WYTYCZNE DO SPRZEDAŻY I OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DO SPRZEDAŻY I OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ"

Transkrypt

1 . Gdańsk, 24 marca 2010 r. WYTYCZNE DO SPRZEDAŻY I OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ 1. PRODUKTY 2 2. ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 3 3. TARYFA SKŁADEK 4 4. ROZLICZENIA FINANSOWE 4 5. LIKWIDACJA SZKÓD 5 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY/ PRZERWANIA PODRÓŻY 7 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE KRÓTKOTERMINOWE 8 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE - ROCZNE 10 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE GRUPOWE 11 UBEZPIECZENIA BUSINESS TRAVEL - KRÓTKOTERMINOWE 13 UBEZPIECZENIA BUSINESS TRAVEL - ROCZNE 14 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY/ PRZERWANIA PODRÓŻY 15 FOREIGN VISITORS UBEZPIECZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW 16 NNW UBEZPIECZENIE PODRÓŻY KRAJOWYCH 17 UBEZPIECZENIA EUROPEJSKICH A UBEZPIECZENIA W RAMACH NFZ 18 KONTAKT 19 1

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. PRODUKTY 1.1. Od dnia 12 kwietnia 2010 roku dostępne są następujące produkty ERV: Lp. Produkt Symbol produktu w AMS Nr OWU 1. ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podroży/ przerwania podróży TRC TRCC ubezpieczenia turystyczne krótkoterminowe - wariant TIP - wariant TIP PLUS - wariant TOP TIPN TPPN TOPN ubezpieczenia turystyczne roczne - wariant BASIC - wariant COMPLEX ABAS ACOM ubezpieczenia turystyczne grupowe - wariant BASIC - wariant COMPLEX GBN GCN ubezpieczenia podróży biznesowych krótkoterminowe - wariant BUSINESS TRAVEL BASIC - wariant BUSINESS TRAVEL COMPLEX - wariant BUSINESS TRAVEL VIP - koszty rezygnacji i przerwania podróży służbowych BTBS BTKS BTVS BCAN/ VCAN ubezpieczenia podróży biznesowych roczne - wariant BUSINESS TRAVEL BASIC - wariant BUSINESS TRAVEL COMPLEX BTIB BTIC ubezpieczenie cudzoziemców odwiedzających Polskę - wariant FOREIGN VISITORS BASIC - wariant FOREIGN VISITORS COMPLEX BVBA BVCO ubezpieczenia NNW krajowe: - indywidualne - grupowe NWIN NWGR/ NWGD

3 2. ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 2.1. SYSTEMY INFORMATYCZNE Umowa ubezpieczenia TIP / TIP PLUS / TOP może być zawarta za pośrednictwem systemów: - (aplikacja na stronie internetowej ), - system rezerwacyjny Amadeus, - system rezerwacyjny Euroticket SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch formach: 1) Standardowej stosowanej w przypadku konkretnych wyjazdów za granicę, kiedy znane są dokładne dane osób Ubezpieczonych i możliwy do określenia jest termin rozpoczęcia i zakończenia podróży. Polisa wystawiona jest w jednym z systemów wymienionych w p Podstawą do wystawiania ww. polis jest podpisanie umowy agencyjnej pomiędzy biurem a ERV. 2) Generalnej stosowanej w przypadku grupowych umów ubezpieczenia, zawieranych np. przez biura podróży lub zakłady pracy, kiedy nie jest znana dokładna liczba osób objętych ubezpieczeniem oraz termin trwania ochrony ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres roku, a rozliczenie faktycznie wykorzystanych osobodni następuje na podstawie przesyłanych przez Ubezpieczającego zestawień, informujących o osobach wyjeżdżających. Do umowy ubezpieczenia zawartej w tej formie ERV dołącza porozumienie (umowa generalna) określające zakres, sposób sprawozdawania oraz rozliczania ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązany jest do każdorazowego sporządzania listy osób ubezpieczonych z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz przekazanie tej listy do Działu Rozliczeń ERV. Imienne listy osób stanowią podstawę do określenia należnej składki. Uwaga: nie ma możliwości wystawienia przez system polisy generalnej - prosimy biura o bezpośredni kontakt z ERV. Polisa Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą. Numery polis pobierane są każdorazowo przez system z centralnej bazy ERV i są numerami niepowtarzalnymi. Polisa musi zawierać co najmniej imię i nazwisko Ubezpieczonego, okres trwania ubezpieczenia, wariant ubezpieczenia oraz wysokość składki. Polisa dla swej ważności musi być podpisana przez wszystkie strony umowy: Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz Ubezpieczyciela (reprezentowanego przez Agenta). Materiały dodatkowe Wraz z polisą Klient otrzymuje odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz kartę assistance z wpisanym numerem polisy. 3

4 3. TARYFA SKŁADEK 3.1 Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od okresu ubezpieczenia, wariantu ubezpieczenia, zakresu terytorialnego, ilości osób ubezpieczonych i ich wieku oraz zastosowanych rozszerzeń zakresu ochrony. 3.2 Występuje podział terytorialny na: EUROPĘ: kraje Europy i Basenu Morza Śródziemnego oraz Wyspy Kanaryjskie, do których zaliczamy: Albanię, Andorę, Austrię, Belgię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Lichtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Macedonię, Maltę, Mołdawię, Monako, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Rosję (do Uralu), Rumunię, Serbia, Słowację, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Ukrainę, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Algierię, Egipt, Libię, Maroko, Syrię, Tunezję, Izrael, Liban ŚWIAT: wszystkie kraje świata. 3.3 Wszystkie składki podane w taryfie wyrażone są w złotych polskich. 4. ROZLICZENIA FINANSOWE Rozliczenia zainkasowanej składki oraz prowizji Agentów w odniesieniu do zawartych umów ubezpieczenia odbywa się w okresach miesięcznych, kwotą netto (po potrąceniu należnej prowizji), na podstawie otrzymanego od nas rozliczenia: NOTY. Notę taką będziecie Państwo otrzymywać ok. 10 dnia miesiąca następnego za m-c poprzedni. Standardowo nota jest wysyłana do Państwa drogą mailową, na wskazany poczty elektronicznej w Oświadczeniu Agenta w sprawie wyrażenia zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną. Numer konta bankowego do wpłaty składki jest wskazany zarówno na umowie agencyjnej, jak i na nocie obciążeniowej. Przy dokonywaniu płatności zainkasowanej miesięcznie składki prosimy obowiązkowo pisać numer noty a także 12 cyfrowy numer Państwa agencji. Po otrzymaniu noty prosimy także o wystawienie i przesłanie faktury prowizyjnej na należną prowizję wraz z wszystkimi wystawionymi polisami: Kopia dla ubezpieczyciela. 4

5 5. LIKWIDACJA SZKÓD 5.1 W przypadku powstania szkody z zawartego ubezpieczenia, likwidację prowadzi Dział Likwidacji Szkód ERV. 5.2 Zgłoszenie szkody następuje na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej ERV z zakładki Do pobrania. Zaleca się dokładne określenie roszczenia, osoby ubezpieczonej, osoby występującej z roszczeniem i podanie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wypłaty odszkodowania / świadczenia. Zgłoszenie szkody musi być podpisane przez osobę występującą z roszczeniem. W zależności od zaistniałego zdarzenia, szkodę należy zgłosić na odpowiednim formularzu uzupełnionym odpowiednimi załącznikami: formularz KOSZTY LECZENIA jeśli klient skorzystał z pomocy lekarskiej (i poniósł związane z tym koszty) załączniki: - oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej, - oryginalne rachunki za udzieloną pomoc medyczną i lekarską, - dokument zawierający opis udzielonej pomocy diagnozę, - inne oryginały dowodów zapłaty uzasadniające zgłaszane roszczenia np. rachunki (paragony) z apteki, rachunki za dojazdy do lekarza itp. formularz REZYGNACJA Z PODRÓŻY w przypadku rezygnacji z podróży załączniki: - oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej, - dokumentacja z biura podróży stwierdzająca fakt zakupu podróży oraz zawierająca wyliczenie kosztów rezygnacji, - dokumentację medyczną z diagnozą lekarską, - zaświadczenie z policji - w razie wystąpienia szkody w mieniu, - kserokopię aktu zgonu oraz dokumentację potwierdzającą przyczynę zgonu (karta zgonu). gdy przyczyną rezygnacji jest zgon, - umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy gdy przyczyną rezygnacji z podróży jest zwolnienie bądź wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy, - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo uczestników podróży z osobą trzecią w przypadku, gdy przyczyną odwołania podróży jest zdarzenie dotyczące osoby trzeciej (np. kserokopia dowodu, aktu urodzenia, aktu zgonu). UWAGA: o konieczności rezygnacji z podróży należy powiadomić biuro podróży w terminie 2 dni od momentu powstania zdarzenia będącego przyczyną rezygnacji (konieczne potwierdzenie tego faktu) lub 7 dni w przypadku rezygnacji z podróży na skutek śmierci ubezpieczającego. formularz BAGAŻ w przypadku utraty bagażu załączniki: - oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej, - raport policji w przypadku kradzieży z włamaniem lub rozboju, - spis utraconych przedmiotów, - oryginały dowodu zakupu w przypadku rozboju i kradzieży przedmiotów wartościowych oraz w przypadku szkody z ubezpieczenia kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu, - zaświadczenie przewoźnika (tzw. PIR) w przypadku zaginięcia bagażu podczas transportu, 5

6 formularz NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK jeśli klient uległ nieszczęśliwemu wypadkowi za granicą, w wyniku którego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu załączniki: - oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej, - dokumentacja medyczna (historia choroby z zagranicy i z Polski, zdjęcia rentgenowskie itp.) 5.3 Wszystkie dokumenty powinny być przesłane listem poleconym na adres ERV: Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/ Gdańsk 5.4 W trybie assistance, likwidację prowadzi Centrum Alarmowe, które zajmie się koordynacją pomocy medycznej, organizuje transport chorego, zapewnia bezgotówkowe rozliczanie kosztów leczenia z placówkami medycznymi za granicą. Całodobowym kontakt z Centrum Alarmowym

7 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY/ PRZERWANIA PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z jego rezygnacją z podróży przed jej rozpoczęciem. ERV zwracają te koszty pod warunkiem, że Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem i jeżeli przyczyną rezygnacji jest: a) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, najbliższego krewnego lub współuczestnika podróży, b) szkoda w mieniu Ubezpieczonego, jego najbliższego krewnego lub współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, c) zwolnienie z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, d) wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy (o ile Ubezpieczony był zarejestrowany jako bezrobotny) Ubezpieczenie obejmuje koszty rezygnacji z imprezy turystycznej, anulacji rezerwacji w hotelu, apartamentu, biletu lotniczego na połączenia krajowe i międzynarodowe oraz biletu autokarowego i promowego w komunikacji międzynarodowej, naliczone zgodnie z umową rezerwacji lub przewozu. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY Koszty przerwania podróży to niezbędne i udokumentowane koszty transportu powrotnego oraz koszty niewykorzystanych, a opłaconych świadczeń takich jak: zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, itp., wynikających z zawartej umowy uczestnictwa w podróży, rezerwacji noclegów w hotelu lub rezerwacji biletu lotniczego na połączenia krajowe i międzynarodowe oraz biletu autokarowego i promowego w komunikacji międzynarodowej, poniesione przez Ubezpieczonego z tytułu wcześniejszego, nieprzewidzianego w planie podróży powrotu do kraju zamieszkania, spowodowanego zaistnieniem w trakcie podróży Ubezpieczonego poniższego zdarzenia: a) śmierć, nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, powodujące konieczność jego hospitalizacji, pod warunkiem, że zdarzenie to miało miejsce na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, b) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa (np. kradzież z włamaniem) pod warunkiem, że powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych oraz bezwzględnej obecności Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży. Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Centrum Alarmowe o przerwaniu podróży i uzyskać zgodę na poniesienie kosztów z tym związanych. Zawarcie umowy: 1. w dniu rezerwacji podróży - jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu, 2. w terminie 3 dni od daty rezerwacji podróży jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą wyjazdu, 3. ubezpieczenie kosztów przerwania podróży może być zawarte jedynie łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży. Anulacja polisy: polisę ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub ubezpieczenia kosztów rezygnacji i przerwania podróży można anulować w systemie wyłącznie w dniu jej wystawienia. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu rozpoczęcia podróży. Suma ubezpieczenia: 1. impreza turystyczna - równa jest cenie imprezy turystycznej nie wyższa niż na osobę, 2. hotel/ apartament/ biletu - równa cenie rezerwacji w hotelu, rezerwacji apartamentu, biletu lotniczego, autokarowego i promowego jednak nie wyższa niż na osobę, 3. w przypadku ubezpieczeń rocznych suma ubezpieczenia wynosi PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia. Udział własny: 1. ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży - 20% kosztów rezygnacji z podróży, nie mniej niż 100 PLN od osoby, 2. ubezpieczenie kosztów przerwania podróży - 20% kosztów przerwania podróży, nie mniej niż 100 PLN od osoby. Produkty uzupełniające: Ubezpieczenie kosztów rezygnacji może być sprzedawane łącznie z: - krótkoterminowymi ubezpieczeniami turystycznymi TIP, TIP PLUS oraz TOP, - rocznym ubezpieczeniem turystycznym w wariancie ACOM (max. SU PLN) 7

8 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE KRÓTKOTERMINOWE ZAKRES UBEZPIECZENIA PAKIET TIP PAKIET TIP PLUS SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności PAKIET TOP KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - uszczerbek na zdrowiu - śmierć BAGAŻ - na osobę - na rodzinę OPÓŹNIENIE DOSTARCZENIA BAGAŻU ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - szkody na osobie - szkody w mieniu ASSISTANCE MOŻLIWE ROZSZERZENIA 800 PLN PLN PLN PLN PLN PLN 600 PLN PLN PLN PLN 600 PLN Zakres: sekcja B, i 32 - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą. Zakres: sekcja B, 27-29, 30, ust. 2, 4, 5, 9, 10 i 32 - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, - organizacja transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, - dostarczenie leków, - pomoc w przypadku kradzieży środków płatniczych, - opóźnienie środka transportu, co najmniej o 6h, - zmiana rezerwacji lotu. Zakres: sekcja B - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, - organizacja transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, - organizacja transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, - organizacja transportu powrotnego dzieci, - dostarczenie leków, - pomoc w przypadku kradzieży środków płatniczych, - zastępstwo kierowcy, - organizacja i transport członków rodziny do kraju zamieszkania w przypadku śmierci Ubezpieczonego, - pomoc prawna, - opóźnienie środka transportu, co najmniej o 6h, - zmiana rezerwacji lotu, - ratownictwo. Sporty wysokiego ryzyka Następstwa chorób przewlekłych Sporty ekstremalne Sporty wyczynowe Pakiet SKI - koszty rehabilitacji 5000 PLN, - sprzęt narciarski PLN, - opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, - koszty karnetu i wypożyczenia sprzętu 350 EUR, - koszty rehabilitacji 5000 PLN, - sprzęt narciarski PLN, - opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, - koszty karnetu i wypożyczenia sprzętu 350 EUR, - koszty rehabilitacji 5000 PLN, - sprzęt narciarski PLN, - opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, - koszty karnetu i wypożyczenia sprzętu 350 EUR, 8

9 Pakiet SPORT Koszty rezygnacji z podróży Koszty rezygnacji i przerwania podróży Ważne informacje: - sprzęt sportowy PLN, - opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, - koszty wypożyczenia sprzętu 105 EUR, - sprzęt sportowy PLN, - opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, - koszty wypożyczenia sprzętu 105 EUR, - składka dzienna, ale minimalny okres ubezpieczenia to 3 dni, - sprzęt sportowy PLN, - opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, - koszty wypożyczenia sprzętu 105 EUR, - okres karencji 7 dni przy zakupie polisy na rzecz osoby przebywającej poza granicami RP, brak okresu karencji, jeśli nowa polisa jest kontynuacją obecnej polisy i wznowienie nastąpi przed upływem ważności obowiązującej polisy, - składka rodzinna stosowana dla grup do 6 osób (w tym max 2 osoby dorosłe i max 4 dzieci do 18 roku życia), - ciąża powikłania lub koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia, - leczenie stomatologiczne do wysokości 250 jedynie w nagłych przypadkach, - dzienne świadczenie szpitalne w przypadku wykorzystania dla leczenia szpitalnego Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zwrot 200 PLN za dzień przez max 30 dni przy leczeniu szpitalnym trwającym co najmniej 4 dni, - rekreacyjne (amatorskie) narciarstwo jest objęte ochroną w zakresie KL i NNW pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w ramach pakietu SKI (jedna zwyżka dla wszystkich wariantów) albo zwyżki na sporty wysokiego ryzyka, - koszty ratownictwa transport ze stoku helikopterem nie jest ratownictwem jest to transport pokrywany w ramach sumy ubezpieczenia KL pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w ramach pakietu SKI lub zwyżki na sporty wysokiego ryzyka, - pakiet SKI zawiera rozszerzenie KL i NNW na wypadek amatorskiego uprawiania narciarstwa. Ponadto, ochrona sprzętu narciarskiego, koszty ratownictwa, koszty karnetu i wypożyczenia sprzętu narciarskiego, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone podczas uprawiania amatorsko narciarstwa, - pakiet SPORT ochrona sprzętu sportowego, koszty ratownictwa, pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone podczas uprawiania sportów; UWAGA! Pakiet Sport nie rozszerza zakresu KL i NNW przy uprawianiu jakichkolwiek sportów, - ubezpieczenie obcokrajowców - ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest we wszystkich krajach zgodnie z wybranym zakresem terytorialnym z wyjątkiem terenu RP oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, - wyjazdy służbowe oraz wykonywanie pracy nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, Zniżki: 20% - dla młodzieży do 18 roku życia lub do 24 roku dla osób studiujących, 10% - dla grup, od min. 10 osób, Udziały własne: bagaż: OC: Sprzęt narciarski/ sportowy 100 PLN franszyza integralna, 200 (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu), także w pakietach SKI i SPORT, 200 PLN franszyza integralna (dotyczy pakietów SKI i SPORT) Produkty uzupełniające: pakiety TIP, TIP PLUS oraz TOP mogą być sprzedawane łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży lub ubezpieczeniem kosztów rezygnacji i przerwania podróży przedmiot i zakres ubezpieczenia na stronie 7 9

10 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE - ROCZNE ZAKRES UBEZPIECZENIA PAKIET BASIC SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności PAKIET COMPLEX KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - uszczerbek na zdrowiu - śmierć BAGAŻ OPÓŹNIENIE DOSTARCZENIA BAGAŻU PLN PLN 600 PLN ASSISTANCE Zakres: sekcja B, i 32 - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą. MOŻLIWE ROZSZERZENIA Zakres: sekcja B - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, - organizacja transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, - organizacja transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, - organizacja transportu powrotnego dzieci, - dostarczenie leków, - pomoc w przypadku kradzieży środków płatniczych, - zastępstwo kierowcy, - organizacja i transport członków rodziny do kraju zamieszkania w przypadku śmierci Ubezpieczonego, - pomoc prawna, - opóźnienie środka transportu, co najmniej o 6h, - zmiana rezerwacji lotu, - ratownictwo. KOSZTY REZYGNACJI Z PODRÓŻY ,00 PLN (max / 1 wyjazd) Ważne informacje: - ubezpieczenie może być zawarte na rzecz osoby, która w dniu wystawienia polisy nie ukończyła 65 lat, - jednorazowy wyjazd nie może trwać dłużej niż 40 dni (ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób często podróżujących w ciągu roku), - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obszar CAŁEGO ŚWIATA, - wyjazdy służbowe oraz wykonywanie pracy nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, osobom wyjeżdżających służbowo oferujemy ubezpieczenia BUSINESS TRAVEL - ROCZNE (dostępne w systemie pakiety: BTIB oraz BTIC) - ciąża powikłania i koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia, - leczenie stomatologiczne do wysokości 250 jedynie w nagłych przypadkach, - ubezpieczanie obcokrajowców - ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest we wszystkich krajach zgodnie z wybranym zakresem terytorialnym z wyjątkiem terenu RP oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży obowiązuje na dowolną ilość wyjazdów w ciągu roku z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego wyjazdu ograniczona jest kwotą 5.000,00 PLN. Pełna informacja na stronach 5-6. Okres ubezpieczenia: - określony jest w polisie i wynosi 1 rok (z zastrzeżeniem w/w), - okres karencji 7 dni przy zakupie polisy na rzecz osoby przebywającej poza granicami RP, brak okresu karencji, jeśli nowa polisa jest kontynuacją obecnej polisy i wznowienie nastąpi przed upływem ważności obowiązującej polisy Udziały własne: bagaż: 100 PLN franszyza integralna koszty rezygnacji z podróży: 20% kosztów rezygnacji z podróży, nie mniej niż 100 PLN od osoby 10

11 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE GRUPOWE ZAKRES UBEZPIECZENIA PAKIET BASIC SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności PAKIET COMPLEX KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - uszczerbek na zdrowiu - śmierć PLN ASSISTANCE Zakres: sekcja B, i 32 - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą. MOŻLIWE ROZSZERZENIA Zakres: sekcja B - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, - organizacja transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, - organizacja transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, - organizacja transportu powrotnego dzieci, - dostarczenie leków, - pomoc w przypadku kradzieży środków płatniczych, - zastępstwo kierowcy, - organizacja i transport członków rodziny do kraju zamieszkania w przypadku śmierci Ubezpieczonego, - pomoc prawna, - opóźnienie środka transportu, co najmniej o 6h, - zmiana rezerwacji lotu, - ratownictwo. BAGAŻ PLN PLN ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Sporty wysokiego ryzyka Następstwa chorób przewlekłych Sporty ekstremalne Sporty wyczynowe Pakiet SKI Pakiet SPORT Koszty rezygnacji z podróży - koszty rehabilitacji 5000 PLN, - sprzęt narciarski PLN, - opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, - koszty karnetu i wypożyczenia sprzętu 350 EUR, - sprzęt sportowy PLN, - opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, - koszty wypożyczenia sprzętu 105 EUR, - koszty rehabilitacji 5000 PLN, - sprzęt narciarski PLN, - opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, - koszty karnetu i wypożyczenia sprzętu 350 EUR, - sprzęt sportowy PLN, - opóźnienie dostarczenia sprzętu 800 PLN, - koszty wypożyczenia sprzętu 105 EUR, 11

12 Ważne informacje: - składki jednodniowe od 1 dnia, - grupa od 10 osób, - - okres karencji 7 dni przy zakupie polisy na rzecz osoby przebywającej poza granicami RP, brak okresu karencji, jeśli nowa polisa jest kontynuacją obecnej polisy i wznowienie nastąpi przed upływem ważności obowiązującej polisy, - ciąża powikłania i koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia, - leczenie stomatologiczne do wysokości 250 jedynie w nagłych przypadkach, - rekreacyjne (amatorskie) narciarstwo jest objęte ochroną w zakresie KL i NNW pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w ramach pakietu SKI (jedna zwyżka dla wszystkich wariantów) albo zwyżki na sporty wysokiego ryzyka, - koszty ratownictwa transport ze stoku helikopterem nie jest ratownictwem jest to transport pokrywany w ramach sumy ubezpieczenia KL pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w ramach pakietu SKI lub zwyżki na sporty wysokiego ryzyka, - pakiet SKI zawiera rozszerzenie KL i NNW na wypadek amatorskiego uprawiania narciarstwa. Ponadto, ochrona sprzętu narciarskiego, koszty ratownictwa, koszty karnetu i wypożyczenia sprzętu narciarskiego, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone podczas uprawiania amatorsko narciarstwa, - pakiet SPORT ochrona sprzętu sportowego, koszty ratownictwa, pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone podczas uprawiania sportów; UWAGA! Pakiet Sport nie rozszerza zakresu KL i NNW przy uprawianiu jakichkolwiek sportów, - ubezpieczenie obcokrajowców - ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest we wszystkich krajach zgodnie z wybranym zakresem terytorialnym z wyjątkiem terenu RP oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczonego. Udziały własne: bagaż: 100 PLN franszyza integralna, OC: 200 (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu), także w pakietach SKI i SPORT, Sprzęt narciarski/ sportowy 200 PLN franszyza integralna (dotyczy pakietów SKI i SPORT) Produkty uzupełniające: pakiety Basic i Complex mogą być sprzedawane łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży przedmiot i zakres ubezpieczenia na stronie 7 12

13 UBEZPIECZENIA BUSINESS TRAVEL - KRÓTKOTERMINOWE ZAKRES UBEZPIECZENIA BUSINESS TRAVEL BASIC BUSINESS TRAVEL COMPLEX SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności BUSINESS TRAVEL VIP KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - uszczerbek na zdrowiu - śmierć BAGAŻ PLN PLN OPÓŹNIENIE DOSTARCZENIA BAGAŻU - ASSISTANCE Zakres: sekcja B, i 29: - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą. MOŻLIWE ROZSZERZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - szkody na osobie - szkody w mieniu PLN 800 PLN Zakres: sekcja B, i 29: - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, PLN PLN PLN Zakres: sekcja B: - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, - koszty zakwaterowania osoby towarzyszącej, - koszty transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, - pomoc w przypadku kradzieży środków płatniczych, dokumentów, bagażu, - zastępstwo kierowcy, - pomoc prawna, - powiadomienie rodziny, - opóźnienie lotu, - dostarczenie leków, - koszty ratownictwa Następstwa chorób przewlekłych Praca fizyczna Koszty rezygnacji z podróży/ PLN PLN PLN przerwania podróży Ważne informacje: - składka dzienna, ale minimalny okres ubezpieczenia to 3 dni, - okres karencji 5 dni przy zakupie polisy na rzecz osoby przebywającej poza granicami RP, brak okresu karencji, jeśli nowa polisa jest kontynuacją obecnej polisy i wznowienie nastąpi przed upływem ważności obowiązującej polisy, - ubezpieczenie przeznaczone jest dla podróżujących służbowo na krótkie okresy (max. do 62 dni), - ciąża - koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia, - leczenie stomatologiczne do wysokości 250 jedynie w nagłych przypadkach, - ubezpieczanie obcokrajowców - ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest we wszystkich krajach zgodnie z wybranym zakresem terytorialnym z wyjątkiem terenu RP oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, Udziały własne: bagaż: 100 PLN franszyza integralna OC: 200 (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu) koszty rezygnacji z podróży: 20% kosztów rezygnacji z podróży, nie mniej niż 100 PLN od osoby Produkty uzupełniające: pakiety BTI Basic, Complex i VIP mogą być sprzedawane łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży/ przerwania podróży przedmiot i zakres ubezpieczenia na stronie

14 UBEZPIECZENIA BUSINESS TRAVEL - ROCZNE ZAKRES UBEZPIECZENIA BUSINESS TRAVEL BUSINESS TRAVEL BASIC COMPLEX SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - uszczerbek na zdrowiu - śmierć PLN BAGAŻ OPÓŹNIENIE DOSTARCZENIA BAGAŻU PLN PLN PLN ASSISTANCE MOŻLIWE ROZSZERZENIA Zakres: sekcja B, i 29: - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą. Zakres: sekcja B: - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, - koszty zakwaterowania osoby towarzyszącej, - koszty transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, - pomoc w przypadku kradzieży środków płatniczych, dokumentów, bagażu, - zastępstwo kierowcy, - pomoc prawna, - powiadomienie rodziny, - opóźnienie lotu, - dostarczenie leków, - koszty ratownictwa. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - szkody na osobie następstwa chorób przewlekłych praca fizyczna koszty rezygnacji z podróży/ przerwania podróży PLN PLN Ważne informacje: - ubezpieczenie przeznaczone jest dla podróżujących służbowo; ubezpieczenie ważne jest przez okres jednego roku i obejmuje dowolną liczbę podróży z zastrzeżeniem, że jedna podróż nie może trwać dłużej niż 60 dni, - okres karencji 5 dni przy zakupie polisy na rzecz osoby przebywającej poza granicami RP, brak okresu karencji, jeśli nowa polisa jest kontynuacją obecnej polisy i wznowienie nastąpi przed upływem ważności obowiązującej polisy, - ciąża - koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia, - leczenie stomatologiczne do wysokości 250 jedynie w nagłych przypadkach, - ubezpieczanie obcokrajowców - ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest we wszystkich krajach zgodnie z wybranym zakresem terytorialnym z wyjątkiem terenu RP oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, Udziały własne: bagaż: 100 PLN franszyza integralna OC: 200 (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu) koszty rezygnacji z podróży: 20% kosztów rezygnacji z podróży, nie mniej niż 100 PLN od osoby Produkty uzupełniające: pakiety BTI Basic i Complex mogą być sprzedawane łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży/ przerwania podróży obowiązuje na dowolną ilość wyjazdów w ciągu roku z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego wyjazdu ograniczona jest kwotą PLN. Więcej informacji o przedmiocie i zakres ubezpieczenia na stronie

15 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY/ PRZERWANIA PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z jego rezygnacją z podróży przed jej rozpoczęciem. ERV zwraca te koszty pod warunkiem, że Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem i jeżeli przyczyną rezygnacji są: a) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub jego najbliższego krewnego, b) szkoda w mieniu pracodawcy, Ubezpieczonego lub jego najbliższego krewnego powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, c) następstwa nagłej i nieprzewidzianej klęski żywiołowej o dużym rozmiarze, która zdarzyła się w planowanym miejscu docelowej podróży Ubezpieczonego lub w jego pobliżu. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY Jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest przerwać podróż służbową, ERV zwraca poniesione koszty transportu do kraju zamieszkania, pod warunkiem, że powrót nie może się odbyć wcześniej zaplanowanym środkiem transportu i przerwanie podróży służbowej następuje na skutek: a) nagłej choroby/ nieszczęśliwego wypadku które skutkują zagrożeniem życia lub śmierci najbliższego krewnego Ubezpieczonego w kraju zamieszkania, b) znacznej szkody, która zaszła w miejscu pracy lub też miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, powstałej wskutek zdarzenia losowego lub będącej następstwem przestępstwa (np. kradzieży z włamaniem) pod warunkiem, że powodowała konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych i wymagała natychmiastowej obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania/pracy Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Centrum Alarmowe o przerwaniu podróży i uzyskać zgodę na poniesienie kosztów z tym związanych. Podróż powrotna musi rozpocząć się nie później niż w momencie, pozostało przynajmniej 36 godzin do rozpoczęci a wcześniej zaplanowanej i zarezerwowanej podróży do domu. Ubezpieczenie dotyczy kosztów rezygnacji/ przerwania wyjazdów zorganizowanych przez organizatorów turystyki, anulowania rezerwacji hotelu, biletów lotniczych, promowych i autokarowych, naliczonych zgodnie z umową rezerwacji lub przewozu. Ubezpieczenie może być sprzedawane wyłącznie w połączeniu z krótkoterminowym lub rocznym ubezpieczeniem podróży służbowej BTI. Zawarcie umowy: 1. w dniu rezerwacji podróży - jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu, 2. w terminie 3 dni od daty rezerwacji podróży jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą wyjazdu, Anulacja polisy: polisę ubezpieczenia z kosztami rezygnacji/ przerwania podróży można anulować w systemie wyłącznie w dniu jej wystawienia. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu rozpoczęcia podróży. Suma ubezpieczenia: W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych (warianty Basic i Complex) i rocznych (warianty Basic i Complex) suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie wynosi PLN od osoby; suma ubezpieczenia dla wariantu VIP ograniczona jest do kwoty PLN. Udział własny: Udział własny wynosi 20% kosztów rezygnacji/ przerwania podróży, nie mniej niż 100 PLN od osoby, 15

16 FOREIGN VISITORS UBEZPIECZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW ZAKRES UBEZPIECZENIA PAKIET PAKIET BASIC COMPLEX SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - uszczerbek na zdrowiu - śmierć ASSISTANCE Zakres ubezpieczenia: sekcja A, z wyłączeniem 26: - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu, - transport powrotny dzieci, - koszty transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, - dostarczenie leków Zakres ubezpieczenia: sekcja A: - gwarancja pokrycia kosztów leczenia, - organizacja transportu zwłok lub pogrzebu, - transport powrotny dzieci, - koszty transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, - dostarczenie leków, - pomoc w przypadku zagubienia środków płatniczych, dokumentów podróży i bagażu, - zastępstwo kierowcy, - pomoc prawna, - koszty ratownictwa. MOŻLIWE ROZSZERZENIA BAGAŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA sporty wysokiego ryzyka Ważne informacje: - pakiet Foreign Visitors przeznaczony jest dla obcokrajowców odwiedzających Polskę zakres terytorialny: pakiet Foreign Visitors Basic: Polska pakiet Foreign Visitors Complex: kraje Unii Europejskiej - ciąża - koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia z limitem s.u , - leczenie stomatologiczne do wysokości 100 jedynie w przypadkach ostrych stanów bólowych lub gdy było ono konieczne wskutek urazu doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, - zakres ubezpieczenia nie obejmuje następstw chorób przewlekłych Udziały własne: bagaż: 50 OC: 200 (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu) 16

17 NNW UBEZPIECZENIE PODRÓŻY KRAJOWYCH ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW DOSTĘPNE SUMY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - uszczerbek na zdrowiu - śmierć PLN PLN PLN MOŻLIWE ROZSZERZENIA Sporty wysokiego ryzyka Sporty ekstremalne Sporty wyczynowe BAGAŻ PLN PLN PLN pakiet SKI pakiet SPORT - ratownictwo PLN, - sprzęt narciarski PLN, - wypożyczenie sprzętu i opłaty za karnet 800 PLN, - OC PLN. - ratownictwo PLN, - sprzęt sportowy PLN, - OC PLN. - ratownictwo PLN, - sprzęt narciarski PLN, - wypożyczenie sprzętu i opłaty za karnet 800 PLN, - OC PLN. - ratownictwo PLN, - sprzęt sportowy PLN, - OC PLN. - ratownictwo PLN, - sprzęt narciarski PLN, - wypożyczenie sprzętu i opłaty za karnet 800 PLN, - OC PLN. - ratownictwo PLN, - sprzęt sportowy PLN, - OC PLN. Ważne informacje: - ubezpieczenie NNW na podróże krajowe skierowane jest do organizatorów imprez turystycznych odbywających się na terenie Polski i w strefie przygranicznej państw sąsiadujących z RP pas do 30 km od granicy w głąb kraju, Zniżki: 10% - dla młodzieży do 18 roku życia lub do 24 roku dla osób studiujących, taryfa specjalna dla grup od 10 osób, możliwość ubezpieczenia tylko trwałego uszczerbku dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego. Uwaga: należne zniżki nie mogą być łączone Udziały własne: bagaż: PLN franszyza integralna, sprzęt narciarski/ sportowy 100 PLN franszyza integralna - dotyczy pakietów SKI i SPORT, OC: PLN (w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu) - dotyczy pakietów SKI i SPORT 17

18 UBEZPIECZENIA ERV A UBEZPIECZENIA W RAMACH NFZ Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej, obywatele polscy, objęci ubezpieczeniem społeczne w ramach NFZ mogą korzystać z usług publicznej służby zdrowia we wszystkich krajach członkowskich na podstawie odpowiedniego dokumentu wydawanego przez NFZ. Warto jednak przed wyjazdem dowiedzieć się, jaki system ochrony zdrowia obowiązuje w państwie, do którego się udajemy, gdyż na podstawie dokumentu wydanego przez NFZ przysługuje nam tyle, ile obywatelom danego kraju, objętym ubezpieczeniem społecznym nie są pokrywane, między innymi, pełne opłaty za świadczenia zdrowotne oraz koszty związane z transportem medycznym do Polski. Poniżej przedstawiono zakres ubezpieczeń ERV oraz ubezpieczeń społecznych: Ubezpieczenie ERV: możliwość korzystania z usług prywatnej służby zdrowia, gwarancja zwrotu 100% kosztów leczenia do wysokości sum ubezpieczenia, zwrot kosztów transportu i repatriacji, ubezpieczenie NNW, całodobowa usługa Assistance, zwrot kosztów ratownictwa, zwrot kosztów pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia, ubezpieczenie bagażu, zwrot kosztów opóźnienia bagażu, ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie w ramach NFZ: długotrwałe formalności związane z korzystaniem z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia społecznego, koszyk ubezpieczeń zgodny z lokalnym standardem, możliwość korzystania wyłącznie z usług publicznej służby zdrowia, ponoszenie przez pacjenta części kosztów leczenia nie podlegających refundacji (zależne od lokalnych standardów). 18

19 KONTAKT Wszelkie pytania prosimy kierować: tel faks Adres: ERV Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/ Gdańsk Internet: Pytania dotyczące likwidacji szkód: Pytania dotyczące rozliczeń: 19

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KRÓTKOTERMINOWE

UBEZPIECZENIA KRÓTKOTERMINOWE UBEZPIECZENIA KRÓTKOTERMINOWE KOSZTY LECZENIA I TRANSPORTU - następstwa chorób przewlekłych - uprawianie sportów wysokiego ryzyka ZAKRES UBEZPIECZENIA TIP TIP PLUS TOP TOP PLUS SUMA UBEZPIECZENIA oraz

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL TRAVEL SPORT Ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę w opcji TRAVEL SPORT jest pakietem ubezpieczeń przeznaczonym dla osób wyjeżdżających w celach: turystycznych, prywatnych, które będą uprawiać

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Kto jest ubezpieczony? Obywatele polscy Cudzoziemcy podróżujących prywatnie lub służbowo poza granice Polski Cudzoziemcy nie pokrywamy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Polacy przebywający w innych krajach UE uzyskują bezpłatną pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie

Bardziej szczegółowo

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu Nowa Hestia Podróże Charakterystyka produktu Zakres i sumy ubezpieczenia Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant pełny Koszty leczenia i Assistance 100.000 200.000 500.000 NNW OC w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

FAQ. Czyli najczęściej zadawane pytania. Ogólne. Płatności. Polisy Grupowe. Ubezpieczeni od kosztów rezygnacji. Zgłoszenia szkód

FAQ. Czyli najczęściej zadawane pytania. Ogólne. Płatności. Polisy Grupowe. Ubezpieczeni od kosztów rezygnacji. Zgłoszenia szkód ALLIANZ GLOBTROTER FAQ Czyli najczęściej zadawane pytania 2 4 4 5 5 6 6 7 7 Ogólne Płatności Polisy Grupowe Ubezpieczeni od kosztów rezygnacji Zgłoszenia szkód Koszty poszukiwań i ratownictwa Zniżki/Zwyżki/Franszyzy

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia turystyczne w pigułce

Ubezpieczenia turystyczne w pigułce Ubezpieczenia turystyczne w pigułce Krystyna Krawczyk & Aleksander Daszewski Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Rada Ubezpieczonych, Warszawa 16 czerwca 2015 r. Ubezpieczenia turystyczne (travelki) podstawowe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE CIESZ SIĘ URLOPEM UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE W PIGUŁCE

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE CIESZ SIĘ URLOPEM UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE W PIGUŁCE UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE CIESZ SIĘ URLOPEM UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE W PIGUŁCE NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W PRODUKCIE z plusem? podwyższenie sum ubezpieczenia nowe niższe stawki uproszczony proces taryfikacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Warianty ubezpieczenia obejmujące terytorium: Europa i basen morza śródziemnego

Warianty ubezpieczenia obejmujące terytorium: Europa i basen morza śródziemnego Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczne Wakacje SIGNAL IDUNA - wariant zimowy Symbol oferty: 5449830/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Łódzki Program Ubezpieczeniowy na rok 2017 CZĘŚĆ NUMER 4

Łódzki Program Ubezpieczeniowy na rok 2017 CZĘŚĆ NUMER 4 CZĘŚĆ NUMER 4 KOSZTÓW LECZENIA W PODRÓŻACH ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW MIASTA ŁÓDŹ ORAZ OSÓB WYSYŁANYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ, UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie 1 Postanowienia Ogólne 2 Definicje Liberty Klient Polisa Ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie 1 Postanowienia Ogólne 2 Definicje Liberty Klient Polisa Ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie obowiązujący od dnia 25.06.2014 r. (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając oznaczenie Liberty Direct na Liberty ) 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Dane osoby ubezpieczonej. Legitymująca/y się dowodem tożsamości. Wszelkie dokumenty prosimy przesyłać na adres:

Dane osoby ubezpieczonej. Legitymująca/y się dowodem tożsamości. Wszelkie dokumenty prosimy przesyłać na adres: Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne i szczegółowe wypeł poniższego formularza A Informacje

Bardziej szczegółowo

WARTA TRAVEL. Zakres produktu

WARTA TRAVEL. Zakres produktu Zakres produktu Oferta kompleksowa zróŝnicowana w kontekście dochodów i preferowanej formy wypoczynku podróŝ krajowa podróŝ zagraniczna Kogo moŝemy ubezpieczyć? OSOBY KRAJOWE czyli osoby posiadające obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA RODZINA PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

BEZPIECZNA RODZINA PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY BEZPIECZNA RODZINA PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY 1 Oferta specjalna dla pracowników oświaty i ich rodzin Każdy z nas troszczy się na co dzień o bezpieczeństwo swoich najbliższych. To bez wątpienia największa

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 AUTO ASSISTANCE OPIS PRODUKTU W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Zgłoszenie roszczenia powinno zostać przesłane do : Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód NNW Saski Point Ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Polska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A.

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A. CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE SA 1. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A.

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A. CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE SA 1. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

BRE Ubezpieczenia TU S.A.

BRE Ubezpieczenia TU S.A. BRE Ubezpieczenia TU S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000012/9000032/9000064** WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO/PODRÓZNEGO PLATINUM DLA KLIENTÓW MBANKU S.A. IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU Europa S.A. Spis Treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU Europa S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU Europa S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU Europa S.A. 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU Europa S.A. Spis Treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Hestia Podróże Izabella Skrzypczyk

Hestia Podróże Izabella Skrzypczyk Hestia Podróże Izabella Skrzypczyk Menedżer Sprzedaży Ergo Hestia Opole Tel. 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl Hestia Podróże Nie obowiązuję na terenie RP Nie obowiązuje w kraju zamieszkania

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100027414663 EDU-A/P numer 034977

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Nr tel

Nr tel ZGŁASZANIE SZKÓD Z UBEZPIECZENIA L4 Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2017 / 2018 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/24/04/2017 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Jabłonna. Rok szkolny 2016

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY Agata Śliwińska 1 W przypadku międzynarodowych szkód komunikacyjnych można rozróżnić z perspektywy poszkodowanego: wypadek krajowy z uczestnictwem obcokrajowca

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy Bielsko-Biała, dn. 11 czerwca 2015 r. OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawartych polisach ubezpieczeniowych na rok szkolny 2013/2014

Informacja o zawartych polisach ubezpieczeniowych na rok szkolny 2013/2014 Informacja o zawartych polisach ubezpieczeniowych na rok szkolny 2013/2014 I. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej i pracowników placówek oświatowych: 1. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036176941 EDU-A/P numer 041271

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100027039037 EDU-A/P numer 031839

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Z a ł ą c z n i k N r 1 0 d o S I W Z U M O W A G E N E R A L N A U B E Z P I E C Z E N I A K L, N N W i B A G A Ż U zawarta w Lublinie w dniu... 2009 roku pomiędzy stronami : Katolickim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń Katolickiego

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100025287414 EDU-A/P numer 0022 potwierdzająca

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Szanowny Pan Dyrektor mgr Józef Belgrau Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Borkowo ul. Szkolna 2 83-330 Żukowo OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 BOŻENA STĘPNIAK 604 424 254 Dane kontaktowe Przedstawiciela Compensy WARSZAWA dn.30.08.2015 r. OFERTA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Hestia Podróże. Izabella Skrzypczyk Opole, 22 lipca z 41

Hestia Podróże. Izabella Skrzypczyk Opole, 22 lipca z 41 Hestia Podróże Izabella Skrzypczyk Opole, 22 lipca 2016 1 z 41 Hestia Podróże Komplet ubezpieczeń, które zapewniają kompleksową ochronę w trakcie wyjazdu zagranicznego Nie obowiązuję na terenie RP Nie

Bardziej szczegółowo

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji]

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 dogrywka 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 VI etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie dookoła świata

Bezpiecznie dookoła świata Bezpiecznie dookoła świata Wyjeżdżasz na wakacje? Planujesz podróż służbową? W czasie wyjazdu wiele może się zdarzyć: choroba, wypadek, zgubienie bagażu Z ubezpieczeniem turystycznym PZU Wojażer nie obawiasz

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do wystawiania polis w systemie rezerwacyjnym euroticket

Wskazówki do wystawiania polis w systemie rezerwacyjnym euroticket Wskazówki do wystawiania polis w systemie rezerwacyjnym euroticket SPRZEDAŻ PRODUKTU ERV 2 KALKULACJA SKŁADKI 6 WYSZUKIWANIE I ANULACJA POLISY 6 KILKA PRZYDATNYCH INFORMACJI 9 Lista osób w ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora Oferta ubezpieczenia NNW dla Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo