Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)"

Transkrypt

1 Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Definicje i skróty W niniejszym Statucie użyto następujących definicji i określeń skrótowych: Aktywa Funduszu mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, inne środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne, nieposiadające formy dokumentu, będące certyfikatami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy o FI. 3. Depozyty depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, będące przedmiotem umów zawartych przez Fundusz Wartość Aktywów Netto (WAN) Wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o kwotę zobowiązań Funduszu w Dniu Wyceny Dzień Wyceny - dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala się następujące wartości: Wartość Aktywów Netto oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI) Wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych istniejących w danym Dniu Wyceny Statut Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo Towarzystwo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM Spółka Akcyjna, podmiot określony w art Depozytariusz Bank Millennium S.A., podmiot określony w art Sąd Rejestrowy Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący Rejestr Funduszy Inwestycyjnych Komisja Komisja Nadzoru Finansowego Strona internetowa Towarzystwa strona internetowa Aktywny Rynek rynek spełniający łącznie następujące kryteria: ) instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, ) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ) ceny są podawane do publicznej wiadomości Instrumenty Rynku Pieniężnego papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż 397 dni, których wartość może być ustalona w każdym czasie, i co do których istnieją popyt i podaż umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego Warunki Emisji dokument określający szczegółowe warunki emisji przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnik Funduszu, Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wskazana w Ewidencji jako posiadacz co najmniej jednego Certyfikatu Ewidencja wykaz informacji o Uczestnikach Funduszu, zawierający dane identyfikujące Uczestników oraz dane o posiadanych przez Uczestników Certyfikatach, prowadzony przez Towarzystwo Fundusz - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BDM Obligo, emitujący wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, tj. fundusz nie będący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy o FI Dłużne Papiery Wartościowe rozumie się przez to obligacje, bony skarbowe, listy zastawne i certyfikaty depozytowe, a także inne zbywalne Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie prawa polskiego lub obcego Instrumenty Pochodne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz inne prawa majątkowe, których

2 2 cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji miedzy stronami Papiery Wartościowe rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), z wyłączeniem Instrumentów Pochodnych Krótka Sprzedaż technika inwestycyjna opisana w Art.107 ust. 1 pkt 2 Ustawy o FI Zgromadzenie Inwestorów, Zgromadzenie organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w Statucie Dzień Wykupu rozumie się przez to dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Rejestracja Funduszu - wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Ustawa o FI ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 146, poz z późn. zm.) Art. 2. Nazwa, rodzaj Funduszu i podstawy prawne Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BDM Obligo Fundusz może używać nazwy w skróconym brzmieniu FIZ BDM Obligo Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą Rejestracji Funduszu. Do dnia Rejestracji Funduszu, Towarzystwo dokonuje czynności prawnych mających na celu utworzenie Funduszu we własnym imieniu i na własny rachunek Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach Ustawy o FI oraz w niniejszym Statucie Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe określone w niniejszym Statucie Art. 3. Czas trwania Fundusz został utworzony na czas nieograniczony Rozdział 2. Organy Funduszu i Depozytariusz Art. 4. Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo oraz Zgromadzenie Inwestorów Art. 5. Towarzystwo Fundusz został utworzony przez Towarzystwo działające pod firmą Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM Spółka Akcyjna. Towarzystwo używa również firmy w skróconym brzmieniu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. oraz TFI BDM S.A Towarzystwo ma siedzibę w Bielsku-Białej pod adresem: ul. Stojałowskiego 27, Bielsko- Biała Towarzystwo zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób określony w Statucie Towarzystwa Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników Funduszu zgodnie z postanowieniami Ustawy o FI oraz niniejszego Statutu Art. 6. Zgromadzenie Inwestorów W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów, którego kompetencje określone zostały w niniejszym Statucie Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na Stronie internetowej Towarzystwa co najmniej na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów, lub wysłane w tym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wszyscy Uczestnicy Funduszu uprzednio wyrazili na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który ogłoszenie powinno być wysłane Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad

3 3 4. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub elektronicznej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo Towarzystwo blokuje w Ewidencji Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika, który zgłosił w trybie określonym w ust. 5 i 6 zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 5 i 6, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Zarządowi Towarzystwa Jeżeli Zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 8, Sąd Rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z tym żądaniem do zwołania Zgromadzenia na koszt Towarzystwa Zgromadzenia Inwestorów odbywają się w terminach wynikających z ogłoszeń dokonywanych przez Zarząd Towarzystwa w trybie określonym w ust Towarzystwo zobowiązane jest zwołać w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy Art. 7. Tryb działania Zgromadzenia Inwestorów Uczestnik Funduszu wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności Jeżeli przepisy Ustawy o FI lub Statutu nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim Certyfikatów Inwestycyjnych Uchwały Zgromadzenia Inwestorów podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że Ustawa o FI wymaga innej większości W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Uchwały Zgromadzenia Inwestorów są protokołowane przez pracownika Towarzystwa. Dla ich ważności nie jest wymagana forma aktu notarialnego Uczestnik Zgromadzenia Inwestorów jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w związku z uczestnictwem w Zgromadzeniu Inwestorów, z wyjątkiem informacji na ujawnienie których zezwalają przepisy prawa Art. 8. Uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów Zgromadzenie Inwestorów wyraża zgodę na: ) zmianę depozytariusza, ) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych, ) emisję obligacji, ) zmianę Statutu Funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy o FI, ) zmianę statutu Funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, ) przekształcenie Certyfikatów Inwestycyjnych na certyfikaty na okaziciela Zgromadzenie Inwestorów: ) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe Funduszu, ) może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Funduszu zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy o FI Decyzja inwestycyjna dotycząca aktywów Funduszu, niezależnie od jej wartości nie wymaga dla swojej ważności zgody zgromadzenia inwestorów

4 4 Art. 9. Depozytariusz Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie Rejestru Aktywów jest Bank Millennium S.A Bank, o którym mowa w ust. 1, ma siedzibę w Warszawie pod adresem: ul. Stanisława Żaryna 2A, Warszawa Depozytariusz wypełnia obowiązki przewidziane w Ustawie o FI oraz w odrębnej umowie o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu zawartej przez Depozytariusza z Funduszem Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa, w interesie Uczestników Funduszu Rozdział 3. Certyfikaty Inwestycyjne Art. 10. Postanowienia ogólne Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne Certyfikaty Inwestycyjne są emitowanymi w serii papierami wartościowymi imiennymi, reprezentującymi prawa Uczestników Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne są niepodzielne Certyfikaty Inwestycyjne nie mają formy dokumentu Certyfikaty Inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Ustawie o FI Określone w niniejszym Rozdziale Statutu zasady przyjmowania zapisów, dokonywania wpłat oraz przydziału lub nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych są jednolite dla wszystkich emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz może przeprowadzać jednocześnie więcej niż jedną emisję Certyfikatów Inwestycyjnych. 8. Wpłaty do Funduszu są zbierane w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej i kolejnych emisji Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wydane Uczestnikowi, który nie opłacił w całości ceny emisyjnej Certyfikatu Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu Art. 11. Pierwsza Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne wpłat do Funduszu w łącznej wysokości nie niższej niż ,00 (dwieście tysięcy) złotych W ramach pierwszej emisji będą emitowane Certyfikaty Inwestycyjne serii Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 1 będzie nie mniej niż 200 (dwieście) i nie więcej niż (pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 1 łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (dwieście tysięcy) złotych oraz wyższa niż ,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii 1 będzie równa 1000,00 (tysiąc) złotych Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia pierwszej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1 będą określały jej Warunki Emisji Art. 12. Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych Po Rejestracji Funduszu zostaną przeprowadzone kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych W ramach drugiej i następnych emisji będą emitowane kolejne serie Certyfikatów oznaczone kolejnymi numerami poczynając od numeru 2 do 100, z zastrzeżeniem ust Przedmiotem drugiej i kolejnych emisji będzie od 200 (dwustu) do (pięćdziesięciu tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych będą określały Warunki Emisji danej serii Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego danej serii zostanie podana do wiadomości w Warunkach Emisji Certyfikatów inwestycyjnych tej serii Zaprzestaje się przeprowadzania kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, jeśli Aktywa Funduszu przekraczają zł (jeden miliard złotych) Art. 13. Podmioty uprawnione do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do

5 5 nabywania praw we własnym imieniu), które otrzymały Imienną Propozycję Nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych Zapis, który zostanie złożony przez podmiot inny niż ten, do którego wystosowana została Imienna Propozycja Nabycia nie zostanie przyjęty Imienna Propozycja Nabycia, o której mowa w ust. 1, nie może być wystosowana do więcej niż 99 osób oraz nie może być wystosowana przy wykorzystaniu środków masowego przekazu Art. 14. Termin i zasady dokonywania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Terminy rozpoczęcia i zakończenia zapisów Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii każdorazowo określi Towarzystwo w Warunkach Emisji danej serii, z tym że okres przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne może zakończyć się z chwilą przyjęcia ważnych zapisów na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji może rozpocząć się niezależnie od zakończenia poprzedniej emisji Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne są przyjmowane na zasadach wskazanych w Ustawie o FI Podmiot zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne winien złożyć w miejscu dokonywania zapisu wypełniony formularz zapisu zawierający w szczególności oświadczenie tego podmiotu, w którym stwierdza on, że: ) zapoznał się z treścią Warunków Emisji oraz zaakceptował treść Statutu, ) zobowiązuje się do dokonania wpłaty z tytułu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne na odpowiedni rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Depozytariusza, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, a w przypadku dokonania wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne innymi niż zdematerializowane papierami wartościowymi, zobowiązuje się do zawarcia, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, umowy przenoszącej prawa z tych papierów wartościowych na Fundusz oraz składa u Depozytariusza kopię tej umowy, a także te papiery; jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, ponosi podmiot zapisujący się W przypadku złożenia zapisu na większą niż maksymalną liczbę Certyfikatów dla danej emisji, określoną w art , zapis taki jest traktowany jak zapis na maksymalną liczbę Certyfikatów dla danej emisji Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne nie może obejmować mniej niż minimalną liczbę Certyfikatów wskazaną w Warunkach Emisji Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne wiąże podmiot zapisujący się od dnia złożenia zapisu. Podmiot, który złożył zapis na Certyfikaty Inwestycyjne przestaje być związany zapisem w sytuacji gdy: ) ogłoszono niedojście emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do skutku w wyniku niezłożenia w okresie przyjmowania zapisów ważnych zapisów na odpowiednią liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, ) postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne jedynie w przypadku pierwszej emisji Certyfikatów Do złożenia ważnego zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 7 oraz Art. 16 i Art.17 oraz Warunkach Emisji Zapisy złożone przez jednego inwestora będą traktowane jako jeden zapis, przy czym w przypadku nieważności jednego ze złożonych zapisów lub nieopłacenia go, pozostałe zapisy złożone przez jednego Inwestora zachowują ważność Art. 15. Pełnomocnictwo Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane osobiście przez podmiot nabywający Certyfikaty Inwestycyjne lub przez pełnomocnika. Do czynności tych należy w szczególności: ) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, ) odbiór potwierdzenia dokonania wpłaty na Certyfikaty, ) odbiór zaświadczenia o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników Funduszu, ) wydanie dyspozycji określającej formę zwrotu środków pieniężnych

6 6 2. O ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika inaczej, Uczestnik ma prawo ustanowić ponadto pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu Pełnomocnictwo może mieć formę pełnomocnictwa: ) ogólnego do wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w takim samym zakresie jak mocodawca, ) rodzajowego do czynności określonego rodzaju, ) szczególnego do czynności określonych w treści pełnomocnictwa Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie bądź złożonym w obecności lub potwierdzonym przez pracownika Towarzystwa, pełnomocnika Towarzystwa lub przez pracownika podmiotu pośredniczącego w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Pełnomocnik przekazuje Towarzystwu pełnomocnictwo w momencie dokonywania pierwszej czynności do której został umocowany Pełnomocnictwo musi zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika i mocodawcy: ) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego lub paszportu, ) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, adres, REGON oraz nr KRS; do pełnomocnictwa załącza się odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku spółek cywilnych - umowę spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla podmiotów prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W tym przypadku należy przedstawić oryginał umowy o zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz oryginał pełnomocnictwa do zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski Art. 16. Płatność za Certyfikaty Inwestycyjne Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne powinien zostać opłacony najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem ust Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego powiększonemu o kwotę opłaty manipulacyjnej, obliczonej zgodnie z art Zapłata za Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić poprzez wniesienie papierów wartościowych, z zastrzeżeniem ust Zapłata za Certyfikaty Inwestycyjne jednej emisji może być dokonana jednocześnie wkładem pieniężnym i papierami wartościowymi Szczegółowy wykaz papierów wartościowych, w których będzie można dokonać zapłaty za Certyfikaty zostanie każdorazowo ustalony przez Towarzystwo w Warunkach Emisji Wszelkie koszty związane z dokonaniem wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne papierami wartościowymi ponosi podmiot zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne Za termin dokonania wpłaty do Funduszu przyjmuje się: ) dzień wpływu pełnej kwoty środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w Warunkach Emisji, ) dzień przeniesienia na podstawie odrębnej umowy praw z innych niż zdematerializowane papierów wartościowych stanowiących przedmiot wpłaty na Fundusz lub Towarzystwo, jeśli to przeniesienie następuje przed dniem Rejestracji Funduszu, ) dzień, w którym zdematerializowane papiery wartościowe zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Funduszu wskazanym w Warunkach Emisji Towarzystwo może zastrzec w Warunkach Emisji, że zapłata ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego może nastąpić po upływie ostatniego dnia przyjmowania zapisów i w takim przypadku:

7 7 a) wpłaty na Certyfikaty nieopłacone w całości powinny być dokonywane równomiernie na wszystkie Certyfikaty w ciągu 3 miesięcy od dnia ich wydania, b) Uczestnik jest obowiązany wnieść dopłatę na Certyfikaty nieopłacone w całości po otrzymaniu od Funduszu, listem poleconym, wezwania do dokonania wpłaty, z wyjątkiem sytuacji gdy otwarcie likwidacji Funduszu nastąpi przed dokonaniem wezwania, c) wezwanie o którym mowa w pkt b) powyżej Towarzystwo przesyła ze skutkiem doręczenia przed upływem 3-miesięcznego okresu, o którym mowa w pkt a), na adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w Ewidencji Uczestników, d) wezwanie, o którym mowa w pkt b) powyżej powinno zawierać termin wpłaty nie krótszy niż 30 dni od momentu doręczenia oraz informację, że niedokonanie wpłaty w powyższym terminie spowoduje powstanie obowiązku zapłacenia odszkodowania w formie pieniężnej w wysokości różnicy pomiędzy bieżącą WANCI a ceną emisyjną Certyfikatu, e) jeżeli uczestnik w ciągu 2 miesięcy po upływie terminu określonego zgodnie z pkt a) powyżej nie uczyni zadość wezwaniu, o którym mowa w pkt b) Fundusz umarza nieopłacony w całości Certyfikat Inwestycyjny tego Uczestnika w najbliższym Dniu Wyceny i zwraca uczestnikowi różnicę między WANCI z dnia umorzenia Certyfikatu a sumą należności Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni Certyfikatu oraz odszkodowania, wyliczonego w sposób określony w pkt d), w terminie do 6 miesięcy od dnia umorzenia, ---- f) po upływie terminu wpłaty określonego w pkt a) Uczestnik nie może wykonywać prawa głosu z nieopłaconych Certyfikatów Inwestycyjnych dopóki nie uczyni zadość wezwaniu o którym mowa w pkt. b) tj. dopóki nie uiści zaległej wpłaty na Certyfikaty, g) Fundusz zawiadamia Uczestnika oraz jego poprzedników prawych, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do Ewidencji Uczestników o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych Certyfikatów, listem poleconym na adres wskazany w Ewidencji Uczestników, h) Zwrot kwoty, o której mowa w pkt. e) następuje wyłącznie w formie pieniężnej Art. 17. Opłata manipulacyjna Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji w wysokości nie większej niż 2 % wartości złożonego zapisu Towarzystwo może obniżyć wysokość opłaty manipulacyjnej lub całkowicie zrezygnować z jej pobierania zarówno w stosunku do wszystkich jak i określonych podmiotów zapisujących się na Certyfikaty Inwestycyjne Opłata manipulacyjna nie jest uwzględniona w cenie emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego Opłata manipulacyjna powinna być wpłacona wkładem pieniężnym, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w ramach danej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych W przypadku wydania Certyfikatów Inwestycyjnych nie w pełni opłaconych Uczestnik Funduszu jest zobowiązany do wpłacania opłaty, o której mowa w ust. 1 wraz z wnoszonymi dopłatami na Certyfikaty Inwestycyjne, proporcjonalnie do ich wysokości, aż do jej zapłaty w pełnej wysokości określonej w imiennej propozycji nabycia certyfikatów nie większej jednak niż 2 % wartości złożonego zapisu Art. 18. Forma dokonywania wpłat do Funduszu Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać: ) wkładami pieniężnymi wyłącznie w walucie polskiej, przelewem na wskazany w Warunkach Emisji rachunek bankowy, lub ) zdematerializowanymi Dłużnymi Papierami Wartościowymi, wskazanymi każdorazowo w Warunkach Emisji, na rachunek papierów wartościowych Funduszu prowadzony przez Depozytariusza, wskazany w Warunkach Emisji, lub ) innymi niż zdematerializowane papierami wartościowymi, stanowiącymi jakikolwiek rodzaj Dłużnych Papierów Wartościowych, zgodnie z ust W przypadku wpłat do Funduszu dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne: ) przenosi, w drodze umowy, której wzór stanowi załącznik do Warunków Emisji, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów na Fundusz (lub Towarzystwo, jeśli to przeniesienie następuje przed dniem Rejestracji Funduszu), oraz ) składa u Depozytariusza kopię umowy o której mowa w pkt 1, a w przypadku papierów wartościowych także te papiery. Jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, złożeniu u Depozytariusza podlega dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów

8 8 3. Wnoszone papiery wartościowe będą wyceniane zgodnie z zasadami wyceny Aktywów Funduszu, określonymi w art Wartość wnoszonych papierów wartościowych ustalana będzie dwukrotnie w drodze wyceny tych papierów: ) w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 w przypadku innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, ) w dniu zapisania na rachunku papierów wartościowych Funduszu przypadku zdematerializowanych papierów wartościowych, ) w pierwszym dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Podmiotem dokonującym wyceny będzie Towarzystwo lub podmiot działający na zlecenie Towarzystwa, wskazany w Warunkach Emisji W przypadku, gdy wartość iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, jest wyższa niż łączna wartość wpłat dokonanych w papierach wartościowych, ustalona zgodnie z wyceną, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2, osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne jest zobowiązana do dopłaty w środkach pieniężnych kwoty niezbędnej do pełnego opłacenia złożonego zapisu w terminie nie późniejszym niż ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 8. W przeciwnym razie Towarzystwo dokona redukcji zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w oparciu o wycenę dokonaną zgodnie z ust. 4 pkt 3 tak aby wartość iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu nie była wyższa niż wartość wpłat dokonanych w papierach wartościowych W przypadku, gdy wartość iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu jest niższa niż łączna wartość dokonywanych wpłat wnoszonych w papierach wartościowych, osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne zobowiązana jest do niezwłocznej zmiany zapisu poprzez zwiększenie liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis. Brak zmiany zapisu poprzez zwiększenie liczby Certyfikatów, na które został złożony zapis skutkuje odstąpieniem przez Towarzystwo od umowy, o której mowa w ust. 2. Postanowienia zdania pierwszego nie mają zastosowania w przypadku, w którym zwiększenie liczby Certyfikatów na które składany jest zapis skutkowałoby zapisem na większą liczbę Certyfikatów niż maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, bowiem w takim przypadku umowa, o której mowa w ust. 2 jest zawierana i obejmować będzie taką wartość papierów wartościowych, aby został pokryty pierwotny zapis, a do rozliczenia nadwyżki wpłaty stosuje się postanowienia ust W przypadku, gdy wartość iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu jest niższa niż łączna wartość wpłat dokonanych w papierach wartościowych, ustalona zgodnie z drugą ich wyceną dokonywaną w myśl postanowień ust. 4 pkt 3 stosuje się następujące zasady: ) jeżeli nadpłata nie przekracza 10 % odpowiednio ceny emisyjnej lub wielokrotności ceny emisyjnej, zwrot następuje w środkach pieniężnych. W przeciwnym przypadku zastosowanie będzie miał pkt ) jeżeli nadpłata przekracza 10 % odpowiednio ceny emisyjnej lub wielokrotności ceny emisyjnej przyjmuje się, że zapis dotyczy największej całkowitej liczby Certyfikatów danej serii możliwej do objęcia, która może być nabyta na podstawie danej wpłaty. Towarzystwo przydziela osobie składającej zapis odpowiednio większą liczbę Certyfikatów, a pozostała część jest zwracana podmiotowi dokonującemu zapisu w formie przeniesienia własności papierów wartościowych oraz w formie pieniężnej, przy czym zwrot nadpłaty w formie pieniężnej nie może przekroczyć 10 % odpowiednio ceny emisyjnej lub wielokrotności ceny emisyjnej, ) w przypadku zapisu w odniesieniu do którego wniesiony został jeden instrument finansowy (papier wartościowy) i nadpłata przekracza 10% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych na które dokonano zapisu oraz ceny emisyjnej, a w wyniku zastosowania zasady, o której mowa w pkt 2) powyżej przekroczona będzie maksymalna wysokość wpłat określona Statutem oraz maksymalna liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo przydziela maksymalną liczbę certyfikatów, o ile pozostała wówczas napłata nie przekracza 10% iloczynu liczby przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych oraz ceny emisyjnej. W przeciwnym razie Towarzystwo zwraca ten instrument i nie przydziela Certyfikatów Do dnia przydziału Certyfikatów, wpłaty na Certyfikaty nie powiększają wartości Aktywów Funduszu Towarzystwo może odmówić przyjęcia na poczet wpłat wnoszonych papierów wartościowych w następujących przypadkach:

9 9 1) jeżeli wszczęta została egzekucja w stosunku do spółki, której papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu, ) w stosunku do spółki, której papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu wszczęto postępowanie naprawcze lub prowadzone jest postępowanie układowe, ) spółka, której papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu złożyła wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowanie takie zostało wszczęte w stosunku do tej spółki, ) spółka, której papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu postawiona została w stan likwidacji, ) gdy przyjęcie zapisu skutkowałoby koniecznością ogłoszenia wezwania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ) stanowiłoby to naruszenie celu i polityki inwestycyjnej Funduszu, ) wnoszone papiery wartościowe są przedmiotem zastawu, są zablokowane, lub obciążone prawami osób trzecich, ) brak możliwości rzetelnej wyceny wnoszonych papierów wartościowych Odmowa Towarzystwa, o której mowa w ust. 9, następuje w formie pisemnej, niezwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie, nie później jednak niż w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty dokonania wyceny, o której mowa w ust. 4 pkt 3 lub stwierdzenia niemożliwości dokonania wyceny. Przydział Certyfikatów uważany jest za wyrażenie zgody przez Towarzystwo Jeżeli wpłata dokonywana jest przelewem powinien on zawierać adnotację: Wpłata na Certyfikaty FIZ BDM Obligo Zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne po opłaceniu w pełni Certyfikatów Inwestycyjnych otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat, które jest przekazywane na wskazany w formularzu zapisu adres korespondencyjny Do dnia rejestracji Funduszu, wpłaty do Funduszu są gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, lub rachunku papierów wartościowych Towarzystwa prowadzonym przez Depozytariusza. Przed rejestracją Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat, ani pożytkami z tych wpłat Forma dokonywania wpłat do Funduszu na Certyfikaty nie w pełni opłacone W przypadku zastrzeżenia w Warunkach Emisji możliwości wpłaty na Certyfikaty po upływie ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty, wpłata na Certyfikaty może zostać dokonana w formach określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 lub Wartość wpłat dokonanych po upływie ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty ustala się na dzień wpływu kwoty środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu lub dzień zapisania zdematerializowanych papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych Funduszu nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w art. 16 ust. 8 pkt e) (Ostateczny termin wpłaty) Wyceny wpłat, o których mowa w ust. 1 w formie papierów wartościowych dokonuje się zgodnie z zasadami wyceny Aktywów Funduszu, określonymi w art W przypadku, gdy całkowita wysokość wpłat na nie w pełni opłacone Certyfikaty, w tym ustalona na podstawie wycen wpłat dokonanych zgodnie z ust. 2 przewyższa wartość iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu stosuje się następujące zasady: ) jeżeli nadpłata nie przekracza 10 % odpowiednio ceny emisyjnej, zwrot następuje w środkach pieniężnych, ) jeżeli nadpłata przekracza 10 % ceny emisyjnej zwrot następuje w formie przeniesienia własności papierów wartościowych i/lub w formie pieniężnej, przy czym zwrot nadpłaty w formie pieniężnej nie może przekroczyć 10 % ceny emisyjnej, ) w przypadku zapisu w odniesieniu do którego wniesiony został jeden instrument finansowy (papier wartościowy) i nadpłata przekracza 10% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych na które dokonano zapisu oraz ceny emisyjnej Towarzystwo zwraca ten instrument W przypadku, gdy całkowita wysokość wpłat na nie w pełni opłacone Certyfikaty, w tym ustalona na podstawie wycen wpłat dokonanych zgodnie z ust. 2 jest niższa niż wartość iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu oraz ceny emisyjnej, Certyfikaty podlegają umorzeniu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt e i w takim przypadku zwrot wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne w wysokości ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 8 pkt e następuje w formie pieniężnej

10 10 Art. 20. Zasady przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych Przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych Towarzystwo dokona w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem postanowień art. 21 Statutu Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpi w oparciu o złożone ważne zapisy O przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych decyduje wyłącznie kolejność złożonych zapisów. Kolejność wpłat ustala się na podstawie księgowań w systemach służących do obsługi rachunków prowadzonych przez Depozytariusza oraz odpowiednich zapisów w książkach nadawczych Depozytariusza. W przypadku, gdy złożenie ważnego zapisu, którego wartość łącznie z dotychczas złożonymi ważnymi zapisami będzie powodować przekroczenie maksymalnej wysokości wpłat dla danej emisji, o których mowa w art , zapis ten podlega redukcji o odpowiednią liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, tak by łączna maksymalna wysokość wpłat nie przekraczała maksymalnej wysokości wpłat dla danej emisji. Fundusz zwraca niezwłocznie wpłaty o wartości w jakiej dokonano redukcji Certyfikatów Inwestycyjnych na rzecz podmiotu który złożył zapis objęty następnie redukcją Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych następuje poprzez wpisanie do Ewidencji Uczestników danych Uczestników i objętych przez nich Certyfikatów Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1 Towarzystwo złoży wniosek o Rejestrację Funduszu Art. 21. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych może być spowodowane: ) nieważnością zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w przypadku: a) niedokonania wpłaty lub dokonania niepełnej wpłaty w okresie przyjmowania zapisów w ramach danej emisji certyfikatów, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 8, b) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu, c) złożenia zapisu na mniejszą niż minimalna liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych wskazaną w Warunkach Emisji, d) nie złożeniem przez osobę fizyczną jednorazowego zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu ) niezebraniem w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne wpłat do Fundusz w minimalnej wysokości wymaganej do jego utworzenia, ) niezebraniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w minimalnej, określonej Statutem, wysokości dla danej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych W przypadku pierwszej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych przydział Certyfikatów Inwestycyjnych, staje się bezskuteczny z mocy prawa w przypadku niedojścia emisji do skutku spowodowanego uprawomocnieniem się postanowienia o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 zwrot wpłat z tytułu nieprzydzielenia Certyfikatów następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zapisów W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 zwrot wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami od tych wpłat naliczonymi przez Depozytariusza dokonywany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Odsetki będą naliczone od dnia dokonania wpłaty do Funduszu do dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2. Odsetki będą naliczone każdego dnia według stopy oprocentowania ustalonej z Depozytariuszem nie niższej niż stopa oprocentowania rachunków bieżących stosowana przez Depozytariusza Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy podmiotu, który dokonał zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne zgodnie z dyspozycją wskazaną przez ten podmiot w formularzu zapisu Zwrot wpłat wniesionych w formie papierów wartościowych nastąpi poprzez przeniesienie praw z tych papierów na podmiot, który dokonał zapisu Wszelkie koszty związane ze zwrotem wpłat z powodów wskazanych w ust. 1 pkt 1, ponosi podmiot zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne O dojściu lub nie dojściu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do skutku Towarzystwo poinformuje poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej Towarzystwa

11 11 Rozdział 4. Prawa i Ewidencja Uczestników Funduszu Art. 22. Prawa wynikające z Certyfikatu Inwestycyjnego Prawa z Certyfikatu Inwestycyjnego powstają z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji Uczestników i przysługują podmiotowi w niej wskazanemu jako posiadaczowi Certyfikatu Inwestycyjnego Możliwość zbywania lub zastawiania Certyfikatów przez Uczestnika na rzecz osób trzecich nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z niniejszego Statutu W związku z posiadaniem Certyfikatów Uczestnikowi przysługują: ) prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z postanowieniami art. 6-8 Statutu, ) prawo do przeniesienia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych, na zasadach określonych w ust. 4, ) prawo do ustanowienia zastawu na Certyfikatach Inwestycyjnych, ) prawo do otrzymania wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym, ) uprawnienia określone w niniejszym Statucie Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji Uczestników wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych. Wpis do Ewidencji Uczestników dokonywany jest przez Towarzystwo na żądanie nabywcy praw z Certyfikatów Inwestycyjnych niezwłocznie po okazaniu: ) umowy przenoszącej prawa z Certyfikatów Inwestycyjnych podpisanej w obecności pracownika Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub innej upoważnionej przez Towarzystwo osoby, w tym podmiotu współpracującego z Towarzystwem, albo poświadczonej notarialnie; ) dokumentu potwierdzającego przejście własności Certyfikatów Inwestycyjnych w przypadku, gdy własność Certyfikatów przeszła na nabywcę na podstawie innej czynności prawnej niż umowa lub w drodze sukcesji generalnej Wymogu określonego w ust. 4 pkt. 1) nie stosuje się w przypadku dokonania przeniesienia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych za pośrednictwem domu maklerskiego Uczestnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Funduszu Art. 23. Ewidencja Uczestników Ewidencję Uczestników prowadzi Towarzystwo. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej Ewidencja Uczestników zawiera w szczególności dane identyfikujące Uczestnika: ) imię (imiona) i nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku obywateli polskich), oraz numer dokumentu tożsamości osoby fizycznej, ) nazwę lub firmę, siedzibę, numer REGON, numer NIP, nr KRS osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz określenie sposobu reprezentacji wraz ze wskazaniem imion, nazwisk i numerów PESEL osób upoważnionych do reprezentacji, 3) rodzaj, serię i liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych poszczególnych serii posiadanych przez Uczestnika oraz liczbę głosów wynikających z tych Certyfikatów, ) datę każdego nabycia, liczbę i cenę (o ile jest znana) nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych poszczególnych serii, ) informację w jakiej wysokości Certyfikaty zostały opłacone oraz wysokość i datę każdej z wpłat na Certyfikaty nie opłacone w pełni, ) datę każdego zbycia, liczbę i cenę (o ile jest znana) zbytych Certyfikatów Inwestycyjnych poszczególnych serii, ) wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki mają być przekazywane środki z tytułu wykupu Certyfikatów, o którym mowa w art. 40, ) informacje o udzielonych pełnomocnictwach wraz ze wskazaniem danych pełnomocnika, ) informacje o dokonanej blokadzie Certyfikatów Inwestycyjnych, terminie, podstawie i warunkach blokady, ) informację o ustanowionym zastawie na Certyfikatach Na żądanie Uczestnika Towarzystwo wyda Uczestnikowi zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników Uczestnik zobowiązany jest poinformować Fundusz o wszelkich zmianach jego danych zawartych w Ewidencji Uczestników

12 12 5. Podpis pod oświadczeniem o zmianie, która nie wynika z dokumentów urzędowych, powinien być poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa Rozdział 5. Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna Art. 24. Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie wzrostu Wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu następuje poprzez lokowanie Aktywów Funduszu przede wszystkim w Dłużne Papiery Wartościowe Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust Art. 25. Zasady polityki inwestycyjnej Fundusz jest funduszem dłużnym inwestującym przede wszystkim w Dłużne Papiery Wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego denominowane w walucie polskiej Przejściowo w Aktywach Funduszu mogą znajdować się akcje oraz prawa wynikające z akcji, nabyte w jeden z poniższych sposobów: ) w wyniku wykonania praw z obligacji zamiennych na akcje, ) nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, ) nabyte w czasie obowiązywania wezwania, którego warunki przewidują odkupienie przez wzywającego wszystkich akcji od dotychczasowych akcjonariuszy Fundusz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu może udzielać pożyczek pieniężnych. 4. Fundusz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu oraz w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne oraz Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne Aktywa Funduszu, które nie będą ulokowane w kategorie lokat opisane w ustępach 1-4 zostaną zainwestowane w inne kategorie lokat przewidziane Ustawą o FI oraz postanowieniami Statutu Dobór lokat do portfela Funduszu następuje głównie w oparciu o maksymalizację stopy zwrotu przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta oraz akceptacji ryzyka zmniejszonej płynności lokat oraz ryzyka stóp procentowych Realizując politykę inwestycyjną Fundusz będzie przestrzegał określonych w Statucie oraz Ustawie o FI kryteriów doboru lokat, dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń Art. 26. Lokaty Funduszu Fundusz przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne przewidziane dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w Ustawie o FI Fundusz może lokować swoje Aktywa w: ) Papiery Wartościowe, ) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, ) waluty, ) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, ) Instrumenty Rynku Pieniężnego, pod warunkiem że są zbywalne Fundusz może lokować aktywa w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych Fundusz może lokować swoje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Statut funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania, której jednostki lub tytuły uczestnictwa maja być nabywane musi przewidywać inwestycję co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) wartości aktywów funduszu w instrumenty dłużne Fundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot Instrumenty Pochodne w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że: ) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu, ) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: a) kursów, cen lub wartości Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, posiadanych przez Fundusz albo Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, b) kursów walut związanych z lokatami Funduszu,

13 13 c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu, ) Instrumenty Pochodne są przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Japonii i Kanady w przypadku wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych ) Transakcje dotyczące Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych będą zawierane z bankami krajowymi, bankami zagranicznymi oraz instytucjami kredytowymi, dla których na dzień zawarcia transakcji został nadany rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym przez co najmniej jedna z następujących agencji ratingowych: Standard and Poor s, Moody s, Fitch, lub których kapitały własne wynoszą co najmniej ,00 zł (pięćset milionów złotych) lub równowartość w walucie obcej lub euro ) Bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych stanowią: Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, stopy procentowe, kursy walut, oraz indeksy będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Japonii i Kanady ) Dla celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu może wykorzystywać następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne: a) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, b) kontrakty terminowe na akcje, c) kontrakty terminowe na obligacje, d) kontrakty zamiany stopy procentowej (interest rate swap), e) kontrakty terminowe na stopę procentową (forward rate agrement), f) opcje na stopy procentowe (interest rate option), g) kontrakty terminowe na waluty (currency futures, currency forward), h) opcje na waluty (currency option), i) kontrakty zamiany walut (currency swap), j) kontrakty zamiany walut i stóp procentowych, k) kontrakty różnicy kursowej (contract for difference, CFD), l) kontrakty przenoszące ryzyko kredytowe (credit default swap) zabezpieczające zobowiązania z tytułu obligacji emitowanych przez Rzeczypospolita Polską i inne państwa należące do OECD Z inwestycjami Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne wiążą się następujące rodzaje ryzyk: ) ryzyko kontrahenta polegające na możliwości niewywiązania się stron umów z Funduszem ze swoich zobowiązań, ) ryzyko rynkowe - polegające na niekorzystnym zachowaniu się cen instrumentów finansowych stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych oraz samych Instrumentów Pochodnych, ) ryzyko niedopasowania polegające na zastosowaniu niewłaściwego Instrumentu Pochodnego dla instrumentów bazowych, ) ryzyko płynności polegające na braku możliwości zamknięcia w krótkim czasie otwartych pozycji w Instrumentach Pochodnych, bez wpływu na cenę tych instrumentów, lub wynikające z braku możliwości zamknięcia otwartych pozycji przed terminem wykonania instrumentów, ) ryzyko rozliczenia transakcji polegające na możliwości wystąpienia opóźnień lub trudności związanych z rozliczeniem transakcji na Instrumentach Pochodnych, ) ryzyko błędnej wyceny Instrumentów Pochodnych polegające na zastosowaniu niewłaściwego modelu wyceny Instrumentu Pochodnego Art. 27. Kryteria doboru lokat Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do lokat Funduszu, jest maksymalizacja stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta Proporcje między lokatami Aktywów Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów finansowych stanowiących przedmiot lokat Funduszu. Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w Aktywach Funduszu podejmowane będą przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do maksymalizacji stopy zwrotu Fundusz stosuje następujące kryteria doboru lokat: ) w przypadku Dłużnych Papierów Wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego:

14 14 a) oczekiwane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, b) oczekiwane zmiany kształtu krzywej dochodowości, c) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego, d) analizę sytuacji branży emitenta, e) analizę porównawczą emitentów, f) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski również wiarygodność kredytowa emitenta, - g) płynność ) dla wierzytelności: a) rodzaj wierzytelności, z uwzględnieniem tytułu z jakiego wierzytelność powstała, b) rodzaj wierzyciela i dłużnika, c) termin wymagalności, d) możliwość windykacji należności, rodzaj i poziom zabezpieczeń; ) dla Depozytów: a) oprocentowanie depozytów, b) wiarygodność banku lub instytucji kredytowej; ) dla Instrumentów Pochodnych w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: a) efektywność, pojmowana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego, b) adekwatność, pojmowana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną Funduszu, c) płynność, koszt nabycia, możliwość wykorzystania efektu dźwigni - w przypadku wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, d) możliwość zabezpieczenia lokat Funduszu odpowiadających instrumentom bazowym Instrumentów Pochodnych, pojmowana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów, cen lub wartości tych lokat Funduszu, ) dla akcji: a) oczekiwany wzrost wartości, b) oczekiwany względny wzrost wartości w porównaniu do innych podobnych instrumentów finansowych lub indeksów giełdowych, c) oczekiwany wzrost wyników finansowych emitenta, d) ryzyko działalności emitenta, e) spodziewana możliwość ich zbycia; f) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego, ) dla jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą: a) polityka inwestycyjna funduszu, b) historyczne stopy zwrotu funduszu, c) efektywność funduszu, d) stabilność wyników funduszu Art. 28. Zasady dywersyfikacji lokat i ograniczenia inwestycyjne Fundusz dokonuje lokat głównie w Dłużne Papiery Wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, które będą stanowiły nie mniej niż 50% wartości Aktywów Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem ust Akcje oraz prawa wynikające z akcji nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 % (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu Ograniczeń, o których mowa w ust. 2-3, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości Aktywów Funduszu Udział lokat denominowanych w walutach innych niż waluta polska nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu Waluta obca jednego państwa lub waluta EUR nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu

15 15 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucje wspólnego inwestowania nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości Aktywów Funduszu Certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu Zaangażowanie w Instrumenty Pochodne w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne rozumiane jako suma wartości instrumentów bazowych nie może stanowić więcej niż 150 % wartości Aktywów Funduszu Łączna wartość ryzyka kontrahenta rozumiana jako wartość niezrealizowanego zysku z transakcji Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi nie może przekroczyć 50 % wartości Aktywów Funduszu Ryzyko pojedynczego kontrahenta nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Funduszu Ryzyko kontrahenta z pojedynczej transakcji nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Funduszu Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu Fundusz stosuje ograniczenia określone w art. 107 ust. 2-6 Ustawy o FI Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym artykule są ważne. 18. Fundusz, w przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 16 zobowiązany jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w Ustawie o FI i niniejszym Statucie, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu Art. 29. Zaciąganie zobowiązań Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) Wartości Aktywów Netto w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem ust Fundusz może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15% (piętnaście procent) Wartości Aktywów Netto na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji. W takim przypadku łączna wartość zobowiązań wymienionych w ust. 1 oraz obligacji nie może przekraczać 75% (siedemdziesiąt pięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu liczonych na dzień zawarcia umowy pożyczki lub kredytu albo na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały w sprawie emisji obligacji Art. 30. Udzielanie pożyczek pieniężnych Łączna kwota pożyczek pieniężnych udzielonych przez Fundusz nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu Pożyczki są przeznaczone wyłącznie na cele ściśle związane z działalnością gospodarczą podmiotów będących pożyczkobiorcami Pożyczkobiorcą może być podmiot spełniający następujące kryteria: a. zdolności pożyczkobiorcy w zakresie zdolności do obsługi i spłaty zobowiązań są wystarczające, b. pożyczkobiorca zobowiąże się do wykorzystania pożyczki wyłącznie na określony w umowie pożyczki cel, c. pożyczkobiorca ustanowi na rzecz Funduszu co najmniej jedno z zabezpieczeń, o których mowa w ust Spłata pożyczki będzie następowała w ratach w środkach pieniężnych w terminie i na warunkach określonych w umowie pożyczki. Umowa pożyczki określi każdorazowo wysokość oprocentowania i warunki spłaty pożyczki, w szczególności: ) harmonogram spłat; ) wysokość rat lub sposób ich obliczenia; ) okres karencji w spłacie rat pożyczki; ) możliwość okresowego zawieszenia spłat Fundusz zobowiąże pożyczkobiorcę, w zależności od jego kondycji finansowej, do ustanowienia dla Funduszu zabezpieczenia lub kilku zabezpieczeń łącznie, w postaci:

16 16 1) środków pieniężnych, ) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, ) gwarancji bankowych, ) gwarancji ubezpieczeniowych, ) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 6) weksli in blanco, ) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, ) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej pożyczkobiorcy, ) hipoteki, ) poręczenia według prawa cywilnego, ) cesji wierzytelności, ) przewłaszczenia na zabezpieczenie praw majątkowych, które zgodnie ze Statutem mogą stanowić jedną z dopuszczalnych lokat Funduszu Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa Art. 31. Udzielanie Pożyczek Papierów Wartościowych i Krótka Sprzedaż Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek papierów wartościowych Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz Papierów Wartościowych i papierów wartościowych (stanowiących przedmiot lokat Funduszu) tego samego emitenta nie może przekroczyć limitów opisanych w Art. 27 Statutu Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów Rynku Pieniężnego. Łączna wartość Papierów Wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może być wyższa niż 50% wartości Aktywów Funduszu. Wartość Papierów Wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego jednego emitenta będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może być wyższa niż 20 % wartości Aktywów Funduszu Rozdział 6. Wycena Aktywów Art. 32. Wartość Aktywów Netto Funduszu Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem art Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniach Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale Dniem Wyceny jest: ) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu, ) każdy ostatni dzień kwartału kalendarzowego, ) dzień przypadający na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji, ) dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji, ) dzień otwarcia likwidacji Funduszu Art. 33. Lokaty notowane na Aktywnym Rynku Składniki lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyceniane są w sposób następujący: ) Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, wartość godziwą składników lokat Funduszu notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat z Aktywnego Rynku, z zastrzeżeniem, że gdy wycena składników lokat Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny

17 17 2) Jeżeli w Dniu Wyceny, Aktywny Rynek, na podstawie którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekty do wartości godziwej zgodnie z zasadami określonymi w art ) Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku Aktywów jest znacząc niski lub brak jest obrotu na danym składniku Aktywów wycenę danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs zamknięcia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekty do wartości godziwej zgodnie z zasadami określonymi w art W przypadku, gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w ust. 2, jest wolumen obrotu na danym składniku lokat. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu, Fundusz stosuje kolejne, możliwe do zastosowania kryterium: ) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub ) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub ) kolejność wprowadzenia do obrotu, lub ) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku Wyboru rynku głównego, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego W przypadku, gdy papier wartościowy jest wprowadzony do obrotu w momencie, który nie pozwala na dokonanie porównania w pełnym okresie miesięcznym, ustalenie rynku głównego następuje: ) w oparciu o powyższe kryteria dla poszczególnych rynków obrotu od dnia rozpoczęcia notowań do końca miesiąca kalendarzowego, ) w oparciu o powyższe kryteria dla poszczególnych rynków obrotu z dnia pierwszego notowania dla papieru, dla którego rozpoczyna się obrót na rynkach Ostatnie dostępne kursy, o których mowa w ust. 1, w dniu dokonywania wyceny Fundusz określa o godzinie 23:30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści czasu polskiego) Zgodnie z postanowieniami ust. 1-6 będą wyceniane notowane na Aktywnym Rynku lokaty Funduszu dokonywane w Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Pochodne, akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe Art. 34. Lokaty nienotowane na Aktywnym Rynku Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się z zastrzeżeniem art. 35, w następujący sposób, dla: ) akcji w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy uwzględnieniu każdej istotnej zmiany wartości godziwej, o której wiadomo Funduszowi, wynikającej z przeprowadzonej analizy rynkowej oraz finansowej spółki; ) warrantów subskrypcyjnych, praw poboru w oparciu o modele wyceny tych lokat przy zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku, przy czym w przypadku gdy akcje emitenta nie są notowane na Aktywnym Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 1, ) praw do akcji, praw do nowej emisji - w skorygowanej cenie nabycia z uwzględnieniem wartości prawa poboru z dnia jego wygaśnięcia niezbędnego do ich objęcia ) Dłużnych Papierów Wartościowych - według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem potencjalnych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych; ) jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą według aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, ogłoszonych przez fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania do godziny 23:30 (dwudziesta trzecia trzydzieści) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na wartość godziwą powstałych pomiędzy datą ogłoszenia a Dniem Wyceny, ) depozytów i pożyczek pieniężnych w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu

18 18 efektywnej stopy procentowej. W przypadku pożyczek, dla których oszacowano wysokie ryzyko nieściągalności tworzy się odpisy aktualizujące w ciężar kosztów Funduszu, ) wierzytelności w kwocie wymagalnej zapłaty (wartość nominalna powiększona o należne odsetki obliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) z zachowaniem ostrożności. W przypadku wierzytelności, dla których oszacowano wysokie ryzyko nieściągalności tworzy się odpisy aktualizujące w ciężar kosztów Funduszu, ) kontraktów terminowych - w wartości godziwej metoda określającą stan rozliczeń Funduszu i jego kontrahenta wynikających z warunków umownych z uwzględnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego, ) opcji w wartości godziwej z wykorzystaniem powszechnie stosowanych modeli wycen tych lokat przy zastosowaniu parametrów pochodzących z Aktywnego Rynku W przypadku przeszacowania składnika lokat Funduszu dotychczas wycenianego według wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia Modele wyceny, o których mowa w ust. 1, będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem Wycena będzie następowała zgodnie z wiarygodnie oszacowaną wartością godziwą, o której mowa w art Art. 35. Papiery wartościowe nabyte (zbyte) z przyrzeczeniem odkupu Papiery wartościowe nabyte przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej Art. 36. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych Aktywa oraz zobowiązania Funduszu denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku w walucie, w której są denominowane Aktywa oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w PLN, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty EUR, a jeżeli nie jest to możliwe do waluty USD Art. 37. Należności i zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych Należności z tytułu udzielonej pożyczki Papierów Wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych Papierów Wartościowych Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki Papierów Wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla tych Papierów Wartościowych Art. 38. Wiarygodnie oszacowana wartość godziwa Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez: ) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem; ) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z Aktywnego Rynku; ) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji; ) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje Aktywny Rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na Aktywnym Rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym

19 19 2. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem Rozdział 7. Wypłaty z Funduszu Art. 39. Dochody Funduszu Dochodami Funduszu są przychody z lokat netto Funduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu i nie są wypłacane Uczestnikom Funduszu Art. 40. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz dokonuje wykupu opłaconych w całości Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika wyłącznie na zasadach wskazanych w ust Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusz wykupuje Certyfikaty Inwestycyjne w każdy ostatni dzień danego półrocza kalendarzowego (Dzień wykupu), z zastrzeżeniem ust Fundusz ogłasza o najbliższym Dniu Wykupu zawiadamiając Uczestników przez ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa najpóźniej czternastego dnia przed upływem terminu do złożenia dyspozycji wykupu Pierwszy Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 (dwóch) lat od Rejestracji Funduszu Dyspozycję wykupu może zgłosić każdy Uczestnik najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wypada Dzień Wykupu. Dyspozycja wykupu złożona po tym terminie nie zostanie zrealizowana Dyspozycja wykupu powinna być złożona na formularzu, przedstawionym przez Fundusz, bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa, lub wysłana za pośrednictwem poczty listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Dyspozycja wykupu powinna wskazywać liczbę Certyfikatów do Wykupu W związku ze złożeniem przez Uczestnika Dyspozycji wykupu, Towarzystwo dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych, a następnie po dokonaniu Wykupu stosownego wpisu dotyczącego wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych Dyspozycja wykupu może zostać odwołana najpóźniej na 1 dzień przed Dniem Wykupu Wartość środków wypłacanych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jednorazowo nie może przekroczyć 10 proc. WAN (Kwota Wykupu) Fundusz wykupuje Certyfikaty Inwestycyjne do wysokości Kwoty Wykupu. Jeżeli wartość dokonanych prawidłowo dyspozycji wykupu przekracza Kwotę Wykupu Fundusz dokonuje proporcjonalnej redukcji ilości wykupywanych Certyfikatów tak, aby wartość wykupu nie przekraczała Kwoty Wykupu, oraz wykupowi podlegała całkowita liczba Certyfikatów. Ułamkowe części Certyfikatów nie podlegają wykupowi Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest WANCI według wyceny dokonanej w Dniu Wykupu Towarzystwo pobiera opłatę umorzeniową z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w następującej wysokości: ) do 5 proc. wartości umarzanych Certyfikatów Inwestycyjnych w przypadku posiadania przez Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych przez okres krótszy niż 6 miesięcy, ) do 3 proc. wartości umarzanych Certyfikatów Inwestycyjnych - w przypadku posiadania przez Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych przez okres przynajmniej 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku, ) do 1 proc. wartości umarzanych Certyfikatów Inwestycyjnych - w przypadku posiadania przez Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych przez okres powyżej 1 roku, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat, ) 0 proc. wartości umarzanych Certyfikatów Inwestycyjnych - w przypadku posiadania przez Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi przez okres powyżej 2 lat Okres posiadania Certyfikatów Inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 13, zgłoszonych przez Uczestnika do wykupu odpowiada okresowi od dnia zapisania tych Certyfikatów na rzecz Uczestnika w Ewidencji Uczestników do Dnia Wykupu, przed którym Uczestnik złożył Dyspozycję Wykupu Towarzystwo może zrezygnować z pobierania opłaty umorzeniowej, o której mowa w ust. 13, w całości lub w części, zarówno w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych Uczestników, którzy złożyli dyspozycję wykupu Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może

20 20 być pomniejszona o podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik i jest pomniejszana o opłatę o której mowa w ust Wypłata następuje niezwłocznie po Dniu Wykupu, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od Dnia Wykupu, na rachunek Uczestnika podany w Ewidencji lub formularzu wykupu, jeśli tak zaznaczy Uczestnik Informacja o dokonaniu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jest przekazywana Uczestnikom, którzy złożyli dyspozycję wykupu w terminie 3 dni od Dnia Wykupu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w terminie 7 dni listem poleconym. Łączna wartość i ilość umorzonych Certyfikatów Inwestycyjnych jest publikowana na stronie internetowej Towarzystwa Z chwilą wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz są one umarzane z mocy prawa, zgodnie z Ustawą Rozdział 8. Koszty Funduszu Art. 41. Koszty i wydatki Funduszu Fundusz pokrywa z Aktywów Funduszu następujące koszty oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością: ) wynagrodzenie Towarzystwa, ) wynagrodzenie Depozytariusza, określone na podstawie umowy z Depozytariuszem, z tytułu prowadzenia rejestru aktywów Funduszu oraz weryfikacji WAN i kontroli limitów inwestycyjnych, ) wydatki i koszty transakcyjne Funduszu, w tym koszty prowizji maklerskich i bankowych, prowizje i opłaty operacyjne naliczane przez Depozytariusza, banki, domy maklerskie, koszty prowizji bankowych związanych z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych Funduszu, ) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej, opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, ) koszty związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek, ) ujemne saldo różnic kursowych, powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności i zobowiązań w walutach obcych, ) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu, prowadzenia ewidencji transakcji zawieranych przez fundusz, wyceny aktywów, w tym koszty używanego w tym celu oprogramowania, ) koszty badania sprawozdań finansowych Funduszu, ) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzenia Inwestorów, ) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych o Funduszu (w tym ogłoszeń obligatoryjnych, Warunków Emisji), koszty korespondencji, ) koszty przeprowadzenia i obsługi kolejnych emisji Certyfikatów, ) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, ) opłaty i koszty notarialne, ) koszty usług podmiotów świadczących usługi doradcze, w tym doradztwo prawne, podatkowe i doradztwo dotyczące instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat funduszu oraz koszty korzystania z serwisów informacyjnych Koszty Funduszu związane z wynagrodzeniem Towarzystwa ponoszone będą przez Fundusz na zasadach i w granicach określonych w art. 42 Statutu Roczne koszty ujęte w ust. 1 pkt 2 i pkt 7-12 będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub zwracane Towarzystwu przez Fundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo) do następujących kwot: ) tytułem kosztów z ust. 1 pkt 2 do kwoty za weryfikację wyceny WAN i kontrolę limitów inwestycyjnych oraz do 0,035% średniorocznego WAN za prowadzenie rejestru aktywów, ) tytułem kosztów z ust. 1 pkt 7 - do kwoty zł, ) tytułem kosztów z ust. 1 pkt 8 - do kwoty zł, ) tytułem kosztów z ust. 1 pkt 9 - do kwoty zł, ) tytułem kosztów z ust. 1 pkt 10 - do kwoty zł, ) tytułem kosztów z ust. 1 pkt 11 - do kwoty zł, ) tytułem kosztów z ust. 1 pkt 12 - do kwoty zł, z tym, że jest to koszt jednorazowy ponoszony w przypadku likwidacji Funduszu, ) tytułem kosztów z ust. 1 pkt 14 do kwoty zł

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 6 października 2009 roku

STATUT. tekst jednolity według stanu na dzień 6 października 2009 roku STATUT tekst jednolity według stanu na dzień 6 października 2009 roku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS Spis treści Spis treści... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM III FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM III FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Selektywne. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Statut

Inwestycje Selektywne. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Statut Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu obejmujące

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu

Tekst jednolity statutu Tekst jednolity statutu STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INRETURN Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 12/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 02/02/2009

OGŁOSZENIE 12/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 02/02/2009 OGŁOSZENIE 12/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 02/02/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 12/2009

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012 R. Niniejszym, KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R.

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. KOREKTA OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU KGHM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 4 CZERWCA 2012R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28 kwietnia 2016 roku 1 W Statucie Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz)

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-03-12 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Statut. Investor Private Equity. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Aktywów Niepublicznych

Statut. Investor Private Equity. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Aktywów Niepublicznych Statut Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (tekst jednolity z dnia 8 sierpnia 2011 r.) Statut Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r.

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. 1 W Statucie Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Statut. Investor Central and Eastern Europe. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Statut. Investor Central and Eastern Europe. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Statut Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 29 maja 2009 r.) Statut Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Spis

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 grudnia 2016 r. (uwzględniający zmiany, które wejdą w życie w dniu 6 Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Statut Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Statut Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ II ORGANY FUNDUSZU... 5 ARTYKUŁ 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa, 02.06.2011 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a,

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku 01.12.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-23 Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Profit Absolute

Bardziej szczegółowo

Art 3. Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych:

Art 3. Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: STATUT TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, lub nazwą skróconą TOTAL FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i rodzaj Funduszu

1. Nazwa i rodzaj Funduszu STATUT PSF FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1. Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację PSF Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA

STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA STATUT SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego INMEDICA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INMEDICA (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -------------------------------------------------------- Artykuł 1 Nazwa Funduszu ----------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

STATUT ALLIANZ UNIWERSUM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ALLIANZ UNIWERSUM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ALLIANZ UNIWERSUM I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: Allianz Uniwersum I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

STATUT SOLUTION ONE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT SOLUTION ONE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 1. Nazwa i rodzaj Funduszu STATUT SOLUTION ONE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Solution One Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo