Tekst jednolity statutu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity statutu"

Transkrypt

1 Tekst jednolity statutu STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INRETURN Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InReturn (zwany dalej Funduszem ). Fundusz może używać skrótu nazwy SECUS FIZ InReturn. Fundusz może używać odpowiednika nazwy Funduszu w języku angielskim. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym, działającym na podstawie Ustawy oraz niniejszego Statutu. 3. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 4. Fundusz nabywa osobowość prawną z dniem wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 5. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. Artykuł 2 Definicje Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) Aktywach Funduszu oznacza to mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestnika, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw, 2) Aktywnym Rynku oznacza to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na tym rynku są jednorodne, b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, 3) Cenie Emisyjnej oznacza to cenę, po której Fundusz zbywa Certyfikaty, 4) Certyfikatach, Certyfikatach Inwestycyjnych 5) Depozytariuszu 6) Dniu Giełdowym 7) Dniu Wyceny 8) Dniu Wykupu oznacza to certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz, które nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy, oznacza to Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, - oznacza to dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, oznacza to każdy dzień, w którym dokonywana jest wycena Aktywów Funduszu, ustalenie Wartości Aktywów Netto oraz ustalenie Wartości Certyfikatu, - oznacza to każdorazowo Dzień Wyceny przypadający na ostatni Dzień Giełdowy każdego miesiąca kalendarzowego, 9) Ewidencji oznacza to ewidencję Uczestników prowadzoną w formie elektronicznej przez Towarzystwo, zawierającą w szczególności: a) dane identyfikujące Uczestnika, b) liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów należących do Uczestnika, c) wskazanie ograniczeń zbywalności Certyfikatu d) datę i czas zawarcia transakcji, e) numer rachunku bankowego, na który będą dokonywane środki z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, 10) Instrumentach Pochodnych oznacza to prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych, 11) Instrumentach Rynku oznacza to instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy, Pieniężnego 12) Instytucji Kredytowej oznacza to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),

2 13) Komisji oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego, 14) Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych 15) Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych 16) Towarowych Instrumentach Pochodnych oznacza to Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami, oznacza to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz. U. z 2013 r., poz.536), oznacza to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, 17) Towarzystwie oznacza to SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Mokotowska 56, Warszawa, 18) Uczestniku oznacza to podmiot wskazany w Ewidencji jako posiadacz Certyfikatów, 19) Ustawie oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004r., Nr 146, poz z późn. zm.), 20) Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.), 21) Wartości Aktywów Netto oznacza to ustaloną w danym Dniu Wyceny wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o wartość zobowiązań Funduszu, 22) Wartości Certyfikatu oznacza to Wartość Aktywów Netto podzieloną przez liczbę Certyfikatów w Dniu Wyceny, 23) Warunkach Emisji oznacza to dokument określający warunki emisji Certyfikatów, 24) Zgromadzeniu Inwestorów oznacza to organ Funduszu, działający na podstawie Ustawy i Statutu. Artykuł 3 Towarzystwo 1. Od chwili wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych organem Funduszu jest Towarzystwo. 2. Siedziba i adres Towarzystwa jest siedzibą i adresem Funduszu. 3. Towarzystwo, jako organ Funduszu, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo zarządza Funduszem odpłatnie. 4. Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób zgodny ze statutem Towarzystwa. Do składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Artykuł 4 Zgromadzenie Inwestorów 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. 2. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w Warszawie. 3. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 4. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów powinno odbyć się w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest każdorazowo, gdy Towarzystwo uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane lub otrzyma stosowny wniosek o zwołanie Zgromadzenia od Uczestników. 6. Z zastrzeżeniem ust. 19, Zgromadzenie Inwestorów zwołuje Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej, o której mowa w art. 7 ust. 1, co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie powinno wskazywać miejsce i termin Zgromadzenia Inwestorów oraz proponowany porządek obrad. 7. Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Zarządowi Towarzystwa. Żądanie powinno wskazywać proponowaną datę Zgromadzenia Inwestorów, przypadającą nie wcześniej niż 21 dni od dnia złożenia żądania oraz szczegółowy porządek obrad. 8. Z zastrzeżeniem ust. 19, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. 9. Towarzystwo blokuje Certyfikaty Uczestnika w Ewidencji do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 8, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady. 2

3 10. Uczestnik może być reprezentowany na Zgromadzeniu Inwestorów przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku udzielania pełnomocnictwa poza granicami Polski, treść dokumentu powinna zostać dodatkowo poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, chyba że umowa z danym krajem znosi ten obowiązek. 11. Zgromadzenie Inwestorów wyraża zgodę na: 1) zmianę Depozytariusza, 2) emisję obligacji, 3) emisję nowych Certyfikatów, 4) zmiany Statutu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji Certyfikatów, 5) wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu. 6) przekształcenie Certyfikatów imiennych w Certyfikaty na okaziciela, 7) zmianę Statutu Funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy. 12. Decyzje inwestycyjne dotyczące Aktywów Funduszu nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów. 13. (skreślony) 14. (skreślony) 15. Z zastrzeżeniem ust. 16, uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów. 16. Podjęcie przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji lub rozwiązaniu Funduszu może nastąpić większością co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Funduszu. 17. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania w formie pisemnej. 18. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu obecni byli wszyscy Uczestnicy Funduszu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 19. Za zgodą Towarzystwa, Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są wszyscy Uczestnicy i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 20. Osoby biorące udział w posiedzeniach Zgromadzenia Inwestorów są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedziały się w związku z uczestnictwem w Zgromadzeniu Inwestorów, z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa oraz nie wykorzystywania tych informacji. Artykuł 5 Depozytariusz 1. Depozytariusz prowadzi rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy i za zgodą Komisji. 2. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie ogranicza obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie. 3. Towarzystwo i Depozytariusz działają niezależnie i w interesie Uczestnika. Artykuł 6 Sprawozdania finansowe Sprawozdania finansowe Funduszu będą badane lub będą podlegały przeglądowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez biegłego rewidenta, wybranego przez Zgromadzenie Inwestorów, i będą publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Artykuł 7 Sposób udostępniania informacji o Funduszu do publicznej wiadomości 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, informacje o Funduszu udostępniane będą poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji lub dokumentu na stronie internetowej: W szczególności dotyczy to: a) informacji o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu, b) informacji o Wartości Certyfikatu, c) informacji o zmianie Statutu, zwołania Zgromadzenia Inwestorów. 2. Z uwagi na niepubliczny charakter Funduszu, Towarzystwo może ustanowić hasło dostępu do treści związanych z Funduszem, pod warunkiem przekazania powyższego hasła dostępu wszystkim Uczestnikom. Pozostałe informacje, zawiadomienia i ogłoszenia z zastrzeżeniem odrębnej formy wymaganej przepisami prawa będą ogłaszane przez Fundusz do wiadomości Uczestników poprzez ich wysłanie za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji na adres poczty elektronicznej ujawniony w Ewidencji. 3

4 3. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Fundusz obowiązek zamieszczania ogłoszeń w dzienniku ogólnopolskim, ogłoszenia te będą zamieszczane w Gazecie Giełdy Parkiet. W przypadku, gdy publikacja ogłoszeń nie będzie możliwa w Gazecie Giełdy Parkiet, w szczególności w wyniku zawieszenia lub zaprzestania wydawania tego dziennika, ogłoszenia będą zamieszczane w dzienniku Rzeczpospolita. 4. Warunki Emisji dołączane są do propozycji nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Warunki Emisji dostępne będą również w miejscu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. 5. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu na stronie internetowej 6. Fundusz udostępnia na żądanie Uczestnika Funduszu roczne i półroczne sprawozdania finansowe niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta. 7. Informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane na żądanie jedynego Uczestnika Funduszu, przy czym w przypadku, gdy Uczestnikiem Funduszu są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny Uczestnik. Rozdział II WPŁATY DO FUNDUSZU Artykuł 8 Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A 1. W ramach pierwszej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii A. W ramach kolejnych emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty kolejnych serii. 2. W ramach emisji Certyfikatów serii A zaoferowanych zostanie nie mniej niż (pięć tysięcy) i nie więcej niż (jeden milion) Certyfikatów serii A. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat w łącznej wysokości nie mniej niż (pięćset tysięcy) złotych i nie więcej niż (sto milionów) złotych, w tym co najmniej (pięćset tysięcy) złotych w formie pieniężnej. 3. Cena Emisyjna Certyfikatu serii A wynosi 100 (sto) złotych. Artykuł 9 Terminy przyjmowania Zapisów 1. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A rozpocznie się w terminie określonym przez Towarzystwo w Warunkach Emisji. 2. Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty zostaną określone w Warunkach Emisji Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie osobom, do których Towarzystwo skierowało imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 10. Artykuł 10 Warunki przyjmowania Zapisów i wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Zapisy na Certyfikaty prowadzi Towarzystwo. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 2. Zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. 3. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii A jest wyłącznie Towarzystwo oraz osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 4. Zapis złożony przez podmiot inny niż Towarzystwo lub podmiot, który otrzymał imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji, jest nieważny. 4

5 5. Zapis na Certyfikaty serii A jest składany poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zapisu na Certyfikaty tej serii oraz dokonanie wpłaty na Certyfikaty w formie pieniężnej lub w formie określonej w ust. 7. Certyfikaty muszą być opłacone w całości przed zakończeniem przyjmowania zapisów. 6. Zapis na Certyfikaty serii A powinien obejmować nie mniej niż 10 (dziesięć) Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii. Wraz z wpłatą na Certyfikaty serii A podmioty, o których mowa w ust. 3, wnoszą opłatę za wydanie Certyfikatów określoną w art Z zastrzeżeniem ust. 15, wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane, obok wpłat pieniężnych, także poprzez wnoszenie: 1) akcji spółek akcyjnych lub spółek komandytowo-akcyjnych, 2) udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 3) dłużnych papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowanych przez spółki, o których mowa w pkt wskazanych przez Towarzystwo w Warunkach Emisji i spełniających kryteria doboru lokat Funduszu, o których mowa w art Z zastrzeżeniem ust. 13, podmiot składający zapis na Certyfikaty serii A, który zamierza dokonać wpłaty do Funduszu w środkach pieniężnych oraz w prawach majątkowych, o których mowa w ust. 7, jest zobowiązany do złożenia odrębnie opłacanych zapisów. 9. Podmiot składający zapis na Certyfikaty serii A oraz dokonujący wpłaty w formie niepieniężnej przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa majątkowe, o których mowa w ust. 7, na Towarzystwo oraz składa u Depozytariusza, w terminie przyjmowania zapisów, kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych także te papiery wartościowe (odcinki zbiorowe), a jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów. Za termin wpłaty prawami majątkowymi uważa się dzień przeniesienia praw majątkowych na rzecz Towarzystwa stosownie do postanowień umowy, o której mowa powyżej, zawartej pomiędzy Towarzystwem a podmiotem składającym zapis na Certyfikaty serii A. 10. Prawa majątkowe, o których mowa w ust. 7, wycenione zostaną według metody przyjętej przez Fundusz dla wyceny Aktywów Funduszu, to jest zgodnie z postanowieniami art. 28. Wycena wnoszonych do Funduszu praw majątkowych nastąpi przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 9, oraz dodatkowo w dniu roboczym następującym po ostatnim dniu, w którym przyjmowane będą zapisy na Certyfikaty serii A. 11. W przypadku wpłaty w formie przelewu bankowego, wpłata na Certyfikaty powinna zostać dokonana w walucie polskiej, nie późnej niż w dniu składania zapisu. 12. Kwota dokonanej na Certyfikaty serii A wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu, i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii A, powiększonej o opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 13. Niedokonanie wpłaty tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty w terminie przyjmowania zapisów lub niedokonanie pełnej wpłaty skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. 13. W przypadku, gdy w odniesieniu do Certyfikatów serii A, wartość iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu jest wyższa niż łączna wartość wnoszonych praw majątkowych, o których mowa w ust. 7 (ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 10), osoba zapisująca się na Certyfikaty zobowiązana jest do dokonania wpłaty w wysokości kwoty powstałej różnicy w formie pieniężnej, w terminie przyjmowania zapisów. 14. W przypadku, gdy w odniesieniu do Certyfikatów serii A, wartość iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu jest niższa niż łączna wartość wnoszonych praw majątkowych, o których mowa w ust. 7 (ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 10 przed zawarciem umowy przeniesienia praw majątkowych), osoba zapisująca się na Certyfikaty zobowiązana jest do niezwłocznej zmiany zapisu poprzez zwiększenie liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis. Zmiana zapisu poprzez zwiększenie liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis, powinna zostać dokonana przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 9. Do chwili zmiany zapisu, Towarzystwo odmawia zawarcia umowy, o której mowa w ust Towarzystwu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia na poczet wpłat wnoszonych praw majątkowych, o których mowa w ust. 7, w następujących przypadkach: 1) wszczęta została egzekucja w stosunku do spółki, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu, 2) w stosunku do spółki, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu wszczęto postępowanie naprawcze lub prowadzone jest postępowanie układowe, 3) spółka, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu złożyła wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowanie takie zostało wszczęte w stosunku do tej spółki, 4) spółka, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu postawiona została w stan likwidacji. 5) wpłaty wnoszone w prawach majątkowych nie spełniają kryteriów doboru lokat Funduszu, o których mowa w art

6 16. Z uwzględnieniem art. 10 ust. 8, zapisy złożone przez jednego inwestora będą traktowane jako jeden zapis, przy czym w przypadku nieważności jednego ze złożonych zapisów lub nieopłacenia go, pozostałe zapisy złożone przez jednego inwestora zachowują ważność. 17. W zakresie nieuregulowanym w Statucie szczegółowe zasady emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym szczegółowe zasady, miejsca i terminy składania Zapisów oraz dokonywania wpłat określone zostaną w Warunkach Emisji. Artykuł 11 Zasady przydziału Certyfikatów 1. Za wpłaty dokonane w ramach zapisów Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Certyfikaty. Przydział Certyfikatów każdej serii następuje poprzez wpisanie do Ewidencji liczby Certyfikatów danej serii przypadających na dokonane wpłaty do Funduszu. 2. W przypadku, gdy z wyceny wniesionych do Funduszu praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 7, dokonanej w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, wynika, że łączna wartość tych praw majątkowych jest niższa lub wyższa od wartości iloczynu liczby Certyfikatów, na które złożono zapis, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, wówczas, z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmuje się, że zapis dotyczy największej całkowitej liczby Certyfikatów serii A, która może być nabyta na podstawie danej wpłaty, a pozostała kwota jest zwracana podmiotowi dokonującemu zapisu w formie pieniężnej, w terminie 14 dni od daty przydziału Certyfikatów. 3. Zwrot nadpłaty, o której mowa w ust. 2, w środkach pieniężnych jest możliwy tylko w przypadku, gdy nadpłata nie przekracza 10% iloczynu ceny emisyjnej oraz największej całkowitej liczby Certyfikatów, która może być nabyta na podstawie danej wpłaty. W przypadku, gdy wysokość nadpłaty przekracza 10% iloczynu ceny emisyjnej oraz największej całkowitej liczby Certyfikatów, która może być nabyta na podstawie danej wpłaty, kwota wpłaty zwracana jest w całości podmiotowi dokonującemu zapisu. 4. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, Towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 5. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia: 1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne, lub 2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, lub 3) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu w przypadku, w którym w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub 4) zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, w ramach których zebrano wpłaty do Funduszu w formie pieniężnej w kwocie mniejszej niż (pięćset tysięcy) złotych, zwraca wpłaty do Funduszu, w tym przenosi prawa z akcji i udziałów, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1 4, oraz pobrane opłaty manipulacyjne. 6. W przypadku określonym w ust. 5, gdy wpłaty do Funduszu zostały dokonane poprzez wniesienie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 7, Towarzystwo przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych instrumentów finansowych wraz z pożytkami na osobę zapisującą się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w ust. 5 pkt 1 4. Artykuł 12 Kolejne emisje 1. Fundusz może emitować Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji, pod warunkiem dokonania zmian w Statucie. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej, niż w dniu wejścia w życie zmian Statutu, w szczególności zmian postanowień art Posiadaczom Certyfikatów Inwestycyjnych nie przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu kolejnej emisji..3. (skreślony) 4. Cena emisyjna Certyfikatów drugiej i następnych emisji nie może być niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie Inwestorów, w formie uchwały podjętej jednogłośnie przy obecności Uczestników reprezentujących 100% wyemitowanych Certyfikatów, może zadecydować o emisji Certyfikatów, których cena emisyjna będzie niższa niż określona w sposób powyższy, określając jednocześnie wartość różnicy. 6

7 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, maksymalna wysokość różnicy między Wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji a ceną emisyjną Certyfikatu kolejnej emisji, zostanie określona w Statucie, w wysokości określonej w sposób wskazany w ust. 4, przed dokonaniem danej emisji Certyfikatów, w odniesieniu do każdej kolejnej emisji Certyfikatów osobno. 6. Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty zostaną określone w Warunkach Emisji. 7. Fundusz przewiduje możliwość jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii. Artykuł 13 Opłata za wydanie Certyfikatów 1. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów w wysokości maksymalnie 4% (cztery procent) wartości wydanych Certyfikatów. Opłata za wydanie Certyfikatów danej serii zostanie pobrana w formie pieniężnej, poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Towarzystwa wraz z wpłatą na Certyfikaty tej serii. 2. Towarzystwo jest zwolnione z opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w ust Wysokość pobieranej opłaty Towarzystwo może uzależnić od wartości dokonywanej wpłaty, momentu dokonywania zapisu lub wartości aktywów inwestora zgromadzonych w innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Skala i wysokość stawek opłaty za wydanie Certyfikatów oraz zastosowane kryteria jej zróżnicowania będą udostępnione w Warunkach Emisji. Artykuł 13a Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B 1. W ramach emisji Certyfikatów serii B zaoferowanych zostanie nie mniej niż (pięć tysięcy) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii B. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii B wynosi 105,63 (sto pięć 63/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii B są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii B wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii B zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13b Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C 1. W ramach emisji Certyfikatów serii C zaoferowanych zostanie nie mniej niż (jeden tysiąc) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii C. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (sto cztery tysiące pięćset dziesięć) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii C wynosi 104,51 (sto cztery 51/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii C są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w 7

8 obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii C wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii C zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13c Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D 1. W ramach emisji Certyfikatów serii D zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii D. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.068,10 (jeden tysiąc sześćdziesiąt osiem 10/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta pięć) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii D wynosi 106,81 (sto sześć 81/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii D są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii D wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii D zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13d Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E 1. W ramach emisji Certyfikatów serii E zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii E. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.082,80 (jeden tysiąc osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii E wynosi 108,28 (sto osiem 28/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii E są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii E wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii E zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13e Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F 1. W ramach emisji Certyfikatów serii F zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii F. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.062,90 (jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa 90/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii F wynosi 106,29 (sto sześć 29/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii F są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie4 posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia 8

9 Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii F wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii F zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13f Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G 1. W ramach emisji Certyfikatów serii G zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii G. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.061,30 (jeden tysiąc sześćdziesiąt jeden 30/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii G wynosi 106,13 (sto sześć 13/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii G są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii G wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii G zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13g Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H 1. W ramach emisji Certyfikatów serii H zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii H. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.068,10 (jeden tysiąc sześćdziesiąt osiem 10/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta pięć tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii H wynosi 106,81 (sto sześć 81/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii H są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii H wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii H zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13h Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii J 1. W ramach emisji Certyfikatów serii J zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii J. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.037,00 (jeden tysiąc trzydzieści siedem 00/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii J wynosi 103,70 (sto trzy 70/100) złotych. 9

10 ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii J są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii J wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii J zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13i Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii K 1. W ramach emisji Certyfikatów serii K zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii K. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1.014,90 (jeden tysiąc czternaście 90/100) złotych oraz wyższa niż (pięćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii K wynosi 101,49 (sto jeden 49/100) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii K są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii K wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii K zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13j Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii L 1. W ramach emisji Certyfikatów serii L zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii L. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 1017,30 (tysiąc siedemnaście złotych 30/100 groszy) złotych oraz wyższa niż ,00 (pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) złotych. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii L wynosi 101,73 (sto jeden złotych 73/100 groszy) złotych. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii L są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w 10

11 obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii L wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii L zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13k Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Ł 1. W ramach emisji Certyfikatów serii Ł zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii Ł. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż dziesięciokrotność ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego oraz wyższa niż pięćset tysiąckrotność ceny emisyjnej certyfikatu Inwestycyjnego. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii Ł będzie równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny z dnia wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii Ł. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii Ł są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii Ł wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii Ł zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13l Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii M 1. W ramach emisji Certyfikatów serii M zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii M. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż dziesięciokrotność ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego oraz wyższa niż pięćset tysiąckrotność ceny emisyjnej certyfikatu Inwestycyjnego. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii M będzie równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny z dnia wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii M. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii M są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii M wraz z Warunkami Emisji do 11

12 maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii M zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13ł Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N 1. W ramach emisji Certyfikatów serii N zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii N. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż dziesięciokrotność ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego oraz wyższa niż pięćset tysiąckrotność ceny emisyjnej certyfikatu Inwestycyjnego. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii N będzie równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny z dnia wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii N. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii N są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii N wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii N zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji. Artykuł 13m Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O 1. W ramach emisji Certyfikatów serii O zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii O. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż dziesięciokrotność ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego oraz wyższa niż pięćset tysiąckrotność ceny emisyjnej certyfikatu Inwestycyjnego. 2. Cena emisyjna Certyfikatów serii O będzie równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny z dnia wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii O. ramach tej serii. 4. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty serii O są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. Propozycja nabycia może wskazywać maksymalną liczbę Certyfikatów, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Zapis na Certyfikaty może być złożony przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa powyżej, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej bądź złożonego w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. 5. Towarzystwo skieruje imienną pisemną propozycję nabycia Certyfikatów serii O wraz z Warunkami Emisji do maksymalnie 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób. 6. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów serii O zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w 12

13 związku z przeprowadzeniem tej emisji. Rozdział III LOKOWANIE AKTYWÓW FUNDUSZU Artykuł 14 Cel inwestycyjny Funduszu 7. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 8. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1, a polityka inwestycyjna realizowana przez Fundusz charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka. 9. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 0% (zero procent) do 100% (sto procent) Aktywów Funduszu w każdą z poszczególnych kategorii lokat wymienionych w ust. 4 poniżej w punktach od 1) do 10) oraz w ust. 5, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. Fundusz będzie lokować Aktywa Funduszu zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Fundusz lokując Aktywa Funduszu dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. 10. Fundusz może lokować Aktywa Funduszu, w następujące kategorie lokat: 1) papiery wartościowe, w tym akcje spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, będące przedmiotem publicznej oferty, jak i nie będące przedmiotem takiej oferty; 2) prawa do akcji, warranty subskrypcyjne i prawa poboru akcji, o których mowa w punkcie 1; 3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 5) waluty obce; 6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne; 7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo; 8) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą; 9) listy zastawne; 10) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; - pod warunkiem, że są zbywalne. 5. Fundusz może lokować Aktywa Funduszu w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub Instytucjach Kredytowych. 6. Fundusz nie będzie komplementariuszem w spółkach komandytowo-akcyjnych. 7. W przypadku podjęcia zamiaru dokonania lokaty, o której mowa w ust. 4 pkt 1 3, Towarzystwo przed podjęciem decyzji inwestycyjnej może zlecić w imieniu, na rzecz i na koszt Funduszu wykonanie analizy ekonomiczno-prawnej przedmiotu inwestycji (due diligence), a także innych dodatkowych analiz mających na celu określenie wartości i ryzyk związanych z przedmiotem inwestycji, w tym także wyceny aktywów stanowiących potencjalny przedmiot lokaty, a także aktywów będących składowymi aktywów stanowiących potencjalny przedmiot lokat podmiotom wyspecjalizowanym w tym zakresie. Artykuł Ekspozycja portfela inwestycyjnego Funduszu na akcje, może być uzyskiwana dzięki zajmowaniu długich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. W wyniku stosowania powyższej strategii portfel akcyjny Funduszu może być w całości zastąpiony odpowiednią liczbą długich pozycji na kontraktach terminowych na WIG Fundusz może dokonywać transakcji o charakterze arbitrażowym polegających na jednoczesnym nabywaniu akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 i jednoczesnym zajmowaniu krótkich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. W wyniku stosowania powyższej strategii udział bezpośrednich lokat w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 może dojść do 90% (dziewięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Netto Funduszu z zastrzeżeniem postanowień art. 17 ust. 3 pkt 5. Zajęcie pozycji krótkiej na kontrakcie terminowym na WIG 20, notowanym na GPW powoduje zmniejszenie ekspozycji portfela inwestycyjnego Funduszu na akcje. Fundusz może zmniejszyć ekspozycję na akcje poprzez 13

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz jest osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O D O C H O D O W Y C H S U R O W C Ó W Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STATUT IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R.

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R. STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R.) Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 1) Aktywa, Aktywa Funduszu

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 USTAWA. z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 USTAWA. z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/295 Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z 2015 r. poz. 73. DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Prospekt emisyjny

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Prospekt emisyjny Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Prospekt emisyjny gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem.

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem. Statut UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Część I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NWAI Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać skróconej nazwy: NWAI Obligacji SFIO Firma i siedziba Towarzystwa będącego organem Funduszu: FORUM

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004.

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004. Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Globalnej Strategii - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Statut. Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 21 marca 2014 r.

Statut. Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 21 marca 2014 r. Statut Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 21 marca 2014 r. Przepisy ogólne 1. 1. Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty działa na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC EXCLUSIVE BOOSTER

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości

Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Prospekt emisyjny Czerwiec 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W FORMIE ZESTAWU DOKUMENTÓW, OBEJMUJĄCY DOKUMENT REJESTRACYJNY DOTYCZĄCY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo