R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na celu pbudzanie aktywnści spłecznej mieszkanek i mieszkańców Pmrza. Skierwany jest d grup niefrmalnych i rganizacji pzarządwych, działających na rzecz dbra wspólneg. Fundusz budwany jest w partnerstwie rganizacji pzarządwych z wjewództwa pmrskieg: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stwarzyszenia EDUQ, Fundacji Pklenia, Fundacji Parasl, Reginalneg Centrum Infrmacji i Wspmagania Organizacji Pzarządwych, Lkalnej Grupy Działania Naszyjnik Półncy raz Stwarzyszenia Mrena. Otwartść, zaufanie i slidarnść t wartści naszeg partnerstwa i fundamenty Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. Prfesjnalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pmrza pprzez dradztw, szklenia, animację i granty. Zasilamy spłeczną energię i pmysłwść Pmrzan. I. ZAŁOśENIA ORAZ CEL KONKURSU Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY pwstał w ramach realizacji zadania Pmrski aktywatr spłeczny małe inicjatywy, duŝe zmiany, dfinanswaneg ze śrdków Prgramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Plityki Spłecznej. Wszystkie prjekty realizwane dzięki dtacjm muszą pśredni zmierzać d siągnięcia celu główneg i celów szczegółwych Prgramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata tj.: Cel główny: zwiększenie zaangaŝwania bywateli i rganizacji pzarządwych w Ŝycie publiczne. Cele szczegółwe: 1. Zwiększenie liczby inicjatyw ddlnych. 2. Wzrst liczby bywateli angaŝujących się w działania rganizacji pzarządwych i inicjatywy lkalne. 3. Wzrst partycypacji bywateli w sprawach publicznych. 4. Wzmcnienie ptencjału III sektra. W ramach knkursu mŝna się ubiegać jeden z następujących rdzajów dtacji: Mini-grant d 500 zł na inicjatywę ze sfery pŝytku publiczneg, Grant d 5000 zł na prjekt ze sfery pŝytku publiczneg, Grant d 5000 zł na wsparcie młdej rganizacji pzarządwej. Dtacje mŝna przeznaczyć na: 1. realizację inicjatywy lub prjektu w dwlnej ze sfer pŝytku publiczneg, tj. w sferze: strna 1 z 7

2 1) pmcy spłecznej, w tym pmcy rdzinm i sbm w trudnej sytuacji Ŝyciwej raz wyrównywania szans tych rdzin i sób; 1a) wspierania rdziny i systemu pieczy zastępczej; 2) działalnści na rzecz integracji i reintegracji zawdwej i spłecznej sób zagrŝnych wykluczeniem spłecznym; 3) działalnści charytatywnej; 4) pdtrzymywania i upwszechniania tradycji nardwej, pielęgnwania plskści raz rzwju świadmści nardwej, bywatelskiej i kulturwej; 5) działalnści na rzecz mniejszści nardwych i etnicznych raz języka reginalneg; 6) chrny i prmcji zdrwia; 7) działalnści na rzecz sób niepełnsprawnych; 8) prmcji zatrudnienia i aktywizacji zawdwej sób pzstających bez pracy i zagrŝnych zwlnieniem z pracy; 9) działalnści na rzecz równych praw kbiet i męŝczyzn; 10) działalnści na rzecz sób w wieku emerytalnym; 11) działalnści wspmagającej rzwój gspdarczy, w tym rzwój przedsiębirczści; 12) działalnści wspmagającej rzwój techniki, wynalazczści i innwacyjnści raz rzpwszechnianie i wdraŝanie nwych rzwiązań technicznych w praktyce gspdarczej; 13) działalnści wspmagającej rzwój wspólnt i spłecznści lkalnych; 14) nauki, szklnictwa wyŝszeg, edukacji, światy i wychwania; 15) wypczynku dzieci i młdzieŝy; 16) kultury, sztuki, chrny dóbr kultury i dziedzictwa nardweg; 17) wspierania i upwszechniania kultury fizycznej; 18) eklgii i chrny zwierząt raz chrny dziedzictwa przyrdniczeg; 19) turystyki i krajznawstwa; 20) prządku i bezpieczeństwa publiczneg; 21) brnnści państwa i działalnści Sił Zbrjnych Rzeczypsplitej Plskiej; 22) upwszechniania i chrny wlnści i praw człwieka raz swbód bywatelskich, a takŝe działań wspmagających rzwój demkracji; 23) ratwnictwa i chrny ludnści; 24) pmcy fiarm katastrf, klęsk Ŝywiłwych, knfliktów zbrjnych i wjen w kraju i za granicą; 25) upwszechniania i chrny praw knsumentów; 26) działalnści na rzecz integracji eurpejskiej raz rzwijania kntaktów i współpracy między spłeczeństwami; 27) prmcji i rganizacji wlntariatu; 28) pmcy Plnii i Plakm za granicą; 29) działalnści na rzecz kmbatantów i sób represjnwanych; 30) prmcji Rzeczypsplitej Plskiej za granicą; 31) działalnści na rzecz rdziny, macierzyństwa, rdzicielstwa, upwszechniania i chrny praw dziecka; 32) przeciwdziałania uzaleŝnienim i patlgim spłecznym; 33) działalnści na rzecz rganizacji pzarządwych raz pdmitów wymieninych w art. 3 ust. 3 ustawy działalnści pŝytku publiczneg i wlntariacie, w zakresie kreślnym w pkt na rzwój młdej rganizacji pzarządwej. Adresatami prjektów muszą być sby mieszkające w wjewództwie pmrskim! GDAŃSKI FUNDUSZ MŁODZIEśOWY Gdański Fundusz MłdzieŜwy t część Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, administrwana przez Stwarzyszenie Mrena. GFM w 2015 rku jest współfinanswany ze śrdków Miasta Gdańska i zasila alkację Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, jednakŝe mŝe być przeznaczny tylk na mini-granty d 500 złtych dla gdańskich grup młdzieŝwych. strna 2 z 7

3 II. KTO MOśE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE? Prgram adreswany jest d: młdych rganizacji pzarządwych psiadających sbwść prawną (wpisanych d KRS lub rejestru prwadzneg przez Starstw Pwiatwe w przypadku klubów sprtwych) nie wcześniej niŝ 18 miesięcy d dnia złŝenia wnisku i której rczny budŝet nie przekracza złtych) lub będących w trakcie prcesu rejestracji (tj. fundacji, stwarzyszeń, ddziałów Caritas zarejestrwanych w KRS lub klubów sprtwych zarejestrwanych w ewidencji Starsty Pwiatweg), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich ddziałów, fundacji utwrznych przez partie plityczne, spółdzielni scjalnych i mieszkaniwych, stwarzyszeń samrządów lkalnych, Lkalnych Grup Działania i Lkalnych Grup Rybackich, Lkalnych Organizacji Turystycznych (działających na pdstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. Plskiej Organizacji Turystycznej i w parciu ustawę praw stwarzyszeniach, zgdnie z Art. 4. ustawy POT) raz związków stwarzyszeń. D knkursu nie mgą aplikwać rganizacje w likwidacji! grup niefrmalnych (tutaj: takŝe ddziały terenwe rganizacji niepsiadające sbwści prawnej), w tym grup sampmcwych, w których imieniu wnisek złŝy rganizacja pzarządwa (jak wyŝej, z dpuszczeniem rganizacji działających dłuŝej niŝ 18 miesięcy raz tych, których rczny budŝet przekracza 25 tys. zł). Grupa niefrmalna t minimum 3 sby realizujące lub chcące realizwać wspólnie działania w sferze pŝytku publiczneg, a nie psiadające sbwści prawnej. Grupa sampmcwa t grupa niefrmalna działająca głównie na rzecz swich człnków raz własneg tczenia. grup niefrmalnych, w tym grup sampmcwych, występujących z wniskiem samdzielnie. Organizacje niewymienine pwyŝej nie mgą składać wnisków d knkursu! O granty mgą się ubiegać takŝe rganizacje i grupy młdzieŝwe (np. druŝyny harcerskie, kła zaintereswań, grupy składające się z wlntariuszy, uczniów czy studentów)! D knkursu mŝna złŝyć maksymalnie 1 wnisek. Nie dtyczy t sytuacji, kiedy rganizacja udziela sbwści prawnej kilku grupm niefrmalnym bądź sama wniskuje i jedncześnie występuje jak patrn grupy niefrmalnej! O ile t mŝliwe, zachęcamy grupy niefrmalne d nawiązania współpracy z rganizacją pzarządwą, celem złŝenia wnisku aplikacyjneg d knkursu. W sytuacji, gdy w najbliŝszym tczeniu nie ma Ŝadnej rganizacji, która mgłaby uŝyczyć sbwści prawnej, grupa mŝe samdzielnie zwrócić się d jedneg z Operatrów z wniskiem. Grupa niefrmalna składająca wnisek samdzielnie pwinna sknsultwać ten fakt z właściwym Operatrem (lista pdmitów znajduje się na statniej strnie niniejszeg Regulaminu). W knkursie mgą wziąć udział te rganizacje raz grupy, które mają siedzibę i planują prwadzić działania na terenie wjewództwa pmrskieg. III. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z DOTACJI? Z trzymaneg grantu mŝna finanswać kszty słuŝące siągnięciu zakładanych we wnisku celów, między innymi: a) w przypadku dtacji na realizację inicjatywy lub prjektu ze sfery pŝytku publiczneg: zakup materiałów biurwych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. d zajęć i warsztatów, kszty krdynacji i zarządzania prjektem (maks. 20% kwty dtacji na kszty administracyjne, w tym maks. 10% na kszty rzliczenia prjektu), zakup elementów wypsaŝenia, strna 3 z 7

4 kszty pdróŝy krajwych, wynagrdzenia specjalistów, hnraria, wynajem sal, sprzętu, nagłśnienia, transprtu, kszty druku, zakup sprzętu, jeŝeli jest t merytrycznie uzasadnine. b) w przypadku dtacji na rzwój młdej rganizacji pzarządwej: zakup sprzętu biurweg, sprzętu związaneg z bszarem działań rganizacji, prgramwania kmputerweg, prgramwania księgweg, adaptację lkalu (który rganizacja ma praw wykrzystywać dla swjej działalnści przez kres c najmniej 6 miesięcy p zakńczeniu prjektu), pdniesienie kwalifikacji pracwników lub wlntariuszy, częściwe finanswanie ksztów sbwych związanych z bsługą księgwą, prawną lub infrmatyczną, pszerzenie zakresu świadcznych usług, pmc w pracwaniu merytrycznych planów rzwju (w tym równieŝ związanych z przyznaną dtacją maks. 10% kwty dtacji) na kres c najmniej 12 miesięcy. Z trzymaneg grantu nie mŝna finanswać: udzielania pŝyczek, przedsięwzięć, które zstały juŝ zrealizwane, celów religijnych i plitycznych raz uprawiania kultu religijneg, zakupu śrdków trwałych i wypsaŝenia, który nie jest merytrycznie uzasadniny, bezpśredniej pmcy finanswej dla sób fizycznych, inwestycji (np. zakup gruntów, budwa biektów przemysłwych, czyszczalni ścieków itp.), pdatku d twarów i usług, jeśli istnieje mŝliwść dzyskania lub dliczenia teg pdatku, twrzenia kapitału Ŝelazneg rganizacji, ksztów pnsznych za granicą, kar, grzywien i dsetek karnych, zakupu napjów alkhlwych, wyrbów tytniwych i innych uŝywek, pdstawwej działalnści instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw, finanswania pdatku dchdweg d sób prawnych, prwadzenia działalnści gspdarczej. W ramach knkursu nie mŝna finanswać zakupu śrdków trwałych (tj. zakupu prduktów wartści jednstkwej min. 3500zł)! Kszty będą uznane za kwalifikwane tylk wtedy, gdy są bezpśredni związane z realizwanym przedsięwzięciem i są niezbędne d jeg realizacji raz są racjnalnie skalkulwane w parciu ceny rynkwe. strna 4 z 7

5 IV. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW Operatrzy dknają ceny frmalnej w parciu następujące kryteria: 1. prjekt zstał złŝny w trakcie nabru wnisków, tj. d 23 luteg d 31 marca prjekt jest złŝny w generatrze wnisków Funduszu grantweg AKUMULATOR SPOŁECZNY i jest kmpletny (tj. zawiera dpwiedzi na wszystkie pytania ). UWAGA: istnieje pcja wniskwania pprzez przesłanie filmu maks. 10-minutweg, jak załącznika d frmularza w systemie n-line (w takim przypadku naleŝy wypełnić I, III i IV część wnisku raz wpisać tytuł prjektu i kres realizacji w części II; pis przedsięwzięcia pwinien znaleźć się w nagraniu wide. MŜliwe jest teŝ pdanie linku d filmiku nagraneg przez grupę/rganizację i publikwaneg w Internecie, np. na prtalu YuTube wówczas nie załącza się Ŝadnych plików, a dnśnik d strny umieszcza się w części II frmularza). 3. prjekt jest złŝny przez rganizację lub grupę uprawniną d udziału w knkursie, zgdnie z wytycznymi przedstawinymi w części II Regulaminu. 4. harmngram prjektu jest przewidziany na kres między 1 maja a 30 listpada przedstawiny w frmularzu wnisku budŝet jest prawidłw wypełniny (nie zawiera błędów rachunkwych). 6. kwta wniskwanej dtacji nie przekracza złtych (w przypadku mini-grantów na inicjatywę kwta wniskwanej dtacji nie przekracza 500 złtych). 7. rganizacja/grupa ma zaplanwany wkład własny niefinanswy w wyskści minimum 10% wartści wniskwanej dtacji, w pstaci pracy wlntariackiej. W przypadku mini-grantów d 500 zł raz dtacji 8. na wsparcie młdych rganizacji pzarządwych nie jest wymagany wkład własny! Wniski, które spełnią wszystkie pwyŝsze wymagania frmalne, zstaną przekazane d ceny merytrycznej subreginalnych kmisji grantwych pwłanych przez Operatrów (zgdnie z infrmacją na strnie akumulatrspleczny.pl). W skład Kmisji wchdzą lkalne autrytety i eksperci, sby zajmujące się animacją spłeczną raz przedstawiciele pdmitów współfinansujących knkurs. Kmisja wybierze te prjekty, które w najwyŝszym stpniu spełnią m.in. następujące kryteria: 1. Przejrzysty i wyczerpujący pis prjektu: a) jasn kreślny/a prblem/ptrzeba/pmysł, waŝny/a dla spłecznści i/lub grupy, której zaspkjenie słuŝy dbru wspólnemu; (w przypadku prjektu na rzecz rzwju rganizacji waŝne dla danej rganizacji) b) wyczerpujący pis grup adresatów inicjatywy/ prjektu (w przypadku prjektu na rzecz rzwju rganizacji wizja rzwju, zawierająca pis rganizacji) c) dkładny pis atrakcyjnych i adekwatnych d prblemu/ptrzeb/pmysłu działań prjektwych raz pprawnie ułŝny harmngram realnść jeg realizacji w przewidzianym czasie (w przypadku prjektu na rzecz rzwju rganizacji plan rzwju rganizacji) d) pisane rezultaty prjektu realne, mierzalne, kreślne ilściw i ich trwałść (w przypadku prjektów na rzecz rzwju rganizacji czy teŝ przyczynią się d wzmcnienia i rzwju rganizacji) 2) ZaangaŜwanie spłecznści lkalnej, partnerstwa raz kntynuacja działań i prmcja prjektu: a) infrmacja spsbie i skali zaangaŝwania mieszkańców raz partnerów frmalnych i niefrmalnych (np. innych rganizacji, samrządu lkalneg, grup niefrmalnych, wlntariuszy/ek), b) infrmacja spsbie prmwania prjektu (np. plakaty, infrmacje w lkalnych mediach, prtale spłecznściwe, itp.) jeŝeli dtyczy c) infrmacja kntynuwaniu działań prjektwych i spsbie ich kntynuwania 3) BudŜet prjektu: a) realnść ksztów i ich zasadnść strna 5 z 7

6 b) pprawna kalkulacja wydatków c) wykazany wkład własny sbwy (praca wlntariacka) w wyskści c najmniej 10 % wartści dtacji jeŝeli dtyczy. Kmisja ma praw przyznać dfinanswanie w pełnej lub niepełnej kwcie wniskwanej przez rganizację/grupę. Operatrzy na wniski kmisji grantwych będą przedstawiać rganizacjm i grupm d akceptacji prpnwane kwty dfinanswania prjektów. Decyzje Kmisji grantwych są stateczne i nie ma mŝliwści dwłania się d ich pstanwień! PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE Minimalna łączna pula przeznaczna na granty w 2015 rku w wjewództwie pmrskim wynsi: zł (średni na pwiat: zł). UMOWY Z GRANTOBIORCAMI Przyznane dtacje są przekazywane na knt bankwe rganizacji p pdpisaniu umwy dtację. W przypadku przyznania dtacji grupie niefrmalnej występującej z wniskiem samdzielnie, kwestie dtyczące sfinanswania ksztów ujętych w budŝecie prjektu, prcedury rzliczania raz praw własnści, będzie regulwać umwa współpracy zawarta pmiędzy właściwym Operatrem a grupą niefrmalną. Przed pdpisaniem umwy wniskdawcy psiadający sbwść prawną, którzy trzymali pzytywną rekmendację lkalnych kmisji grantwych na prśbę Operatrów będą zbwiązani d przedstawienia d wglądu dkumentu ptwierdzająceg psiadanie sbwści prawnej lub stswneg pełnmcnictwa d rganu, któremu pdlega, d samdzielneg zaciągania zbwiązań raz prwadzenia działań zaplanwanych w ramach prjektu. W przypadku, gdy prjekt realizwany będzie przez grupę niefrmalną przy rganizacji wymieninej w punkcie II pdpunkt 2, pdpisana zstanie umwa dtacji z pdmitem udzielającym sbwści prawnej raz przedstawicielami grupy niefrmalnej (umwa trójstrnna). V. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Wniski naleŝy składać pprzez generatr wnisków n-line dstępny na strnie d 23 luteg d 31 marca Ogłszenie wyników nastąpi d 30 kwietnia strna 6 z 7

7 VI. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU Ddatkwe infrmacje na temat knkursu grantweg, realizwaneg w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, mŝna uzyskać w biurach Operatrów: Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19, Słupsk tel pwiaty: słupski, kartuski raz miast Słupsk Stwarzyszenie EDUQ ul. Krzywusteg 1/115, Lębrk tel pwiaty: lębrski, wejherwski i pucki Fundacja Pklenia ul. Obrńców Westerplatte 6, Tczew tel pwiaty: tczewski, nwdwrski, malbrski i sztumski Fundacja Rzwju Lkalneg PARASOL ul. Zamkwa 2, Bytów tel pwiaty: bytwski i kścierski Reginalne Centrum Infrmacji i Wspmagania Organizacji Pzarządwych ul. Grunwaldzka 5, Gdańsk pwiaty: gdański i kwidzyński Lkalna Grupa Działania Naszyjnik Półncy ul. Ogrdwa 26, Debrzn pwiaty: człuchwski i chjnicki Stwarzyszenie Mrena ul. Jaśkwa Dlina 7, Gdańsk tel pwiaty: stargardzki raz miasta: Gdańsk, Spt, Gdynia VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU D wnisku nie naleŝy dłączać Ŝadnych załączników! realizwaneg przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stwarzyszenie EDUQ, Fundację Pklenia, Fundację Parasl, Reginalne Centrum Infrmacji i Wspmagania Organizacji Pzarządwych, Lkalną Grupę Działania Naszyjnik Półncy raz Stwarzyszenie Mrena, dfinanswaneg ze śrdków Prgramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Plityki Spłecznej. strna 7 z 7

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2014

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2014 R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2014 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na celu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2015

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2015 R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2015 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y D O D A T K O W Y N A B Ó R W N I O S K Ó W : M I N I - G R A N T Y T E M

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U I N I C J A T Y W Y O B Y W A T E L S K I E 2 014

R E G U L A M I N K O N K U R S U I N I C J A T Y W Y O B Y W A T E L S K I E 2 014 R E G U L A M I N K O N K U R S U I N I C J A T Y W Y O B Y W A T E L S K I E 2 014 Knkurs Inicjatywy Obywatelskie ma na celu wzmcnienie działań spłecznści lkalnej w zakresie chrny śrdwiska i zrównważneg

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U I N I C J A T Y W Y O B Y W A T E L S K I E

R E G U L A M I N K O N K U R S U I N I C J A T Y W Y O B Y W A T E L S K I E R E G U L A M I N K O N K U R S U I N I C J A T Y W Y O B Y W A T E L S K I E 2 0 1 5 Knkurs Inicjatywy Obywatelskie ma na celu wzmcnienie działań spłecznści lkalnej w zakresie chrny śrdwiska i zrównważneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

REGULAMIN PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE REGULAMIN PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE _ /.Z>!\łOŹf/VM ORAZ CEL KONKURSU Prgram dtacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE jest działaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja.

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja. Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja. Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja, dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O Y O U T H B A N K 2015 R O K

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O Y O U T H B A N K 2015 R O K KOALICJA DLA MŁODYCH FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIAŁOBRZESKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ DLA POLSKI OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROJEKTU YOUTHBANK- MŁODZIEZOWY BANK PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH R E

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U PARTNERSWTO BORÓW NIEMODLIŃSKICH WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU we współpracy z lkalnymi samrządami, partnerami bizneswymi i Akademią Rzwju Filantrpii w Plsce 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VI II W 2013 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VI II W 2013 ROKU PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VI II W 2013 ROKU 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE V III W 2013 ROKU

DZIAŁAJ LOKALNIE V III W 2013 ROKU FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU

I. ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 7 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W M 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W M 2014 R O K U FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2016

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 2/I/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Zarządu Fundacji LGD Naszyjnik Półncy R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2016 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2016

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 2/I/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Zarządu Fundacji LGD Naszyjnik Półncy R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2016 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VI II W 2013 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VI II W 2013 ROKU OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE: FUNDACJA AKTYWIZACJI I ROZWOJU MŁODZIEŻY FARMA WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U STOWARZYSZENIE DĘBICKI KLUB BIZNESU WRAZ LOKALNYMI PARTNERAMI (GMINA DĘBICA, GMINA PILZNO, GMINA ŻYRAKÓW, TIKKURILA POLSKA S.A.) WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU 1. FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU FUNDUSZ LOKALNY RAMŻA WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U FUNDACJA POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R E G

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U LOKALNA FUNDACJA FILANTROPIJNA PROJEKT W KWIDZYNIE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N D O D A T K O W E G O K O N K U R S U 2017

R E G U L A M I N D O D A T K O W E G O K O N K U R S U 2017 R E G U L A M I N D O D A T K O W E G O K O N K U R S U 2017 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU STOWARZYSZENIE FUNDUSZ TRATWA SZCZECINEK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2014 R O K U FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO PARASOL WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA NA BAGNA WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU 1. FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2014 R O K U FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY SMK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R E G

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U ... [STOWARZYSZENIE CZAJNIA ] WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W R O K U STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY W RUCIANEM NIDZIE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R E G U

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E V I I I W 2014 R O K U OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE STOWARZYSZENIE ŚWIATOWID WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE V II W 2012 ROKU

DZIAŁAJ LOKALNIE V II W 2012 ROKU FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMII ŚWIECKIEJ INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1.

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2012 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2012 ROKU STOWARZYSZENIE EUROPA I MY WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2012 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2012 ROKU STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY 1. W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE V II W 2012 ROKU

DZIAŁAJ LOKALNIE V II W 2012 ROKU GOŁDAPSKI FUNDUSZ LOKALNY WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DRAWY WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII REGULAMIN KONKURSU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U GOŁDAPSKI FUNDUSZ LOKALNY WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R E G U

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS GRANTOWY (EDYCJE WIOSNA I JESIEŃ 2011)

KONKURS GRANTOWY (EDYCJE WIOSNA I JESIEŃ 2011) PROGRAM PRZEMIANY W REGIONIE - RITA 2011 (REGION IN TRANSITION) KONKURS GRANTOWY (EDYCJE WIOSNA I JESIEŃ 2011) Prgram Przemiany w Reginie - RITA jest przedsięwzięciem Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE V II W 2011 ROKU

DZIAŁAJ LOKALNIE V II W 2011 ROKU ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A. WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ LOKALNYMI PARTNERAMI OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U I. IDEA KONKURSU Knkursy grantwe rganizwane przez Ośrdki Działaj Lkalnie skierwane są przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII

GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY W LEŻAJSKU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU 1. FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R E G U L

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otworzeniu naboru wniosków w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego

Ogłoszenie o otworzeniu naboru wniosków w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Ogłszenie twrzeniu nabru wnisków w ramach Prgramu Wlntariatu Długterminweg Operatr Prgramu Wlntariatu Długterminweg Dfinanswanie Stwarzyszenie Centrum Wlntariatu ul. Nwlipki 9B 00-151 Warszawa Prjekt dfinanswany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMII ŚWIECKIEJ INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE W 2017 ROKU

REGULAMIN LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE W 2017 ROKU Załącznik nr 1 d Umwy nr 70/DL10-ODL/2017 FUNDACJA AKCJA DZIAŁA WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE X POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U STOWARZYSZENIE DZIECKO WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R E G U L A

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U OŚRODEK DZIAŁAJ LOKLANIE PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY W LEŻAJSKU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U STOWARZYSZENIE DĘBICKI KLUB BIZNESU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MŁODZI RAZEM WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2 0 1 5

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2 0 1 5 PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R E

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI ŚWIECKIEJ INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY 1. W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U STOWARZYSZENIE CZAJNIA WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ FUNDACJĄ SPOŁECZNO GOSPODARCZĄ 1. OSCAR OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U ... [NAZWA ODL] WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R E G U L A M I N

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2 0 1 5 R O K U LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

IDEA KONKURSU. Dojrzały lider angażuje się w kolejne projekty, także poza programem DL.

IDEA KONKURSU. Dojrzały lider angażuje się w kolejne projekty, także poza programem DL. R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2 0 1 6 R O K U IDEA KONKURSU Daleksiężnym dążeniem fundatra prgramu Działaj Lkalnie jest pwstanie spłeczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONKURS GRANTOWY (EDYCJE WIOSNA I JESIEŃ 2010)

KONKURS GRANTOWY (EDYCJE WIOSNA I JESIEŃ 2010) PROGRAM PRZEMIANY W REGIONIE - RITA 2010 (REGION IN TRANSITION) KONKURS GRANTOWY (EDYCJE WIOSNA I JESIEŃ 2010) Prgram Przemiany w Reginie - RITA jest przedsięwzięciem Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R E

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE GRANICA

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE GRANICA STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE GRANICA WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. IDEA KONKURSU. Dojrzały lider angażuje się w kolejne projekty, także poza programem DL.

I. IDEA KONKURSU. Dojrzały lider angażuje się w kolejne projekty, także poza programem DL. ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2016 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2016 ROKU Załącznik nr 1 d Uchwały nr 1/I/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Zarządu Fundacji LGD Naszyjnik Półncy FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NASZYJNIK PÓŁNOCY WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Stowarzyszenia LGD Qwsi 2009-10-27

Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Stowarzyszenia LGD Qwsi 2009-10-27 Szklenie dla Gminnych Krdynatrów Stwarzyszenia LGD Qwsi Stwarzyszenie LGD Qwsi: Stwarzyszenie LGD Qwsi, pwstał w celu realizacji 4 si prirytetwej PROW 2007-2013. Głównym celem Leadera jest budwanie kapitału

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2016 R O K U Załącznik nr 1 d Uchwały nr 1/I/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Zarządu Fundacji LGD Naszyjnik Półncy FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NASZYJNIK PÓŁNOCY WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U FUNDUSDZ TRATWA SZCZECINEK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R E G U

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U STOWARZYSZENIE GOŁDAPSKI FUNDUSZ LOKALNY WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U LOKALNA FUNDACJA FILANTROPIJNA PROJEKT WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY W LEŻAJSKU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E I X W 2016 R O K U 2 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POLCENTRUM WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo