Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2016 r. Kwiecień 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2016 r. Kwiecień 2016 r."

Transkrypt

1 Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2016 r. Kwiecień 2016 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych

2 Spis treści 1 Oświadczenia Firmy 2 Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne 2.2. Portfele Asset Management 3 Pozostałe ujawnienia

3 1. Oświadczenia Firmy Klauzula Prezentacja wyników zarządzania aktywami została sporządzona dla celów informacyjno-marketingowych i nie stanowi rekomendacji, doradztwa inwestycyjnego ani prognozy, nie jest ofertą ani zaproszeniem do zgłoszenia oferty kupna/sprzedaży instrumentów finansowych, doradztwa ani żadnej innej usługi inwestycyjnej czy produktu. Publikacja te nie jest adresowana do konkretnych osób ani podmiotów i nie uwzględnia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, poziomu ryzyka ani potrzeb poszczególnych klientów. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycji w produkty Union Investment TFI S.A. potencjalny klient powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi ryzyka inwestycji, opłat, prowizji i innych kosztów związanych z produktem oraz niezbędne jest dokonanie oceny, czy dany produkt odpowiada jego celom inwestycyjnym, zdolności do ponoszenia ryzyka, oraz jego poziomowi wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. Inwestowanie w niektóre instrumenty finansowe może charakteryzować się dużą zmiennością wartości i w przypadku realizacji inwestycji klient może otrzymać kwotę niższą od kwoty wpłaconej. Zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na cenę, wartość lub przychód z inwestycji. Jeśli waluta, w której denominowane jest dany produkt jest inna od waluty krajowej klienta, zwrot z inwestycji może zwiększać się lub zmniejszać w zależności od fluktuacji kursów walutowych. Inwestowanie w finansowe kontrakty terminowe odznaczają się dużą dźwignią finansową, która powoduje, że niewielka zmiana ceny kontraktu terminowego powoduje duży wpływ na osiąganą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. W rezultacie klient może uzyskiwać wysokie zyski, ale także musi liczyć się z utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. Stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Kompozyt jest zbiorem portfeli, charakteryzujących się podobną strategią inwestycyjną lub celem inwestycyjnym. Klient nie ma możliwości zainwestowania aktywów bezpośrednio w kompozyt. Klient ma możliwość zainwestowania w fundusze inwestycyjne lub strategie, w oparciu o które zarządzane są portfele Asset Management tworzące kompozyt. Poziomy opodatkowania klienta, zależą od indywidualnej sytuacji klienta oraz jego statusu podatkowego i mogą w przyszłości ulegać zmianom. Publikacja ta, w całości ani w części nie może być reprodukowana w żaden sposób bez zgody Union Investment TFI S.A.

4 1. Oświadczenia Firmy Oświadczenia Firmy Niniejszy Raport z Wyników Zarządzania Aktywami został sporządzony przez Union Investment TFI S.A. zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników i Zarządzania Aktywami (Global Investment Performance Standards (GIPS )). Za tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie mechanizmów kontroli, zapewniających prawidłowe ujęcie wszystkich danych, kalkulację i prezentację wyników zarządzania aktywami w niniejszym raporcie odpowiada Zarząd Union Investment TFI S.A. Małgorzata Góra - Dubiela Prezes Zarządu Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu Małgorzata Popielewska Członek Zarządu Warszawa, 31 marca 2016 roku

5 1. Oświadczenia Firmy Definicja Firmy Firmą w rozumieniu standardów GIPS jest Union Investment TFI S.A., spółka akcyjna działająca na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, która w dniu 1 czerwca 1995 (nr decyzji KPW /95) uzyskała zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. W dniu 29 października 2004 r. (nr decyzji DFI/W/ /04) Union Investment TFI S.A. uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W okresie sprawozdawczym definicja Firmy nie uległa zmianie. Szczegółowy opis warunków świadczenia usług zarządzania znajduje się w Statutach Funduszy Inwestycyjnych oraz w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Cudzym Pakietem Instrumentów Finansowych na Zlecenie, dostępnych na stronie internetowej Pełna lista kompozytów wraz z ich szczegółowym opisem dostępna jest na życzenie Klientów.

6 1. Oświadczenia Firmy Status Firmy w zakresie weryfikacji Oświadczenie Firmy o zgodności sporządzenia prezentacji wyników zarządzania aktywami ze standardami GIPS za okres było przedmiotem weryfikacji przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Weryfikacja ta nie obejmowała badania wyników inwestycyjnych żadnego z kompozytów przedstawionych przez Firmę w załączonej prezentacji. Raport z weryfikacji jest dostępny na życzenie klientów.

7 Spis treści 1 Oświadczenia Firmy 2 Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne 2.2. Portfele Asset Management 3 Pozostałe ujawnienia

8 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Akcji Polskich Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 200% Stopa zwrotu kompozytu Referencyjna stopa zwrotu 150% 100% 50% 0% sty 06 wrz 07 maj 09 sty 11 wrz 12 maj 14 sty 16 Okres zarządzania Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w PLN % % -4.88% % 9.77% 946,966, % % -3.00% % 7.47% 1,120,530, % % 10.65% % 15.87% 1,289,150, % % 25.48% % 14.47% 981,318, % % % % 15.87% 864,115, % % 17.25% % 18.31% 1,258,611, % % 46.56% % 26.75% 1,007,690, % % % % 22.95% 480,049, % % 10.38% % 19.87% 1,213,185, % % 41.60% % 17.50% 1,012,729, % Q % 3.07% 3 965,969, % -50% Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: wysoki (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się wysoką zmiennością i nie można wykluczyć utraty znacznej części zainwestowanych środków) Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA.

9 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Akcji Polskich Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 styczeń 2003 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na inwestowaniu głównie w akcje polskich spółek. Ich dobór do portfela odbywa się przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Uniwersum inwestycyjne: min 60% akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uniwersum geograficzne: max 30% akcje spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów Dźwignia finansowa: max 150% na części akcyjnej Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): średnia ważona aktywami portfeli wchodzących w skład kompozytu, stopa zwrotu benchmarków portfeli tworzących kompozyt. Benchmarki portfeli wchodzących w skład kompozytu opierają się głównie na indeksach akcji notowanych na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Metoda równoważenia benchmarków złożonych: kalendarzowa. Bieżący benchmark równoważony jest z częstotliwością miesięczną. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 4%

10 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Akcji Środkowoeuropejskich Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 80% 60% 40% 20% 0% sie 06 mar 08 paź 09 maj 11 gru 12 lip 14 lut 16-20% -40% -60% Stopa zwrotu kompozytu Referencyjna stopa zwrotu Okres zarządzania Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: bardzo wysoki (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością i nie można wykluczyć utraty znacznej części zainwestowanych środków) Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w PLN % % % 135,244, % % 13.01% % 158,347, % % % % 17.79% 55,049, % % 14.56% % 15.63% 44,419, % % -9.84% % 19.77% 56,052, % % 22.82% % 13.68% 66,559, % % 82.81% % 25.31% 51,110, % % % % 29.78% 15,864, % % 8.85% % 9.19% 54,982, % 2006* 13.81% 14.75% ,496, % Q % ,352, % Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu od sierpnia do grudnia 2006

11 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Akcji Środkowoeuropejskich Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 sierpień 2006 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na inwestowaniu do 100% w akcje spółek z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Uniwersum inwestycyjne: min 60% akcje spółek notowanych na giełdach krajów Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersum geograficzne: kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów Dźwignia finansowa: max 150% na części akcyjnej Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): do czerwca 2014 roku średnia ważona aktywami portfeli wchodzących w skład kompozytu, stopa zwrotu benchmarków portfeli tworzących kompozyt. od lipca 2014 roku brak Metoda równoważenia benchmarków złożonych: kalendarzowa. Bieżący benchmark równoważony jest z częstotliwością miesięczną. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 4%

12 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Mieszany 0-40% Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 120% Stopa zwrotu kompozytu 100% Referencyjna stopa zwrotu 80% 60% 40% 20% 0% gru 06 cze 08 gru 09 cze 11 gru 12 cze 14 gru 15-20% Okres zarządzania Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w PLN % % -0.95% % 4.98% 171,066, % % 4.12% % 4.32% 263,995, % % 4.52% % 6.14% 356,193, % % 13.76% % 5.20% 341,577, % % -1.20% % 4.60% 466,501, % % 10.06% % 7.23% 787,838, % % 17.85% % 9.29% 55,723, % % % % 11.08% 12,485, % % -0.43% % 5.06% 4,880, % 2006* 0.35% 0.41% , % Q % 2.04% 1 158,777, % -40% Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: umiarkowany (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się umiarkowaną zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) W kompozycie stosowano dźwignię finansową. W latach maksymalny poziom dźwigni wyniósł 828%. W pozostałych okresach zakres stosowania dźwigni nie był istotny. Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. *Stopa zwrotu za grudzień 2006 r.

13 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Mieszany 0-40% Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 grudzień 2006 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zrównoważone zarządzane przez Firmę o udziale części akcyjnej nieprzekraczającej 40%. Strategia części akcyjnej kompozytu polega na inwestowaniu głównie w akcje, wchodzące w skład indeksu WIG. Uniwersum inwestycyjne: akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN Uniwersum geograficzne: max 40% papiery z krajów Europy Środkowo-Wschodniej Maksymalny średni okres do wykupu części dłużnej: 10 lat. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 180% na część dłużną, max 120% na część akcyjną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): średnia ważona aktywami portfeli wchodzących w skład kompozytu, stopa zwrotu benchmarków portfeli tworzących kompozyt. Benchmarki portfeli wchodzących w skład kompozytu opierają się głównie na indeksach akcji notowanych na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz polskich instrumentów dłużnych EFFAS Metoda równoważenia benchmarków złożonych: kalendarzowa. Bieżące benchmarki równoważone są z częstotliwością miesięczną. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 3%

14 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Mieszany 40-70% Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 120% 100% Stopa zwrotu kompozytu Referencyjna stopa zwrotu 80% 60% 40% 20% 0% sty 06 sty 08 sty 10 sty 12 sty 14 sty 16-20% Okres zarządzania Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w PLN % % -3.16% % 5.78% 339,219, % % 3.05% % 5.30% 434,154, % % 5.65% % 10.04% 520,040, % % 17.73% % 8.27% 525,761, % % -6.37% % 9.89% 554,988, % % 12.66% % 11.08% 770,230, % % 26.07% % 15.84% 744,760, % % % % 13.86% 634,229, % % 6.68% % 12.09% 1,701,164, % % 22.86% % 11.08% 1,405,938, % Q % 2.54% 1 340,745, % Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: umiarkowany (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się umiarkowaną wysoką zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, oraz na stronach NBP, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA.

15 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Mieszany 40-70% Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 styczeń 2003r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zrównoważone zarządzane przez Firmę o udziale części akcyjnej ponad 40% ale nie więcej niż 70% aktywów. Strategia części akcyjnej kompozytu polega na inwestowaniu głównie w akcje, wchodzące w skład indeksu WIG. Uniwersum inwestycyjne: akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN Uniwersum geograficzne: max 40% papiery z krajów Europy Środkowo-Wschodniej Maksymalny średni okres do wykupu części dłużnej: 10 lat. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 180% na część dłużną, max 120% na część akcyjną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu: 1 stycznia 2003 r. do 1 stycznia 2006 r.: 50%WIG, 50% Merill Lynch Polish Government Bond Index (w zł.) Od 1 stycznia 2006 r.: 50 % WIG / 50% Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł). Przyczyna zmiany benchmarku: nowy benchmark do części dłużnej portfela jest lepszym odzwierciedleniem polityki inwestycyjnej portfela. Metoda równoważenia benchmarków złożonych: kalendarzowa. Bieżące benchmarki równoważone są z częstotliwością miesięczną. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 4%

16 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Polskich Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 120% 100% 80% 60% 40% 20% Stopa zwrotu kompozytu Referencyjna stopa zwrotu 0% sty 06 wrz 07 maj 09 sty 11 wrz 12 maj 14 sty 16 Okres zarządzania Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w PLN % % 2.39% % 2.43% 813,359, % % 5.68% % 2.00% 911,311, % % 2.82% % 3.93% 817,167, % % 9.55% % 2.37% 2,044,211, % % 5.47% % 3.17% 585,916, % % 6.21% % 3.53% 493,270, % % 5.91% % 4.56% 286,376, % % 8.70% % 5.96% 329,734, % % 2.04% % 1.52% 211,709, % % 5.33% % 2.21% 311,219, % Q % 1.22% 1 717,481, % Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: niskie (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) W kompozycie stosowano dźwignię finansową. W latach maksymalny poziom dźwigni wyniósł 363%. W pozostałych okresach zakres stosowania dźwigni nie był istotny. Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA.

17 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Polskich Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 styczeń 2003 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN. Uniwersum inwestycyjne dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, bądź euroobligacje zabezpieczone do PLN Uniwersum geograficzne głównie instrumenty denominowane w PLN, możliwe euroobligacje zabezpieczone do PLN Maksymalny średni okres do wykupu części dłużnej: 10 lat. Zaangażowanie w instrumenty korporacyjne o ratingu spekulacyjnym: max. 20% Instrumenty pochodne: instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 180% na część dłużną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): 1 styczeń 2003 r. do 31 grudnia 2005 r.: Merrill Lynch Polish Government Bond Index (w zł) 1 stycznia 2006 r.: Bloomberg EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł) Uzasadnienie zmiany benchmarku: przyjęty indeks jest lepszym odzwierciedleniem polityki inwestycyjnej kompozytu. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 3%

18 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Środkowoeuropejskich % 160% 140% 120% 100% Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 80% 60% 40% 20% Stopa zwrotu kompozytu Referencyjna stopa zwrotu 0% lis 07-20% lip 09 mar 11 lis 12 lip 14 mar 16 Okres zarządzania Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w PLN % % 2.29% % 6.01% 384,001, % % 10.96% % 4.63% 640,430, % % -3.64% % 7.23% 266,698, % % 12.88% % 3.49% 644,544, % % 5.50% % 7.04% 30,577, % % 6.89% % 4.30% 150,537, % % 10.32% % 6.17% 23,341, % % 12.76% % 14.66% 7,761, % 2007* 1.04% -1.14% ,448, % Q % 1.83% 2 376,665, % Poziom ryzyka: umiarkowany (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się umiarkowaną zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) W kompozycie stosowano dźwignię finansową. W latach maksymalny poziom dźwigni wyniósł 842%. W pozostałych okresach zakres stosowania dźwigni nie był istotny. Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu od listopada do grudnia 2007

19 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Środkowoeuropejskich Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 listopad 2007 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w zagraniczne dłużne papiery wartościowe z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Uniwersum inwestycyjne zagraniczne dłużne papiery wartościowe Uniwersum geograficzne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Maksymalny średni okres do wykupu części dłużnej: 15 lat. Zaangażowanie w instrumenty korporacyjne o ratingu spekulacyjnym: max. 50% Instrumenty pochodne: instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 200% na część dłużną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): Merrill Lynch Poland, Hungary, Czech, Turkey, Slovakia Government Index w PLN Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 3%

20 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Środkowoeuropejskich Zabezpieczony Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 30% 25% 20% 15% 10% 5% Stopa zwrotu kompozytu Okres zarządzania Stopa zwrotu ogółem Referencyjna stopa zwrotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w PLN % % % 64,534, % % % 70,830, % % % 48,297, % 2012* 1.52% ,285, % Q % ,756, % 0% gru 12 maj 13 paź 13 mar 14 sie 14 sty 15 cze 15 lis 15 Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: umiarkowany (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się umiarkowaną zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu za grudzień 2012

21 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Środkowoeuropejskich Zabezpieczony Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2012 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 grudzień 2012 Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w Polskie i zagraniczne dłużne papiery wartościowe z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ekspozycja walutowa zabezpieczana do PLN. Uniwersum inwestycyjne zagraniczne dłużne papiery wartościowe, max 50% stanowią papiery emitentów korporacyjnych Uniwersum geograficzne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Maksymalny średni okres do wykupu części dłużnej: 15 lat. Zaangażowanie w instrumenty korporacyjne o ratingu spekulacyjnym: max. 20% poniżej ratingu BB- Instrumenty pochodne: możliwe instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 200% na część dłużną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): brak Przyczyny braku benchmarku: polityki inwestycyjne funduszy wchodzących w skład kompozytu nie odzwierciedlają zmian wartości żadnego z istniejących indeksów. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 2%

22 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Pieniężny Polski Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 80% Referencyjna stopa zwrotu 70% Stopa zwrotu kompozytu 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% sty 06 wrz 07 maj 09 sty 11 wrz 12 maj 14 sty 16 Okres zarządzania Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Dyspersja kompozytu Beta Informati on ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktyw ów brutto GIPS % % % % w PLN % 2.01% % 0.64% 6,620,486, % 4.09% % 0.48% 6,235,932, % 3.23% % 1.10% 3,819,643, % 4.86% % 3.56% 1,939,299, % 4.15% % 0.77% 4,857,412, % 4.02% % 1.39% 4,169,625, % 4.52% % 0.61% 1,678,487, % 5.68% % 0.29% 833,958, % 3.99% % 0.14% 778,112, % 3.06% % 0.12% 780,214,465 Q % 0.42% 6 6,710,316,756 Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: niskie (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się niską zmiennością ale nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) W kompozycie stosowano dźwignię finansową. W latach maksymalny poziom dźwigni wyniósł 348%. W pozostałych okresach zakres stosowania dźwigni nie był istotny. Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach NBP, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA.

23 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Pieniężny Polski Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 styczeń 2003 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w dłużne krótkoterminowe papiery wartościowe. Uniwersum inwestycyjne: dłużne krótkoterminowe papiery wartościowe Uniwersum geograficzne: głównie instrumenty denominowane w PLN, możliwe euroobligacje zabezpieczone do PLN Maksymalny średni okres do wykupu części dłużnej: 2 lata. Zaangażowanie w instrumenty korporacyjne o ratingu spekulacyjnym: max. 50% Instrumenty pochodne: instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 200% na część dłużną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): średnia ważona aktywami portfeli wchodzących w skład kompozytu, stopa zwrotu benchmarków portfeli tworzących kompozyt. Benchmarki portfeli wchodzących w skład kompozytu opierają się na stopie 1-3M depozytów dla gospodarstw domowych publikowanej przez NBP, oraz na stawce WIBID 1M. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 1,5%

24 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Pieniężny Zagraniczny EUR Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 30% Stopa zwrotu kompozytu 25% Referencyjna stopa zwrotu 20% 15% 10% 5% 0% sie 09 wrz 10 paź 11 lis 12 gru 13 sty 15 lut 16 Okres zarządzania Stopa zwrotu ogółem Referencyjna stopa zwrotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w EUR PLN (%) % -0.06% % 0.18% 20,821, % % 0.14% % 0.33% 26,453, % % 0.13% % 0.29% 15,321, % % 0.39% % 0.46% 11,428, % % 1.19% % 0.98% 5,091, % % 0.55% % 0.38% 5,549, % 2009* 4.63% 0.19% ,495, % Q % -0.06% 1 15,773, % Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: niskie (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się niską zmiennością ale nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) Źródło: dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu od sierpnia do grudnia 2009

25 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Pieniężny Zagraniczny EUR Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 sierpień 2009 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 sierpień 2009 r. Waluta kompozytu: EUR Do kompozytu włączane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w dłużne krótkoterminowe papiery wartościowe denominowane głównie w EUR. Uniwersum inwestycyjne: dłużne krótkoterminowe papiery wartościowe Uniwersum geograficzne: głównie instrumenty denominowane w PLN, możliwe euroobligacje zabezpieczone do PLN Maksymalny średni okres do wykupu części dłużnej: 2 lata. Zaangażowanie w instrumenty korporacyjne o ratingu spekulacyjnym: max. 20% Instrumenty pochodne: instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 180% na część dłużną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): oparta o stawkę 1M EURIBOR Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 1%

26 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Pieniężny Zagraniczny USD % 12% 10% 8% 6% 4% 2% Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) Stopa zwrotu kompozytu Referencyjna stopa zwrotu 0% paź 11 lis 12 gru 13 sty 15 lut 16 Okres zarządzania Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: niskie (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się niską zmiennością ale nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) Stopa zwrotu ogółem Referencyjna stopa zwrotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktywów brutto GIPS Udział w wartości aktywów brutto GIPS firmy % % % % w USD PLN (%) % 0.19% % 0.34% 17,636, % % 0.16% % 0.19% 17,140, % % 0.20% % 0.15% 10,472, % % 0.24% % 0.47% 6,468, % 2011* 1.64% 0.06% ,227, % Q % 0.11% 1 17,612, % Źródło: dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu od października 2011 r.

27 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Pieniężny Zagraniczny USD Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 październik 2011 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 październik 2011 r. Waluta kompozytu: USD Do kompozytu włączane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w dłużne krótkoterminowe papiery wartościowe denominowane głównie w USD. Uniwersum inwestycyjne: dłużne krótkoterminowe papiery wartościowe Uniwersum geograficzne: głównie instrumenty denominowane w USD, możliwe inne instrumenty zabezpieczone do USD Maksymalny średni okres do wykupu części dłużnej: 2 lata. Zaangażowanie w instrumenty korporacyjne o ratingu spekulacyjnym: max. 20% Instrumenty pochodne: instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 180% na część dłużną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): oparta o stawkę 1M LIBOR USD Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 1%

28 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Absolute Return Wielu Klas Aktywów Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 20% Stopa zwrotu kompozytu 15% 10% 5% 0% sty 12 lis 12 wrz 13 lip 14 maj 15 mar 16 Okres zarządzania Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w PLN % % % 18,788, % % % 24,680, % % % 39,057, % 2012* 5.10% % 30,603, % - Q % ,429, % -5% Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: bardzo wysoki (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się wysoką zmiennością i nie można wykluczyć utraty znacznej części zainwestowanych środków) Źródło: dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu od 1 stycznia 2012r.

29 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Absolute Return Wielu Klas Aktywów Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 stycznia 2012r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 stycznia 2012r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę nie będące portfelami realizujące cel inwestycyjny osiągania dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach kapitałowych. Decyzje mogą być podejmowane zarówno na podstawie podejścia fundamentalnego jak i ilościowego. Uniwersum inwestycyjne: instrumenty pochodne (opcje, kontrakty futures, i in.) na indeksy, waluty, towary, akcje, zarówno długie jak i krótkie pozycje Uniwersum geograficzne: brak ograniczeń Maksymalny średni okres do wykupu części dłużnej: 20 lat. Instrumenty pochodne: dopuszczalne. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: 200%. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): brak Przyczyny braku benchmarku: polityki inwestycyjne funduszy wchodzących w skład kompozytu nie odzwierciedlają zmian wartości żadnego z istniejących indeksów. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 4%

30 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Absolute Return Dłużny Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 1% 1% 1% 0% 0% Stopa zwrotu kompozytu Okres zarządzania Stopa zwrotu ogółem Referencyjna stopa zwrotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktywów brutto GIPS Udział w wartości aktywów brutto GIPS firmy % % % % w PLN % 2015*** 1.06% % 2,039, % ** 13.33% * 11.73% ,113, % 0% maj 15 lip 15 wrz 15 lis 15 Q % - 1 2,072, % Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: umiarkowany (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się wysoką zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) W kompozycie stosowano dźwignię finansową. W latach maksymalny poziom dźwigni wyniósł 237%. W pozostałych okresach zakres stosowania dźwigni nie był istotny. Źródło: dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu od maja do grudnia 2011 ** Stopa zwrotu do 31 lipca 2012 *** Stopa zwrotu od 31 marca 2015

31 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Absolute Return Dłużny Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 maj 2011 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 maj 2011 r. Okres zawieszenia kompozytu : 31 lipiec 2012 r. 31 marca 2015 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę nie będące portfelami realizujące cel inwestycyjny osiągania dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji na rynku długu, wykorzystując strategię absolutnej stopy zwrotu. Uniwersum inwestycyjne: instrumenty dłużne, instrumenty pochodne oparte na instrumentach dłużnych Uniwersum geograficzne: kraje Europy Środkowowschodniej Maksymalny średni okres do wykupu części dłużnej: 20 lat. Instrumenty pochodne: instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: 200%. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): brak Przyczyny braku benchmarku: polityki inwestycyjne funduszy wchodzących w skład kompozytu nie odzwierciedlają zmian wartości żadnego z istniejących indeksów. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 3%

32 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Dynamicznej Alokacji 0-100% Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% lip 15 wrz 15 lis 15 sty 16 mar 16 Stopa zwrotu kompozytu Okres zarządzania Stopa zwrotu ogółem Referencyjna stopa zwrotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktywów brutto GIPS Udział w wartości aktywów brutto GIPS firmy % % % % w PLN % 2015* -4.57% % 8,851, % Q % ,968, % Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: wysoki (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się wysoką zmiennością i nie można wykluczyć utraty znacznej części zainwestowanych środków) Źródło: dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu od 1 lipca 2015 r.

33 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Dynamicznej Alokacji 0-100% Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 lipca 2015 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 lipca 2015 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę nie będące portfelami realizujące cel inwestycyjny osiągania dodatnich stóp zwrotu wykorzystując strategię aktywnej alokacji, które lokują aktywa na wielu rynkach w różne klasy aktywów, zależnie od bieżącej sytuacji. Uniwersum inwestycyjne: instrumenty dłużne, akcyjne, instrumenty pochodne (opcje, kontrakty futures, i in.), jednostki uczestnictwa Uniwersum geograficzne: brak ograniczeń Maksymalny średni okres do wykupu części dłużnej: 20 lat. Instrumenty pochodne: dopuszczalne. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: 200%. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): brak Przyczyny braku benchmarku: polityki inwestycyjne funduszy wchodzących w skład kompozytu nie odzwierciedlają zmian wartości żadnego z istniejących indeksów. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 4%

34 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Absolute Return Akcyjny Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 10% 8% 6% 4% Stopa zwrotu kompozytu Okres zarządzania Stopa zwrotu ogółem Referencyjna stopa zwrotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Wartość aktywów brutto GIPS Udział w wartości aktywów brutto GIPS firmy % % % % w PLN % 2015* 1.87% % 1,023, % Q % - 1 1,106, % 2% 0% paź 15 lis 15 gru 15 sty 16 lut 16 mar 16 kwi 16 Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: umiarkowany (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się wysoką zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) * Stopa zwrotu od 1 października 2015 r.

35 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Absolute Return Akcyjny Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 października 2015 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 października 2015 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę nie będące portfelami realizujące cel inwestycyjny osiągania dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji na rynku akcyjnym, wykorzystując strategię absolutnej stopy zwrotu. Uniwersum inwestycyjne: instrumenty udziałowe, instrumenty pochodne, ETF, transakcje krótkiej sprzedaży Uniwersum geograficzne: brak ograniczeń Instrumenty pochodne: dopuszczalne. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: 200%. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): brak Przyczyny braku benchmarku: polityki inwestycyjne funduszy wchodzących w skład kompozytu nie odzwierciedlają zmian wartości żadnego z istniejących indeksów. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 4%

36 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Absolute Return Mieszany - zlikwidowany Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 50% 45% Stopa zwrotu kompozytu 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% gru 09 cze 10 gru 10 cze 11 gru 11 cze 12 gru 12 Okres zarządzania Stopa zwrotu ogółem Referencyjna stopa zwrotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu Udział w Wartość wartości aktywów aktywów brutto GIPS brutto GIPS firmy % % % % w tys. PLN % % % 11, % % % 24, % % % 69, % Q1 2013* -1.26% , % Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: bardzo wysoki (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością i nie można wykluczyć utraty znacznej części zainwestowanych środków) Źródło: dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu do 31 marca 2013

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 czerwca 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

UniObligacje: Nowa Europa

UniObligacje: Nowa Europa 29 stycznia 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje, obligacje korporacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Czas na dobre inwestycje Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją 25 czerwca 2009 r. 1 Filozofia zarządzania BRE Wealth Management B R E Wealth Manag ement tradycyjny fundus z inwes tycyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 28 lutego 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 lipca 2013 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 listopada 2012r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 sierpnia 2013 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 29 stycznia 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r.

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI Łódź 8 grudnia 2015 r. Instrumenty lokacyjno-inwestycyjne Waluty Akcje Fundusze Inwestycyjne Rachunek Bankowy Lokaty

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji 30 listopada 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Portfeli Modelowych 3 Charakterystyka Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS. JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r.

NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS. JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. TFI BGŻ BNP Paribas strategia rozwoju Akcjonariat: 100 proc. akcji Towarzystwa należy do Banku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V OPIS Negocjator V I. Negocjator V jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800 PZU FIZ Akord mbank.pl 801 300 800 Sytuacja gospodarcza na świecie Czy dziś jest łatwo inwestować na rynku finansowym? Program QE FED Normalizacja polityki monetarnej EBC Ropa, niska cena pomaga? CHINY

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1 Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Strona 1 Zalety lokaty inwestycyjnej Solidny Duet łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 października 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013

Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Londyńska lokata III łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) www.leggmason.pl Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo