Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A Data raportu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013"

Transkrypt

1 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A Data raportu:

2

3 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 20 lutego 1997 r. na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi (nr KPW / ) oraz na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 maja 2011 r. na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych (nr DFL/S/4030/11/14/11/EW). 2. Firmą w rozumieniu Standardów GIPS jest PKO TFI S.A. odpowiedzialne za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych PKO oraz portfelami Klientów, dla których PKO TFI S.A. świadczy usługę portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 3. Szczegółowy opis warunków funduszami znajduje się w statutach funduszy inwestycyjnych oraz w Regulaminie świadczenia usługi portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych ( Regulamin portfelem ), przez PKO TFI S.A., dostępnych na stronie internetowej 4. Pełna lista kompozytów wraz z ich szczegółowym opisem dostępna jest na życzenie. 5. Firma prezentuje wyniki począwszy od 1 stycznia 2010 r. tj. od kiedy w związku ze zmianą struktury właścicielskiej uzyskała wpływ na wybór zarządzających portfelami. Status Firmy w zakresie weryfikacji PKO TFI S.A. deklaruje zgodność z Global Investment Performance Standards. Stosowanie przez PKO TFI S.A. standardów GIPS na potrzeby prezentacji wyników za lata oraz 2012 zostało zweryfikowane przez niezależną firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Raporty z weryfikacji dostępne są na życzenie. Weryfikacja dotyczy oceny czy (1) Firma w rozumieniu całości organizacji spełniła wymogi GIPS w zakresie konstrukcji kompozytów oraz (2) Firma zaprojektowała polityki i procedury pomiaru i prezentacji wyników inwestycyjnych w zgodności z GIPS. Weryfikacja nie obejmowała oceny wyników żadnego z kompozytów prezentowanego przez Firmę w niniejszym raporcie. III

4 Znaczące wydarzenia w Firmie mające wpływ na zarządzanie portfelami 1. Dnia 1 stycznia 2010 r. PKO TFI S.A. rozpoczęło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych PKO. Za zarządzanie odpowiada nowo utworzony w tym celu w strukturze organizacyjnej PKO TFI S.A. Pion Zarządzania mi. 2. W grudniu 2010 r. z Firmy odszedł Łukasz Stelmasiak zarządzający portfelami dłużnymi. Jego obowiązki przejął od dnia 1 lutego 2011 r. Piotr Nowak. 3. Dnia 1 października 2011 r. PKO TFI S.A. rozpoczęło świadczenie usługi portfelami instrumentów finansowych (Asset Management). Obowiązki tymi portfelami objął Jarosław Stefanoff. Informacje o kompozytach 1. Kompozyt jest to zbiór charakteryzujących się podobną strategią inwestycyjną lub celem inwestycyjnym. Data utworzenia (ang. creation date) to dzień, w którym Firma podjęła decyzję o utworzeniu nowego. Data włączenia pierwszego portfela do (ang. inception date) jest to dzień, od którego rozpoczęto kalkulację wyników dla danego zgodnie z wymogami GIPS w tym zakresie. Data zamknięcia to data wyłączenia ostatniego portfela z danego. 2. Do kompozytów włączane są tylko portfele dyskrecjonalne (ang. discretionary portfolio). Portfele włączane są do kompozytów z początkiem miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym, w trakcie którego portfel był zarządzany przez Firmę. Portfele są wyłączane z z końcem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym portfel był zarządzany przez pełny miesiąc. W przypadku wyłączenia portfela z w związku ze zmianą strategii wyłączenie z następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym portfel był zarządzany wg. dotychczasowej strategii. Włączenie do nowego następuje po pierwszym pełnym miesiącu wg. nowej strategii. 3. Za dyskrecjonalne uznaje się portfele których zarządzanie odbywa się według decyzji podejmowanych przez Firmę w pełni autonomicznie, bez konieczności uzyskiwania zgody klienta. 4. podawana w raporcie to liczba znajdujących się w zarządzaniu na koniec danego okresu i wchodzących do danego. ta podawana jest dla kompozytów zawierających portfele zarządzane w ramach usługi asset management w przypadku, gdy IV

5 ich liczba na koniec okresu wynosi 6 lub więcej. W przypadku kompozytów zawierających fundusze liczba ta podawana jest w każdym przypadku. 5. Jeżeli kompozyt został zamknięty w okresie objętym raportem w innym dniu niż koniec roku lub kwartału - dane dotyczące liczby, aktywów tego i aktywów firmy dla ostatniego okresu podawane są na dzień zamknięcia. Informacje o politykach w ramach stosowania standardów GIPS 1. Firmy na koniec okresu (roku lub kwartału) to suma aktywów poszczególnych dyskrecjonalnych i niedyskrecjonalnych (włączając w to portfele, od których nie jest pobierana opłata za zarządzanie) skorygowanych o wzajemne inwestycje pomiędzy funduszami i portfelami (ang. crossholdings). 2. Firma nie stosuje polityki minimalnego poziomu aktywów oraz polityki znaczących przepływów pieniężnych 3. Zarówno dla funduszy inwestycyjnych jak i dla operacje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych ujmowane są w dacie zawarcia umowy (ang. trade date) 4. Dywidendy księgowane są pierwszego dnia notowania papierów wartościowych bez prawa do dywidendy (ex-date). 5. Podatki płatne u źródła: podatek od przychodów kapitałowych z tytułu dywidendy, odsetek oraz dyskonta ujmowany jest w księgach w tym samym dniu, w którym Firma ujmuje te przychody w księgach lub pierwszego dnia, którego pozyskała informację, że wypłata przychodu zostanie takim podatkiem obciążona. 6. Wycena udziałowych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych oraz dłużnych papierów wartościowych notowanych na rynkach aktywnych dokonywana jest wg wartości godziwych. Fundusze i portfele Asset Management wyceniane są na każdy dzień regularnej sesji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych według kursów zamknięcia. Szczegółowe zasady wyceny funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych w ramach usługi Asset Management są zawarte odpowiednio w prospektach informacyjnych lub Regulaminie portfelem. Konflikt ze standardami GIPS Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku aktywnym wyceniane są wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Jest to wycena zgodna z obowiązującymi przepisami o rachunkowości funduszy inwestycyjnych tj. V

6 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859). Informacja o kalkulacji stóp, miar ryzyka i miar zysku do ryzyka 1. Prezentowane stopy, miary ryzyka oraz miary zysku do ryzyka kalkulowane są na podstawie historycznych miesięcznych stóp kompozytów. Prezentowane stopy kompozytów są stopami, tzn. nie uwzględniają opłat za zarządzanie pobieranych bezpośrednio przez Firmę. Stopy uwzględniają koszty transakcyjne, przechowywania aktywów, prowadzenia rachunków, ewentualne odsetki od kredytów i pożyczek oraz bezzwrotne podatki od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. 2. Roczna oraz kwartalna stopa jest geometrycznym złożeniem miesięcznych stóp. Miesięczne stopy kompozytów obliczane są jako średnia miesięcznych stóp wchodzących w skład ważonych aktywami tych z początku miesiąca kalendarzowego. Referencyjne stopy kompozytów (i) obliczane są jako średnia miesięcznych stóp ów wchodzących w skład ważonych aktywami odpowiadających im z początku miesiąca kalendarzowego. 3. (ang. volatility) to miara pokazująca stopień rozproszenia stóp w odniesieniu do wartości średniej. Wyższa zmienność wskazuje na możliwe wyższe ryzyko związane z inwestycją w portfele należące do danego. mierzona jest przy pomocy annualizowanego (tj. w ujęciu rocznym) odchylenia go miesięcznych stóp. 4. Błąd odwzorowania (ang. Error - TE) umożliwia ocenę stopnia odchylenia stosowanej dla danego polityki inwestycyjnej w stosunku do referencyjnej stopy (). Error to annualizowane geometrycznych różnic stóp i. Im niższy Error, tym stosowana polityka inwestycyjna bardziej odzwierciedla. Do obliczania wskaźnika Error brane są dane z okresu ostatnich 36 miesięcy lub jeśli dostępnych danych jest mniej niż 36 miesięcy maksymalny dostępny zakres danych. 5. Ratio to miara stosunku zysku do ryzyka. Zysk to zannualizowana geometryczna różnica pomiędzy z stopą a referencyjną stopą () za ten sam okres. Ryzyko to wskaźnik Error. Im wyższy wskaźnik Ratio, tym korzystniejsza jest relacja zysku do podejmowanego ryzyka. Do obliczania wskaźnika Ratio brane są dane z okresu ostatnich 36 miesięcy lub jeśli dostępnych danych jest mniej niż 36 miesięcy maksymalny dostępny zakres danych. VI

7 6. Dyspersja (rozproszenie) wyników dla danego obliczana jest jako wyników, które były zarządzane oraz wchodziły w skład. Miara pokazuje spójność stosowania polityki inwestycyjnej w portfelach wchodzących w skład. Dyspersja obliczana jest dla kompozytów funduszy składających się z co najmniej 2 i dla kompozytów Asset Management składających się z co najmniej Źródłem dla referencyjnych stóp (ów) są dane z serwisu Bloomberg z dni odpowiadających wycenie i funduszy. Informacja o stosowaniu instrumentów pochodnych oraz dźwigni finansowej 1. Wykorzystując dźwignię finansową przy inwestowaniu w instrumenty rynków finansowych uzyskujemy pełną ekspozycję na dany instrument przy częściowym zaangażowaniu środków portfela. Powoduje to wzrost lub spadek danej inwestycji proporcjonalnie do zastosowanej dźwigni. Zastosowanie większej dźwigni finansowej oznacza większe ryzyko inwestycyjne oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału. Dźwignię definiujemy jako wartość składników lokat w odniesieniu do aktywów netto: np. współczynnik dźwigni o wartości 1.3 oznacza, że wartość składników lokat w stosunku do aktywów netto wynosi 130%. Poziomy wykorzystania dźwigni określa wartość współczynnika dźwigni. W zakresie do 1 oznacza brak wykorzystania dźwigni, powyżej 1 do 1.25 oznacza on nieznaczne wykorzystanie dźwigni, powyżej 1.25 do 2 oznacza istotne wykorzystanie dźwigni, w zakresie powyżej 2 oznacza ponadprzeciętne wykorzystanie dźwigni. 2. Instrumenty pochodne wykorzystywane są zarówno w celu alokacji (ekspozycji na dany instrument lub klasę aktywów) oraz w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego (tj. zabezpieczenie ekspozycji na dany instrument, ekspozycji na daną klasę aktywów, ekspozycji walutowej i zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej, etc). Poziom wykorzystania instrumentów pochodnych określa średnia wartość współczynnika obliczanego jako iloraz wartości ekspozycji posiadanej poprzez te instrumenty i aktywów netto. Wartość współczynnika w zakresie do 20% oznacza nieznaczne wykorzystanie instrumentów pochodnych, powyżej 20% oznacza istotne wykorzystanie instrumentów pochodnych. Dodatkowe informacje w zakresie wyliczania stóp kompozytów i sprawozdawczości według standardów GIPS dostępne są na życzenie w siedzibie Firmy. VII

8 Firmy firmy ,88 3,42 1-0,43 0,04 0,42 3, , ,54 4,15 1-0,33 0,14 0,35 2, , ,99 4,56 1-0,37 0,16 0,35 2, Q2012 1,45 1,11 1-0,34 0,14 0,34 2, ,04 2Q2012 1,22 1,13 1-0,36 0,15 0,36 2, ,05 3Q2012 1,62 1,15 1-0,37 0,16 0,36 2, ,98 4Q2012 1,57 1,09 1-0,37 0,16 0,35 2, ,21 12,63 1,96 1,96 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: niski Do zaliczane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w dłużne krótkoterminowe papiery wartościowe o średnim okresie do wykupu do 1 roku denominowane w PLN W kompozycie nie stosowano instrumentów pochodnych W kompozycie w nieznacznym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): WIBID 1M Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 1 % w skali roku. 1

9 Fundusze Skarbowe Firmy firmy ,22 3,90 1-1,02 0,05 0,98 3, , ,47 4,45 2-0,80 0,11 0,80 2, , ,70 4,72 2 0,07 0,72 0,13 0,72 2, Q2012 1,78 1,17 2 0,01 0,77 0,12 0,76 2, ,88 2Q2012 1,27 1,19 2 0,05 0,77 0,12 0,77 2, ,54 3Q2012 1,78 1,20 2 0,08 0,75 0,13 0,75 2, ,00 4Q2012 1,70 1,08 2 0,05 0,72 0,13 0,72 2, ,66 13,65 20,93 20,93 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: umiarkowany Do zaliczane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na inwestowaniu w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe o średnim okresie do wykupu około 1 roku denominowane w PLN, choć dopuszczalne są także instrumenty denominowane w walutach obcych. Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 70% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na waluty. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w istotnym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): WIBID 6M Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 1% w skali roku. 2

10 Fundusze Obligacyjne Firmy firmy ,42 6,49 3 1,48 3,29 1,41 2,31 0, , ,87 5,20 3 0,37 2,86 1,42 1,92 0, , ,96 9,46 3 0,04 2,77 1,48 1,75 1, Q2012 3,85 1,91 3 0,21 2,86 1,37 1,93 1, ,40 2Q2012 1,92 1,47 3 0,08 2,81 1,35 1,88 1, ,42 3Q2012 2,93 2,32 3 0,06 2,72 1,37 1,80 1, ,38 4Q2012 4,61 3,45 3 0,27 2,77 1,48 1,75 1, ,04 22,63 27,38 27,38 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: umiarkowany Do zaliczane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN o okresie do wykupu powyżej roku, choć dopuszczalne są także instrumenty denominowane w walutach obcych. Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 66% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na obligacje oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów oraz ograniczenie ryzyka i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w istotnym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): średnia ważona aktywami wchodzących w skład stopa ów tworzących kompozyt. Benchmarki wchodzących w skład opierają się na indeksach Merrill Lynch Polish Government Bonds 1-4 (GFPL Index) oraz Merrill Lynch Polish Government Bonds (G0PL Index) Skład na koniec ostatniego okresu rocznego prezentowanego w raporcie: 87% GFPL Index + 13% G0PL Index Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 1.8% w skali roku. 3

11 Fundusze Stabilnego Wzrostu Firmy firmy ,78 9,52 2 0,92 5,78 4,67 2,10 0, , ,45-2,11 2 0,31 6,15 4,84 1,98 0, , ,74 13,20 2 0,56 6,13 4,86 1,86 1, Q2012 6,06 3,84 2 0,19 6,34 4,87 2,07 0, ,59 2Q2012 0,81 0,76 2 0,10 6,45 5,02 2,01 0, ,05 3Q2012 4,17 3,49 2 0,18 6,22 4,88 1,92 0, ,81 4Q2012 5,71 4,54 2 0,40 6,13 4,86 1,86 1, ,38 21,36 12,00 12,00 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: średni Do komozytu włączane są fundusze, których całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika) nie może być wyższa niż 40% wartości aktywów netto. Strategia części akcyjnej polega na doborze spółek w oparciu o analizę fundamentalną. Dobór spółek realizowany jest głównie w oparciu o indeks WIG. całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe, obligacje oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w istotnym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): średnia ważona aktywami wchodzących w skład stopa ów tworzących kompozyt. Benchmarki wchodzących w skład opierają się na indeksach WIG oraz Merrill Lynch Polish Government Bonds 1-4 (GFPL Index). Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. Skład na koniec ostatniego okresu rocznego prezentowanego w raporcie: 26.1% WIG % GFPL Index Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 2.5% w skali roku. 4

12 Firmy firmy ,58 12,67 2 1,38 9,24 8,52 1,78 1, , ,55-8,70 2 0,92 10,13 9,10 1,89 0, , ,26 17,64 2 0,93 9,78 8,98 1,74 0, Q2012 7,47 5,86 2 0,24 10,22 9,14 1,86 0, ,53 2Q2012 0,09 0,18 2 0,16 10,39 9,36 1,82 0, ,18 3Q2012 5,08 4,75 2 0,18 10,04 9,11 1,75 0, ,28 4Q2012 6,40 5,89 2 0,57 9,78 8,98 1,74 0, ,81 21,01 18,55 18,55 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: średni / wysoki Do komozytu włączane są fundusze, których całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika) nie może być wyższa niż 70% wartości aktywów netto. Strategia części akcyjnej polega na doborze spółek w oparciu o analizę fundamentalną. Dobór spółek realizowany jest głównie w oparciu o indeks WIG. Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 30% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe, obligacje, waluty oraz stopę procentową. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na stopę procentową miało charakter zabezpieczenia przed niekorzystnym ruchem stóp procentowych i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w nieznacznym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): średnia ważona aktywami wchodzących w skład stopa ów tworzących kompozyt. Benchmarki wchodzących w skład opierają się na indeksach WIG oraz Merrill Lynch Polish Government Bonds 1-4 (GFPL Index). Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. W raporcie generowanym za lata korygowano stopy i dane liczbowe od nich zależne. Skład na koniec ostatniego okresu rocznego prezentowanego w raporcie: 51.3% WIG % GFPL Index Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 5

13 Fundusze Akcji Firmy firmy ,50 16,63 2 1,71 13,20 14,03 1,97 2, , ,90-17,95 2 0,53 15,14 15,27 2,26 1, , ,10 23,38 2 0,78 14,61 14,94 2,12 0, Q2012 9,31 8,66 2 0,67 15,13 15,31 2,15 1, ,09 2Q2012-0,68-0,78 2 0,50 15,51 15,62 2,05 1, ,50 3Q2012 6,08 6,40 2 0,51 15,02 15,24 2,07 0, ,89 4Q2012 7,76 7,55 2 0,27 14,61 14,94 2,12 0, ,81 18,07 6,25 6,25 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, któych strategia polega na inwestowaniu w szeroki rynek akcji. Strategia inwestycyjna opiera się głównie na analizie fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są przede wszystkim akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzące w skład indeksu WIG. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto funduszu, przy czym wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w nieznacznym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): średnia ważona aktywami wchodzących w skład stopa ów tworzących kompozyt. Benchmarki wchodzących w skład opierają się na indeksach WIG oraz stopie WIBID O/N. Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. W raporcie generowanym za lata korygowano stopy i dane liczbowe od nich zależne. Skład na koniec ostatniego okresu rocznego prezentowanego w raporcie: 87.2% WIG % WIBID O/N Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 6

14 Firmy firmy ,62 14, ,21 12,21 3,89 3, , ,43-22, ,13 15,05 3,57 2, , ,63 18,48 2 4,43 13,98 14,86 3,91 1, Q ,10 14,82 2 3,75 14,96 15,81 3,51 2, ,62 2Q2012-4,65-6,14 2 0,77 14,95 15,69 3,47 2, ,34 3Q2012 0,54 2,81 2 0,89 14,37 15,32 3,89 1, ,14 4Q2012 9,20 6,94 2 0,52 13,98 14,86 3,91 1, ,28 4,35 1,09 1,09 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na inwestowaniu w akcje o średniej i małej kapitalizacji. Strategia inwestycyjna opiera się głównie na analizie fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są przede wszystkim akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto (w przypadku kontraktu wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika), przy czym całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje emitowane przez małe i średnie spółki (lub indeksy giełdowe ich akcji) nie może być niższa niż 30% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej. Referencyjna stopa (): 10% WIG % mwig % swig % WIBID O/N. Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 7

15 Fundusze Akcji Nowa Europa Firmy firmy ,08 11, ,18 14,53 3,43 1, , ,95-20, ,47 13,97 4,87 1, , ,11 20, ,38 13,87 4,60 0, Q2012 9,35 10, ,11 14,67 4,71 0, ,53 2Q2012-2,02-1, ,51 14,86 4,72 0, ,08 3Q2012 3,82 3, ,91 14,23 4,65 0, ,60 4Q2012 5,27 7, ,38 13,87 4,60 0, ,84 6,64 3,08 3,08 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na inwestowaniu w akcje spółek Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Strategia inwestycyjna opiera się głównie na analizie fundamentalnej. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej, Republice Austrii, Republice Węgierskiej, Rosji oraz Republice Turcji nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto, przy czym wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej. Referencyjna stopa (): od do % WIG % PX + 30% BUX + 10% WIBID O/N; od % WIG % ISE % PX + 15% BUX + 10% ATX + 10% WIBID O/N; od % WIG % ISE % RTX + 5% BUX + 5% ATX + 5% PX + 10% WIBID O/N. Wszystkie indeksy zagraniczne wyrażone w PLN. Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. Przyczyny zmian : lepsze odzwierciedlenie polityki inwestycyjnej Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 8

16 Fundusze Strategicznej Alokacji Firmy firmy ,22 12,61 1-9,71 8,45 2,63 0, , ,35-8, ,38 8,95 3,01-0, , ,63 17, ,72 8,81 3,36-0, Q2012 7,04 5, ,83 8,98 3,24-0, ,21 2Q2012 0,07 0, ,44 9,19 3,57-0, ,85 3Q2012 4,11 4, ,04 8,95 3,41-0, ,40 4Q2012 6,37 5, ,72 8,81 3,36-0, ,41 21,14 2,13 2,13 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na aktywnym alokowaniu środków funduszy pomiędzy instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje oraz indeksy giełdowe akcji oraz w instrumenty dłużne i w jednostki innych funduszy. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe, może wynosić do 100% wartości aktywów netto. Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne może wynosić do 100% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe, obligacje oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w nieznacznym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): 50% WIG + 50% Merrill Lynch Polish Government Bonds 1-4 (GFPL Index). Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 9

17 Fundusze Biotechnologii i Innowacji Firmy firmy ,42 1-8, , , , , , , Q , , ,12 2Q2012-6, , ,09 3Q2012-0, , ,08 4Q2012 2, , ,10 0,00 0,06 0,06 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są fundusze inwestujące w instrumenty udziałowe należące do sektora biotechnologii i innowacji. Nie mniej niż 30% wartości aktywów netto będą stanowić łącznie instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki, których głównym bądź jednym z głównych przedmiotów działalności jest co najmniej jeden z poniższych przedmiotów działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologii, a także w innych powiązanych sektorach gospodarki. Nie mniej niż 60% wartości aktywów netto stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika). W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na waluty. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej Referencyjna stopa (): brak, strategia inwestycyjna portfela nie odzwierciedlała zmian wartości żadnego z dostępnych indeksów Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 10

18 Fundusze Dóbr Luksusowych Firmy firmy ,05 1-8, , , , , , , Q , , ,07 2Q2012-5, , ,06 3Q2012-2, , ,05 4Q2012 4, , ,62 0,00 0,03 0,03 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są fundusze inwestujące w instrumenty udziałowe należące do sektora dóbr luksusowych. Nie mniej niż 30% wartości aktywów netto będą stanowić łącznie instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki, których głównym bądź jednym z głównych przedmiotów działalności jest oferowanie dóbr i usług, które w powszechnym uznaniu adresowane są do klientów zamożnych i w związku z tym klasyfikowane są jako luksusowe i prestiżowe. Nie mniej niż 60% wartości aktywów netto stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika). W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na waluty. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej Referencyjna stopa (): brak, strategia inwestycyjna portfela nie odzwierciedlała zmian wartości żadnego z dostępnych indeksów Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 11

19 Fundusze Infrastruktury i Budownictwa Firmy firmy ,64 1-5, , , , , , , Q , , ,04 2Q , , ,03 3Q2012-0, , ,02 4Q2012 2, , ,40 0,00 0,02 0,02 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są fundusze inwestujące w instrumenty udziałowe należące do sektora nieruchomości i budownictwa. Nie mniej niż 30% wartości aktywów netto będą stanowić łącznie instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki działające w sektorze nieruchomości, budownictwa i logistyki, w tym zwłaszcza w zakresie inwestycji w infrastrukturę, a także w innych powiązanych sektorach gospodarki. Nie mniej niż 60% wartości aktywów netto stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika). W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na waluty. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej. Referencyjna stopa (): brak, strategia inwestycyjna portfela nie odzwierciedlała zmian wartości żadnego z dostępnych indeksów Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 12

20 Fundusze Surowców Firmy firmy , , , , , , , , Q2012 8, , ,41 2Q2012-4, , ,33 3Q2012 4, , ,29 4Q2012 1, , ,38 0,00 0,23 0,23 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są fundusze inwestujące w instrumenty udziałowe. Nie mniej niż 30% wartości aktywów netto stanowią łącznie instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki, których głównym bądź jednym z głównych przedmiotów działalności jest co najmniej jeden z poniższych przedmiotów działalności: poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami nieprzetworzonymi; wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja lub handel energią elektryczną; gospodarowanie ściekami i odpadami, w tym odzyskiwanie surowców wtórnych; prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie poszukiwania i wykorzystania alternatywnych oraz odnawialnych źródeł energii; oferowanie produktów i usług związanych z działalnością, o której mowa powyżej. Nie mniej niż 60% wartości aktywów netto stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika). W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na waluty. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej Referencyjna stopa (): brak, strategia inwestycyjna portfela nie odzwierciedlała zmian wartości żadnego z dostępnych indeksów Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 13

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo