R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na celu pbudzanie aktywnści spłecznej mieszkanek i mieszkańców Pmrza. Skierwany jest d grup niefrmalnych i rganizacji pzarządwych, działających na rzecz dbra wspólneg. Fundusz budwany jest w partnerstwie rganizacji pzarządwych z wjewództwa pmrskieg: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stwarzyszenia EDUQ, Fundacji Pklenia, Fundacji Parasl, Reginalneg Centrum Infrmacji i Wspmagania Organizacji Pzarządwych, Lkalnej Grupy Działania Naszyjnik Półncy raz Stwarzyszenia Mrena. Otwartść, zaufanie i slidarnść t wartści naszeg partnerstwa i fundamenty Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. Prfesjnalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pmrza pprzez dradztw, szklenia, animację i granty. Zasilamy spłeczną energię i pmysłwść Pmrzan. I. ZAŁOśENIA ORAZ CEL KONKURSU Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY pwstał w ramach realizacji zadania Pmrski aktywatr spłeczny małe inicjatywy, duŝe zmiany, dfinanswaneg ze śrdków Prgramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Plityki Spłecznej. Wszystkie prjekty realizwane dzięki dtacjm muszą pśredni zmierzać d siągnięcia celu główneg i celów szczegółwych Prgramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata tj.: Cel główny: zwiększenie zaangaŝwania bywateli i rganizacji pzarządwych w Ŝycie publiczne. Cele szczegółwe: 1. Zwiększenie liczby inicjatyw ddlnych. 2. Wzrst liczby bywateli angaŝujących się w działania rganizacji pzarządwych i inicjatywy lkalne. 3. Wzrst partycypacji bywateli w sprawach publicznych. 4. Wzmcnienie ptencjału III sektra. W ramach knkursu mŝna się ubiegać jeden z następujących rdzajów dtacji: Mini-grant d 500 zł na inicjatywę ze sfery pŝytku publiczneg, Grant d 5000 zł na prjekt ze sfery pŝytku publiczneg, Grant d 5000 zł na wsparcie młdej rganizacji pzarządwej. Dtacje mŝna przeznaczyć na: 1. realizację inicjatywy lub prjektu w dwlnej ze sfer pŝytku publiczneg, tj. w sferze: strna 1 z 7

2 1) pmcy spłecznej, w tym pmcy rdzinm i sbm w trudnej sytuacji Ŝyciwej raz wyrównywania szans tych rdzin i sób; 1a) wspierania rdziny i systemu pieczy zastępczej; 2) działalnści na rzecz integracji i reintegracji zawdwej i spłecznej sób zagrŝnych wykluczeniem spłecznym; 3) działalnści charytatywnej; 4) pdtrzymywania i upwszechniania tradycji nardwej, pielęgnwania plskści raz rzwju świadmści nardwej, bywatelskiej i kulturwej; 5) działalnści na rzecz mniejszści nardwych i etnicznych raz języka reginalneg; 6) chrny i prmcji zdrwia; 7) działalnści na rzecz sób niepełnsprawnych; 8) prmcji zatrudnienia i aktywizacji zawdwej sób pzstających bez pracy i zagrŝnych zwlnieniem z pracy; 9) działalnści na rzecz równych praw kbiet i męŝczyzn; 10) działalnści na rzecz sób w wieku emerytalnym; 11) działalnści wspmagającej rzwój gspdarczy, w tym rzwój przedsiębirczści; 12) działalnści wspmagającej rzwój techniki, wynalazczści i innwacyjnści raz rzpwszechnianie i wdraŝanie nwych rzwiązań technicznych w praktyce gspdarczej; 13) działalnści wspmagającej rzwój wspólnt i spłecznści lkalnych; 14) nauki, szklnictwa wyŝszeg, edukacji, światy i wychwania; 15) wypczynku dzieci i młdzieŝy; 16) kultury, sztuki, chrny dóbr kultury i dziedzictwa nardweg; 17) wspierania i upwszechniania kultury fizycznej; 18) eklgii i chrny zwierząt raz chrny dziedzictwa przyrdniczeg; 19) turystyki i krajznawstwa; 20) prządku i bezpieczeństwa publiczneg; 21) brnnści państwa i działalnści Sił Zbrjnych Rzeczypsplitej Plskiej; 22) upwszechniania i chrny wlnści i praw człwieka raz swbód bywatelskich, a takŝe działań wspmagających rzwój demkracji; 23) ratwnictwa i chrny ludnści; 24) pmcy fiarm katastrf, klęsk Ŝywiłwych, knfliktów zbrjnych i wjen w kraju i za granicą; 25) upwszechniania i chrny praw knsumentów; 26) działalnści na rzecz integracji eurpejskiej raz rzwijania kntaktów i współpracy między spłeczeństwami; 27) prmcji i rganizacji wlntariatu; 28) pmcy Plnii i Plakm za granicą; 29) działalnści na rzecz kmbatantów i sób represjnwanych; 30) prmcji Rzeczypsplitej Plskiej za granicą; 31) działalnści na rzecz rdziny, macierzyństwa, rdzicielstwa, upwszechniania i chrny praw dziecka; 32) przeciwdziałania uzaleŝnienim i patlgim spłecznym; 33) działalnści na rzecz rganizacji pzarządwych raz pdmitów wymieninych w art. 3 ust. 3 ustawy działalnści pŝytku publiczneg i wlntariacie, w zakresie kreślnym w pkt na rzwój młdej rganizacji pzarządwej. Adresatami prjektów muszą być sby mieszkające w wjewództwie pmrskim! GDAŃSKI FUNDUSZ MŁODZIEśOWY Gdański Fundusz MłdzieŜwy t część Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, administrwana przez Stwarzyszenie Mrena. GFM w 2015 rku jest współfinanswany ze śrdków Miasta Gdańska i zasila alkację Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, jednakŝe mŝe być przeznaczny tylk na mini-granty d 500 złtych dla gdańskich grup młdzieŝwych. strna 2 z 7

3 II. KTO MOśE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE? Prgram adreswany jest d: młdych rganizacji pzarządwych psiadających sbwść prawną (wpisanych d KRS lub rejestru prwadzneg przez Starstw Pwiatwe w przypadku klubów sprtwych) nie wcześniej niŝ 18 miesięcy d dnia złŝenia wnisku i której rczny budŝet nie przekracza złtych) lub będących w trakcie prcesu rejestracji (tj. fundacji, stwarzyszeń, ddziałów Caritas zarejestrwanych w KRS lub klubów sprtwych zarejestrwanych w ewidencji Starsty Pwiatweg), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich ddziałów, fundacji utwrznych przez partie plityczne, spółdzielni scjalnych i mieszkaniwych, stwarzyszeń samrządów lkalnych, Lkalnych Grup Działania i Lkalnych Grup Rybackich, Lkalnych Organizacji Turystycznych (działających na pdstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. Plskiej Organizacji Turystycznej i w parciu ustawę praw stwarzyszeniach, zgdnie z Art. 4. ustawy POT) raz związków stwarzyszeń. D knkursu nie mgą aplikwać rganizacje w likwidacji! grup niefrmalnych (tutaj: takŝe ddziały terenwe rganizacji niepsiadające sbwści prawnej), w tym grup sampmcwych, w których imieniu wnisek złŝy rganizacja pzarządwa (jak wyŝej, z dpuszczeniem rganizacji działających dłuŝej niŝ 18 miesięcy raz tych, których rczny budŝet przekracza 25 tys. zł). Grupa niefrmalna t minimum 3 sby realizujące lub chcące realizwać wspólnie działania w sferze pŝytku publiczneg, a nie psiadające sbwści prawnej. Grupa sampmcwa t grupa niefrmalna działająca głównie na rzecz swich człnków raz własneg tczenia. grup niefrmalnych, w tym grup sampmcwych, występujących z wniskiem samdzielnie. Organizacje niewymienine pwyŝej nie mgą składać wnisków d knkursu! O granty mgą się ubiegać takŝe rganizacje i grupy młdzieŝwe (np. druŝyny harcerskie, kła zaintereswań, grupy składające się z wlntariuszy, uczniów czy studentów)! D knkursu mŝna złŝyć maksymalnie 1 wnisek. Nie dtyczy t sytuacji, kiedy rganizacja udziela sbwści prawnej kilku grupm niefrmalnym bądź sama wniskuje i jedncześnie występuje jak patrn grupy niefrmalnej! O ile t mŝliwe, zachęcamy grupy niefrmalne d nawiązania współpracy z rganizacją pzarządwą, celem złŝenia wnisku aplikacyjneg d knkursu. W sytuacji, gdy w najbliŝszym tczeniu nie ma Ŝadnej rganizacji, która mgłaby uŝyczyć sbwści prawnej, grupa mŝe samdzielnie zwrócić się d jedneg z Operatrów z wniskiem. Grupa niefrmalna składająca wnisek samdzielnie pwinna sknsultwać ten fakt z właściwym Operatrem (lista pdmitów znajduje się na statniej strnie niniejszeg Regulaminu). W knkursie mgą wziąć udział te rganizacje raz grupy, które mają siedzibę i planują prwadzić działania na terenie wjewództwa pmrskieg. III. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z DOTACJI? Z trzymaneg grantu mŝna finanswać kszty słuŝące siągnięciu zakładanych we wnisku celów, między innymi: a) w przypadku dtacji na realizację inicjatywy lub prjektu ze sfery pŝytku publiczneg: zakup materiałów biurwych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. d zajęć i warsztatów, kszty krdynacji i zarządzania prjektem (maks. 20% kwty dtacji na kszty administracyjne, w tym maks. 10% na kszty rzliczenia prjektu), zakup elementów wypsaŝenia, strna 3 z 7

4 kszty pdróŝy krajwych, wynagrdzenia specjalistów, hnraria, wynajem sal, sprzętu, nagłśnienia, transprtu, kszty druku, zakup sprzętu, jeŝeli jest t merytrycznie uzasadnine. b) w przypadku dtacji na rzwój młdej rganizacji pzarządwej: zakup sprzętu biurweg, sprzętu związaneg z bszarem działań rganizacji, prgramwania kmputerweg, prgramwania księgweg, adaptację lkalu (który rganizacja ma praw wykrzystywać dla swjej działalnści przez kres c najmniej 6 miesięcy p zakńczeniu prjektu), pdniesienie kwalifikacji pracwników lub wlntariuszy, częściwe finanswanie ksztów sbwych związanych z bsługą księgwą, prawną lub infrmatyczną, pszerzenie zakresu świadcznych usług, pmc w pracwaniu merytrycznych planów rzwju (w tym równieŝ związanych z przyznaną dtacją maks. 10% kwty dtacji) na kres c najmniej 12 miesięcy. Z trzymaneg grantu nie mŝna finanswać: udzielania pŝyczek, przedsięwzięć, które zstały juŝ zrealizwane, celów religijnych i plitycznych raz uprawiania kultu religijneg, zakupu śrdków trwałych i wypsaŝenia, który nie jest merytrycznie uzasadniny, bezpśredniej pmcy finanswej dla sób fizycznych, inwestycji (np. zakup gruntów, budwa biektów przemysłwych, czyszczalni ścieków itp.), pdatku d twarów i usług, jeśli istnieje mŝliwść dzyskania lub dliczenia teg pdatku, twrzenia kapitału Ŝelazneg rganizacji, ksztów pnsznych za granicą, kar, grzywien i dsetek karnych, zakupu napjów alkhlwych, wyrbów tytniwych i innych uŝywek, pdstawwej działalnści instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw, finanswania pdatku dchdweg d sób prawnych, prwadzenia działalnści gspdarczej. W ramach knkursu nie mŝna finanswać zakupu śrdków trwałych (tj. zakupu prduktów wartści jednstkwej min. 3500zł)! Kszty będą uznane za kwalifikwane tylk wtedy, gdy są bezpśredni związane z realizwanym przedsięwzięciem i są niezbędne d jeg realizacji raz są racjnalnie skalkulwane w parciu ceny rynkwe. strna 4 z 7

5 IV. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW Operatrzy dknają ceny frmalnej w parciu następujące kryteria: 1. prjekt zstał złŝny w trakcie nabru wnisków, tj. d 23 luteg d 31 marca prjekt jest złŝny w generatrze wnisków Funduszu grantweg AKUMULATOR SPOŁECZNY i jest kmpletny (tj. zawiera dpwiedzi na wszystkie pytania ). UWAGA: istnieje pcja wniskwania pprzez przesłanie filmu maks. 10-minutweg, jak załącznika d frmularza w systemie n-line (w takim przypadku naleŝy wypełnić I, III i IV część wnisku raz wpisać tytuł prjektu i kres realizacji w części II; pis przedsięwzięcia pwinien znaleźć się w nagraniu wide. MŜliwe jest teŝ pdanie linku d filmiku nagraneg przez grupę/rganizację i publikwaneg w Internecie, np. na prtalu YuTube wówczas nie załącza się Ŝadnych plików, a dnśnik d strny umieszcza się w części II frmularza). 3. prjekt jest złŝny przez rganizację lub grupę uprawniną d udziału w knkursie, zgdnie z wytycznymi przedstawinymi w części II Regulaminu. 4. harmngram prjektu jest przewidziany na kres między 1 maja a 30 listpada przedstawiny w frmularzu wnisku budŝet jest prawidłw wypełniny (nie zawiera błędów rachunkwych). 6. kwta wniskwanej dtacji nie przekracza złtych (w przypadku mini-grantów na inicjatywę kwta wniskwanej dtacji nie przekracza 500 złtych). 7. rganizacja/grupa ma zaplanwany wkład własny niefinanswy w wyskści minimum 10% wartści wniskwanej dtacji, w pstaci pracy wlntariackiej. W przypadku mini-grantów d 500 zł raz dtacji 8. na wsparcie młdych rganizacji pzarządwych nie jest wymagany wkład własny! Wniski, które spełnią wszystkie pwyŝsze wymagania frmalne, zstaną przekazane d ceny merytrycznej subreginalnych kmisji grantwych pwłanych przez Operatrów (zgdnie z infrmacją na strnie akumulatrspleczny.pl). W skład Kmisji wchdzą lkalne autrytety i eksperci, sby zajmujące się animacją spłeczną raz przedstawiciele pdmitów współfinansujących knkurs. Kmisja wybierze te prjekty, które w najwyŝszym stpniu spełnią m.in. następujące kryteria: 1. Przejrzysty i wyczerpujący pis prjektu: a) jasn kreślny/a prblem/ptrzeba/pmysł, waŝny/a dla spłecznści i/lub grupy, której zaspkjenie słuŝy dbru wspólnemu; (w przypadku prjektu na rzecz rzwju rganizacji waŝne dla danej rganizacji) b) wyczerpujący pis grup adresatów inicjatywy/ prjektu (w przypadku prjektu na rzecz rzwju rganizacji wizja rzwju, zawierająca pis rganizacji) c) dkładny pis atrakcyjnych i adekwatnych d prblemu/ptrzeb/pmysłu działań prjektwych raz pprawnie ułŝny harmngram realnść jeg realizacji w przewidzianym czasie (w przypadku prjektu na rzecz rzwju rganizacji plan rzwju rganizacji) d) pisane rezultaty prjektu realne, mierzalne, kreślne ilściw i ich trwałść (w przypadku prjektów na rzecz rzwju rganizacji czy teŝ przyczynią się d wzmcnienia i rzwju rganizacji) 2) ZaangaŜwanie spłecznści lkalnej, partnerstwa raz kntynuacja działań i prmcja prjektu: a) infrmacja spsbie i skali zaangaŝwania mieszkańców raz partnerów frmalnych i niefrmalnych (np. innych rganizacji, samrządu lkalneg, grup niefrmalnych, wlntariuszy/ek), b) infrmacja spsbie prmwania prjektu (np. plakaty, infrmacje w lkalnych mediach, prtale spłecznściwe, itp.) jeŝeli dtyczy c) infrmacja kntynuwaniu działań prjektwych i spsbie ich kntynuwania 3) BudŜet prjektu: a) realnść ksztów i ich zasadnść strna 5 z 7

6 b) pprawna kalkulacja wydatków c) wykazany wkład własny sbwy (praca wlntariacka) w wyskści c najmniej 10 % wartści dtacji jeŝeli dtyczy. Kmisja ma praw przyznać dfinanswanie w pełnej lub niepełnej kwcie wniskwanej przez rganizację/grupę. Operatrzy na wniski kmisji grantwych będą przedstawiać rganizacjm i grupm d akceptacji prpnwane kwty dfinanswania prjektów. Decyzje Kmisji grantwych są stateczne i nie ma mŝliwści dwłania się d ich pstanwień! PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE Minimalna łączna pula przeznaczna na granty w 2015 rku w wjewództwie pmrskim wynsi: zł (średni na pwiat: zł). UMOWY Z GRANTOBIORCAMI Przyznane dtacje są przekazywane na knt bankwe rganizacji p pdpisaniu umwy dtację. W przypadku przyznania dtacji grupie niefrmalnej występującej z wniskiem samdzielnie, kwestie dtyczące sfinanswania ksztów ujętych w budŝecie prjektu, prcedury rzliczania raz praw własnści, będzie regulwać umwa współpracy zawarta pmiędzy właściwym Operatrem a grupą niefrmalną. Przed pdpisaniem umwy wniskdawcy psiadający sbwść prawną, którzy trzymali pzytywną rekmendację lkalnych kmisji grantwych na prśbę Operatrów będą zbwiązani d przedstawienia d wglądu dkumentu ptwierdzająceg psiadanie sbwści prawnej lub stswneg pełnmcnictwa d rganu, któremu pdlega, d samdzielneg zaciągania zbwiązań raz prwadzenia działań zaplanwanych w ramach prjektu. W przypadku, gdy prjekt realizwany będzie przez grupę niefrmalną przy rganizacji wymieninej w punkcie II pdpunkt 2, pdpisana zstanie umwa dtacji z pdmitem udzielającym sbwści prawnej raz przedstawicielami grupy niefrmalnej (umwa trójstrnna). V. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Wniski naleŝy składać pprzez generatr wnisków n-line dstępny na strnie d 23 luteg d 31 marca Ogłszenie wyników nastąpi d 30 kwietnia strna 6 z 7

7 VI. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU Ddatkwe infrmacje na temat knkursu grantweg, realizwaneg w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, mŝna uzyskać w biurach Operatrów: Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19, Słupsk tel pwiaty: słupski, kartuski raz miast Słupsk Stwarzyszenie EDUQ ul. Krzywusteg 1/115, Lębrk tel pwiaty: lębrski, wejherwski i pucki Fundacja Pklenia ul. Obrńców Westerplatte 6, Tczew tel pwiaty: tczewski, nwdwrski, malbrski i sztumski Fundacja Rzwju Lkalneg PARASOL ul. Zamkwa 2, Bytów tel pwiaty: bytwski i kścierski Reginalne Centrum Infrmacji i Wspmagania Organizacji Pzarządwych ul. Grunwaldzka 5, Gdańsk pwiaty: gdański i kwidzyński Lkalna Grupa Działania Naszyjnik Półncy ul. Ogrdwa 26, Debrzn pwiaty: człuchwski i chjnicki Stwarzyszenie Mrena ul. Jaśkwa Dlina 7, Gdańsk tel pwiaty: stargardzki raz miasta: Gdańsk, Spt, Gdynia VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU D wnisku nie naleŝy dłączać Ŝadnych załączników! realizwaneg przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stwarzyszenie EDUQ, Fundację Pklenia, Fundację Parasl, Reginalne Centrum Infrmacji i Wspmagania Organizacji Pzarządwych, Lkalną Grupę Działania Naszyjnik Półncy raz Stwarzyszenie Mrena, dfinanswaneg ze śrdków Prgramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Plityki Spłecznej. strna 7 z 7

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Stan wojenny. opracował: Wojtek Fleischer kl. III d

Stan wojenny. opracował: Wojtek Fleischer kl. III d pracwał: Wjtek Fleischer kl. III d Stan wjenny zstał wprwadzny 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Plskiej Rzeczypsplitej Ludwej na mcy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. pdjętej niejedngłśnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo