PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim"

Transkrypt

1 PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, Warszawa tel./fax. (0-22) , kom PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim Rodzaj obiektu / robót bud Adres obiektu: Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego Nr ewidencyjny działek :378, 380, 381 obr b ul, ul. Wojska Polskiego, Okrzei, Górnej, Polnej. Inwestor: Urz d Gminy w Ustroniu Morskim Ul. Bolesława Chrobrego Ustronie Morskie Gen. Projektant: arch. Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa Warszawa, ul. Osowska 27 m. 5 TOM IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE CZ 3. Instalacje wentylacji mechanicznej Projektował: Sprawdził: mgr in. Emilia Laskowska Nr uprawnie projektowych KL-166/89 Członek MOIIB Nr MAZ/IS/1637/04 mgr in. Piotr Skrzypek Nr uprawnie projektowych KL-208/86, KL-209/86 Członek OIIB Nr SWK/IS/0613/01 lipiec 2006

2 - 1 - ZAWARTO OPRACOWANIA DOKUMENTY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW I. OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis przyj tych rozwi za projektowych. 4. Etap1 5. Etap2 6. Czerpnie i wyrzutnie. 7. Materiały. 8. Wytyczne bran owe. 9. Uwagi ko cowe. 10. Zał czniki Zestawienie ilo ci powietrza wentylacyjnego tab. Nr Zestawienie urz dze wentylacyjnych dane techniczne - tab. Nr Karty doboru central materiały Producenta II. CZ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic - skala 1: Rzut parteru - skala 1: Rzut pi tra - skala 1: Rzut dachów - skala 1: Rzut parteru - pawilon - skala 1:100

3 - 2 - OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI Z PAWILONEM DLA BASENU ZEWN TRZNEGO (ETAP1) I HALI SPORTOWEJ (ETAP2) W USTRONIU MORSKIM. 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w budynku KRYTEJ PŁYWALNI (ETAP 1) I HALI SPORTOWEJ (ETAP 2) w USTRONIU MORSKIM. Opracowanie zakresem swym obejmuje obliczenie ilo ci powietrza w poszczególnych pomieszczeniach oraz dobór urz dze i ich rozmieszczenie. Sposób prowadzenia sieci kanałów wentylacyjnych przedstawiono w cz ci rysunkowej opracowania. 2. Podstawa opracowania. - Zlecenie Podkłady architektoniczne. - Wytyczne i normy projektowania - Uzgodnienia bran owe. 3. Opis przyj tych rozwi za projektowych. Planowana inwestycja b dzie realizowana etapowo. W pierwszej kolejno ci uruchomiony zostanie basen zewn trzny wraz z pawilonem zewn trznym. Nast pnie przewiduje si powstanie Krytej Pływalni. Budowa Hali Sportowej zostanie zrealizowana w pó niejszym terminie okre lonym przez Inwestora. Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej obiektu umo liwia realizacj inwestycji w podziale na poszczególne etapy. Dla ka dego etapu przewidziano osobn wentylatorni, gdzie zlokalizowano główne urz dzenia wentylacyjne centrale. Generalnie zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej obsługiwana jest przez centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne lub tylko nawiewne oraz wentylatory dachowe i kanałowe. Zaproponowane urz dzenia pracuj w oparciu o odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, realizowany w centralach za po rednictwem wymienników ciepła (krzy owych lub obrotowych). Cz urz dze dodatkowo wyposa ona jest w pomp ciepła umo liwiaj c dodatkowo osuszanie i schładzanie powietrza nawiewanego. Przewiduje obsług wszystkich pomieszcze budynku. Uruchamianie oraz sygnalizacj pracy nale y przewidzie w pomieszczeniach wentylatorni. Wywiew zu ytego powietrza z pomieszcze WC, chemii i gastronomii realizowany b dzie za po rednictwem osobnych, niezale nych układów wywiewnych. Czerpane powietrze zewn trzne poddawane jest obróbce poprzez oczyszczanie i ogrzewanie. Zakres obróbki powietrza regulowany jest automatycznie za po rednictwem central wentylacyjnych.

4 - 3 - Je eli w opisie danego układu nie zaznaczono inaczej, to elementami nawiewnymi/wywiewnymi dla pomieszcze bez stropów podwieszanych b d kratki wentylacyjne osadzone na kanale lub w cianie. W pomieszczeniach wyposa onych w stropy podwieszane zastosowane b d anemostaty ze skrzynkami rozpr nymi osadzone w tych stropach. Projektuje si kanały z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostok tnym, oraz kołowym typu Spiro, a w miejscach widocznych kanały z blachy nierdzewnej. Wszystkie podej cia kanałów do elementów nawiewnych lub wywiewnych mocowanych w stropie podwieszonym nale y wykona za pomoc przewodów elastycznych typu ALUMFLEX izolowanych. Kanały okr głe nale y ł czy na nasuwki. Je eli w opisie danego układu nie zaznaczono inaczej, na wszystkich kanałach wentylacyjnych przewidziano izolacj ciepln ( np. Thermaflex lub podobn ). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez stref po arow, której nie obsługuj, b d obudowane elementami o klasie odporno ci ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpo arowego tych stref po arowych ( np. Promat,Conlit lub podobn ). Regulacja przepływów oraz wyrównanie ci nie w instalacji, realizowane b dzie dzi ki odpowiednio rozmieszczonym przepustnicom. Ponadto, tam gdzie istnieje taka mo liwo, zastosowano przepustnice na ka dym podej ciu do elementów nawiewnych/wywiewnych. Wceluwytłumienia hałasu powstaj cego w kanałach wentylacyjnych, na ka dej gał zi w poszczególnych układach zaprojektowano kanałowe tłumiki szumu (je eli urz dzenie wentylacyjne jest pozbawione tego elementu). Je eli w opisie danego układu nie zaznaczono inaczej, to przewiduje si prac instalacji 24 h/dob. Pełn moc w godzinach pracy obiektu, natomiast w pozostałym czasie na 50% mocy. Ilo powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie: bilansu ciepła i wilgoci dla hali basenowej ilo ci przebywaj cych osób i normatywów dla pozostałych pomieszcze. Wentylacja całego obiektu podzielona została na niezale ne układy wentylacyjne. Ka dy układ zawiera jedn central wentylacyjn, której symbol jest jednocze nie nazw układu. Podziału dokonano na podstawie przeznaczenia poszczególnych pomieszcze : ETAP 1 TK1 HALA BASENOWA TK2 ZAPLECZE TECHNICZNE TK3 ZAPLECZE SANITARNE TK4 POZOSTAŁE POMIESZCZENIA TK5 ZAPLECZE GASTRONOMICZNE PAWILONU ZEWN TRZNEGO TK6 ZAPLECZE SANITARNE PAWILONU ZEWN TRZNEGO ETAP 2 E2TK1 ARENA SPORTOWA E2TK2 TRYBUNY E2TK3 ZAPLECZE SANITARNE E2TK4 POZOSTAŁE POMIESZCZENIA E2TK5 SALE TRENINGOWE

5 ETAP 1 Centrale wentylacyjne obsługuj ce t cz budynku zlokalizowano w wentylatorni i podbaseniu Układ TK1 - BASEN REKREACYJNY Przeznaczony jest do klimatyzacji hali basenowej. W skład układu wchodzi centrala basenowa oraz system kanałów rozprowadzaj cych wyposa onych w elementy ko cowe i regulacyjne. W hali krytej pływalni wyst puje du a wilgotno powietrza na skutek odparowania wody z powierzchni basenu i z atrakcji wodnych. Je li wilgotno nie b dzie utrzymywana na odpowiednio niskim poziomie, mo e mie to niekorzystny wpływ na konstrukcj budynku i komfort ludzi tam przebywaj cych. Konstrukcja budynku b dzie stopniowo niszcze. Para wodna, skraplaj c si na zimnych powierzchniach cian i innych elementów, powoduje powstawanie korozji i sprzyja tworzeniu si grzyba. Słabiej izolowane okna zachodzi b d par, zawsze gdy powietrze wewn trzne osi gnie temperatur punktu rosy. Technika klimatyzacji basenu wymaga temperatury powietrza w hali o 2 stopnie wy szej od temperatury wody. Wilgotno wzgl dna powietrza wewn trz hali basenowej nie powinna przekracza warto ci 65 % lub 14,3 g / kg wilgotno ci bezwzgl dnej (wg VDI 2089). Wilgotno powietrza nie powinna by równie zbyt niska, gdy mo e to by przyczyn wzrostu parowania z powierzchni lustra wody basenu. Wybór odpowiedniego systemu jest rzecz nadrz dn dla osi gni cia odpowiedniej wilgotno ci przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. Centrala DanX produkowana przez du sk firm DANTHERM to urz dzenie o konfiguracji pozwalaj cej w maksymalnym stopniu odzyskiwa energi z powietrza usuwanego. Realizowane jest to poprzez ł czenie ze sob w jednej centrali kilku rodzajów odzysku energii. Podstawowym układem jest poł czenie wymiennika krzy owego z pomp ciepła. System wykorzystywany w centralach DanX XWP posiada wielostopniowy odzysk energii. Z pozoru s to dwa stopnie odzysku energii jeden na wymienniku krzy owym, a drugi na pompie ciepła. A w rzeczywisto ci odzysk ten mo e by 5-cio stopniowy. O ile jako pierwszy stopie odzysku mo emy uzna wymiennik krzy owy, to na pompie ciepła uzyskujemy trzy dalsze stopnie odzysku. Odzysk ciepła jawnego wyst puje w ka dym przypadku. Odzysk ciepła utajonego zale y od stopnia wilgotno ci powietrza i jest szczególnie istotny w instalacjach basenowych. Za kolejny stopie odzysku nale y uzna przetworzenie w cało ci na ciepło energii elektrycznej dostarczonej do spr arek, poprzez przekazanie jej do układu chłodniczego, a konkretnie do skraplacza. Przy niskich temperaturach zewn trznych stosuj c cz ciow recyrkulacj, uzyskujemy faktycznie pi ty stopie odzysku. Centrala typu DanX wykonana w wersji basenowej, oprócz specjalnych zabezpiecze antykorozyjnych, oraz nagrzewnicy wodnej, wyposa ona jest w opcjonalny skraplacz freonu chłodzony wod basenow (ew. u ytkow ), b d cy 6- tym stopniem odzysku.

6 - 5 - Powietrze doprowadzone do hali basenowej skierowane b dzie głównie na powierzchnie przeszklone, aby zapobiec kondensacji pary wodnej i efektowi tzw. płacz cych okien. Do nawiewu na okna wykorzystane b d szyny nawiewne wzdłu okien. W zimie powietrze wentyluj ce hal basenow słu y jednocze nie do ogrzania pomieszczenia. Wywiew powietrza z hali basenowej zlokalizowany jest w górnej strefie. Parametry powietrza (wilgotno, temperatura) w hali basenowej mo na ustawi dowolnie. Nad ich utrzymaniem czuwa system automatycznej regulacji, który analizuj c aktualnie panuj ce warunki odpowiednio dobiera parametry powietrza nawiewanego. Klimatyzacja pracuje 24 godziny na dob w cyklu dziennym i nocnym. Centrala ta mo e działa w kilku całkowicie zautomatyzowanych trybach pracy: Cykl grzania w okresie nie u ytkowania basenu. Cykl osuszania i ogrzewania powietrza obiegowego w okresie nie u ytkowania basenu. Cykl osuszania i ogrzewania powietrza podczas u ytkowania basenu, przy niskich temperaturach powietrza zewn trznego w okresie zimowym. Cykl osuszania i ogrzewania powietrza w okresach u ytkowania basenu przy rednich temperaturach powietrza zewn trznego (okres przej ciowy). Cykl osuszania i ogrzewania powietrza w okresie u ytkowania basenu przy wysokiej wilgotno ci powietrza zewn trznego (okres letni). Cykl wentylowania hali basenowej w okresach u ytkowania basenu przy zbli onych temperaturach powietrza zewn trznego i wewn trznego (okres letni). OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +39 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK1 NAWIEW/WYWIEW 32000/31700 m3/h 4.2. Układ TK 2 - ZAPLECZE TECHNICZNE BASENU Przeznaczony do wentylacji pomieszcze technicznych obiektu, zlokalizowanych w piwnicy i na parterze. Z instalacj współpracuj wentylatory dachowe kwasoodporne (realizuj ce wywiew z pomieszcze chemii) Instalacja powinna pracowa bez przerwy na 100% mocy i w cało ci na wie ym powietrzu. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +16 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK2 NAWIEW/WYWIEW 2700/2100 m3/h 4.3. Układ TK 3 - ZAPLECZE SANITARNE BASENU Przeznaczony do wentylacji zaplecza sanitarnego basenu. Ludzie w pomieszczeniach tego typu przebywaj bez ubrania (przebieralnie, pokoje do masa u, etc ), a w niektórych maj mokr skór (przebieralnie, natryski, etc ). Z tego powodu wymagana jest wy sza temperatura w pomieszczeniach tego typu. Z tym układem współpracuj wentylatory WD4, TD4, TD5, TD6 usuwaj ce zu yte powietrze z sanitariatów poł czonych z pomieszczeniami szatni i natrysków.

7 - 6 - Instalacja powinna pracowa bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy i recyrkulacja w zale no ci od potrzeb i warunków zewn trznych. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +25 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK3 NAWIEW/WYWIEW 4350/4125 m3/h 4.4. Układ TK 4 - OGÓLNY Przeznaczony do wentylacji pomieszcze ogólnego przeznaczenia oraz do pomieszcze zaplecza gastronomicznego. Z tym układem współpracuje wentylator dachowy WD6 realizuj cy niezale ny wywiew zu ytego powietrza z pomieszcze zaplecza gastronomicznego oraz wentylatory WD4, TD7, usuwaj ce zu yte powietrze z sanitariatów poł czonych z pomieszczeniami ogólnego przeznaczeniakorytarze. Instalacja powinna pracowa bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy i recyrkulacja w zale no ci od potrzeb i warunków zewn trznych. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +20 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK4 NAWIEW/WYWIEW 5150/3675 m3/h 4.5. Układ TK 5. Przeznaczony do wentylacji pomieszcze zaplecza gastronomicznego zlokalizowanych w pawilonie zewn trznym. W skład instalacji, oprócz płaskiej podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewnej, wchodzi sie kanałów nawiewnych wyposa onych w kratki nawiewne. Wywiew realizowany jest za po rednictwem wentylatora dachowego WD14 i kratek wentylacyjnych osadzanych na kanale oraz okapu w bufecie i wentylatora WD13. Instalacja powinna pracowa w sezonie (lato) bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy. Centrala wyposa ona b dzie w nagrzewnic elektryczn umo liwiaj c regulacj temperatury nawiewu podczas chłodniejszych dni. Ponadto poza sezonem wentylacja powinna pracowa w celu wietrzenia i ogrzewania pomieszcze do temperatury dy urnej +8 C OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +20 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK5 NAWIEW/WYWIEW 700 m3/h 4.6. Układ TK 6. Przeznaczony do wentylacji pozostałych pomieszcze w pawilonie zewn trznym strefa wej ciowa i szatniowo-natryskowa. W skład instalacji, oprócz płaskiej podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewnej, wchodzi sie kanałów nawiewnych wyposa onych w kratki nawiewne. Wywiew realizowany jest za po rednictwem wentylatora dachowego WD9, WD10, WD11, WD12, WD15, i

8 - 7 - kratek wentylacyjnych osadzanych na kanale oraz wentylatorów łazienkowych typu EDM. Instalacja powinna pracowa w sezonie (lato) bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy. Centrala wyposa ona b dzie w nagrzewnic elektryczn umo liwiaj c regulacj temperatury nawiewu podczas chłodniejszych dni. Ponadto poza sezonem wentylacja powinna pracowa w celu wietrzenia i ogrzewania pomieszcze do temperatury dy urnej +8 C OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +25 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK6 NAWIEW/WYWIEW 2330 m3/h 5. ETAP 2 Centrale wentylacyjne obsługuj ce t cz budynku zlokalizowano w wentylatorni na antresoli Układ E2TK1 ARENA SPORTOWA Przeznaczony do wentylacji areny sportowej i pomieszczenia wentylatorni. Kanały wentylacyjne zlokalizowane w hali sportowej nale y zewzgl dów estetycznych wykona z blachy nierdzewnej. Nawiew/wywiew powietrza realizowany za pomoc sieci kanałów rozprowadzaj cych. Centrala wyposa ona jest w pomp ciepła, która zapewnia odpowiednie, dla komfortu, przygotowanie powietrza w warunkach letnich i zimowych. W czasie zaj sportowców istnieje mo liwo regulacji ilo ci wie ego powietrza od 100% do 10% [dowolna regulacja mieszanki w zale no ci od potrzeb]. Na arenie przewidziano ogrzewanie podłogowe. System nawiewno-wywiewny został zaprojektowany tak, by zatrzyma ogrzane powietrze przy posadzce (w strefie przebywania u ytkowników). System napływu wie ego powietrza z góry hali i wywiewu przy podłodze, zapewniaj efektywne wykorzystanie ogrzewania podłogowego. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +16 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI E2TK1 NAWIEW/WYWIEW 9250/9500 m3/h 5.2. Układ E2TK2 TRYBUNY ARENY SPORTOWEJ Przeznaczony do wentylacji trybun na 248 osób dla areny sportowej. Kanały wentylacyjne zlokalizowane w hali sportowej nale y ze wzgl dów estetycznych wykona z blachy nierdzewnej. Nawiew/wywiew powietrza realizowany za pomoc sieci kanałów rozprowadzaj cych. Instalacja powinna pracowa cał moc przy 100% zapełnieniu trybun i mo e by nieaktywna w okresie pustych trybun. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +16 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI E2TK2 NAWIEW/WYWIEW 5000/5000 m3/h

9 Układ E2TK 3 ZAPLECZE SANITARNE HALI SPORTOWEJ Przeznaczony do wentylacji sanitarnych pomieszcze u ytkowych. Ludzie w pomieszczeniach tego typu przebywaj bez ubrania (przebieralnie, pokoje do masa u, etc ), a w niektórych maj mokr skór (przebieralnie, natryski, etc ). Z tego powodu wymagana jest wy sza temperatura w pomieszczeniach tego typu. Z tym układem współpracuj wentylatory TD2, TD3 usuwaj ce zu yte powietrze z sanitariatów poł czonych z pomieszczeniami szatni i natrysków. Instalacja powinna pracowa bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy i recyrkulacja w zale no ci od potrzeb i warunków zewn trznych. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +25 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK3 NAWIEW/WYWIEW 2250/2200 m3/h 5.4. Układ E2TK4 - OGÓLNY Przeznaczony do wentylacji pomieszcze ogólnego przeznaczenia: korytarze, biura, strefa stolików w holu oraz pom. Magazynowe. Z tym układem współpracuj wentylatory WD2, WD3, TD1, usuwaj ce zu yte powietrze z sanitariatów poł czonych z pomieszczeniami ogólnego przeznaczenia-korytarze. Instalacja powinna pracowa bez przerwy. W cało ci na wie ym powietrzu podczas przebywania u ytkowników. W nocy mo liwa redukcja mocy i recyrkulacja w zale no ci od potrzeb i warunków zewn trznych. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +20 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI TK4 NAWIEW/WYWIEW 5700/4150 m3/h 5.5. Układ E2TK5. Przeznaczony do wentylacji sal treningowych. Nawiew/wywiew powietrza realizowany za pomoc sieci kanałów rozprowadzaj cych. Centrala wyposa ona jest w pomp ciepła, która zapewnia odpowiednie, dla komfortu, przygotowanie powietrza w warunkach letnich i zimowych. W czasie zaj sportowców istnieje mo liwo regulacji ilo ci wie ego powietrza od 100% do 10% [dowolna regulacja mieszanki w zale no ci od potrzeb]. System nawiewno-wywiewny został zaprojektowany tak, by zatrzyma ogrzane powietrze przy posadzce (w strefie przebywania u ytkowników). System napływu wie ego powietrza z góry i wywiewu przy podłodze, zapewniaj efektywne wykorzystanie ogrzewania podłogowego. OBLICZENIOWA TEMPERATURA NAWIEWU +16 C (dla zimy) WYDAJNO CENTRALI E2TK2 NAWIEW/WYWIEW 3650/3850 m3/h

10 Czerpnie, wyrzutnie. Układy etapu 1 TK-1 - TK-4 posiadaj wspóln czerpni cienn zlokalizowan na cianie zewn trznej komory kurzowej po stronie zachodniej. Powierzchnia ok.4,0 m 2 napływu powietrza zapewni pr dko około 3 m/s. Dolna kraw d czerpni umieszczona b dzie na wysoko ci minimum 2,0 m od poziomu terenu. Do usuwania zu ytego powietrza z obiektu przewiduje si wyrzutni dachow zlokalizowan minimum 10 m od czerpni o powierzchni ok.4,0 m 2. Urz dzenia nawiewne dla pawilonu b d posiadały czerpnie cienne indywidualne zlokalizowane po stronie wschodniej. Układy etapu 2 TK-1 - TK-5 posiadaj wspóln czerpni cienn zlokalizowan na cianie zewn trznej komory kurzowej po stronie północnej budynku na poziomie antresoli. Powierzchnia ok.4,0 m 2 napływu powietrza zapewni pr dko około 3m/s. Dolna kraw d czerpni umieszczona b dzie na wysoko ci minimum 0,5 m od poziomu dachu. Do usuwania zu ytego powietrza z obiektu przewiduje si wyrzutni cienn zlokalizowan minimum 10 m od czerpni o powierzchni ok.4,0 m 2 Komory kurzowe wyposa one s w drzwi powietrznoszczelne. 7. Materiały. Projektuje si kanały z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okr głym i prostok tnym, a w miejscach widocznych kanały z blachy nierdzewnej. Wszystkie podej cia kanałów do elementów nawiewnych lub wywiewnych mocowanych w stropie podwieszonym nale y wykona za pomoc przewodów elastycznych typu ALUMFLEX izolowanych. Kanały oraz kratki wentylacji wywiewnej z pomieszcze chemii nale y wykona z materiałów kwasoodpornych. Wszystkie kanały wentylacyjne nale y ociepli izolacj typu THERMAFLEX, oprócz kanałów z czerpni i do wyrzutni, do wentylatorów dachowych, oraz ci gów wykorzystuj cych wentylatory kanałowe lub EDM. Kanały prowadzone na zewn trz budynku zabezpieczy płaszczem z blachy ocynkowanej 8. WYMAGANIA I WYTYCZNE BRAN OWE Wymagania dotycz ce przewodów wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne wykonane s z materiałów niepalnych. Kanały wentylacyjne izolowane matami izolacyjnymi z pianki kauczukowej. Podwieszenia kanałów systemowe firmy HILTI. Wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy. zaprojektowane instalacje spełniaj warunki obowi zuj cych przepisów w zakresie BHP (Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP) tj.: urz dzenia wentylacyjne zlokalizowano w sposób zapewniaj cy obsłudze prawidłowy dost p. Wymagania sanitarno higieniczne. powietrze nawiewane do pomieszcze b dzie oczyszczone na filtrach, przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej przyj to minimaln ilo powietrza wie ego na

11 - 10-1osob w ilo ci Vj=30m 3 /h niezb dn do doprowadzenia do wentylowanego pomieszczenia, zakłada si odpowiednie pr dko ci na kratkach nawiewnych i wywiewnych, które nie powoduj przeci gu w strefie przebywania ludzi. zapewnia si odpowiednie odległo ci czerpni od wyrzutni 10,0m. Ochrona akustyczna. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Postanowieniu Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr NS/ZNS/524/1300/4809/20/2004 z dnia r. Poziom hałasu przenikaj cego do rodowiska na s siednich terenach mieszkaniowych nie mo e przekroczy 55dB w porze dziennej oraz 45dB w porze nocnej. Wymagania te zostały spełnione na granicy działki. Zaprojektowane centrale nawiewne i wywiewne zostały wyposa one w tłumiki akustyczne. Ochrona ppo. Zastosowano obudow ogniochronn na kanałach tranzytowych przechodz cych przez stref ppo., której nie obsługuj. Ciepło technologiczne. Nale y zapewni zasilanie central wentylacyjnych w ciepło woda o parametrach 80/60 zgodnie z zestawieniem zawartym w tabeli nr 2. Architektura i konstrukcja. zaprojektowa przebicia w stropach w wyznaczonych miejscach na pionowe kanały wentylacyjne zaprojektowa przebicia w cianie konstrukcyjnej w wyznaczonych miejscach na poziome kanały wentylacyjne rozwi za podwieszenia lub podparcia kanałów wentylacyjnych uwzgl dni lokalizacj anemostatów w stropach podwieszonych wykona mocowania wentylatorów dachowych wykona obudowy kanałów wentylacyjnych widocznych na tle elewacji budynku oraz w pomieszczeniach eksponowanych. Zaprojektowa kanały podposadzkowe do prowadzenia kanałów wentylacyjnychlokalizacja wg rysunków. Wykona otwór monta owy do wprowadzenia urz dze do wentylatorni Elektryka. Bilans mocy elektrycznej zasilania urz dze wentylacyjnych na hali wg Tabeli Nr 2 i opisu technicznego. Doprowadzenie energii elektrycznej do szaf sterowniczych i automatycznej regulacji, Instalacja uziemiaj ca urz dze wentylacyjnych oraz kanałów. Automatyka.

12 System automatyki powinien by wyposa ony w czujniki: temperatury zewn trznej, temperatury nawiewu oraz czujniki umieszczone wewn trz. Wentylatory powinny współpracowa odpowiednimi układami wymienionymi w opisie układów. 9. Uwagi ko cowe. Cało robót wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz obowi zuj cymi normami i przepisami. Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi. Wszelkie zmiany dokonane na budowie nale y skonsultowa z projektantem instalacji. Nale y opracowa Projekt Wykonawczy instalacji Wentylacji Mechanicznej Wykonawca zobowi zany jest do posługiwania si niniejszym opracowaniem równie w formie elektronicznej dla szczegółowego zapoznania si z dokumentacj. Opracowała mgr in. Emilia Laskowska

13 Zał czniki Zestawienie ilo ci powietrza wentylacyjnego tab. Nr Zestawienie urz dze wentylacyjnych dane techniczne - tab. Nr Karty doboru central materiały Producenta Oblicze ilo ci powietrza wentylacyjnego dokonano na podstawie normatywów uzale nionych od rodzaju i ilo ci wyposa enia, ilo ci osób oraz na podstawie wytycznych technologicznych. OZNACZENIA NK - NAWIEW KOMPENSACYJNY WK - WYWIEW KOMPENSACYJNY Nx - NAWIEW Z CENTRALI WENTYLACYJNEJ TKx Wx - WYWIEW DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ TKx WDx - WYWIEW POPRZEZ WENTYLATOR DACHOWY WDx TDx - WYWIEW POPRZEZ WENTYLATOR KANAŁOWY TDx EDM - WYWIEW POPRZEZ WENTYLATOR EDM

14 OZN. TYP/SYMBOL ZESTAWIENIE URZ DZE WENTYLACYJNYCH TABELA NR 2 WYDAJNO TEMP. ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA ZASILANIE ELEKTRYCZNE NAWIEW WYWIEW OBL. C 80/60 DANE DO CT WENTYLATORY SPR AR. CI AR GŁO NO PRODUCENT m3/h m3/h DLA ZIMY CHŁÓD kw CIEPŁO kw V[dm3] Pn[kPa] Pz[kPa] Øzaw NAW/WYWŁ CZNIE kw kw LOKALIZACJA KG Db 1m od centr. TK1 DanX 16/32 XWP 2xMTZ ,1 4824,0 7,2 3,8 18,5/18,5 37,0 20 WENTYLATORNIA 73 DANTHERM TK2 DanX 3/6 XK ,0 9,6 0,75/0,75 1,5 0 WENTYLATORNIA DANTHERM TK3 DanX 3/6 XWP 2xMTZ ,0 2,3 1,5/1,5 3,0 0 WENTYLATORNIA DANTHERM TK4 VentR ,0 2,3 3,0/1,5 4,5 0 WENTYLATORNIA DANTHERM WD4 DAs-200 n= , UNIWERSAL WD5 DAs-200 n= , UNIWERSAL WD6 DAs-200 n= , UNIWERSAL WD7 DAk-200 n=700 + podstawa PTL , UNIWERSAL WD8 DAk-200 n= , UNIWERSAL TD4 TD-350/125 LF , VENTURE TD5 TD-350/125 HF , VENTURE TD6 TD-350/125 LF , VENTURE TD7 ` , VENTURE ,1 47,0 20

15

16

17

18

19

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA ZAŁ CZNIK A Katalog najcz ciej wyst puj cych uszkodze poboczy nieutwardzonych oraz elementów systemu odwodnienia dróg 1. Wst p...2

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo