ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 273 i art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam Kartę Audytu Wewnętrznego do stosowania w Gminie Piątnica zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierzam audytorowi wewnętrznemu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Ryszard Kozicki

2 Załącznik do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 marca 2017 r. Karta audytu wewnętrznego Karta audytu wewnętrznego w Gminie Piątnica Zgodnie z Międzynarodowymi Ramowymi Zasadami Praktyki Zawodowej The Institut of Internal Auditors (II) Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo. Karta Audytu Wewnętrznego oraz Misja audytu wewnętrznego wraz z obowiązkowymi elementami Międzynarodowych ramowych zasad praktyki zawodowej (Podstawowymi zasadami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Kodeksem etyki, Standardami oraz Definicją audytu wewnętrznego stanowią wytyczne dla funkcjonowania audytu wewnętrznego w Gminie Piątnica. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Karta Audytu Wewnętrznego reguluje cel, uprawnienia i odpowiedzialność audytu wewnętrznego w Gminie Piątnica, prawa i obowiązki audytora wewnętrznego, niezależność i odrębność organizacyjną, zakres audytu wewnętrznego, zarządzanie oraz planowanie i sprawozdawczość. 2. Karta Audytu Wewnętrznego ma zastosowanie do zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Piątnica oraz gminnych jednostkach organizacyjnych. 2. Ilekroć w Karcie Audytu Wewnętrznego jest mowa o: 1) Audytorze wewnętrznym należy przez to rozumieć audytora świadczącego usługi w zakresie audytu wewnętrznego w Gminie Piątnica, 2) audytowanym należy przez to rozumieć Urząd Gminy Piątnica oraz jednostki organizacyjne Gminy, 3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Piątnica, 4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Piątnica, 5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Piątnica, 6) audycie wewnętrznym - należy przez to rozumieć ogół działań, których celem jest wspieranie Wójta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, 7) zadaniu audytowym - rozumie się przez to zadanie zapewniające lub czynności doradcze wymienione w planie audytu, bądź realizowane poza planem audytu, 8) planie audytu - rozumie się przez roczny plan audytu wewnętrznego, 9) zadaniu zapewniającym należy przez to rozumieć zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, 10) czynnościach doradczych należy przez to rozumieć, inne niż zadania zapewniające, działania podejmowane przez audytora wewnętrznego, których charakter i zakres jest uzgodniony z Wójtem, a których celem jest zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania jednostki, 11) czynnościach sprawdzających należy przez to rozumieć czynności mające na celu ocenę dostosowania działań jednostki audytowanej do zgłoszonych przez Audytora wewnętrznego uwag, wniosków i zaleceń,

3 12) sprawozdaniu - rozumie się przez to dokument sporządzony po zakończeniu zadania audytu oraz dokument sprawozdawczy z wykonania planu audytu, 13) ryzyku prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, działania lub zaniechania działania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub wizerunku Urzędu, które może także przeszkodzić w osiąganiu wyznaczonych celów, 14) obszarze ryzyka procesy wymagające wszczęcia przeprowadzenia postępowania audytowego, 15) ustawie należy przez to rozumieć ustawę o finansach publicznych, 16) upoważnieniu - należy rozumieć przez to upoważnienie do realizacji zadań audytowych, monitorowania realizacji zaleceń i czynności sprawdzających, wystawione Audytorowi wewnętrznemu przez Wójta, 17) II A (The Institute of Internal Auditors) - rozumie się przez to Instytut Audytorów Wewnętrznych - międzynarodową organizację zrzeszającą audytorów wewnętrznych. II. OGÓLNE CELE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Audyt wewnętrzny prowadzi Audytor wewnętrzny niezatrudniony w Urzędzie, świadczący usługi w zakresie prowadzenia audytu na podstawie umowy cywilnoprawnej. 2. Audytor prowadzi niezależną i obiektywną działalność o charakterze oceniającym, zapewniającym oraz doradczym, której celem jest wspieranie Wójta w osiąganiu wyznaczonych celów i zadań, przy czym: a) usługi zapewniające to obiektywne badanie dowodów w celu dostarczenia niezależnej oceny procesów ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli, np. audyt działalności, zgodności, bezpieczeństwa systemów oraz przedstawienia stosownych zaleceń usprawnienia tych procesów, b) usługi doradcze to doradztwo i pokrewne usługi wykonywane zwykle w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie Wójta w sposób z nim uzgodnionym, o ile ich cel i zakres nie naruszają zasad obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego. 3. Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysparzanie wartości dodanej i usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych poprzez systematyczne i zdyscyplinowane działania Audytora wewnętrznego, służące ocenie i zwiększaniu efektywności systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. 4. Gmina jest odpowiedzialna za posiadanie skutecznego audytu wewnętrznego poprzez realizację programu zapewnienia i poprawy jakości, który ocenia zgodność audytu ze Standardami oraz Kodeksem etyki. 5. Program zapewnienia i poprawy jakości służy do oceny wydajności i skuteczności audytu wewnętrznego oraz do identyfikacji możliwości poprawy. 6. Audytor wewnętrzny stosując się do treści standardu 1300 IIA, realizuje program zapewnienia i poprawy jakości w celu usprawnienia pracy audytu wewnętrznego, podnoszenia efektywności i jakości zadań audytowych przeprowadzanych w przyszłości. Elementami programu zapewnienia i poprawy jakości są: a.przegląd akt bieżących zakończonych zadań audytowych, pod kątem sprawdzenia kompletności dokumentacji oraz w celu zapewnienia, że zadanie audytowe przebiegało w sposób zgodny z przyjętymi procedurami, b.ankieta poaudytowa audytowanych jednostek, przekazywana po zakończeniu zadania do wypełnienia przez kierowników c.coroczne samooceny audytu wewnętrznego przeprowadzone na podstawie obowiązujących wytycznych, d.listy sprawdzające, zapewniające, iż praca audytora przebiega w sposób zgodny z procedurami. 7. Dla oceny adekwatności wykonanych prac audytorskich oraz sprawdzenia czy ustalone cele audytu zostały osiągnięte Audytor Wewnętrzny dokonuje okresowego przeglądu akt audytu. III. ZAKRES AUDYTU WEWNETRZNEGO Audyt wewnętrzny, w postaci zadań zapewniających, obejmuje badanie i ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej, a w szczególności:

4 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, 2) skuteczności i efektywności działań, 3) wiarygodności sprawozdań, 4) ochrony zasobów, 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 6) skuteczności i efektywności przepływu informacji, 7) zarządzania ryzykiem. 2. Audyt wewnętrzny obejmuje także działania o charakterze doradczym, mającym na celu przysporzenie wartości i usprawnienie procesów ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli w Urzędzie oraz gminnych jednostek organizacyjnych, których zakres lub cel nie może być sprzeczny z celami audytu wewnętrznego oraz nie może powodować konfliktu interesów. 3. Zakres usług doradczych obejmuje w szczególności poradnictwo, konsultacje, opiniowanie, analizy i oceny oraz uczestnictwo w zebraniach doraźnych oraz rutynowej wymianie informacji. 4. Audyt wewnętrzny może objąć swoim zakresem wszystkie obszary działania Gminy. 5. Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany. Wójt powinien być niezwłocznie powiadamiany o wszelkich próbach ograniczania audytu. 6. Audytor wewnętrzny nie może przejmować na siebie obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką. 7. Czynności doradcze wykonywane są na wniosek Wójta lub z własnej inicjatywy, w zakresie z nim uzgodnionym. 8. W wyniku przeprowadzonych czynności doradczych audytor wewnętrzny może przedstawiać opinie lub zalecenia dotyczące usprawnienia funkcjonowania Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych. 9. Audytor wewnętrzny monitoruje realizację zaleceń, w celu ustalenia stanu ich realizacji. 10. Audytor wewnętrzny po upływie terminów realizacji zaleceń przeprowadza czynności sprawdzające, dokonując oceny działań podjętych przez audytowanego, pod kątem sposobu i skuteczności wdrożenia zaleceń audytu. 11. Wyniki czynności sprawdzających audytor wewnętrzny przedstawia w notatce informacyjnej Wójtowi i audytowanemu. IV. PRZEPROWADZANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I JEGO DOKUMENTOWANIE Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego Planu Audytu Wewnętrznego. Plan audytu przygotowuje Audytor wewnętrzny w porozumieniu z Wójtem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku zmiany oceny ryzyka lub wystąpienia nowych ryzyk w zakresie działania Gminy, audyt wewnętrzny może być przeprowadzany poza planem w uzgodnieniu z Wójtem. Zmiany w planie audytu wymagają każdorazowo pisemnego uzgodnienia z Wójtem. 2. Audytor wewnętrzny przygotowując plan audytu, wyznacza obszary działalności, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające, uwzględniając: wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka, priorytety Wójta i kierownictwa Urzędu, dostępne zasoby osobowe. 3. Do końca każdego roku audytor wewnętrzny przekazuje Wójtowi plan audytu na rok następny, z wyjątkiem planu na rok 2017, w związku z rozpoczęciem świadczenia usługi w zakresie audytu wewnętrznego od dnia r. Plan audytu podpisuje Audytor wewnętrzny oraz Wójt. 4. Plan audytu zawiera w szczególności listę obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające;

5 informację na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających; informację na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych; informację na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających; zagadnienia z obszaru zarządzania bezpieczeństwem informacji; czas przeznaczony na czynności organizacyjne; rezerwę czasową na nieprzewidziane działania Sprawozdawczość z audytu wewnętrznego dotyczy przeprowadzonych zadań audytowych oraz realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego. 2. Do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu jak i poza planem w Gminie uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Wójta. 3. Audytor wewnętrzny dokumentuje wszystkie czynności i zdarzenia, które mają istotne znaczenie dla wyników audytu wewnętrznego; 4. Audytor wewnętrzny prowadzi: 1) Bieżące akta audytu w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego. Akta bieżące zawierają w szczególności: a) imienne upoważnienie do przeprowadzenia zadania zapewniającego, b) dokumenty związane z przygotowaniem programu zadania zapewniającego, c) protokoły z narad otwierającej i zamykającej zadanie zapewniające, d) dokumenty robocze przygotowane przez audytora wewnętrznego w trakcie przeprowadzania zadania zapewniającego, e) oświadczenia złożone przez pracowników jednostki audytowanej, f) sprawozdanie z przeprowadzenia zadania zapewniającego, g) inne dokumenty o istotnym znaczeniu dla przeprowadzonego zadania zapewniającego, h) dokumenty wytworzone lub otrzymane przez audytora wewnętrznego w związku z wykonywaniem czynności doradczych, i) dokumentację dotyczącą czynności sprawdzających. 2) Stałe akta audytu zawierają w szczególności: a) akty normatywne oraz inne akty prawne związane z zakresem działania Gminy oraz akty regulujące jej funkcjonowanie, b) dokumenty zawierające opis procedur kontroli obowiązujących w Gminie, w tym kontroli finansowej i mające wpływ na system kontroli finansowej, c) roczne plany audytu wewnętrznego, d) sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu, e) inne informacje mogące mieć wpływ na prowadzenie audytu wewnętrznego, w tym dokumentację z przeprowadzonej analizy ryzyka lub analizy zasobów osobowych. 5. Akta bieżące i akta stałe audytu wewnętrznego stanowią własność Gminy. 6. Audytor wewnętrzny, w ramach przygotowania sprawozdania z zadania audytowego, przekazuje audytowanemu wstępne wyniki przeprowadzonego audytu wewnętrznego, w tym w szczególności ustalenia i propozycje zaleceń. 7. Audytor może zwołać naradę zamykającą z udziałem kierowników komórek audytowanych objętych zadaniem zapewniającym lub wyznaczonych przez nich pracowników w celu przedstawienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego.

6 8. W przypadku nieuzgodnienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego, audytowany może zgłosić pisemne zastrzeżenia do ich treści, w terminie określonym przez audytora wewnętrznego, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania audytowanego o wstępnych wynikach audytu. 9. Po uzgodnieniu wstępnych wyników audytu lub rozpatrzeniu zastrzeżeń wniesionych przez audytowanego, o których mowa w pkt. 8, Audytor sporządza sprawozdanie, w którym w sposób jasny, rzetelny, zwięzły, przejrzysty, obiektywny oraz kompletny przedstawia wyniki audytu wewnętrznego oraz zalecenia poczynione w trakcie zadania. 10. Kierownik komórki audytowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania sprawozdania może przedstawić na piśmie Wójtowi swoje stanowisko wobec sprawozdania z audytu wewnętrznego. 11. Kierownik komórki audytowanej w przypadku uznania, że zalecenia zawarte w sprawozdaniu są zasadne, wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz ustala termin ich realizacji, powiadamiając o tym pisemnie Audytora oraz Wójta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania z audytu wewnętrznego. 12. W przypadku odmowy realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu kierownik komórki audytowanej powiadamia pisemnie Audytora o przyczynach odmowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania z audytu wewnętrznego. 13. Audytor po upływie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego zwraca się do kierowników komórek audytowanych objętych zadaniem o informację na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji. 14. Audytor na bieżąco informuje Wójta o stanie realizacji planu audytu oraz działaniach podejmowanych poza planem. 15. Audytor wewnętrzny w terminie do końca stycznia 2018 roku przedstawi Wójtowi sprawozdanie z wykonania planu audytu informujące w szczególności o stopniu jego realizacji oraz o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej. V. PRAWA I OBOWIĄZKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO 7. Audytor wewnętrzny jest uprawniony do przeprowadzania audytów we wszystkich obszarach działalności Gminy Piątnica: 1) ma zagwarantowane prawo wstępu do pomieszczeń Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem Gminy, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej oraz o ochronie danych osobowych, 2) ma prawo żądać od pracowników komórek organizacyjnych Gminy niezbędnych informacji oraz wyjaśnień, sporządzania i potwierdzania kopii, odpisów, zestawień, wyciągów lub wydruków, o których mowa w pkt.1 3) może z własnej inicjatywy składać wnioski, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Gminy, 4) nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli zarządczej Gminy, ale poprzez wnioski, doradztwo i inne uwagi powstałe w wyniku przeprowadzenia audytu wspiera Wójta Gminy Piątnica we właściwej realizacji tych procesów, 5) nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, ale powinien posiadać wiedzę pozwalającą mu zidentyfikować znamiona przestępstwa, 6) nie może przyjmować takich zadań lub uprawnień, które wchodzą w zakres zarządzania Gminą, 7) musi posiadać wiedzę o podstawowych ryzykach i mechanizmach kontrolnych związanych z wykorzystywaniem informatyki, 8) w uzasadnionych przypadkach ma prawo, po uzgodnieniu z Wójtem, powołać rzeczoznawcę do udziału w realizacji zadania audytowego. 9) Audytor wewnętrzny nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji o charakterze władczym. Nie powinny mu być powierzane zadania z zakresu zarządzania jednostką.

7 10) Obowiązkiem audytora wewnętrznego jest rzetelne, obiektywne i niezależne: a) ustalenie stanu faktycznego w badanym zakresie wraz ze wskazaniem słabości kontroli zarządczej oraz analiza ich przyczyn i określenie skutków lub ryzyk wynikających ze wskazanych słabości, b) przedstawienie zaleceń w sprawie wyeliminowania słabości lub wprowadzenia usprawnień oraz opinii o kontroli zarządczej w badanym obszarze ryzyka. 11) Audytor wewnętrzny prowadzi działania z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. 12) Audytor wewnętrzny ma obowiązek poszerzać swoją wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje poprzez stałe doskonalenie zawodowe, a Dyrektor Generalny zapewnia możliwość realizacji tego obowiązku. VI. NIEZALEŻNOŚĆ AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO 8. Audytor wewnętrzny: 1) podlega bezpośrednio Wójtowi, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywanych przez niego zadań, 2) jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega przepisom prawa, 3) realizuje zadania audytowe z zachowaniem zasady niezależności, obiektywizmu, staranności zawodowej oraz profesjonalizmu rozumianych jako: a) działanie w oparciu o przepisy prawa, powszechnie obowiązujące standardy audytu wewnętrznego, Kodeks etyki, II A oraz metodologię audytu zawartą w księdze Procedur Audytu Wewnętrznego, b) formułowanie opinii w sposób bezstronny i wolny od uprzedzeń oraz unikanie konfliktu interesów, c) posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań wykonywanych samodzielnie. VII. PRAWA I OBOWIĄZKI AUDYTOWANEGO Funkcjonowanie audytu wewnętrznego nie zwalnia kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu oraz Gminy z przypisanych im obowiązków w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. 2. Osoby kierujące jednostką organizacyjną Urzędu lub gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz pozostali pracownicy mają obowiązek: 1) udzielać Audytorowi wewnętrznemu wszelkich informacji oraz przedkładać dokumenty, które audytorzy uznają za niezbędne dla zrealizowania celów i zadań audytu, określonych w przepisach prawa, programie zadania audytowego i standardach audytu wewnętrznego; 2) współpracować z Audytorem wewnętrznym w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka w procesach zachodzących w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych Kierownicy oraz pracownicy jednostek objęci audytem mają prawo do czynnego uczestniczenia w realizacji zadania audytowego, a w szczególności do: 1) składania oświadczeń dotyczących przedmiotu zadania zapewniającego, 2) zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń z audytu. 2. Audytowany ma prawo do zapoznania sie z dokumentacją dotyczącą zadania audytowego, a w szczególności ustaleniami i zaleceniami z przeprowadzonego zadania, w zakresie niezbędnym do uzgodnienia wstępnych wyników audytu oraz zgłoszenia zastrzeżeń do treści sprawozdania z przeprowadzonego audytu. VIII. RELACJE Z NIK ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI KONTROLNYMI Audytor w zakresie wykonywania swoich zadań współpracuje z audytorami zewnętrznymi i zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi. 2. Podczas planowania i wykonywania zadań audytowych, Audytor wewnętrzny powinien brać pod uwagę plan czynności kontrolnych i sprawdzających, wykonywanych przez zewnętrzne instytucje kontrolne tak, by uniknąć niepotrzebnego nakładania się kontroli i audytu.

8 3. Przy dokonywaniu analizy ryzyka Audytor wewnętrzny powinien uwzględnić wyniki kontroli i sprawdzeń dokonanych przez NIK i inne zewnętrzne instytucje kontrolne. 4. Audytor powinien porozumiewać się z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi za pośrednictwem Wójta. 5. Dokumentacja audytowa, w tym sprawozdania i notatki z czynności sprawdzających, powinny być udostępniane zewnętrznym instytucjom kontroli za zgodą Wójta. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Audytor wewnętrzny jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego, która szczegółowo określa sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz dokumentowania jego wyników. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Karcie Audytu Wewnętrznego w Gminie Piątnica mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Karta Audytu Wewnętrznego wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu przez Wójta z mocą obowiązywania od 1 marca 2017 r. 4. Zmiany w Karcie Audytu Wewnętrznego dokonywane są na drodze zarządzeń Wójta.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych SPIS TREŚCI I. Przepisy ogólne... 3 II. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego... 3 III. Prawa i obowiązki Audytora

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu Załącznik do Zarządzenia Nr 551/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 15 kwietnia 2016r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu Wstęp Karta audytu wraz z Kodeksem etyki i Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik do Zarządzenia nr 197/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2011r. Karta Audytu Wewnętrznego Niniejsza Karta została opracowana w oparciu o wzór Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/16 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 1 marca 2016 r. PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz Programu zapewniania

Bardziej szczegółowo

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa:

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Karty audytu wewnętrznego, zwanej dalej Kartą,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 102/05

Zarządzenie Nr 102/05 Zarządzenie Nr 102/05 Starosty Kartuskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie: wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 43/R/16 KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 2. CELE I ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego na Politechnice Lubelskiej. Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 54 z dnia 30 września 2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 120.105.2015 Wójta Gminy Psary z dnia 14 października 2015 roku KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH WSTĘP. ORGANIZACYJNYCH Karta audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r.

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego. Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie,

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU w WARSZAWIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa: a) cel, uprawnienia, zasady działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2010. Wójt Gminy Raba Wyżna. z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 12/2010. Wójt Gminy Raba Wyżna. z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 0152/ 205 /10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY Postanowienia ogólne 1, zwana w dalszej części Kartą, określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 21 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipna Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21.02.2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Karty audytu wewnętrznego, zwanej dalej Kartą, jest

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r. Dz.Urz.MF.06.9.70 KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 10 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 10 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA AW.1721.2.2016 I NSTRUKCJA P R O W A D Z E N I A A U D Y T U W E W NĘTRZNEGO W U R ZĘDZIE M I E J S K I M W J A W O R Z E I J E D N O S T K A C H O R G A N I Z A C Y J N Y C H G M I N Y J A W O R CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN 1. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 4/20 II Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 11.02.20 II f.. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO l. NazwaJSFP Gmina Ślesin - zwana dalej Jednostką 2. Adres Jednostki Urząd Miasta i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Miasta Olsztyn. jakości audytu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Załącznik do zarządzenia nr 2/2011 Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwana

Bardziej szczegółowo

AW Jawor 2016 r.

AW Jawor 2016 r. AW.1721.1.2016 KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZE Jawor 2016 r. SPIS TREŚCI [Wykaz użytych skrótów]... 3 [Podstawa prawna działania]... 3 [Cel audytu wewnętrznego]... 4 [Forma prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim

w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim Zarządzenie Nr 38/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania zadania zapewniającego

Procedura przeprowadzania zadania zapewniającego Procedura przeprowadzania zadania za wykonanie 1. 2. Uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia zadania audytowego Powiadomienie Kierowników komórek o przedmiocie i czasie trwania zadania Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

2.Cele, zadania i zakres działania oraz zasady organizacji audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu... str. 3

2.Cele, zadania i zakres działania oraz zasady organizacji audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu... str. 3 Karta audytu wewnętrznego Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Zamojskiego z dnia 2 września 2008r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZAMOŚCIU Zamość wrzesień 2008r. Karta audytu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA P R Z E P R O W A D Z A N I A A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O W U R Z Ę D Z I E M I E J S K I M W N O W Y M T O M Y Ś L U

INSTRUKCJA P R Z E P R O W A D Z A N I A A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O W U R Z Ę D Z I E M I E J S K I M W N O W Y M T O M Y Ś L U Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr I/253/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 19.02.2009 r. INSTRUKCJA P R Z E P R O W A D Z A N I A A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O W U R Z Ę D Z I E M I E J S K I M

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r.

Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r. Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 656/AKW/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 stycznia 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Celem Księgi procedur

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI AUDYTORSKICH PROCEDURA P3

DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI AUDYTORSKICH PROCEDURA P3 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 2/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 14 stycznia 2011 r. DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI AUDYTORSKICH PROCEDURA P3 SPIS TREŚCI 1. CEL 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 200/VII/2015 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 15 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 200/VII/2015 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 15 grudnia 2015 r. U. z 2013, poz. 885 z póź. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 Na podstawie art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Bardziej szczegółowo

Karta i procedura audytu wewnętrznego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Karta i procedura audytu wewnętrznego. Rozdział 1 Przepisy ogólne w sprawie karty i procedury audytu wewnętrznego Karta i procedura audytu wewnętrznego Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Użyte w Karcie i procedurze audytu wewnętrznego terminy oznaczają: 1) audytor pracownika

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia czerwca 2011 r. LBY-4101-33-03/2010 P/10/132 Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 17/12 Zarządzenie Nr 7/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego. I. Przepisy ogólne

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego. I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 93/06 Starosty Powiatu Limanowskiego z dnia 08.08.2006r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego I. Przepisy ogólne 1 Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Regulamin Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Regulamin Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 40/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 30 grudnia 2011 r. LOL-4101-22-01/2011; P/11/022 Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Poznań 2012 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK Zespół Audytu Wewnętrznego I Kontroli Finansowej Załącznik Nr 3 do programu KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY AUDYTU WEWNETRZNEGO ZA ROK 1. Dokonujący przeglądu: Kluczowe procesy Wyodrębnienie organizacyjne stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 6 KONTROLA INSTYTUCJONALNA PROWADZONA

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZESPOŁU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zatwierdzam Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 20 listopada 2014 r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej Regulamin Kontroli Zarządczej A. Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2010 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie wyników audytu

Komunikowanie wyników audytu Komunikowanie wyników audytu w świetle doświadczeń UM Lublin z uwzględnieniem wyroku TK z 9.04.2015 r. oraz projektu rozporządzenia wykonawczego MF Katowice 2 października 2015 r. Plan wypowiedzi: 1. Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WE WROCŁAWIU

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WE WROCŁAWIU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 147 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2012 roku KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WE WROCŁAWIU Wrocław marzec 2012 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Formułowanie opinii i ocen

Formułowanie opinii i ocen Formułowanie opinii i ocen dotyczących kontroli zarządczej na przykładzie praktyki Urzędu Miasta Lublin Koło jst IIA Polska Warszawa 24 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Dlaczego audytorzy muszą wydawać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

spis za³¹czników czêœæ IV

spis za³¹czników czêœæ IV spis za³¹czników czêœæ IV Za³¹cznik nr 1 - Wytyczne do prowadzenia dzia³añ informacyjnych i promuj¹cych dotycz¹cych przedsiêwziêæ Funduszu Spójnoœci Za³¹cznik nr 2 - Lista sprawdzaj¹ca dzia³ania promocyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

WZÓR. I. Utworzenie i funkcjonowanie komórki audytu wewnętrznego lub stanowiska do spraw audytu wewnętrznego, niezależność i obiektywizm

WZÓR. I. Utworzenie i funkcjonowanie komórki audytu wewnętrznego lub stanowiska do spraw audytu wewnętrznego, niezależność i obiektywizm Nazwa sprawy Znak sprawy symbol dok. WZÓR Załącznik Nr 3 do załącznika zarządzenia Nr 120.7.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 lutego 2013 r. Samoocena pracy audytu wewnętrznego Data opracowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo