Zadanie 2. (3 pkt) Wymien w punktach najwazniejsze roznice mi~dzy semaforami a zmiennymi warunkowymi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 2. (3 pkt) Wymien w punktach najwazniejsze roznice mi~dzy semaforami a zmiennymi warunkowymi."

Transkrypt

1 Zadanie 1. (3 pkt) Podaj przyklad swiadczfl,cy 0 tym, ze algorytm OMIC (uogolnienie bizantyjskich generalow) nie zadziala poprawnie dla n = 6 i m = 2. Zadanie 2. (3 pkt) Wymien w punktach najwazniejsze roznice mi~dzy semaforami a zmiennymi warunkowymi. Zadanie 3. (10 pkt) W systemie dziala pewna liczba procesow zaj'mujfl,cych si~ przetwarzaniem danych. Kazde zlecenie jest wykonywane dokladnie przez K procesow (K > 1). Kazdy proces (w nieskonczonej p~tli) zglasza si~ do pracy, otrzymuje numer kolejny z przedzialu od 1 do K, a nast~pnie czeka na zgloszenie si~ wszystkich K procesow. Ostatni (K-ty) proces inicjuje przetwarzanie (function inicjuj 0 : DANE)). Zainicjowane dane Sfl,nast~pnie przetwarzane sekwencyjnie przez vvszystkie procesy z tej grupy, poczfl,wszy od pierwszego procesu (tj. procesu, ktory przy zgloszeniu otrzymal numer 1) az do ostatniego (procedure przetwarzaj (var dane : DANE; nr : 1.. K)). Po zakonczeniu przetwarzania kazdy proces ponownie zglasza si~ do pracy. Zakonczenie realizacji calego zlecenia nast~puje po zakonczeniu jego przetwarzania przez wszystkie procesy z grupy. Rownoczesnie moze byc wykonywanych co najwyzej MAXzlecen (opisanych wyzej; MAX2:: 1). Przetwarzanie roznych zlecen moze (i powinno) odbywac si~ rownolegle, przy czym przetwarzanie danego zlecenia przez i-ty proces z danej grupy moze rozpoczfl,c si~ dopiero po zakonczeniu przetwarzania poprzedniego zlecenia przez i-ty proces z poprzedniej grupy. Zapisz przy uzyciu semaforow tresc procesow dzialajfl,cych w tym systemie. Podaj poczfl,tkowe wartosci wszystkich semaforow. Zadanie 4. (8 pkt) W systemie Sfl,dwie grupy procesow korzystajfl,ce z N zasobow typu AiM zasobow typu B (N + M > 1). Procesy z pierwszej grupy cyklicznie wykonujej.wlasne sprawy, po czym wywolujfl, procedur~ zamienab, ktora konsumuje jeden zasob A i produkuje jeden zasob B. Procesy z grupy drugiej cyklicznie wykonujfl, wlasne sprawy, po czym wywolujfl, procedur~ zamien, ktora konsumuje jeden zasob dowolnego typu i produkuje zasob przeciwny. Zsynchronizuj procesy za pomocfl, monitora tak, aby: procedury zamienab i zamien byly wywolywane przez procesy jedynie pod warunkiem dost~pnosci odpowiednich zasobow, procesy z grupy pierwszej wykonywaly procedur~ zamienab parami, tzn. proces z grupy pierwszej moze rozpoczej.cjej wykonanie jedynie wtedy, gdy jest inny proces z grupy pierwszej, gotowy do jej wykonania (i oczywiscie niezb~dne zasoby), jednoczesnie moglo odbywac si~ wiele operacji na zasobach, ale nie doszlo do zaglodzenia zadnej grupy procesow. Monitor powinien udost~pniac jedynie procedury wywolywane przez procesy przed i po rozpocz~ciu korzystania z zasobow.

2 Zadani{l) (5 pkt) Sformuruj problem uzgadniania wartosci przechowywanych przez n ptocesow (uogolniona wersja bizantyjskich generalow). Podaj oba wanmki poprawnosci algorytmu uzgadniania oraz wamnek rozwi,!zalnosci. Pokaz, ze dla n = 7 i m = 2 dwie rundy algorytmu OMIC s'! niewystarczaj,!ce. Zadanie 2 (5 pkt) Kiedy program wsp61biemy jest poprawny? Zilustmj niez~dne poj~cia na przykladzie czytelnikow i pisarzy. Zadanie 3 (15 pkt) W rozgrywkach koszykowki bierze udzial M (M > 0) drui:yn licz,!cych po L > 1 zawodnikow kazda. Kazdy zawodnik zalatwia wlasne sprawy, po czym oczekuje na kolegow z dmi:yny. Gdy zbior,! si~ dwie peine dmi:yny, to mog'! one rozegrae mecz (gram), a wszyscy oczekuj,!cy zawodnicy z innych dmi:yn koncz,! wtedy oczekiwanie i kibicuj,! (funkcja kibicuj e) rozgrywa;i,!cym mecz dmzynom. Po zakonczeniu wykonania funkcji gram lub kibicuj e zawodnik zajmuje si~ znow wlasnymi sprawami. Jednoczesnie moze odbywac si~ wiele meczy, ale dmi:yna moze rozegrae co najwyzej 0 K > 0 meczy wi~cej niz dowolna inna dmi:yna. Zapisz w Lindzie trese procesu Gracz (nrdruz: 1.. M). Opisz pocz,!tkow,! zawartose przestrzeni krotek i znaczenie poszczegolnych krotek Zadbaj 0 to, aby liczb~ krotek znajduj'!cych si~ jednoczesnie w przestrzeni moma bylo ograniczyc z gory przez pewn,! stal,!. Zadanie 4 (15 pkt) Za siedmioma gorami, za siedmioma rzekami, w g~stym lesie znajduje si~ wioska krasnoludkow. Jak wiadomo, krasnoludki opiekuj,! si~ wyp~dzonymi przez okrutne macochy kr6lewnami. W wiosce mieszkaj,! K > 0 kr6lewny, K R > 1krasnoludk6w oraz jeden handlarz nici.pocz,!tkowo w bezkresnym magazynie wioskowym znajduje sie I > 1 igiel, S > 0 szpulek nici i jedne noi:yczki. Krolewny oraz krasnoludki zajmuj,! si~ szyciem. Handlarz podr6zuje po swiecie i wymienia uszyte ubrania na nici potrzebne w wiosce. Postae chc,!ca rozpocz,!c szycie bierze igl~ i szpulk~ nici. Romica mi~dzy krolewn,! a krasnoludkiem polega na tym, ze krolewna sama bierze noi:yczki i wycina form~ z materialu (funkcja wycinam () ), natomiast krasnoludki musz'! to robie zespolowo (co najrnniej we dwoch - s'! zbyt male aby obslui:yc noi:yczki pojedyilczo). Po wyci~ciu formy postae odklada noi:yczki i zabiera si~ za szycie (funkcja szycie ()). Po zakonczeniu szycia igla jest odkladana do magazynu. Ponadto, jesli na szpulce zostalo jeszcze wystarczajaco duzo nitki (funkcja szycie daje wtedy w wyniku true), to zwracana do magazynu jest takze szpulka. Postac udaje si~ nas~pnie na zasruzony wypoczynek (). Po odpoczynku caly cykl pracy jest powtarzany.

3 Handlarz zajmuje si~ dostarczaniem nici do magazyn6w wioski. W tym celu wykonuje podr6ze po calym swiecie (funkcja podroz (), kt6rej wynikiemjest liczba szpulek przywieziona do wioski). Po umieszczeniu nici w magazynach udaje sie na wypoczynek (). Kiedy wypocznie powtarza opisany powyzej cykl. Napisz tresci proces6w kr6lewna, krasnoludek oraz handlarz. Do synchronizacji proces6w ui:yj semafor6w og6lnych illub binarnych. Nalei:y zadbac 0 to, zeby praca byla wykonywana, a postaci nie czekaly bezczynnie, jezeli tylko jest to mozliwe.

4 Egzamin z programowania wsp61bieznego, Zadanie 2 (5p.) Algorytm uzgadniania OMIC uruchomiono dla n = 7 i m = 2 wykonuj l:c dwie fazy (OMIC (1) i OMIC (0)) zamiast trzech. Skonstruuj przyklad pokazuj l:cy, ze uzyskane wyniki nie s l: poprawne. Zadanie 3 (lop.) Biuro pracy pomaga znalezc pracodawcom pracownikow i na odwrot. Pracodawcy i pracownicy majq unikalne identyfikatory b~dqce liczbami naturalnym - b~dziemy je nazywac peselami. Pracownicy w p~tli nieskonczonej zglaszajq do biura ch~c pracy i podajq sw6j pesel, a w odpowiedzi otrzymujq pesel pracodawcy, z kt6rym przyszlo im pracowac (procedura Chc~Pracowac). Pracodawcy zglaszajq do biura ch~c realizacji projektu, podaj l:c swoj pesel, dodatniq liczb~ pracownikow L, ktorych potrzebujq do wykonania projektu (procedura Projekt), i kolejnose, w jakiej chcq poznawae pesele pracownikow z grupy przydzielonej do wykonania projektu (ot, taka zachcianka pracodawc6w), a majq do wyboru kolejnose, w jakiej pracownicy zglaszali si~ do biura (KOLEJNO),albo odwrotnq (ODWROTNIE).Nast~pnie, po zakonczeniu procedury Projekt, L razy wywoluj l: procedur~ Nast~pnyPracownik i otrzymujq w odpowiedzi numery kolejnych pracownik6w zgodnie z wybran l: przez siebie kolejnosci l:. Zaimplementuj monitor BiuroPracy, kt6ry udostlipnia nastlipujqce procedury, odpowiadajqce wczesniej opisanym czynnosciom (mozesz skrocie nazwy zmiennych): Projekt(pesel,liczbaPracownikow:integer; wjakiejkolejnosci:kolejnosc) Nast~pnyPracownik(var pracownik:integer) Pracownicy S l:przypisywani kolejnym zgloszeniom pracodawcow, zgodnie z kolejnosci l:, w jakiej pracownicy zjawiaj l: si~ w biurze. W monitorze moze bye jedynie stala liczba zmiennych typu condition, a wszystkie pozostale struktury muszq miee sumaryczny staly rozmiar. Zlekcewazenie tego wymagania oznacza 0 punktow. Przyklad. Do biura zglaszaj l: si~ kolejno pracownicy 0 peselach 1, 2, 3,4, 5 i 6. Pot em zjawia si~ pracodawca, ktory zglasza z l:danie Pro j ekt ( ,2, ODWROTNIE),i otrzymuje pesele pracownik6w 2 i 1 (w tej kolejnosci). Nastlipny pracodawca z l:daprojekt( ,3,kolejno) i otrzymuje pesele 3, 4 i 5 (w tej kolejnosci).

5 Zadanie 4 (lop_) W pewnym systemie dzialajc1 klienci oraz obslugujc1cyich robotnicy. Kazdy robotnik jest zakwalifikowany do jednej z dw6ch grup: robotnik6w sprawnych bc1dirobotnik6w mniej sprawnych. Do obslugi jednego klienta jest potrzebnych dw6ch robotnik6w, przy czym co najmniej jeden z nich musi bye robotnikiem sprawnym. Klient w p~tli nieskonczonej zajmuje si~ najpierw wlasnymi sprawami, a nast~pnie prosi 0 wykonanie pewnej pracy i przekazuje przydzielonym mu robotnikom sw6j adres. Robotnicy w nieskonczonej p~tli wykonujc1zlecane im prace. Po przydzieleniu robotnik6w do danego klienta nastlipuje przekazanie mu identyfikator6w robotnik6w, kt6rzy wykonajc1 zleconc1przez niego pracli. Dane sc1nast~pujc1ce procedury: procedure praca (idl, id2 : IdentRobotnika) - wywolywana w procesie klienta, parametry idl,id2 powinny bye identyfikatorami robotnik6w wykonuj lcych dan l pracli; procedure idzpracuj (gdzie: Adres ; id: IdentRobotnika) - wywolywana w procesie robotnika, parametr gdzie powinien bye adresem klienta, u kt6rego dany robotnik ma pracowae, a parametr id powinien bye identyfikatorem tego robotnika. Napisz trese proces6w: process Klient (m6jadres:adres) oraz process Robotnik (sprawny:boolean,id :IdentRobotnika) przy uzyciu semafor6w og61nych i/lub binarnych. Zadbaj 0 zywotnose proces6w.

6 Egzamin poprawkowy z PW, Zadanie 1 (5p) Omow semafory Agerwali. Podaj przyklad ich zastosowania. Zadanie 2 (5p) Przedstaw rozproszony algorytm synchronizacji Agerwali. W ktorym miejscu dochodzi do synchronizacji zegarow. Podaj przyklad swiadcz'lcy 0 tym, ze jest to niezb~dne. Zadanie 3 (lop.) W pewnym malym miasteczku jest jedna linia autobusowa. Miasteczko to jest tak male, ze na jej trasie zrobiono tylko jeden przystanek. Lini~ obsroguje jeden autobus w ktorym, w dowolnym momencie, zarowno podczas jazdy jak i postoju, moze sie znajdowac co najwyzej K > 0 pasazerow. Autobus ma jedne drzwi, z ktorych korzystaj'l zarowno wsiadaj'lcy, jak i wysiadaj'lcy. Drzwi s&:w&:skie- na raz moze przez nie przechodzic tylko jeden pasazer. Z linii autobusowej korzysta wielu pasazerow. Pasazer, ktory wsi&:dziedo autobusu, moze w nim pozostac tak drogo, jak chce nie musi wysiadac podczas najblizszego postoju. Po przyjeidzie autobusu na przystanek najpierw z autobusu wysiadaj&:ci pasazerowie, ktorzy chcq, a nast~pnie wsiadaj&:nowi. Uzupelnij algorytm pasazerow i kierowcy autobusu: process Pasazer; process Kierowca; begin begin while true do beg in while true do begin <prywatne sprawy> <przejazd na przystanek> <przejscie na przystanek> <otworzenie drzwi> <wsiadanie do autobusu> <odpoczynek> <przejazd autobusem> <zamkniecie drzwi> <wysiadanie z autobusu> <odjazd z przystanku> <odejscie z przystanku> end end end; o instrukcje, ktore za pomoc&:semaforow ogolnych lub binarnych zagwarantuj&:wlasciw&:synchronizacj~ procesow. Zadbaj 0 to, by kierowca autobusu mogl odpoczywac takze wtedy, gdy pasazerowie wysiadaj&:i wsiadaj&:. Zadanie 4 (lop.) W pewnym systemie dziala N 2 0 procesow i serwer. Procesy w p~tli nieskonczonej: zalatwiaj&:wlasne sprawy, grupuj&:si~ w zespoly po 0 < K < N procesow, a nastl(pnie synchronizuj&:sil( w obr~bie zespolu. Kazdy proces, ktory zakonczyl wlasne sprawy wywoluje wejscie serwera Komplet (m: in 1.. N. i; out 1.. K; numery: out array [1.. K] of 1.. N), na ktorym czeka az skompletuje si~ zesp61. Parametr m jest numerem wywoluj&:cego procesu, tablica numery zawiera numery wszystkich czlonkow zespolu oraz pozycj~ i, pod ktor&:dany proces znajduje si~ w tej tablicy. Nast~pnie kazdy czlonek zespolu synchronizuje sil( ze wszystkimi

7 pozostalymi czlonkami zespolu bezposrednio wywolujcl:cich wejscia Synchro (tzn. kazdy proces wywoluje wejscie Synchro kazdego innego procesu z tego zespolu), po czym znow zajmuje si~ wlasnymi sprawy. Napisz w Adzie tresc procesow Serwer oraz Proces (1.. N). Jedynym wejsciem w serwerze jest Komplet, a jedynym wejsciem w procesie jest Synchro.

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i inne zadania. Semestr II.

Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Poniższe zadania są wyborem zadań ze Wstępu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat. Ponadto dołączyłem szereg zadań, które pojawiały

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie.

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Czas realizacji zajęć: 90 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Procesy macierzyste i potomne, tworzenie procesów potomnych, uruchamianie

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000)

GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000) GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000) SPIS TREŚCI 1. Waszyńgtonski szczyt 2. Wygrać OECD 3. Ba³tyk Śródziemny 4. Poszukiwacze zaginionego konsensusu 5. Rosyjski syndrom 6. Pakiet 2000 7. Strategia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Jak pisac prace dyplomowa?

Jak pisac prace dyplomowa? Adrian Szumski Jak pisac prace dyplomowa? Prezentowany tekst ma na celu praktyczna pomoc przy pisaniu pracy dyplomowej. Przedstawia on skrótowo najgrozniejsze pulapki, jakie autor zidentyfikowal podczas

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo