Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A Data raportu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013"

Transkrypt

1 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A Data raportu:

2

3 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 20 lutego 1997 r. na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi (nr KPW / ) oraz na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 maja 2011 r. na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych (nr DFL/S/4030/11/14/11/EW). 2. Firmą w rozumieniu Standardów GIPS jest PKO TFI S.A. odpowiedzialne za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych PKO oraz portfelami Klientów, dla których PKO TFI S.A. świadczy usługę portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 3. Szczegółowy opis warunków funduszami znajduje się w statutach funduszy inwestycyjnych oraz w Regulaminie świadczenia usługi portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych ( Regulamin portfelem ), przez PKO TFI S.A., dostępnych na stronie internetowej 4. Pełna lista kompozytów wraz z ich szczegółowym opisem dostępna jest na życzenie. 5. Firma prezentuje wyniki począwszy od 1 stycznia 2010 r. tj. od kiedy w związku ze zmianą struktury właścicielskiej uzyskała wpływ na wybór zarządzających portfelami. Status Firmy w zakresie weryfikacji PKO TFI S.A. deklaruje zgodność z Global Investment Performance Standards. Stosowanie przez PKO TFI S.A. standardów GIPS na potrzeby prezentacji wyników za lata oraz 2012 zostało zweryfikowane przez niezależną firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Raporty z weryfikacji dostępne są na życzenie. Weryfikacja dotyczy oceny czy (1) Firma w rozumieniu całości organizacji spełniła wymogi GIPS w zakresie konstrukcji kompozytów oraz (2) Firma zaprojektowała polityki i procedury pomiaru i prezentacji wyników inwestycyjnych w zgodności z GIPS. Weryfikacja nie obejmowała oceny wyników żadnego z kompozytów prezentowanego przez Firmę w niniejszym raporcie. III

4 Znaczące wydarzenia w Firmie mające wpływ na zarządzanie portfelami 1. Dnia 1 stycznia 2010 r. PKO TFI S.A. rozpoczęło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych PKO. Za zarządzanie odpowiada nowo utworzony w tym celu w strukturze organizacyjnej PKO TFI S.A. Pion Zarządzania mi. 2. W grudniu 2010 r. z Firmy odszedł Łukasz Stelmasiak zarządzający portfelami dłużnymi. Jego obowiązki przejął od dnia 1 lutego 2011 r. Piotr Nowak. 3. Dnia 1 października 2011 r. PKO TFI S.A. rozpoczęło świadczenie usługi portfelami instrumentów finansowych (Asset Management). Obowiązki tymi portfelami objął Jarosław Stefanoff. Informacje o kompozytach 1. Kompozyt jest to zbiór charakteryzujących się podobną strategią inwestycyjną lub celem inwestycyjnym. Data utworzenia (ang. creation date) to dzień, w którym Firma podjęła decyzję o utworzeniu nowego. Data włączenia pierwszego portfela do (ang. inception date) jest to dzień, od którego rozpoczęto kalkulację wyników dla danego zgodnie z wymogami GIPS w tym zakresie. Data zamknięcia to data wyłączenia ostatniego portfela z danego. 2. Do kompozytów włączane są tylko portfele dyskrecjonalne (ang. discretionary portfolio). Portfele włączane są do kompozytów z początkiem miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym, w trakcie którego portfel był zarządzany przez Firmę. Portfele są wyłączane z z końcem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym portfel był zarządzany przez pełny miesiąc. W przypadku wyłączenia portfela z w związku ze zmianą strategii wyłączenie z następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym portfel był zarządzany wg. dotychczasowej strategii. Włączenie do nowego następuje po pierwszym pełnym miesiącu wg. nowej strategii. 3. Za dyskrecjonalne uznaje się portfele których zarządzanie odbywa się według decyzji podejmowanych przez Firmę w pełni autonomicznie, bez konieczności uzyskiwania zgody klienta. 4. podawana w raporcie to liczba znajdujących się w zarządzaniu na koniec danego okresu i wchodzących do danego. ta podawana jest dla kompozytów zawierających portfele zarządzane w ramach usługi asset management w przypadku, gdy IV

5 ich liczba na koniec okresu wynosi 6 lub więcej. W przypadku kompozytów zawierających fundusze liczba ta podawana jest w każdym przypadku. 5. Jeżeli kompozyt został zamknięty w okresie objętym raportem w innym dniu niż koniec roku lub kwartału - dane dotyczące liczby, aktywów tego i aktywów firmy dla ostatniego okresu podawane są na dzień zamknięcia. Informacje o politykach w ramach stosowania standardów GIPS 1. Firmy na koniec okresu (roku lub kwartału) to suma aktywów poszczególnych dyskrecjonalnych i niedyskrecjonalnych (włączając w to portfele, od których nie jest pobierana opłata za zarządzanie) skorygowanych o wzajemne inwestycje pomiędzy funduszami i portfelami (ang. crossholdings). 2. Firma nie stosuje polityki minimalnego poziomu aktywów oraz polityki znaczących przepływów pieniężnych 3. Zarówno dla funduszy inwestycyjnych jak i dla operacje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych ujmowane są w dacie zawarcia umowy (ang. trade date) 4. Dywidendy księgowane są pierwszego dnia notowania papierów wartościowych bez prawa do dywidendy (ex-date). 5. Podatki płatne u źródła: podatek od przychodów kapitałowych z tytułu dywidendy, odsetek oraz dyskonta ujmowany jest w księgach w tym samym dniu, w którym Firma ujmuje te przychody w księgach lub pierwszego dnia, którego pozyskała informację, że wypłata przychodu zostanie takim podatkiem obciążona. 6. Wycena udziałowych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych oraz dłużnych papierów wartościowych notowanych na rynkach aktywnych dokonywana jest wg wartości godziwych. Fundusze i portfele Asset Management wyceniane są na każdy dzień regularnej sesji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych według kursów zamknięcia. Szczegółowe zasady wyceny funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych w ramach usługi Asset Management są zawarte odpowiednio w prospektach informacyjnych lub Regulaminie portfelem. Konflikt ze standardami GIPS Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku aktywnym wyceniane są wg skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Jest to wycena zgodna z obowiązującymi przepisami o rachunkowości funduszy inwestycyjnych tj. V

6 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859). Informacja o kalkulacji stóp, miar ryzyka i miar zysku do ryzyka 1. Prezentowane stopy, miary ryzyka oraz miary zysku do ryzyka kalkulowane są na podstawie historycznych miesięcznych stóp kompozytów. Prezentowane stopy kompozytów są stopami, tzn. nie uwzględniają opłat za zarządzanie pobieranych bezpośrednio przez Firmę. Stopy uwzględniają koszty transakcyjne, przechowywania aktywów, prowadzenia rachunków, ewentualne odsetki od kredytów i pożyczek oraz bezzwrotne podatki od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. 2. Roczna oraz kwartalna stopa jest geometrycznym złożeniem miesięcznych stóp. Miesięczne stopy kompozytów obliczane są jako średnia miesięcznych stóp wchodzących w skład ważonych aktywami tych z początku miesiąca kalendarzowego. Referencyjne stopy kompozytów (i) obliczane są jako średnia miesięcznych stóp ów wchodzących w skład ważonych aktywami odpowiadających im z początku miesiąca kalendarzowego. 3. (ang. volatility) to miara pokazująca stopień rozproszenia stóp w odniesieniu do wartości średniej. Wyższa zmienność wskazuje na możliwe wyższe ryzyko związane z inwestycją w portfele należące do danego. mierzona jest przy pomocy annualizowanego (tj. w ujęciu rocznym) odchylenia go miesięcznych stóp. 4. Błąd odwzorowania (ang. Error - TE) umożliwia ocenę stopnia odchylenia stosowanej dla danego polityki inwestycyjnej w stosunku do referencyjnej stopy (). Error to annualizowane geometrycznych różnic stóp i. Im niższy Error, tym stosowana polityka inwestycyjna bardziej odzwierciedla. Do obliczania wskaźnika Error brane są dane z okresu ostatnich 36 miesięcy lub jeśli dostępnych danych jest mniej niż 36 miesięcy maksymalny dostępny zakres danych. 5. Ratio to miara stosunku zysku do ryzyka. Zysk to zannualizowana geometryczna różnica pomiędzy z stopą a referencyjną stopą () za ten sam okres. Ryzyko to wskaźnik Error. Im wyższy wskaźnik Ratio, tym korzystniejsza jest relacja zysku do podejmowanego ryzyka. Do obliczania wskaźnika Ratio brane są dane z okresu ostatnich 36 miesięcy lub jeśli dostępnych danych jest mniej niż 36 miesięcy maksymalny dostępny zakres danych. VI

7 6. Dyspersja (rozproszenie) wyników dla danego obliczana jest jako wyników, które były zarządzane oraz wchodziły w skład. Miara pokazuje spójność stosowania polityki inwestycyjnej w portfelach wchodzących w skład. Dyspersja obliczana jest dla kompozytów funduszy składających się z co najmniej 2 i dla kompozytów Asset Management składających się z co najmniej Źródłem dla referencyjnych stóp (ów) są dane z serwisu Bloomberg z dni odpowiadających wycenie i funduszy. Informacja o stosowaniu instrumentów pochodnych oraz dźwigni finansowej 1. Wykorzystując dźwignię finansową przy inwestowaniu w instrumenty rynków finansowych uzyskujemy pełną ekspozycję na dany instrument przy częściowym zaangażowaniu środków portfela. Powoduje to wzrost lub spadek danej inwestycji proporcjonalnie do zastosowanej dźwigni. Zastosowanie większej dźwigni finansowej oznacza większe ryzyko inwestycyjne oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału. Dźwignię definiujemy jako wartość składników lokat w odniesieniu do aktywów netto: np. współczynnik dźwigni o wartości 1.3 oznacza, że wartość składników lokat w stosunku do aktywów netto wynosi 130%. Poziomy wykorzystania dźwigni określa wartość współczynnika dźwigni. W zakresie do 1 oznacza brak wykorzystania dźwigni, powyżej 1 do 1.25 oznacza on nieznaczne wykorzystanie dźwigni, powyżej 1.25 do 2 oznacza istotne wykorzystanie dźwigni, w zakresie powyżej 2 oznacza ponadprzeciętne wykorzystanie dźwigni. 2. Instrumenty pochodne wykorzystywane są zarówno w celu alokacji (ekspozycji na dany instrument lub klasę aktywów) oraz w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego (tj. zabezpieczenie ekspozycji na dany instrument, ekspozycji na daną klasę aktywów, ekspozycji walutowej i zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej, etc). Poziom wykorzystania instrumentów pochodnych określa średnia wartość współczynnika obliczanego jako iloraz wartości ekspozycji posiadanej poprzez te instrumenty i aktywów netto. Wartość współczynnika w zakresie do 20% oznacza nieznaczne wykorzystanie instrumentów pochodnych, powyżej 20% oznacza istotne wykorzystanie instrumentów pochodnych. Dodatkowe informacje w zakresie wyliczania stóp kompozytów i sprawozdawczości według standardów GIPS dostępne są na życzenie w siedzibie Firmy. VII

8 Firmy firmy ,88 3,42 1-0,43 0,04 0,42 3, , ,54 4,15 1-0,33 0,14 0,35 2, , ,99 4,56 1-0,37 0,16 0,35 2, Q2012 1,45 1,11 1-0,34 0,14 0,34 2, ,04 2Q2012 1,22 1,13 1-0,36 0,15 0,36 2, ,05 3Q2012 1,62 1,15 1-0,37 0,16 0,36 2, ,98 4Q2012 1,57 1,09 1-0,37 0,16 0,35 2, ,21 12,63 1,96 1,96 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: niski Do zaliczane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w dłużne krótkoterminowe papiery wartościowe o średnim okresie do wykupu do 1 roku denominowane w PLN W kompozycie nie stosowano instrumentów pochodnych W kompozycie w nieznacznym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): WIBID 1M Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 1 % w skali roku. 1

9 Fundusze Skarbowe Firmy firmy ,22 3,90 1-1,02 0,05 0,98 3, , ,47 4,45 2-0,80 0,11 0,80 2, , ,70 4,72 2 0,07 0,72 0,13 0,72 2, Q2012 1,78 1,17 2 0,01 0,77 0,12 0,76 2, ,88 2Q2012 1,27 1,19 2 0,05 0,77 0,12 0,77 2, ,54 3Q2012 1,78 1,20 2 0,08 0,75 0,13 0,75 2, ,00 4Q2012 1,70 1,08 2 0,05 0,72 0,13 0,72 2, ,66 13,65 20,93 20,93 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: umiarkowany Do zaliczane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na inwestowaniu w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe o średnim okresie do wykupu około 1 roku denominowane w PLN, choć dopuszczalne są także instrumenty denominowane w walutach obcych. Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 70% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na waluty. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w istotnym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): WIBID 6M Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 1% w skali roku. 2

10 Fundusze Obligacyjne Firmy firmy ,42 6,49 3 1,48 3,29 1,41 2,31 0, , ,87 5,20 3 0,37 2,86 1,42 1,92 0, , ,96 9,46 3 0,04 2,77 1,48 1,75 1, Q2012 3,85 1,91 3 0,21 2,86 1,37 1,93 1, ,40 2Q2012 1,92 1,47 3 0,08 2,81 1,35 1,88 1, ,42 3Q2012 2,93 2,32 3 0,06 2,72 1,37 1,80 1, ,38 4Q2012 4,61 3,45 3 0,27 2,77 1,48 1,75 1, ,04 22,63 27,38 27,38 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: umiarkowany Do zaliczane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN o okresie do wykupu powyżej roku, choć dopuszczalne są także instrumenty denominowane w walutach obcych. Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 66% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na obligacje oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów oraz ograniczenie ryzyka i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w istotnym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): średnia ważona aktywami wchodzących w skład stopa ów tworzących kompozyt. Benchmarki wchodzących w skład opierają się na indeksach Merrill Lynch Polish Government Bonds 1-4 (GFPL Index) oraz Merrill Lynch Polish Government Bonds (G0PL Index) Skład na koniec ostatniego okresu rocznego prezentowanego w raporcie: 87% GFPL Index + 13% G0PL Index Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 1.8% w skali roku. 3

11 Fundusze Stabilnego Wzrostu Firmy firmy ,78 9,52 2 0,92 5,78 4,67 2,10 0, , ,45-2,11 2 0,31 6,15 4,84 1,98 0, , ,74 13,20 2 0,56 6,13 4,86 1,86 1, Q2012 6,06 3,84 2 0,19 6,34 4,87 2,07 0, ,59 2Q2012 0,81 0,76 2 0,10 6,45 5,02 2,01 0, ,05 3Q2012 4,17 3,49 2 0,18 6,22 4,88 1,92 0, ,81 4Q2012 5,71 4,54 2 0,40 6,13 4,86 1,86 1, ,38 21,36 12,00 12,00 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: średni Do komozytu włączane są fundusze, których całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika) nie może być wyższa niż 40% wartości aktywów netto. Strategia części akcyjnej polega na doborze spółek w oparciu o analizę fundamentalną. Dobór spółek realizowany jest głównie w oparciu o indeks WIG. całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe, obligacje oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w istotnym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): średnia ważona aktywami wchodzących w skład stopa ów tworzących kompozyt. Benchmarki wchodzących w skład opierają się na indeksach WIG oraz Merrill Lynch Polish Government Bonds 1-4 (GFPL Index). Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. Skład na koniec ostatniego okresu rocznego prezentowanego w raporcie: 26.1% WIG % GFPL Index Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 2.5% w skali roku. 4

12 Firmy firmy ,58 12,67 2 1,38 9,24 8,52 1,78 1, , ,55-8,70 2 0,92 10,13 9,10 1,89 0, , ,26 17,64 2 0,93 9,78 8,98 1,74 0, Q2012 7,47 5,86 2 0,24 10,22 9,14 1,86 0, ,53 2Q2012 0,09 0,18 2 0,16 10,39 9,36 1,82 0, ,18 3Q2012 5,08 4,75 2 0,18 10,04 9,11 1,75 0, ,28 4Q2012 6,40 5,89 2 0,57 9,78 8,98 1,74 0, ,81 21,01 18,55 18,55 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: średni / wysoki Do komozytu włączane są fundusze, których całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika) nie może być wyższa niż 70% wartości aktywów netto. Strategia części akcyjnej polega na doborze spółek w oparciu o analizę fundamentalną. Dobór spółek realizowany jest głównie w oparciu o indeks WIG. Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 30% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe, obligacje, waluty oraz stopę procentową. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na stopę procentową miało charakter zabezpieczenia przed niekorzystnym ruchem stóp procentowych i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w nieznacznym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): średnia ważona aktywami wchodzących w skład stopa ów tworzących kompozyt. Benchmarki wchodzących w skład opierają się na indeksach WIG oraz Merrill Lynch Polish Government Bonds 1-4 (GFPL Index). Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. W raporcie generowanym za lata korygowano stopy i dane liczbowe od nich zależne. Skład na koniec ostatniego okresu rocznego prezentowanego w raporcie: 51.3% WIG % GFPL Index Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 5

13 Fundusze Akcji Firmy firmy ,50 16,63 2 1,71 13,20 14,03 1,97 2, , ,90-17,95 2 0,53 15,14 15,27 2,26 1, , ,10 23,38 2 0,78 14,61 14,94 2,12 0, Q2012 9,31 8,66 2 0,67 15,13 15,31 2,15 1, ,09 2Q2012-0,68-0,78 2 0,50 15,51 15,62 2,05 1, ,50 3Q2012 6,08 6,40 2 0,51 15,02 15,24 2,07 0, ,89 4Q2012 7,76 7,55 2 0,27 14,61 14,94 2,12 0, ,81 18,07 6,25 6,25 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, któych strategia polega na inwestowaniu w szeroki rynek akcji. Strategia inwestycyjna opiera się głównie na analizie fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są przede wszystkim akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzące w skład indeksu WIG. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto funduszu, przy czym wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w nieznacznym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): średnia ważona aktywami wchodzących w skład stopa ów tworzących kompozyt. Benchmarki wchodzących w skład opierają się na indeksach WIG oraz stopie WIBID O/N. Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. W raporcie generowanym za lata korygowano stopy i dane liczbowe od nich zależne. Skład na koniec ostatniego okresu rocznego prezentowanego w raporcie: 87.2% WIG % WIBID O/N Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 6

14 Firmy firmy ,62 14, ,21 12,21 3,89 3, , ,43-22, ,13 15,05 3,57 2, , ,63 18,48 2 4,43 13,98 14,86 3,91 1, Q ,10 14,82 2 3,75 14,96 15,81 3,51 2, ,62 2Q2012-4,65-6,14 2 0,77 14,95 15,69 3,47 2, ,34 3Q2012 0,54 2,81 2 0,89 14,37 15,32 3,89 1, ,14 4Q2012 9,20 6,94 2 0,52 13,98 14,86 3,91 1, ,28 4,35 1,09 1,09 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na inwestowaniu w akcje o średniej i małej kapitalizacji. Strategia inwestycyjna opiera się głównie na analizie fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są przede wszystkim akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto (w przypadku kontraktu wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika), przy czym całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje emitowane przez małe i średnie spółki (lub indeksy giełdowe ich akcji) nie może być niższa niż 30% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej. Referencyjna stopa (): 10% WIG % mwig % swig % WIBID O/N. Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 7

15 Fundusze Akcji Nowa Europa Firmy firmy ,08 11, ,18 14,53 3,43 1, , ,95-20, ,47 13,97 4,87 1, , ,11 20, ,38 13,87 4,60 0, Q2012 9,35 10, ,11 14,67 4,71 0, ,53 2Q2012-2,02-1, ,51 14,86 4,72 0, ,08 3Q2012 3,82 3, ,91 14,23 4,65 0, ,60 4Q2012 5,27 7, ,38 13,87 4,60 0, ,84 6,64 3,08 3,08 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na inwestowaniu w akcje spółek Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Strategia inwestycyjna opiera się głównie na analizie fundamentalnej. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej, Republice Austrii, Republice Węgierskiej, Rosji oraz Republice Turcji nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto, przy czym wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej. Referencyjna stopa (): od do % WIG % PX + 30% BUX + 10% WIBID O/N; od % WIG % ISE % PX + 15% BUX + 10% ATX + 10% WIBID O/N; od % WIG % ISE % RTX + 5% BUX + 5% ATX + 5% PX + 10% WIBID O/N. Wszystkie indeksy zagraniczne wyrażone w PLN. Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. Przyczyny zmian : lepsze odzwierciedlenie polityki inwestycyjnej Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 8

16 Fundusze Strategicznej Alokacji Firmy firmy ,22 12,61 1-9,71 8,45 2,63 0, , ,35-8, ,38 8,95 3,01-0, , ,63 17, ,72 8,81 3,36-0, Q2012 7,04 5, ,83 8,98 3,24-0, ,21 2Q2012 0,07 0, ,44 9,19 3,57-0, ,85 3Q2012 4,11 4, ,04 8,95 3,41-0, ,40 4Q2012 6,37 5, ,72 8,81 3,36-0, ,41 21,14 2,13 2,13 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na aktywnym alokowaniu środków funduszy pomiędzy instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje oraz indeksy giełdowe akcji oraz w instrumenty dłużne i w jednostki innych funduszy. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe, może wynosić do 100% wartości aktywów netto. Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne może wynosić do 100% wartości aktywów netto. W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na indeksy giełdowe, obligacje oraz waluty. Stosowanie kontraktów terminowych miało na celu sprawne zarządzanie alokacją aktywów i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie w nieznacznym stopniu wykorzystywano dźwignię finansową. Referencyjna stopa (): 50% WIG + 50% Merrill Lynch Polish Government Bonds 1-4 (GFPL Index). Indeksy będące komponentami ów równoważone są z częstotliwością miesięczną. Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 9

17 Fundusze Biotechnologii i Innowacji Firmy firmy ,42 1-8, , , , , , , Q , , ,12 2Q2012-6, , ,09 3Q2012-0, , ,08 4Q2012 2, , ,10 0,00 0,06 0,06 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są fundusze inwestujące w instrumenty udziałowe należące do sektora biotechnologii i innowacji. Nie mniej niż 30% wartości aktywów netto będą stanowić łącznie instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki, których głównym bądź jednym z głównych przedmiotów działalności jest co najmniej jeden z poniższych przedmiotów działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologii, a także w innych powiązanych sektorach gospodarki. Nie mniej niż 60% wartości aktywów netto stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika). W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na waluty. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej Referencyjna stopa (): brak, strategia inwestycyjna portfela nie odzwierciedlała zmian wartości żadnego z dostępnych indeksów Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 10

18 Fundusze Dóbr Luksusowych Firmy firmy ,05 1-8, , , , , , , Q , , ,07 2Q2012-5, , ,06 3Q2012-2, , ,05 4Q2012 4, , ,62 0,00 0,03 0,03 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są fundusze inwestujące w instrumenty udziałowe należące do sektora dóbr luksusowych. Nie mniej niż 30% wartości aktywów netto będą stanowić łącznie instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki, których głównym bądź jednym z głównych przedmiotów działalności jest oferowanie dóbr i usług, które w powszechnym uznaniu adresowane są do klientów zamożnych i w związku z tym klasyfikowane są jako luksusowe i prestiżowe. Nie mniej niż 60% wartości aktywów netto stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika). W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na waluty. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej Referencyjna stopa (): brak, strategia inwestycyjna portfela nie odzwierciedlała zmian wartości żadnego z dostępnych indeksów Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 11

19 Fundusze Infrastruktury i Budownictwa Firmy firmy ,64 1-5, , , , , , , Q , , ,04 2Q , , ,03 3Q2012-0, , ,02 4Q2012 2, , ,40 0,00 0,02 0,02 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są fundusze inwestujące w instrumenty udziałowe należące do sektora nieruchomości i budownictwa. Nie mniej niż 30% wartości aktywów netto będą stanowić łącznie instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki działające w sektorze nieruchomości, budownictwa i logistyki, w tym zwłaszcza w zakresie inwestycji w infrastrukturę, a także w innych powiązanych sektorach gospodarki. Nie mniej niż 60% wartości aktywów netto stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika). W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na waluty. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej. Referencyjna stopa (): brak, strategia inwestycyjna portfela nie odzwierciedlała zmian wartości żadnego z dostępnych indeksów Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 12

20 Fundusze Surowców Firmy firmy , , , , , , , , Q2012 8, , ,41 2Q2012-4, , ,33 3Q2012 4, , ,29 4Q2012 1, , ,38 0,00 0,23 0,23 Data utworzenia : Data włączenia pierwszego portfela do : Waluta : PLN Poziom ryzyka: wysoki Do włączane są fundusze inwestujące w instrumenty udziałowe. Nie mniej niż 30% wartości aktywów netto stanowią łącznie instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki, których głównym bądź jednym z głównych przedmiotów działalności jest co najmniej jeden z poniższych przedmiotów działalności: poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami nieprzetworzonymi; wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja lub handel energią elektryczną; gospodarowanie ściekami i odpadami, w tym odzyskiwanie surowców wtórnych; prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie poszukiwania i wykorzystania alternatywnych oraz odnawialnych źródeł energii; oferowanie produktów i usług związanych z działalnością, o której mowa powyżej. Nie mniej niż 60% wartości aktywów netto stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika). W kompozycie stosowano instrumenty pochodne na waluty. Stosowanie instrumentów pochodnych na waluty miało na celu zabezpieczenie (hedging) pozycji notowanych w obcych walutach i było wykorzystywane w nieznacznym stopniu. W kompozycie nie stosowano dźwigni finansowej Referencyjna stopa (): brak, strategia inwestycyjna portfela nie odzwierciedlała zmian wartości żadnego z dostępnych indeksów Wartość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w okresie objętym raportem: 4% w skali roku. 13

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2016 r. Kwiecień 2016 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2016 r. Kwiecień 2016 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2016 r. Kwiecień 2016 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści 1 Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku Najlepsze wyniki inwestycyjne w historii PKO TFI Rok 2010 był pierwszym okresem, w którym funduszami PKO TFI zarządzał nowy zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 3,426,430.89 1. Lokaty 0.00 3,426,430.89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo