ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 tekst jednolity z późn. zm. 1 ), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108), w związku z 12 zarządzenia nr K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra z późn. zm. 2 ustala się REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin działalności audytora wewnętrznego określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego, a w szczególności: 1) sposób sporządzania oraz elementy rocznego planu audytu wewnętrznego, zwanego dalej planem audytu; 2) sposób dokumentowania przebiegu oraz wyników audytu wewnętrznego; 3) sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego. 2. W niniejszym regulaminie uŝywa się określeń: urząd, prezydent, system zarządzania w rozumieniu regulaminu organizacyjnego urzędu. 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) biurze naleŝy przez to rozumieć komórkę właściwą ds. audytu wewnętrznego; 2) audytorze naleŝy przez to rozumieć audytora wewnętrznego zatrudnionego w urzędzie; 3) kierowniku naleŝy przez to rozumieć audytora kierującego komórką właściwą ds. audytu wewnętrznego; 4) regulaminie naleŝy przez to rozumieć regulamin działalności audytora wewnętrznego; 5) komórce naleŝy przez to rozumieć komórki organizacyjne urzędu; 6) komórce audytowanej naleŝy przez to rozumieć komórkę, w której przeprowadzane jest zadanie audytowe; 7) zadaniu audytowym naleŝy przez to rozumieć zadanie zapewniające lub czynności doradcze; 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr K z dnia 27 marca 2015 r. Regulamin audytu wewnętrznego 1

2 8) zadaniu zapewniającym naleŝy przez to rozumieć zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia niezaleŝnej i obiektywnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej; 9) czynnościach doradczych naleŝy przez to rozumieć działania podejmowane przez audytora, których charakter i zakres jest uzgadniany z prezydentem, w celu usprawnienia funkcjonowania urzędu. 4. Niniejszy regulamin wraz z kartą audytu wewnętrznego ustaloną odrębnym zarządzeniem stanowią zespół wewnętrznych uregulowań prawnych, w oparciu o które prowadzony jest audyt wewnętrzny w urzędzie. Rozdział 2 Zasady sporządzania oraz realizacja planu audytu Audyt wewnętrzny, z zastrzeŝeniem 10 ust. 2, przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. 2. Plan audytu wewnętrznego przygotowuje kierownik w porozumieniu z prezydentem W celu przygotowania planu audytu wewnętrznego, kierownik dokonuje udokumentowanej analizy ryzyka we wszystkich zidentyfikowanych obszarach działalności urzędu, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) cele i zadania urzędu; 2) system kontroli zarządczej w urzędzie; 3) ryzyka wpływające na realizację celów i zadań urzędu; 4) wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów lub kontroli; 5) uwagi prezydenta. 2. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka kierownik sporządza listę wszystkich obszarów ryzyka, uwzględniając ich kolejność wynikającą z oceny ryzyka, z podaniem wyników analizy ryzyka, a następnie ustala, które z obszarów ryzyka będą objęte audytem w pierwszej kolejności W celu przygotowania planu audytu wewnętrznego kierownik przeprowadza analizę zasobów osobowych na rok następny z uwzględnieniem, w szczególności, liczonych w osobodniach: 1) czasu przeznaczonego na szkolenie i rozwój zawodowy; 2) czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne; 3) urlopów i innych nieobecności; 4) rezerwy czasowej. 2. W wyniku przeprowadzonej analizy zasobów osobowych kierownik ustala w osobodniach czas przeznaczony na przeprowadzenie zadań audytowych i czynności sprawdzających w następnym roku. 3. Kierownik, dokonując analizy zasobów osobowych, bierze pod uwagę: 1) liczbę audytorów; Regulamin audytu wewnętrznego 2

3 2) informacje na temat wykorzystania dostępnych zasobów w latach poprzednich; 3) wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie audytorów Kierownik wyznacza obszary ryzyka do przeprowadzenia zadań zapewniających w roku następnym, biorąc pod uwagę: 1) wyniki analizy ryzyka; 2) wyniki analizy zasobów osobowych; 3) uwagi prezydenta. 2. Kierownik określa liczbę osobodni zaplanowanych na przeprowadzenie w następnym roku: zadań zapewniających, czynności sprawdzających i czynności doradczych. 3. Kierownik określa czas (wyraŝony w latach), w którym przy niezmienionej liczbie audytorów, zostałyby przeprowadzone zadania zapewniające we wszystkich obszarach ryzyka, zwany dalej cyklem audytu. 4. Cykl audytu oblicza się jako iloraz liczby wszystkich obszarów ryzyka oraz liczby obszarów ryzyka wyznaczonych do przeprowadzenia zadań zapewniających w roku następnym Plan audytu wewnętrznego zawiera w szczególności: 1) wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka; 2) wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych; 3) listę obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające; 4) informację na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających; 5) informację na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych; 6) informację na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających; 7) informację na temat cyklu audytu; 8) tematy audytu wewnętrznego. 2. Plan audytu wewnętrznego na rok następny podpisuje kierownik i do końca grudnia kaŝdego roku przedstawia do zatwierdzenia prezydentowi. 3. Wzór planu audytu wewnętrznego określa system zarządzania. 4. Kierownik przekazuje informacje o planowanym przeprowadzeniu zadań zapewniających kierownikom wszystkich komórek objętych planem audytu wewnętrznego JeŜeli w trakcie realizacji planu audytu wewnętrznego kierownik stwierdzi, Ŝe przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych zadań audytowych jest niemoŝliwe lub niecelowe, uzgadnia z prezydentem w formie pisemnej, zakres realizacji planu audytu wewnętrznego. 2. W uzasadnionych przypadkach, a szczególnie w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub teŝ zmiany oceny ryzyka, kierownik uzgadnia z prezydentem przeprowadzenie zadania audytowego poza planem audytu wewnętrznego. Regulamin audytu wewnętrznego 3

4 Rozdział 3 Tryb przeprowadzania zadania zapewniającego Do przeprowadzenia audytu wewnętrznego uprawnia imienne upowaŝnienie wystawione przez prezydenta oraz dowód toŝsamości. 2. Wzór imiennego upowaŝnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego określa system zarządzania. 3. UpowaŜnienie po wykorzystaniu dołącza się do bieŝących akt audytu. 4. W biurze prowadzony jest rejestr imiennych upowaŝnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego, według wzoru określonego w systemie zarządzania. 12. W przypadku, gdy do przeprowadzenia audytu wewnętrznego konieczne jest dokonanie czynności w jednostce podległej lub nadzorowanej, prezydent moŝe upowaŝnić audytora do ich dokonania Rozpoczynając realizację zadania audytowego, audytor wewnętrzny przeprowadza wstępny przegląd polegający na zebraniu informacji z zakresu działalności poddawanej badaniu, bez poddawania ich szczegółowej analizie. 2. Głównym celem wstępnego przeglądu jest: 1) zrozumienie badanej działalności; 2) zapoznanie się z funkcjonującą kontrolą zarządczą; 3) wyodrębnienie istotnych obszarów, wymagających szczególnej uwagi w trakcie przeprowadzania zadania zapewniającego; 4) zidentyfikowanie istniejących mechanizmów kontroli; 5) uzyskanie informacji ułatwiających przeprowadzenie zadania zapewniającego. 3. Wstępny przegląd audytor przeprowadza przy wykorzystaniu następujących technik: 1) rozmów z pracownikami komórki audytowanej; 2) rozmów z osobami, na które audytowana działalność wywiera wpływ; 3) obserwacji/oględzin; 4) analizy sprawozdań i innych dokumentów przygotowywanych dla kierownictwa komórki audytowanej; 5) schematów, wykresów; 6) kwestionariuszy kontroli wewnętrznej. 14. Przed przystąpieniem do realizacji zadania zapewniającego audytor opracowuje program zadania, uwzględniając w szczególności: 1) cele i zadania komórki audytowanej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym; 2) wyniki analizy ryzyka obszaru ryzyka objętego zadaniem zapewniającym; 3) system kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym; Regulamin audytu wewnętrznego 4

5 4) moŝliwość wprowadzenia usprawnień systemu kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym; 5) datę rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zadania zapewniającego W programie zadania zapewniającego audytor zamieszcza w szczególności: 1) temat zadania; 2) cele zadania; 3) podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania; 4) istotne ryzyka w obszarze ryzyka objętym zadaniem; 5) sposób przeprowadzenia zadania (narzędzia i techniki); 6) kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego; 7) sposób klasyfikowania wyników dla poszczególnych kryteriów, o których mowa w pkt 6; 8) załoŝenia organizacyjne. 2. W uzasadnionych przypadkach audytor moŝe w trakcie realizacji zadania zapewniającego dokonywać zmian w jego programie. 3. Program zadania zapewniającego oraz jego zmiany zatwierdza kierownik. 4. Wzór programu zadania zapewniającego określa system zarządzania Przed rozpoczęciem zadania zapewniającego audytor zawiadamia kierownika komórki audytowanej o przedmiocie i czasie trwania zadania. 2. Audytor organizuje naradę otwierającą z udziałem kierownika komórki audytowanej lub z udziałem wyznaczonego przez niego pracownika tej komórki. 3. W naradzie otwierającej mogą uczestniczyć takŝe osoby sprawujące nadzór nad działalnością komórki audytowanej, pracownicy komórki audytowanej wskazani przez kierownika tej komórki oraz kierownik. 4. Podczas narady otwierającej audytor przedstawia cel, zakres zadania zapewniającego, kryteria oceny oraz narzędzia i techniki jego przeprowadzenia. 5. Z przeprowadzonej narady otwierającej, audytor sporządza protokół według wzoru określonego w systemie zarządzania. 6. Kierownik komórki audytowanej zapewnia audytorowi warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu wewnętrznego, przedstawia niezbędne dokumenty oraz zapewnia terminowe udzielanie wyjaśnień. 7. Czynności zadania zapewniającego przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w komórce audytowanej. 17. Obowiązkiem audytora jest rzetelne, obiektywne i niezaleŝne: 1) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania komórki audytowanej; 2) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień; 3) przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień. Regulamin audytu wewnętrznego 5

6 Audytor ma prawo wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem komórki audytowanej, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. 2. Audytor moŝe sporządzać z dokumentów, o których mowa w ust. 1, niezbędne odpisy, kopie lub wyciągi, jak równieŝ zestawienia i obliczenia, w celu włączenia ich do bieŝących akt audytu. 3. Zestawienia i obliczenia dokonywane na podstawie dokumentów zatwierdza kierownik komórki audytowanej lub osoba przez niego upowaŝniona. 4. Audytor sporządza notatkę słuŝbową z innych czynności podjętych w toku zadania zapewniającego, a takŝe tych zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla ustaleń audytu wewnętrznego. 5. W trakcie przeprowadzania zadania zapewniającego audytor moŝe sporządzać dokumenty robocze, do których w szczególności naleŝą: 1) kwestionariusz samooceny wzór określa system zarządzania; 2) ścieŝka audytu; 3) kwestionariusz kontroli wewnętrznej wzór określa system zarządzania; 4) arkusz ustaleń audytu wzór określa system zarządzania Pracownicy komórki audytowanej są zobowiązani, na Ŝądanie audytora, udzielać informacji i wyjaśnień. 2. Udzielone informacje i złoŝone wyjaśnienia powinny być utrwalone na piśmie oraz podpisane przez osobę, która je złoŝyła i przez audytora. 3. Wzór protokołu przyjęcia wyjaśnień określa system zarządzania. 4. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mają prawo z własnej inicjatywy złoŝyć oświadczenia dotyczące przedmiotu zadania zapewniającego. Audytor nie moŝe odmówić włączenia tych oświadczeń do bieŝących akt audytu wewnętrznego. 20. W razie stwierdzenia okoliczności uzasadniających podejrzenie naruszenia obowiązujących przepisów prawa, kierownik informuje prezydenta o potrzebie wszczęcia postępowania w tej sprawie. Rozdział 4 Tryb sporządzania sprawozdań i dokumentowania wyników z przeprowadzenia zadania zapewniającego Po zakończeniu zadania zapewniającego, w celu przedstawienia wstępnych ustaleń i wniosków, audytor zwołuje naradę zamykającą z udziałem kierownika komórki audytowanej. 2. W naradzie zamykającej mogą uczestniczyć osoby sprawujące nadzór nad działalnością komórki audytowanej, pracownicy komórki audytowanej wskazani przez kierownika tej komórki oraz kierownik. 3. Z przeprowadzonej narady zamykającej audytor sporządza protokół według wzoru określonego w systemie zarządzania. Regulamin audytu wewnętrznego 6

7 Audytor sporządza sprawozdanie z audytu wewnętrznego, w którym przedstawia w sposób jasny, rzetelny i zwięzły ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie realizacji zadania zapewniającego. 2. Sprawozdanie zawiera w szczególności: 1) temat zadania zapewniającego; 2) cel zadania zapewniającego; 3) podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania zapewniającego; 4) datę rozpoczęcia i zakończenia zadania zapewniającego; 5) imię i nazwisko audytora oraz numer imiennego upowaŝnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego; 6) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania zapewniającego; 7) zwięzły opis działań komórki audytowanej w obszarze objętym zadaniem zapewniającym; 8) ustalenia stanu faktycznego wraz ze sklasyfikowanymi wynikami ich oceny według kryteriów, o których mowa w 15 ust. 1 pkt 6; 9) wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analizę ich przyczyn; 10) skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej; 11) zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień; 12) opinię audytora w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym; 13) datę sporządzenia sprawozdania; 14) podpis audytora przeprowadzającego zadanie zapewniające. 3. Wzór sprawozdania z audytu wewnętrznego określa system zarządzania W trakcie narady zamykającej audytor przekazuje wstępne sprawozdanie kierownikowi komórki audytowanej. Jeden egzemplarz włącza do bieŝących akt audytu. 2. Kierownik komórki audytowanej moŝe zgłosić na piśmie w terminie określonym przez audytora, nie krótszym niŝ 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeŝenia dotyczące treści sprawozdania. 3. W razie zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeŝeń, o których mowa w ust. 2, audytor dokonuje ich analizy i podejmuje dodatkowe czynności wyjaśniające w tym zakresie, a w przypadku stwierdzenia ich zasadności zmienia lub uzupełnia odpowiednią część sprawozdania. 4. W razie nieuwzględnienia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeŝeń, o których mowa w ust. 2, audytor przekazuje na piśmie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem kierownikowi komórki audytowanej. 5. Dodatkowe wyjaśnienia lub zastrzeŝenia, o których mowa w ust. 2, oraz kopię stanowiska audytora, o którym mowa w ust. 4, audytor włącza do bieŝących akt audytu. 6. Po rozpatrzeniu dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeŝeń, o których mowa w ust. 2, audytor sporządza ostateczną wersję sprawozdania, którą przekazuje prezydentowi oraz kierownikowi komórki audytowanej. Jeden egzemplarz włącza do bieŝących akt audytu. Regulamin audytu wewnętrznego 7

8 7. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeŝeń, dotyczących treści sprawozdania, audytor po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przekazuje ostateczne sprawozdanie prezydentowi, pisemnie informując o tym kierownika komórki audytowanej. 8. Kierownik komórki audytowanej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznego sprawozdania, moŝe zgłosić na piśmie prezydentowi swoje stanowisko wobec przedstawionego sprawozdania Kierownik komórki audytowanej w przypadku uznania, Ŝe zalecenia zawarte w sprawozdaniu są zasadne, wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz ustala sposób i termin ich realizacji, powiadamiając o tym na piśmie prezydenta oraz audytora, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania. 2. W przypadku odmowy realizacji zaleceń kierownik komórki audytowanej powiadamia pisemnie prezydenta oraz audytora o przyczynach odmowy, w terminie określonym w ust W przypadku, gdy kierownik komórki audytowanej nie dokona czynności wymienionych w ust. 1 lub odmówi realizacji zaleceń, decyzję o realizacji zaleceń podejmuje prezydent, który wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń i ustala termin ich realizacji, powiadamiając o tym pisemnie audytora. Rozdział 5 Czynności sprawdzające Audytor moŝe przeprowadzić czynności sprawdzające, dokonując oceny działań komórki, w której przeprowadzone było zadanie zapewniające, podjętych w celu realizacji zaleceń. 2. Ustalenia poczynione w trakcie czynności sprawdzających audytor zamieszcza w notatce informacyjnej, którą przekazuje prezydentowi oraz kierownikowi komórki, w której były przeprowadzone czynności sprawdzające. Jeden egzemplarz włącza do bieŝących akt audytu. 3. Wzór notatki informacyjnej określa system zarządzania. Rozdział 6 Czynności doradcze Audytor moŝe wykonywać czynności doradcze na wniosek prezydenta lub z własnej inicjatywy w zakresie uzgodnionym z prezydentem. 2. JeŜeli kierownik stwierdzi, Ŝe wykonanie czynności doradczych spowoduje zagroŝenie dla realizacji planu audytu, jest zobowiązany do poinformowania o tym prezydenta Audytor moŝe odmówić wykonywania czynności doradczych, jeŝeli uzna, Ŝe zakres lub cel tych czynności nie jest zgodny z celami audytu wewnętrznego. 2. Audytor nie powinien podejmować czynności doradczych, których wykonywanie prowadziłoby do przyjęcia przez niego zadań lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania urzędem. Regulamin audytu wewnętrznego 8

9 3. O odmowie wykonania czynności doradczych i jej przyczynach audytor zawiadamia pisemnie prezydenta W wyniku czynności doradczych audytor moŝe przedstawić opinie lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania urzędu. 2. Audytor moŝe z własnej inicjatywy składać prezydentowi lub kierownikowi komórki audytowanej, wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu. 3. Kierownik komórki audytowanej oraz prezydent nie są związani wnioskami i opiniami, o których mowa w ust. 1 i Sposób wykonania i dokumentowania przebiegu oraz wyniku czynności doradczych powinien być odpowiedni do rodzaju i charakteru działań podjętych przez audytora. Rozdział 7 Sprawozdanie z wykonania planu audytu Kierownik przedstawia prezydentowi do końca stycznia kaŝdego roku sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni, informujące w szczególności o stopniu realizacji planu audytu wewnętrznego oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej. 2. Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego zawiera w szczególności: 1) informację o audytorach wewnętrznych; 2) informację na temat wszystkich zrealizowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i czynności sprawdzających wraz z odniesieniem do planu audytu wewnętrznego; 3) wskazanie przyczyny zaistnienia ewentualnych, znaczących odstępstw w realizacji planu audytu wewnętrznego; 4) omówienie zidentyfikowanych istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej; 5) istotne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym. 3. Wzór sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego określa system zarządzania. Rozdział 8 Dokumentacja audytu 31. Audytor dokumentuje wszystkie czynności i zdarzenia, które mają istotne znaczenie dla ustaleń audytu wewnętrznego. 32. Audytor prowadzi: 1) bieŝące akta audytu, w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego; 2) stałe akta audytu, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego. Regulamin audytu wewnętrznego 9

10 BieŜące akta audytu zawierają informacje niezbędne do sformułowania zaleceń, które będą zawarte w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 2. BieŜące akta audytu obejmują w szczególności: 1) imienne upowaŝnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego; 2) program zadania zapewniającego oraz dokumenty związane z jego przygotowaniem; 3) protokoły z narad; 4) dokumenty sporządzone przez audytora oraz dokumenty otrzymane od osób trzecich w trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego; 5) dokumenty robocze przygotowane przez audytora w trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego; 6) oświadczenia oraz wyjaśnienia pracowników złoŝone w trakcie realizacji zadania zapewniającego; 7) sprawozdanie z audytu wewnętrznego; 8) dokumenty wytworzone lub otrzymane przez audytora w związku z wykonywaniem czynności doradczych; 9) notatkę informacyjną z czynności sprawdzających. 3. Dokumenty określone w ust. 2 włącza się do bieŝących akt audytu zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej Stałe akta audytu obejmują w szczególności: 1) plany audytu; 2) sprawozdania z wykonania planów audytu; 3) zakres realizacji planu audytu, o którym mowa w 10 ust. 1; 4) inne informacje mogące mieć wpływ na przeprowadzanie audytu wewnętrznego, w tym dokumentację z przeprowadzonej analizy ryzyka lub analizy zasobów osobowych. 2. Stałe akta audytu podlegają aktualizacji BieŜące akta audytu i stałe akta audytu stanowią własność urzędu. 2. Kierownik udostępnia do wglądu bieŝące i stałe akta audytu prezydentowi lub osobie przez niego upowaŝnionej. Rozdział 9 Przepisy końcowe 36. Traci moc zarządzenie nr 462/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. 37. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującemu komórką właściwą ds. audytu. 38. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Regulamin audytu wewnętrznego 10

11 PREZYDENT MIASTA (-) mgr inŝ. Janusz Kubicki Regulamin audytu wewnętrznego 11

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 maja 2013 r. Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie i jednostkach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 112, poz. 765) Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia i wdrożenia "Książki procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego PROJEKT Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.168.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie,

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU w WARSZAWIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa: a) cel, uprawnienia, zasady działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1909/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 czerwca 2010r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/16 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 1 marca 2016 r. PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P-VI-06 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r.

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego. Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU Załącznik do Zarządzenia Starosty Zgorzeleckiego Nr 37 z dnia 3 października 2016 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU ZATWIERDZAM: STAROSTA ZGORZELECKI Urszula Ciupak 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku

Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku Członkowie Senatu, jednogłośnie, 20 głosami tak zatwierdzili regulamin prowadzenia audytu wewnętrznego w

Bardziej szczegółowo

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Siedlcach Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipna Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Barcin Na podstawie działu VI ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87.288.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 czerwca 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY WIĄZOWNA 1 SPIS TREŚCI: 1 Cel procedury...3 2. Terminologia...3

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 120.105.2015 Wójta Gminy Psary z dnia 14 października 2015 roku KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH WSTĘP. ORGANIZACYJNYCH Karta audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 15/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21.02.2013 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 38.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 273 i art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 117/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r.

Zarządzenie Nr 117/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. Zarządzenie Nr 117/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Łask. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 507/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 6 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA BIELSK PODLASKI Niniejsza Karta audytu wewnętrznego wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wstęp Celem Karty audytu wewnętrznego, zwanej dalej "Kartą" jest określenie ogólnych zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białej oraz w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia czerwca 2011 r. LBY-4101-33-03/2010 P/10/132 Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim

w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim Zarządzenie Nr 38/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 38/04 z dnia 31 marca 2004 r. Wójta Gminy Kobierzyce. w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Kobierzyce.

Zarządzenie nr 38/04 z dnia 31 marca 2004 r. Wójta Gminy Kobierzyce. w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Kobierzyce. Zarządzenie nr 38/04 z dnia 31 marca 2004 r. Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Kobierzyce. Na podstawie art. 35 d ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

K A R T A. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

K A R T A. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załączniki do zarządzenia Rektora UŚ nr 96 z dnia 26 października 2011 r. K A R T A Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/25/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Karta Audytu Wewnętrznego zwana dalej Kartą" określa zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 26 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ 1 Regulamin przeprowadzania kontroli instytucjonalnej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego. I. Przepisy ogólne

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego. I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 93/06 Starosty Powiatu Limanowskiego z dnia 08.08.2006r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego I. Przepisy ogólne 1 Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego, zwany

Bardziej szczegółowo

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego Załącznik do Zarządzenia Starosty Wrzesińskiego Nr 13/2016 z dnia 8 lutego 2016r. Księga Procedur Audytu Wewnętrznego 1. Audytor Wewnętrzny działa na podstawie: I. Postanowienia ogólne - ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 141/2018 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 141/2018 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2018 r. Zarządzenie Nr 141/2018 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łubniany oraz w jednostkach organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 68, 69 ust. 1 pkt. 3 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 25 Rektora PK z dnia 19 lipca 2010 r. ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady prowadzenia audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 6.10.2015 r. WSTĘP Karta Audytu Wewnętrznego została opracowana zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 14 lipca 2016 r. ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady prowadzenia audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej budownictwo, gospodarka

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 273 i art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 0152/ 205 /10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY Postanowienia ogólne 1, zwana w dalszej części Kartą, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w podległych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN 1. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/BAW/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/BAW/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 146/BAW/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Podręcznika procedur w Urzędzie Miejskim w Słupsku Na podstawie art. 272, art. 273 pkt. 2, art. 280,

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Karta i procedura audytu wewnętrznego. Rozdział I Przepisy ogólne

Karta i procedura audytu wewnętrznego. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 1/4/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie karty i procedury audytu wewnętrznego Karta i procedura audytu wewnętrznego Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 1 /2008 z dnia 15.01.2008 roku KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu /Księga Procedur

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania zadania zapewniającego

Procedura przeprowadzania zadania zapewniającego Procedura przeprowadzania zadania za wykonanie 1. 2. Uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia zadania audytowego Powiadomienie Kierowników komórek o przedmiocie i czasie trwania zadania Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych SPIS TREŚCI I. Przepisy ogólne... 3 II. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego... 3 III. Prawa i obowiązki Audytora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz Programu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Karta i procedura audytu wewnętrznego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Karta i procedura audytu wewnętrznego. Rozdział 1 Przepisy ogólne w sprawie karty i procedury audytu wewnętrznego Karta i procedura audytu wewnętrznego Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Użyte w Karcie i procedurze audytu wewnętrznego terminy oznaczają: 1) audytor pracownika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Bocheńskim i jednostkach organizacyjnych Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Miasta Olsztyn. jakości audytu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 321/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 321/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 321/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego oraz procedur audytu wewnętrznego Gminy Pułtusk Na podstawie art. 30 ust 1

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 54 z dnia 30 września 2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZATWIERDZAM REKTOR - KOMENDANT gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA Dnia KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Opracowała: Audytor Wewnętrzny Beata Dziuba Rozdział 1. 1 Postanowienia ogólne Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo