KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY"

Transkrypt

1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Rok szkolny 2011/2012 Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego Rudzica 2011

2 CHARAKTERYSTKA SZKOŁY 1. D a n e o g ó l n e Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy Rudzica 52 Tel H i s t o r i a s z k o ł y 1952r. Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego. 1999r. Utworzenie Zespołu Szkół w Rudzicy. 2000r. Oddanie do użytku gimnazjum nadbudowanej części szkoły - adaptacja niezagospodarowanego strychu. 2004r. Podział Zespołu Szkół w Rudzicy na Gimnazjum i Zespół Szkolno Przedszkolny. 2006r. Oddanie do użytku gimnazjum hali sportowej. 2006r. Nadanie szkole imienia Gimnazjum im. Jana Pawła II. 2007r. - Oddanie do użytku gimnazjum kompleksu sportowego. 3. L o k a l i z a c j a s z k o ł y Cały kompleks znajduje się w centrum Rudzicy. Budynek szkoły oddalony jest około 25 m od drogi powiatowej. 4. R e j o n s z k o ł y Zgodnie z Orzeczeniem o organizacji Gimnazjum w Rudzicy z dnia 1 listopada 2001 r. do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy powinny uczęszczać dzieci w wieku od 13 do 16 lat zamieszkałe w Rudzicy, Landeku, Iłownicy, Roztropicach oraz Wieszczętach. 5. B a z a s z k o ł y Szkoła dysponuje: halą sportową oraz pełnowymiarowym boiskiem 12 salami dydaktycznymi, w tym pracownią komputerową z dostępem do Internetu oraz pracownią fizykochemiczną. Ponadto w szkole znajduje się: gabinet pedagoga gabinet lekarski kancelaria sekretariat biblioteka pomieszczenie obsługi toalety szkolne. Szkoła ogrzewana jest gazem poprzez własny węzeł cieplny. Budynku nie podłączono do kanalizacji, gdyż Rudzica takiej nie posiada. Woda dostarczana jest wodociągiem z ujęcia wody pitnej w Rudzicy. 6. C h a r a k t e r y s t y k a ś r o d o w i s k a Wieś Rudzica, należąca do gminy Jasienica, oddalona jest około 16 km od miasta powiatowego Bielska-Białej. Również mieszkańcy Rudzicy borykają się z aktualnymi problemami polskiej wsi. Okres przemian powoduje, iż powstają małe firmy, najczęściej handlowe lub handlowo-usługowe, jednak większość mieszkańców pracuje poza swoją miejscowością. W Rudzicy mieszka wiele rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Szczególnie trudne warunki mają niektórzy uczniowie naszego gimnazjum pochodzący z Roztropic. Rodzice tych dzieci pracowali w tamtejszym PGR, a obecnie, po likwidacji zakładu, Roztropice to tylko miejsce ich zamieszkania. Sporo rodzin jest wielodzietnych. 7. K a d r a W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole pracuje 28 nauczycieli, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie. Nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę pedagogiczną na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach, uczestniczą w konferencjach szkoleniowych organizowanych w szkole oraz w zespołach przedmiotowych. Awans zawodowy nauczycieli: 13 osób ma status nauczyciela dyplomowanego 6 osób ma status nauczyciela mianowanego 9 osób ma status nauczyciela kontraktowego. 8. U c z n i o w i e W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole uczy się 205 w 9 oddziałach.

3 MISJA I CELE SZKOŁY M i s j a s z k o ł y : Szkoła przygotowuje młodzież do życia w szerokim świecie, ucząc ją pokonywać trudności, jakie stają na jej drodze, i żyć dla innych. W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich Jan Paweł II C e l e s z k o ł y 1. Prowadzenie edukacji o najwyższej jakości. 2. Zapewnienie uczniom dobrych, bezpiecznych warunków do nauki. 3. Tworzenie szerokiej oferty zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych, umożliwiających rozwój różnorodnych zainteresowań uczniów. 4. Zagwarantowanie profesjonalnej opieki dydaktyczno-wychowawczej w trosce o indywidualny, wszechstronny rozwój ucznia. 5. Budowanie systemu wychowawczego szkoły w oparciu o chrześcijański system wartości. 6. Wspieranie pracy wychowawczej rodziców. 7. Przygotowanie do życia w grupie, rodzinie, środowisku lokalnym, Ojczyźnie zjednoczonej w Europie. 8. Poznawanie przez uczniów dziedzictwa kultury regionu, Ojczyzny postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 9. Wpajanie uczniom takich wartości jak: prawda, dobro, tolerancja, patriotyzm. 10. Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej edukacji. W I Z J A S Z K O Ł Y Szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele. Sercem działalności edukacyjnej szkoły muszą być relacje nauczyciel uczeń. Doskonaleniu tych relacji mają służyć; ustrój szkolny, organizacja, nadzór, programy, pomoce i środki materialne. W centrum wizji szkoły znajduje się młody człowiek uczący się rozumieć świat, rozwiązywać swoje aktualne i przyszłe problemy, umiejący współdziałać z innymi, pielęgnujący tradycje szkoły i regionu.

4 1. Poprawa poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych. Wymagania z załącznika rozporządzenia 1.1 Analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych. 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. Stan do osiągnięcia Podejmowane zadania, przedsięwzięcia. Odpowiedzialni. Termin wykonania 1. Wyniki egzaminu są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. 2. W szkole wdrażane są wnioski z analizy wyników egzaminu. 3. Do analizy wyników egzaminu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników. 4. Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników egzaminu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w odpowiedniej podstawie programowej. 2. W placówce są analizowane osiągnięcia dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. 3. Wnioski z analiz osiągnięć są formułowane i wdrażane, co przyczynia się do rozwijania umiejętności dzieci oraz do poprawy wyników nauczania. 1. Do analizy wyników egzaminu nauczyciele wykorzystują różnorodne metody analizy wyników: EWD, dane w tabelach, wykresy, prezentacje. Staniny szkoły. Mediana, dane ilościowe, jakościowe. Treści zadań o dużej i małej łatwości z poszczególnych przedmiotów. 2. Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników egzaminów. 3. Wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 4. Organizowane są zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. 5. Nauczyciele są motywowani do zdobywania uprawnień egzaminatorów. 1. Systematycznie są diagnozowane postępy uczniów: Diagnozy wstępne. Przeprowadzenie i analizowanie testów wybranych kompetencji prowadzonych w kolejnych klasach. 2. Programy nauczania są opracowane zgodnie z podstawą programową. 3. Przeprowadzona jest weryfikacja szkolnego zestawu programów nauczania. 4. Programy i podręczniki są sprawdzane pod kątem dostosowania do podstawy programowej. 5. Nauczyciele formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Zespoły przedmiotowe Do 15 września następnego roku szkolnego po egzaminie Cały rok Uwagi

5 Wymagania z załącznika rozporządzenia 1.3 Uczniowie są aktywni. 6. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce. 7. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce. 8. Organizowany jest próbny egzamin gimnazjalny. Stan do osiągnięcia Podejmowane zadania, przedsięwzięcia. Odpowiedzialni. Termin wykonania 1. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez placówkę. 2. Uczniowie są wdrażani do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. 3. W szkole są realizowane działania zainicjowane przez uczniów. 1. Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Samodzielnie odrabiają zadania domowe. Uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Biorą udział w konkursach. Biorą udział w imprezach szkolnych, środowiskowych. Występują z inicjatywami do Samorządu Uczniowskiego. Angażują się w pracę Samorządu Uczniowskiego. 2. Samorząd Uczniowski i szkoła realizują działania zainicjowane przez uczniów. Uwagi 2.2 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. 1. Oferta zajęć prowadzonych w placówce wynika z podstawy programowej. 2. Oferta zajęć odpowiada potrzebom dzieci. 3. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana. Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. 4. Placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe, w tym programy 1. Nauczyciele modyfikują i wzbogacają ofertę edukacyjną. 2. Rozwijane są zainteresowania uczniów. 3. Nauczyciele realizują nowatorskie rozwiązania programowe. 4. W każdej klasie prowadzona jest praca z uczniami metodą projektów. 5. Organizowane są różnorodne formy rozwoju życia kulturalnego: wyjazdy do kina, teatru, koncerty. 6. Upowszechniane są aktywizujące metody nauczania.

6 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. własne. 1. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. 2. W placówce dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Podstawową zasadą tych działań jest indywidualizacja procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 7. Wykorzystywane są nowoczesne techniki informatyczne, audiowizualne do realizacji podstawy programowej. 1. Opracowane są dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno -pedagogicznej. 2. Prowadzona jest indywidualizacja pracy na lekcji. 3. Organizowane są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. 4. Rozpoznawane są indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów. 5. Upowszechniana jest szeroka gama zajęć pozalekcyjnych. 6. Organizowane są indywidualne zajęcia z pedagogiem szkolnym. 7. Uczniowie mają zapewnioną różnorodną pomoc - organizowane są zajęcia świetlicowe, indywidualne konsultacje oraz pomoc koleżeńska. 8. Realizowane są procedury promowania uczniów zdolnych. 9. Rodzice są angażowani do zachęcania uczniów do udziału w kołach i konkursach. 10. Organizowane są konkursy szkolne i międzyszkolne. 11. Badane są postępy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 12. W szkole organizowane są zajęcia zgodne z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, indywidualnym.

7 2. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Wymagania z załącznika rozporządzenia 1.4 W szkole respektowane są normy społeczne. 2.5 Kształtuje się postawy uczniów. Stan do osiągnięcia Podejmowane zadania, przedsięwzięcia. Odpowiedzialni. Termin wykonania 1. Uczniowie czują się w placówce bezpiecznie. 2. Uczniowie prezentują właściwe zachowania. 3. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów. 4. Podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 5. Działania wychowawcze analizuje się, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. 1. Działania podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczących się. 2. Uczący się uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw. 1. Przestrzegane są zasady zawarte w Statucie Szkoły i Szkolnym Programie Wychowawczym. 2. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 3. Nauczyciele precyzują normy zachowań uczniów, zapoznają uczniów z kryteriami oceniania zachowania oraz z procedurami postępowania w przypadku zagrożenia. 4. W szkole prowadzona jest ewaluacja kryteriów ocen zachowania. 5. Nauczyciele oceniają skuteczność swoich oddziaływań i prowadzą ich modyfikację. 6. W rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczestniczą wszystkie podmioty szkoły. 7. W szkole działa Komisja Wychowawcza. 8. Prowadzone są zajęcia profilaktyczne, apele, pogadanki, prelekcje dotyczące bezpieczeństwa. 9. Bezpieczeństwo uczniów jest systematycznie kontrolowane poprzez zainstalowanie monitoringu szkoły. 10. Nauczyciele aktywnie pełnią dyżury. 11. Organizowane są dyżury w toaletach przez Samorząd Uczniowski. 12. W szkole diagnozowana jest sytuacja wychowawcza dotycząca bezpieczeństwa. 1. Realizowane są założenia i cele Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego. 2. Uczniowie są wdrażani do przestrzegania Statutu Szkoły. 3. Podejmowana jest współpraca z rodzicami. Uwagi

8 4.3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. 3. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami, przy współudziale uczących się. 4. Działania wychowawcze podejmowane w placówce poddawane są analizie, następnie wdrażane są wnioski z tych analiz. 1. Baza i wyposażenie umożliwiają realizowanie podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. 2. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające bazę i wyposażenie placówki w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych programów nauczania i poszerzania oferty zajęć. W działaniach tych szkoła korzysta ze wsparcia rodziców, sponsorów oraz ze środków unijnych poprzez opracowanie stosownych projektów. 4. Organizowane są prelekcje dla rodziców. 5. Działalność wychowawcza szkoły jest wzmacniana, szczególny nacisk kładzie się na wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Wpajany jest szacunek do symboli narodowych. Przestrzegany jest ceremoniał szkolny. Uroczyście obchodzone są święta i rocznice. Organizowane są wycieczki śladami patrona szkoły oraz Dzień Patrona Szkoły. Organizowany jest wyjazd do obozu zagłady w Oświęcimiu. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych. 6. Uczniowie są przygotowani do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. 7. Uczniom wpaja się zasady współpracy, poszanowania praw i godności drugiego człowieka. 1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami poszczególnych pracowni, sali gimnastycznej, obiektów sportowych, boisk, świetlicy, biblioteki oraz zasadami zachowania się podczas przerw. 2. W wymienionych pomieszczeniach oraz na boisku znajdują się regulaminy instruujące. 3. Pomieszczenia, do których wstęp uczniów jest zabroniony, są odpowiednio oznakowane. 4. Przeglądy stanu technicznego budynku oraz obiektów szkolnych są wykonywane z należytą dokładnością.

9 5. Wyposażenie sal lekcyjnych jest dostosowane do potrzeb uczniów. 3. Wszyscy nauczyciele czują się odpowiedzialni za wyniki nauczania, wychowania oraz bezpieczeństwo. Wymagania z załącznika rozporządzenia 2.1 Szkoła opracowała koncepcję pracy. 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Stan do osiągnięcia Podejmowane zadania, przedsięwzięcia. Odpowiedzialni. Termin wykonania 1. Wychowawcy zapoznają oraz angażują Cały rok uczniów i ich rodziców do realizacji zadań wynikających z koncepcji pracy szkoły. 1. Szkoła działa zgodnie z koncepcją pracy przyjętą przez Radę Pedagogiczną. 2. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana. 3. Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez rodziców i uczniów. 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiegające w szkole uwzględniają zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiegające w placówce są planowane, zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Procesy edukacyjne są monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania procesów są omawiane i wykorzystane do modyfikacji planów. 4. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga młodzieży uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się. 5. W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć 1. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. 2. Nauczyciele stosują różne formy wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. 3. Nauczyciele udzielają informacji o postępach uczniów. 4. Nauczyciele opracowują plany dydaktyczno wychowawcze. 5. Organizowane są zajęcia rewalidacyjne. 6. Organizowane są zajęcia pozalekcyjne. 7. Osiągnięcia uczniów są systematycznie oceniane. 8. Prowadzona jest kontrola dokumentacji nauczyciela. 9. Nauczyciele wdrażają do pracy z uczniem metody aktywizujące. 10. Prowadzona jest ewaluacja efektów działań dydaktycznych. 11. Nauczyciele tych samych przedmiotów ze sobą współpracują. 12. Przestrzegane są przyjęte zasady Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów Uwagi

10 uczących się i wdraża się wnioski z tych analiz. oceniania. 13. Promowani i wyróżniani są uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce, sporcie, działalności artystycznej. 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. 4.1 W szkole funkcjonuje współpraca w zespołach. 1. Nauczyciele współdziałają w tworzeniu procesów edukacyjnych. 2. Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu oraz realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 3. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń pomiędzy nauczycielami. 1. Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. 2. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w placówce, rozwiązują problemy oraz doskonalą metody i formy współpracy. 1. W szkole funkcjonują zespoły samokształceniowe i zespoły zadaniowe. 2. Nauczyciele dzielą się doświadczeniami poprzez prowadzenie zajęć otwartych oraz organizowanie prelekcji podczas obrad Rady Pedagogicznej. 3. Młodsi stażem nauczyciele otoczeni są opieką. 4. Wspierany jest rozwój zawodowy nauczycieli. 5. Wspierane są indywidualny rozwój i dokształcanie nauczycieli. 6. WDN organizowane jest zgodnie z potrzebami nauczycieli i szkoły. 1. W szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe. 2. W szkole funkcjonują zespoły samokształceniowe. 3. Wskazywane są kierunki działań zespołu wychowawczego i zespołu ewaluacyjnego. 4. Organizowane są zajęcia otwarte dla innych nauczycieli. Dyrektor szkoły, przewodniczący zespołów samokształceniowych Na bieżąco Na bieżąco 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. 1. Ewaluacja wewnętrzna podejmowana w placówce angażuje nauczycieli. 2. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołu nauczycieli. 3. Wnioski wynikające z nadzoru 1. Prowadzona jest kontrola dokumentacji. 2. Przeprowadzane są ankiety. 3. Prowadzona jest obserwacja zajęć. 4. Zapewniona jest opieka nad młodszymi Dyrektor szkoły

11 pedagogicznego wykorzystywane są do planowania pracy placówki. 4. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówki i są wykorzystywane do jej rozwoju. stażem nauczycielami. 5. Sporządzane są sprawozdania z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. 6. Typowane są obszary do ewaluacji. 7. Wdrażane są wnioski z ewaluacji do dalszej pracy celem podwyższenia jakości pracy szkoły. 4. Promocja szkoły. Wymagania z załącznika rozporządzenia 3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Stan do osiągnięcia Podejmowane zadania, przedsięwzięcia. Odpowiedzialni. Termin wykonania Dyrektor szkoły, Cały rok nauczyciele 1. Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. 2. W działaniach placówki uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci. 1. Szkoła współpracuje z parafią katolicką i ewangelicką, policją, GOK, TMP, GOPS, OSP, Sołtysem Wsi Rudzicy, Radą Sołecką, Radą Gminy, Biblioteką Publiczną w Rudzicy. 2. Osiągnięcia szkoły są prezentowane podczas imprez lokalnych. 3. Podejmowana jest współpraca z rodzicami. Szkoła zabiega o pomoc rodziców przy organizowaniu imprez oraz remontach. Uwagi 3.2 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów. 1. Placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania. 2. Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia na miarę swoich możliwości. 1. Los absolwentów jest monitorowany. 2. Oferty edukacyjne są dostosowywane do potrzeb uczniów i ich przyszłej drogi życiowej. 3. Organizowane są zajęcia z preorientacji zawodowej. 4. Organizowana jest Szkolna Giełda Edukacyjna. Wychowawcy klas III, pozostali nauczyciele Iwona Szcząchor 3.3 Promowana jest wartość edukacji. 1. Szkoła wskazuje celowość i skuteczność podejmowanych 1. Szkoła współpracuje z instytucjami Dyrektor szkoły, nauczyciel Cały rok

12 działań. 2. Prezentuje się i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych przez szkołę działaniach. 3. Potrzeba uczenia się jest promowana przez placówkę oraz pozytywnie postrzegana w środowisku. i organizacjami, pozyskuje sponsorów. 2. Organizowane są spotkania z rodzicami. 3. Dzieci biorą udział w konkursach, przeglądach. 4. Prowadzone są zajęcia otwarte dla rodziców. 5. Organizowane są uroczystości: Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka. 6. Opracowane są strona internetowa i folder szkoły. 7. Osiągnięcia uczniów promowane są w prasie lokalnej, na gazetkach szkolnych oraz na stronie internetowej. 8. Organizowane są konkursy i zawody międzyszkolne. informatyki, nauczyciele 3.4 Rodzice są partnerami szkoły. 1. Placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 2. Placówka wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. 3. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły oraz uczestniczą w podejmowanych działaniach. 1. Wychowawcy klas współpracują z rodzicami, zasięgają ich opinii. 2. Rodzice zachęcani są do pracy na rzecz placówki. 3. W szkole organizowane są prelekcje dla rodziców. 4. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W ZIELENIU NA LATA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W ZIELENIU NA LATA KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W ZIELENIU NA LATA 2011-2016 Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego 1. Szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. (poz....) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE W OBSZARACH, O KTÓRYCH MOWA W 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. pracy Gimnazjum w Dębowcu 2012/2013

Koncepcja. pracy Gimnazjum w Dębowcu 2012/2013 Koncepcja pracy Gimnazjum w Dębowcu 2012/2013 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego Główne założenia Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RUDZICY W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE na rok szkolny 2010/11 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI NR 9 IM. KMDRA STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2014/2015: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 193 z dnia r

Uchwała Nr 193 z dnia r 0150a / 4 /2011-12. Uchwała Nr 193 z dnia 15.09.2011r w sprawie: : zatwierdzenia koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2011/12 Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2013/2014: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku

PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku szkolnego uczniów. 1.WZROST EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214) ogłoszono dnia 21 sierpnia 2015 r. obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Wymagania wobec szkół i placówek. Dz.U.2017.1611 z dnia 2017.08.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2017 r. Wejście w życie: 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie Z-zadowalająca, NDZniezadawalająca/wymaga

Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie Z-zadowalająca, NDZniezadawalająca/wymaga Ocena spełniania przez szkołę wymagań w czterech obszarach pracy rok 2009/2010 Wymaganie Poziom spełniania kryterium,,, D 1 Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie -zadowalająca,

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 1. Rozporządzenie MEN o wymaganiach wobec szkół (Dz. U. z 2015 r., poz.1214). Wypis zapisów wskazujących na obszary nadzoru pedagogicznego, a tym samym na zadania szkoły: 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkól i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611):

Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkól i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611): 2.4. Wymagania wobec szkół i placówek Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkól i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611): Wymagania wobec szkół i placówek, określone w

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELA STAŻYSTY. 1) zna podstawę programową kształcenia ogólnego - zadania szkoły oraz cele kształcenia, treści nauczania, warunki i sposób

NAUCZYCIELA STAŻYSTY. 1) zna podstawę programową kształcenia ogólnego - zadania szkoły oraz cele kształcenia, treści nauczania, warunki i sposób Załącznik nr 2 do Regulaminu Oceniania Nauczycieli w Zespole Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie z dnia Ustala się następujące wskaźniki oceny pracy nauczyciela kontraktowego: NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Bardziej szczegółowo

i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie

i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publicznego im. K.I. Gałczyńskiego w Żytnie na lata 2014 2017 I. MISJA SZKOŁY 1. Dążymy do tego aby 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich Strona 1 z 10 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PIETROWICACH WIELKICH NA ROK SZKOLNY 2010/2011 2014/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JANINY SIEKLIVCKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH

KONCEPCJA PPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JANINY SIEKLIVCKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH KONCEPCJA PPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JANINY SIEKLIVCKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH 1 Załącznik do Uchwały Nr 2 z dnia 29. 08.2011r w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy na rok szkolny 2011/2012 KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA 2 0 12 2 0 1 5 1. Model wychowanka szkoły. 2. Misja szkoły. 3. Koncepcja rozwoju szkoły. MODEL

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY DZIAŁAŃ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 określone na podstawie Koncepcji Pracy Szkoły

PRIORYTETY DZIAŁAŃ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 określone na podstawie Koncepcji Pracy Szkoły PRIORYTETY DZIAŁAŃ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 określone na podstawie Koncepcji Pracy Szkoły 2013-2016 Realizacja wniosków z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego w celu poprawy efektów kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz....) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) Dziennik Ustaw z 2009 nr 168 poz. 1324 wersja obowiązująca od 2009-11-09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W KALISZU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W KALISZU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W KALISZU NA LATA Przyjęto do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 25 października 2011r.(uchwała nr 2/2011/2012) Zapoznano Radę Rodziców dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/20

Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/20 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 1412.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 2. Ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Wymaganie: szkoła wspomaga rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela Szkoły Podstawowej im bł Marii Karłowskiej w Dobieszewie 1 Niniejszy Regulamin określa wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny ZSE w Dębicy

Nadzór pedagogiczny ZSE w Dębicy 1. Imiona i nazwisko 2. Data i miejsce urodzenia 3. Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko 4. Staż pracy pedagogicznej 5. Stopień awansu zawodowego 6. Wykształcenie 7. Data dokonania ostatniej oceny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach rok szkolny 2018/2019

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach rok szkolny 2018/2019 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), ustawa

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny ZSE w Dębicy

Nadzór pedagogiczny ZSE w Dębicy 1. Imiona i nazwisko 2. Data i miejsce urodzenia 3. Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko 4. Staż pracy pedagogicznej 5. Stopień awansu zawodowego 6. Wykształcenie 7. Data dokonania ostatniej oceny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. na lata 2012-2017 GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE

KONCEPCJA PRACY. na lata 2012-2017 GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE KONCEPCJA PRACY na lata 2012-2017 GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: - Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r.,

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY DYDAKTYKA szkolny zestaw programów nauczania jest zbieżny z Programem wychowawczo - profilaktycznym, programy nauczania dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEBOCKU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEBOCKU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEBOCKU 2010-2015 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016 Strona 1 z 6 Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/ Podstawowe kierunki pracy gimnazjum w roku szkolnym 2015/: Wzrost efektów kształcenia przejawiający się podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 PRZEDMIOT EWALUACJI: UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. CEL EWALUACJI: Ocena stopnia realizacji wdrażania podstawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,, RADOSNE PRZEDSZKOLAKI W BORKACH WIELKICH NA ROK SZKOLNY 2011/2014

KONCEPCJA PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,, RADOSNE PRZEDSZKOLAKI W BORKACH WIELKICH NA ROK SZKOLNY 2011/2014 KONCEPCJA PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,, RADOSNE PRZEDSZKOLAKI W BORKACH WIELKICH NA ROK SZKOLNY /2014 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji rodowej z dnia 7 października 2009 roku w

Bardziej szczegółowo