Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)"

Transkrypt

1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych Idea Bank S.A. oraz rozliczania operacji dokonanych z ich użyciem. 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o Kartę kredytową. 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: a) Autoryzacja zgoda na wykonanie Transakcji płatniczej. b) Bank Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33,, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi PLN (w pełni wpłacony). c) Karta Karta kredytowa wydawana przez Bank uprawniająca Posiadacza Karty do dokonywania Transakcji z wykorzystaniem przyznanego Limitu Karty. d) Umowa o Kartę kredytową umowa o Kartę kredytową zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem. e) Akceptant przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. f) Dzień Roboczy dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności objętej Regulaminem i Umową o Kartę kredytową, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy. g) Contact Center serwis telefoniczny dla Posiadacza Karty, za którego pośrednictwem Bank świadczy usługi związane z obsługą Karty. h) Kod identyfikacyjny poufny, czterocyfrowy numer (PIN) przekazywany przez Bank, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służący do elektronicznej identyfikacji posiadacza Karty. i) Karta Główna Karta wydana Klientowi. j) Karta Dodatkowa Karta wydana Użytkownikowi. k) Klient osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spół- ki cywilnej, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, które zawarły z Bankiem Umowę o Kartę kredytową. l) Kwota Minimalna określona w Wyciągu minimalna kwota, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić Bankowi z tytułu wykorzystania Limitu Karty, najpóźniej w dniu wskazanym w Wyciągu. m) Limit Kredytu / Limit Karty maksymalna kwota dopuszczalnego Zadłużenia z tytułu korzystania z Karty Głównej i/lub Kart Dodatkowych wyrażona w złotych, ustalana przez Bank indywidualnie dla Klienta. n) Oddział jednostka organizacyjna, w której Bank świadczy dla Posiadacza Karty lub Użytkowników usługi objęte Umową o Kartę kredytową i Regulaminem. o) Rachunek Karty rachunek techniczny otwarty w złotych, na którym księgowane są dokonane Transakcje oraz opłaty, prowizje i odsetki należne Bankowi na podstawie Umowy o Kartę kredytową, a także dokonane spłaty Zadłużenia. p) Regulamin niniejszy Regulamin Kart kredytowych Idea Bank wraz z załącznikami, stanowiący integralną część Umowy o Kartę kredytową. q) Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca w Banku Tabela opłat i Prowizji Kart kredytowych Idea Bank S.A, Kart, stanowiąca integralną część Umowy o Kartę kredytową. r) Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania zawierająca wysokość oprocentowania Zadłużenia dla poszczególnych rodzajów transakcji, stanowiąca integralną część Umowy o Kartę kredytową. s) Transakcja wypłata gotówki lub dokonanie zapłaty za nabywane towary i usługi przy użyciu Karty, w tym: - Transakcja bezgotówkowa płatność za nabywane towary i usługi dokonana w punktach handlowych lub usługowych, jak również płatność dokonana bez fizycznego użycia Karty, np. zamówienia składane listownie, telefonicznie bądź drogą internetową; - Transakcja gotówkowa wypłata gotówki w bankomatach, bankach lub w innych instytucjach finansowych, kasynach oraz urzędach pocztowych lub każda inna Transakcja uznana za gotówkową przez prawo kraju lub postanowienia systemu rozliczeniowego, w którym została dokonana. t) Umowa Ramowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem umowa określająca formę właściwą dla zmiany oraz zawarcia umów produktów oferowanych przez Bank, jak również określająca zasady świadczenia usług Bankowości Internetowej oraz Bankowości Telefonicznej. u) Usługi dodatkowe usługi o charakterze informacyjnym i/lub organizacyjnym świadczone przez Bank na rzecz Posiadacza Karty lub Użytkownika. v) Użytkownik użytkownik Karty płatniczej upoważniony przez Klienta do dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta operacji przy użyciu Karty Dodatkowej, którego dane identyfikacyjne są umieszczone na tej Karcie. w) Posiadacz Karty osoba fizyczna będąca Klientem lub uprawniona przez Klienta do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji przy użyciu Karty, w szczegól- ności uprawniony reprezentant Klienta. x) Wniosek wniosek o wydanie Karty Głównej wraz z Kartami Dodatkowymi oraz o przyznanie Limitu Kredytu, dostępny w formie elektronicznej lub pisemnej. y) Wnioskodawca Klient ubiegający się o wydanie Karty dla Posiadacza Karty i przyznanie Limitu Kredytowego. aa) Wyciąg generowane przez Bank zestawienie Transakcji oraz należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat obejmujące okres poprzedniego cyklu rozliczeniowego, a także zawierające informację o wysokości Kwoty Minimalnej oraz terminie jej spłaty. bb) Zablokowanie Karty wstrzymanie przez Bank możliwości posługiwania się Kartą. cc) Zadłużenie łączna kwota zobowiązań Klienta wobec Banku z tytułu Umowy o kartę kredytową obejmująca kwotę dokonanych Transakcji, odsetki oraz wszystkie prowizje i opłaty. dd) Zastrzeżenie unieważnienie Karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Karta służy do dokonywania Transakcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Dokonanie Transakcji przy użyciu Karty jest równoznaczne z wykorzystaniem Limitu Kredytu przez Klienta i powoduje obciążenie Rachunku Karty kwotą odpowiadającą wartości operacji oraz należnymi Bankowi prowizjami, opłatami i odsetkami. 2. Postanowienia Regulaminu oraz Umowy o Kartę kredytową, odnoszące się do Posiadacza Karty, stosuje się odpowiednio do Użytkownika, z zastrzeżeniem, że w stosunkach pomiędzy Bankiem a Klientem za działania Użytkownika w zakresie korzystania z Karty Dodatkowej pełną odpowiedzialność wobec Banku ponosi Klient. Wydawanie Kart 2 1. Po zawarciu Umowy o Kartę kredytową Bank wydaje Kartę Główną oraz Kartę Dodatkową na podstawie Wniosku złożonego przez Wnioskodawcę. Bank ma prawo weryfikować historię kredytową Wnioskodawcy lub Klienta bądź może zażądać złożenia przez Wnioskodawcę lub Klienta dodatkowych dokumentów odpowiednio przed zawarciem Umowy o Kartę kredytową, jak również w czasie jej obowiązywania w celu oceny zdolno- ści kredytowej Wnioskodawcy lub Klienta. Bank wydaje Kartę Główną pod warunkiem posiadania przez Klienta zdolności kredytowej. Bank może odmówić zawarcia Umowy o Kartę kredytową. 2. Bank po pozytywnym rozpoznaniu Wniosku, przesyła za pośrednictwem kuriera Umowę o Kartę kredytową wraz z załącznikami celem jej podpisania przez Klienta oraz odesłania na adres Banku. Klienta zobowiązany jest także do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

2 Duma Przedsiębiorcy 2/6 3. Bank uprawniony jest do odmowy postawienia Limitu Kredytu do dyspozycji Wnioskodawcy, jeśli po zawarciu Umowy o Kartę kredytową zaistniały okoliczności zagrażające terminowej spłacie udzielonego kredytu lub Klient nie ujawnił okoliczności mających wpływ na spłatę udzielonego kredytu. 4. Podpis Posiadacza Karty oraz Użytkownika na Karcie wzorów podpisów jest wzorem podpisu stosowanym do celów realizacji Umowy o Kartę kredytową. Podpis na Karcie powinien być zgodny z podpisem złożonym na Karcie wzorów podpisów. Podpis na Karcie wzorów podpisów jest traktowany jako ostatni wzór podpisu Klienta złożony w Banku. Wnioskodawca zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości. 5. Bank dostarcza Kartę na adres do korespondencji wskazany przez Klienta. Bank może ustalić z Klientem inny sposób odbioru Karty. 6. W przypadku nowej Karty Posiadacz Karty lub Użytkownik dokonuje nadania Kodu identyfikacyjnego za pośrednictwem Bankowości Internetowej, o ile Bank zapewni taką możliwość lub Bank dostarczy Kod identyfikacyjny na adres do korespondencji wska- zany przez Klienta lub ustali z Klientem inny sposób odbioru Kodu identyfikacyjnego. Umowę o Kartę kredytową zawiera się na okres ważności Karty wskazany na Karcie Głównej. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na następne okresy ważności Karty Głównej, chyba że: a) Klient poinformuje Bank pisemnie lub poprzez Contact Center o zamiarze jej nieprzedłużania, na co najmniej 45 dni przed upływem okresu ważności aktualnie posiadanej Karty; b) Bank poinformuje pisemnie Klienta, na ostatni podany przez Klienta adres do korespondencji, o zamiarze jej nieprzedłużania, na co najmniej 45 dni przed upływem okresu ważności aktualnie posiadanej Karty, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 7. Jeśli wysłanie powiadomienia wiązałoby się z niebezpieczeństwem ujawnienia przez Bank informacji stanowiących tajemnicę bankową osobie trzeciej, w szczególności w przypadku braku aktualnych danych adresowych Klienta, Bank wstrzyma wysłanie powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 lit. b, na nieaktualny adres, a Umowa o Kartę kredytową nie będzie przedłużona. 8. Dostarczona Klientowi Karta jest nieaktywna. Aktywacja może zostać dokonana za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub poprzez Contact Center. 9. Posiadacz Karty lub Użytkownik po otrzymaniu Karty podpisuje ją na pasku do podpisu znajdującym się na odwrocie Karty. Podpis na Karcie musi być zgodny ze wzorem podpisu Posiadacza Karty lub Użytkownika złożonym na Karcie wzorów podpisów. Karty Dodatkowe 3 1. Na wniosek Klienta Bank może wydać Karty Dodatkowe Użytkownikom wskazanym przez Klienta. 2. Za Transakcje dokonane przy użyciu Kart Dodatkowych, jak również za przekroczenie przez Użytkownika Limitu Kredytu, odpowiada Klient. Transakcje dokonane przy użyciu Kart Dodatkowych obciążają Rachunek Karty i Limit Kredytu. 3. Użytkownik Karty Dodatkowej składa wzór swojego podpisu na karcie wzorów podpisów w Oddziale Banku, w Placówce Pośrednika lub w inny sposób ustalony przez Bank. Odmowa złożenia podpisu przez Użytkownika Karty Dodatkowej skutkuje odmową wydania Karty Dodatkowej. 4. Na rzecz jednego Użytkownika Karty może zostać wydana tylko jedna ważna Karta w ramach danej Umowy o Kartę kredytową. 5. Karta Dodatkowa może być aktywowana pod warunkiem wcześniejszego dokonania aktywacji Karty Głównej przez Posiadacza Karty oraz złożenia przez Użytkownika wzoru podpisu, o którym mowa w ust. 3. Klient lub Użytkownik może zrezygnować z Karty Dodatkowej w każdym czasie. Rezygnacja jest skuteczna od momentu Zastrzeżenia lub zwrotu Karty Dodatkowej do Banku. 6. Aktywacja Karty Dodatkowej Użytkownika następuje na zasadach określonych w 2 ust Klient zobowiązuje się do zapoznania Posiadacza Karty oraz Użytkownika z zapisami Regulaminu, jak również ponosi wszelkie skutki nieprzestrzegania przez nich Regulaminu oraz Umowy o Kartę kredytową. Wznowienie Karty 4 1. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca widniejącego na Karcie. 2. Karta aktywna, która traci ważność, jest wznawiana automatycznie przez Bank i przesyłana na wskazany przez Klienta ostatni adres do korespondencji. 3. Dostarczona Karta jest nieaktywna. Aktywacja nowej Karty może zostać dokonana przez Bankowość Internetową lub za pośrednictwem Contact Center. Po upływie terminu ważności Karty Posiadacz Karty zobowiązany jest niezwłocznego zniszczenia poprzedniej Kartę w sposób trwały, uniemożliwiający dalsze posługiwanie się Kartą, poprzez przecięcie jej wzdłuż paska magnetycznego znajdującego się na Karcie. 4. W przypadku rezygnacji Klienta ze wznowienia Karty Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Banku, nie później niż na 45 dni przed upływem ważności Karty, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia lub za pośrednictwem Contact Center po uprzedniej prawidłowej weryfikacji Klienta. 5. Brak zawiadomienia o rezygnacji ze wznowienia Karty jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wznowienie przez Bank Karty na kolejne okresy ważności oraz na obciążenie Rachunku Karty opłatą za wznowienie Karty zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji. 6. Rezygnacja ze wznowienia Karty Głównej oznacza rozwiązanie Umowy o Kartę kredytową z dniem upływu terminu ważności Karty Głównej. 7. Po wznowieniu Karty konieczne jest nadanie nowego Kodu Identyfikacyjnego i aktywacja Karty. Bezpieczeństwo i ochrona Karty 5 1. Posiadacz Karty lub Użytkownik zobowiązany jest do: a. przechowywania Karty i ochrony Kodu identyfikacyjnego, z zachowaniem należytej staranności, b. nieprzechowywania Karty razem z Kodem identyfikacyjnym, c. nieudostępniania Karty i Kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym. 2. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty oraz w innych przypadkach utraty Karty Posiadacz Karty lub Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić przez Contact Center utratę lub zniszczenie Karty. 3. Nikt nie może żądać od Posiadacza Karty lub Użytkownika ujawnienia Kodu identyfikacyjnego. 4. Posiadacz Karty może dokonać zmiany Kodu identyfikacyjnego poprzez Bankowość Internetową oraz w bankomatach, w których taka usługa jest dostępna dla Posiadaczy Kart i Użytkowników, a także poprzez inne udostępnione przez Bank kanały komunikacji. Zmiana Kodu identyfikacyjnego wymaga użycia dotychczasowego Kodu identyfikacyjnego. W przypadku zmiany Kodu identyfikacyjnego Bank pobierze opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji. 5. Klienta obciążają Transakcje dokonane przez osoby, którym Posiadacz Karty lub Użytkownik udostępnił Kartę lub ujawnił Kod identyfikacyjny. 6. Bank ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki zrealizowania Transakcji przez osoby trzecie, po złożeniu przez Posiadacza Karty lub Użytkownika dyspozycji Zastrzeżenia dostępu do Karty. 7. Odpowiedzialność Banku wskazana w ust. 6 dotyczy wyłącznie Karty Zastrzeżonej. 8. Do czasu zastrzeżenia przez Klienta Karty zgodnie z par. 12, Klienta obciążają w pełni skutki wszelkich Transakcji wykonanych na podstawie dyspozycji złożonych przy użyciu Karty przez osoby trzecie inne niż osoby, o których mowa w ust. 5, w szczególności złożonych przez osoby nieuprawnione, z wyjątkiem Transakcji określonych w zdaniu drugim. W przypadku bezgotówkowych Transakcji Kartą Autoryzowanych poprzez zbliżenie Karty z aktywną funkcjonalnością zbliżeniową do czytnika Kart wyposażonego w technologię bezstykowej transmisji danych, Klient odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Kartą do łącznej ich sumy odpowiadającej równowartości w złotych polskich 50 euro. Równowartość euro oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania Transakcji. Ograniczenie to nie dotyczy operacji, do których doszło z winy Posiadacza Karty lub Użytkownika. Klienta nie obciążają Transakcje dokonane z wykorzystaniem utraconej Karty, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez Bank. 9. Klienta obciążają Transakcje dokonane po Zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza Karty bądź Użytkownika. Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

3 Duma Przedsiębiorcy 3/6 Zasady używania Karty 6 1. Kartą Główną może posługiwać się wyłącznie Posiadacz, zaś Kartą Dodatkową wyłącznie Użytkownik. 2. Z użyciem Karty mogą być przeprowadzane następujące operacje: a. bezgotówkowe polegające na dokonaniu zapłaty za towary lub usługi, w tym operacje zbliżeniowe z uwzględnieniem aktualnych limitów kwotowych dla pojedynczej operacji zbliżeniowej oraz operacje dokonywane bez fizycznego użycia Karty, np. zamówienia składane listownie, telefonicznie bądź drogą internetową; b. gotówkowe polegające na wypłacie gotówki z bankomatu, w bankach lub w innych instytucjach finansowych, kasynach oraz urzędach pocztowych lub każda inna Transakcja uznana za gotówkową przez prawo kraju lub postanowienia systemu rozliczeniowego, w którym została dokonana; c. usługi specjalne polegające na dostępie do dodatkowych usług Banku, niezwiązanych bezpośrednio z dokonywaniem operacji. 3. Bank ma prawo do dowolnego kształtowania zakresu dodatkowych usług realizowanych jako usługi specjalne. Wprowadzenie, zmiana bądź likwidacja tych usług Banku nie stanowi zmiany warunków Umowy o Kartę kredytową. Za usługi specjalne uważane są usługi inne, niż przeprowadzanie Transakcji gotówkowych i bezgotówkowych za pomocą Karty, takie jak zmiana PIN, uzyskiwanie dodatkowych informacji o właściwościach Karty / saldach za pomocą kanałów, takich jak internet, bankomat, infolinia, IVR. O wprowadzeniu, zmianie bądź likwidacji usług Bank informuje w placówkach Banku, na stronie internetowej oraz pod numerem Contact Center. 4. Kartą można dokonywać Transakcji do wysokości ustalonych dziennych limitów transakcji gotówkowych oraz dziennych limitów Transakcji bezgotówkowych, nie więcej niż do wysokości przyznanego Limitu Karty. 5. Dzienne limity Transakcji mogą zostać ustanowione indywidualnie do każdej Karty w momencie zawarcia Umowy o Kartę kredytową, jak i być zmieniane później na wniosek Klienta za pomocą Contact Center lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej. 6. Kartą można dokonywać Transakcji w następujących punktach i urządzeniach: a. w terminalach płatniczych w punktach handlowo-usługowych bądź kasach banków, b. w samoobsługowych terminalach płatniczych, c. w bankomatach, d. przez internet. 7. Punkty i urządzenia, w których można dokonywać Transakcji przy użyciu Karty, oznaczone są znakiem zgodnym ze znakiem (logo) organizacji rozliczeniowej umieszczonym na Karcie. Zakres Transakcji możliwych do dokonania przy użyciu Karty w danym punkcie lub urządzeniu może obejmować tylko niektóre Transakcje w zależności od organizacji rozliczeniowej, rodzaju i kwoty dokonywanej Transakcji. 8. Z Rachunku Karty można dokonywać przelewów na dowolny rachunek. Przelewy można zlecać w Oddziale Banku, za pomocą Contact Center oraz w ramach Bankowości Internetowej. Przelewy takie są traktowane jak Transakcje bezgotówkowe. 9. Kartą można dokonywać Transakcji bez fizycznego użycia Karty, np. zamówień telefonicznych. Operacje takie są traktowane jak Transakcje bezgotówkowe. 10. Z zastrzeżeniem Transakcji dokonanych w sposób określony w ust. 9, potwierdzeniem zlecenia dokonania Transakcji jest fizyczne przedstawienie Karty oraz na polecenie sprzedawcy podpisanie przez Posiadacza Karty dokumentu obciążeniowego zgodnie z podpisem na Karcie lub użycie Kodu identyfikacyjnego. Posiadacz Karty lub Użytkownik, potwierdzając Transakcję, wyraża zgodę na obciążenie Rachunku Karty kwotą tej Transakcji wraz z opłatami i prowizjami wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji. 11. Wypłata gotówki z bankomatu lub przeprowadzenie Transakcji w samoobsługowym terminalu płatniczym dokonywane są po fizycznym wprowadzeniu Karty do bankomatu lub do samoobsługowego terminalu płatniczego, a następnie wprowadzeniu Kodu identyfikacyjnego. 12. W razie gdy Transakcja dokonywana jest bez fizycznego użycia Karty, w szczególności w przypadku zamówień lub zleceń składanych telefonicznie, listownie lub jeśli wynika to z umowy między sprzedawcą a Klientem podanie sprzedawcy numeru i daty ważności Karty oraz kodu CVV2 (trzy ostatnie cyfry numeru znajdującego się na odwrocie Karty na pasku do podpisu) jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Posiadacza Karty zle- cenia dokonania Transakcji. 13. Informacja o Transakcjach dokonanych przez Klienta dostępna jest w ramach sytemu transakcyjnego, poprzez Contact Center oraz w Wyciągu. 14. Posiadacz Karty ma prawo do zmiany dnia rozpoczęcia ustalonego w Umowie o Kartę kredytową miesięcznego cyklu rozliczeniowego w formie pisemnej dyspozycji lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Bankowości Telefonicznej nie częściej niż raz na 3 miesiące. Zmiana dnia rozpoczęcia miesięcznego cyklu rozliczeniowego pociąga za sobą zmianę dnia generowania Wyciągu. Okres mający miejsce od zakończenia dotychczasowego miesięcznego cyklu rozliczeniowego a przed rozpoczęciem miesięcznego cyklu rozliczeniowego, zgodnie ze zmianą dokonaną przez Klienta, w dniu późniejszym niż dzień następujący po dniu zakończenia dotychczasowego miesięcznego cyklu rozliczeniowego, stanowi osobny cykl rozliczeniowy. Zmiana obowiązuje od zakończenia osobnego cyklu rozliczeniowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następującego po trwającym miesięcznym cyklu rozliczeniowym w czasie którego dyspozycja została przyjęta przez Bank Posiadacz Karty lub Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie Transakcji w następujący sposób: a. w przypadku, gdy Transakcja dokonana jest w terminalu płatniczym przez podanie Kodu identyfikacyjnego; w niektórych przypadkach może być wymagane złożenie podpisu wraz z podaniem Kodu identyfikacyjnego; b. w przypadku, gdy Transakcja dokonana jest w bankomacie lub samoobsługowym terminalu płatniczym przez podanie Kodu identyfikacyjnego; c. w przypadku, gdy Transakcja dokonana jest bez fizycznego użycia Karty przez podanie numeru i daty ważności Karty oraz kodu CVV2 (trzy ostatnie cyfry numeru znajdującego się na odwrocie Karty na pasku do podpisu); d. kiedy operacja dokonana jest zbliżeniowo przez zbliżenie Karty do terminalu płatniczego akceptującego płatności zbliżeniowe; w niektórych przypadkach może być dodatkowo wymagane złożenie podpisu i/lub elektroniczna identyfikacja Posiadacza Karty (lub Użytkownika). 2. Akceptant może żądać, aby Posiadacz Karty lub Użytkownik okazał dokument stwierdzający tożsamość w razie uzasadnionych wątpliwości co do jego tożsamości. Zlecenia i instrukcje telefoniczne 8 1. Za pomocą Contact Center Posiadacz Karty lub Klient będzie mógł: a. uzyskać informacje dotyczące Karty, w szczególności: wysokość Zadłużenia, dzień spłaty Zadłużenia, wysokość naliczonych odsetek i prowizji, b. zamówić dodatkowy Wyciąg z Rachunku Karty, c. zrealizować na dowolny rachunek przelew z Rachunku Karty, d. zablokować lub zastrzec Kartę, e. zamówić wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej, f. dokonać zmiany limitów dziennych dla Transakcji gotówkowych bądź bezgotówkowych. 2. Bank ma prawo do niewykonania telefonicznego zlecenia Posiadacza Karty, jeżeli zachodzi podejrzenie, że zlecenie to zostało złożone przez osobę nieupoważnioną. W takim przypadku Bank jest uprawniony do skontaktowania się z Posiadaczem Karty w celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia złożonego zlecenia. 3. Przez uzasadnione podejrzenie należy rozumieć sytuacje, kiedy: a. osoba składająca zlecenie jest odmiennej płci w stosunku do płci Posiadacza; b. głos wskazuje na inny wiek składającego zlecenie niż wiek Posiadacza, c. udzielanie podstawowych odpowiedzi identyfikacyjnych sprawia kłopot osobie identyfikowanej. 4. Zlecenia telefoniczne realizowane są przez Bank po pozytywnej weryfikacji tożsamości Posiadacza Karty. 5. Zasady składania dyspozycji przy wykorzystaniu Bankowości Telefonicznej określa Umowa Ramowa. O sposobie i formie dostarczenia hasła Posiadacz Karty zostaje poin- formowany przez Bank. 6. Wysokość opłat pobieranych za wykonanie dyspozycji złożonych drogą telefoniczną jest określona w Tabeli Opłat i Prowizji. Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

4 Duma Przedsiębiorcy 4/6 7. Bank odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie dyspozycji składanych drogą telefoniczną. 8. Dyspozycje przyjmowane są w godzinach pracy Contact Center. Aktualne godziny pracy Contact Center są publikowane na stronie internetowej Banku. 9. Rozmowy są nagrywane i przechowywane. Nagranie stanowi potwierdzenie złożenia dyspozycji przez Klienta i może stanowić dla Banku dowód w toku postępowania sądowego. 10. Klient odpowiada za wszystkie dyspozycje złożone przez Posiadacza Karty drogą telefoniczną. Rozliczenie Transakcji 9 1. Obciążenia rachunku Bank dokonuje bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o dokonanej Transakcji. 2. Bank dokonuje rozliczeń przeprowadzonych Transakcji w Dni Robocze. 3. Transakcja jest księgowana na Rachunku Karty niezwłocznie po dokonaniu Transakcji, po otrzymaniu dokumentów Transakcji od organizacji ją rozliczającej. Bank nie ponosi odpowiedzialności za termin rozliczenia Transakcji przez organizację rozliczającą. 4. Bank zastrzega sobie prawo do skorygowania błędnego zapisu księgowego dokonanego na Rachunku Karty, który stanowi omyłkę pisarską bądź rachunkową, bez odrębnej dyspozycji Klienta. 5. Operacje dokonane w walucie obcej przeliczane są na złote polskie według następujących zasad: a. dla Kart MasterCard operacje dokonane w euro przeliczane są bezpośrednio z euro na złote polskie według kursu walut Banku, b. dla Kart MasterCard operacje dokonane w pozostałych walutach obcych, innych niż euro, przeliczane są najpierw z waluty obcej na euro przez organizację MasterCard według kursu tej organizacji, a następnie przeliczane są z euro na złote polskie według kursu walut Banku, 6. Kurs walut Banku to kurs sprzedaży euro lub dolarów amerykańskich według Tabeli Kursów Walut ogłoszonej jako pierwsza w dniu rozliczenia operacji przez Bank. Kurs organizacji MasterCard to kurs walut zgodny z tabelą kursów tej organizacji z dnia rozliczenia przez nią operacji i w zależności od kraju, w którym operacja została dokonana, jest to kurs rynkowy waluty lub kurs ustalony przez władze danego kraju. 7. Operacje dokonywane przez Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty dokonywane są w imieniu i na rzecz Klienta. 8. Do kwoty Transakcji wyrażonej w złotych polskich Bank dolicza opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Zgłaszanie niezgodności i odpowiedzialność stron Bank raz w miesiącu doręcza Posiadaczowi Wyciąg. 2. Wyciąg doręczany jest w zależności od dyspozycji Posiadacza w następujący sposób: a. wysyłany pocztą na wskazany adres do korespondencji, b. przekazywany elektronicznie na wskazany przez Posiadacza adres Zmiana sposobu przekazywania Wyciągów następuje poprzez złożenie przez Posiadacza jednostronnego oświadczenia i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy o Kartę kredytową. 4. W ciągu 14 dni od daty otrzymania Wyciągu Posiadacz zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia w placówce Banku niezgodności w Wyciągu, w szczególności dotyczących Transakcji: a. kwestionowanych przez Posiadacza (lub Użytkownika), b. błędnie lub nieprawidłowo rozliczonych, c. dokonanych z użyciem utraconej Karty. 5. Klient jest obowiązany niezwłocznie zgłosić Bankowi nieotrzymanie zestawienia Transakcji albo inne nieprawidłowości związane z czynnościami wykonywanymi przy użyciu Karty. Bank zobowiązuje się do niezwłocznego wyjaśnienia każdej zgłoszonej niezgodności. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Banku niezgodność nie może zostać wyjaśniona niezwłocznie, wówczas Bank może dokonać warunkowego uznania Rachunku Karty kwotą transakcji będącej przyczyną powstania niezgodności, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ponownego obciążenia Rachunku Karty kwotą operacji wraz z należnymi opłatami i prowizjami oraz do naliczenia należnych odsetek w sytuacji, gdy po wyjaśnieniu niezgodności okaże się, że Posiadacz ponosi odpowiedzialność za Transakcję. 6. Bank może zwrócić się do Klienta (Posiadacza Karty lub Użytkownika), którego Kartą dokonano operacji będącej przyczyną powstania niezgodności, z prośbą o: a. wypełnienie i własnoręczne podpisanie oświadczenia o zgłoszeniu niezgodności, b. udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących Transakcji, c. doręczenie dodatkowych dokumentów, które okażą się niezbędne do wyjaśnienia niezgodności. Zablokowanie Karty Bank prowadzi licznik odmów udzielenia autoryzacji Transakcji, których odmowa została spowodowana wprowadzeniem błędnego Kodu identyfikacyjnego podczas elektronicznej identyfikacji Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty. 2. Bank dokonuje Zablokowania Karty w momencie, gdy w ciągu dnia (tj. 24 godzin) zarejestruje trzy odmowy udzielenia autoryzacji Transakcji z powodów określonych w ust. 1. Karta zostanie zablokowana do końca dnia, w którym nastąpiło jej zablokowanie z podanego powodu. Odblokowanie Karty następuje automatycznie po uprzednim kontakcie Posiadacza Karty z Contact Center lub Oddziałem Banku, jeżeli wcześniej Karta nie została zastrzeżona. 3. Poza automatycznym Zablokowaniem Karty, określonym w ust. 2, Bank zastrzega sobie prawo do Zablokowania Karty w przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia, iż Karta została utracona przez Posiadacza Karty lub jej Użytkownika bądź posługuje się nią osoba nieuprawniona. Za uzasadnione podejrzenie uznaje się: a. otrzymanie informacji od osoby niebędącej Posiadaczem Karty o znalezieniu Karty wraz z podaniem jej numeru oraz daty ważności, b. Transakcje wykonywane w krótkim czasie w odległych od siebie miejscach lub bardzo duża liczba Transakcji w krótkim czasie niepotwierdzająca specyfiki korzystania z Karty przez Posiadacza lub Użytkownika, c. otrzymanie informacji od osób obsługujących terminale płatnicze o fakcie, iż Kartą posługuje się osoba, której dane nie figurują na karcie, d. przekazanie informacji od organizacji obsługujących bankomaty o prawdopodobieństwie zeskanowania Karty. 4. Poza automatycznym Zablokowaniem Karty, określonym w ust. 2, Bank zastrzega sobie prawo do Zablokowania Karty w następujących przypadkach: a. powstania podejrzenia, że Karta została utracona przez Posiadacza Karty lub jej Użytkownika bądź posługuje się nią osoba nieuprawniona, b. ochrony interesu Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty, c. ochrony uzasadnionego interesu Banku. 5. Zablokowanie Karty z przyczyn określonych w ust. 4 następuje na czas nieokreślony, do momentu wyjaśnienia okoliczności, które były powodem Zablokowania Karty przez Bank. Zastrzeżenie Karty Zastrzeżenia Karty można dokonać telefonicznie za pomocą Contact Center lub w placówce Banku. 2. Kartę może zastrzec: (i) Użytkownik, (ii) Posiadacz Karty, (iii) osoba inna niż Klient lub Użytkownik, o ile osoba zgłaszająca Zastrzeżenie Karty poda wszystkie informacje niezbędne do Zastrzeżenia Karty, takie jak: imię i nazwisko Posiadacza Karty, datę urodzenia Posiadacza Karty, nazwisko rodowe matki Posiadacza Karty. 3. Zastrzeżenie Karty jest nieodwołalne, a zastrzeżona Karta nie może być dalej używana. W przypadku odnalezienia, zwrotu lub odzyskania Karty, Karta powinna zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 4. Zastrzeżenie Karty dotyczy jedynie Karty wskazanej podczas dokonywania zastrzeżenia i nie powoduje utraty prawa używania innych Kart wydanych do Rachunku Karty. 5. Po Zastrzeżeniu Karty Bank umożliwia wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej. 6. Bank ma prawo do Zastrzeżenia Karty wyłącznie z ważnych przyczyn, do których zalicza się: a. podanie nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy o Kartę kredytową, Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

5 Duma Przedsiębiorcy 5/6 b. istotne naruszenie przez Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty postanowień Regulaminu, c. śmierć Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty, d. zajęcie Rachunku Karty przez organ egzekucyjny, e. zamknięcie lub zastrzeżenie Rachunku Karty, f. rozwiązanie przez Bank lub Klienta Umowy o Kartę kredytową, g. wprowadzenia w błąd Banku co do tożsamości, zdolności do czynności prawnych lub zdolności kredytowej Posiadacza, poprzez podanie nieprawdziwych danych osobowych lub podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie danych dotyczących dochodów lub zobowiązań Posiadacza, przekazanie przez Posiadacza lub Użytkownika osobom trzecim informacji dotyczących Karty pozwalających na dokonywanie Transakcji bez fizycznego użycia Karty, h. zaistnienie przesłanek, o których jest mowa Ustawie z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity DzU z 2010 r. Nr 46, poz. 276). 7. Bank niezwłocznie informuje Klienta, Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty o Zastrzeżeniu Karty z przyczyn określonych w ust. 6. Zasady korzystania z Limitu Karty Limit Karty przyznany Klientowi w ramach udzielonego przez Bank kredytu ma charak- ter odnawialny. Każda Transakcja zmniejsza dostępny Limit Karty, każda spłata zwiększa dostępny Limit Karty. Spłaty w wysokości większej od Zadłużenia zwiększają dostępne środki na Rachunku Karty. Takie nadpłaty nie podlegają oprocentowaniu. 2. Bank ma prawo do zmiany Limitu Karty w okresie obowiązywania Umowy o Kartę kredytową bez uprzedniej zgody Klienta w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Klienta lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty. W takim przypadku Bank pi- semnie informuje Klienta o zmianie Limitu Karty. 3. Należne opłaty, prowizje oraz odsetki pobierane są przez Bank w ciężar Rachunku Karty, także w przypadku, jeżeli obciążenie z ich tytułu spowoduje przekroczenie przyznanego Limitu Karty. 4. Odsetki naliczane są od faktycznie wykorzystanego Limitu Kredytu według zmiennej stopy procentowej. 5. Wysokość oprocentowania określają: Umowa o Kartę kredytową oraz Tabela Oprocentowania. 6. Wysokość stopy procentowej dla Zadłużenia przeterminowanego stanowi czterokrotność oprocentowania kredytu lombardowego NBP, obowiązującego w chwili powstania zadłużenia. 7. Bank bez odrębnej dyspozycji Klienta nalicza odsetki od kwot wszystkich Transakcji w wysokości określonej w Tabeli Oprocentowania za każdy dzień kalendarzowy, poczynając od dnia zaksięgowania Transakcji w Banku, do dnia zaksięgowania całkowitej spłaty Zadłużenia. Odsetki od Transakcji bezgotówkowych nie są pobierane, jeśli Zadłużenie zostało spłacone przed upływem terminu dnia spłaty wskazanego na Wyciągu. 8. Bank obniża Limit Kredytu na wniosek Klienta. 9. Bank może podwyższyć wysokość Limitu Kredytu na wniosek Klienta. 10. Do podwyższenia Limitu Kredytu wymagana jest akceptacja Banku. 11. Bank do podwyższenia Limitu Kredytu może zażądać od Klienta złożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Klienta. Spłata Zadłużenia Klient dokonuje wpłat na Rachunek Karty wskazany na Wyciągu w sposób bezgotówkowy lub gotówkowy za pośrednictwem wpłatomatu udostępniającego taką funkcjonalność, w wysokości Kwoty Minimalnej, nie później niż we wskazanym na Wyciągu terminie spłaty. Klient może dokonywać wpłat w wysokości większej od Kwoty Minimalnej do pełnej wysokości Zadłużenia. Jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. 2. Wskazana na Wyciągu Kwota Minimalna wynosi 3% wartości Transakcji dokonanych w jednym cyklu rozliczeniowym powiększonych o opłaty, prowizje oraz odsetki naliczone za bieżący okres rozliczeniowy, nie mniej niż 15 PLN. 3. Dokonane przez Posiadacza Karty wpłaty przeznaczone są na spłatę Zadłużenia wskazanego na Wyciągach i podlegają zaliczeniu na spłatę Zadłużenia w następującej kolejności: (i) odsetki od Zadłużenia, (ii) prowizje i opłaty, (iii) zadłużenie z tytułu Transakcji gotówkowych oraz (iv) zadłużenie z tytułu Transakcji bezgotówkowych. 4. Datą dokonania spłaty jest data wpływu środków na rachunek wskazany przez Bank w Wyciągu. 5. W przypadku przekroczenia kwoty przyznanego Limitu Karty Posiadacz jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty przewyższającej przyznany Limit Karty. 6. Za przekroczenie Limitu Karty dokonane Kartami Dodatkowymi odpowiada Klient. 7. Klient kontroluje salda zadłużenia Rachunku Karty. Nieotrzymanie Wyciągu nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania spłaty Kwoty Minimalnej. 8. Bank zobowiązany jest do udzielenia Klientowi na każde żądanie informacji o Kwocie Minimalnej i terminie spłaty. Rozwiązanie umowy Klient może rozwiązać Umowę o Kartę kredytową na zasadach w niej określonych. 2. W przypadku braku spłaty Zadłużenia do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Bank ma prawo do odzyskania należności na drodze postępowania windykacyjnego. Odzyskane kwoty zaliczane są na poczet spłaty długu w następującej kolejności: (i) koszty windykacji, (ii) prowizje i opłaty, (iii) odsetki od należności przeterminowanych, (iv) zadłużenie przeterminowane, (v) bieżące odsetki, (vi) bieżące zadłużenie. Zasady zmiany Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania Bank uprawniony jest do wprowadzania zmian Tabeli Opłat i Prowizji, Tabeli Oprocentowania, oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz Regulaminu. 2. Bank uprawniony jest do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a. zmianę w zakresie oferowanych usług bankowych, i. wprowadzenie nowych produktów i usług, ii. rozszerzenie lub ulepszenie funkcjonalności istniejących usług lub produktów, iii. rezygnację z prowadzenia niektórych usług lub produktów oferowanych w ramach rachunku, b. zmianę zasad funkcjonowania Karty, c. zmianę przepisów prawa, w szczególności Ustawy o usługach płatniczych, Prawa bankowego lub Prawa dewizowego powodującej utratę ważności wszystkich lub niektórych postanowień regulaminu bądź konieczność zmian dostosowujących postanowienia Regulaminu do nowej regulacji, d. zwiększenie poziomu ryzyka związanego z wydaniem i obsługą Kart w sposób powodujący konieczność wprowadzenia nowych regulacji bądź zmiany dotychczasowych, e. zmianę systemu informatycznego Banku wymuszającą zmianę postanowień umownych. 3. Bank uprawniony jest do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a. zmianę wymagań prawnych, a zwłaszcza przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa bankowego, Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Ustawy o kredycie konsumenckim, Ustawy o zastawie rejestrowym, Ustawy o opłacie skarbowej, Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawy o kosztach w sprawach cywilnych, b. zmianę poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych, c. zmianę zakresu i/lub formy realizacji określonych czynności i usług, d. wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów, a także modyfikację oferty już istniejących produktów, e. zmianę wysokości kosztów operacyjnych i usług ponoszonych przez Bank, f. wprowadzenie przez Bank nowych i modyfikację istniejących systemów komputerowych, a także innych systemów służących do przesyłania, przetwarzania i magazynowania danych, Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

6 Duma Przedsiębiorcy 6/6 g. przekazanie i odebranie przedsiębiorcom zewnętrznym (włączając ich wymianę) części działalności Banku w zakresie i trybie określonych w wymaganiach prawnych, h. wprowadzenie lub rezygnację przez Bank z elementów ochrony ubezpieczeniowej włączonej do parametrów poszczególnych produktów kredytowych, a także zmianę warunków ubezpieczenia w stosunku do funkcjonujących produktów kredytowych, w tym zmianę zakładu ubezpieczeń, i. dostosowanie się do najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk bankowych. 4. Bank uprawniony jest do zmiany wysokości oprocentowania kredytu przyznanego w ramach Limitu Karty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn: a. zmiana stawki WIBOR, LIBOR, EURIBOR lub WIBID o co najmniej 0,01 punktu procentowego, b. zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów, ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,01 punktu procentowego, c. zmiana którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego o co najmniej 0,01 punktu procentowego, d. zmiana poziomu inflacji, mierzonego wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez prezesa GUS-u. 5. W przypadku zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, Tabeli Oprocentowania, oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy o Kartę kredytową Bank przekaże Klientowi zmienioną Tabelę Opłat i Prowizji, Tabelę Oprocentowania, zmienione oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego oraz zmieniony Regulamin lub wykaz zmian za pośrednictwem poczty bądź poprzez system transakcyjny w ramach Bankowości Internetowej lub jeżeli Posiadacz wyraził zgodę, w formie elektronicznej na adres owy podany przez Posiadacza. 6. Zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, Tabeli Oprocentowania, zmiany oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od określonej przez Bank daty ich wprowadzenia, chyba że Klient w terminie 30 dni od dnia przekazania powiadomienia o nowej Tabeli Opłat i Prowizji, Tabeli Oprocentowania, o nowym oprocentowaniu zadłużenia przeterminowanego oraz nowym Regulaminie lub przekazania wykazu wprowadzanych zmian wypowie Umowę o Kartę kredytową. 7. Jeżeli Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy, przyjmuje się, że Klient wyraża zgodę na zmiany. Zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, Tabeli Oprocentowania, oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz Regulaminu nie stanowią zmiany Umowy o Kartę kredytową oraz nie wymagają aneksu. Aktualnie obowiązujące w Banku dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, umieszczane będą na stronie internetowej Banku pl oraz będą dostępne w Placówkach Banku. 8. W razie wypowiedzenia Umowy o Kartę kredytową Klient zwróci do Banku wydane do rachunku Karty bądź dokona ich zastrzeżenia. W przypadku niezwrócenia Kart Bank dokona ich zastrzeżenia wraz z upływem terminu wypowiedzenia. 9. Klient, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy o Kartę płatniczą w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty płatniczej, o ile nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej Karty. Postanowienia końcowe Posiadacz Karty lub Użytkownik Karty niezwłocznie informuje Bank o każdej zmianie swoich danych osobowych oraz adresowych, podanych w Umowie o Kartę kredytową. 2. Korespondencja Banku do Klienta, Posiadacza Karty lub Użytkownika kierowana jest na adres podany w Umowie o Kartę kredytową, chyba że Bank został zawiadomiony o zmianie adresu przez Klienta, Posiadacza Karty lub Użytkownika. Korespondencję kierowaną na podany przez Klienta adres uznaje się za doręczoną, z chwilą upływu 14 dni od dnia jej wysłania przez Bank. 3. Bank zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktowania się z Klientem, Posiadaczem Karty lub Użytkownikiem bez uprzedniego powiadomienia. 4. W przypadku kontaktu telefonicznego z Bankiem Klient, Posiadacz Karty lub Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na rejestrowanie rozmowy telefonicznej oraz na wykorzystanie zarejestrowanej rozmowy przez Bank do celów dowodowych. 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewiążące, nie będzie miało to wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu. 6. W razie sprzeczności treści Regulaminu z Umową o Kartę kredytową Strony zobowiąza- ne są postanowieniami umowy. 7. W zakresie, w jakim Regulamin lub Umowa o kartę kredytową reguluje świadczenie przez Bank usług płatniczych, nie stosuje się przepisów ustawy o usługach płatniczych, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami tej ustawy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia innych umów, regulaminów, uzgodnień i uregulowań obowiązujących pomiędzy Klientem a Bankiem, a następnie pozostałe przepisy prawa, z wyjątkiem wyłączonych zgodnie z niniejszym ustępem. 18 Reklamacje 1. Klient może składać reklamacje dotyczące jakości świadczenia usług przez Bank. 2. Klient może dokonać zgłoszenia reklamacji: a) osobiście w dowolnym Oddziale Banku poprzez złożenie pisma lub wypełnienie formularza reklamacyjnego, b) listownie na adres siedziby głównej Banku, tj. Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33,, c) listownie na adres Zespołu Reklamacji, tj. Zespół Reklamacji Idea Bank S.A., ul. Domaniewska 39, Warszawa, d) telefonicznie poprzez Infolinię, tel lub, e) drogą elektroniczną poprzez formularz reklamacji zamieszczony na stronie internetowej lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej; f) rogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres: HY- PERLINK 3. faksem pod numerem telefonu Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. 4. Reklamacje Bank rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od ich wniesienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 60 dni, zaś, gdy skarga dotyczy transakcji przy użyciu karty płatniczej, wyjątkowo do 90 dni od daty jej wniesienia. Bank udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację, przesyłając odpowiedź na ostatni podany przez Klienta adres do korespondencji, przy czym w pierwszej kolejności Bank podejmie próbę skontaktowania się z Klientem, który złożył reklamację, za pośrednictwem preferowanego kanału kontaktu, a następnie w przypadku braku możliwości przekazania odpowiedzi poprzez dostępne kanały kontaktu z Klientem. Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Visa Platinum Kredyt Noble Bank określa warunki w zakresie wydawania przez Getin Noble Bank S.A. kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

wydania i obsługi Karty; Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania zawierająca wysokość oprocentowania

wydania i obsługi Karty; Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania zawierająca wysokość oprocentowania Załącznik nr 1 do Umowy o Kartę Kredytową Poduszka Kredytowa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ PODUSZKA KREDYTOWA Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej Poduszka Kredytowa określa warunki w zakresie wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank SA określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych VISA i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla klientów firmowych w Getin Banku Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych dla klientów firmowych w Getin Banku Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych dla klientów firmowych w Getin Banku Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych dla klientów firmowych w Getin Banku Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA. (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a

Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA. (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne... 3 Dział II. Umowa o Kartę...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank oraz zasady korzystania z tych kart, w

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu AutoPlus

Regulamin. Programu AutoPlus Regulamin Programu AutoPlus Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Zakres przedmiotowy 1. Program AutoPlus dotyczy Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty. 2.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki kart kredytowych.

Szczegółowe warunki kart kredytowych. Szczegółowe warunki kart kredytowych. 1 Limit Kredytowy i jego przeznaczenie 1.1 Limit kredytowy, który Bank przyznaje Posiadaczowi jest odnawialny, co oznacza możliwość wielokrotnego korzystania z niego

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r.

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu )

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu ) Załącznik nr 4 do decyzji nr IIU/DPD/ /2017 Dyrektora Pionu Klienta Detalicznego Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( Aneks ) kwoty kredytu 1. STRONY UMOWY Posiadacz

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo