KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 1 /2008 z dnia roku KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu /Księga Procedur Komórki Audytu Wewnętrznego będzie podlegała przynajmniej raz w roku przeglądowi i aktualizacji/ Poznań, 2008

2 PODSTAWA PRAWNA Księga procedur Audytu Wewnętrznego w WFOŚiGW w Poznaniu jest dokumentem opracowanym na podstawie: - ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zm.), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2006r. Nr 112, poz. 765), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2006 r. Nr 112, poz. 764), - komunikatu Nr 11/2006 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 56), - komunikatu Nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz.70). - Wytycznych do audytu zgodności systemów zarządzania i kontroli, Ministerstwo Finansów Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej, - Ogólnych wytycznych do systemów zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Ministerstwo Finansów Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej. 2

3 SPIS TERŚCI I. Cel i zakres działania 4 1. Definicja audytu wewnętrznego 4 2. Rola audytu wewnętrznego 4 3. Zasady działania audytu wewnętrznego 4 II. Zadania i organizacja stanowiska audytora wewnętrznego 5 1. Organizacja stanowiska audytora wewnętrznego 5 2. Planowanie działań audytora wewnętrznego 5 3. Zarządzanie i rozwój zawodowy 5 III. Planowanie audytu 6 1. Analiza ryzyka 6 2. Roczny plan audytu 7 3. Plan strategiczny 7 4. Sprawozdawczość 7 IV. Wykonywanie zadań audytowych 8 1. Przegląd wstępny 8 2. Program zadania 8 3. Przeprowadzenia zadania 9 4. Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu Ocena jakości zadania audytowego Czynności sprawdzające 11 V. Czynności doradcze 12 VI. Dokumenty robocze audytu 13 VII. Akta audytu wewnętrznego Bieżące akta audytu wewnętrznego Stałe akta audytu wewnętrznego 14 VIII. Uwagi końcowe Aktualizacja księgi procedur Archiwizacja dokumentów audytowych 14 3

4 I. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Definicja audytu wewnętrznego Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących: 1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku, którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów; 2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Ocena, dokonywana przez audytora wewnętrznego, dotyczy w szczególności: - zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi; - efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli; - wiarygodności sprawozdania finansowego. 2. Rola audytu wewnętrznego Zakres i rola audytu wewnętrznego polega na identyfikacji i zrozumieniu potencjalnego ryzyka w działaniu jednostki, na zbadaniu i ocenie adekwatności oraz efektywności systemów kontroli wewnętrznej stworzonych w celu kontrolowania takiego ryzyka. Audyt wewnętrzny obejmuje wszelkie działania prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Obowiązki KAW obejmują badanie ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, zarządzania ryzykiem; ocenę przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań. Audyt wewnętrzny jest zatem narzędziem zarządzania, służącym Prezesowi Zarządu WFOŚiGW do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że: - cele i zadania postawione przed WFOŚiGW są realizowane, - procedury wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wewnętrznych uregulowań są wdrażane i przestrzegane, - mechanizmy i procedury stanowiące system kontroli wewnętrznej są adekwatne i skuteczne dla prawidłowego działania WFOŚiGW. 3. Zasady działania audytu wewnętrznego Stanowisko audytora wewnętrznego w WFOSiGW w Szczecinie jest niezależną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Prezesowi Zarządu WFOŚiGW. Niezależność w pracy audytora pozwala mu na wydawanie bezstronnych i pozbawionych tendencyjności sądów. Audytor wewnętrzny powinien przestrzegać zasad ujętych w : 1. Kodeksie Etyki Audytora Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych ogłoszonym w Komunikacie Nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006r. 2. Standardów Audytu Wewnętrznego, którymi zgodnie z Komunikatem Nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych są Międzynarodowe Standardy Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA(załącznik nr 4). 4

5 II. ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO 1. Organizacja stanowiska audytora wewnętrznego W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowisko audytora wewnętrznego utworzone zostało na podstawie uchwały nr 40/168/2002 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2002r. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu WFOŚiGW, który zapewnia mu organizacyjną odrębność wykonywania zadań określonych w ustawie o finansach publicznych. 2. Planowanie działań audytora wewnętrznego Audytor wewnętrzny planuje działania w taki sposób, aby efektywnie wykorzystać umiejętności i czas pracy oraz materiały potrzebne do wykonania zadania audytowego, biorąc pod uwagę w szczególności: ilość zadań, rozwój zawodowy audytora, w tym potrzeby szkoleniowe, działalność organizacyjną dotyczącą audytu wewnętrznego, urlop oraz inne nieobecności. Planowanie pracy opiera się na ocenie wystąpienia potencjalnych zagrożeń w obszarach poddawanych audytowi, według kryterium istotności ryzyka. 3. Zarządzanie i rozwój zawodowy Audytor wewnętrzny powinien zapewnić realizację zadań audytowych z biegłością i odpowiednią starannością zawodową. Poprzez szkolenia i zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego, w tym celu corocznie audytor wewnętrzny sporządza plan szkoleń biorąc pod uwagę potrzeby oraz dostępne środki finansowe. Dokonuje również corocznej samooceny w oparciu o arkusze oceny przedstawiane przez Ministerstwo Finansów. Wynik samooceny omawia każdorazowo z kierownikiem jednostki. Ponadto audytor wewnętrzny podlega corocznej ocenie pracowniczej, wynikającej z obowiązujących w WFOŚiGW w Poznaniu, zasad zarządzania zasobami ludzkimi. (Uchwała Nr 107/2007 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia r.) Celem tej oceny jest: - tworzenie podstaw do prowadzenia polityki kadrowej, - wskazanie osiągnięć pracowników oraz niedociągnięć wymagających poprawy, - identyfikacja potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników, - motywowanie i kształtowanie pożądanych postaw pracowników Funduszu. 5

6 III. PLANOWANIE AUDYTU Audyt wewnętrzny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu. Audytor wewnętrzny ma zagwarantowaną niezależność w zakresie planowania. Podstawą opracowania planów rocznego, strategicznego czy zadania audytowego jest przeprowadzona analiza ryzyka. Przeprowadzenie analizy ryzyka powinno w szczególności poprzedzać sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego. 1. Analiza ryzyka Audytor wewnętrzny WFOŚiGW, w celu przygotowania planu audytu wewnętrznego, dokonuje analizy obszarów ryzyka biorąc pod uwagę w szczególności: Cele i zadania jednostki Przepisy prawne na podstawie, których jednostka funkcjonuje Wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów i kontroli oraz dokonywanych ocen systemów kontroli Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ryzyka Uwagi pracowników jednostki Ilość i wartość transakcji dokonywanych przez jednostkę Dysponowanie przez jednostkę środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych Doświadczenie zawodowe audytora Działania, które mogą wpłynąć na opinię publiczną Sprawozdawczość finansową i merytoryczną Wielkość majątku, sytuację finansową WFOŚiGW Skomplikowanie lub zmienność wykonywanej działalności Skomputeryzowanie - jakość i bezpieczeństwo Akceptację ustaleń audytu i jakość podejmowanych działań naprawczych, Zaufanie do kierownictwa operacyjnego. Kluczowym etapem w procesie analizy ryzyka jest identyfikacja obszarów i czynników ryzyka. Audytor wewnętrzny dokonuje identyfikacji obszarów ryzyka na podstawie swojego profesjonalnego osądu. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono, że w obszarze działania Funduszu, zostaną wyodrębnione obszary ryzyka, tj. jednorodne fragmenty działalności, związane z gospodarką finansową, dające się wyodrębnić ze względu na przedmiot, zaangażowane komórki organizacyjne oraz rezultat tej działalności. Podział ten powinien być w miarę możliwości stały, o ile nie wystąpią okoliczności (np. nałożenie na WFOŚiGW nowych zadań) powodujące ich zmianę. Wyodrębnia się następujące obszary: Udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek Udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji Inne formy działalności podstawowej Pozostała działalność Funduszu Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Realizacja zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Przychody Koszty działalności Funduszu Gospodarka majątkowa Rachunkowość funduszu System informatyczny 6

7 Sprawy pracownicze Administracja biura Każdorazowo dla każdego obszaru ryzyka przeprowadza się analizę potrzeb audytu na kolejny rok. Analiza zawiera podział obszaru na tematy audytu, cel ich wykonania, zakres podmiotowy oraz zakres przedmiotowy danego obszaru. Stanowi ona każdorazowo dokument roboczy do rocznego planu audytu. 2. Roczny plan audytu Do przeprowadzenia analizy wykorzystuje się metodę matematyczną z uwzględnieniem priorytetu kierownictwa jednostki oraz wcześniej przeprowadzonych zadań audytowych. Szczegółowe zasady oceny ryzyka przy zastosowaniu w/w metody stanowi każdorazowo dokument roboczy do rocznego planu audytu. Kolejność poddania obszarów i obiektów ryzyka audytowi wewnętrznemu ustala się, biorąc pod uwagę stopień ich ważności oraz czynniki organizacyjne takie jak: - czas niezbędny do przeprowadzenia zadań, - dostępne zasoby ludzkie i rzeczowe, - szacunkowe koszty przeprowadzenia zadania. Plan audytu sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 112 z 2006 r. poz. 765) Plan audytu wewnętrznego sporządza się do końca października każdego roku i przedstawia Prezesowi Zarządu oraz przekazuje do Ministra Finansów. W czasie realizacji rocznego planu audytu, audytor wewnętrzny dokonuje na bieżąco weryfikacji wykorzystanego czasu pracy oraz realizacji planu. 3 Plan strategiczny Audytor wewnętrzny przygotowuje strategiczny plan audytu na okres obejmujący 3 lata. W WFOŚiGW w Poznaniu przyjęto 3 - letni okres planowania strategicznego, a nie cykl audytu, w którym wszystkie obszary ryzyka powinny zostać poddane audytowi przynajmniej jeden raz, gdyż przy obsadzeniu stanowiska audytora wewnętrznego przez jedną osobę w okresie 3-4 letnim audytor nie jest w stanie przebadać wszystkich obszarów audytu. Cykl taki wynosiłby więcej niż 3-4 lata, a przy bardzo zmiennym środowisku zewnętrznym i wewnętrznym planowanie na dłuższy okres czasu jest bardzo trudne.. Strategiczny plan audytu podlega corocznemu przeglądowi oraz aktualizacji, której dokonuje audytor wewnętrzny i stanowi element planu rocznego. 4. Sprawozdawczość Audytor wewnętrzny przedstawia Prezesowi Zarządu Funduszu oraz przekazuje Ministrowi Finansów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego ( Dz. U. nr 112 poz. 764).. Ponadto każdorazowo, audytor wewnętrzny przedstawia kierownikowi jednostki i Ministrowi Finansów, na ich wniosek, informację o przeprowadzanych audytach wewnętrznych. 7

8 IV. WYKONYWANIE ZADAŃ AUDYTOWYCH Do przeprowadzenia audytu wewnętrznego uprawnia roczne imienne upoważnienie wystawione przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu oraz dowód osobisty. Upoważnienie przygotowuje audytor wewnętrzny. Zadanie audytowe przeprowadza audytor wewnętrzny. W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji, audytor wewnętrzny może, w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu Funduszu, powołać rzeczoznawcę. Wniosek o powołanie rzeczoznawcy przygotowuje audytor wewnętrzny i przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu. 1. Przegląd wstępny Wstępny przegląd polega na zbieraniu informacji o badanej działalności, bez ich szczegółowej weryfikacji. Do głównych celów wstępnego przeglądu należą: - zrozumienie badanej działalności, - wyodrębnienie istotnych obiektów audytu, wymagających szczególnej uwagi w trakcie zadania audytowego, - zidentyfikowanie istniejących mechanizmów kontroli, - uzyskanie informacji ułatwiających przeprowadzenie zadania audytowego, - ustalenie, czy konieczne jest przeprowadzanie zadania audytowego w danym obszarze ryzyka. Wstępny przegląd pozwala zaplanować i przeprowadzić zadanie audytowe w sposób efektywny. Zebrane informacje stanowią dla audytora podstawę do opisania procesu, który ma być poddany badaniu w trakcie zadania audytowego. Stanowi również bazę do przeprowadzenia analizy ryzyka na etapie zadania audytowego. W procesie analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem, audytor wewnętrzny powinien zidentyfikować i oszacować ryzyka związane z obszarem działalności jednostki objętym zadaniem. Wybór metodologii przeprowadzenia analizy audytor będzie określał odrębnie dla poszczególnych zadań w zależności rodzaju działalności podlegającej przeglądowi. Wyniki tej oceny powinny być odzwierciedlone w celach zadania. Natomiast ustalony zakres zadania powinien być wystarczający dla realizacji celów. 2. Program zadania Przed przystąpieniem do realizacji zadania audytowego audytor wewnętrzny opracowuje program zadania audytowego, uwzględniając w szczególności: 1) oznaczenie zadania, ze wskazaniem jego numeru i tematu, 2) cele zadania, 3) podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania, 4) wskazówki metodyczne, w tym: a) planowane techniki przeprowadzania zadania, b) problemy, na które należy zwrócić szczególną uwagę w badaniach, c) rodzaj dowodów niezbędnych do dokonania ustaleń i sposób ich badania, 5) założenia organizacyjne, planowany harmonogram przeprowadzania zadania. Dobrze skonstruowany program umożliwia: - systematyczne planowanie każdego etapu pracy, - istnienie narzędzi samooceny działań własnych audytora, - istnienie instrumentów, za pomocą których audytor wewnętrzny może sprawdzać i porównywać wyniki pracy z zatwierdzonymi planami, - dokumentowanie rzeczywiście wykonanych prac. 8

9 W uzasadnionych przypadkach, audytor wewnętrzny, może dokonać zmian w programie zadania w trakcie jego przeprowadzania. Zmiany programu powinny być udokumentowane. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie: 1) analizy ryzyka, 2) podmiotowego i przedmiotowego zakresu zadania, 3) wskazówek metodycznych, 4) założeń organizacyjnych, 5) harmonogramu przeprowadzania zadania. 3. Przeprowadzenia zadania Zadania audytowe przeprowadza się zgodnie ze szczegółowym sposobem i trybem przeprowadzania audytu określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. oraz zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszonymi w Komunikacie nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006r. Przed rozpoczęciem audytu wewnętrznego w komórce organizacyjnej, audytor wewnętrzny zawiadamia kierownika tej komórki o przedmiocie i czasie trwania audytu wewnętrznego. Realizację zadania poprzedza narada otwierająca, przeprowadzona przez audytora wewnętrznego z udziałem kierownika komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, lub z udziałem wyznaczonego przez niego pracownika. Podczas narady otwierającej audytor wewnętrzny przedstawia cel, tematykę i założenia organizacyjne zadania. Kierownik komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, przedstawia informacje dotyczące jej funkcjonowania oraz uzgadnia z audytorem wewnętrznym sposoby unikania zakłóceń jej pracy w trakcie przeprowadzania zadania. Z przeprowadzonej narady otwierającej audytor wewnętrzny sporządza protokół, który zawiera w szczególności informacje o celu, przebiegu i wyniku narad. Protokół z narady otwierającej podpisują prowadzący naradę audytor wewnętrzny oraz kierownik komórki, w której jest przeprowadzane zadanie, albo osoba przez niego wskazana. W razie odmowy podpisania protokołu, audytor wewnętrzny czyni o tym wzmiankę w protokole. Kierownik komórki, w której jest przeprowadzane zadanie albo osoba przez niego wskazana powinny niezwłocznie pisemnie uzasadnić przyczyny odmowy podpisania protokołu. Wstępna ocena systemów kontroli wewnętrznej powinna dostarczyć rozsądnego, chociaż nie absolutnego zapewnienia, że podstawowe elementy systemu są wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów. Ocena winna być wystarczająco udokumentowana oraz poparta wynikami testów, obserwacji i badań. Celem wszystkich prac audytorskich jest ocena systemu kontroli wewnętrznej. Badając system kontroli wewnętrznej audytor może posłużyć się kwestionariuszami kontroli wewnętrznej lub listami kontrolnymi. W ocenie mechanizmów kontroli wewnętrznej audytor bierze pod uwagę następujące czynniki: - typy błędów i nieprawidłowości, które mogą występować, - procedury kontroli służące zapobieganiu i wykrywaniu błędów i nieprawidłowości, - czy zostały przyjęte stosowne procedury i czy są zadowalająco przestrzegane, - słabe strony, które mogłyby umożliwiać występowanie błędów i nieprawidłowości, pomimo istniejących mechanizmów kontroli, 9

10 - wpływ słabych stron na charakter, rozłożenie w czasie i stopień nasilenia technik audytu, które trzeba zastosować. Tylko te funkcje mechanizmów kontroli wewnętrznej, które zostaną uznane za krytyczne albo ważne dla zachowania siły określonego cyklu transakcji, są testowane i oceniane. Obowiązkiem audytora wewnętrznego jest rzetelne, obiektywne i niezależne: - ustalenie stanu faktycznego, - określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, - przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień. Podjęte czynności audytowe służą zidentyfikowaniu informacji wystarczających do osiągnięcia celów zadania, dokonania ich analizy, oceny oraz udokumentowania. Informacje istotne dla poparcia wniosków oraz wyników realizacji zadania winny być udokumentowane Przeprowadzając zadanie audytowe, audytor wewnętrzny może stosować różne techniki, a w szczególności wskazane w 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. Techniki badania stosowane są przez audytora wewnętrznego tak na etapie planowania zadania audytowego, jak również w trakcie czynności audytorskich. Audytor stosuje tylko te techniki, które są potrzebne do realizacji konkretnego programu lub działalności stanowiącej przedmiot badania. Należy dążyć do opracowywania nowych i bardziej efektywnych technik. Przy dokonywaniu wyboru najlepszej metody badania danej konkretnej działalności, audytor stosuje takie techniki, które doprowadzą do pożądanego wyniku, uwzględniając związane z tym koszty. Wykaz technik i procedur uzyskiwania dowodów badania stanowi załącznik nr 1 do księgi procedur. Po zakończeniu zadania, w celu przedstawienia wstępnych wyników, audytor wewnętrzny przeprowadza naradę zamykającą z udziałem kierownika komórki, w której było przeprowadzane zadanie. Audytor wewnętrzny może zaprosić do uczestniczenia w naradzie zamykającej osoby sprawujące nadzór nad działalnością komórki oraz wskazanych przez kierownika pracowników komórki, ustalając czas i miejsce odbycia narady. Celem narady jest poinformowanie kierownictwa komórki poddanej audytowi o wynikach audytu, osiągnięcie porozumienia na temat ustaleń oraz zapoznanie się z działaniami naprawczymi zaplanowanymi lub już podjętymi w celu poprawy ewentualnych niedociągnięć ujawnionych przez audyt. Należy również przedstawić pozytywne mechanizmy kontroli wewnętrznej i zarządzania, zidentyfikowane podczas przeprowadzania audytu. Z przeprowadzonej narady zamykającej audytor wewnętrzny sporządza protokół, który zawiera w szczególności informacje o celu, przebiegu i wyniku narad. Protokół z narady zamykającej podpisują prowadzący naradę audytor wewnętrzny oraz kierownik komórki, w której jest przeprowadzane zadanie, albo osoba przez niego wskazana. W razie odmowy podpisania protokołu, audytor wewnętrzny czyni o tym wzmiankę w protokole. Kierownik komórki, w której jest przeprowadzane zadanie albo osoba przez niego wskazana powinny niezwłocznie pisemnie uzasadnić przyczyny odmowy podpisania protokołu. 4. Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu Sprawozdanie z audytu wewnętrznego, stanowi wynik końcowy każdego zadania audytowego. Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w którym przedstawia, w sposób jasny, rzetelny i zwięzły, ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie przeprowadzania zadania. Sprawozdanie powinno zawierać: 1) oznaczenie zadania, 2) datę jego sporządzenia, 10

11 3) nazwę i adres komórki, w której przeprowadzane było zadanie, 4) imię i nazwisko audytora wewnętrznego uczestniczącego w zadaniu oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego, 5) cele zadania, 6) podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania, 7) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania, 8) termin, w którym przeprowadzono zadanie, 9) zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem, 10) ustalenia stanu faktycznego, 11) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień, 12) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień, 13) opinię audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem, 14) podpis audytora wewnętrznego uczestniczącego w zadaniu. Audytor wewnętrzny zobowiązany jest przekazać kierownikowi komórki audytowanej, projekt sprawozdania (sprawozdanie wstępne) z audytu wewnętrznego, w dniu przeprowadzenia narady zamykającej. W razie zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń do treści sprawozdania wstępnego, audytor wewnętrzny dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności wyjaśniające w tym zakresie, a w przypadku stwierdzenia zasadności części albo całości dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń - zmienia lub uzupełnia odpowiednią część albo całość sprawozdania. W razie nieuwzględnienia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń, w części albo w całości, audytor wewnętrzny przekazuje swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem, na piśmie, kierownikowi komórki. Dodatkowe wyjaśnienia lub zastrzeżenia oraz kopię stanowiska, audytor wewnętrzny włącza do bieżących akt. Audytor wewnętrzny po rozpatrzeniu dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń, przekazuje po jednym egzemplarzu sprawozdania kierownikowi jednostki oraz kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzane zadanie. Trzeci egzemplarz włącza do bieżących akt. Prezes Zarządu WFOŚiGW, na podstawie sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, podejmuje działania mające na celu usunięcie uchybień lub wprowadzenie usprawnień, wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń zawartych w sprawozdaniu i wskazuje termin ich realizacji oraz informuje o tym audytora wewnętrznego. Podejmowane działania podlegają systematycznemu i konsekwentnemu monitoringowi ze strony audytora wewnętrznego. Osoby odpowiedzialnie za wykonanie zaleceń składają audytorowi pisemne informacje o sposobie ich realizacji. 5. Ocena jakości zadania audytowego Po opracowaniu sprawozdania z przeprowadzenia badania audytor wewnętrzny, może przeprowadzić ocenę jakości zadania audytowego. W tym celu audytor może wykorzystać ankietę poaudytową oceniającą jakość przeprowadzonego zadania. Ankietę sporządza audytor i przekazuje do wypełnienia kierownikowi audytowanej komórki. Jej celem jest zapewnienie wysokiej jakości wyników audytu. 6. Czynności sprawdzające Czynności sprawdzające, to zespół czynności wykonywanych przez audytora wewnętrznego w celu sprawdzenia czy i w jakim stopniu, jednostka podjęła kroki, zmierzające do wprowadzenia w życie zaleceń udzielonych w wyniku przeprowadzenia zadania. Audytor wewnętrzny może przeprowadzić czynności sprawdzające, dokonując oceny działań WFOŚiGW podjętych w celu realizacji zaleceń. Dokonując oceny, audytor wewnętrzny powinien w szczególności uwzględnić ocenę ryzyka występującego w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem audytowym. W 11

12 tym celu audytor wewnętrzny może wystosować do kierowników komórek, do których skierowane były zalecenia, pisemne zapytanie o stan prac nad wdrożeniem zaleceń. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia czynności sprawdzających audytor wewnętrzny przygotowuje plan czynności sprawdzających, w którym zamieszcza w szczególności: - oznaczenie zadania (czynności sprawdzających), - podmiotowy i przedmiotowy zakres czynności sprawdzających, - zalecenia audytora wewnętrznego sformułowane w trakcie zadania, którego czynności sprawdzające dotyczą, - cel czynności sprawdzających, - wskazówki metodyczne, - założenia organizacyjne, - harmonogram przeprowadzenia czynności sprawdzających. W trakcie czynności sprawdzających, audytor wewnętrzny wykorzystuje te techniki przeprowadzania audytu, które są niezbędne do osiągnięcia założonych celów. Czynności sprawdzające mogą obejmować kategorie działań o różnej skali, od rozmowy, poprzez zbadanie określonej procedury, aż po realizację od początku procesu zadania. Ustalenia poczynione w trakcie czynności sprawdzających audytor wewnętrzny zamieszcza w notatce informacyjnej. Notatkę informacyjną audytor wewnętrzny przekazuje Prezesowi Zarządu, kierownikowi komórki, w której było przeprowadzane zadanie, a trzeci egzemplarz włącza do bieżących akt audytu wewnętrznego. V. CZYNNOŚCI DORADCZE Audytor wewnętrzny wykonuje czynności doradcze jako część zadań w zakresie badania systemów zarządzania i kontroli w jednostce lub na wniosek kierownika jednostki, w której jest zatrudniony. Audytor wewnętrzny może odmówić wykonania czynności doradczych, jeżeli uzna, że zakres lub cel tych czynności nie jest zgodny z celami audytu wewnętrznego. W szczególności audytor wewnętrzny nie powinien podejmować czynności doradczych, których wykonywanie prowadziłoby do przyjęcia przez niego zadań lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką. O odmowie wykonania czynności doradczych i jej przyczynach, audytor wewnętrzny zawiadamia pisemnie Prezesa Zarządu. W wyniku czynności doradczych audytor wewnętrzny może przedstawić opinie lub zalecenia dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki. Audytor wewnętrzny może z własnej inicjatywy składać kierownikowi audytowanej komórki organizacyjnej lub kierownikowi jednostki wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania tej komórki lub jednostki. Prezes Zarządu i kierownik komórki organizacyjnej nie są związani wnioskami, zaleceniami i opiniami z przeprowadzonych czynności doradczych. Cel i zakres czynności doradczych oraz sposób prezentowania wyników powinny być uzgodniony ze zlecającym na etapie zlecania zadania. Audytor wewnętrzny może wykonywać nieformalne czynności doradcze, których wyniki są przekazywane ustnie bez potrzeby zachowania formy pisemnej.. 12

13 VI. DOKUMENTY ROBOCZE AUDYTU Cele tworzenia dokumentów roboczych: Poparcie dowodami ustaleń zawartych w raporcie. Udokumentowanie wykonanej pracy. Umożliwienie osobom upoważnionym kontroli. Usprawnienie wykonywanej pracy Dokument roboczy sporządzany przez audytora dla potrzeb przeprowadzania zadań audytowych (np. karty badań, kwestionariusze) powinny odznaczać się następującymi cechami: Nazwa dokumentu roboczego i czego dotyczy, Nazwa komórki audytowanej, Nazwa zadania audytowego, Osoba sporządzająca, Data sporządzenia Numery identyfikacyjne dokumentów roboczych Każdy dokument roboczy będzie opatrzony numerem referencyjnym. Numer referencyjny będzie miał następującą formę: AW/.X / Y / Z / V Gdzie: X Symbol z rzeczowego wykazu akt WFOŚiGW Y nr kolejny zadania audytowego, zgodny z planem audytu na dany rok, Z rok, w którym przeprowadzany jest audyt, V nr kolejny dokumentu w aktach zadania, VII. AKTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Bieżące akta audytu wewnętrznego Audytor wewnętrzny prowadzi bieżące akta audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych. Bieżące akta audytu wewnętrznego obejmują: 1. dokumenty zgromadzone przed rozpoczęciem zadania audytowego, 2. dokumenty związane z przygotowaniem programu zadania audytowego i program zadania audytowego, 3. protokoły z narad, 4. imienne upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego, 5. dokumenty sporządzone przez audytora wewnętrznego oraz dokumenty otrzymane od osób trzecich w trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego, 6. notatkę informacyjną, 7. dokumenty robocze przygotowywane przez audytora wewnętrznego w trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego, 8. oświadczenia pracowników, 9. sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, 13

14 10. inne dokumenty o istotnym znaczeniu dla przeprowadzanego audytu wewnętrznego. Kierownik komórki organizacyjnej, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny oraz Prezes mają prawo wglądu do bieżących akt audytu wewnętrznego. 2. Stałe akta audytu wewnętrznego Audytor wewnętrzny prowadzi stałe akta audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego. Stałe akta audytu wewnętrznego obejmują w szczególności: 1. akty normatywne oraz inne akty prawne związane z zakresem działania Funduszu oraz regulujące jego funkcjonowanie, 2. dokumenty zawierające opis procedur kontroli, w tym kontroli finansowej, i mające wpływ na system kontroli finansowej, 3. inne informacje mogące mieć wpływ na przeprowadzanie audytu wewnętrznego i analizę ryzyka, 4. plany audytu, sprawozdania z wykonania planu. W WFOŚiGW w Poznaniu akta stałe gromadzone są w formie papierowej lub w formie elektronicznej (publikacja przepisów wewnętrznych w intranecie oraz dostęp do zbioru Lex sigma online ). Stałe akta audytu podlegają ciągłej aktualizacji. VIII. UWAGI KOŃCOWE 1. Aktualizacja księgi procedur Księga procedur będzie podlegać okresowym przeglądom. Przynajmniej raz na rok pracownik audytu wewnętrznego dokonuje przeglądu księgi procedur w celu jej aktualizacji. O zmianach w pisemnych procedurach audytu należy na bieżąco informować Prezesa WFOŚiGW. Księga procedur i jej aktualizacja wymaga akceptacji zarządu WFOŚIGW w Poznaniu w formie zarządzenia Prezesa Zarządu. Wszystkie wersje dokumentu (podstawowa i po zmianach), będą stanowiły dokumentację archiwalną kaw. 2. Archiwizacja dokumentów audytowych Bieżące akta audytu wewnętrznego przenosi się do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Audytor wewnętrzny prowadzi dokumentację audytową zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednolity rzeczowy wykaz dla akt audytu wewnętrznego stanowi załącznik nr 2 do księgi procedur. 14

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku

Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku Członkowie Senatu, jednogłośnie, 20 głosami tak zatwierdzili regulamin prowadzenia audytu wewnętrznego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/16 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 1 marca 2016 r. PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 maja 2013 r. Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego PROJEKT Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim

w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim Zarządzenie Nr 38/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P-VI-06 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1909/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 czerwca 2010r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 117/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r.

Zarządzenie Nr 117/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. Zarządzenie Nr 117/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Łask. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 0152/ 205 /10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY Postanowienia ogólne 1, zwana w dalszej części Kartą, określa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87.288.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 czerwca 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY WIĄZOWNA 1 SPIS TREŚCI: 1 Cel procedury...3 2. Terminologia...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego na Politechnice Lubelskiej. Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wstęp Celem Karty audytu wewnętrznego, zwanej dalej "Kartą" jest określenie ogólnych zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białej oraz w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipna Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Miasta Olsztyn. jakości audytu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU Załącznik do Zarządzenia Starosty Zgorzeleckiego Nr 37 z dnia 3 października 2016 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU ZATWIERDZAM: STAROSTA ZGORZELECKI Urszula Ciupak 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/25/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Karta Audytu Wewnętrznego zwana dalej Kartą" określa zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 43/R/16 KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 2. CELE I ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r.

Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r. Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r.

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego. Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 38.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 273 i art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego. I. Przepisy ogólne

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego. I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 93/06 Starosty Powiatu Limanowskiego z dnia 08.08.2006r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego I. Przepisy ogólne 1 Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania zadania zapewniającego

Procedura przeprowadzania zadania zapewniającego Procedura przeprowadzania zadania za wykonanie 1. 2. Uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia zadania audytowego Powiadomienie Kierowników komórek o przedmiocie i czasie trwania zadania Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA P R Z E P R O W A D Z A N I A A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O W U R Z Ę D Z I E M I E J S K I M W N O W Y M T O M Y Ś L U

INSTRUKCJA P R Z E P R O W A D Z A N I A A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O W U R Z Ę D Z I E M I E J S K I M W N O W Y M T O M Y Ś L U Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr I/253/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 19.02.2009 r. INSTRUKCJA P R Z E P R O W A D Z A N I A A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O W U R Z Ę D Z I E M I E J S K I M

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010/ 2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/BAW/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/BAW/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 146/BAW/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Podręcznika procedur w Urzędzie Miejskim w Słupsku Na podstawie art. 272, art. 273 pkt. 2, art. 280,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 102/05

Zarządzenie Nr 102/05 Zarządzenie Nr 102/05 Starosty Kartuskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie: wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 507/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 6 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA BIELSK PODLASKI Niniejsza Karta audytu wewnętrznego wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 25 Rektora PK z dnia 19 lipca 2010 r. ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady prowadzenia audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie,

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU w WARSZAWIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa: a) cel, uprawnienia, zasady działania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI AUDYTORSKICH PROCEDURA P3

DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI AUDYTORSKICH PROCEDURA P3 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 2/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 14 stycznia 2011 r. DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI AUDYTORSKICH PROCEDURA P3 SPIS TREŚCI 1. CEL 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 120.105.2015 Wójta Gminy Psary z dnia 14 października 2015 roku KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH WSTĘP. ORGANIZACYJNYCH Karta audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 546/10 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10 grudnia 2010r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych SPIS TREŚCI I. Przepisy ogólne... 3 II. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego... 3 III. Prawa i obowiązki Audytora

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr640 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 3grudnia 2015r I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA LESZNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr640 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 3grudnia 2015r I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA LESZNA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr640 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 3grudnia 2015r PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PRZEPROWADZANEGO W URZĘDZIE MIASTA LESZNA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA LESZNA 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi wewnętrznemu. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 152/2004 z dnia 28 lipca 2004 r.

Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi wewnętrznemu. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 152/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. Zarządzenie nr 25/2007 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA AW.1721.2.2016 I NSTRUKCJA P R O W A D Z E N I A A U D Y T U W E W NĘTRZNEGO W U R ZĘDZIE M I E J S K I M W J A W O R Z E I J E D N O S T K A C H O R G A N I Z A C Y J N Y C H G M I N Y J A W O R CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ

Bardziej szczegółowo

AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 40/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Poznań,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK Zespół Audytu Wewnętrznego I Kontroli Finansowej Załącznik Nr 3 do programu KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK 1. Dokonujący przeglądu: Kluczowe procesy Wyodrębnienie organizacyjne stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz Programu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego Załącznik do Zarządzenia Starosty Wrzesińskiego Nr 13/2016 z dnia 8 lutego 2016r. Księga Procedur Audytu Wewnętrznego 1. Audytor Wewnętrzny działa na podstawie: I. Postanowienia ogólne - ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 656/AKW/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 stycznia 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Celem Księgi procedur

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 49/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 lipca 2012r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Nazwa i adres JSFP Gmina Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie przy ul Grudziądzkiej 30. Cel dokumentu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 21 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO OCHRONY ŚRODOWISKA. w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO OCHRONY ŚRODOWISKA. w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA ZATWIERDZAM: Warszaw dnia 9. O. 2016r Główny1lnspektor Ochrony Środowiska KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA Aktualizację opracował:

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu Załącznik do Zarządzenia Nr 551/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 15 kwietnia 2016r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu Wstęp Karta audytu wraz z Kodeksem etyki i Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo