REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VI II W 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VI II W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE: FUNDACJA AKTYWIZACJI I ROZWOJU MŁODZIEŻY FARMA WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VI II W 2013 ROKU I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU W VIII edycji Prgramu Działaj Lkalnie wspierane będą prjekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dbra wspólneg. Jest n prwadzny z myślą rganizacjach pzarządwych raz grupach niefrmalnych, które pdejmują wspólny wysiłek, aby w ich spłecznściach żył się lepiej. Dbr wspólne t warunki, twrzne przez spłecznść, umżliwiające pełny rzwój jej człnków. P pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dbra wspólneg krzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy mżliwść czerpania z nieg krzyści. (...) P drugie, za dbr wspólne jesteśmy współdpwiedzialni. I t d pczątku d kńca. Najpierw trzeba je przecież zbudwać lub wypracwać. Dbr wspólne nie jest bwiem dane raz na zawsze i nie jest dprne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. T sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa. 1 W ramach knkursu przewidywane jest przyznanie dtacji na prjekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu mżliwe jest siąganie celów charakterze dbra wspólneg, wynikają z knkretnych ptrzeb danej spłecznści, mają jasn kreślny cel, dbrze zaplanwane działania, mierzalne rezultaty i rzsądne kszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierwane d kreślnej grupy dbirców, a jedncześnie będą służyć całej spłecznści, będą realizwane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lkalneg samrządów, przedsiębirców i rganizacji spłecznych, będą umiejętnie i w spsób przemyślany angażwały zasby lkalne - naturalne, spłeczne, ludzkie i finanswe. Organizacje raz grupy niefrmalne, które pszukują inspiracji d działania, mgą skrzystać z dświadczeń innych. Prgram Działaj Lkalnie t już pnad zrealizwanych prjektów raz pnad 23 miliny złtych przekazane w pstaci grantów. Wszystkie dtychczas dfinanswane inicjatywy pisane są na strnie w zakładce pd nazwą Baza prjektów. Część z nich t uniwersalne rzwiązania, które z pwdzeniem mgą być zastswane w każdej plskiej gminie, dlateg grąc zachęcamy d dwiedzenia strny i zapznania się z dbrymi praktykami Prgramu. 1 Fragment publikacji "Działaj Lkalnie wkół dbra wspólneg"

2 Prgram adreswany jest d: II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE? rganizacji pzarządwych psiadających sbwść prawną (tj. fundacji, stwarzyszeń, ddziałów Caritas zarejestrwanych w KRS lub klubów sprtwych zarejestrwanych w ewidencji Starsty Pwiatweg), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich ddziałów, spółdzielni scjalnych i mieszkaniwych, stwarzyszeń samrządów lkalnych, Lkalnych Grup Działania i Lkalnych Grup Rybackich, Lkalnych Organizacji Turystycznych (działających na pdstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. Plskiej Organizacji Turystycznej i w parciu ustawę praw stwarzyszeniach, zgdnie z Art. 4. ustawy POT) raz związków stwarzyszeń. D knkursu nie mgą aplikwać rganizacje w likwidacji. grup niefrmalnych (w tym także ddziałów terenwych rganizacji niepsiadających sbwści prawnej), w których imieniu wnisek złży rganizacja pzarządwa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkle publiczne, szkła publiczna, instytucja kultury, bibliteka publiczna, śrdek pmcy spłecznej. Instytucje te muszą psiadać sbwść prawną lub dyspnwać stswnym pełnmcnictwem d rganu, któremu pdlegają, d reprezentwania g w zakresie umżliwiającym przeprwadzenie planwanych działań, pdpisanie umwy raz rzliczenie prjektu. grup niefrmalnych, występujących z wniskiem samdzielnie, jak tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VII pkt.3) D knkursu mżna składać niegraniczną liczbę wnisków (zarówn przez wniskdawców 2, jak i realizatrów 3 ), jednak jeden realizatr będzie mógł dstać dfinanswanie na realizację najwyżej jedneg prjektu. W knkursie mgą wziąć udział te rganizacje i instytucje raz grupy, które: mają siedzibę w gminach: Staszów, Płaniec, Rytwiany, Osiek, Bgria, Oleśnica, Szydłów, Łubnice, Tuczępy i Raków planują prwadzić działania na terenie jednej z wymieninych gmin. 2 rganizacja lub instytucja psiadająca sbwść prawną, aplikująca w imieniu grupy niefrmalnej, lub w imieniu własnym 3 grupa niefrmalna, niepsiadająca sbwści prawnej, która będzie realizwać prjekt regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2013 r., strna 2 z 12

3 III. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z GRANTU DZIAŁAJ LOKALNIE? Z trzymaneg grantu mżna finanswać kszty służące siągnięciu zakładanych we wnisku celów, między innymi: zakup materiałów biurwych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. d zajęć i warsztatów, kszty krdynacji i zarządzania prjektem, zakup elementów wypsażenia, kszty pdróży krajwych, wynagrdzenia specjalistów, hnraria, wynajem sal, sprzętu, nagłśnienia, transprtu, pczęstunek, upminki w czasie rganizacji imprez, wydarzeń, jeśli jest t merytrycznie uzasadnine kszty druku, zakup sprzętu, jeżeli jest t merytrycznie uzasadnine. Z trzymaneg grantu nie mżna finanswać: udzielania pżyczek, przedsięwzięć, które zstały już zrealizwane, celów religijnych i plitycznych raz uprawiania kultu religijneg, działań ściśle sprtwych, jeśli nie prwadzą ne d aktywizacji spłecznści i długtrwałych rezultatów, zakupu śrdków trwałych i wypsażenia, który nie jest merytrycznie uzasadniny, bezpśredniej pmcy finanswej dla sób fizycznych, inwestycji (np. zakup gruntów, budwa biektów przemysłwych, czyszczalni ścieków itp.), pdatku d twarów i usług, jeśli istnieje mżliwść dzyskania lub dliczenia teg pdatku, twrzenia kapitału żelazneg rganizacji, zagranicznych wycieczek i wyjazdów, pdstawwej działalnści instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw, finanswania pdatku dchdweg d sób prawnych, prwadzenia działalnści gspdarczej. W ramach Inicjatywy Działaj Lkalnie nie mżna także finanswać zakupu śrdków trwałych. Kszty będą uznane za kwalifikwane tylk wtedy, gdy: są bezpśredni związane z realizwanym przedsięwzięciem i są niezbędne d jeg realizacji, są racjnalnie skalkulwane w parciu ceny rynkwe. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2013 r., strna 3 z 12

4 IV. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW Ośrdek Działaj Lkalnie dkna ceny frmalnej w parciu następujące kryteria: 1. prjekt zstał złżny w terminie, tj. d 17 czerwca prjekt jest napisany według frmularza wnisku Prgramu Działaj Lkalnie VIII 2013, jest czytelny i kmpletny (tj. zawiera dpwiedzi na wszystkie pytania). 3. prjekt jest złżny przez rganizację, instytucję lub grupę uprawniną d udziału w knkursie, zgdnie z wytycznymi przedstawinymi w części II Regulaminu. 4. prjekt jest adreswany d spłecznści d kł mieszkańców (lub większej, bjętej knkursem miejscwści 4 ), która mieści się w zasięgu działania ODL, a siedziba wniskdawcy (rganizacji, ddziału) znajduje się na bszarze bjętym knkursem przez ODL. 5. harmngram minimum 3-miesięczneg, max. 6-miesięczneg prjektu jest przewidziany na kres między 15 lipca 2013 a 28 luteg przedstawiny w frmularzu wnisku budżet jest prawidłw wypełniny (nie zawiera błędów rachunkwych). 7. kwta wniskwanej dtacji nie przekracza złtych. 8. rganizacja ma zaplanwany wkład własny w wyskści minimum 25% wartści wniskwanej dtacji, z czeg min. 5% w pstaci finanswej 5, pzstała część w pstaci wkładu usługweg, rzeczweg lub pracy wlntariuszy. W przypadku Inicjatywy DL, aplikująca grupa jest zbwiązana zaangażwać ddatkwy wkład własny na rzecz realizacji prjektu, w pstaci usługwej, rzeczwej finanswej lub pracy wlntariuszy, w wyskści adekwatnej d zakresu prjektu, wyskści dfinanswania i własnych mżliwści. Wyskść ta będzie m.in. przedmitem ceny przez Kmisję. Za ddatkwy wkład własny nie jest uznawana pmc rzeczw-usługwa ze strny ODL. Wniski, które spełnią wszystkie pwyższe wymagania frmalne, zstaną przekazane d ceny merytrycznej Lkalnej Kmisji Grantwej pwłanej przy ODL. W skład Kmisji wchdzą lkalne autrytety i eksperci. Kmisja wybierze te prjekty, które w najwyższym stpniu spełnią następujące kryteria: 1. dpwiadają na jasn zdefiniwaną ptrzebę, ważną dla spłecznści, której zaspkjenie służy dbru wspólnemu. 2. zakładają działania adekwatne d pisanej ptrzeby, właściwy d załżeń prjektu harmngram działań raz wymierne rezultaty. 3. szerk angażują mieszkańców d zaspkjenia tej ptrzeby, a przez t d aktywnści na rzecz dbra wspólneg, pierają się na współpracy z partnerami instytucjnalnymi i wlntariuszami. 4. zakładają atrakcyjne dla dbirców działania i różnrdny spsób kmunikwania planwanych działaniach. 5. jasn i w spsób wymierny przedstawiają planwane krzyści, jakie w efekcie realizacji prjektu dnisą jeg bezpśredni uczestnicy raz lkalna spłecznść, a także sami realizatrzy. 6. planują kntynuwanie wybranych działań prjektu i pdtrzymanie aktywnści śrdwisk lub grup spłecznych p zakńczeniu realizacji prjektu. 4 Za zgdą ARFP 5 Śrdków pzyskanych w ramach innych prgramów PAFW (których pełna lista znajduje się na nie mżna wykazywać jak wymaganeg wkładu własneg d Prgramu Działaj Lkalnie. Wymaganie pzyskania wkładu finansweg nie dtyczy Inicjatywy DL. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2013 r., strna 4 z 12

5 7. gwarantują zaangażwanie wymaganeg wkładu własneg. 8. mają budżet adekwatny d zaplanwanych działań. Przy cenie nadesłanych aplikacji Lkalna Kmisja Grantwa zwracać będzie także uwagę na dświadczenie rganizacji w aplikwaniu zewnętrzne źródła finanswania, preferując rganizacje rzpczynające naukę pzyskiwania takich śrdków. Jednstka samrządu terytrialneg (JST) mże przekazać Ośrdkwi Działaj Lkalnie śrdki na granty w ramach Prgramu Działaj Lkalnie na pdstawie ustawy działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie, która przewiduje mżliwść przekazywania przez JST dtacji, ale wyłącznie pdmitm spza sektra finansów publicznych. Jeżeli więc w knkursie rekmendwany d przyznania grantu będzie prjekt, któreg wniskdawcą będzie JST lub inna instytucja publiczna występująca z wniskiem w imieniu grupy niefrmalnej, t grant na jeg realizację nie mże być finanswany ze śrdków JST. Mże być n sfinanswany ze śrdków Prgramu Działaj Lkalnie, a śrdki JST mgą zstać wykrzystane na granty dla innych pdmitów spza sektra finansów publicznych. W sytuacji, w której jedynymi prjektami (lub jedynym prjektem) rekmendwanymi d sfinanswania są prjekty JST lub innych pdmitów publicznych użyczających patrnatu grupie niefrmalnej: - grupa zstanie pprszna znalezienie inneg patrna, nie będąceg instytucją publiczną, który trzyma grant na realizację prjektu finanswany ze śrdków JST, lub - ODL zawrze umwę na realizację prjektu z grupą niefrmalną w ramach Inicjatywy DL, której realizacja będzie sfinanswana ze śrdków JST. Kmisja ma praw przyznać dfinanswanie w pełnej lub niepełnej kwcie wniskwanej przez rganizację. ODL na wnisek Kmisji będzie przedstawiać rganizacjm d akceptacji prpnwane kwty dfinanswania prjektów. Łączna pula przeznaczna na granty w 2013 rku wynsi: zł, przy czym pula śrdków na wsparcie prjektów, które będą miały być realizwane w miejscwściach pwyżej k. 20 tysięcy mieszkańców mże wynieść max zł. D tej puli nie są wliczane prjekty składane przez rganizacje z miejscwści pwyżej k. 20 tysięcy mieszkańców, a realizwane w spłecznściach wiejskich. Przyznane dtacje są przekazywane na knt bankwe rganizacji lub instytucji p pdpisaniu umwy. Przed pdpisaniem umwy wniskdawcy, którzy trzymali pzytywną rekmendację Lkalnych Kmisji Grantwych będą zbwiązani d przedstawienia d wglądu dkumentu ptwierdzająceg psiadanie sbwści prawnej lub stswneg pełnmcnictwa d rganu, któremu pdlega, d samdzielneg zaciągania zbwiązań raz prwadzenia działań zaplanwanych w ramach prjektu 6. W przypadku, gdy prjekt realizwany będzie przez grupę niefrmalną, ma na bwiązek pdpisania umwy współpracy z instytucją lub rganizacją, która w jej imieniu złżyła wnisek d knkursu. Umwa taka pwinna bejmwać m.in. zasady współpracy i regulwać kwestie własnści ew. majątku grupy niefrmalnej pwstałeg w skutek realizacji prjektu. IV. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 6 nie dtyczy Inicjatywy DL regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2013 r., strna 5 z 12

6 Wniski należy składać pprzez generatr wnisków dstępny na strnie lub pbrać frmularz wnisku ze strny wypełnić i desłać em na adres d dnia 17 czerwca 2013 rku Kmisja trzyma d rzpatrzenia wyłącznie wniski czytelne i złżne w terminie. Wniski nie spełniające kryteriów frmalnych nie będą rzpatrywane. V. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU Ddatkwe infrmacje na temat knkursu realizwaneg w ramach Działaj Lkalnie VIII mżna uzyskać d: Barbara Zamżniewicz, tel.: Istnieje mżliwść knsultacji wnisku mailw. VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU D wnisku nie należy dłączać żadnych załączników. W przypadku pzytywnej rekmendacji Lkalnej Kmisji Grantwej, wniskdawcy (z wyjątkiem Inicjatyw DL) będą zbwiązani przed pdpisaniem umwy z Ośrdkiem Działaj Lkalnie, d przedstawienia d wglądu dkumentu ptwierdzająceg psiadanie sbwści prawnej lub stswneg pełnmcnictwa d rganu, któremu pdlega, d samdzielneg zaciągania zbwiązań raz prwadzenia działań zaplanwanych w ramach prjektu. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2013 r., strna 6 z 12

7 1. C t jest dbr wspólne? VII. LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ Dbr wspólne t warunki, twrzne przez spłecznść, umżliwiające pełny rzwój jej człnków. P pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dbra wspólneg krzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy mżliwść czerpania z nieg krzyści. (...) P drugie, za dbr wspólne jesteśmy współdpwiedzialni. I t d pczątku d kńca. Najpierw trzeba je przecież zbudwać lub wypracwać. Dbr wspólne nie jest bwiem dane raz na zawsze i nie jest dprne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. T sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa C t jest grupa niefrmalna w rzumieniu Prgramu Działaj Lkalnie? Grupa niefrmalna t grupa (minimum trzech) bywateli, którzy wspólnie realizują lub chcą realizwać działania w sferze pżytku publiczneg, a nie psiadają sbwści prawnej. 3. C t jest Inicjatywa Działaj Lkalnie? Inicjatywa Działaj Lkalnie t nawiązująca d Inicjatywy Lkalnej (Ustawa działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie, II, Rz 2, Art. 19a-19h) frma dfinanswania prjektów w ramach prgramu Działaj Lkalnie, realizwanych przez niefrmalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrdkiem Działaj Lkalnie. Grupa niefrmalna, czyli nigdzie nie zarejestrwana grupa c najmniej trzech sób, z gminy bjętej knkursem Działaj Lkalnie ma mżliwść przumienia się z działającą na jej terenie instytucją lub rganizacją i za jej pśrednictwem złżenia wnisku d knkursu. W sytuacji, w której takie rzwiązanie nie jest mżliwe, grupa niefrmalna w ramach Inicjatywy Działaj Lkalnie mże złżyć wnisek bezpśredni d ODL na tym właśnie plega ferta Inicjatywy DL. W przypadku przyznania dfinanswania przez Kmisję Grantwą Knkursu, prjekt jest realizwany przez wniskującą grupę niefrmalną (Realizatra), natmiast śrdki przyznane w ramach grantu DL są wydatkwane bezpśredni przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lkalnie ODL nie przekazuje Realizatrwi prjektu żadnych śrdków, lecz pnsi wszelkie kszty jej realizacji d wyskści przyznaneg dfinanswania, zgdnie z budżetem prjektu. Realizatrzy prjektu pdejmują działania zgdne z pisem prjektu. Gwarancją zbwiązań realizatrów prjektu i ODL jest umwa cywilnprawna zawierana pmiędzy biema strnami, której częścią jest pis prjektu raz jeg budżet. 4. Ile minimalnie muszą trwać prjekty składane d knkursu? Działania aktywizujące spłecznść pwinny być długterminwe, nie pwinny mieć charakteru akcyjneg, dlateg kres realizacji prjektu pwinien trwać minimum 3 miesiące, maksymalnie 6 miesięcy. 5. Ile prjektów mże zgłsić d knkursu jeden wniskdawca? Nie ma limitu wnisków składanych d jedneg wniskdawcy. Natmiast Kmisja Grantwa będzie mgła przyznać tylk jedną dtację jednemu realizatrwi W imieniu ilu grup niefrmalnych mże złżyć wnisek jedna instytucja psiadająca sbwść prawną? 7 Fragment publikacji "Działaj Lkalnie wkół dbra wspólneg" 8 grupa niefrmalna, która faktycznie będzie realizwać prjekt regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2013 r., strna 7 z 12

8 Dpuszczalna górna liczba wnisków nie jest graniczna, ale radzimy kierwać się rzsądkiem w sytuacji, gdy jedna instytucja udzieli sbwści prawnej dużej liczbie grup niefrmalnych istnieje wtedy niebezpieczeństw, że nie pdła kwestim frmaln-finanswym. 7. Ile grantów mże trzymać jeden wniskdawca? Wniskdawca, który składa wnisek we własnym imieniu (rganizacja pzarządwa) mże uzyskać dfinanswanie na przeprwadzenie tylk jednej inicjatywy najwyżej ceninej przez Lkalną Kmisję Grantwą. W sytuacji, gdy w imieniu grupy/grup niefrmalnych dtację ubiega się instytucja udzielająca im sbwści prawnej (czyli składa np. 3 wniski, p jednym w imieniu własnym i 2 różnych grup niefrmalnych), mże na dtrzymać grant na realizację swjeg własneg prjektu, a pnadt dtacje na przeprwadzenie wszystkich inicjatyw zgłsznych w imieniu grup niefrmalnych, które decyzją kmisji uzyskają dfinanswanie. Ważne jest, aby grupy realizujące prjekty były różne. 8. Czy rganizacja lub instytucja z siedzibą w miejscwści pwyżej 20 tysięcy mieszkańców mże realizwać prjekt w spłecznści wiejskiej? TAK, pd warunkiem, że siedziba wniskdawcy i teren, na którym chce n realizwać prjekt, znajduje się na terenie bjętym zasięgiem przez ODL raz, że jeg siedziba jest w mieście, które ODL bejmuje knkursem. Wniskdawcy z dużych miejscwści, którzy chcą realizwać prjekt w małej spłecznści, nie są wliczani d puli śrdków przeznacznych na realizację prjektów w śrdkach miejskich pwyżej k. 20 tysięcy mieszkańców. PRZYKŁAD: ODL w Iławie realizuje knkurs na terenie pwiatu iławskieg (w tym miast Iława, zamieszkałe przez k sób). Ma więc wydzielną pulę śrdków na granty w dużym mieście (20% wartści wkładu własneg, tj zł) i pulę na granty realizwane na terenach pza Iławą (tj zł). Dstaje wniski, które mżemy pdzielić na 3 grupy: a. składane przez wniskdawców z gmin wiejskich na działania w swich spłecznściach, b. składane przez wniskdawców z Iławy na działania prwadzne w Iławie, c. składane przez wniskdawców z Iławy na działania prwadzne na terenach wiejskich. W tej sytuacji, wniski z grupy a. i c. będą zaliczane d puli na tereny wiejskie ( zł), zaś wniski z grupy b. będą zaliczne d puli 20% wartści wkładu własneg (5 000zł). W przypadku, gdy wniskdawca pchdzi z miasta spza pwiatu iławskieg (np. z Nweg Miasta Lubawskieg), a chce realizwać prjekt w jednej z gmin pwiatu iławskieg, nie jest n uprawniny d składania wnisków d Działaj Lkalnie. 9. Czy rganizacja lub instytucja pdlegająca jednstce z siedzibą pza terenem działania ODL (ddział terenwy stwarzyszenia, filia itp.) mże ubiegać się dtację? TAK, warunkiem uzyskania dtacji w ich przypadku jest: - uzyskanie pełnmcnictwa d samdzielneg udziału w knkursie, pnieważ wnisku w ich imieniu nie mże złżyć pdmit spza terenu działania ODL. - bwiązek prwadzenia samdzielnej księgwści raz psiadania knta bankweg, na które bezpśredni trafi dtacja (t pdstawa d samdzielnej realizacji prjektu, której mwa w regulaminie). Nie dtyczy t grup niefrmalnych. Grupy niefrmalne nie mgą zwracać się udzielenie sbwści prawnej d instytucji spza terenu działania ODL. PRZYKŁADY: regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2013 r., strna 8 z 12

9 1. jeżeli d ODL działająceg na terenie gmin Bystrzyca Kłdzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Strnie Śląskie zgłsi się publiczna pradnia psychlgiczn-pedaggiczna z siedzibą w Bystrzycy Kłdzkiej, która pdlega starstwu pwiatwemu z siedzibą w Kłdzku, t jeśli uzyska na stswne pełnmcnictw i planuje działać na terenie swjej gminy SPEŁNIA KRYTERIA FORMALNE. Warunkiem jest, żeby t na na pdstawie pełnmcnictwa aplikwała, a nie instytucja spza bszaru działania ODL. 2. jeżeli d ODL działająceg na terenie gmin Bystrzyca Kłdzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Strnie Śląskie zgłasza się sekcja kła PZW działająca w gminie Bystrzyca Kłdzka (przy czym knt bankwe i władze są skupine w kle z siedzibą w gminie Kłdzk), t NIE SPEŁNIA ONA KRYTERIÓW FORMALNYCH gdyż nie jest rganizacją, która ma prawne mżliwści d samdzielnej realizacji prjektu na terenie bjętym zasięgiem ODL. 10. Czy rganizacje zgłaszające się d udziału w Prgramie Działaj Lkalnie mgą równlegle realizwać inne prjekty finanswane ze śrdków Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści? TAK. Grantbircy ODL mgą prwadzić równlegle inne prjekty w ramach jedneg z pzstałych prgramów finanswanych przez PAFW, pd warunkiem że śrdków trzymanych na jeg realizację nie wykażą jak własneg wkładu finansweg d prjektu zgłszneg d Działaj Lkalnie. 11. Czy wnisek mże zstać nadesłany na knkurs wyłącznie em? TAK. Jeżeli aplikujący nie krzystają w 2013 rku z generatra wnisków dstępneg na strnie t mają ni bwiązek nadesłania wnisku em na wskazany w regulaminie adres. 12. Czy ODL mże finanswać działania sprtwe? TAK, pd warunkiem, że te działania sprtwe są częścią prjektu, który ma na celu aktywizację spłecznści i ma szansę przyczynić się długtrwałych rezultatów. Działania charakterze wyłącznie sprtwym (np. seria treningów grupy piłkarzy/siatkarzy czy innych zawdników) nie leżą w bszarze zaintereswania DL. 13. Jaka jest maksymalna dpuszczalna kwta dtacji, którą grantbircy mgą przeznaczyć na zakup śrdków trwałych i/lub finanswanie ksztów administracyjnych? Regulamin nie kreśla prcentw ani kwtw wyskści śrdków, jakie z dtacji przekazanej przez ODL mgą zstać wykrzystane na pkrycie wspmnianych ksztów. Jednakże jednym z kryteriów ceny merytrycznej jest adekwatnść ksztów, stawek i hnrariów d zaplanwanych działań. Od decyzji Kmisji zależy, czy uzna zakup daneg śrdka trwałeg (lub płacenia wynagrdzeń) za niezbędny d realizacji prjektu. 9. Czy należy zebrać jakiś wkład ddatkwy? Tak, w czasie realizacji prjektów grantbircy są zbwiązani pzyskać i zaangażwać ddatkwy wkład w wyskści 25% grantu, w tym min. 5% wkładu finansweg. Warunek ten nie dtyczy Inicjatywy Działaj Lkalnie, która ma bwiązek pzyskać wkład ddatkwy (niekniecznie finanswy), w wyskści adekwatnej d zakresu prjektu, wyskści dfinanswania i własnych mżliwści. 15. Jaką frmę mże mieć wkład ddatkwy? Wkład ddatkwy mże mieć frmę wkładu finansweg lub niefinansweg, czyli rzeczweg, usługweg lub w pstaci pracy wlntariuszy. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2013 r., strna 9 z 12

10 16. C t jest wkład finanswy? Jest t wkład w pstaci pieniędzy, ulkwanych w kasie lub na kncie rganizacji i przez nią rzliczany. np. jeżeli samrząd przekaże rganizacji zł na wkład własny d prjektu, t pieniądze te muszą trafić na knt rganizacji lub d jej kasy. Gdy rganizacja kupuje za nie materiały, wtedy rachunki/faktury muszą zstać wystawine na rganizację. 17. C t jest wkład niefinanswy? Wkład niefinanswy pwinien zstać pzyskany przez grantbircę (nie mże w jeg skład wchdzić dtychczaswa własnść rganizacji) i plega na tym, że grantbirca trzymuje wsparcie zewnętrzne, które nie pciąga za sbą kniecznści zapłaty. Wartść wkładu własneg niefinansweg musi pierać się na racjnalnych stawkach (w przypadku wkładu usługweg i w pstaci pracy wlntariuszy) lub na wartści rynkwej (w przypadku wkładu rzeczweg). Dbra, zgrmadzne jak wkład własny niefinanswy, mgą być wykrzystywane tylk d realizacji prjektu, aż d jeg zakńczenia. Są 3 rdzaje wkładu własneg niefinansweg: rzeczwy, usługwy lub w pstaci pracy wlntariuszy. 18. C t jest wkład rzeczwy? Wkład rzeczwy stanwią twary, wypsażenie i śrdki trwałe nie należące d rganizacji, które zstaną przekazane przez firmy, instytucje lub sby fizyczne na rzecz realizwaneg prjektu. Mgą t być np. prdukty spżywcze, materiały biurwe, materiały ptrzebne d przeprwadzenia zajęć, strje, rekwizyty, itp. Jak wkładu rzeczweg nie mżna traktwać: majątku rganizacji, twarów przekazanych rganizacji na rzecz inneg prjektu przez nią realizwaneg. Twary przekazane rganizacji jak wkład rzeczwy muszą przejść na jej własnść zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa. Wartść wkładu rzeczweg wykazana w sprawzdaniu kńcwym pwinna być zgdna z jeg wartścią rynkwą raz udkumentwana jedną z niżej wymieninych frm: - fakturą/rachunkiem wystawinym rganizacji przez firmę lub instytucję (frma zapłaty: darwizna), - świadczeniem darczyńcy przekazaniu darwizny na rzecz rganizacji lub umwą darwizny (d sób fizycznych), - przumieniem (pmiędzy grantbircą a darczyńcą, np. rlnikiem). 19. C t jest wkład usługwy? Wkład własny usługwy t sługi świadczne przez firmy lub instytucje, wyknywane niedpłatnie na rzecz realizwaneg prjektu. Za wkład usługwy mżna uznać np. usługi transprtwe, usługi budwlane, usługi szkleniwe wyknywane przez specjalistyczną firmę bądź rganizację pzarządwą, usługi cateringwe, tłumaczenia wyknywane przez biur tłumaczeń, użyczenie sali w miejscwej szkle, itp. Wkład usługwy pwinien być rzliczany na pdstawie faktury/rachunku wystawinych na grantbircę (frma zapłaty darwizna) i być zgdny z rynkwą wartścią usługi. 20. C t jest wkład w pstaci pracy wlntariuszy? regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2013 r., strna 10 z 12

11 Wkład własny w pstaci pracy wlntariuszy t wynagrdzenia, za pracę przy prjekcie. zaangażwanie sób, które nie pbierają Praca wlntariuszy pwinna być wycenina na pdstawie szacwanej stawki gdzinwej lub dziennej i dzwierciedlać realne stawki rynkwe. 21. Jak bliczyć wartść wkładu niefinansweg? Wkład rzeczwy wyceniny jest na pdstawie wartści rynkwej i/lub na pdstawie umwy, faktury lub rachunku. Wkład usługwy wyceniny jest na pdstawie umwy lub rachunku/faktury wystawinych przez firmę lub instytucję. Wkład w pstaci pracy wlntariuszy pwinien być wyceniny na pdstawie stawek bwiązujących na rynku, w zależnści d kwalifikacji wlntariusza raz zakresu jeg działania. Np. jeżeli prfesr mieszkający w klicy przeprwadzi zajęcia dla mieszkańców daneg miasteczka jeg stawka gdzinwa/dzienna pwinna być wycenina zgdnie z realnymi stawkami bwiązującymi na rynku i będzie na pewn wycenina wyżej niż praca lkalnej młdzieży, która przeprwadzi zajęcia dla dzieci z miejscweg przedszkla. Pwinn t zstać wyliczne na pdstawie ewidencji czasu pracy, przedstawinej np. w tabeli zawierającej takie dane jak: imię i nazwisk, zakres prac (gólnie), wyknane czynnści na rzecz realizacji prjektu, data, stawka gdzinwa/dzienna, liczba gdzin/dni, łączna wartść wyknanej przez wlntariusza pracy (stawka gdzinwa/dzienna x ilść gdzin/dni). Na etapie wypełniania wnisku wkład niefinanswy pwinien być wyliczny rientacyjnie (ile rganizacja planuje pzyskać wkładu z pszczególnych frm wkładu niefinansweg), natmiast w sprawzdaniu kńcwym pwinna psługiwać się knkretnymi sumami w pszczególnych kategriach. Wkład ddatkwy mże przyjąć dwlną knfigurację pszczególnych rdzajów wkładu tj. mże być tylk finanswy, tylk niefinanswy (dwlna frma lub frmy wkładu niefinansweg) lub mieszany, jednak rdzaj wkładu pwinien być spójny z planwanym prjektem. 22. Kiedy należy pzyskać wkład ddatkwy? Wkład ddatkwy należy zebrać i zaangażwać w trakcie realizwania prjektu. Na etapie składania wnisku należy przedstawić plan pzyskania teg wkładu. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2013 r., strna 11 z 12

12 23. Czy kszt telefnu, czynszu lub rachunki za kszty utrzymania rganizacji mżna uznać za wkład ddatkwy? Tak, ale tylk część tych ksztów dpwiadającą prcentwi udziału prjektu w pniesinych gólnych ksztach stałych. Np. jeżeli rganizacja ma 2 prjekty i działalnść statutwą raz trzyma dfinanswanie w Knkursie Grantwym Działaj Lkalnie i wszystkie te prjekty w równy spsób eksplatują placówkę rganizacji, t kszty stałe (takie jak czynsz, itp.) pwinny zstać pdzielne na 4 równe części i jedną z tych części mżna uznać za wkład niefinanswy wkład usługwy. Kszty telefnu mżna uznać za wkład niefinanswy usługwy na pdstawie bilingu z wykazanymi płączeń telefnicznych wyknanych w ramach prjektu. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2013 r., strna 12 z 12

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo