POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH"

Transkrypt

1 ĆWICZENIE 1 POMIY BEZPOŚEDNIE I POŚEDNIE PODSTWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTYCZNYCH 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nauczenie posługiwania multimetrem cyfrowym i przyrządami analogowymi przy pomiarach bezpośrednich i pośrednich podstawowych wielkości elektrycznych 1.. Wprowadzenie Scharakteryzowanie ilościowe obiektu fizycznego możliwe jest poprzez dokonanie określonych pomiarów Przez pojęcie pomiaru rozumie się zbiór operacji mających na celu określenie wartości wielkości, przy czym wielkość jest cechą zjawiska, ciała lub substancji, którą można rozróżnić jakościowo i określić ilościowo. Przebieg pomiaru jest następujący: - wybranie cech obiektu, które należy zmierzyć, - przeanalizowanie możliwości dokonania pomiaru i dobranie środków technicznych do jego realizacji, - przeprowadzenie doświadczenia fizycznego i zanotowanie wyników spostrzeżeń, - opracowanie i interpretacja wyników pomiarów. Dobór środków technicznych zależy od charakteru mierzonej wielkości, wymaganej dokładności pomiaru, przyjętej metody pomiarowej. Schemat funkcjonalny procesu pomiarowego pokazany jest na rys Źródło zjawiska Przyrząd pomiarowy Obserwator Wzorzec ys Schemat funkcjonalny procesu pomiarowego W zależności od sposobu otrzymania wartości wielkości mierzonej pomiary podzielić można na bezpośrednie i pośrednie. Pomiary bezpośrednie to takie, w wyniku których otrzymuje się bezpośrednio wartość wielkości mierzonej bez potrzeby wykonywania dodatkowych obliczeń opartych na zależnościach funkcjonalnych. Przykładami takich pomiarów jest pomiar napięcia woltomierzem, pomiar rezystancji omomierzem, pomiar częstotliwości częstościomierzem.

2 Laboratorium podstaw techniki eksperymentu Pomiary pośrednie to takie, w których otrzymuje się wartości innych wielkości związanych funkcjonalnie z wielkością mierzoną i znając zależność funkcjonalną oblicza się wielkość mierzoną. Przykładami pomiarów pośrednich jest pomiar rezystancji przez pomiar amperomierzem natężenia prądu płynącego przez rezystor i woltomierzem napięcia na rezystorze, pomiar energii elektrycznej na podstawie pomiarów napięcia, prądu i czasu, pomiar indukcyjności cewki przez pomiar napięcia i natężenia prądu przy przepływie prądu i zmiennego. Odmianą pomiarów pośrednich są pomiary wykonywane metodą złożoną, w których wartość wielkości mierzonej wyznacza się przez rozwiązanie układu równań algebraicznych opisujących układ pomiarowy związany z wielkością mierzona. Przykładem pomiaru złożonego jest pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatora lub baterii przez pomiar napięcia na znanym obciążeniu. Do realizacji pomiarów używa się przyrządów pomiarowych. Najczęściej przyrząd pomiarowy składa się z kilku bloków połączonych ze sobą w sposób przedstawiony na rys.1.. Ze względu na sposób przedstawienia wyniku pomiaru przyrządy pomiarowe dzielą się na cyfrowe i analogowe. W przyrządach cyfrowych wynik jest przedstawiany bezpośrednio w postaci liczbowej a w przyrządach analogowych odczyt realizowany jest przez ustalenie położenia wskazówki względem podzielni z naniesioną podziałką. Przetwornik pomiarowy Układ porównania Urządzenie odczytowe Układ odniesienia ys.1.. Schemat przyrządu pomiarowego W pomiarowych przyrządach analogowych zwanych często miernikami analogowymi wskazania są funkcją ciągłą wielkości mierzonej. Podzespół miernika, w którym następuje odchylenie wskazówki pod wpływem wielkości mierzonej nazywa się ustrojem pomiarowym. Część ruchoma tego ustroju nosi nazwę organu ruchomego. Znane są różne ustroje pomiarowe, np. magnetoelektryczne, elektromagnetyczne, elektrodynamiczne, ferrodynamiczne, elektrostatyczne, indukcyjne różniące się fizyczną zasadą działania, budową i właściwościami metrologicznymi. O tym jaki jest typ ustroju pomiarowego miernika informuje symbol ustroju, zgodny z normą PN-9/E-06501, umieszczany jest przez wytwórcę w widocznym miejscu najczęściej na podzielni miernika. Wartość W wielkości mierzonej określa się ze wzoru: α W = W n (1.1) α ma gdzie: Wn - górna wartość zakresu pomiarowego miernika α - wskazanie w działkach α - liczba działek na końcu zakresu pomiarowego ma Przy odczytywaniu wskazania miernika analogowego obserwator, w celu uniknięcia błędu paralaksy, powinien patrzeć prostopadle do podzielni. Dużym udogodnieniem jest zaopatrzenie miernika w lustro pod szczeliną usytuowaną wzdłuż podzielni obserwator powinien

3 Ćwiczenie 1: Pomiary bezpośrednie i pośrednie podstawowych wielkości elektrycznych 3 odczytywać tak, aby wskazówka pokryła się ze swym odbiciem w lustrze. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wyposażenie miernika we wskazówkę świetlną. Najprostszym miernikiem magnetoelektrycznym jest amperomierz bezpośredni, w którym odchylenie organu ruchomego wywołane jest działaniem pola magnetycznego magnesu trwałego na cewkę prze która płynie prąd. Ze względu na grzanie największy prąd znamionowy amperomierzy bezpośrednich nie przekracza na ogół 5 m (najmniejszy prąd znamionowy jest rzędu mikroampera). W celu pomiaru prądów o większych natężeniach do amperomierza bezpośredniego dodaje się równolegle przetwornik pomiarowy w postaci rezystora zwanego bocznikiem. Zaopatrując amperomierz bezpośredni w szeregowo dołączony przetwornik pomiarowy w postaci rezystora zwanego posobnikiem otrzymać można woltomierz służący do pomiaru napięć. Pomiar niewielkich prądów lub napięć wymaga wyposażenia amperomierza bezpośredniego we wzmacniacz pomiarowy. Wyposażenie magnetoelektrycznego amperomierza bezpośredniego w źródło napięcia umożliwia wykorzystanie go do pomiaru rezystancji w ten sposób otrzymuje się omomierz. Ustrój magnetoelektryczny reaguje na wartość średnią płynącego przez niego prądu, dlatego też bezpośrednio stosuje się je tylko przy pomiarach stałoprądowych. Przy pomiarach sygnałów zmiennych mierniki z ustrojem magnetoelektrycznym wyposażane są, niezależnie od bocznika lub posobnika, w przetwornik prostownikowy powodujący, że wartość średnia płynącego przez ustrój prądu jest różna od zera. Przy pomiarach sygnałów stałoprądowych należy zwracać uwagę na prawidłowe włączenie miernika ze względu na biegunowość, nie ma to znaczenia przy pomiarze sygnałów zmiennych. nalogowe mierniki uniwersalne zwane multimetrami analogowymi cechują się dużą liczbą zakresów i umożliwiają w szerokim zakresie pomiary napięć i prądów zarówno stałych jak i zmiennych oraz rezystancji dzięki zastosowaniu wielu wybieranych przełącznikiem przetworników pomiarowych o różnych współczynnikach przetwarzania. Niektóre z nich pozwalają na pomiar pojemności elektrycznej, temperatury lub częstotliwości. Są wygodne ze względu na swoją wielofunkcyjność, jednak ze względu na konieczność wybrania właściwej wielkości mierzonej, właściwego zakresu i odpowiednich zacisków (zwykle są trzy) wymagają od użytkownika pewnej wprawy i rozwagi przy posługiwaniu się nimi. Poza miernikami z ustrojem magnetoelektrycznym często spotykane są tablicowe i laboratoryjne mierniki z ustrojem elektromagnetycznym. Zasada działania ustroju elektromagnetycznego polega na wzajemnym ruchomego rdzenia wykonanego z materiału ferromagnetycznego i pola magnetycznego wytwarzanego przez nieruchomą cewkę, przez którą przepływa prąd elektryczny. Mierniki elektromagnetyczne są miernikami prostymi i tanimi o dużej niezawodności. Wskazanie ich jest funkcją kwadratu natężenia wartości skutecznej przepływającego przez cewkę prądu. Mierniki nie maja oznaczonej biegunowości i nadają się do pomiaru napięć i prądów zmiennych jak i stałych. Zwykle na podziałce miernika podane są dwa różne wskaźniki klasy dokładności dla pomiarów sygnałów stałych klasa jest gorsza ze względu na zjawisko pętli histerezy w materiale rdzenia ruchomego i powstający przy tym błąd histerezowy. Ze względu na występowanie błędu częstotliwościowego mierniki elektromagnetyczne pracują przy niewielkich częstotliwościach (woltomierze do ok. 0,5 khz a amperomierze do około 3 khz). Z innych spotykanych ustrojów mierników analogowych wspomnieć można mierniki z ustrojami elektrodynamicznymi. Ustrój pomiarowy składa się z dwóch cewek: nieruchomej i umieszczonej wewnątrz niej cewki ruchomej.odchylenie organu jest funkcją iloczynu natężeń prądów płynących przez cewki. Mierniki z ustrojem elektrodynamicznym nadają się do pomiaru prądów i napięć stałych jak i zmiennych. Najczęściej stosowane są do budowy watomierzy. W watomierzu cewkę nieruchomą włącza się w tor prądowy odbiornika a, cewkę nieruchomą z dołączonym szeregowo rezystorem równolegle do odbiornika. Właściwości użytkowe przyrządów pomiarowych są określone przez: - zakres pomiarowy, - dokładność (w miernikach analogowych wskaźnik klasy dokładności), - pobór mocy, - czas trwania pomiaru, - zakres częstotliwości mierzonych sygnałów,

4 4 Laboratorium podstaw techniki eksperymentu - wpływ kształtu sygnału mierzonego na dokładność pomiaru, - wytrzymałość na przeciążenia itp. Mierniki cyfrowe mogą służyć do pomiaru wielkości dyskretnych jak i wielkości ciągłych. Przy pomiarze wielkości ciągłych należy za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego (/C) sygnał ciągły przetworzyć na sygnał dyskretny. Schemat blokowy miernika cyfrowego do pomiaru wielkości dyskretnych przedstawiony jest na rys.1.3, zaś schemat miernika cyfrowego wielkości ciągłych przedstawiony jest na rys Układ porównania Urządzenie zliczającowskazujące Wzorzec ys.1.3 Schemat blokowy cyfrowego miernika wielkości ziarnistych Przetwornik /C Układ porównania Urządzenie zliczającowskazujące Wzorzec ys.1.4. Schemat blokowy miernika wielkości ciągłych Z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym związane są próbkowanie i kwantyzacja. Próbkowanie polega na pobieraniu wielkości dyskretnych, odpowiadającym wartościom chwilowym wielkości ciągłej w określonych chwilach, a kwantowanie polega na przyporządkowaniu każdej próbce skończonej liczby poziomów amplitudy odpowiadających dyskretnym wartościom od zera do górnej granicy zakresu. Pomiaru rezystancji dokonać można bezpośrednio omomierzem analogowym lub multimetrem cyfrowym podłączając do miernika badany rezystor i odczytując wynik w polu odczytowym. Można też ją zmierzyć metodą mostkową w układzie przedstawionym na rys.1.5 przez regulowanie jednego z rezystorów układu (np. ) aż do uzyskania wskazywanego przez galwanometr G stanu równowagi mostka i wyznaczenie rezystancji mierzonej ze wzoru 3 =. (1.) Przykładem przyrządu pomiarowego umożliwiającego pomiar bezpośredni rezystancji metodą mostkową jest używany w tym ćwiczeniu mostek Wheatstone a typu Wh-. Nie zawsze można bezpośrednio przyrządem pomiarowym zmierzyć wartości wielkości fizycznej. Przykładem takim jest wyznaczenie rezystywności stopu metali. W celu określenia rezystywności należy np. wykonać ze stopu metali drut o jednakowej średnicy na całej dłu- 4

5 Ćwiczenie 1: Pomiary bezpośrednie i pośrednie podstawowych wielkości elektrycznych 5 gości, zmierzyć długość i średnicę drutu oraz rezystancję drutu. ezystywność ρ można wyznaczyć ze wzoru ρ=s/l. Mamy tu do czynienia z pomiarem pośrednim. G 3 4 E r ys.1.5. Układ mostkowy do pomiaru rezystancji W praktyce bardzo często pomiaru rezystancji dokonuje się metodą pośrednią za pomocą amperomierza i woltomierza w układach pokazanych na rys.1.6. Taka metoda pomiaru rezystancji nosi nazwę metody technicznej. Układ z rys. 1.6a jest układem poprawnie mierzonego prądu, a układ z rys.1.6b układem poprawnie mierzonego napięcia. Ze względu na to, że mierniki mają określone rezystancje wewnętrzne układ z rys.1.6a nadaje się do pomiaru dużych rezystancji, a układ z rys.1.6b do pomiaru małych rezystancji. by wybrać właściwy układ należy dobrać prąd pomiarowy I ze wzoru: p I ) gdzie Pn - moc znamionowa badanego rezystora, - wartość mierzonej rezystancji. P n p = (0,1...0,3 (1.3) a) r b) r I I E U E U ys.1.6 Układy do pomiaru rezystancji metodą techniczną; a) układ poprawnie mierzonego prądu; b) układ poprawnie mierzonego napięcia Mając prąd pomiarowy I p należy dobrać zakresy pomiarowe amperomierza i woltomierza i według informacji podanej na podzielni lub w instrukcji dostarczanej przez producenta miernika znaleźć rezystancję a amperomierza i rezystancję woltomierza v. Układ poprawnie mierzonego prądu należy stosować, gdy spełniona jest nierówność (1.4) zaś układ poprawnie mierzonego napięcia należy stosować, gdy spełniona jest nierówność a v

6 6 Laboratorium podstaw techniki eksperymentu (1.5) a v Mając wskazania natężenia prądu I amperomierza i napięcia U woltomierza można zaniedbując błąd metody obliczyć mierzoną rezystancję metodą pośrednią ze wzoru U = (1.6) I Przykładem pomiaru pośredniego jest metoda złożona stosowana przy pomiarze rezystancji wewnętrznej źródła napięcia. ezystancji tej nie można wyznaczyć bezpośrednio za pomocą omomierza, ani tez nie można jej wyznaczyć dokonując pomiaru siły elektromotorycznej napięcia źródła nieobciążonego i pomiaru prądu zwarcia ze względu na uszkodzenie badanego źródła. ezystancję wewnętrzną źródła napięcia można wyznaczyć w układzie pokazanym na rys.1.7. E U w ys.1.7. Układ do pomiaru rezystancji wewnętrznej źródła napięcia metodą złożoną Pomiarów napięcia U na obciążonym odbiornikiem rezystorze dokonuje się dwukrotnie dla dwóch różnych wartości 1 i rezystora. ezystancję wewnętrzną w źródła napięcia określa się rozwiązując układ dwóch równań opisujących powyższy układ: U1 U1 = E w (1.7) 1 U U = E w (1.8) 1.3. Program ćwiczenia 1. Pomiary napięć stałych multimetrem cyfrowym i woltomierzem analogowym (wg rys.1.8). Pomiary napięć zmiennych multimetrem cyfrowym i woltomierzem analogowym (wg rys.1.9) 3. Pomiary prądu multimetrem cyfrowym i amperomierzem (wg rys.1.10) 4. Pomiary prądu zmiennego multimetrem cyfrowym i amperomierzem (wg rys.1.11) 5. Pomiary rezystancji multimetrem cyfrowym (wg rys.1.1) 6. Pomiary pojemności multimetrem cyfrowym (wg rys. 1.13) 7. Pomiary indukcyjności multimetrem cyfrowym (wg rys.1.14) 8. Pomiary częstotliwości multimetrem cyfrowym (wg rys. 1.15) 9. Pomiary rezystancji metodą techniczną (wg rys.1.16a i 1.16b)) 10. Pomiary rezystancji mostkiem Wheatstone a (wg rys. 1.17) 11. Pomiary mocy prądu (wg rys. 1.18)

7 Ćwiczenie 1: Pomiary bezpośrednie i pośrednie podstawowych wielkości elektrycznych 7 1. Pomiary mocy prądu zmiennego (wg rys.1.19) 13. Pomiary rezystancji wewnętrznej baterii (wg rys. 1.7) źródeł napięcia źródeł napięcia zmiennego ys.1.8.układ do pomiaru napięć stałych ys.1.9. Układ do pomiaru napięć zmiennych prądu Generator ys Układ do pomiaru prądu ys Układ do pomiaru prądu zmiennego rezystorów Ω kondensatorów F ys.1.1. Układ do pomiaru rezystancji multimetrem cyfrowym ys Układ do pomiaru pojemności multimetrem cyfrowym cewek H Generator Hz ys Układ do pomiaru indukcyjności multimetrem cyfrowym ys Układ do pomiaru częstotliwości a) r b) r prądu prądu ys Układ do pomiaru rezystancji metoda techniczną; a)układ poprawnie mierzonego prądu, b) układ poprawnie mierzonego napięcia

8 8 Laboratorium podstaw techniki eksperymentu prądu Wh- napięcia W o ys Układ do pomiaru rezystancji mostkiem Wheatstone a ys Układ do pomiaru mocy prądu napięcia zmiennego W Z ys Układ do pomiaru mocy prądu zmiennego 1.4. Wykonanie sprawozdania W sprawozdaniu należy zamieścić schematy układów, w których dokonywano pomiarów, podać wyniki pomiarów oraz wyniki końcowe. Podać przyczyny występowania różnic w wynikach pomiarów wykonywanych różnymi przyrządami i różnymi metodami Literatura 1. Chwaleba., Poniński M., Siedlecki.: Metrologia elektryczna., WNT, Warszawa Jaworski J., Morawski., Olędzki J.: Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu, WNT, Warszawa 199

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland CEL PRACY KONSTRUKTORA

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Instytut Energetyki Warszawa Na tle ewolucji sprzętu do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i metod badawczych artykuł przedstawia najnowsze opracowania

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENY ELEKONICZNE S1C300 018 BIAŁYSOK 2013 1. CEL I ZAKES ĆWICZENIA LABOAOYJNEGO

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI i PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZAKŁAD MECHANIKI TECHNICZNEJ Laboratorium Wytrzymałości Materiałów BADANIE METALI NA ZAMĘCZENIE Opracował: Jędrzej

Bardziej szczegółowo

4. JEDNOSTKI I WZORCE MIAR

4. JEDNOSTKI I WZORCE MIAR 4. JEDNOSTKI I WZORCE MIAR 4.1. Jednostki miar Jednostka miary jest umownie przyjętą i wyznaczoną z dostateczną dokładnością wartością danej wielkości, która służy do porównania ze sobą innych wartości

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Politechnika Filipowicz Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Filipowicz BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA SZKOŁA Poziom tekstu: średnio trudny Na warsztacie PRAKTYCZNY KURS cz. 16 ELEKTRONIKI Oto szesnasta część PRAKTYCZNEGO KURSU ELEKTRONIKI, który zainaugurowaliśmy w MT 2/2013 i będziemy kontynuować w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-11

Ć W I C Z E N I E N R E-11 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-11 POMIAR CZĘSTOŚCI DRGAŃ GENERATORA PRZY

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ M R M 1 2 Regulator mocy biernej www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo