Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (tekst jednolity wg stanu na r.)

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (tekst jednolity wg stanu na r.)"

Transkrypt

1 Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (tekst jednolity wg stanu na r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Definicje i skróty W niniejszym Statucie użyto następujących definicji i określeń skrótowych: Aktywa Funduszu mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, inne środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne, nieposiadające formy dokumentu, będące certyfikatami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy o FI. 3. Depozyty depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, będące przedmiotem umów zawartych przez Fundusz Wartość Aktywów Netto (WAN) Wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o kwotę zobowiązań Funduszu w Dniu Wyceny Dzień Wyceny - dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala się następujące wartości: Wartość Aktywów Netto oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI) Wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych istniejących w danym Dniu Wyceny Statut Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo Towarzystwo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM Spółka Akcyjna, podmiot określony w art Depozytariusz Bank Millennium S.A., podmiot określony w art Sąd Rejestrowy Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący Rejestr Funduszy Inwestycyjnych Komisja Komisja Nadzoru Finansowego Strona internetowa Towarzystwa strona internetowa Aktywny Rynek rynek spełniający łącznie następujące kryteria: ) instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, ) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ) ceny są podawane do publicznej wiadomości Instrumenty Rynku Pieniężnego papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż 397 dni, których wartość może być ustalona w każdym czasie, i co do których istnieją popyt i podaż umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego Warunki Emisji dokument określający szczegółowe warunki emisji przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnik Funduszu, Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wskazana w Ewidencji jako posiadacz co najmniej jednego Certyfikatu Ewidencja wykaz informacji o Uczestnikach Funduszu, zawierający dane identyfikujące Uczestników oraz dane o posiadanych przez Uczestników Certyfikatach, prowadzony przez Towarzystwo Fundusz - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BDM Obligo, emitujący wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, tj. fundusz nie będący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy o FI Dłużne Papiery Wartościowe rozumie się przez to obligacje, bony skarbowe, listy zastawne i certyfikaty depozytowe, a także inne zbywalne Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie prawa polskiego lub obcego Instrumenty Pochodne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych

2 21. Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji miedzy stronami Papiery Wartościowe rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), z wyłączeniem Instrumentów Pochodnych Krótka Sprzedaż technika inwestycyjna opisana w Art.107 ust. 1 pkt 2 Ustawy o FI Zgromadzenie Inwestorów, Zgromadzenie organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w Statucie Dzień Wykupu rozumie się przez to dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Rejestracja Funduszu - wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Ustawa o FI ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 146, poz z późn. zm.) Art. 2. Nazwa, rodzaj Funduszu i podstawy prawne Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BDM Obligo Fundusz może używać nazwy w skróconym brzmieniu FIZ BDM Obligo Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą Rejestracji Funduszu. Do dnia Rejestracji Funduszu, Towarzystwo dokonuje czynności prawnych mających na celu utworzenie Funduszu we własnym imieniu i na własny rachunek Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach Ustawy o FI oraz w niniejszym Statucie Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe określone w niniejszym Statucie Art. 3. Czas trwania Fundusz został utworzony na czas nieograniczony Rozdział 2. Organy Funduszu i Depozytariusz Art. 4. Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo oraz Zgromadzenie Inwestorów Art. 5. Towarzystwo Fundusz został utworzony przez Towarzystwo działające pod firmą Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM Spółka Akcyjna. Towarzystwo używa również firmy w skróconym brzmieniu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. oraz TFI BDM S.A Towarzystwo ma siedzibę w Bielsku-Białej pod adresem: ul. Stojałowskiego 27, Bielsko- Biała Towarzystwo zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób określony w Statucie Towarzystwa Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników Funduszu zgodnie z postanowieniami Ustawy o FI oraz niniejszego Statutu Art. 6. Zgromadzenie Inwestorów W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów, którego kompetencje określone zostały w niniejszym Statucie Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na Stronie internetowej Towarzystwa co najmniej na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów, lub wysłane w tym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wszyscy Uczestnicy Funduszu uprzednio wyrazili na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który ogłoszenie powinno być wysłane Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu

3 5. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub elektronicznej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo Towarzystwo blokuje w Ewidencji Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika, który zgłosił w trybie określonym w ust. 5 i 6 zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 5 i 6, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Zarządowi Towarzystwa Jeżeli Zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 8, Sąd Rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z tym żądaniem do zwołania Zgromadzenia na koszt Towarzystwa Zgromadzenia Inwestorów odbywają się w terminach wynikających z ogłoszeń dokonywanych przez Zarząd Towarzystwa w trybie określonym w ust Towarzystwo zobowiązane jest zwołać w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy Art. 7. Tryb działania Zgromadzenia Inwestorów Uczestnik Funduszu wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności Jeżeli przepisy Ustawy o FI lub Statutu nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim Certyfikatów Inwestycyjnych Uchwały Zgromadzenia Inwestorów podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że Ustawa o FI wymaga innej większości W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Uchwały Zgromadzenia Inwestorów są protokołowane przez pracownika Towarzystwa. Dla ich ważności nie jest wymagana forma aktu notarialnego Uczestnik Zgromadzenia Inwestorów jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w związku z uczestnictwem w Zgromadzeniu Inwestorów, z wyjątkiem informacji na ujawnienie których zezwalają przepisy prawa Art. 8. Uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów Zgromadzenie Inwestorów wyraża zgodę na: ) zmianę depozytariusza, ) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych, ) emisję obligacji, ) zmianę Statutu Funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy o FI, ) zmianę statutu Funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, ) przekształcenie Certyfikatów Inwestycyjnych na certyfikaty na okaziciela Zgromadzenie Inwestorów: ) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe Funduszu, ) może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Funduszu zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy o FI Decyzja inwestycyjna dotycząca aktywów Funduszu, niezależnie od jej wartości nie wymaga dla swojej ważności zgody zgromadzenia inwestorów Art. 9. Depozytariusz Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie Rejestru Aktywów jest Bank Millennium S.A

4 2. Bank, o którym mowa w ust. 1, ma siedzibę w Warszawie pod adresem: ul. Stanisława Żaryna 2A, Warszawa Depozytariusz wypełnia obowiązki przewidziane w Ustawie o FI oraz w odrębnej umowie o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu zawartej przez Depozytariusza z Funduszem Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa, w interesie Uczestników Funduszu Rozdział 3. Certyfikaty Inwestycyjne Art. 10. Postanowienia ogólne Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne Certyfikaty Inwestycyjne są emitowanymi w serii papierami wartościowymi imiennymi, reprezentującymi prawa Uczestników Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne są niepodzielne Certyfikaty Inwestycyjne nie mają formy dokumentu Certyfikaty Inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Ustawie o FI Określone w niniejszym Rozdziale Statutu zasady przyjmowania zapisów, dokonywania wpłat oraz przydziału lub nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych są jednolite dla wszystkich emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz może przeprowadzać jednocześnie więcej niż jedną emisję Certyfikatów Inwestycyjnych. 8. Wpłaty do Funduszu są zbierane w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej i kolejnych emisji Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wydane Uczestnikowi, który nie opłacił w całości ceny emisyjnej Certyfikatu Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu Art. 11. Pierwsza Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne wpłat do Funduszu w łącznej wysokości nie niższej niż ,00 (dwieście tysięcy) złotych W ramach pierwszej emisji będą emitowane Certyfikaty Inwestycyjne serii Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 1 będzie nie mniej niż 200 (dwieście) i nie więcej niż (pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 1 łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (dwieście tysięcy) złotych oraz wyższa niż ,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii 1 będzie równa 1000,00 (tysiąc) złotych Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia pierwszej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1 będą określały jej Warunki Emisji Art. 12. Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych Po Rejestracji Funduszu zostaną przeprowadzone kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych W ramach drugiej i następnych emisji będą emitowane kolejne serie Certyfikatów oznaczone kolejnymi numerami poczynając od numeru 2 do 100, z zastrzeżeniem ust Przedmiotem drugiej i kolejnych emisji będzie od 200 (dwustu) do (pięćdziesięciu tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. 3a. Minimalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej emisji konieczna do jej dojścia do skutku jest równa iloczynowi minimalnej liczby Certyfikatów oferowanej w danej emisji oraz WANCI wyliczonego na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji. 3b. Maksymalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej emisji jest równa iloczynowi maksymalnej liczby Certyfikatów oferowanej w danej emisji oraz WANCI wyliczonego na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji. 3c. Wpłat na Certyfikaty drugiej i każdej kolejnej emisji można dokonywać w formie pieniężnej lub papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem iż możliwość wpłaty papierami wartościowymi z określeniem ich rodzaju lub innych cech je indywidualizujących nastąpi w przypadku każdej emisji w Warunkach Emisji Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych będą określały Warunki Emisji danej serii

5 5. Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego danej serii zostanie podana do wiadomości w Warunkach Emisji Certyfikatów inwestycyjnych tej serii Zaprzestaje się przeprowadzania kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, jeśli Aktywa Funduszu przekraczają zł (jeden miliard złotych) Art. 13. Podmioty uprawnione do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw we własnym imieniu), które otrzymały Imienną Propozycję Nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych Zapis, który zostanie złożony przez podmiot inny niż ten, do którego wystosowana została Imienna Propozycja Nabycia nie zostanie przyjęty Imienna Propozycja Nabycia, o której mowa w ust. 1, nie może być wystosowana do więcej niż 99 osób oraz nie może być wystosowana przy wykorzystaniu środków masowego przekazu Art. 14. Termin i zasady dokonywania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Terminy rozpoczęcia i zakończenia zapisów Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii każdorazowo określi Towarzystwo w Warunkach Emisji danej serii, z tym że okres przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne może zakończyć się z chwilą przyjęcia ważnych zapisów na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji może rozpocząć się niezależnie od zakończenia poprzedniej emisji Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne są przyjmowane na zasadach wskazanych w Ustawie o FI Podmiot zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne winien złożyć w miejscu dokonywania zapisu wypełniony formularz zapisu zawierający w szczególności oświadczenie tego podmiotu, w którym stwierdza on, że: ) zapoznał się z treścią Warunków Emisji oraz zaakceptował treść Statutu, ) zobowiązuje się do dokonania wpłaty z tytułu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne na odpowiedni rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Depozytariusza, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, a w przypadku dokonania wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne innymi niż zdematerializowane papierami wartościowymi, zobowiązuje się do zawarcia, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, umowy przenoszącej prawa z tych papierów wartościowych na Fundusz oraz składa u Depozytariusza kopię tej umowy, a także te papiery; jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, ponosi podmiot zapisujący się W przypadku złożenia zapisu na większą niż maksymalną liczbę Certyfikatów dla danej emisji, określoną w art , zapis taki jest traktowany jak zapis na maksymalną liczbę Certyfikatów dla danej emisji Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne nie może obejmować mniej niż minimalną liczbę Certyfikatów wskazaną w Warunkach Emisji Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne wiąże podmiot zapisujący się od dnia złożenia zapisu. Podmiot, który złożył zapis na Certyfikaty Inwestycyjne przestaje być związany zapisem w sytuacji gdy: ) ogłoszono niedojście emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do skutku w wyniku niezłożenia w okresie przyjmowania zapisów ważnych zapisów na odpowiednią liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, ) postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne jedynie w przypadku pierwszej emisji Certyfikatów Do złożenia ważnego zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 7 oraz Art. 16 i Art.17 oraz Warunkach Emisji Zapisy złożone przez jednego inwestora będą traktowane jako jeden zapis, przy czym w przypadku nieważności jednego ze złożonych zapisów lub nieopłacenia go, pozostałe zapisy złożone przez jednego Inwestora zachowują ważność

6 Art. 15. Pełnomocnictwo Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane osobiście przez podmiot nabywający Certyfikaty Inwestycyjne lub przez pełnomocnika. Do czynności tych należy w szczególności: ) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, ) odbiór potwierdzenia dokonania wpłaty na Certyfikaty, ) odbiór zaświadczenia o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników Funduszu, ) wydanie dyspozycji określającej formę zwrotu środków pieniężnych O ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika inaczej, Uczestnik ma prawo ustanowić ponadto pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu Pełnomocnictwo może mieć formę pełnomocnictwa: ) ogólnego do wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w takim samym zakresie jak mocodawca, ) rodzajowego do czynności określonego rodzaju, ) szczególnego do czynności określonych w treści pełnomocnictwa Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie bądź złożonym w obecności lub potwierdzonym przez pracownika Towarzystwa, pełnomocnika Towarzystwa lub przez pracownika podmiotu pośredniczącego w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Pełnomocnik przekazuje Towarzystwu pełnomocnictwo w momencie dokonywania pierwszej czynności do której został umocowany Pełnomocnictwo musi zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika i mocodawcy: ) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego lub paszportu, ) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, adres, REGON oraz nr KRS; do pełnomocnictwa załącza się odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku spółek cywilnych - umowę spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla podmiotów prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W tym przypadku należy przedstawić oryginał umowy o zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz oryginał pełnomocnictwa do zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski Art. 16. Płatność za Certyfikaty Inwestycyjne Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne powinien zostać opłacony najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem ust Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego powiększonemu o kwotę opłaty manipulacyjnej, obliczonej zgodnie z art Zapłata za Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić poprzez wniesienie papierów wartościowych, z zastrzeżeniem ust Zapłata za Certyfikaty Inwestycyjne jednej emisji może być dokonana jednocześnie wkładem pieniężnym i papierami wartościowymi Szczegółowy wykaz papierów wartościowych, w których będzie można dokonać zapłaty za Certyfikaty zostanie każdorazowo ustalony przez Towarzystwo w Warunkach Emisji Wszelkie koszty związane z dokonaniem wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne papierami wartościowymi ponosi podmiot zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne Za termin dokonania wpłaty do Funduszu przyjmuje się: ) dzień wpływu pełnej kwoty środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w Warunkach Emisji,

7 2) dzień przeniesienia na podstawie odrębnej umowy praw z innych niż zdematerializowane papierów wartościowych stanowiących przedmiot wpłaty na Fundusz lub Towarzystwo, jeśli to przeniesienie następuje przed dniem Rejestracji Funduszu, ) dzień, w którym zdematerializowane papiery wartościowe zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Funduszu wskazanym w Warunkach Emisji Towarzystwo może zastrzec w Warunkach Emisji, że zapłata ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego może nastąpić po upływie ostatniego dnia przyjmowania zapisów i w takim przypadku: ) wpłaty na Certyfikaty nieopłacone w całości powinny być dokonywane równomiernie na wszystkie Certyfikaty w ciągu 3 miesięcy od dnia ich wydania, ) Uczestnik jest obowiązany wnieść dopłatę na Certyfikaty nieopłacone w całości po otrzymaniu od Funduszu, listem poleconym, wezwania do dokonania wpłaty, z wyjątkiem sytuacji gdy otwarcie likwidacji Funduszu nastąpi przed dokonaniem wezwania, ) wezwanie o którym mowa w pkt 2) powyżej Towarzystwo przesyła ze skutkiem doręczenia przed upływem 3-miesięcznego okresu, o którym mowa w pkt 1), na adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w Ewidencji Uczestników, ) wezwanie, o którym mowa w pkt 2) powyżej powinno zawierać termin wpłaty nie krótszy niż 30 dni od momentu doręczenia oraz informację, że niedokonanie wpłaty w powyższym terminie spowoduje powstanie obowiązku zapłacenia odszkodowania w formie pieniężnej w wysokości różnicy pomiędzy bieżącą WANCI a ceną emisyjną Certyfikatu, ) jeżeli uczestnik w ciągu 2 miesięcy po upływie terminu określonego zgodnie z pkt 1) powyżej nie uczyni zadość wezwaniu, o którym mowa w pkt 2) Fundusz umarza nieopłacony w całości Certyfikat Inwestycyjny tego Uczestnika w najbliższym Dniu Wyceny i zwraca uczestnikowi różnicę między WANCI z dnia umorzenia Certyfikatu a sumą należności Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni Certyfikatu oraz odszkodowania, wyliczonego w sposób określony w pkt 4), w terminie do 6 miesięcy od dnia umorzenia, ) po upływie terminu wpłaty określonego w pkt 1) Uczestnik nie może wykonywać prawa głosu z nieopłaconych Certyfikatów Inwestycyjnych dopóki nie uczyni zadość wezwaniu o którym mowa w pkt. 2) tj. dopóki nie uiści zaległej wpłaty na Certyfikaty, ) Fundusz zawiadamia Uczestnika oraz jego poprzedników prawych, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do Ewidencji Uczestników o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych Certyfikatów, listem poleconym na adres wskazany w Ewidencji Uczestników, ) Zwrot kwoty, o której mowa w pkt. 5) następuje wyłącznie w formie pieniężnej Art. 17. Opłata manipulacyjna Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji w wysokości nie większej niż 2 % wartości złożonego zapisu Towarzystwo może obniżyć wysokość opłaty manipulacyjnej lub całkowicie zrezygnować z jej pobierania zarówno w stosunku do wszystkich jak i określonych podmiotów zapisujących się na Certyfikaty Inwestycyjne Opłata manipulacyjna nie jest uwzględniona w cenie emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego Opłata manipulacyjna powinna być wpłacona wkładem pieniężnym, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w ramach danej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych W przypadku wydania Certyfikatów Inwestycyjnych nie w pełni opłaconych Uczestnik Funduszu jest zobowiązany do wpłacania opłaty, o której mowa w ust. 1 wraz z wnoszonymi dopłatami na Certyfikaty Inwestycyjne, proporcjonalnie do ich wysokości, aż do jej zapłaty w pełnej wysokości określonej w imiennej propozycji nabycia certyfikatów nie większej jednak niż 2 % wartości złożonego zapisu Art. 18. Forma dokonywania wpłat do Funduszu Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać: ) wkładami pieniężnymi wyłącznie w walucie polskiej, przelewem na wskazany w Warunkach Emisji rachunek bankowy, lub ) zdematerializowanymi Dłużnymi Papierami Wartościowymi, wskazanymi każdorazowo w Warunkach Emisji, na rachunek papierów wartościowych Funduszu prowadzony przez Depozytariusza, wskazany w Warunkach Emisji, lub ) innymi niż zdematerializowane papierami wartościowymi, stanowiącymi jakikolwiek rodzaj Dłużnych Papierów Wartościowych, zgodnie z ust W przypadku wpłat do Funduszu dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne:

8 1) przenosi, w drodze umowy, której wzór stanowi załącznik do Warunków Emisji, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów na Fundusz (lub Towarzystwo, jeśli to przeniesienie następuje przed dniem Rejestracji Funduszu), oraz ) składa u Depozytariusza kopię umowy o której mowa w pkt 1, a w przypadku papierów wartościowych także te papiery. Jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, złożeniu u Depozytariusza podlega dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów Wnoszone papiery wartościowe będą wyceniane zgodnie z zasadami wyceny Aktywów Funduszu, określonymi w art Wartość wnoszonych papierów wartościowych ustalana będzie dwukrotnie w drodze wyceny tych papierów: ) w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 w przypadku innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, ) w dniu zapisania na rachunku papierów wartościowych Funduszu przypadku zdematerializowanych papierów wartościowych, ) w pierwszym dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Podmiotem dokonującym wyceny będzie Towarzystwo lub podmiot działający na zlecenie Towarzystwa, wskazany w Warunkach Emisji W przypadku, gdy wartość iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, jest wyższa niż łączna wartość wpłat dokonanych w papierach wartościowych, ustalona zgodnie z wyceną, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2, osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne jest zobowiązana do dopłaty w środkach pieniężnych kwoty niezbędnej do pełnego opłacenia złożonego zapisu w terminie nie późniejszym niż ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 8. W przeciwnym razie Towarzystwo dokona redukcji zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w oparciu o wycenę dokonaną zgodnie z ust. 4 pkt 3 tak aby wartość iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu nie była wyższa niż wartość wpłat dokonanych w papierach wartościowych W przypadku, gdy wartość iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu jest niższa niż łączna wartość dokonywanych wpłat wnoszonych w papierach wartościowych, osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne zobowiązana jest do niezwłocznej zmiany zapisu poprzez zwiększenie liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis. Brak zmiany zapisu poprzez zwiększenie liczby Certyfikatów, na które został złożony zapis skutkuje odstąpieniem przez Towarzystwo od umowy, o której mowa w ust. 2. Postanowienia zdania pierwszego nie mają zastosowania w przypadku, w którym zwiększenie liczby Certyfikatów na które składany jest zapis skutkowałoby zapisem na większą liczbę Certyfikatów niż maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, bowiem w takim przypadku umowa, o której mowa w ust. 2 jest zawierana i obejmować będzie taką wartość papierów wartościowych, aby został pokryty pierwotny zapis, a do rozliczenia nadwyżki wpłaty stosuje się postanowienia ust W przypadku, gdy wartość iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu jest niższa niż łączna wartość wpłat dokonanych w papierach wartościowych, ustalona zgodnie z drugą ich wyceną dokonywaną w myśl postanowień ust. 4 pkt 3 stosuje się następujące zasady: ) jeżeli nadpłata nie przekracza 10 % odpowiednio ceny emisyjnej lub wielokrotności ceny emisyjnej, zwrot następuje w środkach pieniężnych. W przeciwnym przypadku zastosowanie będzie miał pkt ) jeżeli nadpłata przekracza 10 % odpowiednio ceny emisyjnej lub wielokrotności ceny emisyjnej przyjmuje się, że zapis dotyczy największej całkowitej liczby Certyfikatów danej serii możliwej do objęcia, która może być nabyta na podstawie danej wpłaty. Towarzystwo przydziela osobie składającej zapis odpowiednio większą liczbę Certyfikatów, a pozostała część jest zwracana podmiotowi dokonującemu zapisu w formie przeniesienia własności papierów wartościowych oraz w formie pieniężnej, przy czym zwrot nadpłaty w formie pieniężnej nie może przekroczyć 10 % odpowiednio ceny emisyjnej lub wielokrotności ceny emisyjnej, ) w przypadku zapisu w odniesieniu do którego wniesiony został jeden instrument finansowy (papier wartościowy) i nadpłata przekracza 10% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych na które dokonano zapisu oraz ceny emisyjnej, a w wyniku zastosowania zasady, o której mowa w pkt 2) powyżej przekroczona będzie maksymalna wysokość wpłat określona Statutem oraz maksymalna liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo przydziela maksymalną liczbę certyfikatów, o ile pozostała wówczas napłata nie przekracza 8

9 10% iloczynu liczby przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych oraz ceny emisyjnej. W przeciwnym razie Towarzystwo zwraca ten instrument i nie przydziela Certyfikatów Do dnia przydziału Certyfikatów, wpłaty na Certyfikaty nie powiększają wartości Aktywów Funduszu Towarzystwo może odmówić przyjęcia na poczet wpłat wnoszonych papierów wartościowych w następujących przypadkach: ) jeżeli wszczęta została egzekucja w stosunku do spółki, której papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu, ) w stosunku do spółki, której papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu wszczęto postępowanie naprawcze lub prowadzone jest postępowanie układowe, ) spółka, której papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu złożyła wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowanie takie zostało wszczęte w stosunku do tej spółki, ) spółka, której papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu postawiona została w stan likwidacji, ) gdy przyjęcie zapisu skutkowałoby koniecznością ogłoszenia wezwania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ) stanowiłoby to naruszenie celu i polityki inwestycyjnej Funduszu, ) wnoszone papiery wartościowe są przedmiotem zastawu, są zablokowane, lub obciążone prawami osób trzecich, ) brak możliwości rzetelnej wyceny wnoszonych papierów wartościowych Odmowa Towarzystwa, o której mowa w ust. 9, następuje w formie pisemnej, niezwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie, nie później jednak niż w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty dokonania wyceny, o której mowa w ust. 4 pkt 3 lub stwierdzenia niemożliwości dokonania wyceny. Przydział Certyfikatów uważany jest za wyrażenie zgody przez Towarzystwo Jeżeli wpłata dokonywana jest przelewem powinien on zawierać adnotację: Wpłata na Certyfikaty FIZ BDM Obligo Zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne po opłaceniu w pełni Certyfikatów Inwestycyjnych otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat, które jest przekazywane na wskazany w formularzu zapisu adres korespondencyjny Do dnia rejestracji Funduszu, wpłaty do Funduszu są gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, lub rachunku papierów wartościowych Towarzystwa prowadzonym przez Depozytariusza. Przed rejestracją Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat, ani pożytkami z tych wpłat Art. 19. Forma dokonywania wpłat do Funduszu na Certyfikaty nie w pełni opłacone W przypadku zastrzeżenia w Warunkach Emisji możliwości wpłaty na Certyfikaty po upływie ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty, wpłata na Certyfikaty może zostać dokonana w formach określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 lub Wartość wpłat dokonanych po upływie ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty ustala się na dzień wpływu kwoty środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu lub dzień zapisania zdematerializowanych papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych Funduszu nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w art. 16 ust. 8 pkt 5) (Ostateczny termin wpłaty) Wyceny wpłat, o których mowa w ust. 1 w formie papierów wartościowych dokonuje się zgodnie z zasadami wyceny Aktywów Funduszu, określonymi w art W przypadku, gdy całkowita wysokość wpłat na nie w pełni opłacone Certyfikaty, w tym ustalona na podstawie wycen wpłat dokonanych zgodnie z ust. 2 przewyższa wartość iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu stosuje się następujące zasady: ) jeżeli nadpłata nie przekracza 10 % odpowiednio ceny emisyjnej, zwrot następuje w środkach pieniężnych, ) jeżeli nadpłata przekracza 10 % ceny emisyjnej zwrot następuje w formie przeniesienia własności papierów wartościowych i/lub w formie pieniężnej, przy czym zwrot nadpłaty w formie pieniężnej nie może przekroczyć 10 % ceny emisyjnej, ) w przypadku zapisu w odniesieniu do którego wniesiony został jeden instrument finansowy (papier wartościowy) i nadpłata przekracza 10% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych na które dokonano zapisu oraz ceny emisyjnej Towarzystwo zwraca ten instrument W przypadku, gdy całkowita wysokość wpłat na nie w pełni opłacone Certyfikaty, w tym ustalona na podstawie wycen wpłat dokonanych zgodnie z ust. 2 jest niższa niż wartość iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu oraz ceny emisyjnej, Certyfikaty podlegają 9

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 6 lutego 2012 r. Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS

STATUT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS STATUT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS Tekst jednolity wg stanu na 28 lutego 2013r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Art. 1. Definicje

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. Niniejszym, MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Conerga

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REZYDENT Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie statutu IB 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Vivante Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 30 listopada 2010 roku

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 30 listopada 2010 roku STATUT tekst jednolity według stanu na dzień 30 listopada 2010 roku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA OPPORTUNITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA OPPORTUNITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA OPPORTUNITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Eternity

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1.

STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1. STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o: DEFINICJE Artykuł 1. 1) Aktywach Funduszu lub Aktywach rozumie się

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 2/2006 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 10/01/2006

OG OSZENIE 2/2006 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 10/01/2006 OG OSZENIE 2/2006 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 10/01/2006 W dniu 10 stycznia 2006 r. Zarz¹d Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib¹ w Warszawie uchwali³ zmiany

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne ------------------------------------------------------------------ Art. 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r. TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od 03.01.2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz STATUT MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut INVESTOR Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 18 maja 2016 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Algorytmiczny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 maja 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Algorytmiczny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 maja 2016 roku Zmiana Statutu Investor Algorytmiczny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 maja 2016 roku 1 W Statucie Investor Algorytmiczny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Atlas Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych FIZ z dnia 27 stycznia 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych FIZ z dnia 27 stycznia 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych FIZ z dnia 27 stycznia 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 6 października 2009 roku

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 6 października 2009 roku STATUT tekst jednolity według stanu na dzień 6 października 2009 roku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS Spis treści Spis treści... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inwestycje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu

Tekst jednolity statutu Tekst jednolity statutu STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INRETURN Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku Akcjonariusz: imię i nazwisko / firma Akcjonariusza PESEL / KRS Akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

sporządzony dnia 22 grudnia 2016 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

sporządzony dnia 22 grudnia 2016 r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 22.12.2016 r. (Rep. A nr 14433/2016) sporządzony

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Selektywne. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Statut

Inwestycje Selektywne. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Statut Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

STATUT LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STATUT LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Sporządzony dnia 05 grudnia 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. Rep. A Nr 13749/2016

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji, zwany dalej w Statucie Funduszem. Fundusz może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Sporządzony dnia 05 grudnia 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Profit Absolute

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna Uchwała Nr 1 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Top Hedge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 20 stycznia 2017 roku

Zmiana Statutu Investor Top Hedge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 20 stycznia 2017 roku Zmiana Statutu Investor Top Hedge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 20 stycznia 2017 roku 1 W Statucie Investor Top Hedge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R.

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Exclusive Booster 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Exclusive Booster 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Exclusive Booster 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. art. 2 Statutu pkt 22 Partycypacja 2, P², zostanie wskazana w Propozycji nabycia

Bardziej szczegółowo

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu obejmujące

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji, zwany dalej w Statucie Funduszem. Fundusz może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów.

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zwany dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo