Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych"

Transkrypt

1 Konserwacja Zabytków Andrzej Lipiński ul. Powstańców Wlkp. 57 Drużyna Mosina tel.kom OPINIA KONSERWATORSKA Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Autor Opracował Imię i nazwisko Andrzej LIPIŃSKI konserwator zabytków, dypl.konserwatorstwo, specjalizacja Renowacja Zabytków Architektury PSOZ WKZ 152/4/98 czł. Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Bud. PSMB 8/5p/05/2002 MARZEC 2011 Podpis

2 _ str ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. DANE OGÓLNE Obiekt. Podstawa opracowania. Cel opracowania. Zakres opracowania. 2. OPISY OGÓLNY OBIEKTU.... STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ POMIESZCZEŃ Tynki wewnętrzne, posadzki. Uwagi mykologiczne. Metodyka badań. Wyniki badań i pomiarów wilgotnościowych. Wnioski. 4. ZALECENIA I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE zakres prac renowacyjnych FOTOGRAFIE

3 _ 1. Dane ogólne Obiekt. Opracowanie dotyczy pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest zlecenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu z siedzibą przy ul.jackowskiego 18 z dnia 02 marca 2011 r. 1.. Cel opracowania. Celem opracowania jest przedstawienie sposobu i zakresu prac naprawczych oraz zabezpieczających przed czynnikami destrukcyjnymi zawilgocenia ścian przedmiotowego obiektu. Zakres prac wynikający ze stanu zachowania pomieszczeń, ma na celu uzyskanie zadowalającego stanu technicznego oraz estetycznego, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy renowacji zabytków architektury Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje opis stanu zachowania sal wraz z uwagami mykologicznymi, wykonany na podstawie badań i oceny wizualnej in situ oraz przedstawienie zaleceń zakresu prac konserwatorskich i renowacyjnych pomieszczeń. 2. Opis ogólny obiektu. Budynki klasztorne cysterek wraz z kościołem powstały w poł. XIII w., największe przebudowy miały miejsce w 1700 roku (wg projektu J.Cantenazziego ), następnie po pożarze, w latach ( wg projektu P.Ferrariego ) oraz w XIX wieku, w związku z kasatą konwentu i zmianą funkcji na rzecz zakładu leczniczego. Po drugiej wojnie światowej w budynkach klasztornych umieszczono Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych. Przedmiotowe pomieszczenia (A,B,C fot.7-12) znajdują się w przyziemiu skrzydła północnego z trzema otworami wejściowymi do wnętrza korytarza (krużganka, fot. 5), w stronę południową, biegnącego wzdłuż wirydarza. Pomieszczenia z sklepieniami łukowymi wykonanymi z cegły pełnej. Pomieszczenie C od strony korytarza z otworem okiennym o formie prostokąta pionowego

4 _ zamkniętego łukiem odcinkowym i wypełnionego kratą oraz z mniejszym otworem okiennym o podobnej formie umieszczonego we wnęce ściany dzielącej salki C i B (fot. 11 ). W trzech otworach drzwiowych znajdują się o podobnej konstrukcji i formie, ramowo-płycinowej współczesne drzwi drewniane.. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń pomieszczeń (na podstawie badań i oceny wizualnej in situ )..1. Tynki wewnętrzne, posadzki. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, z budulca ceramicznego, murowany na bazie zaprawy wapiennej, fundamenty kamienne, granitowe otoczaki 1, z współcześnie wprowadzoną opaską betonową. Zachowane częściowo mury w partiach przyziemia w układzie wiązania blokowego (kowadełkowego). Pomieszczenia A,B,C : A - ściany i sklepienie pokryte współczesnym ( XX wiecznym ) tynkiem wapienno-cementowym grubości ca. 1,6 1,9 cm, stan techniczny tynku dobry, nie wykazujący degradacji materiałowej; brak posadzki, wierzchniej warstwy dekoracyjnej podłogi, pozostawione podłoże betonowe. Ściana działowa pomiędzy pom.a i B jest ścianą wtórną, wprowadzoną przypuszczalnie z powodów konstrukcyjnych. Fot.1 B - ściany i sklepienie pokryte współczesnym (XX wiecznym ) tynkiem wapienno-cementowym grubości ca. 1,6 1,9 cm; na wtórnym przemurowaniu ściany północnej (graniczącej z wieżą kościelną ) pod tynkiem umieszczono płytki ceramiczne, ściany do wysokości sklepienia pomalowane warstwą farby o spoiwie olejnym blokującą przepuszczalność pary wodnej, w dolnych partiach ścian widoczna jest degradacja materiałowa tynku wynikająca z zawilgocenia przegrody budowlanej i procesów korozyjnych. Brak posadzki, wierzchniej warstwy dekoracyjnej podłogi, pozostawione podłoże betonowe. 1 A.Kąsinowski, Dawny Klasztor Cysterek w Owińskach, Ekspertyza architektoniczno-badawcza, Poznań

5 _ C - ściany do wysokości ca. 1,70 1,90 m pokryte współczesnym (XX w tynkiem wapienno-cementowym grubości ca. 1,6 1,9 cm, powyżej, częściowo na ścianach i całości (?) sklepienia zachował się tynk wapienno-piaskowy ( XIX wieczny?) o grubości zróżnicowanej. Ściany do wysokości 1,50 m pomalowane lamperią olejną blokującą przepuszczalność pary wodnej, w dolnych partiach ścian widoczna jest degradacja materiałowa tynku wynikająca z zawilgocenia przegrody budowlanej i procesów korozyjnych. Warstwy malarskie na tynku historycznym, jednorodne kolorystycznie nie wykazujące rozmalowania dekoracyjnego. Zachowała się oryginalna posadzka ceglana o ułożeniu nawiązującym do wątku wozówkowego (w Polsce od ok. XIII w.), co wskazuje na jej powstanie w czasie budowy założenia Fot. klasztornego. W posadzce widoczne są uszkodzenia i ubytki materiałowe..2. Uwagi mykologiczne. Podstawowym czynnikiem niszczącym obiekty ceglane jest woda ( para, ciecz, lód ), wnikająca w głąb murów, powodująca pęcznienie ceramicznych materiałów i zapraw. Zawilgocenie obiektu budowlanego, przy braku lub uszkodzeniu izolacji pionowej i poziomej, może zostać spowodowane wodami pochodzących z różnych źródeł : - z opadów atmosferycznych, m.in. wsiąkając w grunt, mogą powodować zawilgocenie podziemnych części obiektów - wody zawarte w gruncie w postaci błonkowej, kapilarnej (wypełniają pory w gruncie w wyniku działania napięcia powierzchniowego, wysokość podciągania zależy od rodzaju gruntu), gruntowej - technologiczne (wprowadzane do budowli w trakcie jej wykonywania lub remontów i są źródłem tzw. wilgoci budowlanej, zawartej w przegrodach budowlanych - użytkowe czy pochodzące z awarii instalacji 5

6 _ - wody pochodzące z kondensacji pary wodnej zawilgocenie w wyniku kondensacji powierzchniowej lub wewnątrz przegrody następuje w przypadku obniżenia się temperatury powierzchni przegrody budowlanej poniżej tzw. punktu rosy. Wprowadzanie tynków na ściany ceglane z dużą zawartością cementu może skutkować w dłuższym przedziale czasowym ich degradacją materiałową. Jedną z największych wad tego typu zapraw, jest obecność w nich rozpuszczalnych w wodzie soli, które w sprzyjających warunkach migrują do podłoża ceglanego, krystalizują w porach powierzchniowych i powodują ich dezintegrację. Sprzyjające warunki to występujące zawilgocenie dolnych partii ścian obiektu, wzmagające transport szkodliwych soli budowlanych przyspieszających rozkład tynków. Miejsca zawilgoceń zagrożone są również drobnoustrojami, a wydzielane w procesach metabolicznych kwasy powodują rozkład węglanu wapniowego zapraw i tynków oraz intensyfikują rozpuszczalność w wodzie materiałów ilastych cegieł. Efekty destrukcji wilgotnościowej występujące na tynkach wewnętrznych, są widoczne przede wszystkim w zakresie partii ścian pokrytych warstwą nieprzepuszczalną dla pary wodnej, w postaci olejnej lamperii. Wybrzuszenia powłok malarskich i osypywanie się tynku może również świadczyć o rozwoju grzybów pleśniowych ( z takim zabarwieniem grzybni występują, w fazie początkowej pleśnie z rodzaju Alternaria czy Aureobasidium pullulans.), jednak identyfikacja gatunku i stopnia opanowania środowiska możliwa jest po wykonaniu analizy laboratoryjnej... Metodyka badań. Pomiar wilgotności materiałów budowlanych wykonano metodą przewodnościową przy użyciu miernika GE Protimeter z skalą od 6-90% (wood moisture equivalent), przeliczaną na równoważnik wilgotności dla materiałów innych niż drewno ( cegła,tynk,beton),określając procentową zawartość wilgoci,. Wilgotnościomierz ocenia wilgotność powierzchniową materiałów budowlanych, w zakresie przybliżonym, pozwalającym na identyfikację obszarów zagrożonych zawilgoceniem i zwiększoną zawartością soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie. w głębi muru, poprzez pomiary wgłębne metodą suszarkowo-wagową, grawimetryczną wykonuje m.in. Politechnika Poznańska. Pomiarów wilgotności względnej i temperatury powietrza w pomieszczeniach dokonano przy pomocy czujnika pojemnościowego Thermo Hygrometer AZ 870, o zakresie pomiarowym wilgotności 0 100%RH (dokład.± %) i temperatury -20 do + 50 st.c. (dokład.± 1 st.c.) 6

7 _ Pomiarów dokonywano we wnętrzu pomieszczeń, na poszczególnych ścianach na wysokości 20 cm, 80 cm (110 cm pom.c) i 160 cm ponad poziomem posadzki..4. Wyniki badań i pomiarów wilgotnościowych. Badanie wilgotności ścian (wnętrza) wykonano w dniu r. Pomieszczenie A : względna powietrza 50,9 %, temperatura powietrza 18,8 st.c, punkt rosy 8,1 st.c. Wyniki pomiarów i odpowiadające im wilgotności przegród (cegła) zestawiono w poniższej tabeli (wartości procentowe, są przybliżone) Pomiar na wysokości od poziomu podłoża 0,2 m Nr pomi aru 0,8 m 1,6 m 1 5 6, , , , , Pomieszczenie B : względna powietrza 44,9 %, temperatura powietrza 18, st.c, punkt rosy 5,9 st.c. Wyniki pomiarów i odpowiadające im wilgotności przegród (cegła) zestawiono w poniższej tabeli (wartości procentowe, są przybliżone) 7

8 _ Pomiar na wysokości od poziomu podłoża 0,2 m Nr pomi aru 0,8 m 1,6 m , , ,5 5 6, ,4 28 5,8 8, , ,5 Pomieszczenie C : względna powietrza 50,2 %, temperatura powietrza 16,4 st.c, punkt rosy 6,1 st.c. Wyniki pomiarów i odpowiadające im wilgotności przegród (cegła) zestawiono w poniższej tabeli (wartości procentowe, są przybliżone) Pomiar na wysokości od poziomu podłoża 0,2 m Nr pomi aru 1,1 m 1,6 m , < ,8 11 <2 55 8, <2 0 8

9 _ W literaturze polskiej 2 przyjmuje się następujący podział ze względu na zawilgocenie murów : 0 - % - ściany o dopuszczalnej wilgotności 8 % - ściany o podwyższonej wilgotności 8 12 % - ściany mocno zawilgocone > 12 % - ściany mokre. Według powyższych kryteriów ściany pomieszczeń wykazują zawilgocenie przede wszystkim w dolnych partiach, co jest związane z kapilarnym transportem wilgoci. względna powietrza w pomieszczeniach to wartości w granicach 44,9 50,9 %, jako pomieszczenia suche ( normalne) uważa się takie, w których wilgotność względna powietrza zawiera się we wartości %, wówczas kondensacja pary wodnej wewnątrz przegród budowlanych w zasadzie nie występuje. ścian głównie jest spowodowana kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, jednak wzrost zawilgocenia i jego dalsza migracja w ściany kondygnacji naziemnej budynków jest uwarunkowana w dużym stopniu kondensacją pary wodnej. Dyfundująca przez przegrodę para wodna stykając się z chłodniejszymi warstwami materiału, powoduje zwiększenie wilgotności względnej powietrza w jego porach, co skutkuje w sprzyjających warunkach kondensacją kapilarną, a dalej maksymalnym zawilgoceniem sorpcyjnym materiału. Proces kondensacyjnego zawilgocenia przegród zależy również od założonych na ściany warstw trudno- lub nieprzepuszczalnych dla pary wodnej, gdzie ściany pomieszczeń pomalowane są lamperią o spoiwie olejnym..5. Wnioski Na podstawie przeprowadzonych odkrywek, pomiarów i oceny wizualnej in situ, stwierdza się występujące zawilgocenie przegród i materiałów budowlanych : pomieszczenie A ściany o podwyższonej wilgotności w zakresie 6,5 %, do wysokości ca.1,7m; pomieszczenie B ściany o podwyższonej wilgotności w zakresie 5,5 8,5 %, do wysokości ca 1,9 m, pełna blokada olejna, uniemożliwiająca oddychanie ścian do wysokości sklepienia; 2 Konserwacja murów ceglanych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet M.Kopernika, Toruń 1999 Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, IX, X Sympozjum Naukowo-Techniczne, Ochrona przed korozją, Zakopane 2007, Gdańsk Praca zbiorowa pod red. J.Ważnego i J.Karysia, Ochrona budynków przed korozją biologiczna, Warszawa

10 _ pomieszczenie C ściany mocno zawilgocone do wysokości ca. 0,40 cm ponad posadzkę, w zakresie 8 9,5 % i nagły spadek wilgotności murów < 2 % ponad granicą lamperii olejnej tj powyżej 1,50 m, co oznacza przegrodę w stanie ustabilizowanej, dopuszczalnej wilgotności. Podniesiony stopień zawilgocenia, zauważalny w najniższych partiach murów wynika przede wszystkim z możliwości wchłaniania wilgoci z wody opadowej lub wód gruntowych i efektu kapilarnego transportu wilgoci. Zróżnicowane zawilgocenie ścian świadczy o cyklicznym charakterze zjawiska i możliwości niesprawnej instalacji odprowadzającej wody opadowe, agresywności wód gruntowych oraz brakiem skutecznej izolacji poziomej. Także wodne roztwory związków chemicznych podciągane z gruntu są źródłem zawilgocenia i procesów korozyjnych murów, krystalizacja soli na powierzchniach ścian pomieszczeń jest wtórnym źródłem ich zawilgocenia przez sorpcję powierzchniową. Obecność w ścianach wilgoci pochodzenia kapilarnego jest elementem destrukcyjnym, powoduje obniżenie ich wytrzymałości i izolacyjności cieplnej, wytwarza niekorzystny mikroklimat w pomieszczeniach, a także jest czynnikiem stwarzającym zagrożenie zagrzybienia Brak w pomieszczeniach sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej, powoduje osadzanie się pary wodnej na ścianach i pobudzanie drobnoustrojów do rozwoju. Drobnoustroje wypełniają pory powierzchniowe zapraw i cegieł, wywierają na ich ścianki coraz większe ciśnienie, a w efekcie w dłuższym przedziale czasowym ich uszkodzenie..5.. Ściana działowa pomiędzy pomieszczeniem A i B ( fot. ) jest konstrukcją wtórną, jednak możliwość jej usunięcia musi zostać poddana ocenie konstrukcyjnej Stwierdzono sorpcję wilgoci przez uszkodzone, porowate cegły zabytkowej posadzki w pomieszczeniu C. W porowatych cegłach i spoinach woda swobodnie przemieszcza się dzięki zjawiskom kapilarnym, natomiast w drobnych porach ( o promieniu < 0,1 um ) para wodna ulega kondensacji kapilarnej i jest tam trwale utrzymywana, wpływając destrukcyjnie na materiał ceramiczny. W posadzce występują ubytki i uszkodzenia materiałowe. 10

11 _ 4. Zalecenia i założenia konserwatorskie - zakres prac renowacyjnych Przed rozpoczęciem prac wykonać dokumentację fotograficzną i opisową stanu zachowania pomieszczeń Skucie wszystkich tynków zdegradowanych i zasolonych co najmniej 70 cm powyżej zawilgoceń oraz usunięcie zdegradowanych spoin do głębokości cm ; usunięcie skutych tynków z miejsca budowy. W pomieszczeniu B należy usunąć tynk co najmniej do granicy sklepienia 4.. Usunięcie wszelkich nawarstwień cementowych Bezwzględne usunięcie farb uszczelniających paro-przepuszczalność ścian Wykonanie dezynfekcji ścian preparatem bakterio-grzybo i glonobójczym (np. KEIM Algicid czy Boramon na bazie czwartorzędowych soli amoniowych, ) Po okresie ok.2- tygodni od usunięcia tynków (istotne jest wietrzenie pomieszczeń ) wykonać ponownie pomiary zawilgocenia ścian w celu określenia efektu ich osuszania, a także intensywności podciągania kapilarnego. W sytuacji zagrożenia przegród budowlanych w wyniku zjawiska podciągania kapilarnego oraz w zależności od agresywności korozyjnej środowiska gruntowo-wodnego wprowadzić poziomą izolację wodoochronną, wykonanie izolacji poziomej poprzez iniekcję niskociśnieniową co pozwala na znaczne wypełnienie porów w przekroju murów i wypełnienie makroporów kapilarnych o średnicy większej niż 0,1 um, czego nie można osiągnąć iniekcją grawitacyjną. Np. Metoda Iniekcji Krystalicznej, którą można stosować do osuszania budowli bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów, grubości murów, stopnia zawilgocenia i zasolenia. Jest ekologiczna i nie osłabia zabytkowych ścian w strefie iniekcji W partiach zawilgoconych i wykazujących obecność soli budowlanych, należy zastosować system tynków renowacyjnych. Przed przystąpieniem do narzucania tynków renowacyjnych i oczyszczeniu podłoża ceramicznego, usunąć stare zasolone spoiny, do głębokości ok. 2- cm. zneutralizować szkodliwe sole zawarte w murze poprzez nałożenie preparatu Esco-fluat (Schomburg). Wykonanie tynków renowacyjnych (zasięg tynków powinien zawierać się jeszcze do wys.0,5-0,7m powyżej zawilgoceń) wg wymogów i zaleceń WTA, np. system renowacyjny Schomburg (sprawdzony na obiektach zabytkowych lub inne systemy np.baumit, Keim). Określenie tynku renowacyjnego WTA : Tynki renowacyjne WTA wykonane są z fabrycznie gotowych zapraw suchych wg instrukcji WTA nr Sanierputzsysteme i spełniają wymagania tej 4 Wojciech Nawrot, Osuszanie budowli, teoria i praktyka Kraków

12 _ instrukcji oraz normy PN-EN 998-1: Są to tynki o wysokiej porowatości i przepuszczalności pary wodnej przy jednocześnie znacznie zredukowanej przewodności kapilarnej. Mieszanki zapraw przygotowane na budowie przy użyciu kruszyw /dodatków/,w myśl instrukcji nie są tynkami podkładowymi WTA wzgl. tynkami renowacyjnymi. Stopień zasolenia 1/ mały do 4 % średni do wysokiego 6-8% Środek zaradczy 1. obrzutka 2. tynk renowacyjny WTA 1. obrzutka 2. tynk renowacyjny WTA. j.w. WTA 1. obrzutka 2. porowaty tynk podstawowy. tynk renowacyjny WTA Grubość warstw /cm/ < 0,5 >2 < 0, < 0,5 >1 > 1,5 1/ wyznaczyć w badaniach wstępnych i ocenić UWAGA. Istnieje możliwość stosowania tynków, farb innych renomowanych producentów materiałów budowlanych spełniających wymogi konserwatorskie, ale zawsze wskazane jest przyjęcie materiałów i systemu jednego producenta oraz konieczne są konsultacje z doradztwem technicznym wybranej firmy Należy sprawdzić prawidłowe odprowadzenie wody opadowej poza mury kościoła i drożność instalacji szczególnie w narożu północno-wschodnim (fot. 4 ) Wykonanie poprawnej wentylacji wnętrza pomieszczeń (wg branżowego projektu). Ze względu na przewidywaną ekspozycję zabytków piśmiennictwa, w pomieszczeniach wymagane będą stałe warunki wilgotnościowo-temperaturowe, tj. temperatura powietrza od st.c i wilgotność względna powietrza 55 65% W pomieszczeniu C należy wykonać prace konserwatorskie przy zachowanej ceglanej posadzce. Należy określić możliwość demontażu cegieł (sprawdzić sposób ich osadzenia) i wprowadzić izolację wodnoochronną posadzki; istnieje możliwość założenia warstwy zabezpieczającej poziomej, na bazie dyfuzyjnej warstwy zaprawy elastycznej ze szlamów opartych na mikrokrzemionce o grubości co 5 X Sympozjum Naukowo-Techniczne, Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem. Gdańsk A.B.Strzelczyk, J.Karbowska-Berent, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Wyd. Uniwersytetu M.Kopernika,Toruń

13 _ najmniej mm. Powłoka taka umożliwi odprowadzenie wody parowej pochodzącej z gruntu pod warunkiem zastosowania również paroprzepuszczalnej, wierzchniej warstwy posadzki ceramicznej 7. Wstępna dokumentacja inwentaryzacyjna, opisowa, rysunkowa i fotograficzna. Ocena problemów estetycznych wynikających ze stanu zachowania i przekształceń budowlanych. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych, morfologii i właściwości fizycznych cegły i użytych zapraw, co pozwoli na prawidłowy wybór środków i metod wzmacniania. Oczyszczenie z nawarstwień wtórnych. Wstępne wzmocnienie strukturalne cegieł o częściowej degradacji materiałowej (ocena konserwatora in situ). Wzmocnienie nie może powodować jakichkolwiek zmian estetycznych. Roztwór wzmacniający musi być o niskiej lepkości, co pozwala na szybkie na drodze kapilarnej wznoszenie się w materiałach o bardzo małych średnicach porów. W przypadku cegieł drobnoporowatych zaleca się preparat Steinfestiger OH, przy cegłach szerokoporowatych Steinfestiger 510. Odkażenie biologiczne oczyszczonych partii, np. preparatem firmy Remmers -Alkutex Algenentferner czy firmy KEIM Algicid. W odpowiednim stężeniu silne działanie fungistyczne i biobójcze ma również preparat o nazwie handlowej Lichenichida 246 ( prod. Bresciani,Włochy). Rekonstrukcja ubytków cegieł, nowe cegły nie mogą odbiegać od parametrów technicznych i estetycznych zachowanych cegieł.ewentualne drobne scalenie kolorystyczne uzupełnień można wykonać laserunkowymi farbami na bazie krzemianów (KEIM Restauro Lasur). Spoinowanie (jeżeli takie będzie konieczne) należy wykonać zaprawą na bazie wapna trassowego i konfekcjonowanych kruszyw. Parametry i kolor spoiny należy dobrać do oryginału. Możliwość przygotowania gotowej zaprawy przez firmę Tubag, na podstawie dostarczonych próbek. Wykonać końcową impregnację wzmacniającą wątek ceglany, preparatem krzemoorganicznym - Steinfestiger H. Nad przebiegiem prac wymagany jest nadzór konserwatorski. Należy zaznaczyć, że powyższe zalecenia należy traktować jako wstępnie wskazujące na zakres działań konserwatorskich. Szczegółowy zakres prac musi być uzgodniony z dypl. konserwatorem zabytków prowadzącym opisane prace. W sytuacji braku możliwości finansowych Inwestora wykonania pełnego zakresu prac konserwatorskich przy zabytkowej posadzce, należy rozważyć możliwość pozostawienia fragmentu zabytku (wymagana konserwacja tego wycinka) i wypełnienie pozostałej powierzchni nowym materiałem na podstawie projektu zaakceptowanego przez Powiatowego Konserwatora Zabytków. 7 Materiały X Sympozjum Naukowo-Technicznego, Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną..., Gdańsk

14 _ Malowanie ścian (po przeschnięciu tynków) wykonać farbą silikatową (Keim, Caparol ), farba powinna spełniać m.in. warunek przepuszczalności dla pary wodnej np. do wnętrza KEIM Quarzil na powierzchni ścian nie powstaje rosa i są chronione przed mikroorganizmami Dla całości budynku istotny jest drenaż (jeżeli obiekt ma drenaż, należy sprawdzić jego prawidłowe funkcjonowanie ) w celu uniemożliwienia ponownego zawilgocenia bezpośredniego, a pośrednio i kapilarnego fundamentów. Drenaż, także wspomaga ochronę obiektu przed wodami gruntowymi o średniej agresywności korozyjnej. Konieczność drenażu należy ustalić po wykonaniu stosownych badań geologicznych w celu oceny właściwości gruntu do przepuszczania i gromadzenia wody, a także zależności stopnia zawilgocenia murów z poziomem okolicznych zbiorników wodnych. Wskazane jest również usunięcie wszelkich betonowych uszczelniaczy wokół zabudowy (fundamentów ). Odkopanie i usunięcie zawilgoconej ziemi- szer cm, głębokość ustalić in situ i dostosować do zaistniałego stanu muru. Określenie stanu zachowania izolacji pionowej i podjęcie decyzji o ewentualnej konieczności wykonania nowej izolacji. Przy fundamencie kamiennym istnieje możliwość założenia izolacji przy pomocy specjalnego tynku uszczelniającego odpornego na wysolenia, przeznaczonego do uszczelniania podziemnych partii budynków (np. SperrPutz SP 6 Baumit). Wypełnienie kanału osuszającego granulatem mineralnym, umożliwiającym przepływ powietrza, a równocześnie poprawiającym statykę budynku; zabezpieczenie kanału osuszającego przed gromadzeniem się w nim zanieczyszczeń. Uwaga. Powyższy punkt wykracza poza przewidywane prace w pomieszczeniach przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych, jednak ma on istotne znaczenie również dla przedmiotowego wycinka murów dawnej zabudowy klasztornej, obecnie zajmowanej przez Ośrodek SzkolnoWychowawczy. Po zakończeniu całości prac wykonać dokumentację powykonawczą. Przed rozpoczęciem prac remontowych należy uzyskać stosowne pozwolenie i akceptację Powiatowego Konserwatora Zabytków. 14

15 _ 5. FOTOGRAFIE. Fot.4. Naroże płn.-wsch istotne w razie niesprawnej instalacji odprowadzającej wodę, dla pom.a,b,c. Fot.5. Korytarz (dawny krużganek) Ośrodka z widocznymi wejściami do pomieszczeń A,B i C. Fot.6 Korytarz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego otwarte wejścia do pom.b i C. 15

16 _ Fot.7,8 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pomieszczenie A, ściana połudn. i północna. Fot.9,10 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pomieszczenie B, tylna ściana półn. I wtórna ściana dzieląca pom.a i B; otwór okienny w ścianie wsch. pomiędzy pomieszczeniami B i C. 16

17 _ Fot.11,12 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pomieszczenie C, ściana wsch. z otworem okiennym do pom.b, ściana południowa z otworem okiennym na korytarz, w narożu widoczna wilgotnościowa destrukcja tynku zainfekowanego grzybem pleśniowym. Fot.1 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pomieszczenie C, zachowana oryginalna posadzka ceglana. Fot.14 Pomieszczenie C pomiary zawilgocenia ścian. 17

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

izolacje 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy

izolacje 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy 98 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy Dr inż. Jan Radoń Katedra Budownictwa Wiejskiego, AR w Krakowie Zalety zastosowania paroizolacji wspierających

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

Histolith. Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol

Histolith. Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol Histolith Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol Spis treści Wstęp 3 Historia firmy Caparol 4 Farby mineralne 5 Farby wapienne 12 Program materiałów wapiennych Histolith 14

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02

Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Rozborski Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland BEZPOŚREDNIA OCENA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 944 Wstęp Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem ułatwiającym wybór malarskiego

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Jacek Sawicki Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Analiza opracowania: Dachy płaskie. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną wytyczne

Bardziej szczegółowo