne wykorzystanie ogrzewania podłogowego. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +16 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI E2TK2 NAWIEW/WYWIEW 3650/3850 m3/h

10 Czerpnie, wyrzutnie. Układy etapu 1 TK-1 - TK-4 posiadaj wspóln czerpni cienn zlokalizowan na cianie zewn trznej komory kurzowej po stronie zachodniej. Powierzchnia ok.4,0 m 2 napływu powietrza zapewni pr dko około 3 m/s. Dolna kraw d czerpni umieszczona b dzie na wysoko ci minimum 2,0 m od poziomu terenu. Do usuwania zu ytego powietrza z obiektu przewiduje si wyrzutni dachow zlokalizowan minimum 10 m od czerpni o powierzchni ok.4,0 m 2. Urz dzenia nawiewne dla pawilonu b d posiadały czerpnie cienne indywidualne zlokalizowane po stronie wschodniej. Układy etapu 2 TK-1 - TK-5 posiadaj wspóln czerpni cienn zlokalizowan na cianie zewn trznej komory kurzowej po stronie północnej budynku na poziomie antresoli. Powierzchnia ok.4,0 m 2 napływu powietrza zapewni pr dko około 3m/s. Dolna kraw d czerpni umieszczona b dzie na wysoko ci minimum 0,5 m od poziomu dachu. Do usuwania zu ytego powietrza z obiektu przewiduje si wyrzutni cienn zlokalizowan minimum 10 m od czerpni o powierzchni ok.4,0 m 2 Komory kurzowe wyposa one s w drzwi powietrznoszczelne. 7. Materiały. Projektuje si kanały z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okr głym i prostok tnym, a w miejscach widocznych kanały z blachy nierdzewnej. Wszystkie podej cia kanałów do elementów nawiewnych lub wywiewnych mocowanych w stropie podwieszonym nale y wykona za pomoc przewodów elastycznych typu ALUMFLEX izolowanych. Kanały oraz kratki wentylacji wywiewnej z pomieszcze chemii nale y wykona z materiałów kwasoodpornych. Wszystkie kanały wentylacyjne nale y ociepli izolacj typu THERMAFLEX, oprócz kanałów z czerpni i do wyrzutni, do wentylatorów dachowych, oraz ci gów wykorzystuj cych wentylatory kanałowe lub EDM. Kanały prowadzone na zewn trz budynku zabezpieczy płaszczem z blachy ocynkowanej 8. WYMAGANIA I WYTYCZNE BRAN OWE Wymagania dotycz ce przewodów wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne wykonane s z materiałów niepalnych. Kanały wentylacyjne izolowane matami izolacyjnymi z pianki kauczukowej. Podwieszenia kanałów systemowe firmy HILTI. Wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy. zaprojektowane instalacje spełniaj warunki obowi zuj cych przepisów w zakresie BHP (Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP) tj.: urz dzenia wentylacyjne zlokalizowano w sposób zapewniaj cy obsłudze prawidłowy dost p. Wymagania sanitarno higieniczne. powietrze nawiewane do pomieszcze b dzie oczyszczone na filtrach, przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej przyj to minimaln ilo powietrza wie ego na

11 - 10-1osob w ilo ci Vj=30m 3 /h niezb dn do doprowadzenia do wentylowanego pomieszczenia, zakłada si odpowiednie pr dko ci na kratkach nawiewnych i wywiewnych, które nie powoduj przeci gu w strefie przebywania ludzi. zapewnia si odpowiednie odległo ci czerpni od wyrzutni 10,0m. Ochrona akustyczna. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Postanowieniu Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr NS/ZNS/524/1300/4809/20/2004 z dnia r. Poziom hałasu przenikaj cego do rodowiska na s siednich terenach mieszkaniowych nie mo e przekroczy 55dB w porze dziennej oraz 45dB w porze nocnej. Wymagania te zostały spełnione na granicy działki. Zaprojektowane centrale nawiewne i wywiewne zostały wyposa one w tłumiki akustyczne. Ochrona ppo. Zastosowano obudow ogniochronn na kanałach tranzytowych przechodz cych przez stref ppo., której nie obsługuj. Ciepło technologiczne. Nale y zapewni zasilanie central wentylacyjnych w ciepło woda o parametrach 80/60 zgodnie z zestawieniem zawartym w tabeli nr 2. Architektura i konstrukcja. zaprojektowa przebicia w stropach w wyznaczonych miejscach na pionowe kanały wentylacyjne zaprojektowa przebicia w cianie konstrukcyjnej w wyznaczonych miejscach na poziome kanały wentylacyjne rozwi za podwieszenia lub podparcia kanałów wentylacyjnych uwzgl dni lokalizacj anemostatów w stropach podwieszonych wykona mocowania wentylatorów dachowych wykona obudowy kanałów wentylacyjnych widocznych na tle elewacji budynku oraz w pomieszczeniach eksponowanych. Zaprojektowa kanały podposadzkowe do prowadzenia kanałów wentylacyjnychlokalizacja wg rysunków. Wykona otwór monta owy do wprowadzenia urz dze do wentylatorni Elektryka. Bilans mocy elektrycznej zasilania urz dze wentylacyjnych na hali wg Tabeli Nr 2 i opisu technicznego. Doprowadzenie energii elektrycznej do szaf sterowniczych i automatycznej regulacji, Instalacja uziemiaj ca urz dze wentylacyjnych oraz kanałów. Automatyka.

12 System automatyki powinien by wyposa ony w czujniki: temperatury zewn trznej, temperatury nawiewu oraz czujniki umieszczone wewn trz. Wentylatory powinny współpracowa odpowiednimi układami wymienionymi w opisie układów. 9. Uwagi ko cowe. Cało robót wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz obowi zuj cymi normami i przepisami. Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi. Wszelkie zmiany dokonane na budowie nale y skonsultowa z projektantem instalacji. Nale y opracowa Projekt Wykonawczy instalacji Wentylacji Mechanicznej Wykonawca zobowi zany jest do posługiwania si niniejszym opracowaniem równie w formie elektronicznej dla szczegółowego zapoznania si z dokumentacj. Opracowała mgr in. Emilia Laskowska

13 Zał czniki Zestawienie ilo ci powietrza wentylacyjnego tab. Nr Zestawienie urz dze wentylacyjnych dane techniczne - tab. Nr Karty doboru central materiały Producenta Oblicze ilo ci powietrza wentylacyjnego dokonano na podstawie normatywów uzale nionych od rodzaju i ilo ci wyposa enia, ilo ci osób oraz na podstawie wytycznych technologicznych. OZNACZENIA NK - NAWIEW KOMPENSACYJNY WK - WYWIEW KOMPENSACYJNY Nx - NAWIEW Z CENTRALI WENTYLACYJNEJ TKx Wx - WYWIEW DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ TKx WDx - WYWIEW POPRZEZ WENTYLATOR DACHOWY WDx TDx - WYWIEW POPRZEZ WENTYLATOR KANAŁOWY TDx EDM - WYWIEW POPRZEZ WENTYLATOR EDM

14 OZN. TYP/SYMBOL ZESTAWIENIE URZ DZE WENTYLACYJNYCH TABELA NR 2 WYDAJNO TEMP. ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA ZASILANIE ELEKTRYCZNE NAWIEW WYWIEW OBL. C 80/60 DANE DO CT WENTYLATORY SPR AR. CI AR GŁO NO PRODUCENT m3/h m3/h DLA ZIMY CHŁÓD kw CIEPŁO kw V[dm3] Pn[kPa] Pz[kPa] Øzaw NAW/WYWŁ CZNIE kw kw LOKALIZACJA KG Db 1m od centr. TK1 DanX 16/32 XWP 2xMTZ ,1 4824,0 7,2 3,8 18,5/18,5 37,0 20 WENTYLATORNIA 73 DANTHERM TK2 DanX 3/6 XK ,0 9,6 0,75/0,75 1,5 0 WENTYLATORNIA DANTHERM TK3 DanX 3/6 XWP 2xMTZ ,0 2,3 1,5/1,5 3,0 0 WENTYLATORNIA DANTHERM TK4 VentR ,0 2,3 3,0/1,5 4,5 0 WENTYLATORNIA DANTHERM WD4 DAs-200 n= , UNIWERSAL WD5 DAs-200 n= , UNIWERSAL WD6 DAs-200 n= , UNIWERSAL WD7 DAk-200 n=700 + podstawa PTL , UNIWERSAL WD8 DAk-200 n= , UNIWERSAL TD4 TD-350/125 LF , VENTURE TD5 TD-350/125 HF , VENTURE TD6 TD-350/125 LF , VENTURE TD7 ` , VENTURE ,1 47,0 20

15

16

17

18

19

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI. 1 INWESTOR:.. OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Trzebini TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.. Nr opracowania : Projektował: Opracował: Sprawdził: mgr inż. M. Stępień mgr inż. M. Stępień

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne: 1.1 Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4

1. Dane ogólne: 1.1 Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla potrzeb przebudowy i rozbudowy budynku zwierzętarni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1 1. Dane ogólne:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8 PROJEKT : SPRAWDZ. : mgr inż. Aniela Krasuska upr. SLK/3813/PWOS/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO WENTYLACJI SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLESŁAWIU.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO WENTYLACJI SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLESŁAWIU. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO WENTYLACJI SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLESŁAWIU. Opracowała: in. Irena Łab dzka Uprawn. nr 68/83 Marzec 2010 in. Irena Łab dzka ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Instalacja odsysania spalin w budynku warsztatowym na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. przy ul. M. Dabrowskiej 8 w Koninie. ADRES: 62-500 Konin INWESTOR: Przedsiębiostwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ogrzewania elektrycznego i instalacji wentylacyjnej

PROJEKT BUDOWLANY ogrzewania elektrycznego i instalacji wentylacyjnej S A N - P R O J U S Ł U G I P R O J E K T O W E Janusz Kalamarz u l. K r a k o w s k a 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel. 502-444-493 www.san-proj.pl NIP 794-166-54-74 PROJEKT BUDOWLANY ogrzewania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZSCZEŃ PIWNIC I PARTERU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZSCZEŃ PIWNIC I PARTERU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin tel./fax: (094) 345 43 2 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZSCZEŃ PIWNIC I PARTERU

Bardziej szczegółowo

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3 Spis rysunków 1 - Rzuty pomieszczeń biurowych i serwerowni - 6. PIĘTRO Klimatyzacja 2 - Rzut pomieszczenia dystrybucji - 4. PIĘTRO i PIWNICA Klimatyzacja. 3 - Rzut pomieszczeń dystrybucji - 2. PIĘTRO Klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

SST. - Instalacja wentylacji mechanicznej

SST. - Instalacja wentylacji mechanicznej Pracownia Architektoniczna SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wymagany nawiew wg obliczenia osuszania powietrza /tylko basen/ - 11.698 m 3 /h

Wymagany nawiew wg obliczenia osuszania powietrza /tylko basen/ - 11.698 m 3 /h 2 Teczka zawiera: 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Część rysunkowa 3.1. Rzut parteru 1 : 100 3.2. Rzut poddasza 1 : 100 3.3. Przekrój A-A 1 : 100 3.4. Aksonometria zespół wywiewny 1 : 100 3.5. Aksonometria

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA Strona 2 z 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZPITALA W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)610 01 07 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 PROJEKT BUDOWLANY

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)610 01 07 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 PROJEKT BUDOWLANY K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)610 01 07 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI: 2 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania str. 3 2. Przedmiot i zakres opracowania str. 3 3. Opis stanu istniejącego str. 3 4. Opis przyjętego rozwiązania wentylacji str. 5 5. Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Iława.

I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Iława. I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Iława. 1.0 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: 1.1. Zlecenia Inwestora 1.2.

Bardziej szczegółowo

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT CDT Osuszacze mobilne Osuszacze mobline, dedykowane do pracy w trudnych warunkach wyposażone w kółka o średnicy 250 mm wykonane z tworzywa ABS uchwyty ułatwiające przenoszenie wersje s można wyposażyć

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZE IE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, że projekt budowlany obiektu: Instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI 90-756 Łódź, Al. 1-Maja 64

KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI 90-756 Łódź, Al. 1-Maja 64 Jednostka projektowa : KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI 90-756 Łódź, Al. 1-Maja 64 Obiekt : Lokal nr 1 połoŝony w Wieluniu przy ul Sieradzkiej 56A, przeznaczony na docelową placówkę terenową KRUS w Wieluniu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...3 2 WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA...3 2.1 WENTYLACJA... 3 2.1.1 Wentylacja Grawitacyjna... 3 2.1.2

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis projektowanych instalacji wentylacyjnych 3.. Opis ogólny instalacji wentylacyjnej 3.2. Opis szczegółowy instalacji

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA MECHANICZNA DWÓCH SAL GIMNASTYCZNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSOKIM

WENTYLACJA MECHANICZNA DWÓCH SAL GIMNASTYCZNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSOKIM I. Zawartość opracowania: 1. Dane ogólne... 3 2. Zakres opracowania... 3 3. Wentylacja mechaniczna... 3 3.1. Układ N1/W1, N2-W2 wentylacja Sali Gimnastycznej nr 1, 2... 3 3.2 Przewody i kształtki... 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-5 2. Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Rys nr-s1 Strona S1 INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym

Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym:

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

STALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ SPIS TRE CI:

STALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ SPIS TRE CI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS 1-3 W IMIELINIE PRZY ul. DOBRA 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

2. Znaczenie warunków klimatycznych w pomieszczeniach obiektu basenowego.

2. Znaczenie warunków klimatycznych w pomieszczeniach obiektu basenowego. 1 Warunki klimatyczne w obiektach basenowych oraz sposoby rozdziału powietrza a wraŝenie komfortu cieplnego i koszty eksploatacji. Wpływ organizacji rozdziału powietrza na wielkość instalacji klimatyzacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

branża obiekt adres inwestor Sprawdził

branża obiekt adres inwestor Sprawdził 1 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż.arch.anna Suchwałko 51-354 WROCŁAW, ulica Litewska 34/14>

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH 3 4. STEROWANIE, AUTOMATYCZNA REGULACJA 8

1. INFORMACJE OGÓLNE 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH 3 4. STEROWANIE, AUTOMATYCZNA REGULACJA 8 Spis zawartości Opis techniczny: 1. INFORMACJE OGÓLNE 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH 3 4. STEROWANIE, AUTOMATYCZNA REGULACJA 8 5. ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE I TERMICZNE 8 6. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ I HALI BASENU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE II ETAP

MODERNIZACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ I HALI BASENU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE II ETAP faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SANITARNA obiekt MODERNIZACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ I HALI BASENU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE II ETAP Chełm, ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach. Pawilon dzieci le cych

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach. Pawilon dzieci le cych PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach Pawilon dzieci le cych INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej w Go licach Go lice 66, 09-230 Bielsk ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Wielgosz DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice mgr inż. Sebastian Kościelniak 58-160 Świebodzice ul. Ciernie 54-55 tel. (074) 854-29-92 tel. kom. 0 504 784 325 e-mail: biuro@kormetprojekt.pl www.kormetprojekt.pl Zadanie: Adres: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo