PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r."

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

2 STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym

3 PODMIOTY GRUPY PRAGMA INKASO SA lider rynku obrotu wierzytelnościami business to business o wysokich nominałach jednostkowych Pragma Collect Sp. z o.o. kompleksowa obsługa windykacyjna wierzytelności business to business o nominałach jednostkowych poniżej 10 tys. zł Pragma Faktoring SA (dawniej Grupa Finansowa Premium SA) klasyczny faktoring rozproszeniowy oraz faktoring uproszczony, pełny i niepełny Pragma Inwestycje Sp. z o.o. obrót wierzytelnościami hipotecznymi, finansowanie przedsiębiorców w oparciu o zabezpieczenia na nieruchomościach

4 BRANŻA WIERZYTELNOŚCI Sektor wierzytelności Windykacja masowa Wierzytelności B2B Zakłady Opieki Zdrowotnej Wierzytelności detaliczne, konsumenckie Wierzytelności nabywane w pakietach od banków, telekomów Wierzytelności złej jakości Wierzytelności kupowane na przetargach Wycena oparta o statystykę Windykacja Finansowanie wierzytelności wymagalnych Faktoring Windykacja należności wynikająca z transakcji z sektora Zakładów Opieki Zdrowotnej

5 Perspektywy dalszego rozwoju rynku RYNEK WIERZYTELNOŚCI Wzrost tendencji outsourcingu Popularność usługi w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyła się dwukrotnie. W ubiegłym roku, jak w swoim badaniu podaje IPSOS, zdecydowało się na nią 32 proc. przedsiębiorców. Na przykładzie Grupy PRAGMA również widać tę tendencję bowiem liczba nowych Klientów stale rośnie. ( , , , , ). Wzrost wartości rynku wierzytelności Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wartość rynku usług windykacyjnych w 2009 roku wynosiła w Polsce 14,3 miliarda złotych, a do roku 2014 zwiększy się do poziomu prawie 22,2 miliarda złotych. Wysokie bariery wejścia nowych podmiotów na rynek wierzytelności B2B

6 PRODUKTY GRUPY PRAGMA INKASO S.A. 1. Windykacja na zlecenie: wynagrodzenie na zasadzie success fee brak ryzyka strat finansowych z tytułu nieściągalnych wierzytelności wartości dodane usługi (zaliczkowanie spłat, kredytowanie opłat sądowych i komorniczych, obsługa prawna) przychody z realizacji usługi prezentowane metodą kasową 2. Zakup wierzytelności wymagalnych: usługa dotyczy wierzytelności o najwyższej jakości procedury i warunki transakcji minimalizujące ryzyko przychody z realizacji usługi realizowane metod ą kasową ( brak przeszacowania portfela w górę i prezentacji przyszłych przepływów) 3. Zakup wierzytelności niewymagalnych i faktoring jednorazowy każdorazowo indywidualna ocena transakcji przed zawarciem umowy udział działu windykacji w realizacji usługi zabezpieczenie transakcji i monitoring płatności usługa realizowana w 100% w wariancie z regresem w razie braku spłaty; częste zabezpieczenia rzeczowe transakcji

7 PRODUKTY GRUPY Pragma Faktoring S.A. 1. Faktoring w wersji uproszczonej oraz klasycznej, rozproszeniowej w większości faktoring niepełny, w tym niepełny ubezpieczony w strukturze kontraktacji z danych za rok 2011 zwraca się uwagę na znaczący wzrost sprzedaży usługi faktoringu niepełnego (z regresem, w tym w wariancie z ubezpieczeniem) o 134% r/r. Faktoring niepełny stanowi obecnie 96,28% sprzedaży faktoringu ogółem. 2. Pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MSP najczęściej usługa uzupełniająca do transakcji faktoringowych zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności Pragma Faktoring SA na dzień r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 80 mln zł, tj. portfel o 70 % większy niż rok wcześniej.

8 PRODUKTY GRUPY Pragma Collect Sp. z o.o. windykacja na zlecenie wierzytelności niskonominałowych zakup pakietów wierzytelności wymagalnych Charakterystyka usług podobna jak w przypadku PRAGMA INKASO S.A. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. kupno wierzytelności B2B, wymagalnych lub przeterminowanych, zabezpieczonych na nieruchomościach w formie hipoteki. pożyczki pod zabezpieczenie nieruchomości finansowanie zakupu nieruchomości i projektów deweloperskich - Pożyczka celowa udzielona na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub projektu deweloperskiego o charakterze średnioterminowym. finansowanie transakcji kapitałowych, M&A, projektów inwestycyjnych - finansowanie transakcji kapitałowych, gdzie celem jest nabycie kontrolnych pakietów akcji / udziałów. Dotyczy tradycyjnych transakcji przejęć, jak i transakcji lewarowanych (MBO, LBO). Finansowanie ma zazwyczaj charakter pomostowy do momentu zdobycia finansowania bankowego, lub wygenerowania cash-flow z przejmowanej spółki.

9 DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW Linie produktowe Produkty Pragma Inkaso i Pragma Collect adresowane są do wszystkich grup przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Produkty Pragma Faktoring i Pragma Inwestycje adresowane są głównie do przedsiębiorstw z sektora MSP. Grupa uzyskuje zatem przychody z czterech różnych linii biznesowych, co pozytywnie wpływa na regularność i stabilność przychodów i przepływów pieniężnych oraz sprzyja rozwojowi Grupy.

10 PRZEWAGI KONKURENCYJNE Najszerszy portfel usług w zakresie wierzytelności b2b na rynku Potencjał operacyjny największe struktury operacyjne w sektorze windykacji b2b Efekt skali wysoka jakość usług realizowana w atrakcyjnych cenach Wysoki poziom kapitału obrotowego ponad 100 mln kapitałów własnych spółek Grupy Najbardziej kompleksowa oferta na rynku obsługujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, świadczymy usługi od windykacji po finansowanie Mniejsze nasycenie konkurencją w branży windykacyjnej działającej tylko w sektorze B2B

11 PORTFEL WIERZYTELNOŚCI Dane skonsolidowane Wartość aktywów Kapitał własny przypadający na j. dominującą przypadający na mniejszość Wynik na sprzedaży Przychody brutto Przychody netto Wynik netto przypadający na j. dominującą przypadający na mniejszość

12 SYTUACJA FINANSOWA Rotacja należności - aktywa i wpływy z nich wygenerowane (w tys. zł) 2 kwartał kwartał kwartał 2011 Saldo aktywów kupno, faktoring, pożyczki na początek kwartału Wpływy z w/w aktywów w trakcie kwartału *z uwagi na proces przejęcia Pragma Faktoring w trakcie 1 kwartału 2011 r. dane za ten kwartał byłyby niemiarodajne (niski poziom aktywów na początek okresu w stosunku do wyższych, już skonsolidowanych z Pragma Faktoring wpływów w trakcie) i został pominięty w analizie

13 SYTUACJA FINANSOWA Poziom zobowiązań bilansowych Grupy, w tym zobowiązań oprocentowanych, wynosi ok. 160 % wartości kapitałów własnych Grupy, co biorąc pod uwagę wysoką płynność i rotację aktywów należy ocenić za bardzo bezpieczny poziom. Przeszło 50 % zobowiązań finansowych Grupy ma charakter długoterminowy. Na istotniejszym z punktu widzenia oceny stopnia zadłużenia poziomie bilansów jednostkowych spółek Grupy wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych kształtuje się następująco: Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych poszczególnych spółek Grupy Zobowiązania Kapitał własny Zobowiązania/Kapitał własny Pragma Inkaso S.A tys. zł tys. zł 74 % Pragma Faktoring S.A tys. zł tys. zł 134 % Pragma Collect Sp. z o.o: tys. zł tys. zł 193 % Pragma Inwestycje Sp. z o.o tys. zł tys. zł 327 % *większość zobowiązań Pragma Collect oraz Pragma Inwestycje stanowią pożyczki udzielone przez Pragma Inkaso

14 WYNIKI A PROGNOZY Grupa zrealizowała z nadwyżką prognozy finansowe na rok 2011 i podtrzymuje prognozy przedstawione na rok 2012: DANE ZA ROK 2011 r. Prognozy 2011r. (w tys. zł) Wynik 2011r. (w tys. zł) Wykonanie prognoz Prognozy na 2012r. (w tys. zł) 2012/ /2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Skonsolidowany zysk netto (przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej) % % 147% % % 120% % % 142%

15 PORTFEL WIERZYTELNOŚCI Skonsolidowany portfel wierzytelności Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring, finansowanie i pożyczki

16 PORTFEL WIERZYTELNOŚCI Struktura portfela wierzytelności wg spółek PRAGMA INKASO SA 75% Pragma Faktoring SA 20% Pragma Collect Sp. z o. o. 5% Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 2%

17 STRUKTURA PRZYCHODÓW BRUTTO Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto (w tys. zł) Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring Finansowanie

18 STRUKTURA PRZYCHODÓW BRUTTO 100% Skonsolidowane przychody brutto w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring Finansowanie Pozostałe

19 STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł) Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring Finansowanie

20 STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO 100% Skonsolidowane przychody netto w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring Finansowanie Pozostałe

21 STRUKTURA KONTRAKTACJI Skonsolidowany wartość kontraktacji w tys. zł Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring, finansowanie i pożyczki

22 STRUKTURA KONTRAKTACJI Skonsolidowana wartość kontraktacji w 2011 roku Windykacja na zlecenie 32% Kupno wierzytelności 3% Faktoring, finansowanie, pożyczki 65%

23 STRUKTURA KONTRAKTACJI Struktura kontraktacji wg spółek PRAGMA INKASO SA 29% Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 4% Pragma Collect Sp. z o. o. 1% Pragma Faktoring SA 66%

24 STRUKTURA KONTRAKTACJI Struktura kontraktacji wg spółek Skonsolidowana wartość kontraktacji (w tys. zł) Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring, finansowanie, pożyczki SUMA:

25 NOWI KLIENCI Nowi Klienci W 2011 r. Grupa pozyskała 881 nowych klientów (474 PRAGMA INKASO SA, 265 Pragma Collect Sp. z o.o., 142 Pragma Faktoring SA).

26 ZATRUDNIENIE Zatrudnienie PRAGMA INKASO SA Pragma Faktoring SA Pragma Collect Sp. z o.o. Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

27 ZATRUDNIENIE Zatrudnienie w działach operacyjnych Dział Handlowy Dział Prawny Dział Windykacji

28 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 2008 (w tys. zł) 2009 (w tys. zł) 2010 (w tys. zł) 2011 (w tys. zł) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Kapitał własny Kapitał własny spółka dominująca Suma bilansowa Zobowiązania oprocentowane łącznie Zobowiązania oprocentowane - spółka dominująca Skonsolidowany wynik netto 2 787* 4 977* * * 4 096* * *należności główne: kredyty, pożyczki, obligacje, (bez odsetek i leasingów)

29 STRUKTURA AKCJONARIATU Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Pragma Finanse Sp. z o.o ,51% 51,03% Dom Maklerski BDM SA 480 0,01% 0,01% Dom Inwestycyjny Magnus Sp. z o.o. - podmiot zależny w 100% od BDM S.A ,44% 25,08% Pracownicy i współpracownicy ,97% 0,82% IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ,86% 4,99% Grupa PZU ,51% 8,10% Pozostali ,7% 9,97% Łącznie akcji

30 AUTY DLA INWESTORÓW Powtarzalny, coroczny wzrost przychodów i zysku od 2006 r. osiągnięty na działalności podstawowej, bez jednorazowych zdarzeń Transparentna sprawozdawczość finansowa weryfikowalność wyników finansowych i wartości godziwej portfela wierzytelności Planowane dalsze wzrosty minimum 40 % wzrostu 2012/2011 Stabilność źródeł przychodów Grupa posiada produkty na każdą pogodę gospodarczą

31 KONTAKT Z NAMI Dziękujemy za uwagę pragmainkaso.pl pragmafaktoring.pl pragmacollect.pl pragmainwestycje.pl Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A.

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. Miejsce w strukturze Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. na dzień 30.06.2013 roku Podmioty Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport Pragma Faktoring S.A. za I półrocze 2015 r. Pierwsze półrocze 2015 r. pokazuje kolejne pozytywne efekty przyjętej strategii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INWESTYCJE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INWESTYCJE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INWESTYCJE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU 1. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Grupę Kapitałową tworzy Pragma

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2012 roku Wrocław, 26 kwietnia 2013 Spis treści 1. Informacje o jednostce dominującej...3 1.1. Podstawowe informacje...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2014 roku Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Informacje o jednostce dominującej... 4 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2014 rok. Warszawa, marzec 2015

Wyniki skonsolidowane za 2014 rok. Warszawa, marzec 2015 Wyniki skonsolidowane za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009 Warszawa, sierpień 2009 Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł

Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł 211-12-21 Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł Kredyt Inkaso operuje w branży zarządzania wierzytelnościami uczestnicząc w procesach inwestowania w portfele, których głównymi inicjatorami jest krajowy

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1. SPIS TREŚCI 1 Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1 Struktura Grupy... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.3 Zmiany w zasadach zarządzania Grupą

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego

Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego Przewagi DT Partners i kluczowe wyniki po 2014 roku. Grupa DTP przewagi modelu biznesowego Pełen zakres windykacji polubownej

Bardziej szczegółowo

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.)

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) 1. Profil Spółki Grupa Masterlease to niezależny podmiot świadczący usługi leasingowe i zarządzania flotą samochodową w Polsce z kilkunastoletnią historią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PRAGMA INWESTYCJE SP. Z O.O. ZA OKRES OD 1.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PRAGMA INWESTYCJE SP. Z O.O. ZA OKRES OD 1.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PRAGMA INWESTYCJE SP. Z O.O. ZA OKRES OD 1.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Działalność operacyjna Spółki opiera się na opisanych poniżej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2012 ROK Wrocław, 06 marca 2013 Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo