WPŁYW UKŁADU STEROWANIA PRĄDEM WZBUDZENIA NA PROCES SYNCHRONIZACJI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW UKŁADU STEROWANIA PRĄDEM WZBUDZENIA NA PROCES SYNCHRONIZACJI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO"

Transkrypt

1 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/26 83 Paweł Zalas, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław WPŁYW UKŁADU STEROWANIA PRĄDEM WZBUDZENIA NA PROCES SYNCHRONIZACJI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO INFLUENCE OF SYSTEM CONTROL OF EXCITATION CURRENT VALUE ON SYNCHRONIZACTION PROCES IN SYNCHRONOUS MOTORS Abstract: The work presents calculation results of synchronization process of a two speed, silent pole, high power synchronous motor. The calculations were based on the examined two-dimensional, field-circuit model for the high power motor, type GAe 1716/2p with switchable configuration connection of armature winding and field magnet. The influence of the synchronization moment on stator currents, electromagnetic torque and shaft velocity, during synchronization process with nominal excitation voltage and high value of load torque, was examined. The influence of the excitation voltage value greater than nominal, during synchronization process with high value of load torque, on stator currents, electromagnetic torque and shaft velocity was analyzed. The influence of the method control of excitation current, during synchronization process witch high value of load torque was also investigated. Dynamic diagrams of stator currents, excitation current, excitation voltage, electromagnetic torque and shaft velocity during synchronization process as results of computer simulation are presented. 1. Wstęp Zastosowanie dwubiegowych silników synchronicznych w napędzie wentylatorów głównego przewietrzania kopalni głębinowych zapewnia wymaganą regulację wydajności oraz pozwala na istotne oszczędności energii elektrycznej [2]. Newralgicznym etapem rozruchu tych silników jest synchronizacja. Ze względu na dużą wartość momentu obciążenia silnika oraz dużą wartość wypadkowego momentu bezwładności układu napędowego, proces ten nie zawsze kończy się wejściem silnika w synchronizm. W celu zwiększenia skuteczności synchronizacji stosuje się powszechnie forsowanie prądu wzbudzenia zwiększając, na określony czas, wartość napięcia wzbudzenia. Powoduje to wzrost wartości momentu dynamicznego oraz momentu synchronizującego, a tym samym zwiększa pewność synchronizacji. Ma to niekorzystny wpływ na eksploatację układu napędowego, gdyż wywołuje udary mechaniczne na wale maszyny roboczej. Zwiększenie skuteczności procesu synchronizacji, bez stosowania forsowania wzbudzenia, można uzyskać przez odpowiedni wybór chwili rozpoczęcia tego procesu. Wzajemne położenie osi pola stojana względem osi pola wirnika, w chwili załączenia napięcia wzbudzenia, ma istotny wpływ na przebiegi dynamiczne podczas tego procesu. Inną metodą, pozwalającą zwiększyć skuteczność procesu synchronizacji jest zasto- sowanie sterowania wartością prądu wzbudzenia [7]. Regulacją wartości prądu zmniejsza się wartość momentu hamującego powstającego podczas niekorzystnego położenia biegunów pola stojana i wirnika. Celem pracy jest wykazanie wpływu regulacji prądu wzbudzenia na przebieg procesu synchronizacji na przykładzie dwubiegowego silnika synchronicznego typu GAe1716/2t. Przedstawiono również schemat układu regulacji wzbudzenia oraz wyniki obliczeń wskazujące najkorzystniejszy algorytm sterowania. 2. Obliczenia procesu synchronizacji Analizę procesu synchronizacji przeprowadzono wykorzystując opracowany model polowo-obwodowy silnika typu GAe 1716/2t [6,7]. Schemat połączenia uzwojenia wzbudzenia o- mawianego silnika przedstawiono na rysunku 1. Pokazane łączniki (rys.1) umożliwiają przełączanie uzwojenia magneśnicy warunkujące zmianę liczby biegunów i prędkości obrotowej silnika [1, 5]. Tyrystor TUŁS (rys. 1) umożliwia załączenie napięcia stałego do obwodu wzbudzenia w określonej chwili czasowej. W celu weryfikacji modelu obliczeniowego wykonano pomiary badanego silnika zainstalowanego w stacji wentylatorowej zakładu górniczego. Na podstawie porównania wielkości obliczonych i pomierzonych można stwierdzić, że

2 84 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/26 opracowany model polowo-obwodowy dwubiegowego silnika synchronicznego jest poprawny [6]. T1 T2 T3 K1 Lcz L1 Va Vb Vc TU S ~ ~ ~ R T4 T5 T6 synchronizacji rozpoczętej dla kąta δ równego stopni, momentu obciążenia,6m n oraz momentu bezwładności o wartości J z 4 kg m ,6 5,5 2,2 6,52,8 3,47,5 4, 4,6 8,5 5,2 9,5,8 6,4 1,57, 11,5 7,6 38 n[obr/min] 34 3 Lcz' L2 R' Rys.1. Schemat połączenia uzwojenia wzbudzenia Proces synchronizacji omawianego silnika dwubiegowego na większej prędkości obrotowej przebiega podobnie jak w silniku jednobiegowym. Istotna różnica występuje podczas synchronizacji silnika na mniejszej prędkości obrotowej, ponieważ liczba biegunów mechanicznych wirnika jest inna niż liczba biegunów magnetycznych [1, 5]. Zbyt duży moment obciążenia powoduje, że praca asynchroniczna silnika ustala się przy poślizgu większym od wartości poślizgu wpadu. Na podstawie obliczeń [7] wykazano, że dla momentu obciążenia większego od,55m n na tej prędkości wirowania, niezależnie od wyboru chwili rozpoczęcia procesu, dla znamionowej wartości prądu wzbudzenia, silnik nie synchronizuje się. W takich przypadkach zwiększenie skuteczności synchronizacji uzyskuje się przez zwiększenie wartości prądu wzbudzenia. Obliczenia procesu synchronizacji wykonane dla obciążenia silnika momentem o wartości,6m n wykazały, że nawet zastosowanie forsowania prądu wzbudzenia 1,5n nie zapewnia skutecznego wejścia silnika w synchronizm. Na rysunku 2 pokazano obliczone przebiegi prądu fazy A twornika, prądu wzbudzenia oraz napięcia na zaciskach uzwojenia wzbudzenia, momentu elektromagnetycznego i prędkości obrotowej podczas ,6 5,5 2,2 6,52,8 3,47,5 4, 4,6 8,5 5,2 9,5,8 6,4 1,57, 11,5 7,6 2 M[kNm] ,5 6,5 7,5 8,5 9,5 1,5 11,5 Rys. 2. Czasowe przebiegi: prądów twornika, prądu wzbudzenia, napięcia wzbudzenia, prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego: dla wartości kąta δ = deg i prądu wzbudzenia 1,5n Pomimo zwiększenia napięcia wzbudzenia do wartości 1,5n powstający moment dynamiczny nie zapewnia skutecznej synchronizacji silnika. Wymuszona, przez załączenie napięcia stałego, dodatnia wartość prądu wzbudzenia powoduje, w zakresie ujemnej wartości kąta δ, wytworzenie momentu hamującego. W wyniku jego działania następuje zmniejszenie prędkości obrotowej silnika (rys.2. Duża wartość poślizgu powoduje, że silnik nie może osiągnąć prędkości synchronicznej i ustala się praca

3 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/26 85 asynchroniczna przy dużych udarach momentu elektromagnetycznego i dużych wahaniach prędkości obrotowej. Dla przyjętych warunków obciążenia silnika skuteczną synchronizację zapewnia forsowanie prądu wzbudzenia do wartości przekraczającej 2,5n. Duża wartość prądu wzbudzenia wywołuje jednak pulsację momentu elektromagnetycznego o znaczącej amplitudzie a tym samym znaczące przeciążenia układu mechanicznego, co zwiększa awaryjność układu napędowego. Duże oscylacje prędkości obrotowej powodują zwiększenie czasu ustalenia się procesów przejściowych oraz czasu synchronizacji. Uzyskanie tak dużej wartości prądu forsującego wymaga również zwiększenia mocy urządzeń zasilających obwód wzbudzenia. Inną metodą zwiększającą skuteczność procesu synchronizacji jest sterowanie wartością prądu wzbudzenia. Celem regulacji prądu jest zminimalizowanie wartości momentu hamującego wytwarzanego przez silnik w zakresie ujemnych wartości kąta δ od (-18) do stopni oraz uzyskanie możliwie dużej wartości momentu dynamicznego w zakresie dodatnich wartości kąta δ od do 18 stopni. Można to uzyskać przez odpowiednie okresowe impulsowanie napięcia stałego zasilającego obwód wzbudzenia. Na rysunku 3 pokazano wyniki obliczeń odpowiednich wielkości podczas synchronizacji badanego silnika z impulsowaniem napięcia zasilającego uzwojenie wzbudzenia. W obliczeniach tych przyjęto moment obciążenia,6m n a proces synchronizacji został zainicjowany dla wartości kąta δ bliskiej stopni. W chwili, gdy kąt δ osiągał wartość 9 stopni, następowało wyłączenie napięcia, natomiast ponowne załączenie następowało przy kącie δ =(-9) stopni. (rys. 3. Wyłączenie napięcia wzbudzenia w chwili, gdy wartość kąta δ jest bliska 9 stopni pozwala uzyskać dużą stromość zanikania prądu i skraca czas odwzbudzenia silnika. W wyniku tego wartość powstającego momentu hamującego, w zakresie ujemnej wartości kąta δ, nie wpływa znacząco na przebieg prędkości obrotowej silnika (rys.3b,. Ponowne załączenie napięcia stałego w chwili, gdy kąt δ osiąga wartość (-9) pozwala na uzyskanie znaczącej wartości momentu dynamicznego podczas kolejnej współfazowości pola twornika i magneśnicy ,6 5,5 2,26,5 2,8 7,53,4 4, 8,5 4,69,5 5,2 1,5 5,8 11,5 6,4 7, 12,57,6 38 n[obr/min] ,6 5,5 2,26,5 2,8 7,53,4 4, 8,5 4,69,5 5,2 1,5 5,8 11,5 6,4 7, 12,57,6 15 M[kNm] ,5 6,5 7,5 8,5 9,5 1,5 11,5 12,5 Rys.3. Czasowe przebiegi: prądów twornika, prądu wzbudzenia, napięcia wzbudzenia, prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego: dla wartości kąta δ = deg i sterowania prądu wzbudzenia, przez impulsowanie napięcia stałego Przyjęty algorytm sterowania prądem wzbudzenia zminimalizował moment hamujący i poprawił proces synchronizacji bez konieczności zwiększania wartości tego prądu. Przeprowadzone obliczenia, dla przyjętego algorytmu sterowania przebiegiem prądu, wykazały, że największą skuteczność procesu synchronizacji można uzyskać poprzez wyłączenie napięcia wzbudzenia dla wartości kąta δ równej 125 stopni i ponowne załączenie dla wartości równej (-75) stopni. Pozwala to na skuteczną synchronizację silnika obciążonego momentem o 2% większym w porównaniu z forsowaniem prądu wzbudzenia 1,5n. Realizacja fizyczna opisanego układu sterowania przebiegiem prądu

4 86 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/26 wzbudzenia nie wiąże się z dużymi kosztami inwestycyjnymi i ogranicza się do ingerencji w część niskoprądową wzbudnicy. Może być realizowana przez zastosowanie okresowej blokady impulsów sterujących pracą tyrystorów prostownika wzbudnicy statycznej. Większą skuteczność regulacji prądu wzbudzenia, podczas procesu synchronizacji, można uzyskać przez sterowanie wartością kąta wysterowania tyrystorów pracujących w prostowniku zasilającym uzwojenie magneśnicy. Zmiana kąta wysterowania tyrystorów i przejście do pracy falownikowej, w odpowiednio wybranej chwili czasowej, pozwala istotnie zwiększyć szybkość zanikania prądu wzbudzenia. Dzięki temu można w znacznie krótszym czasie dokonać odwzbudzenia silnika i uzyskać małą wartość prądu magneśnicy w chwili zmiany wartości kąta δ z dodatniej na ujemną. Po osiągnięciu przez prąd wzbudzenia wartości mniejszej od minimalnego prądu tyrystorów, nastąpi samoczynne wyłączenie prostownika. Napięcie indukowane w uzwojeniu wzbudzenia, w zakresie kąta δ od (-18) do stopni, może wymusić przeciwny kierunek przepływu prądu. Pozwali to na zminimalizowanie wartości momentu hamującego. Na rysunku 4 pokazano wyniki obliczeń odpowiednich wielkości podczas synchronizacji badanego silnika z regulacją prądu wzbudzenia poprzez okresową zmianę kąta wysterowania tyrystorów prostownika wzbudnicy. W obliczeniach przyjęto obciążenie równe,6m n, początkową chwilę dla kąta δ = stopni oraz identyczne parametry algorytmu sterowania prądem jak podczas impulsowania napięcia stałego (rys.3. Przejście do pracy falownikowej i odwzbudzenie silnika było realizowane, gdy kąt δ osiągał wartość 9 stopni, a ponowne wysterowanie tyrystorów prostownika wzbudnicy i uzyskanie znamionowego napięcia stałego następowało dla kąta δ =(-9) (rys.4. Przeprowadzone obliczenia wykazały również, że najkorzystniejszymi parametrami algorytmu sterowania jest przejście prostownika do pracy falownikowej realizowane dla wartości kąta δ równej 15 stopni oraz ponowne załączenie znamionowej wartości napięcia dla wartości kąta δ równej (-7) stopni. Realizacja fizyczna opisanego układu sterowania wartością prądu wzbudzenia, podobnie jak dla sterowania poprzez impulsowanie napięcia wzbudzenia, nie wiąże się z dużymi kosztami inwestycyjnymi i ogranicza się do zmiany sterowania prostownikiem wzbudnicy ,6 5,5 2,26,5 2,8 7,5 3,4 4, 8,5 4,69,5 5,2 1,5 5,8 11,5 6,4 7, 12,57,6 38 n[obr/min] ,6 5,5 2,26,5 2,8 7,5 3,4 4, 8,5 4,69,5 5,2 1,5 5,8 11,5 6,4 7, 12,57,6 15 M[kNm] ,5 6,5 7,5 8,5 9,5 1,5 11,5 12,5 Rys.4. Czasowe przebiegi: prądów twornika, prądu wzbudzenia, napięcia wzbudzenia, prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego: dla wartości kąta δ = deg przez wysterowanie tyrystorów prostownika wzbudnicy (sterowania prądu wzbudzeni Regulacja przebiegu prądu magneśnicy silnika synchronicznego, podczas procesu synchronizacji, może być realizowana poprzez okresową zmianę polaryzacji napięcia stałego zasilającego obwód wzbudzenia [3,7]. Pozwala to na określoną zmianę kierunku prądu płynącego w uzwojeniu wzbudzenia dla odpowiednio dobranej chwili czasowej, a przez to zmniejsza moment hamujący w czasie tego procesu. Zmianę polaryzacji napięcia stałego zasilającego obwód wzbudzenia można uzyskać poprzez zastosowanie prostownika nawrotnego o sterowaniu symetrycznym [4]. Schemat połą-

5 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/26 87 czenia prostownika nawrotnego w obwodzie wzbudzenia dwubiegowego silnika synchronicznego typu GAe1716/2t przedstawiono na rysunku 5. Podstawową zaletą wymienionego prostownika, w stosunku do innych układów pozwalających na zmianę polaryzacji napięcia stałego, jest możliwość bezprzerwowej zmiany przepływu energii i prądu przez uzwojenie magneśnicy silnika. T1 T4 T2 T5 T3 T6 ~ ~ ~ Va Vb Vc T7 T1 T8 T11 T9 T12 stopni a ponowna zmiana polaryzacji tego napięcia następowała dla wartości kąta δ równej (-9) stopni ,6 5,5 2,26,5 2,8 7,5 3,4 4, 8,5 4,69,5 5,2 1,5 5,8 11,5 6,4 7, 12,57,6 38 n[obr/min] D3 D4 D2 D K1 Lcz L1 TU S R 294 1,6 5,5 2,26,5 2,8 7,53,4 4, 8,5 4,69,5 5,2 1,5 5,8 11,5 6,4 7, 12,57,6 15 M[kNm] 1 5 Lcz' L2 Rys.5. Schemat połączenia uzwojenia wzbudzenia z prostownikiem nawrotnym i dławikami wyrównawczymi R' Zmiana kierunku prądu wzbudzenia odbywa się nie przez przełączenie zacisków uzwojenia, jak ma to miejsce w łącznikach pracujących w układzie H [7], ale przez załączenie odpowiednich tyrystorów w obu prostownikach mostkowych. Dzięki temu praktycznie nie powstają przepięcia łączeniowe, tak niebezpieczne dla izolacji zasilanego uzwojenia [7]. Na rysunku 6 pokazano wyniki obliczeń odpowiednich wielkości podczas synchronizacji badanego silnika z zastosowanym układem zmiany polaryzacji napięcia. Moment obciążenia przyjęto równy,6m n a proces synchronizacji został rozpoczęty dla wartości kąta δ równej stopni. W przedstawionych (rys.6) obliczeniach jako chwilę zmiany polaryzacji napięcia wzbudzenia przyjęto wartość kąta δ równą ,5 6,5 7,5 8,5 9,5 1,5 11,5 12,5 Rys.6. Czasowe przebiegi: prądów twornika, prądu wzbudzenia, napięcia wzbudzenia, prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego: dla wartości kąta δ = deg, przez zmianę polaryzacji napięcia stałego (sterowania prądu wzbudzeni Załączenie ujemnej wartości napięcia wzbudzenia w chwili, gdy kąt δ osiąga wartość 9 stopni pozwala wymusić zmianę kierunku prądu płynącego w uzwojeniu wzbudzenia. Powoduje to powstanie momentu dynamicznego o dodatniej wartości i wzrost prędkości wirowania silnika w zakresie kąta δ od (-18) do stopni (rys.6. Ponowna zmiana polaryzacji napięcia wzbudzenia w chwili, gdy kąt δ osiąga wartość (-9) stopni pozwala zminimalizować wpływ momentu hamującego. Wartość momentu hamującego powstającego w okresie przejściowym,

6 88 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/26 podczas zmiany kierunku prądu, nie powoduje znaczącego zmniejszenia prędkości wirowania (rys. 6. Pozwala to na osiągnięcie przez silnik prędkości synchronicznej i skuteczną synchronizację (rys. 6. Podczas ciężkich rozruchów opisana zmiana kierunku prądu magneśnicy musi następować kilkukrotnie zanim silnik zostanie wciągnięty w synchronizm. Zastosowanie opisanej metody regulacji przebiegu prądu wzbudzenia pozwala na skuteczną synchronizację silnika obciążonego momentem o wartości o 3 % większej niż przy forsowaniu prądem 1,5n. Czas trwania procesu jest znacznie krótszy niż podczas regulacji prądu przez impulsowanie napięcia stałego. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że największą skuteczność procesu synchronizacji badanego silnika dwubiegowego można uzyskać poprzez zmianę kierunku prądu wzbudzenia dla wartości kąta δ równej 16 oraz (-55) stopni. Wybór odpowiedniej chwili zmiany polaryzacji napięcia zasilającego zależy w dużym stopniu od wartości stałej czasowej obwodu wzbudzenia. [6]. Zalas P., Zawilak J.: Dwubiegowy silnik synchroniczny w ujęciu polowo-obwodowym, Prace Nauk. IMiNE. PWr. nr 56, Studia i Materiały nr 23, 23. [7]. Zalas P., Zawilak J.: Synchronizacja silników synchronicznych przez sterowanie prądem wzbudzenia, Masz. Elektr. Zesz. Probl. BOBRME Komel 25, nr 71. Autorzy mgr inż. Paweł Zalas prof. dr hab. inż. Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych ul. Smoluchowskiego 19, Wrocław Wnioski Na podstawie wyników obliczeń polowo-obwodowych dwubiegowego silnika synchronicznego można stwierdzić, że sterowanie wartością prądu wzbudzenia przez impulsowanie napięcia stałego oraz okresową zmianę kąta wysterowania tyrystorów wzbudnicy umożliwia zwiększenie skuteczności procesu synchronizacji szczególnie dla dużej wartości momentu obciążenia silnika. Sterowanie kierunkiem prądu wzbudzenia podczas procesu synchronizacji umożliwia wytworzenie dodatniego momentu dynamicznego zarówno w zakresie dodatnich jak i ujemnych wartości kąta δ, znaczne skrócenie czasu tego procesu oraz łagodzenie przebiegów dynamicznych. Literatura [1]. Antal L., Zawilak J.: Pole magnetyczne synchronicznego silnika jawnobiegunowego o dwóch prędkościach obrotowych, Prace Nauk. IMiNE. PWr. nr 44, Studia i Mat. nr 19, [2]. Antal L., Zawilak J.: Wyniki badań dwubiegowe-go silnika synchronicznego, Masz. Elektr. Zesz. Probl. BOBRME Komel 24, nr 68. [3]. Szklarski L., Zarudzki J.: Elektryczne maszyny wyciągowe, PWN Warszawa-Kraków [4]. Barlik R., Nowak M.: Technika tyrystorowa, WNT Warszawa [5]. Zawilak J.: Uzwojenia zmiennobiegunowe maszyn elektrycznych prądu przemiennego, Prace Naukowe IMiNE. PWr

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW INDUKCYJNYCH PIERŚCIENIOWYCH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW INDUKCYJNYCH PIERŚCIENIOWYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej Nr 65 Studia i Materiały Nr 31 2011 Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS, Paweł ZALAS* maszyny elektryczne, silniki

Bardziej szczegółowo

MAGNETOELEKTRYCZNY SILNIK MAŁEJ MOCY Z KOMPAKTOWYM WIRNIKIEM HYBRYDOWYM I Z ROZRUCHEM SYNCHRONICZNYM

MAGNETOELEKTRYCZNY SILNIK MAŁEJ MOCY Z KOMPAKTOWYM WIRNIKIEM HYBRYDOWYM I Z ROZRUCHEM SYNCHRONICZNYM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr /1 (1) 1 Ludwik Antal, Paweł Zalas Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław MAGNETOELEKTRYCZNY SILNIK MAŁEJ MOCY Z KOMPAKTOWYM

Bardziej szczegółowo

AGODZENIE ORAZ SKRÓCENIE CZASU PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH **

AGODZENIE ORAZ SKRÓCENIE CZASU PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH ** Pawe³ ELEKTROTECHNIKA ZALAS, Jan ZAWILAK I ELEKTRONIKA AGODZENIE TOM 25. ZESZYT ORAZ 2, 2006 SKRÓCENIE CZASU PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH AGODZENIE ORAZ SKRÓCENIE CZASU PROCESU SYNCHRONIZACJI

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/27 277 Tomasz Zawilak, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM

SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM ELEKTRYKA 2014 Zeszyt 2-3 (230-231) Rok LX Romuald GRZENIK Politechnika Śląska w Gliwicach SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję bezszczotkowego silnika

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM, DWUBIEGOWYM, O UŁAMKOWYM STOSUNKU PRĘDKOŚCI

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM, DWUBIEGOWYM, O UŁAMKOWYM STOSUNKU PRĘDKOŚCI Nr 48 Prace Naukowe Instytutu Politechniki Maszyn, Napędów Wrocławskiej i Pomiarów Elektrycznych Nr 48 Studia i Materiały Nr 2 2 Ludwik ANTAL*, Jan ZAWILAK* silnik elektryczny, synchroniczny, dwubiegowy,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.

Bardziej szczegółowo

AWARYJNE STANY PRACY SILNIKÓW INDUKCYJNYCH PIERŚCIENIOWYCH

AWARYJNE STANY PRACY SILNIKÓW INDUKCYJNYCH PIERŚCIENIOWYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS, Paweł ZALAS* maszyny elektryczne, silniki

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

PRACY SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

PRACY SILNIKÓW INDUKCYJNYCH 5. Modelowanie wybranych stanów pracy silników indukcyjnych Fragment monografii autorstwa: Maria Dems, Krzysztof Komęza, Modelowanie statycznych i dynamicznych stanów pracy silników indukcyjnych, Wyd.

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 4 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik synchroniczny - wprowadzenie Maszyna synchroniczna maszyna prądu przemiennego, której wirnik w stanie

Bardziej szczegółowo

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIK ELEKTRYCZNY JEST MASZYNĄ, KTÓRA ZAMIENIA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ BUDOWA I DZIAŁANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Moment obrotowy silnika powstaje na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 25 Silnik synchroniczny,rozruch bezpośredni, magnesy trwałe modelowanie polowo-obwodowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Kamil KLIMKOWSKI*, Mateusz DYBKOWSKI* DTC-SVM, DFOC, silnik indukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Blok zasilania wzbudzenia silnika synchronicznego z regulatorem mocy biernej

Blok zasilania wzbudzenia silnika synchronicznego z regulatorem mocy biernej dr inż. MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Blok zasilania wzbudzenia silnika synchronicznego z regulatorem mocy biernej W artykule przedstawiono kompletny blok zasilania wzbudzenia silnika synchronicznego

Bardziej szczegółowo

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU SYNCHRONICZNEGO

SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU SYNCHRONICZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 3/2012 (96) 125 Paweł Zalas, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU SYNCHRONICZNEGO LOW POWER PERMANENT

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FORSOWANIA PRĄDU WZBUDZENIA NA PRZEBIEG ZJAWISKA UTRATY SYNCHRONIZMU TURBOGENERATORA

WPŁYW FORSOWANIA PRĄDU WZBUDZENIA NA PRZEBIEG ZJAWISKA UTRATY SYNCHRONIZMU TURBOGENERATORA 71 Adam Gozdowiak, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław WPŁYW FORSOWANIA PRĄDU WZBUDZENIA NA PRZEBIEG ZJAWISKA UTRATY SYNCHRONIZMU TURBOGENERATORA IMPACT FORCING OF EXCITATION CURRUNT ON PROCESS

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych ĆWCZENE 5 Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych 1. CEL ĆWCZENA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami elektrycznego sterowania silnikiem trójfazowym asynchronicznym

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

SILNIK BEZSZCZOTKOWY O WIRNIKU KUBKOWYM

SILNIK BEZSZCZOTKOWY O WIRNIKU KUBKOWYM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Marek CIURYS*, Ignacy DUDZIKOWSKI* maszyny elektryczne, magnesy trwałe,

Bardziej szczegółowo

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2015 (106) 247 Tomasz Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY LINE START PERMANENT

Bardziej szczegółowo

ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO

ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO Rozruch i regulacja obrotów silnika pierścieniowego 1 z 8 PRACOWNIA ENERGOELEKTRONICZNA w ZST Radom 2006/2007 ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu przemiennego

Silniki prądu przemiennego Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne indukcyjne komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne ze wzbudzeniem reluktancyjne histerezowe Silniki indukcyjne uzwojenie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym Tytuł projektu : Nowatorskie rozwiązanie napędu pojazdu elektrycznego z dwustrefowym silnikiem BLDC Umowa Nr NR01 0059 10 /2011 Czas realizacji : 2011-2013 Idea napędu z silnikami BLDC z przełączalną liczbą

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych Laboratorium Maszyn Elektrycznych Malej Mocy BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄD STAŁEGO Warszawa 2003 1. WSTĘP. Silnik wykonawczy prądu stałego o wzbudzeniu

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Napędy z silnikiem prądu stałego: obcowzbudnym i z magnesami trwałymi.

Napędy z silnikiem prądu stałego: obcowzbudnym i z magnesami trwałymi. Napędy z silnikiem prądu stałego: obcowzbudnym i z magnesami trwałymi. Warszawa marzec 2008 1. Symbole występujące w tekście Litery duże oznaczają wielkości stałe (wartości średnie, skuteczne, amplitudy,

Bardziej szczegółowo

5. STANY PRACY NAPĘDU Z MASZYNĄ OBCOWZBUDNĄ PRĄDU STAŁEGO

5. STANY PRACY NAPĘDU Z MASZYNĄ OBCOWZBUDNĄ PRĄDU STAŁEGO 5. STANY PRACY NAPĘDU Z MASZYNĄ OBCOWZBUDNĄ PRĄDU STAŁEGO 5.1. Program ćwiczenia Badanie charakterystyk mechanicznych maszyny przy zasilaniu stałym napięciem Badanie wpływu rezystancji obwodu twornika

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Układ LEONARDA.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Układ LEONARDA. POLITECHNIK ŚLĄK YDZIŁ INŻYNIERII ŚRODOIK I ENERETYKI INTYTUT ZYN I URZĄDZEŃ ENERETYCZNYCH LBORTORIU ELEKTRYCZNE Układ LEONRD. (E 20) Opracował: Dr inż. łodzimierz OULEICZ Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MAGNESÓW TRWAŁYCH W SILNIKACH ELEKTRYCZNYCH DUŻEJ MOCY

ZASTOSOWANIE MAGNESÓW TRWAŁYCH W SILNIKACH ELEKTRYCZNYCH DUŻEJ MOCY Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 92/2011 187 Piotr Kisielewski, Maciej Antal, Dariusz Gierak, Paweł Zalas Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP* napędy wysokoobrotowe,

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO

BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych Laboratorium Maszyn Elektrycznych Malej Mocy BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO Warszawa 00. 1. STANOWISKO I UKŁAD POMIAROWY. W skład stanowiska pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi.

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 1 iotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Wprowadzenie Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. roces pozycjonowania osi - sposób

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne silniki elektryczne prądu przemiennego

Energooszczędne silniki elektryczne prądu przemiennego prof. dr hab. inż. JAN ZAWILAK Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechnika Wrocławska Energooszczędne silniki elektryczne prądu przemiennego W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/007 53 Stanisław Potrawka, Romana Sikora-Iliew AGH, Kraków BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną

Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zbigniew Szulc 1. Wstęp Wentylatory dużej mocy (powyżej 500 kw stosowane

Bardziej szczegółowo

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości:

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości: Temat: Podział maszyn prądu stałego i ich zastosowanie. 1. Maszyny prądu stałego mogą mieć zastosowanie jako prądnice i jako silniki. Silniki prądu stałego wykazują dobre właściwości regulacyjne. Umożliwiają

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL PL 224252 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224252 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403166 (51) Int.Cl. B66C 13/08 (2006.01) H02K 7/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe. Silnik prądu stałego - budowa Stojan - najczęściej jest magneśnicą wytwarza pole magnetyczne jarzmo (2), bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Jerzy PODHAJECKI* Sławomir SZYMANIEC* silnik bezszczotkowy prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy

Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy XL SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy Wykonał: Paweł Pernal IV r. Elektrotechnika Opiekun naukowy: prof. Witold Rams 1 Wstęp. Celem pracy było przeanalizowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIA SILNIKA SZEREGOWEGO BEZKOMUTATOROWEGO

BADANIA SILNIKA SZEREGOWEGO BEZKOMUTATOROWEGO Maciej BADANIA SILNIKA SZEREGOWEGO BEZKOMUTATOROWEGO STRESZCZENIE szeregowego bezkomutatorowego CLSM (Commutatorless Series Motor) ze wzbudzeniem elektromagnetycznym. Przedstawiono parametry i charakterystyki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI I STEROWANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z DWOMA UZWOJENIAMI STOJANA

CHARAKTERYSTYKI I STEROWANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z DWOMA UZWOJENIAMI STOJANA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/9 95 Krzysztof Pieńkowski Politechnika Wrocławska, Wrocław CHARAKTERYSTYKI I STEROWANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z DWOMA UZWOJENIAMI STOJANA CHARACTERISTICS AND

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z MAGNESAMI NdFeB

ANALIZA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z MAGNESAMI NdFeB Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 93/211 143 Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych ANALIZA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Zasada regulacji prędkości kątowej silnika pierścieniowego z tranzystorowym modulatorem rezystancji w obwodzie wirnika

ĆWICZENIE Zasada regulacji prędkości kątowej silnika pierścieniowego z tranzystorowym modulatorem rezystancji w obwodzie wirnika ĆWICZENIE 3 REGULCJ PREDKOŚCI SILNIK SYNCHRONICZNEGO PIERŚCIENIOWEGO Program ćwiczenia 3a.1. Wprowadzenie 3a.1. Zasada regulacji prędkości kątowej silnika pierścieniowego z tranzystorowym modulatorem rezystancji

Bardziej szczegółowo

Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW

Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW UKŁADY GWIAZDA - TRÓJKĄT I REWERSYJNE Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW Gotowe układy rozruchowe gwiazda - trójkąt do bezpośredniego montażu Znamionowy prąd AC3 / 400V: od 16A do 300A

Bardziej szczegółowo

Cel zajęć: Program zajęć:

Cel zajęć: Program zajęć: KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA I stopień NAZWA PRZEDMIOTU: NAPĘD ELEKTRYCZNY (dzienne: 30h - wykład, 0h - ćwiczenia rachunkowe, 30h - laboratorium) Semestr: W Ć L P S VI 2 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego

Silniki prądu stałego Silniki prądu stałego Maszyny prądu stałego Silniki zamiana energii elektrycznej na mechaniczną Prądnice zamiana energii mechanicznej na elektryczną Często dane urządzenie może pracować zamiennie. Zenobie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Gr. 2 Godzina: 15:30 Temat ćwiczenia: Hamowanie impulsowe silnika szeregowego

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Gr. 2 Godzina: 15:30 Temat ćwiczenia: Hamowanie impulsowe silnika szeregowego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Trakcja Elektryczna Wydział: EAIiIB Rok: 2014/2015 Gr. 2 Godzina: 15:30 Temat ćwiczenia: Hamowanie impulsowe silnika szeregowego Wykonał: Andrzej

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Maciej GWOŹDZIEWICZ*, Jan ZAWILAK* jednofazowy silnik indukcyjny, jednofazowy

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 99 Tomasz Kubera, PKN Orlen, Płock Zbigniew Szulc, Politechnika Warszawska, Warszawa POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Laboratorium Elektryczne Pracownia Maszyn Elektrycznych Instrukcja Laboratoryjna: Układy rozruchowe silników 3-fazowych. Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I MASZYN ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE ĆWICZENIE (PS) MASZYNY SYNCHRONICZNE BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDNICY/GENERATORA

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 49 Zbigniew Szulc, łodzimierz Koczara Politechnika arszawska, arszawa POPRAA EFEKTYNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tranzystorowym obniżającym napięcie.

Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tranzystorowym obniżającym napięcie. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tranzystorowym obniżającym napięcie. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie

Bardziej szczegółowo

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego Instrukcja do ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sposobem sterowania 3- pasmowego silnika bezszczotkowego

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E19 BADANIE PRĄDNICY

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów

Wykład 5. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 5 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Prądnica prądu stałego zasada działania e Blv sinαα Prądnica prądu stałego zasada działania Prądnica prądu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYMIARÓW I KSZTAŁTU MAGNESÓW TRWAŁYCH NA MOMENT ELEKTROMAGNETYCZNY BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

ANALIZA WPŁYWU WYMIARÓW I KSZTAŁTU MAGNESÓW TRWAŁYCH NA MOMENT ELEKTROMAGNETYCZNY BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 25 Marek CIURYSF *F, Ignacy DUDZIKOWSKI * silniki bezszczotkowe, magnesy

Bardziej szczegółowo

SPIS RZECZY. Str. PRZEDMOWA. SPIS DZIEŁ z dziedziny maszyn elektrycznych, i prostowników... XIII

SPIS RZECZY. Str. PRZEDMOWA. SPIS DZIEŁ z dziedziny maszyn elektrycznych, i prostowników... XIII SPIS RZECZY. PRZEDMOWA V SPIS RZECZY VII SPIS DZIEŁ z dziedziny maszyn elektrycznych, i prostowników... XIII I. Prądnice elektryczne. 1. Wstęp 1 2. Składowe części prądnicy 4 II. Prądnice prądu stałego.

Bardziej szczegółowo

Napędy wektorowe ANSALDO alternatywa dla silników prądu stałego

Napędy wektorowe ANSALDO alternatywa dla silników prądu stałego Napędy wektorowe ANSALDO alternatywa dla silników prądu stałego W przemyśle najczęściej spotykanymi urządzeniami wykonawczymi są silniki elektryczne - klatkowe. Wykorzystuje się je do napędu pomp i wentylatorów,

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA PÓŁSTEROWANEGO

BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA PÓŁSTEROWANEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Mikołaj KSIĄŻKIEWICZ* BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych prostownika

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocławskiej Nr 62 Studia i Materiały Nr 28 2008 monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe magnesy nadprzewodzące

Bardziej szczegółowo

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2 Jakub Wierciak Mikrosilniki cz. 2 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mikrosilnik z komutacją bezzestykową 1 - wałek,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 6 (letni) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Maszyny Elektryczn Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 10 str.1/2 ĆWICZENIE 10

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 10 str.1/2 ĆWICZENIE 10 Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 10 str.1/ ĆWICZENIE 10 UKŁADY ELEKTRYCZNEGO STEROWANIA NA PRZYKŁADZIE STEROWANIA SEKWENCYJNO-CZASOWEGO NAPĘDU PRASY 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki. Badanie alternatora

Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki. Badanie alternatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M 1A - instrukcja Badanie alternatora Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DYNAMICZNYCH I STACJONARNYCH STANÓW PRACY ROZRUSZNIKA SAMOCHODOWEGO WZBUDZANEGO MAGNESAMI TRWAŁYMI

ANALIZA DYNAMICZNYCH I STACJONARNYCH STANÓW PRACY ROZRUSZNIKA SAMOCHODOWEGO WZBUDZANEGO MAGNESAMI TRWAŁYMI Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/13 cz. I 11 Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych ANALIZA DYNAMICZNYCH I STACJONARNYCH STANÓW

Bardziej szczegółowo

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2 Jakub Wierciak Mikrosilniki cz. 2 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mikrosilnik z komutacją bezzestykową 1 - wałek,

Bardziej szczegółowo

w10 Silnik AC y elektrotechniki odstaw P

w10 Silnik AC y elektrotechniki odstaw P 40 Wirujące pole magnetyczne Moment synchroniczny Moment asynchroniczny Charakterystyka silnika synchronicznego Charakterystyka silnika asynchronicznego Silnik klatkowy Silnik indukcyjny jednofazowy Moment

Bardziej szczegółowo

JEDNOFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE Z UZWOJENIEM POMOCNICZYM ZWARTYM

JEDNOFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE Z UZWOJENIEM POMOCNICZYM ZWARTYM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 2005 elektrotechnika, silniki indukcyjne, jednofazowe, klatkowe, analiza,

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Krzysztof OLESIAK 1 Silnik asynchroniczny klatkowy, Sterownik napięcia przemiennego, Komputerowy układ pomiarowy

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY GENERATOR SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI, JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ELEKTRYCZNEJ W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM

TRÓJFAZOWY GENERATOR SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI, JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ELEKTRYCZNEJ W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM 5 Paweł Pistelok BOBRME KOMEL, Katowice TRÓJFAZOWY GENERATOR SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI, JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ELEKTRYCZNEJ W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM PERMANENT MAGNET GENERATOR AS A SOURCE

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 2 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik indukcyjny 3-fazowy tabliczka znam. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P, apięcie znamionowe

Bardziej szczegółowo

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125 y Elektrotechnika w środkach transportu 125 Elektrotechnika w środkach transportu 126 Zadania alternatora: Dostarczanie energii elektrycznej o określonej wartości napięcia (ogranicznik napięcia) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO PRACY W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM

GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO PRACY W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Robert ROSSA, Paweł PISTELOK * Generator synchroniczny wzbudzany magnesami

Bardziej szczegółowo

JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. KONSTRUKCJA I PARAMETRY

JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. KONSTRUKCJA I PARAMETRY Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej Nr 65 Studia i Materiały Nr 31 2011 Maciej GWOŹDZIEWICZ* Jan ZAWILAK* jednofazowy silnik indukcyjny, jednofazowy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojana

Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojana Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojana Paweł Dybowski, Waldemar Milej 1. Wstęp Artykuł ten jest kontynuacją serii publikacji dotyczących wykorzystania dostępnych poprzez

Bardziej szczegółowo