Prawo gospodarcze UE Opracowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo gospodarcze UE Opracowanie"

Transkrypt

1 Prawo gospodarcze UE Opracowanie 1. Rynek wewnętrzny zagadnienia wstępne: - źródła prawa *PIERWOTNE (traktaty konstytuujące które tworzyły WE i UE) -traktaty założycielskie, aneksy i protokoły do traktatów założycielskich *WTÓRNE (tworzone przez organy UE) -rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie - rynek wewnętrzny - definiuje go Art. 14 ust. 2 TWE (r.w. to ( )obszar bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony wolny przepływ towarów, osób, usług i kapitału zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu." Do prawa europejskiego koncepcję rynku wewnętrznego wprowadzono Art. 13 JAE. W podobnym duchu brzmią zapisy Traktat o UE Art. 2: "UE stawia sobie następujące cele: popieranie postępu gospodarczego i społecznego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia i doprowadzenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju, zwłaszcza poprzez utworzenie przestrzeni bez granic wewnętrznych, umocnienie gospodarczej i społecznej spójności oraz ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, obejmującej docelowo jedną walutę, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu". - wspólny rynek w.r - forma integracji gosp., której zasadą jest wzajemne zniesienie barier między państwami barier handlowych i wszelkich utrudnień we wzajemnej wymianie gosp., swobodny przepływ towarów, kapitałów i osób oraz wymienialność walut. Znosi się cła, ustanawia wspólną zewnętrzną taryfę celną, często prowadzi się wspólną politykę finansową, koordynuje plany rozwoju rolnictwa i przemysłu. Prekursor W.R: Związek Celny Państw Niemieckich Po II wojnie światowej, m.in. dwublokowy podział świata przyczynił się do utworzenia Wspóln. Eu-skiej. Organizacje wolnego rynku: Beneluks, Euro. Obszar Gospodarczy, Euro. Stowarzyszenie Wolnego H., EWWiS, UE. - jednolity rynek (tzw. rynek wewnętrzny UE) Zintegrowany, o granicach wyznaczających realne zewnętrzne granice UE. Utworzony na mocy zapisów Białej Księgi z Podstawową przesłanką do jego stworzenia było umożliwienie swobodnego przepływu dóbr, kapitału, usług i siły roboczej między krajami UE. W J.R. założeniu ma być specyficznym organizmem gospodarczym i zbiorem reguł wspólnej polityki ekonomicznej. Celem J.R. są zmiany strukturalne w gospodarkach krajów członkowskich, przez to zwiększenie zdolności UE do kreowania konkurencyjności, wzrostu ekonomicznego i zatrudnienia. 1

2 - zasady rynku wewnętrznego Traktat o W.E. określa podstawowe reguły gwarantujące osiągnięcie celów przyświecających stworzeniu rynku wewnętrznego: - zakaz dyskrymin. ze względów narod., zarówno między państ. członk., jak i ich obyw.; - zapewnia prawo obyw. do swobod. poruszania się i osiedlania na całym terytorium Unii; - zniesienie ceł oraz podatków mających równoważny do ceł skutek wymiany wewn. - zakazują stosowania restrykcji ilościowych i środków mających równoważny do nich skutek dla wzajemnego handlu towarami oraz określają warunki dla wyjątków; - zabrania jakichkolwiek form dyskryminacji ze strony monopoli państwowych; - ustanawiają zasady, które zapewniają swobodny przepływ pracowników; - zapewniają osobom swobodę przenoszenia się i podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek, a Art. 58 gwarantuje to przedsiębiorcom; - zapewniają swobodę świadczenia usług; - znosi restrykcje i zapewnia swobodę przepływu kapitału - zabraniają przedsiębiorstwom zachowań sprzecznych ze swobodą konkurencji; - reguły konkur. stosuje się w równej mierze do przedsięb. publ. jak i przedsięb., o szczególnych lub wyłącznych uprawn.; - warunki udziel. przez państwo pomocy przedsięb., mając na wzgl. ochronę jednolitego rynku; - nakłada na państwa członk. obowiązek nie stosowania dyskryminacji w sprawach fiskalnych. - swobody gospodarcze rynku wewnętrznego 1 1. Swoboda przepływu usług: U. są to świadczenia (najczęściej odpłatne), - działaln. o charakt. przemysł. i handl., działaln. rzemieśl. oraz wykon. wolnych zawodów. Do s.p.u. nie są zaliczane usługi transport 2. oraz u. bankowe i ubezp., - związane są z przepływem kapitału. Swoboda przepływu u. oznacza możliwość zakładania przedsięb. na terenie państwa członk. i prow. działalności gospodarczej na zasadach tzw. samo-zatrudnienia. Rodzaje swobód przepływu usług: - aktywna swoboda świadczenia - usługodawca udaje się przejściowo do kraju usługobiorcy, a więc sam przekracza granicę w celu wykonania u. w innym kraju członkowskim - pasywna swoboda odbiorca u. udaje się do kraju usługodawcy, by tam przyjąć jego świadczenia - przepływ produktu usługi. usługodawca i usługobiorca przebywają w swoich krajach, a produkt przekracza granice (np. transmisja RTV). 1 jest ich więcej ale dla DJ`ja Kardasia są one nieistotne MK 2 ze względu na swa specyfikę są one objęte odmienna regulacja w Traktacie. obszar polityki transportowej 2

3 2. Swoboda przepływu kapitału : Dotyczy samodzielnych transakcji finans., nie mających bezpośrednich związków z przemieszcz. ludzi, towar. i usł. To możliwość transferu zysków z jednego kraju UE do drugiego oraz prawo inwest. i nabywania wszelkich walorów rzecz. i finans. bez żadnych przeszkód. Oznacza też swobodę przep. kapitału z tytułu likwidacji lub zmiany inwestycji i wszystkich zysków z tego wynikających, jak również przepływ kapitału o charak. osobistym (np. spadek). Obyw. UE mają prawo dokonywania wszelkich operacji bankowych i finans.we wszystkich państwach członkowskich, jak posiadanie konta w banku innego państwa UE, zakupu i sprzedaż pap. wart. et cetera. 2. Swoboda przedsiębiorczości w prawie wspólnotowym - Możliwość prowadz. działal. gosp.w dowolnym państwie UE przez wszystkich obywateli państw członk. Działal. gosp. na obszarze innego państwa członk. może polegać na założeniu i prowadz. przedsięb. główn., i na tworz. firm podleg., czyli filii, agencji, oddz. oraz sp. córek. - prawo przedsiębiorczości jako jedna ze swobód rynku wewnętrznego W zakresie wynikającym z TWE - dotyczy osób fizycznych (konieczne obywatelstwo UE), i osób prawnych (zarej. lub posiad. siedzibę w UE).Przedsiębiorca z krajów EU może też zawiązywać spółki ponadnarodowe, które podlegają regulacjom prawnym ustawodawstwa wspólnotowego oraz krajowego. Zaliczamy do nich np. : - Spółdzielnię Europejską, - Euro. Spółkę Akcyjną (SE) - Euro. Spółkę Prywatną (EPC), - Euro. Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG). - spółka jako podmiot swobody przedsiębiorczości Elementy konieczne do powstania spółki (wg TWE) inkorporacja (założenie) w jednym z państw członkowskim oraz posiadanie siedziby statutowej i faktycznej. - Euro. Spółka Akcyjna (SE) (Spółka Europejska) Utworzenie SE pozwala przedsiębiorcy działać swobodnie na terenie wszystkich krajów UE. Ta forma działalności stanowi rozwiązanie dla segmentu dużych spółek kapitałowych. Została wprowadzona do obrotu prawno-ekonomicznego Dyrektywą Wspólnoty w 2001 r. Jeśli z jakichkolwiek względów bardziej korzystne dla przedsiębiorcy będzie ulokowanie spółki w innym kraju niż dotychczas, będzie on mógł bez utrudnień zmienić siedzibę. Ograniczeniem może być jedynie żądanie wykupu akcji przez akcjonariuszy, którzy mogą nie wyrazić zgody na zmianę siedziby. SE mogą założyć podmioty - głównie spółki akcyjne, których siedziba znajduje się w różnych państwach wspólnoty, lub podmioty prowadzące działalności w skali całej wspólnoty, poprzez oddziały lub podmioty zależne. SE podlega przepisom prawa 3

4 wspólnotowego - w przypadku, gdy rozporządzenia szczególne to przewidują, stosuje się prawo krajowe. Wniosek o jej założenie składa się w sądzie rejestrowym. - Europejska Spółka Prywatna (EPC) EPC pojawiła się jako rozwiązanie oferowane głównie małym i średnim przedsięb. zainteres. podjęciem działalności w wielu państwach. Jest to forma działalności niezależna od prawa krajowego. Z chwilą rejestracji nabywa ona osobowość prawną, a jej założycielami mogą być osoby prawne, jak również fizyczne. Powstanie spółki wymaga sporządzenia pisemnej umowy pomiędzy stronami oraz jej rejestracji w kraju, w którym ma swoją siedzibę. Spółka nie posiada obligatoryjnie organów zarządzających, a wspólnicy swobodnie określają zakres swoich obowiązków. Kapitał założycielski takiej spółki powinien wynosić 10 tys. euro. - treść swobody przedsiębiorczości Regulacja TWE. art. 43, Cechy charakteryzujące pojęcie przedsiębiorczości to samodzielność, transgraniczność (podjęcie działalności na terenie innego państwa), trwałość (prowadzenie działalności przez dłuższy, nieokreślony czas - cecha ta odróżnia przedsiębiorczość od swobodnego przepływu usług). Z. zasady - S.P to zakaz wprowadzania ograniczeń; swoboda ta ma dwa podstawowe wymiary: Wymiar pierwotny oznacza zakładanie przedsiębiorstw i zarządzanie spółkami, musi się odbywać na warunkach krajowych (własnych). Wymiar wtórny możliwość tworzenia agencji bądź filii. Brak jednoznacznej definicji przedsiębiorczości w artykule 43. Adresatem norm z artykułu 43 są dwie grupy: podmioty zobowiązane w związku z TWE państwa członkowskie oraz podmioty uprawnione osoby fizyczne i przedsiębiorstwa (a zwłaszcza spółki). Zakaz wprowadzenia ograniczeń jest adresowany do państwa członkowskiego. Krąg podmiotów jest dużo szerszy niż jedynie państwo w rozumieniu elementów struktury władzy. Jeżeli chodzi o podmioty uprawnione przedsiębiorstwa i spółki (TWE). Kwalifikowaną postacią przedsiębiorstw są spółki w rozumieniu prawa wspólnotowego. - zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości W myśl art. 43 TWE Zakazane są ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego w ramach poniższych postanowień. Zakaz obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez obywateli danego Państwa Członkowskiego, ustanowionych na terytorium innego Państwa Członkowskiego. Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak 3 Porządek przed-lizboński (ogólnie to są pierdoły i banialuki, bo teraz jest zupełnie inna nomenklatura. Np. Art. 43 TWE to art. 49 TL. Ku chwale ojczyzny! ) 4

5 również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami, na warunkach określonych (dla własnych obywateli) przez ustawodawstwo Państwa przyjmującego. - spółki polskiego prawa handlowego Spółka to określone w umowie zrzeszenie osób bądź kapitału utworzone celem prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, pod postacią której funkcjonują przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia podstawy ekonomicznej utworzenia spółki, dzieli się je na spółki: - spółki osobowe (s. cywilne, s. jawne, s. komandytowe) - spółki kapitałowe (sp. z o. o., s. akcyjne). Z punktu widzenia źródła prawa regulującego powstanie i działalność spółek: - spółki p. cywilnego (s. cywilne) - spółki p. handlowego (sp. J., komandytowe, z o. o., s. akcyjne). Spółki prawa cywilnego 4 są uwidaczniane w ewidencji działalności gospodarczej, podstawą ich funkcjonowania jest kodeks cywilny. Spółki prawa handlowego są umieszczane w rejestrze handlowym prowadzonym przez właściwe sądy. Podstawą ich funkcjonowania jest kodeks handlowy. - Spółka cywilna, - działa na podstawie prawa cywilnego. Wspólnicy (minimum dwóch) spółki cywilnej zobowiązują się do dążenia do określonego, wspólnego celu gospodarczego. Wspólnicy tworzą kapitał spółki cywilnej z wniesionych przez siebie wkładów w postaci gotówki lub aportu, a później również dochodów spółki. Nie istnieje w niej możliwość odsprzedaży wkładu udziałowego osobom trzecim, a przyjęcie nowego wspólnika wiąże się ze zmianą w umowie spółki cywilnej. Za zobowiązania spółki cywilnej wszyscy wspólnicy odpowiadają zarówno majątkiem spółki, jak i każdy majątkiem osobistym. Można założyć ją na czas nieograniczony lub na czas ograniczony w celu wykonania jakiegoś pojedynczego przedsięwzięcia. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. - Spółka jawna, działa na podstawie prawa handlowego. Nie różni się w zasadzie od spółki cywilnej, konieczne jest natomiast jej zarejestrowanie w rejestrze handlowym oraz ścisłe przestrzeganie reguł oznaczenia firmy, czyli nazwy spółki. Firma spółki jawnej musi zawierać nazwiska wszystkich wspólników albo nazwisko i przynajmniej pierwszą literę imienia jednego lub kilku wspólników z dodatkiem wskazującym na tę spółkę. Najczęściej zakładana w celu prowadzenia działalności gospodarczej na większą skalę. Nie ma osobowości prawnej. - Spółka komandytowa sp.k., oparta jest na prawie handlowym, powstała w wyniku umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Stanowi w zasadzie formę pośrednią pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi. Przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, odpowiedzialność zaś 4 Od razu mówię że nie mam pojęcia czy to się trzyma kupy. Nie za dobry ze mnie prawnik. 5

6 przynajmniej jednego komandytariusza jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu. - Spółka z o.o. działa na podstawie prawa handlowego. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa jedynie do wysokości swoich wkładów, tzn. nie odpowiadają majątkiem osobistym, z jednym wyjątkiem z majątku prywatnego udziałowca mogą być egzekwowane kwoty zadłużenia, jakie ma spółka z tytułu nie płaconych podatków. Prawo nie wyznacza ani dolnej, ani górnej granicy liczby wspólników, oznacza to, że udziałowcem może być jedna osoba fizyczna lub osoba prawna. Powstaje z chwilą wpisania do rejestru handlowego, nabywając jednocześnie osobowość prawną. Korzyścią, jaką spodziewa się osiągnąć wspólnik, jest, podobnie jak w spółce akcyjnej, dywidenda. Najważniejszymi organami są zarząd oraz zgromadzenie wspólników. Ponadto umowa spółki może przewidywać powołanie komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej (bądź obu jednocześnie), natomiast gdy liczba wspólników przekracza 50, jest obligatoryjny wymóg powołania któregoś z tych organów. - Spółka akcyjna, SA - s. kapitałowa utworzona w rezultacie zgromadzenia przez wspólników kapitału akcyjnego w wysokości co najmniej 100 tys. zł, pokrytego gotówką bądź aportami 5, dzielącego się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcja stanowi podstawę nabycia praw wspólnika (akcjonariusza), może mieć charakter imienny lub na okaziciela, zwykły lub uprzywilejowany co do prawa głosu, dywidendy bądź podziału majątku w razie likwidacji spółki. Jej utworzenie wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego. S.A. nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru handlowego i jako osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Akcjonariusze osobiście nie odpowiadają za zobowiązania spółki. - Spółka jednoosobowa, s. kapitałowa. Forma prawna przewidziana dla skarbu państwa oraz związków samorządu terytorialnego i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa tworzonych w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i gdy spółka utworzona została z majątku pozostałego po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. Spółki kapitałowe, najważniejszym ich elementem jest majątek (kapitał). Należą do nich spółka akcyjna i sp. z o.o. Od spółek osobowych wyróżnia je: zmienny kapitał i skład osobowy, posiadanie osobowości prawnej, skierowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki na samą spółkę, wyodrębnienie majątku spółki, prowadzenie spraw spółki pośrednio przez wspólników i ukształtowanie praw i obowiązków wspólników wobec spółki w sposób zróżnicowany. - Spółka holdingowa, jako wspólnik w innej spółce, podporządkowuje ją sobie wskutek objęcia tzw. kontrolnego pakietu udziałów (akcji) oraz zapewnienia decydującego wpływu na obsadę wszystkich lub większości stanowisk w jej organach. 5 Aport - wkład niepieniężny wniesiony do spółki kapitałowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności). Mogą to być m.in. rzeczy ruchome (ruchomości), nieruchomości, wierzytelności, patenty, a nawet przedsiębiorstwo jako całość. 6

7 - Spółka cicha, rodzaj spółki osobowej, w której występuje kupiec wyłącznie upoważniony do reprezentowania spółki i tzw. wspólnik cichy, który nie odpowiada za zobowiązania, ale uczestniczy w zyskach i stratach w sposób określony w umowie. - Spółka Joint-Venture, zakładana przez firmy pochodzące z różnych państw, stanowiące odrębny od wspólników podmiot prawa; w Polsce pot. nazwa spółki handl. zawiązanej przez firmy pol. z firmami zagr. lub wyłącznie przez firmy zagr. na terytorium Polski w celu prowadzenia działalności gospodarczej - trans graniczne przeniesienie siedziby spółki Przenoszenie siedziby z innego państwa Wspólnoty (imigracja spółki) Holenderska sp-ka Überseering przeniosła swoją siedzibę do Niemiec gdzie przed sądem dochodziła swojej stosownej kwoty od niemieckiej spółki tytułem odszkodowania za wadliwe wykonanie umowy o roboty budowlane. TS orzekł, ze spółka założona zgodnie z prawem jednego państwa członkowskiego powinna zostać uznana w innym państwie członkowskim do którego przeniosła faktyczną siedzibę; po drugie państwo członkowskie do którego spółka przeniosła swą faktyczna siedzibę powinna uwzględnić jej zdolność prawną i sądową którą posiada zgodnie z prawem państwa w którym została założona. TS twierdzi że przeniesienie siedziby faktycznej spółki zagranicznej nie prowadzi do zmiany jej dotychczasowego statutu personalnego Przenoszenie siedziby do innego państwa Wspólnoty (emigracja spółki) Sp-ka Daily Mail z siedziba w Londynie postanowiła przenieść swą siedzibę do Holandii. Zgodnie z prawem brytyjskim przeniesienie siedziby za granicę bez jej likwidacji jest możliwe za zgodą Ministerstwa finansów. Spółka uznała że przepisy nakładające obowiązek uzyskania zgody naruszaja swobodę przedsiębiorczości. TS orzekł, że traktatowa swoboda przedsiębiorczości nie gwarantuje spółkom przenoszenia siedziby do innych państw Wspólnoty. Spółka jest bowiem tworem prawa państwa inkorporacji i ono decyduje o jej egzystencji. Transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej (nie jest objęte art. 43 TWE) Uregulowanie w przepisach krajowego prawa kolizyjnego jak i materialnego prawa spółek (wymóg krajowej siedziby statutowej, której przeniesienie stanowi przyczynę rozwiązania spółki.) Możliwe warianty: - przeniesienie siedziby statutowej bez zmiany statutu personalnego - przeniesienie siedziby statutowej wraz z zmianą statutu personalnego - przekształcenie spółki krajowej w spółkę zagraniczną 7 - zakładanie oddziału spółki w innym państwie wspólnoty

8 Holender prowadzący jednoosobowe przedsiębiorstwo z siedzibą w Holandii utworzył wraz z małżonką spółkę z. o. o. z siedziba w Londynie. Jednoosobowe przedsiębiorstwo zostało następnie przekształcone w oddział spółki angielskiej na terenie Holandii. W oddziale tym koncentrowała się cała działalność gospodarcza angielskiej spółki. Segers wystąpił z wnioskiem o wydanie świadczenia na podstawie holenderskiej ustawy o ubezpieczeniach chorobowych. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty powołując się na przepisy, na mocy których prowadzący spółkę mógł być traktowany jako pracobiorca, jeżeli spółka miałaby swoją siedzibę w Holandii. Zdaniem TS krajowe przepisy różnicujące sytuację składu osobowego spółki z uwagi na jej przynależność ograniczają swobodę przedsiębiorczości. Artykuły 52 i 58 traktatu WE nie dopuszczają, by państwo członkowskie odmówiło rejestracji oddziału spółki założonej zgodnie z ustawodawstwem innego państwa członkowskiego, w którym znajduje się jej siedziba, lecz w którym nie prowadzi ona działalności handlowej, a celem utworzenia oddziału jest umożliwienie tej spółce prowadzenia w pełnym zakresie jej działalności w państwie, w którym ten oddział zostanie utworzony, co pozwoliłoby uniknąć konieczności zakładania tam spółki i obejść uregulowania dotyczące zakładania spółek, które w zakresie wnoszenia minimalnego kapitału zakładowego są tam bardziej surowe. Niemniej jednak taka wykładnia nie wyklucza, że władze danego państwa członkowskiego mogą przyjąć dowolny środek zapobiegający oszustwom lub każący je bądź wobec samej spółki, w stosownym przypadku przy współpracy z państwem członkowskim, w którym została ona założona, bądź wobec jej wspólników, którym udowodniono, że w rzeczywistości zamierzają, poprzez założenie spółki, uniknąć wywiązania się z zobowiązań wobec wierzycieli prywatnych lub publicznych mających siedzibę na terytorium danego państwa członkowskiego. 6 - trans graniczne łączenie spółek (Dziesiąta Dyrektywa 7 ) Dopuszcza się łączenie się spółek, które: a) zostały założone zgodnie z prawem państwa członkowskiego b) na terenie Wspólnoty moją siedzibę statutową c) siedzibę faktyczną lub główny zakład d) jeżeli przynajmniej dwie z tych spółek podlegają prawu dwóch różnych Państwa W transgranicznej fuzji mogą brać udział tylko spółki kapitałowe, spółki posiadające osobowość prawną i odrębny majątek którym odpowiadają za swoje zobowiązania oraz w stosunku do których znajdują zastosowanie reguły ochrony interesów wspólników i osób trzecich określone pierwszą dyrektywą. Fuzja może nastąpić tylko na trzy sposoby 6 Postanowienie ETS z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie Højesteret /56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 8

9 1. W drodze przejęcia 2. Przez utworzenie nowej spółki 3. Dwa warianty fuzji w drodze przejęcia spółki-córki przez spółkę matkę Procedura połączeniowa 1. plan połączenia sporządzony ogłoszony określenie podmiotów, gdzie będzie siedziba, parytet wymiany, skutki dla pracowników, kwestia zobowiązań, zasada kumulatywnego przejęcia długu 2. pisemne sprawozdanie sporządzone przez zarządzające spółką ogłoszony plan połączenia w Monitorze sądowym i Gospodarczym. Sprawozdanie ma służyć wspólnikom. 3. Badanie przeprowadzane przez biegłych danego kraju. Jest możliwość odstąpienia jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę 4. zatwierdzenie planu połączenia przez organy spółek dyrektywa nie precyzuje czy zatwierdzenia ma być przyjęte przez określoną większość. W Polsce większość kwalifikowana ¾ głosów przy 50% obecności kapitału zakładowego, chyba że statut mówi inaczej. 5. czynności kontrolne (postępowanie krajowe i transgraniczne) - faza krajowa kontrola przebiegu rokowań (do tej we wszystkich państwach w których znajdują się podmioty połączeniowe) Celem jest otrzymanie zaświadczenia o prawidłowym przebiegu - faza transgraniczna zaświadczenia są przedkładane państwu w którym ma powstać spółka, zatwierdzone są na tych samych zasadach 6. dokonanie wpisu do rejestru wypisanie podmiotów spółki z rejestrów kraju w których istniała. Dzień połączenia to dzień wpisu do rejestru Skutki prawne a) ustaje byt spółek wchodzących b) aktywa i pasywa przechodzą na nową spółkę c) wspólnicy poprzedniej spółki stają się wspólnikami nowej spółki Pierwsza Dyrektywa 8 nakłada na państwa członkowskie obowiązek prowadzenia rejestrów spółek w których przetrzymywane mają być dane: statut, akty, przedłużenie spółki, akty ustanawiające. System domniemania Art3 ust 5 Jawność dotyczy danych dotyczących spółki; dyrektywa wskazuje dane, które powinny być umieszczane w rejestrach; istotne informacje dotyczące funkcjonowania spółki; (Jawność spółki: jawność aktów, informacji, statutu, danych spółki) Domniemania: osoby trzecie wchodzące w relacje ze spółką są szczególnie chronione (kwestia ogłoszenia danych, dopiero wtedy można się na nie powoływać). Osoba trzecia w okresie 16 dni ciężar dowodu, że nie były w stanie zdobyć informacji; domniemanie prawdziwości wpisu Ważność zobowiązań Proces tworzenia S.A. założenie spółki, wniesienie kapitału, powołanie władz spółki, wpis do rejestru. Nieważność spółki prawo państw członkowskich może wprowadzać system unieważniania spółek; Państwo decyduje samo czy wprowadza taką procedurę (jeżeli tak, to tylko na zasadach dyrektywy); 3. Harmonizacja i unifikacja krajowego prawa spółek. 8 Dyrektywa 68/151/EWG 9

10 4. Podmioty trans graniczne. A. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych: EZIG jest pewną formą współdziałania, współpracy, która ma charakter instytucjonalny, łączy podmioty z różnych państw członkowskich. Możemy też przyjąć, że jest to pewna forma prowadzenia działalności gospodarczej, ale to, że jest to szczególna, odrębna forma współdziałania, to nie oznacza, że z chwilą powołania do życia następuje zniesienie podmiotowości prawnej członków EZIGu. Nie zastępuje to podmiotowości prawnej. Tworzą nowy podmiot. Cel powołania EZIG: poprawa wyników działalności przy zachowaniu prawnej autonomii członków ugrupowania. Celem działalności nie może być osiąganie zysku dla samego siebie jako podmiotu. Chodzi o podmioty, które EZIG tworzy. Zyski przeznaczane są dla członków EZIGu, a nie samej organizacji. W ramach EZIGu przewidziane są pewne ograniczenia, co do rodzaju działalności. Rozporządzenie pozostawia możliwość samodzielnego uregulowania państwom kwestii statusu w ramach porządku krajowego. Dowolność po stronie państwa. W większości porządków prawnych EZIG będzie miał osobowość prawną. W Niemczech i Włoszech nie ma osobowości prawnej. W Polsce również nie ma osobowości prawnej. W sprawach nieuregulowanych przepisy o spółce jawnej. Czym jest zatem spółka jawna? Spółka jest spółką osobową prawa handlowego. Nie ma osobowości prawnej. Ułomne osoby prawne. Zatem EZIG też nie będzie miał osobowości prawnej. Polski EZIG będzie tzw. ułomną osobą prawną, podmiotem ustawowym. Żeby utworzyć EZIG jest potrzebne: 1. Zawarcie umowy. 2. Dokonanie rejestracji. Forma zawarcia umowy: Nazwa zgrupowania, siedzibę, ; Elementy dodatkowe: zasady finansowania, zasada dystrybucji zysku, itd. Szereg elementów zależnych od woli podmiotów tworzących EZIG. Charakter wpisu do rejestru: wpis o charakterze obowiązkowym, konstytutywnym. Wpis jest ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, i w Dzienniku Ustaw UE. Członkiem EZIGu może zostać: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz spółki posiadające siedzibę faktyczną i statutową we wspólnocie (przedsiębiorcy inni niż osoby fizyczne). Muszą być co najmniej dwa podmioty. Struktura organizacyjna EZIG: Zależy od tego czy ma osobowość prawną. W uproszczeniu członkowie działający wspólnie oraz zarządcy i ewentualnie inne organy. Polska ustawa posługuje się terminem zarządzający może to być jedna lub więcej osób. Członkowie kwestia trybów podejmowania decyzji każdy członek posiada jeden głos. Grupa przypadków: 10

11 1) bezwzględna jednomyślność; 2) chyba, że umowa stanowi inaczej; założenie jednomyślności z możliwością odstępstwa; 3). Przypadki w ramach bezwzględnej jednomyślności: cele, tryb podejmowania uchwał, zmiana w finansowaniu, itd. Kwestie najbardziej newralgiczne. Prawa i obowiązki Członkowie mają prawo: do podziału zysku, prawo głosu, prawo wystąpienia z EZIG, prawo żądania wykluczenia członka EZIGu, prawo do wglądu do dokumentów, dostęp do informacji, przeglądania ksiąg. Ustanie członkowstwa podmiotu EZIGu. 1. Wykluczenie, 2. Wystąpienie, 3. Ustanie bytu prawnego podmiotu ex lege (z mocy prawa) Wystąpienie na zasadach określonych w umowie; za jednomyślną zgodą wspólników; w każdej chwili z ważnych i uzasadnionych powodów: 1. Ex lege w przypadku osoby fizycznej śmierć 2. Ogłoszenie upadłości przez podmiot 3. Konstrukcja wypowiedzenia członkowstwa EZIGu przez osobistego wierzyciela członka EZIGu. Odpowiedzialność za zobowiązania (art. 23) Solidarnie wszyscy członkowie, w nieograniczony sposób oraz subsydiarnie odpowiadają materialnie najpierw majątkiem EZIGu, później majątkiem każdego jego członka. Członkowie, którzy przystępują do EZIGu przystępują też do długów, które EZIG zaciągnął (chyba, że jest klauzula w umowie jeśli klauzula jest jawna zgłoszona do rejestru i ogłoszona kwestia jawności). Odpowiedzialność członka, którego członkowstwo ustało odpowiada za te zobowiązania, w których partycypował jako członek trwają 5 lat od ustania jego członkostwa. (art. 37). Jak można doprowadzić do rozwiązania EZIGu? przyjęcie uchwały przez członków (bardziej liberalny tryb) wymóg jednomyślności, chyba, że w umowie jest inaczej; można w każdej chwili, ale taka uchwała musi być przyjęta w momencie wygaśnięcia terminu umowy oraz jeżeli zajdzie jakakolwiek okoliczność w umowie; jeśli taka uchwała nie zostanie podjęta członkowie mają prawo wystąpienia do sądu o wydanie orzeczenia o rozwiązaniu; na mocy orzeczenia sądowego (z ważnych i uzasadnionych przyczyn; dotyczy to kwestii takich jak rodzaj działalności, siedziba oraz kiedy EZIG zaczyna działać z naruszeniem interesów państwa (wtedy państwo może wystąpić do sądu)); B. Spółka europejska (Societas Europea - SE): - źródła regulacji prawnej SE 11

12 Problem istnienia koncernów działających w wielu Państwach Członkowskich wymusił ingerencję prawotwórczą, która zapewniała ramy prawne działającego na terytorium Państw Członkowskich jednego i jednolitego organizmu europejskie spółki akcyjne zwane spółka-mi europejskimi (Societas Europaea). Powodem ingerencji prawotwórczej UE była chęć ułatwienia działalności przedsiębiorcom, którzy działają tansgranicznie na terytorium UE i zachęcić do tworzenia grup spółek z różnych państw członkowskich. Zdaniem Rady UE nie-zbędne jest, aby przedsiębiorstwa, których działalność nie jest ograniczona do zaspokajania wyłącznie potrzeb lokalnych miały możliwość planowania i przeprowadzenia reorganizacji swojej działalności w skali całej Wspólnoty. Niezbędne jest również zapewnienie, by ekonomiczna i prawna jednolitość prowadzenia działalności gospodarczej we Wspólnocie były toż-same. Spółka europejska (dalej SE) jest konstrukcją prawną, której podstawą prawną stanowią dwa akty prawne: 1. rozporządzenie Rady (WE)nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie sta-tutu spółki europejskiej (Dz.Urz. WE L 294 z , dalej rozporządzenie SE), 2. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U r. Nr 62, Poz. 550, dalej ustawa SE). Ustawa SE uzupełnia niejako rozporządzenie SE i oba akty stanowią jedną całość, przy czym kwestie dotyczące formy, powstawanie i rejestrację, kapitał, kwestię materii statutu, oraz dopuszczalnej struktury, sprawozdawczości, likwidacji oraz ogłoszenia upadłości odnajdujemy w rozporządzeniu SE. Natomiast ustawa SE reguluje kwestie rejestracji SE w Polsce, organów SE, przeniesienia siedziby oraz zaangażowania pracowników w spółce europejskiej. Ustawa SE stanowi implementację dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników 2 - tworzenie SE Spółka europejska może powstać tylko poprzez: - transgraniczną fuzję spółek akcyjnych mających siedziby na obszarze UE, jeżeli co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich; - utworzenie grupy kapitałowej spółek europejskich przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; - utworzenie spółki zależnej przez co najmniej dwie spółki w rozumieniu art. 48 ust. 2 TWE; - przekształcenie spółki akcyjnej podlegającej wyłącznie prawu krajowemu (szerzej na ten temat poniżej); - utworzenie przez spółkę europejską innej jednoosobowej spółki w tej formie. Kapitał zakładowy spółki musi wynosić minimum euro - przeniesienie siedziby SE do innego państwa członkowskiego (Ustawa o EZIG I SE) SE powinna mieć możliwość przeniesienia swojej statutowej siedziby do innego Państwa Członkowskiego. Odpowiednia ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych, którzy wypowiedzieli się przeciwko przeniesieniu, wierzycieli i 12

13 - Organy SE 5. Swoboda przepływu usług: posiadaczy innych praw wobec spółki musi mieścić się w rozsądnych granicach. Przeniesienie nie powinno naruszać praw powstałych przed przeniesieniem. Zarówno rozporządzenie SE jak i ustawa SE rozróżnia dwa systemy organów SE. Pierw-szym jest znany prawu polskiemu system dualistyczny, czyli rozbicie funkcji zarządczych i nadzorczych na dwa organy zarząd i radę nadzorczą, ewentualnie zgromadzenie wspólni-ków. Rozporządzenie SE spowodowało jednak wprowadzenie do polskiego porządku praw-nego nowego systemu organów - systemu monistycznego. System monistyczny polega na połączeniu funkcji zarządczych i nadzorczych w jednym organie radzie administrującej, która prowadzi sprawy SE i reprezentują ją na zewnątrz, oraz sprawuje stały nadzór nad SE. Cele Wspólnoty (Traktat o EWG) Zadaniem Wspólnoty jest, poprzez ustanowienie wspólnego rynku i stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych państw członkowskich, 13 popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej, stałego i zrównoważonego wzrostu, zwiększonej stabilności, przyspieszonego podwyższania poziomu życia oraz ściślejszych związków między państwami członkowskimi. działalność Wspólnoty zmierzająca do realizacji tego celu obejmuje m.in., zniesienie między państwami członkowskimi barier w przepływie usług. Pojęcie usług w Traktacie Rzymskim U. to świadczenia wykonywane z reguły odpłatnie jeśli nie są one uregulowane przez postanowienia dotyczącego swobodnego przepływu towarów, kapitału i osób. Usługi obejmują w szczególności świadczenia wykonywane w ramach: działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej oraz wolnych zawodów. Zakres regulacji Regulacje traktatu mają zastosowanie wyłącznie gdy: obywatel któregoś z państw członkowskich prowadzi działalność w innym kraju Wspólnoty niż państwo osoby korzystającej ze świadczenia (13rt. 59), podmiot z jednego kraju świadczy usług na terenie innego państwa członkowskiego lub też na rzecz podmiotów innego państwa członkowskiego na terenie własnego kraju, wreszcie, sama usługa przepływa z terytorium jednego państwa na teren drugiego państwa członkowskiego. Usługi transportowe / bankowe / ubezpieczeniowe Zgodnie z Artykułem 61 ustęp 1 usługi w dziedzinie transportu regulowane są w postanowieniach traktatu dotyczących transportu

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do szkoleń

Materiały pomocnicze do szkoleń Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Materiały pomocnicze do szkoleń Część II Rachunkowość i analiza danych oraz kosztorysowanie

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZĘŚĆ 1 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Z tej części Przewodnika dowiesz się o: Zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Dostępnych dla inwestorów, podstawowych formach prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01

Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 2013 WPHI w Moskwie WPHI Moskwa, lipiec 2013 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna Zagadnienia praktyczne Difin Copyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi.

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi. 1 Autorzy: Pod redakcją: Monika Joanna Swaczyna Rozdział I: Cyryl Szudra, Paulina Wołyniec Rozdział II: Anna Drozd Rozdział III: Joanna Siekiera Rozdział IV: Michał Wołangiewicz Rozdział V: Monika Joanna

Bardziej szczegółowo

Europejskie prawo gospodarcze

Europejskie prawo gospodarcze Europejskie prawo gospodarcze Wykład Specjalizacyjny Prawo Studia Niestacjonarne Rok akademicki 2014/2015 Europejskie prawo gospodarcze Kwestie organizacyjne Zakres przedmiotu Wykład: 14 godz. dr Maciej

Bardziej szczegółowo

Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek www.iweuroprawo.pl

Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek www.iweuroprawo.pl Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PRAWO SPÓŁEK Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o., 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Spis treści I. Pomysł na biznes 3 II. Indywidualna działalność gospodarcza 5 III. Wspólna działalność gospodarcza 13 IV. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System ochrony inwestycji ze strony państwa str. 2-6 2. Warunki otrzymywania przez przedsiębiorców rosyjskich funduszy unijnych.. str.7-20 3. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Adwokat Kinga Krzyżewska Kubacka Kancelaria Adwokacka ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 21 lok. 149 02-366 Warszawa tel.: 508 14 69 67 fax: (22) 472 40 47 Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Opracowany

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 2005L0056 PL 22.10.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VIII (2012) Andrzej Kozera, Łukasz Kozera Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Bezpieczeństwo transakcji

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych KURS DLA KANDTYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH BIZNES PLAN istota biznes planu i cel jego sporządzania adresaci biznes planu logika tworzenia biznes planu analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 1.000.000 Akcji Serii A, 116.000 Akcji Serii B oraz 116.000 Praw do Akcji (PDA) serii B do Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI

TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI Przemysław Banasik 1) Eliza Salkowska-Cichosz 2) Streszczenie W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z mobilnością spółek w obrębie Wspólnoty Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SWOBODA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI KONCEPCJI JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO

SWOBODA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI KONCEPCJI JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO Robert Dziuba Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski SWOBODA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI KONCEPCJI JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO Wstęp Jednolity Rynek

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Iwona Kaczorowska Prowadzenie apteki przez

Bardziej szczegółowo