Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r."

Transkrypt

1 Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych

2 Spis treści 1 Oświadczenia Firmy 2 Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne 2.2. Portfele Asset Management 3 Pozostałe ujawnienia

3 1. Oświadczenia Firmy Klauzula Prezentacja wyników zarządzania aktywami została sporządzona dla celów informacyjno-marketingowych i nie stanowi rekomendacji, doradztwa inwestycyjnego ani prognozy, nie jest ofertą ani zaproszeniem do zgłoszenia oferty kupna/sprzedaży instrumentów finansowych, doradztwa ani żadnej innej usługi inwestycyjnej czy produktu. Publikacja te nie jest adresowana do konkretnych osób ani podmiotów i nie uwzględnia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, poziomu ryzyka ani potrzeb poszczególnych klientów. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycji w produkty Union Investment TFI S.A. potencjalny klient powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi ryzyka inwestycji, opłat, prowizji i innych kosztów związanych z produktem oraz niezbędne jest dokonanie oceny, czy dany produkt odpowiada jego celom inwestycyjnym, zdolności do ponoszenia ryzyka, oraz jego poziomowi wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. Inwestowanie w niektóre instrumenty finansowe może charakteryzować się dużą zmiennością wartości i w przypadku realizacji inwestycji klient może otrzymać kwotę niższą od kwoty wpłaconej. Zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na cenę, wartość lub przychód z inwestycji. Jeśli waluta, w której denominowane jest dany produkt jest inna od waluty krajowej klienta, zwrot z inwestycji może zwiększać się lub zmniejszać w zależności od fluktuacji kursów walutowych. Inwestowanie w finansowe kontrakty terminowe odznaczają się dużą dźwignią finansową, która powoduje, że niewielka zmiana ceny kontraktu terminowego powoduje duży wpływ na osiąganą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. W rezultacie klient może uzyskiwać wysokie zyski, ale także musi liczyć się z utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. Stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Kompozyt jest zbiorem portfeli, charakteryzujących się podobną strategią inwestycyjną lub celem inwestycyjnym. Klient nie ma możliwości zainwestowania aktywów bezpośrednio w kompozyt. Klient ma możliwość zainwestowania w fundusze inwestycyjne lub strategie, w oparciu o które zarządzane są portfele Asset Management tworzące kompozyt. Poziomy opodatkowania klienta, zależą od indywidualnej sytuacji klienta oraz jego statusu podatkowego i mogą w przyszłości ulegać zmianom. Publikacja ta, w całości ani w części nie może być reprodukowana w żaden sposób bez zgody Union Investment TFI S.A.

4 1. Oświadczenia Firmy Oświadczenia Firmy Niniejszy Raport z Wyników Zarządzania Aktywami został sporządzony przez Union Investment TFI S.A. zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników i Zarządzania Aktywami (Global Investment Performance Standards (GIPS )). Za tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie mechanizmów kontroli, zapewniających prawidłowe ujęcie wszystkich danych, kalkulację i prezentację wyników zarządzania aktywami w niniejszym raporcie odpowiada Zarząd Union Investment TFI S.A. Małgorzata Góra Prezes Zarządu Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu Małgorzata Popielewska Członek Zarządu Warszawa, 30 września 2014 roku

5 1. Oświadczenia Firmy Definicja Firmy Firmą w rozumieniu standardów GIPS jest Union Investment TFI S.A., spółka akcyjna działająca na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, która w dniu 1 czerwca 1995 (nr decyzji KPW /95) uzyskała zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. W dniu 29 października 2004 r. (nr decyzji DFI/W/ /04) Union Investment TFI S.A. uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W okresie sprawozdawczym definicja Firmy nie uległa zmianie. Szczegółowy opis warunków świadczenia usług zarządzania znajduje się w Statutach Funduszy Inwestycyjnych oraz w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Cudzym Pakietem Instrumentów Finansowych na Zlecenie, dostępnych na stronie internetowej Pełna lista kompozytów wraz z ich szczegółowym opisem dostępna jest na życzenie Klientów.

6 1. Oświadczenia Firmy Status Firmy w zakresie weryfikacji Oświadczenie Firmy o zgodności sporządzenia prezentacji wyników zarządzania aktywami ze standardami GIPS za okres było przedmiotem weryfikacji przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Weryfikacja ta nie obejmowała badania wyników inwestycyjnych żadnego z kompozytów przedstawionych przez Firmę w załączonej prezentacji. Raport z weryfikacji jest dostępny na życzenie klientów.

7 Spis treści 1 Oświadczenia Firmy 2 Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne 2.2. Portfele Asset Management 3 Pozostałe ujawnienia

8 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Akcji Polski Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% Stopa zwrotu kompozytu 0% sty 04 maj 05 wrz 06 sty 08 maj 09 wrz 10 sty 12 maj 13 wrz 14 Okres zarządzania Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: wysoki (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się wysoką zmiennością i nie można wykluczyć utraty znacznej części zainwestowanych środków) Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w tys. PLN % % 10.65% % 15.87% 1,289, % % 25.48% % 14.47% 981, % % % % 15.87% 864, % % 17.25% % 18.31% 1,258, % % 46.56% % 26.75% 1,007, % % % % 22.95% 480, % % 10.38% % 19.87% 1,213, % % 41.60% % 17.50% 1,012, % % 33.95% % 17.39% 532, % % 27.39% % 9.52% 455, % Q % 0.10% 3 1,233, % Q % -1.16% 3 1,224, % Q % 5.42% 3 1,188, % skumulow ana % % Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. Skumulowana stopa zwrotu kompozytu została przedstawiona za okres do 30 września 2014 r.

9 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Akcji Polski Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 styczeń 2003 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na inwestowaniu głównie w akcje polskich spółek. Ich dobór do portfela odbywa się przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Uniwersum inwestycyjne: min 60% akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uniwersum geograficzne: max 30% akcje spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów Dźwignia finansowa: max 150% na części akcyjnej Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): średnia ważona aktywami portfeli wchodzących w skład kompozytu, stopa zwrotu benchmarków portfeli tworzących kompozyt. Benchmarki portfeli wchodzących w skład kompozytu opierają się głównie na indeksach akcji notowanych na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Metoda równoważenia benchmarków złożonych: kalendarzowa. Bieżący benchmark równoważony jest z częstotliwością kwartalną. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 4%

10 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Akcji Środkowoeuropejski Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 60% 40% 20% 0% lip 06 wrz 07 lis 08 sty 10 mar 11 maj 12 lip 13 wrz 14-20% -40% -60% Stopa zwrotu kompozytu Referencyjna stopa zwrotu Okres zarządzania Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: bardzo wysoki (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością i nie można wykluczyć utraty znacznej części zainwestowanych środków) Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w tys. PLN % % % % 17.79% 55, % % 14.56% % 15.63% 44, % % -9.84% % 19.77% 56, % % 22.82% % 13.68% 66, % % 82.81% % 25.31% 51, % % % % 29.78% 15, % % 8.85% % 9.19% 54, % 2006* 13.81% 14.75% , % Q % 1.15% 3 61, % Q % 11.73% 3 141, % Q % -2.54% 3 128, % skumulow ana 27.97% 2.42% Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu od sierpnia do grudnia 2006 Skumulowana stopa zwrotu kompozytu została przedstawiona za okres do 30 września 2014 r.

11 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Akcji Środkowoeuropejski Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 sierpień 2006 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę, których strategia polega na inwestowaniu do 100% w akcje spółek z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Uniwersum inwestycyjne: min 60% akcje spółek notowanych na giełdach krajów Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersum geograficzne: kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów Dźwignia finansowa: max 150% na części akcyjnej Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): średnia ważona aktywami portfeli wchodzących w skład kompozytu, stopa zwrotu benchmarków portfeli tworzących kompozyt. Benchmarki portfeli wchodzących w skład kompozytu opierają się głównie na indeksach akcji notowanych na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Metoda równoważenia benchmarków złożonych: kalendarzowa. Bieżący benchmark równoważony jest z częstotliwością kwartalną. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 4%

12 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Mieszany 0-40% % 100% 80% 60% 40% 20% -40% Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) Stopa zwrotu kompozytu Referencyjna stopa zwrotu 0% gru 06 sty 08 lut 09 mar 10 kwi 11 maj 12 cze 13 lip 14-20% Okres zarządzania Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: umiarkowany (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się umiarkowaną zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) W kompozycie stosowano dźwignię finansową. W latach maksymalny poziom dźwigni wyniósł 828%. W pozostałych okresach zakres stosowania dźwigni nie był istotny. Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w tys. PLN % % 4.52% % 6.14% 356, % % 13.76% % 5.20% 341, % % -1.20% % 4.60% 466, % % 10.06% % 7.23% 787, % % 17.85% % 9.29% 55, % % % % 11.08% 12, % % -0.43% % 5.06% 4, % 2006* 0.35% 0.41% % Q % 0.89% 1 311, % Q % 1.38% 1 280, % Q % 3.13% 1 274, % skumulow ana % 39.37% Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. *Stopa zwrotu za grudzień 2006 r. Skumulowana stopa zwrotu kompozytu została przedstawiona za okres do 30 września 2014 r.

13 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Mieszany 0-40% Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 grudzień 2006 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zrównoważone zarządzane przez Firmę o udziale części akcyjnej nieprzekraczającej 40%. Strategia części akcyjnej kompozytu polega na inwestowaniu głównie w akcje, wchodzące w skład indeksu WIG. Uniwersum inwestycyjne: akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN Uniwersum geograficzne: max 40% papiery z krajów Europy Środkowo-Wschodniej Maksymalny okres do wykupu części dłużnej: 10 lat. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 180% na część dłużną, max 120% na część akcyjną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): średnia ważona aktywami portfeli wchodzących w skład kompozytu, stopa zwrotu benchmarków portfeli tworzących kompozyt. Benchmarki portfeli wchodzących w skład kompozytu opierają się głównie na indeksach akcji notowanych na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz polskich instrumentów dłużnych EFFAS Metoda równoważenia benchmarków złożonych: kalendarzowa. Bieżące benchmarki równoważone są z częstotliwością kwartalną. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 3%

14 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Mieszany 40-70% % 200% 150% 100% Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 50% Stopa zwrotu kompozytu 0% sty 04 maj 05 wrz 06 sty 08 maj 09 wrz 10 sty 12 maj 13 wrz 14 Okres zarządzania Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: umiarkowany (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się umiarkowaną wysoką zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w tys. PLN % % 5.65% % 10.04% 520, % % 17.73% % 8.27% 525, % % -6.37% % 9.89% 554, % % 12.66% % 11.08% 770, % % 26.07% % 15.84% 744, % % % % 13.86% 634, % % 6.68% % 12.09% 1,701, % % 22.86% % 11.08% 1,405, % % 21.80% % 10.63% 691, % % 18.07% % 5.59% 548, % Q % 1.12% 1 502, % Q % 0.85% 1 482, % Q % 3.88% 1 475, % skumulow ana % % Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, oraz na stronach NBP, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. Skumulowana stopa zwrotu kompozytu została przedstawiona za okres do 30 września 2014 r.

15 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Mieszany 40-70% Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 styczeń 2003r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są wszystkie fundusze inwestycyjne zrównoważone zarządzane przez Firmę o udziale części akcyjnej ponad 40% ale nie więcej niż 70% aktywów. Strategia części akcyjnej kompozytu polega na inwestowaniu głównie w akcje, wchodzące w skład indeksu WIG. Uniwersum inwestycyjne: akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN Uniwersum geograficzne: max 40% papiery z krajów Europy Środkowo-Wschodniej Maksymalny okres do wykupu części dłużnej: 10 lat. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 180% na część dłużną, max 120% na część akcyjną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu: 1 stycznia 2003 r. do 1 stycznia 2006 r.: 50%WIG, 50% Merill Lynch Polish Government Bond Index (w zł.) Od 1 stycznia 2006 r.: 50 % WIG / 50% Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł). Przyczyna zmiany benchmarku: nowy benchmark do części dłużnej portfela jest lepszym odzwierciedleniem polityki inwestycyjnej portfela. Metoda równoważenia benchmarków złożonych: kalendarzowa. Bieżące benchmarki równoważone są z częstotliwością kwartalną. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 4%

16 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Polski % 130% 110% 90% 70% 50% 30% 10% Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) Stopa zwrotu kompozytu Referencyjna stopa zwrotu -10% sty 04 maj 05 wrz 06 sty 08 maj 09 wrz 10 sty 12 maj 13 wrz 14 Okres zarządzania Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: niskie (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) W kompozycie stosowano dźwignię finansową. W latach maksymalny poziom dźwigni wyniósł 363%. W pozostałych okresach zakres stosowania dźwigni nie był istotny. Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w tys. PLN % % 2.82% % 3.93% 817, % % 9.55% % 2.37% 2,044, % % 5.47% % 3.17% 585, % % 6.21% % 3.53% 493, % % 5.91% % 4.56% 286, % % 8.70% % 5.96% 329, % % 2.04% % 1.52% 211, % % 5.33% % 2.21% 311, % % 8.94% % 3.21% 534, % % 7.72% % 2.59% 262, % Q % 0.54% 1 737, % Q % 2.19% 1 748, % Q % 1.98% 1 871, % skumulow ana % 91.96% Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. Skumulowana stopa zwrotu kompozytu została przedstawiona za okres do 30 września 2014 r.

17 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Polski Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 styczeń 2003 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN. Uniwersum inwestycyjne dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, bądź euroobligacje zabezpieczone do PLN Uniwersum geograficzne głównie instrumenty denominowane w PLN, możliwe euroobligacje zabezpieczone do PLN Maksymalny okres do wykupu części dłużnej: 10 lat. Zaangażowanie w instrumenty korporacyjne o ratingu spekulacyjnym: max. 20% Instrumenty pochodne: instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 180% na część dłużną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): 1 styczeń 2003 r. do 31 grudnia 2005 r.: Merrill Lynch Polish Government Bond Index (w zł) 1 stycznia 2006 r.: Bloomberg EFFAS Bond Indices POLAND TRACKER 1-5 lat (w zł) Uzasadnienie zmiany benchmarku: przyjęty indeks jest lepszym odzwierciedleniem polityki inwestycyjnej kompozytu. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 3%

18 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Środkowoeuropejski Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) 150% 130% Stopa zwrotu kompozytu Referencyjna stopa zwrotu 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% paź 07 paź 08 paź 09 paź 10 paź 11 paź 12 paź 13 paź 14 Okres zarządzania Stopa zw rotu ogółem Referencyjna stopa zw rotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w tys. PLN % % -3.64% % 7.23% 266, % % 12.88% % 3.49% 644, % % 5.50% % 7.04% 30, % % 6.89% % 4.30% 150, % % 10.32% % 6.17% 23, % % 12.76% % 14.66% 7, % 2007* 1.04% -1.14% , % Q % 1.53% 2 244, % Q % 4.85% 2 329, % Q % 1.73% 2 525, % skumulow ana % 63.36% Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych. Poziom ryzyka: umiarkowany (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się umiarkowaną zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) W kompozycie stosowano dźwignię finansową. W latach maksymalny poziom dźwigni wyniósł 842%. W pozostałych okresach zakres stosowania dźwigni nie był istotny. Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu od listopada do grudnia 2007 Skumulowana stopa zwrotu kompozytu została przedstawiona za okres do 30 września 2014 r.

19 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Środkowoeuropejski Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2007 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 listopad 2007 r. Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w zagraniczne dłużne papiery wartościowe z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Uniwersum inwestycyjne zagraniczne dłużne papiery wartościowe Uniwersum geograficzne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Maksymalny okres do wykupu części dłużnej: 15 lat. Zaangażowanie w instrumenty korporacyjne o ratingu spekulacyjnym: max. 50% Instrumenty pochodne: instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 200% na część dłużną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): Merrill Lynch Poland, Hungary, Czech, Turkey, Slovakia Government Index w PLN Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 3%

20 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Środkowoeuropejski Zabezpieczony Union Investment TFI SA sporządziło i przedstawia niniejszy raport zgodnie ze Światowymi Standardami Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami (GIPS ) Stopa zwrotu kompozytu 0% lis 12 lut 13 maj 13 sie 13 lis 13 lut 14 maj 14 sie 14 Okres zarządzania Zaprezentowane powyżej wyniki są historyczne i nie powinny być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników inwestycyjnych Poziom ryzyka: umiarkowany (wartość inwestycji klienta może charakteryzować się umiarkowaną zmiennością i nie można wykluczyć utraty części zainwestowanych środków) Stopa zwrotu ogółem Referencyjna stopa zwrotu Liczba portfeli Beta Information ratio Tracking error Zmienność kompozytu aktyw ów brutto GIPS Udział w w artości aktyw ów brutto GIPS firmy % % % % w tys. PLN % % % 48, % 2012* 1.52% , % Q % , % Q % , % Q % , % skumulowana 17.60% - Źródło: dane dotyczące referencyjnych stóp zwrotu: publikowane na stronach serwisu Bloomberg, pozostałe dane wewnętrzne, opracowane przez UI TFI SA. * Stopa zwrotu za grudzień 2012 Skumulowana stopa zwrotu kompozytu została przedstawiona za okres do 30 września 2014 r.

21 2. Opis kompozytów oraz wyniki zarządzania aktywami 2.1. Fundusze inwestycyjne Kompozyt Obligacji Środkowoeuropejski Zabezpieczony Data utworzenia kompozytu (creation date): 1 grudzień 2012 r. Data włączenia pierwszego portfela (inception date): 1 grudzień 2012 Waluta kompozytu: PLN Do kompozytu włączane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Firmę realizujące strategie inwestowania w Polskie i zagraniczne dłużne papiery wartościowe z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ekspozycja walutowa zabezpieczana do PLN. Uniwersum inwestycyjne zagraniczne dłużne papiery wartościowe, max 50% stanowią papiery emitentów korporacyjnych Uniwersum geograficzne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Maksymalny okres do wykupu części dłużnej: 15 lat. Zaangażowanie w instrumenty korporacyjne o ratingu spekulacyjnym: max. 20% poniżej ratingu BB- Instrumenty pochodne: możliwe instrumenty pochodne na stopę procentową i walutę. Zawierane w celu taktycznej alokacji aktywów oraz zabezpieczenia pozycji. Dźwignia finansowa: max 200% na część dłużną. Referencyjna stopa zwrotu kompozytu (benchmark): brak Przyczyny braku benchmarku: polityki inwestycyjne funduszy wchodzących w skład kompozytu nie odzwierciedlają zmian wartości żadnego z istniejących indeksów. Stopa zwrotu kompozytu prezentowana jest w ujęciu brutto, tzn. przed pobraniem opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat administracyjnych, takich jak opłata za przechowywanie aktywów i prowadzenie rachunków, ale po pomniejszeniu o rzeczywiste koszty transakcyjne oraz po uwzględnieniu bezzwrotnych podatków od odsetek, dyskonta i dywidend pobieranych u źródła. maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie w skali roku: 2%