REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU W 2011 ROKU W VII edycji Prgramu Działaj Lkalnie wspierane będą prjekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dbra wspólneg. Jest n prwadzny z myślą rganizacjach pzarządwych raz grupach niefrmalnych, które pdejmują wspólny wysiłek, aby w ich spłecznściach żył się lepiej. W ramach knkursu przewidywane jest przyznanie dtacji na prjekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu mżliwe jest siąganie celów charakterze dbra wspólneg, wynikają z knkretnych ptrzeb danej spłecznści, mają jasn kreślny cel, dbrze zaplanwane działania, mierzalne rezultaty i rzsądne kszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierwane d kreślnej grupy dbirców, a jedncześnie będą służyć całej spłecznści będą realizwane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lkalneg samrządów, przedsiębirców i rganizacji spłecznych, będą umiejętnie i w spsób przemyślany angażwały zasby lkalne - naturalne, spłeczne, ludzkie i finanswe, Organizacje raz grupy niefrmalne, które pszukują inspiracji d działania, mgą skrzystać z dświadczeń innych. Prgram Działaj Lkalnie t już pnad zrealizwanych prjektów raz pnad 18,3 milina złtych przekazanych w pstaci grantów. Wszystkie dtychczas dfinanswane inicjatywy pisane są na strnie Część z nich t uniwersalne rzwiązania, które z pwdzeniem mgą być zastswane w każdej plskiej gminie, dlateg grąc zachęcamy d dwiedzenia strny i zapznania się z dbrymi praktykami Prgramu. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE? Prgram adreswany jest d: rganizacji pzarządwych psiadających sbwść prawną (tj. fundacji, stwarzyszeń, ddziałów Caritas zarejestrwanych w KRS lub uczniwskich klubów sprtwych czy ludwych klubów sprtwych zarejestrwanych w ewidencji Starsty Pwiatweg), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich ddziałów, spółdzielni scjalnych i mieszkaniwych raz stwarzyszeń samrządów lkalnych, Lkalnych Grup Działania i Lkalnych Grup Rybackich. ddziały terenwe stwarzyszeń mające siedzibę na terenie bjętym knkursem i psiadające pełnmcnictw d zawierania umów raz prwadzące własną księgwść, grup niefrmalnych, w których imieniu wnisek złży rganizacja pzarządwa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkle publiczne, szkła publiczna, instytucja kultury, bibliteka publiczna, śrdek pmcy spłecznej. Instytucje te muszą psiadać sbwść prawną lub dyspnwać stswnym pełnmcnictwem d rganu, któremu pdlegają, d reprezentwania g w zakresie umżliwiającym przeprwadzenie planwanych działań, pdpisanie umwy raz rzliczenie prjektu.

2 D knkursu mżna składać niegraniczną liczbę wnisków (zarówn przez wniskdawców 1, jak i realizatrów 2 ), jednak jeden realizatr będzie mógł dstać dfinanswanie na realizację najwyżej jedneg prjektu. W knkursie mgą wziąć udział te rganizacje i instytucje które: mają siedzibę w gminach: Cekcyn, Gstycyn, Lubiew, Kęsw, Tuchla, Śliwice planują prwadzić działania na terenie jednej z wymieninych gmin. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW Ośrdek Działaj Lkalnie / Lkalna Organizacja Grantwa dkna ceny frmalnej w parciu następujące kryteria: 1. prjekt zstał złżny w terminie, tj. d 28 lipca prjekt jest napisany według frmularza wnisku Prgramu Działaj Lkalnie VII 2011, jest czytelny i kmpletny. 3. prjekt jest złżny przez fundację lub stwarzyszenie 3 (bądź jej/jeg ddział) lub grupę niefrmalną, w której imieniu występuje rganizacja lub uprawnina instytucja psiadająca sbwść prawną. 4. rganizacja/instytucja ubiegająca się dtację załączyła d wnisku dkument ptwierdzający psiadanie sbwści prawnej lub stswne pełnmcnictw d rganu, któremu pdlega, d samdzielneg zaciągania zbwiązań raz prwadzenia działań zaplanwanych w ramach prjektu. 5. prjekt jest adreswany d spłecznści d kł mieszkańców (lub większej, bjętej knkursem miejscwści 4 ), która mieści się w zasięgu działania ODL/LOG, a siedziba wniskdawcy (rganizacji, kła, ddziału) znajduje się na bszarze bjętym knkursem przez ODL/LOG. 6. siedziba wniskdawcy znajduje się na bszarze bjętym knkursem przez ODL/LOG. 7. prjekt dtyczy aktywizwania lkalnych spłecznści wkół celów charakterze dbra wspólneg. 8. harmngram minimum 3-miesięczneg, max. 6-miesięczneg prjektu jest przewidziany na kres między wrześniem, a marcem 2011 r. 9. przedstawiny w frmularzu wnisku budżet jest prawidłw wypełniny (nie zawiera błędów rachunkwych). 10. kwta wniskwanej dtacji nie przekracza złtych. 11. rganizacja ma zaplanwany wkład własny w wyskści minimum 25% wartści wniskwanej dtacji, z czeg min. 5% w pstaci finanswej 5, pzstała część w pstaci wkładu usługweg, rzeczweg lub pracy wlntariuszy. 12. prjekt wyklucza prwadzenie działalnści gspdarczej. 13. z trzymanej dtacji finanswać nie mżna: udzielania pżyczek, przedsięwzięć, które zstały już zrealizwane, celów religijnych i plitycznych raz uprawiania kultu religijneg, działań ściśle sprtwych, jeśli nie prwadzą ne d aktywizacji spłecznści i długtrwałych rezultatów, zakupu śrdków trwałych, który nie jest merytrycznie uzasadniny, bezpśredniej pmcy finanswej dla sób fizycznych, inwestycji (np. zakup gruntów, budwa biektów przemysłwych, czyszczalni ścieków itp.), pdatku VAT, jeśli istnieje mżliwść dzyskania teg pdatku z Urzędu Skarbweg, twrzenia kapitału żelazneg rganizacji, zagranicznych wycieczek i wyjazdów, pdstawwej działalnści instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw, finanswania pdatku dchdweg d sób prawnych. Wniski, które spełnią wszystkie pwyższe wymagania frmalne, zstaną przekazane d ceny merytrycznej Lkalnej Kmisji Grantwej pwłanej przy ODL/LOG. W skład Kmisji wchdzą lkalne autrytety i eksperci. 1 rganizacja lub instytucja psiadająca sbwść prawną, aplikująca w imieniu grupy niefrmalnej, lub w imieniu własnym 2 grupa niefrmalna, która będzie realizwać prjekt 3 Z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich ddziałów raz stwarzyszeń samrządów lkalnych 4 W przypadku zgdy PAFW 5 Śrdków pzyskanych w ramach innych prgramów PAFW (których pełna lista znajduje się na nie mżna wykazywać jak wymaganeg wkładu własneg d Prgramu Działaj Lkalnie.

3 Kmisja wybierze te prjekty, które w najwyższym stpniu spełnią następujące kryteria: dpwiadają na jasn zdefiniwaną ptrzebę, której zaspkjenie służy dbru wspólnemu. szerk angażują mieszkańców d zaspkjenia tej ptrzeby, a przez t d aktywnści na rzecz dbra wspólneg. zakładają działania adekwatne d pisanej ptrzeby raz atrakcyjne dla uczestników prjektu. jasn i w spsób wymierny przedstawiają planwane krzyści, jakie w efekcie realizacji prjektu dnisą jeg bezpśredni uczestnicy raz lkalna spłecznść. mają adekwatny d załżeń prjektu harmngram działań. pierają się na współpracy z partnerami instytucjnalnymi i wlntariuszami. planują kntynuwanie wybranych działań prjektu i pdtrzymanie aktywnści śrdwisk lub grup spłecznych p zakńczeniu realizacji prjektu. gwarantują zaangażwanie wymaganeg wkładu własneg. mają budżet adekwatny d zaplanwanych działań. Przy cenie nadesłanych aplikacji Lkalna Kmisja Grantwa zwracać będzie także uwagę na dświadczenie rganizacji w aplikwaniu zewnętrzne źródła finanswania, preferując rganizacje rzpczynające naukę pzyskiwania takich śrdków. Kmisja ma praw przyznać dfinanswanie w pełnej lub niepełnej kwcie wniskwanej przez rganizację. ODL/LOG na wnisek Kmisji będzie przedstawiać rganizacjm d akceptacji prpnwane kwty dfinanswania prjektów. Łączna pula przeznaczna na granty w 2011 rku wynsi: zł. Przyznane dtacje są przekazywane na knt bankwe rganizacji lub instytucji p pdpisaniu umwy. W przypadku gdy prjekt realizwany będzie przez grupę niefrmalną, ma na bwiązek pdpisania umwy współpracy z instytucją lub rganizacją, która w jej imieniu złżyła wnisek d knkursu. Umwa taka pwinna bejmwać m.in. zasady współpracy i regulwać kwestie własnści ew. majątku grupy niefrmalnej pwstałeg w skutek realizacji prjektu. TERMIN NADSYŁANIA WNIOSKÓW Wniski (w 1 egzemplarzu wersji papierwej i 1 wersji elektrnicznej) pwinny dtrzeć d siedziby LOKALNEJ ORGANIZACJI GRANTOWEJ d dnia 28 lipca 2011 rku na adres: Twarzystw Miłśników Ziemi Cekcyńskiej, ul. Szklna 2, Cekcyn, Decyduje data dtarcia wnisku d Lkalnej Organizacji Grantwej Kmisja trzyma d rzpatrzenia wyłącznie wniski kmpletne (z wymaganymi załącznikami), czytelne i złżne w terminie. Wniski nie spełniające kryteriów frmalnych nie będą rzpatrywane. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU Ddatkwe infrmacje na temat knkursu realizwaneg w ramach Działaj Lkalnie VII mżna uzyskać: Izabela Złtwska Justyna Wilkiewicz ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2011 r., strna 3 z 8

4 Wniskdawcy zbwiązani są d złżenia dkumentów ptwierdzających prawne mżliwści aplikwania śrdki w ramach lkalneg knkursu Ośrdka Działaj Lkalnie /Lkalnej Organizacji Grantwej: rganizacje nie nastawine na zysk, mające status fundacji lub stwarzyszenia zbwiązane są załączyć kpię aktualneg6 dpisu z KRS. Lkalne ddziały fundacji lub stwarzyszenia nie psiadające sbwści prawnej zbwiązane są załączyć pełnmcnictw d samdzielneg przeprwadzenia prjektu i zawarcia umwy. instytucje publiczne pwływane przez samrząd (szkły, przedszkla, dmy kultury, bibliteki, śrdki pmcy spłecznej, muzea, etc.) zbwiązane są załączyć statut dpwiedniej jednstki terytrialnej ptwierdzający jej mżliwść pwływania pszczególnych jednstek rganizacyjnych raz wypis z ewidencji tych jednstek (jeśli dtyczy). Jeżeli statut danej instytucji publicznej kreśla, że rganem uprawninym d jej reprezentwania jest jednstka samrządu, pdstawą d samdzielneg wniskwania dtację jest trzymanie pełnmcnictwa d rganu, któremu pdlega. Przykładwy wzór dkumentu mżna trzymać d ODL/LOG. instytucje lkalne nie pdlegające jednstkm samrządu lkalneg twrzne przez ministrów raz kierwników urzędów centralnych zbwiązane są załączyć dpis z rejestru prwadzneg przez ich rganizatra. Jeżeli statut danej instytucji kreśla, że jest na reprezentwana przez władze rganu któremu pdlega, pdstawą d samdzielneg wniskwania dtację jest trzymanie pełnmcnictwa. Przykładwy wzór dkumentu mżna trzymać d ODL/LOG. kścielne sby prawne zbwiązane są załączyć dpis pwiadmienia właściweg rganu administracji rządwej nw utwrznej jednstce rganizacyjnej raz dkument infrmujący pwłaniu władzy kścielnej sby prawnej (dpwiedni: administratr, dyrektr, etc.) uczniwskie kluby sprtwe, ludwe kluby sprtwe zbwiązane są załączyć dpis z ewidencji prwadznej przez Starstw Pwiatwe. Infrmacji na temat dkumentów wymaganych w przypadku innych instytucji niż wymienine pwyżej udziela ODL/LOG. Odpis z KRS jest ważny dpóty, dpóki dane w nim zawarte dzwierciedlają stan becny. Jeżeli załączają Państw dpis, który utracił ważnść (ze względu na zmianę danych), prsimy załączenie d dpisu kpii pisma d sądu z prśbą zarejestrwanie zmian, pdpisaneg przez sby upważnine d reprezentwania rganizacji. 6 regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2011 r., strna 4 z 8

5 LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ 1. Ile minimalnie muszą trwać prjekty składane d knkursu? Działania aktywizujące spłecznść pwinny być długterminwe, nie pwinny mieć charakteru akcyjneg, dlateg kres realizacji prjektu pwinien trwać minimum 3 miesiące, maksymalnie 6 miesięcy. 2. Ile prjektów mże zgłsić d knkursu jeden wniskdawca? Nie ma limitu wnisków składanych d jedneg wniskdawcy. Natmiast Kmisja Grantwa będzie mgła przyznać tylk jedną dtację jednemu realizatrwi7. 3. W imieniu ilu grup niefrmalnych mże złżyć wnisek jedna instytucja psiadająca sbwść prawną? Dpuszczalna górna liczba wnisków nie jest graniczna, ale radzimy kierwać się rzsądkiem w sytuacji, gdy jedna instytucja udzieli sbwści prawnej dużej liczbie grup niefrmalnych istnieje wtedy niebezpieczeństw, że nie pdła kwestim frmaln-finanswym. 4. Ile grantów mże trzymać jeden wniskdawca? Wniskdawca, który składa wnisek we własnym imieniu (rganizacja pzarządwa) mże uzyskać dfinanswanie na przeprwadzenie tylk jednej inicjatywy najwyżej ceninej przez lkalną kmisję grantwą. W sytuacji, gdyj w imieniu grupy/grup niefrmalnych dtację ubiega się instytucja udzielająca im sbwści prawnej (czyli składa np. 3 wniski, p jednym w imieniu własnym i 2 różnych grup niefrmalnych), mże na dtrzymać grant na realizację swjeg własneg prjektu, a pnadt dtacje na przeprwadzenie wszystkich inicjatyw zgłsznych w imieniu grup niefrmalnych, które decyzją kmisji uzyskają dfinanswanie. Ważne jest, aby grupy realizujące prjekty były różne. 5. Czy rganizacja lub instytucja z siedzibą w miejscwści pwyżej 20 tysięcy mieszkańców mże realizwać prjekt w spłecznści wiejskiej? TAK, pd warunkiem, że siedziba wniskdawcy i teren, na którym chce n realizwać prjekt, znajduje się na terenie bjętym zasięgiem przez ODL/LOG raz, że jeg siedziba jest w mieście, które ODL/LOG bejmuje knkursem. Wniskdawcy z dużych miejscwści, którzy chcą realizwać prjekt w małej spłecznści, nie są wliczani d puli śrdków przeznacznych na realizację prjektów w śrdkach miejskich pwyżej k. 20 tysięcy mieszkańców. PRZYKŁAD: ODL/LOG w Iławie realizuje knkurs na terenie pwiatu iławskieg (w tym miast Iława, zamieszkałe przez k sób). Ma więc wydzielną pulę śrdków na granty w dużym mieście (20% wartści wkładu własneg, tj zł) i pulę na granty realizwane na terenach pza Iławą (tj zł). Dstaje wniski, które mżemy pdzielić na 3 grupy: a. składane przez wniskdawców z gmin wiejskich na działania w swich spłecznściach, b. składane przez wniskdawców z Iławy na działania prwadzne w Iławie, c. składane przez wniskdawców z Iławy na działania prwadzne na terenach wiejskich. W tej sytuacji, wniski z grupy a. i c. będą zaliczane d puli na tereny wiejskie ( zł), zaś wniski z grupy b. będą zaliczne d puli 20% wartści wkładu własneg (5 000zł). W przypadku, gdy wniskdawca pchdzi z miasta spza pwiatu iławskieg (np. z Nweg Miasta Lubawskieg), a chce realizwać prjekt w jednej z gmin pwiatu iławskieg, nie jest n uprawniny d składania wnisków d Działaj Lkalnie. 7 grupa niefrmalna, która faktycznie będzie realizwać prjekt regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2011 r., strna 5 z 8

6 6. Czy rganizacja lub instytucja pdlegająca jednstce z siedzibą pza terenem działania ODL/ LOG (ddział terenwy stwarzyszenia, filia itp.) mże ubiegać się dtację? TAK, warunkiem uzyskania dtacji w ich przypadku jest: - uzyskanie pełnmcnictwa d samdzielneg udziału w knkursie, pnieważ wnisku w ich imieniu nie mże złżyć pdmit spza terenu działania ODL/ LOG. - bwiązek prwadzenia samdzielnej księgwści raz psiadania knta bankweg, na które bezpśredni trafi dtacja (t pdstawa d samdzielnej realizacji prjektu, której mwa w regulaminie). Nie dtyczy t grup niefrmalnych. Grupy niefrmalne nie mgą zwracać się udzielenie sbwści prawnej d instytucji spza terenu działania ODL/ LOG. PRZYKŁADY: 1. jeżeli d ODL/ LOG działająceg na terenie gmin Andrzejew, Nur, Wąsew i Bguty zgłsi się publiczna pradnia psychlgiczn-pedaggiczna z siedzibą w Andrzejewie, która pdlega starstwu pwiatwemu z siedzibą w Ostrwi Mazwieckiej, t jeśli uzyska na stswne pełnmcnictw i planuje działać na terenie swjej gminy SPEŁNIA KRYTERIA FORMALNE. Warunkiem jest, żeby t na na pdstawie pełnmcnictwa aplikwała, a nie instytucja spza bszaru działania ODL/ LOG. 2. jeżeli d ODL/ LOG działająceg na terenie gmin Andrzejew, Nur, Wąsew i Bguty zgłasza się sekcja kła PZW działająca w gminie Nur (przy czym knt bankwe i władze są skupine w kle z siedzibą w gminie Ostrów Maz.), t NIE SPEŁNIA ONA KRYTERIÓW FORMALNYCH gdyż nie jest rganizacją, która ma prawne mżliwści d samdzielnej realizacji prjektu. 7. Czy rganizacje zgłaszające się d udziału w Prgramie Działaj Lkalnie mgą równlegle realizwać inne prjekty finanswane ze śrdków Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści? TAK. Grantbircy ODL/ LOG mgą prwadzić równlegle inne prjekty w ramach jedneg z pzstałych prgramów finanswanych przez PAFW, pd warunkiem że śrdków trzymanych na jeg realizację nie wykażą jak własneg wkładu finansweg d prjektu zgłszneg d Działaj Lkalnie. 8. Czy wnisek mże zstać nadesłany na knkurs wyłącznie em? NIE. D ODL/ LOG musi wpłynąć ryginalna wersja wnisku pdpisana przez sby upważnine. ODL/ LOG mże jedynie ddatkw pprsić wniskdawców przesłanie zgłszeń em wtedy dpwiedni zapis znajduje się w regulaminie. 9. Czy ODL/ LOG mże finanswać działania sprtwe? TAK, pd warunkiem, że te działania sprtwe są częścią prjektu, który ma na celu aktywizację spłecznści i ma szansę przyczynić się długtrwałych rezultatów. Działania charakterze wyłącznie sprtwym (np. seria treningów grupy piłkarzy/siatkarzy czy innych zawdników) nie leżą w bszarze zaintereswania DL. 10. Jaka jest maksymalna dpuszczalna kwta dtacji, którą grantbircy mgą przeznaczyć na zakup śrdków trwałych i/lub finanswanie ksztów administracyjnych? Regulamin nie kreśla prcentw ani kwtw wyskści śrdków, jakie z dtacji przekazanej przez ODL/ LOG mgą zstać wykrzystane na pkrycie wspmnianych ksztów. Jednakże jednym z kryteriów ceny merytrycznej jest adekwatnść ksztów, stawek i hnrariów d zaplanwanych działań. Od decyzji Kmisji zależy, czy uzna zakup daneg śrdka trwałeg (lub płacenia wynagrdzeń) za niezbędny d realizacji prjektu. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2011 r., strna 6 z 8

7 11. C t jest grupa niefrmalna w rzumieniu Prgramu Działaj Lkalnie? Grupa niefrmalna t grupa (minimum trzech) bywateli, którzy wspólnie realizują lub chcą realizwać działania w sferze pżytku publiczneg, a nie psiadają sbwści prawnej. 12. Czy należy zebrać jakiś wkład ddatkwy? Tak, w czasie realizacji prjektów grantbircy są zbwiązani pzyskać i zaangażwać ddatkwy wkład w wyskści 25% grantu, w tym min. 5% wkładu finansweg. 13. Jaką frmę mże mieć wkład ddatkwy? Wkład ddatkwy mże mieć frmę wkładu finansweg lub niefinansweg, czyli rzeczweg, usługweg lub w pstaci pracy wlntariuszy. 14. C t jest wkład finanswy? Jest t wkład w pstaci pieniędzy, ulkwanych w kasie lub na kncie rganizacji i przez nią rzliczany. np. jeżeli samrząd przekaże rganizacji zł na wkład własny d prjektu, t pieniądze te muszą trafić na knt rganizacji lub d jej kasy. Gdy rganizacja kupuje za nie materiały, wtedy rachunki/faktury muszą zstać wystawine na rganizację. 15. C t jest wkład niefinanswy? Wkład niefinanswy pwinien zstać pzyskany przez grantbircę (nie mże w jeg skład wchdzić dtychczaswa własnść rganizacji) i plega na tym, że grantbirca trzymuje wsparcie zewnętrzne, które nie pciąga za sbą kniecznści zapłaty. Wartść wkładu własneg niefinansweg musi pierać się na racjnalnych stawkach (w przypadku wkładu usługweg i w pstaci pracy wlntariuszy) lub na wartści rynkwej (w przypadku wkładu rzeczweg). Dbra, zgrmadzne jak wkład własny niefinanswy, mgą być wykrzystywane tylk d realizacji prjektu, aż d jeg zakńczenia. Są 3 rdzaje wkładu własneg niefinansweg: rzeczwy, usługwy lub w pstaci pracy wlntariuszy. 16. C t jest wkład rzeczwy? Wkład rzeczwy stanwią twary, wypsażenie i śrdki trwałe nie należące d rganizacji, które zstaną przekazane przez firmy, instytucje lub sby fizyczne na rzecz realizwaneg prjektu. Mgą t być np. prdukty spżywcze, materiały biurwe, materiały ptrzebne d przeprwadzenia zajęć, strje, rekwizyty, itp. Jak wkładu rzeczweg nie mżna traktwać: majątku rganizacji, w tym psiadaneg księgzbiru, sprzętu przekazaneg przez Fundację Rzwju Spłeczeństwa Infrmacyjneg, twarów przekazanych rganizacji na rzecz inneg prjektu przez nią realizwaneg. Twary przekazane rganizacji jak wkład rzeczwy muszą przejść na jej własnść zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa. Wartść wkładu rzeczweg wykazana w sprawzdaniu kńcwym pwinna być zgdna z jeg wartścią rynkwą raz udkumentwana jedną z niżej wymieninych frm: fakturą/rachunkiem wystawinym rganizacji przez firmę lub instytucję (frma zapłaty: darwizna), świadczeniem darczyńcy przekazaniu darwizny na rzecz rganizacji lub umwą darwizny (d sób fizycznych), przumieniem (pmiędzy grantbircą a darczyńcą, np. rlnikiem). 17. C t jest wkład usługwy? Wkład własny usługwy t sługi świadczne przez firmy lub instytucje, wyknywane niedpłatnie na rzecz realizwaneg prjektu. Za wkład usługwy mżna uznać np. usługi transprtwe, usługi budwlane, usługi szkleniwe wyknywane przez specjalistyczną firmę bądź rganizację pzarządwą, usługi cateringwe, tłumaczenia wyknywane przez biur tłumaczeń, użyczenie sali w miejscwej szkle, itp. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2011 r., strna 7 z 8

8 Wkład usługwy pwinien być rzliczany na pdstawie faktury/rachunku wystawinych na grantbircę (frma zapłaty darwizna) i być zgdny z rynkwą wartścią usługi. 18. C t jest wkład w pstaci pracy wlntariuszy? Wkład własny w pstaci pracy wlntariuszy t zaangażwanie sób, które nie pbierają wynagrdzenia, za pracę przy prjekcie. Praca wlntariuszy pwinna być wycenina na pdstawie szacwanej stawki gdzinwej lub dziennej i dzwierciedlać realne stawki rynkwe. 19. Jak bliczyć wartść wkładu niefinansweg? Wkład rzeczwy wyceniny jest na pdstawie wartści rynkwej i/lub na pdstawie umwy, faktury lub rachunku. Wkład usługwy wyceniny jest na pdstawie umwy lub rachunku/faktury wystawinych przez firmę lub instytucję. Wkład w pstaci pracy wlntariuszy pwinien być wyceniny na pdstawie stawek bwiązujących na rynku, w zależnści d kwalifikacji wlntariusza raz zakresu jeg działania. Np. jeżeli prfesr mieszkający w klicy przeprwadzi zajęcia dla mieszkańców daneg miasteczka jeg stawka gdzinwa/dzienna pwinna być wycenina zgdnie z realnymi stawkami bwiązującymi na rynku i będzie na pewn wycenina wyżej niż praca lkalnej młdzieży, która przeprwadzi zajęcia dla dzieci z miejscweg przedszkla. Pwinn t zstać wyliczne na pdstawie ewidencji czasu pracy, przedstawinej np. w tabeli zawierającej takie dane jak: imię i nazwisk, zakres prac (gólnie), wyknane czynnści na rzecz realizacji prjektu, data, stawka gdzinwa/dzienna, liczba gdzin/dni, łączna wartść wyknanej przez wlntariusza pracy (stawka gdzinwa/dzienna x ilść gdzin/dni). Na etapie wypełniania wnisku wkład niefinanswy pwinien być wyliczny rientacyjnie (ile rganizacjia planuje pzyskać wkładu z pszczególnych frm wkładu niefinansweg), natmiast w sprawzdaniu kńcwym pwinna psługiwać się knkretnymi sumami w pszczególnych kategriach. Wkład ddatkwy mże przyjąć dwlną knfigurację pszczególnych rdzajów wkładu tj. mże być tylk finanswy, tylk niefinanswy (dwlna frma lub frmy wkładu niefinansweg) lub mieszany, jednak rdzaj wkładu pwinien być spójny z planwanym prjektem. Np. jeżeli grantbirca planuje prjekt w zakresie aktywizacji lkalnej spłecznści zakładający jej aktywny udział, wyżej punktwany będzie wnisek, który będzie zakładał wkład własny niefinanswy w pstaci pracy wlntariuszy niż np. rzeczwy. 20. Kiedy należy pzyskać wkład ddatkwy? Wkład ddatkwy należy zebrać i zaangażwać w trakcie realizwania prjektu. Na etapie składania wnisku należy przedstawić plan pzyskania teg wkładu. 21. Czy kszt telefnu, czynszu lub rachunki za kszty utrzymania rganizacji mżna uznać za wkład ddatkwy? Tak, ale tylk część tych ksztów dpwiadającą prcentwi udziału prjektu w pniesinych gólnych ksztach stałych. Np. jeżeli rganizacja ma 2 prjekty i działalnść statutwą raz trzyma dfinanswanie w Knkursie Grantwym Działaj Lkalnie i wszystkie te prjekty w równy spsób eksplatują placówkę rganizacji, t kszty stałe (takie jak czynsz, itp.) pwinny zstać pdzielne na 4 równe części i jedną z tych części mżna uznać za wkład niefinanswy wkład usługwy. Kszty telefnu mżna uznać za wkład niefinanswy usługwy na pdstawie bilingu z wykazanymi płączeń telefnicznych wyknanych w ramach prjektu. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2011 r., strna 8 z 8

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo