c) wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki bez uchwały może bez uchwały dokonać czynność prawną jeśli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c) wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki bez uchwały może bez uchwały dokonać czynność prawną jeśli"

Transkrypt

1 SPÓŁKA JAWNA 1.Definicja Legalna - spółką jawną jest spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową 2.Forma umowy - pisemna - konstytutywny wpis do rejestru 3. Zasady odpowiedzialności - wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki, solidarnie, nieograniczenie ze spółką oraz pozostałymi wspólnikami - subsydiarnie wobec wierzycieli spółki 4. Sposób podejmowania uchwał - jednomyślność ( umowa spółki może stanowić inaczej ) - głosowanie: a) jednomyślność b) większość zwykła c) większość kwalifikowana 5. Stosunki zewnętrzne - spółka może nabywać prawa, zobowiązani, pozywać i być pozywana - zakres co do zasady jest nieograniczony - można reprezentować samodzielnie art lub łącznie art Stosunki wewnętrzne - jest to podejmowanie decyzji wykonawczych w ramach przedmiotu działalności spółki - nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników - ZAKRES a) każdy wspólnik może prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu b) w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich wspólników w tym także wyłączonych c) wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki bez uchwały może bez uchwały dokonać czynność prawną jeśli zaniechanie mogłoby wyrządzić poważną szkodę 7. Likwidacja - nie ma przymusu przeprowadzenia likwidacji, wspólnicy mogą umówić się co do innego sposobu zakończenia działalności spółki - likwidatorami są wszyscy wspólnicy, ale mogą jednomyślnie powołać tylko niektórych spośród siebie - likwidatora może powołać także sąd - do sądu rejestrowego należy zgłosić otwarcie likwidacji, dane likwidatorów - likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki - powoduje wygaśnięcie prokury - likwidatorzy sporządzają bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji 8. Rozwiązanie - oznacza rozwiązanie umowy spółki oraz ustanie bytu prawnego - następuje wraz z wykreśleniem z rejestru PRZYCZYNY - umowne przyczyny - zgoda wszystkich wspólników - ogłoszenie upadłości spółki - śmierć lub ogłoszenie upadłości wspólnika - wypowiedzenie umowy spółki - wyrok sądowy GDY ZAISTNIEJE PRZYCZYNA OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI ROZPOCZYNA SIĘ LIKWIDACJA SPÓŁKI W TRYBIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

2 SPÓŁKA PARTNERSKA 1.Definicja legalna - jest to osobowa spółka handlowa, która tworzona jest przez wspólników w celu wykonywania jednego lub więcej wolnych zawodów w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firma - jest ograniczona dla osób fizycznych 2. Forma umowy - akt notarialny - charakter konstytutywny 3. Zasady odpowiedzialności - reguła jest, że partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce - na podstawie postanowień umownych mogą przyjąć nieograniczoną odpowiedzialność - ODP. PIONOWA za swoje zobowiązania i osób które podlegały jego kierownictwu 4.Sposoby podejmowania uchwał - większość kwalifikowana - jednomyślność 5. Stosunki zewnętrzne - gdy nie ma zarządu to tak jak w spółce jawnej - jeśli jest zarząd to on reprezentuje spółkę 6. Stosunki wewnętrzne - j.w. 7. Likwidacja - stosuje się przepisy dotyczące spółki jawnej 8. Rozwiązanie PRZYCZYNY: - przewidziane w umowie spółki - jednomyślna uchwała wszystkich partnerów - ogłoszenie upadłości spółki - utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu - prawomocne orzeczenie sądu

3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA 1.Definicja legalna - spółka komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firma, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (KOMPLEMENTARIUSZ), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (KOMANDYTARIUSZA) jest ograniczona 2. Forma umowy - powinien być akt notarialny - wpis ma charakter konstytutywny 3. Zasady odpowiedzialności - zależy od rodzaju pozycji zajmowanej przez wspólnika - komplementariusze odpowiadają nieograniczenie oraz solidarnie z pozostałymi wspólnikami, a w stosunku do wierzycieli- subsydiarnie - komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej 4. Sposoby podejmowania uchwał - jednomyślnie - 5. Stosunki zewnętrzne - komplementariuszom przysługują uprawnienia analogiczne do praw wspólników jawnych ( prawo do prowadzenia spraw i reprezentowania ) - komandytariusze mogą reprezentować spółkę jedynie na podstawie pełnomocnictwa 6. Stosunki wewnętrzne - komandytariusz może żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy - komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki chyba że umowa stanowi inaczej - w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki potrzebna jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej - komandytariusz uczestniczy w podziale zysków proporcjonalnie do wniesionego wkładu 7. Likwidacja - stosujemy uregulowania dotyczące spółki jawnej 8. Rozwiązanie - gdy w spółce pozostaną tylko komandytariusze lub jeden wspólnik - gdy w spółce pozostaną dwaj komplementariusze przekształca się w spółke jawną - transformacje - dokonanie uzgodnienia, umowa innej spółki

4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA 1. Definicja legalna - jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia ( komplementariusz ) a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem 2. Forma umowy - powinien być akt notarialny - konstytutywny wpis do rejestru 3. Zasady odpowiedzialności - komplementariusz : a) solidarnie ze spółką oraz komplementariuszami b) nieograniczenie c) wobec wierzycieli spółki subsydiarnie - akcjonariusze ( NIE ODPOWIADAJĄ ZA ZOBOWIAZANIA ) WYJĄTKI: a) gdy nazwisko lub firma akcjonariusza została zamieszczona w firmie ( ma charakter sankcji) b) gdy akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki bez umocowania 4. Sposoby podejmowania uchwał - walne zgromadzenie - rada nadzorcza ( organ akcjonariuszy ) - jednomyślność - większość art Stosunki zewnętrzne - prawo reprezentowania na zasadzie przedstawicielstwa ustawowego przysługuje wyłącznie komplemantariuszom - akcjonariusze mogą reprezentować spółkę na podstawie pełnomocnictwa - akcjonariusz może być prokurentem 6. Stosunki wewnętrzne - każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki - statut może przewidywać powierzenie jednemu lub kilku komplementariuszom prowadzenie spraw - komplementariusz nie może być członkiem rady nadzorczej - rada nadzorcza jest konieczna gdy jest więcej niż 25 akcjonariuszy - rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnościa spółki - walne zgromadzenie ( komplementariusze + akcjonariusze ) 7. Likwidacja - konieczna jest procedura likwidacji - poza wyżej wymienionym stosuje się przepisy dotyczące sp. Jawnej 8. Rozwiązanie - przyczyny przewidziane w statucie - uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki - upadłość - śmierć, ogłoszenie upadłości, wystąpienie komplementariusza, chyba że statut stanowi inaczej - transformacje ustrojowe, przekształcenie

5 INWESTOR- jest to pojecie poza prawne - inwestor inwestuje w spółce i nie prowadzi jej spraw PRZEDSIĘBIORCA - jest to osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną. której ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i odpowiada za zobowiązania ZARZĄDCA : Prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz SPÓŁKA HANDLOWA W ZNACZENIU PRAWNYM- 3 ASPEKTY 1) jako trwały zorganizowany, cywilnoprawny stosunek prawny 2) jako korporacja ( co najmniej 2 osoby, które mają wspólny cel na podstawie określonych czynności prawnych) istotną cechą jest wola 3) jako podmiot prawa z chwilą wpisu do rejestru SPÓŁKA HANDLOWE JAKO PODMIOTY PRAWA: 1) sp. Osobowa a) może we własnym imieniu nabywać prawa b) może zaciągać zobowiązania c) może pozywać i być pozywana d) prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą 2) sp. Kapitałowa a) może j.w. b) może j.w c) może j.w. FORMY USTROJOWE a) spółki osobowe : - spółka docelowa - spółka osobowa w likwidacji b) spółki kapitałowe - spółki kapitałowe w organizacji - spółki kapitałowe docelowe - spółki kapitałowe w likwidacji RODZAJE SPÓŁEK: 1) osobowe TYPY: - komandytowe - partnerskie - jawne - komandytowo- akcyjne 2) kapitałowe TYPY: - akcyjne - z o.o. RÓŻNICE MIĘDZY SP. CYWILNĄ A HANDLOWĄ 1) spółka cywilna nie ma zdolności prawnej ( zorganizowanej postaci ) 2) spółka cywilna a stosunek prawny służący do rozliczeń 3) spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą

6 4) spółki cywilne są tworzone w celach gospodarczych, a handlowe w każdym celu prawnie dopuszczalnym 5) w spółkach cywilnych osoby mogą, nie muszą wnieść wkład finansowy 6) spółka cywilna nie ma statusu przedsiębiorcy tylko jej wspólnicy 7) w spółce cywilnej odpowiedzialność wspólników jest solidarna, a w spółkach osobowych solidarna, nieograniczona i subsydiarna 8) w spółkach cywilnych majątek jest objęty wspólnością łączną ISTOTA SPÓŁKI: - umowny tryb powstania - wielość wspólników - dążenie do wspólnego celu PRZEDSIĘBIORSTWO : Jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa: - firmę ( nazwę ), znaki towarowe - księgi handlowe - nieruchomości i ruchomości należące do przedsięb. - Patenty, wzory użytkowe - Zobowiązania i obciążenia - Prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali TYTUŁY UCZESTNICTWA (3 TYTUŁY SPÓŁEK ) 1) ogół praw i obowiązków ( spółki osobowe ) 2) udział ( sp. Z o.o. ) 3) akcje ( spółki akcyjne i komandytowo- akcyjna ) 3 ZNACZENIA UDZIAŁU 1) jako cząstka kapitału zakładowego 2) jako prawo podmiotowe 3) wyraz uczestnictwa danej osoby w każdym tytule uczestnictwa 3 ZANCZENIA AKCJI 1) cząstka w kapitale zakładowym 2) ogół praw udziałowych akcjonariuszy 3) jako dokument, papier wartościowy w którym inkorporowane jest prawo udziałowe RODZAJE WKŁADÓW 1) pieniężne 2) niepieniężne - prawo własności - prawa rzeczowe - prawa niematerialne WNIESIENIE WKŁADU - co do gatunku ( trzeba przenieść własność ) - co do tożsamości ( trzeba przenieść prawo ) POJĘCIE FIRMY - firma jest oznaczeniem przedsiębiorcy jako podmiotu prawa, pod którą występuje w obrocie prawnym

7 - w przypadku osoby fizycznej jest to imię i nazwisko - w przypadku osoby prawnej jest nią nazwa osoby lub jednostki ELEMENTY FIRMY a) rdzeń lub korpus ( zależy od typu przedsiębiorcy ) - osoba fizyczna imię i nazwisko tej osoby - spółka jawna- nazwiska lub nazwy jednego lub kilku wspólników - spółka partnerska nazwiska jednego lub kilku partnerów - spółka komandytowa i komandytowo akcyjna nazwiska lub nazwy jednego lub kilku komplementeriuszy - osoba prawna dowolna nazwa b) dodatkowe oznaczenia obowiązkowe - powinny określać formę prawną osoby prawnej c) nieobowiązkowe oznaczenia dodatkowe ZASADY FIRMY a) jedności - przedsiębiorca może używać tylko jednej firmy b) prawdziwości - firma powinna być zgodna z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym c) jawności - obowiązek zgłoszenia firmy do rejestru oraz podania brzmienia firmy do powszechnej wiadomości d) ciągłości - polega na dopuszczalności dalszego zachowania dotychczasowej firmy w określonych sytuacjach, które według reguł ogólnych spowodowałyby konieczność uaktualnienia brzmienia firmy e) wyłączności - każda nowa firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku FIRMA A NAZWA HANDLOWA - nazwa handlowa podlega słabszej ochronie - przesłanką ochrony nazwy handlowej jest używanie jej nazwy, a przyznana ochrona prawna jest zbliżona do tej przewidzianej w przepisach KC o ochronie firmy FIRMA A ZNAK TOWAROWY - znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny jeżeli oznaczenie takie nadaje się do rozróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od innego ISTOTA PROKURY - jest pełnomocnictwem handlowym szczególnego rodzaju - nie można jej ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej ZAKRES PROKURY - jest pełnomocnictwem, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i poza sądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa - reprezentowanie na zewnątrz RODZAJE PROKURY a) oddzielna - upoważnia do jednoosobowego działania b) łączna - konieczne jest współdziałanie dwóch lub więcej osób uprawnionych do łącznej reprezentacji podmiotu c) oddziałowa

8 USTANOWIENIE PROKURY - osoby, które mają prawo do prowadzenia praw spółki ustanawiają jednomyślnie uchwałę UDZIELENIE PROKURY - jest to akt reprezentacji na zewnątrz spółki - wystarczy jednostronne oświadczenie woli WYGAŚNIĘCIE PROKURY - odwołanie ( spółka jawna i partnerska każdy wspólnik, spółka komandytowa- komplementariusz ) - wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru - upadłość - otwarcie likwidacji - śmierć prokurenta - utrata zdolności do czynności prawnych prokurenta - zrzeczenie się przez prokurenta DEFINICJA SPÓŁKI OSOBOWEJ - są to posiadające podmiotowość prawną organizacje prywatno- prawne, stanowiące związek co najmniej 2 osób, z wyodrębnionych od majątków wspólników majątkiem własnym spółki - występuje w obrocie pod firmą POWSTANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWIĄZANIE SPÓŁKI 1. sporządzenie tzw. sprawozdania założycieli art uzyskanie opinii biegłych rewidentów co do prawdziwości i rzetelności sprawozdania założycieli art w praktyce przyszli założyciele uzgadniają skład osobowy akcjonariuszy, zarządu i rady nadzorczej 4. założyciele określają przede wszystkim cel spółki oraz jej przewidywany przedmiot działalności ZAWIĄZANIE JEDNORAZOWE I ZŁOŻONE 1. zawiązanie jednorazowe - w praktyce przyjęcie statutu oraz złożenie przez akcjonariuszy oświadczeń dokonuje się w ramach jednego aktu notarialnego - akt notarialny powinien także określać liczbę i rodzaj akcji objętych przez każdą z osób, wartość nominalną, cenę emisyjną, a ponadto stwierdzić dokonanie wyboru pierwszych organów spółki 2. zawiązanie złożone - czynności mogą być zawarte w kilku aktach notarialnych ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI - w akcie notarialnym obejmującym umowę założycielską musi znaleźć się klauzula zawierająca oświadczenie woli założycieli, iż zawiązują spółkę akcyjną - dla powstania jednak potrzebne jest ponowne oświadczenie woli, iż wyrażają zgodę na określone brzmienie statutu już zawiązanej spółki akcyjnej 1. oświadczenia o zawiązaniu spółki - zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez założycieli samych lub łącznie z osobami trzecimi powinna być wyrażona pod rygorem nieważności w jednym lub kilku aktach notarialnych - notarialnych świetle art spółka akcyjna może być zawiązana także przez jedną osobę, jednak nie może to być jednoosobowa spółka z o.o. - w przypadku, gdy wszystkie akcje spółki przysługują jedynemu akcjonariuszowi lub jedynemu akcjonariuszowi akcjonariuszowi spółce, oświadczenie woli takiego akcjonariusza składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

9 PRZYJĘCIE STATUTU 1. treść statutu - statut określa reguły organizacyjne zawiązanej spółki akcyjnej, wiążąco ustala wielkość kapitału zakładowego jako początkowego majątku spółki, stanowi zatem podstawę regulacji prawnej i finansowej spółki - treść określa art. 304 : firmę i siedzibę spółki przedmiot działalności czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony wysokość kapitału zakładowego wartość nominalną akcji liczbę akcji liczbę członków zarządu i rady nadzorczej 2. charakter prawny - sporny jest charakter prawny statutu. Można przyjąć, iż stanowi on rodzaj umowy siu generis, określającej strukturę i reguły organizacyjne osoby prawnej o charakterze korporacyjnym 3. oświadczenia o przyjęciu statutu - w spółce akcyjnej przyjęcie statutu następuje na podstawie zgodnych oświadczeń woli założycieli spółki akcyjnej OBJĘCIE AKCJI 1. oświadczenia o objęciu akcji - musi być złożone w formie aktu notarialnego - musi określać szczegółowo liczbę i rodzaj obejmowanych akcji - rozporządzanie akcją lub udziałem dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru lub przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne 2. zobowiązanie opłacenia akcji - objęcie akcji jest związane z obowiązkiem świadczenia ustalonych wpłat na pokrycie odpowiedniej części kapitału zakładowego spółki - jeśli akcje są wydawane po cenie wyższej od wartości nominalnej, wówczas nadwyżka (agio) musi być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki - akcje wydane za aporty, powinny pozostać akcjami imiennymi aż do chwili zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania i rachunków za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji ORGANY SPÓŁKI AKCYJNEJ POJĘCIE ORGANU - spółka akcyjna jako organizacja prywatnoprawna i osoba prawna jest tworem społecznym, do którego istoty należy zdolność do tego, by być podmiotem praw i obowiązków - zazwyczaj jednak osoba prawna nabywa prawa i zaciąga obowiązki działając przez swe organy RODZAJE ORGANÓW a) walne zgromadzenie - jako organ uchwałodawczy w najważniejszych sprawach spółki Prawo zwołania - przysługuje zarządowi spółki - rada nadzorcza może zwołać jeśli zarząd nie zrobi tego w określonym czasie Przedmiot zgromadzenia: - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy - powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty - udzielenie członkom absolutorium Zasady zwoływania: - w drodze ogłoszenia - za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską Przebieg zgromadzenia: - otwarcie zgromadzenia

10 - wybór przewodniczącego - sporządzenie listy obecności - stwierdzenie ważności zgromadzenia - stwierdzenia zdolności uchwałodawczej zgromadzenia Zasady głosowania: - głosowanie jawne - głosowanie tajne Zasady podejmowania uchwał: - większość bezwzględna i zwykła - większość kwalifikowana b) zarząd - jako zarządzający, wykonawczy organ spółki, właściwy do podejmowania wszelkich decyzji, nieprzekazanych przez przepisy KS. Do kompetencji innych organów - jest najwyższą władzą wykonawczą - może być odwołany prze walne zgromadzenie - zarząd składa się z jednego lub więcej liczby członków ( do 4) - kadencja nie może być dłuższa niż 5 lat Funkcje: - prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja Zadania zarządu: - zarząd doprowadza przede wszystkim do zarejestrowania - po zarejestrowaniu podejmuje czynności formalne i organizatorskie - przygotowuje walne zgromadzenia - występuje przeciwko akcjonariuszom art Sposób działania: - jeżeli nie jest jednoosobowy- jest organem kolegialnym - w razie sprzeczności interesów członek powinien wstrzymać się od podejmowania decyzji Powołanie: - w drodze wyboru przez radę nadzorczą - w drodze wyboru przez walne zgromadzenie - w drodze ustanowienie w umowie założycielskiej spółki - w drodze ustanowienia w akcie założycielskim spółki jednoosobowej c) rada nadzorcza - jako organ nadzorczo kontrolny Funkcje: - nadzorcze - kontrolne - prawo zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - reprezentacja spółki między spółką a członkami zarządu Zasady działania: - działa w sposób kolegialny - możliwe jest delegowanie członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych Powołanie: - w drodze wyboru przez walne zgromadzenie - w drodze ustanowienia w akcie założycielskiej spółki - w drodze ustanowienia w akcie założycielskim spółki jednoosobowej - w drodze powołania przez inną instytucję lub osobę KOMPETENCJE ORGANÓW a) walne zgromadzenie ustanowienie zarządu, jeśli statut tak stanowi udzielenie absolutorium zarządowi zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa nabycie i zbycie nieruchomości emisja obligacji zmiennych nabycie akcji własnych b) zarząd należy podejmowanie czynności prawnych i faktycznych we wszelkich sprawach nieprzekazanych do właściwości innego organu spółki c) rada nadzorcza ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu

11 PROWADZENE SPRAW SPÓŁKI - gdy do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez takiej zgody jest nieważna - czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki wymaganej wyłącznie przez statut- jest ważna, jednak nie wyklucza to odpowiedzialności - przez prowadzenie spraw spółki należy rozumieć dokonywanie wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji celu spółki, w ramach określonego przez statut przedmiotu działalności - przy reprezentacji chodzi przede wszystkim o dokonywanie czynności prawnych, tak sądowych, jak i poza sądowych - w zakres pojęciowy wchodzą wszelkie niezbędne czynności, związane zarówno zarówno funkcjonowaniem spółki jako organizacji, a więc sprawy wewnątrz-organizacyjne, jak i sprawy wynikające z prowadzenia określonej działalności na zewnątrz REPREZENTACJA SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Pojęcie - reprezentowanie polega na dokonywaniu czynności prawnych na zewnątrz, z reguły w wykonaniu wcześniej podjętych decyzji wewnętrznych przez upoważniony do tego podmiot 2. Prawo reprezentowania spółki - prawo reprezentowania przysługuje zarządowi - jest zasadą ogólną, że za spółkę akcyjną działa jej organ zarządzająco-wykonawczy- zarząd - zarówno członkowie zarządu jak i prokurenci, podlegają ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców - czynności dokonywane przez osoby wpisane do rejestru jako reprezentanci spółki są skuteczne wobec działających działających dobrej wierze osób trzecich - gdy jest brak uchwały walnego zgromadzenia o wyznaczeniu osobnego pełnomocnika, sąd właściwy do rozstrzygania powództwa wyznaczy kuratora do działania za spółkę 3. skuteczność aktów reprezentacji - ważność jest zależna czy są one podjęte zgodnie z przepisami KSH i statutem spółki - skuteczność aktów reprezentacji spółki, zależy od formalnego uprawnienia określonych osób ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW - konstytuuje się w chwili powstania spółki - ustaje wraz z ustaniem spółki - jest najważniejszym organem - podejmuje decyzje w formie uchwał ( jest szczególną czynnością prawną, nie jest konieczna jednomyślność; wywołuje skutki prawne jeśli jest zgodna z przepisami i umową ) - ma 2 znaczenia : a) jako organ b) jako posiedzenie, zgromadzenie na którym podejmowane są uchwały - podejmowanie uchwał art. 227 : a) na zgromadzeniu wspólników b) wspólników drodze pisemnego głosowania - gdy zgromadzenie podejmie wadliwą uchwałę, wówczas : a) jest możliwość zaskarżenia takiej uchwały art. 249 b) gdy członek zarządu wykona wadliwą uchwałę, wówczas odpowiada on odszkodowawczo wobec spółki art KSH przewiduje 2 rodzaje przepisów wobec zgromadzenia wspólników : a) przepisy kompetencyjne ( ustawodawca powierza kompetencje wspólnikom ) b) przepisy proceduralne ( mówią o procedurze zwoływania zgromadzenia, podejmowania i zaskarżania uchwał ) - kompetencje zgromadzenia wspólników art. 228 : rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki postanowienie dotyczące roszczeń naprawienie szkody zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części nabycie i zbycie nieruchomości zwrot dopłat umowa o zarządzanie spółką zależną - rodzaje zgromadzeń wspólników A. ZWYCZAJNE art ( powinno odbyć się obligatoryjnie raz w roku ) Przedmiot zgromadzenia : rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty udzielenie członkom organów absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków B. NADZWYCZAJNE zwoływane w wypadkach : kiedy przepisy KSH tak stanowią kiedy umowa spółki tak przewiduje na żądanie osób, organów, które są do tego uprawnione

12 obligatoryjnie art.233 ( bilans wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego ) - zwołanie zgromadzenia : zarząd ( tryb zwykły ) rada nadzorcza, komisja rewizyjna ( tryb szczególny ) umowa spółki może przyznać uprawnienia innym osobom ( tryb szczególny ) sąd rejestrowy ( tryb szczególny ) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego chyba, że umowa spółki stanowi inaczej - 2 rodzaje zwołania ( procedury ) a) formalne ( wysyłanie zaproszeń wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, co najmniej 2 tygodnie przed terminem za pomocą listu poleconego, poczty kurierskiej, ) b) nieformalne - porządek obrad w sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały (chyba, że jest reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt nie zgłosi sprzeciwu ) mogą być rozpatrzone wnioski o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia i o charakterze porządkowym - ważność zgromadzenia zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych udziałów ( chyba, że umowa spółki lub przepisy KSH stanowią inaczej ) - ważność uchwały głosowanie na zasadach: większości bezwzględnej, kwalifikowanej, jednomyślności - prawo głosu w sp. Z o.o. na 1 udział mogą przypadać maksymalnie 3 głosy; w spółce akcyjnej na 1 udział maksymalnie 2 głosy - zasada osobistego uczestnictwa ( Wyjątek: pełnomocnictwo ) - głosowanie ( co do zasady jawne, tajne jeśli dotyczy członków zarządu lub wspólnik zgłosi taki wniosek ) - tryb zaskarżania uchwał : a) powództwo o uchylenie uchwały ( uchwała jest wadliwa, sprzeczna z postanowieniami umowy, z dobrymi obyczajami, TERMIN wniesienia powództwa od 1 do 6 miesięcy ) WYROK JEST SKUTECZNY TYLKO W RAMACH STOSUNKÓW WEWNĘTRZNYCH b) powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały ( uchwała jest sprzeczna z postanowieniami uchwały, TERMIN wniesienia powództwa od 6 miesięcy do 3 lat ) WYROK JEST SKUTECZNY TYLKO W RAMACH STOSUNKÓW WEWNĘTRZNYCH UDZIAŁ W SPÓŁCE Z O.O. POJĘCIE - jest to określona w umowie spółki z o.o. wielkość liczbowa stanowiąca cząstkę kapitału zakładowego - cząstki kapitału mogą być równej bądź nierównej wielkości UDZIAŁ JAKO CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - to liczbowo ujęta wartość ekonomiczna, wyrażona w jednostkach pieniężnych - jeżeli w świetle postanowień umowy spółki wspólnicy mogą mięć tylko po jednym udziale, wówczas udziały te mogą być różnej wielkości - wysokość udziału jest kreślona w umowie spółki UDZIAŁ JAKO PRAWO UDZIAŁOWE - jako prawo udziałowe oznacza członkostwo w spółce - w zasadzie wszystkie prawa wspólnika mają charakter majątkowy - z udziałem wspólnika może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych - umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w stosunku do udziałów - wspólnicy zobowiązani są do aktywnego wykonywania przysługujących im praw korporacyjnych - udział- rozumiany jako prawo udziałowe- jest niepodzielny - możliwe jest uprzywilejowanie udziałów lub wspólników - wynosi 50 złotych USTAWOWE MINIMUM

13 RODZAJE UDZIAŁÓW a) równe - o równej wartości nominalnej- gdy według umowy spółki wspólnicy mogą mieć większą liczbę udziałów - są niepodzielne b) nierówne - wspólnicy mogą mieć tylko jeden udział - udziały są podzielne c) zwykłe - bez szczególnych uprzywilejowań d) uprzywilejowane co do dywidendy co do głosu co do pierwszeństwa przy podziale majątku co do pierwszeństwa umorzenia udziałów co do pierwszeństwa objęcia nowych udziałów co do kompetencji wyznaczania członków zarządu spółki e) gotówkowe - obejmowane za wkłady pieniężne f) aportowe - obejmowane za wkłady niepieniężne KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI Z O.O. POJĘCIE - przez kapitał zakładowy rozumie się ustalona w umowie spółki z o.o. określoną wielkość liczbową, która stanowi sumę wartości nominalnej ogółu udziałów w spółce - kapitał zakładowy jest funduszem ( pokazuje ile środków finansowych spółka powinna mieć ) - na kapitał zakładowy mogą składać się udziały poszczególnych wspólników - gdy kapitał zakładowy został wpłacony z nadwyżką (agio) cała wpłacona przez wspólników kwota jest ujmowana w bilansie spółki w sumie aktywów - po stronie pasywów wielkość wpłacanej kwoty jest księgowana jako kwota odpowiadająca sumie wartości nominalnej objętych udziałów w pozycji kapitał zakładowy, zaś kwota nadwyżki objętych udziałów w pozycji fundusz zapasowy spółki - wkłady do spółki z o.o. powinny być wniesione najpóźniej do dnia zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego USTAWOWE MINIMUM - ustawowe minimum kapitału zakładowego wynosi nie jest dopuszczalna zmiana umowy spółki przewidująca obniżenie kapitału zakładowego poniżej ustawowego minimum - niedokapitalizowanie : oznacza stan, w którym środki finansowe spółki, w tym wniesione na kapitał zakładowy, nie wystarczają na zaspokojenie potrzeb finansowych spółki ze względu na charakter i rozmiar wykonywanej przez nią działalności KAPITAŁ ZAKŁADOWY A KAPITAŁ WNIESIONY - kapitał zakładowy jest jedynie pewna abstrakcyjna wielkością liczbową - kapitał wniesiony jest zawsze realna wartością ekonomiczną - odpowiedzialność wspólników za zawyżenie wartości aportów powstają wówczas, gdy wartość wniesionych do spółki wkładów niepieniężnych jest w rzeczywistości niższa niż ich wartość nominalna, podobnie jest gdy wkład niepieniężny jest obciążony wadami - wierzytelność wspólnika z tytułu pożyczki udzielonej spółce uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości

14 KAPITAŁ ZAKŁADOWY A MAJĄTEK SPÓŁKI - majątek spółki to suma praw oraz innych składników majątkowych spółki, posiadających określoną wartość ekonomiczną - wartość majątku zależy od wartości praw i innych składników majątkowych spółki - majątek obciążają zobowiązania spółki - majątek spółki ulega ciągłym zmianom - w sytuacji, gdy wspólnik pokrywa swój udział w spółce wkładami niepieniężnymi, wówczas osobę wspólnika, przedmiot aportu oraz liczbę i wysokość udziałów należy określić w umowie spółki PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO a) przez zmianę umowy spółki b) dwa sposoby pokrycia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych na takich samych zasadach jak przy tworzeniu spółki - poprzez tzw. kapitalizację rezerw ( pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym środkami z kapitału zapasowego lub funduszy rezerwowych utworzonych z zysku spółki ) c) podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego d) w braku odmiennych postanowień spółki lub uchwały o podwyższeniu kapitału dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów e) podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza sądowi rejestrowemu f) uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego jest skuteczna w stosunkach wewnętrznych spółki od momentu jej powzięcia, natomiast w pełni skuteczna od momentu wpisu do rejestru przedsiębiorców OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - następuje w trybie zmiany umowy spółki, powinna być zatem umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza - uchwała powinna zawierać określenie kwoty o jaka ma być obniżony oraz wskazywać sposób obniżenia - sposoby obniżenia: zmniejszeniu ulega wartość nominalna udziału a kapitał zakładowy ulega odpowiedniemu pomniejszeniu ( wysokość jednego udziału nie może być jednak niższa niż 50 zł. A kapitał zakładowy ) określone udziały ulegają umorzeniu - niekiedy obniża się kapitał zakładowy o sumę straty poniesionej przez spółkę w danym roku obrotowym - uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego podlega obligatoryjnemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - postępowania konwokacyjnego ( zwołania wierzycieli ) nie prowadzi się tylko wówczas, gdy jednocześnie z obniżeniem kapitału następuje jego podwyższenie - w razie obniżenia kapitału zakładowego ( bez powzięcia uchwały ) związanego z umorzeniem udziałów wspólników wskutek ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia uchwałę podejmuje zarząd, o ile obniżenie nie następuje z czystego zysku - obniżenie jest skuteczne z chwilą zarejestrowania ZAGROŻENIA UTRATY KAPITAŁU - gdy bilans sporządzony przez zarząd wykaże straty, przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, wówczas zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie

15 zwołać zgromadzenie wspólników ( art.233 )- w celu podjęcia uchwały co do dalszego istnienia spółki - niewykonanie powyższego narazi członków zarządu na odpowiedzialność odszkodowawczą ( mogą odpowiadać osobiście i solidarnie art. 299 ) ORGANY SPÓŁKI Z O.O. ORGANY SPÓŁKI Z O.O. a) obligatoryjne organy zarząd jako organ wykonawczy zgromadzenie wspólników b) umowa spółki może ponadto ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną jako organy nadzorczo-kontrolne c) prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki należy do zarządu d) w imieniu spółki w organizacji może działać zarząd albo pełnomocnik ustanowiony jednomyślna uchwałą wspólników e) nie jest możliwe reprezentowanie spółki w organizacji przez wspólników f) zgromadzenie wspólników jako organ skupiający wszystkich uczestników spółki, jako jedyny nie wymaga powołania SKŁAD I KADENCJA ORGANÓW a) zarząd - składa się z jednego lub większej liczby członków, którymi mogą być tylko osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych - członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem - niedopuszczalne jest powołanie do składu zarządu osoby prawnej - członków zarządu ustanawiają wspólnicy uchwałą b) rada nadzorcza i komisja rewizyjna - składają się przynajmniej z trzech członków, wybieranych uchwała zarządu ( chyba, że umowa spółki stanowi inaczej ) kadencja jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandaty członków wszystkich wymienionych organów spółki wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy ich urzędowania może trwać rok i dłużej jeśli członek jest powołany na dłużej niż rok, mandat członka wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzający sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania powinno się określić w umowie spółki składów organów spółki w sposób elastyczny ( np. od dwóch do czterech ), jednak nie nadmiernie szeroko SKUTKI BRAKU ORGANU - sąd odmówi zarejestrowania spółki w razie braku obligatoryjnego organu spółki, bądź też, jeśli spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, wezwie spółkę do ustanowienia tego organu zgodnie z art. 172 NIE STANOWI TO JEDNAK PRZYCZYNY ROZWIAZANIA SPÓŁKI - podobnie jest w razie gdy umowa spółki przewiduje obligatoryjne istnienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej - powinno się powołać kuratora do prowadzenia spraw

16 POWOŁANIE ORGANÓW SPÓŁKI W AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM a) sposób powołania - wspólnicy powołują członków zarządu i ewentualnie innych organów działających w spółce w drodze wyborów w głosowaniu tajnym - ustanowienie zarządu w akcie założycielskim jednomyślnie - ustanowienie w akcje założycielskim spółki jednoosobowej b) stwierdzenie powołania - zostaje zawarte w akcie notarialnym, w którym stwierdza się zawiązanie spółki z o.o. - postanowienie aktu notarialnego nie stanowi części umowy spółki - wpis do rejestru ma charakter deklaratywny c) zgoda na wybór - konieczna jest zgoda kandydata na jego wybór - gdy kandydat jest nieobecny, potrzeba jego zgody na piśmie POWOŁANIE PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW a) sposób powołania - dokonuje się na podstawie wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym - konieczna jest zgoda kandydata, a w razie jego nieobecności zgoda na piśmie b) stwierdzenie powołania - stwierdza się protokołem ze zgromadzenia ( art. 248 ) - powołanie do organów spółki jest skuteczne od chwili dokonania POWOŁANIE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI W INNY SPOSÓB - można przekazać radzie nadzorczej lub jednemu wspólnikowi prawo powoływania członków zarządu na podstawie umowy spółki - niedopuszczalne jest jedynie powierzenie zarządowi prawa powoływania rady nadzorczej spółki KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI AKCYJNEJ POJĘCIE - Przez kapitał zakładowy rozumie się ustaloną (formalnie) w statucie spółki określoną liczbę jednostek pieniężnych, która stanowi sumę wartości nominalnej wszystkich akcji w spółce. - kapitał zakładowy jest wielkością liczbową, ujmowaną w bilansie spółki po stronie pasywów (ZAPIS FINANSOWY) - jeśli kapitał zakładowy został opłacony jedynie w części ( art ) spółka ma ujmowane w bilansie po stronie aktywów roszczenie o zapłacenie pozostałej kwoty pieniężnej - jeśli kapitał zakładowy został wpłacony z nadwyżką, kwota nadwyżki jest przekazywana na fundusz zapasowy spółki ( art ) - kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej USTAWOWE MINIMUM - zgodnie z art kapitał powinien wynosić co najmniej zł. - wartość nominalna jednej akcji nie może być mniejsza niż 1 grosz - przed zarejestrowaniem spółki akcyjnej akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone co najmniej w ¼ ich wartości nominalnej - zgodnie z art.6 drugiej dyrektywy WE minimalny kapitał zakładowy nie może być niższy od ECU KAPITAŁ ZAKŁADOWY A KAPITAŁ WNIESIONY - kapitał zakładowy jest jedynie abstrakcyjną wielkością liczbową określoną w statucie

17 - kapitał wniesiony to suma wartości efektywnie wpłaconych do spółki środków pieniężnych oraz praw majątkowych przekazanych przez akcjonariuszy - kapitał zakładowy odzwierciedla wartość zadeklarowanych wkładów- i to wartość nominalną - kwestie odpowiedzialności założycieli, akcjonariuszy, oraz członków zarządu za zawyżenie wartości aportów ( art. 479, 481 ) pojawiają się wówczas, gdy wartość rzeczywista wniesionych do spółki wkładów niepieniężnych jest inna niż ich wartość nominalna, deklarowana przez osoby wnoszące aporty w chwili zawiązania spółki KAPITAŁ ZAKŁADOWY A MAJĄTEK SPÓŁKI - majątek spółki to ogół praw i innych składników o wartości ekonomicznej spółki - wartość majątku spółki to suma wartości praw i innych składników majątkowych spółki- ustalona na określony dzień - kapitał zakładowy jest wartością stała, jakkolwiek może być uchwała walnego zgromadzenia podwyższony lub obniżony - majątek spółki podlega nieustannym zmianom - wysokość kapitału zakładowego jest ustalona w statucie spółki i przejęta ze statutu do bilansu spółki - wartość netto majątku spółki ustalamy: od sumy aktywów spółki odejmujemy sumę zobowiązań ( bez kwot ujętych w funduszach własnych spółki ) - gdy w sposób formalny opłacono kapitał zakładowy z nadwyżką (agio), zostaje ona ujawniona w kapitale zapasowym spółki - w spółce akcyjnej wnoszone do spółki aporty zostają objęte pisemnym sprawozdaniem założycieli ZAGROZENIE UTRATY KAPITAŁU - jeśli bilans sporządzony przez zarząd spółki wykaże stratę, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 część kapitału zakładowego, wówczas zarząd zobowiązany jest zwołać walne zgromadzenie w celu podjęcia decyzji co do dalszego istnienia spółki - naruszenie powyższego obowiązku uzasadnia odpowiedzialność cywilnoprawną członków zarządu PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI a)zwykłe podwyższenie - zawsze wymaga zmiany statutu ( decyzja większości ¾ walnego zgromadzenia, statut może przewidywać surowsze warunki ) - uchwała o podwyższeniu powinna zawierać sumę, o jaką ma być podwyższony oznaczenie akcji szczególne uprawnienia cenę emisyjna nowych akcji datę, od której akcje mają uczestniczyć w dywidendzie terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji przedmiot aportów, ich wycenę i osoby, które mają objąć akcje za wkłady - dokonanie podwyższenia może podjąć w drodze uchwały zarząd na podstawie upoważnienia statutowego - sposoby podwyższenia : emisja nowych akcji podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji - TRANSFORMACJE USTROJOWE SPÓŁEK

18 POŁĄCZENIA SPÓŁEK CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 1. ISTOTA POŁĄCZENIA - połączenie spółek polega na przejęciu przez spółkę majątku innej spółki w zamian za udziały lub akcje w spółce przejmującej, przyznawane wspólnikom lub akcjonariuszom - w skutek połączenia rozwiązaniu ulega spółka przejmowana oraz spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki - zmiany dokonane wskutek fuzji spółek są prawnie doniosłe, a także widoczne dla ogółu - wskutek sukcesji uniwersalnej zachowany zostaje dotychczasowy układ stosunków prawnych i faktycznych - MOŻE BYĆ 2 I WIĘCEJ PODMIOTÓW - zmiany dotyczą 3 płaszczyzn: podmiotowej ( w odniesieniu do podmiotów prawnych ) osobowej ( w odniesieniu do uczestników ) majątkowej - nie stanowi fuzji operacja zamiany udziałów lub akcji dwóch spółek o tym samym przedmiocie działalności, w taki sposób że zostaje podwyższony kapitał zakładowy tych spółek 2. ZASADY OGÓLNE ograniczenie zdolności połączeniowej spółek - spółka osobowa nie może być spółką przejmującą ani spółką nowo zawiązaną - połączenie spółek osobowych może być tylko dokonane przez utworzenie wyłącznie spółki z o.o. bądź akcyjnej - w procesie połączenia nie może uczestniczyć spółka w likwidacji, ani upadłości zasada sukcesji uniwersalnej - następca prawny wstępuje w ogół praw stanowiących cały lub co najmniej prawnie wyodrębniony majątek swego poprzednika - następuje z dniem połączenia dzień połączenia - dniem połączenia jest dzień wpisu do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej albo nowo zawiązanej kwestia rozwiązania łączących się spółek - połączenie następuje bez przeprowadzenia likwidacji - w interesie wierzycieli, majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany oddzielnie, aż do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzytelności, sprzed dnia połączenia jednoznaczne uznanie akcji wydawanych przez spółkę przejmującą bądź nowo zawiązaną za akcje aportowe 3. SPOSOBY ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK przez przejęcie - w tym przypadku majątek spółki mającej przestać istnieć jest przenoszony na spółkę nabywczynię za jej udziały lub akcje przez zawiązanie nowej spółki (przez zjednoczenie ) - tworzy się wówczas nowa spółkę, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek PROCEDURA POŁĄCZENIA SPÓŁEK przygotowanie połączenia spółek uzgodnienie planu połączenia i podanie go kontroli przez biegłych rewidentów zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego sporządzenie sprawozdań przez łączące się spółki zawiadomienie wspólników wspólników zamiarze połączenia podjęcie uchwał o połączeniu przez wspólników łączących się spółek REALIZACJA POŁĄCZENIA SPÓŁEK uchwała o połączeniu - zgromadzenie wspólników spółki z o.o. lub walne zgromadzenie spółki akcyjnej, jak też zebranie uczestników spółek osobowych - w przypadku połączenia z udziałem spółki kapitałowej wymagana jest większość ¾ głosów reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego - łączenie się spółek publicznych wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej większością 2/3 głosów - do połączenia z udziałem spółki jawnej i partnerskiej konieczna jest jednomyślność wspólników

19 zgłoszenie i wpis połączenia do rejestru PODZIAŁ SPÓŁEK CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 1. ISTOTA PODZIAŁU - podział spółki jest jednym z typów transformacji podmiotowych, który polega na przeniesieniu całości bądź części majątku jednej spółki na inna spółkę lub spółki istniejące lub nowo nawiązane, za udziały lub akcje tych spółek, obejmowanych przez wspólników - celem jest dokonanie transformacji, w wyniku której spółka dzielona przestaje istnieć (WYJĄTEK : podział przez wydzielenie ) - ceną za uzyskanie przez wspólników spółki dzielonej członkostwa w spółkach przejmujących lub nowo zawiązanych jest majątek spółki dzielonej - PRZEDMIOTEM PODZIAŁU JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN PODMIOT - Zmiany dotyczą zasadniczo trzech płaszczyzn : podmiotowej ( w odniesieniu do spółek jako podmiotów ) osobowej ( w stosunku do uczestników spółek biorących udział w podziale ) majątkowej 2. ZASADY OGÓLNE Założenia konstrukcyjne - polska regulacja zawarta w KSH jest wzorowana na 2 źródłach : postanowieniach VI Dyrektywy WE oraz niemieckiej ustawie ograniczenia zdolności podziałowej spółek - zdolność podziałową posiadają wyłącznie spółki kapitałowe - spółka osobowa w ogóle nie podlega podziałowi - podziału nie można dokonać wobec spółki będącej w upadłości zasada sukcesji uniwersalnej - w wyniku podziału dochodzi do kontynuacji praw i obowiązków spółki dzielonej przez spółki przejmujące lub nowo zawiązane - dotyczy nie tylko praw i obowiązków cywilnoprawnych ale także administracyjnych dzień podziału - dniem podziału jest wykreślenie spółki dzielonej z rejestru dzień wydzielenia - jest dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej bądź dziń wpisu nowo zawiązanej spółki do rejestru kwestia rozwiązania spółki dzielonej - w wyniku podziału spółka dzielona przestaje istnieć - nie przeprowadza się postępowania likwidacyjnego ochrona prawna interesów wierzycieli spółki dzielonej - do składników majątku spółki dzielonej nieprzypisanych nieprzypisanych planie podziału określonej spółce przejmującej stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych - za zobowiązania spółki dzielonej odpowiadają spółki przejmujące solidarnie przez 3 lata 3. SPOSOBY PODZIAŁU przez przejęcie ( polega na przeniesieniu całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej ) przez zawiązanie nowych spółek ( polega na utworzeniu dwóch lub więcej spółek, na bazie majątku oraz składu osobowego spółki dzielonej ) przez przejęcie i zawiązanie nowych spółek ( stanowi połączenie dwóch powyższych ) przez wydzielenie ( polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na inną spółkę istniejącą lub nowo zawiązaną ) PROCEDURA PODZIAŁU SPÓŁKI 1. ETAPY Uzgodnienie planu podziału i poddanie go kontroli biegłych rewidentów Zgłoszenie planu do sądu rejestrowego Sporządzenie sprawozdań przez zarządy spółki dzielonej i spółek przejmujących Zawiadomienie wspólników wspólników zamiarze podziału Podjęcie uchwał o podziale przez wspólników spółki dzielonej i spółek przejmujących Zgłoszenie do sądu rejestrowego rejestrowego wpis uchwały o podziale do rejestru każdej spółki Ogłoszenie o podziale spółek

20 PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 1. ISTOTA PRZEKSZTAŁCENIA - Przekształcenie w znaczeniu prawnym spółki polega na zmianie formy prawnej spółki przy zachowaniu tożsamości podmiotu, czyli przekształconej korporacji uczestników spółki, wyposażonej w osobowość prawną - W znaczeniu ekonomicznym tj. gdy nie dochodzi do przekształcenia w znaczeniu prawnym - UDZIAŁ BIERZE JEDEN PODMIOT ( ZMIENIA SIĘ TYLKO FORMA PRAWNA SZATA PRAWNA ) - W razie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową brak jest kluczowej dla instytucji przekształcenia tożsamości podmiotowej spółki ulegającej przekształceniu, bowiem wielość wspólników spółki cywilnej przekształca się w jedność podmiotową ( rozróżniamy 2 rodzaje przekształcenia spółki cywilnej : przymusowa i na zasadach spółki jawnej ) 2. ZASADY OGÓLNE Zdolność przekształcenia przysługuje każdej spółce handlowej Ograniczenia zdolności przekształceniowej spółek - nie może być przekształcana spółka w likwidacji - nie można przekształcić spółki w upadłości - zdolności przekształceniowej nie ma spółka kapitałowa w organizacji - nie może ulec przekształceniu spółka akcyjna, której kapitał zakładowy nie został w całości pokryty dzień przekształcenia - w chwili wpisu do rejestru spółki przekształconej - sąd jednocześnie wykreśla z rejestru spółkę przekształcaną PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI 1. Przygotowanie przekształcenia spółki Przygotowanie planu przekształcenia i poddanie go kontroli przez biegłych rewidentów Zawiadomienie wspólników wspólników zamiarze przekształcenia Podjęcie uchwały o przekształceniu Złożenie lub odmowa złożenia oświadczeń o uczestnictwie uczestnictwie spółce przekształconej Zgłoszenie do sądu rejestrowego rejestrowego wpis uchwały o przekształceniu do rejestru Ogłoszenie o przekształceniu spółek REALIZACJA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI - uchwała o przekształceniu : spółka osobowa w spółkę kapitałową jednomyślność; spółka kapitałowa w spółkę jawną lub partnerską 2/3 kapitału zakładowego; spółka kapitałowa w inną spółkę kapitałową ¾ głosów wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego; spółka osobowa w inną spółkę osobową- jednomyślność wszystkich wspólników - uchwała powinna zawierać typ spółki, w jaką spółka zostaje przekształcona wysokość kapitału zakładowego w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną lub z o.o. wartość nominalną akcji w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo akcyjną wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej ( nie więcej niż 10 % majątku spółki ) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Ogłoszenia W dniu dzisiejszym (6.11) dyżur nie odbędzie się. Typy spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY s. 12 Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. 1 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce. 2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

11. PRAWO SPÓŁEK cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej.

11. PRAWO SPÓŁEK  cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej. 11. PRAWO SPÓŁEK Problematyka ogólnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej objęta ustawą z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej należy do prawa gospodarczego publicznego 1. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie art.409 1 Kodeksu spółek handlowych i 19 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. osobowe spółki prawa handlowego to tzw.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/ Zmiany w treści Statutu

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/ Zmiany w treści Statutu Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/2017 - Zmiany w treści Statutu W Statucie ABC Data S.A. ( Spółka ), którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie... zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej EMMERSON

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Ackerman Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Ackerman SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

s. 72 s. 86 s

s. 72 s. 86 s s. 14 Artykuł. 10. [Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika] 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69 Rozporządzenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki akcyjnej EMMERSON S.A. w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1 1. Zarząd Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON SA, zwany w dalszej treści Zarządem, jest organem zarządzającym Spółki, reprezentującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Emisja akcji i obligacji

Emisja akcji i obligacji Małgorzata Gach Joanna Mizińska Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki Spis treści Spis treści Wstęp......................................................... 11 Rozdziały 1 5:

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH

PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH 1 1. Kodeks spółek handlowych reguluje: a) tworzenie spółek handlowych, b) upadłość spółek handlowych, c) organizację i funkcjonowanie spółek handlowych, d) rozwiązywanie spółek handlowych. 2. Spółkami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Warszawa, 3 czerwca 2014 roku PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Projekt uchwały nr z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Łódź, MAJ 2007 rok

REGULAMIN ZARZĄDU. Łódź, MAJ 2007 rok REGULAMIN ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej ŁRPN-T sp. z o.o. nr 5 z dnia 27 kwietnia 2007 r., zatwierdzającej Uchwałę nr 29 Zarządu ŁRPN-T sp. z o.o. z dnia 4.04.2007 r. Łódź, MAJ 2007 rok

Bardziej szczegółowo

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki. R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Zarząd BIOMED -LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem

Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem Spółki osobowe a spółki kapitałowe Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych, które wraz ze spółkami kapitałowymi nazywane są spółkami prawa handlowego. Cechą charakterystyczną

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne. ----------------------------------------------------- 1.1. Pan Lech Markiewicz- Burmistrz Strzegomia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/117/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r.

UCHWAŁA NR XVI/117/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r. UCHWAŁA NR XVI/117/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna. Na podstawie uchwały Nr CIII/964/98

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów prawa. 2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo