ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9. dotyczące realizacji usługi o wartości przekraczającej EURO. na realizację praktyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9. dotyczące realizacji usługi o wartości przekraczającej 14 000 EURO. na realizację praktyk"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 dotyczące realizacji usługi o wartości przekraczającej EURO na realizację praktyk Zadania Pilotażowe wdrożenie praktyk w przedsiębiorstwach na terenie woj. lubelskiego w projekcie Nauczyciel w przedsiębiorstwie w oparciu o zasadę konkurencyjności SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY data zamieszczenia: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA, ul. Kuźnicza 15, Świdnik SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: a) Rodzaj zamówienia: usługi. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Inne usługi Usługi szkolenia zawodowego b) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie w całości lub częściowo 10-ciodniowych (80h) praktyk dla 250 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branżach: budownictwo, ochrona środowiska, energoelektryka, medycyna, kosmetyka, rolnictwo w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Praktyki w przedsiębiorstwach mają na celu zapoznanie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami stosowanymi w poszczególnych ww. branżach. W ramach przeprowadzonych praktyk nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni nabyć praktyczne umiejętności w zakresie: obsługi najnowszych urządzeń i rozwiązań technologicznych, zastosowania systemów komputerowych i programów 1

2 stosowanych w poszczególnych branżach oraz zapoznać się z nowoczesnymi metodami zarządzania firmą. W szczególności: w przedsiębiorstwach na ternie woj. lubelskiego dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w następujących branżach: rolnicza, medyczna, kosmetyczna, ochrona środowiska, budowlana, energoelektryczna. Branże Budownictwo 31 Energoelektryka 50 Kosmetyka 45 Medycyna 53 Ochrona środowiska 35 Rolnictwo Praktyki zostaną przeprowadzone dla 250 osób podzielonych na grupy nie większe niż 10 osób bądź indywidualnie. Każda osoba zobowiązana będzie do uczestnictwa w 80- godzinnych (łącznie 10 dniowych) praktykach. Praktyki mogą odbywać się w kilku przedsiębiorstwach w ramach jednej branży. 2. Praktyki odbędą się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 3. Wykonawca powinien zrealizować praktyki w poszczególnych branżach w oparciu o trzy moduły wynikające z opracowanych programów praktyk, tj.: a) Pierwszy moduł: "Zasady funkcjonowania oraz struktura organizacyjna przedsiębiorstwa". Zadnia wspólne (uniwersalne) dla zawodów danej branży. b) Drugi moduł: "Rozwiązania organizacyjne stosowane w przedsiębiorstwie". Innowacja marketingowa, organizacyjna. Systemy zapewnienia jakości: ISO, HACCAP, zasady dobrej praktyki rolniczej. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw: patenty, nakłady i współpraca B+R, nowe rozwiązania organizacyjne, nowoczesne rozwiązanie informacyjne i komunikacyjne stosowane w zarządzaniu firmą np. oprogramowania CRM i ERP, obsługa klienta, komunikacja, strategia przedsiębiorstwa, pozycjonowanie firmy i oferty. c) Trzeci moduł: "Nowoczesne technologie i procesy stosowane w przedsiębiorstwie". Innowacje produktowe i procesowe stosowane w zawodach w poszczególnych branżach. 4. Wykonawca zobowiązuje się do: a. przeprowadzenia instruktarzu BHP i przepisów przeciwpożarowych, b. zapewnienia każdemu z Uczestników Praktyk warunków niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu, w tym w szczególności: 2

3 zapewnienia dostępu do stanowisk szkoleniowych i stanowisk pracy wyposażonych w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, przydzielenia pomieszczenia do przechowywania odzieży, zapoznania Uczestników Praktyk z organizacją pracy, regulaminem pracy w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach, c. Wskazanie każdej grupie Uczestników Praktyk co najmniej jednego Opiekuna Praktyk, który będzie wykonywał w imieniu Przedsiębiorstwa przyjęte przez Przedsiębiorstwo na siebie zobowiązanie do wykonania usługi obejmującej świadczenie opieki nad Uczestnikami Praktyk, w szczególności: sprawowanie opieki i nadzoru nad Uczestnikami Praktyk wykonującymi zadania wynikające z Programu Praktyk, organizacja stanowiska do odbywania praktyk, przeszkolenie Uczestników Praktyk w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w Przedsiębiorstwie, zapoznanie Uczestników Praktyk z technologią stosowaną w Przedsiębiorstwie, strukturą produkcji i usług, koordynowanie i kontrolowanie czynności Uczestników Praktyk podczas ich pobytu w Przedsiębiorstwie. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK Cześć I. w przedsiębiorstwach na terenie woj. lubelskiego dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży rolniczej. Branża Rolnictwo 36 W zawodach: 1. Technik agrobiznesu 2. Technik rolnik/rolnik 3. Technik ogrodnik/ogrodnik 4. Technik pszczelarz/pszczelarz 5. Mechanik operator pojazdów maszyn rolniczych Praktyki zostaną przeprowadzone dla 36 osób podzielonych na grupy nie większe niż 10 osób (minimalna wielkość grupy 1 os.). Każda z grup zobowiązana będzie do uczestnictwa w 80 godzinach praktycznych zajęć. Praktyki odbędą się w terminach uzgodnionych z Zmawiającym. Dopuszcza się złożenie oferty na przeprowadzenie praktyk dla części z branży rolniczej oraz w wymiarze godzin mniejszym niż 80 h. 3

4 Cześć II. w przedsiębiorstwach na terenie woj. lubelskiego dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży budowlanej. Branża Budownictwo 31 W zawodach: 1. Technik budownictwa 2. Technik urządzeń sanitarnych 3. Technik technologii drewna 4. Monter zabudowy i robót wykończeniowych 5. Dekarz 6. Cieśla 7. Stolarz Praktyki zostaną przeprowadzone dla 31 osób podzielonych na grupy nie większe niż 10 osób (minimalna wielkość grupy 1 os.). Każda z grup zobowiązana będzie do uczestnictwa w 80 godzinach praktycznych zajęć. Praktyki odbędą się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Dopuszcza się złożenie oferty na przeprowadzenie praktyk dla części z branży budowlanej oraz w wymiarze godzin mniejszym niż 80 h. Cześć III. w przedsiębiorstwach na terenie woj. lubelskiego dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży energoelektrycznej. W zawodach: 1. Elektronik 2. Elektryk 3. Elektroenergetyk Branża Energoelektryka 50 Praktyki zostaną przeprowadzone dla 50 osób podzielonych na grupy nie większe niż 10 osób (minimalna wielkość grupy 1 os.). Każda z grup zobowiązana będzie do uczestnictwa w 80 godzinach praktycznych zajęć. Praktyki odbędą się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Dopuszcza się złożenie oferty na przeprowadzenie praktyk dla części z branży energoelektrycznej oraz w wymiarze godzin mniejszym niż 80 h. 4

5 Cześć IV. w przedsiębiorstwach na terenie woj. lubelskiego dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży Kosmetycznej. Branża W zawodach: 1. Technik usług kosmetycznych 2. Technik usług fryzjerskich Kosmetyka 45 Praktyki zostaną przeprowadzone dla 45 osób podzielonych na grupy nie większe niż 10 osób (minimalna wielkość grupy 1 os.). Każda z grup zobowiązana będzie do uczestnictwa w 80 godzinach praktycznych zajęć. Praktyki odbędą się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Dopuszcza się złożenie oferty na przeprowadzenie praktyk dla części z branży kosmetycznej oraz w wymiarze godzin mniejszym niż 80 h. Cześć V. w przedsiębiorstwach na terenie woj. lubelskiego dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży medycznej. W zawodach: 1. Technik masażysta 2. Technik farmaceuta 3. Technik elektro radiolog 4. Ratownik medyczny 5. Terapeuta zajęciowy 6. Opiekun medyczny Branża Medycyna 53 Praktyki zostaną przeprowadzone dla 53 osób podzielonych na grupy nie większe niż 10 osób (minimalna wielkość grupy 1 os.). Każda z grup zobowiązana będzie do uczestnictwa w 80 godzinach praktycznych zajęć. Praktyki odbędą się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Dopuszcza się złożenie oferty na przeprowadzenie praktyk dla części z branży medycznej oraz w wymiarze godzin mniejszym niż 80 h. 5

6 Cześć VI. w przedsiębiorstwach na terenie woj. lubelskiego dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży ochrona środowiska. Branża Ochrona środowiska W zawodach: 1. Technik ochrony środowiska 2. Technik architektury krajobrazu 3. Geolog 35 Praktyki zostaną przeprowadzone dla 35 osób podzielonych na grupy nie większe niż 10 osób (minimalna wielkość grupy 1 os.). Każda z grup zobowiązana będzie do uczestnictwa w 80 godzinach praktycznych zajęć. Praktyki odbędą się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Dopuszcza się złożenie oferty na przeprowadzenie praktyk dla części z branży ochrona środowiska oraz w wymiarze godzin mniejszym niż 80 h. II. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Rozpoczęcie: r. Zakończenie: r. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, nowoczesnym parkiem maszynowym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, parku maszynowego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zaangażowanie opiekunów w realizacje wszystkich zadań projektowych - tj. projektów finansowanych w ramach POKL jak również innych programów NSRO łącznie z niniejszym projektem nie może przekroczyć 240 godzin miesięcznie, 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełniania warunków oparta będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wiedza i doświadczenie. 6

7 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia Park maszynowy. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Wykonawca oświadczy, że dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym zdolnym do wykonania zamówienia Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca oświadczy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia. Termin związania ofertą (okres w dniach): 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny: Cena brutto za godzinę praktyk 100%. V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 7

8 Dodatkowe informacje: Rafał Frączek GSM: Oferty mogą być złożone osobiście w biurze projektu lub listownie. VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 1. Oferty należy składać w Biurze Projektu Nauczyciel w przedsiębiorstwie ul. Czechowska 19A / lokal 48, Lublin 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 8

9 Dane składającego ofertę.. OFERTA Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A., ul. Kuźnicza 15, Świdnik Miejsce złożenia: Biuro Projektu Nauczyciel w przedsiębiorstwie ul. Czechowska 19A / lokal 48 Lublin Oferuję realizację przedmiotu zamówienia polegającego na przeprowadzeniu praktyk w ramach części. dla. (liczba) przez (liczba dni praktyk) tj... h praktyk (iloczyn ilości przyjętych razy liczba godzin zrealizowanych praktyk dziennie razy ilość dni praktyk), za kwotę brutto.pln za jedną godzinę praktyk co daje łącznie.. PLN brutto. Zawód praktyki* godzin dydaktycznych dni Termin od do. praktykantów ŁĄCZNIE LICZBA PRAKTYKANTÓW: PROPONOWANA LICZBA OPIEKUNÓW:.. (podpis wykonawcy) Załączniki: -oświadczenie kandydata o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym - dotyczy osób fizycznych, - oświadczenie o posiadaniu nowoczesnego parku maszynowego, - oświadczenie o posiadaniu wymaganej wiedzy i doświadczenia. *Zgodnie z profilami zawodów wymienionych w opracowanych programach praktyk 9

10 Dane składającego ofertę.. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że : a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadam wiedzę i doświadczenie, c) posiadam nowoczesny park maszynowy, d) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, e) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia. f) nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. (miejscowość, data). (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy) 10

11 KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DANE FIRMY Nazwa Firmy: Adres:. NIP:.. REGON:... Polska Klasyfikacja Działalności (PKD):. Telefon: ... TYP FIRMY (zaznacz właściwe) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Spółka akcyjna Spółka cywilna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna Spółka komandytowa Inne... PRZEDSIĘBIORSTWO NALEŻY DO KATEGORII (zaznacz właściwe) Duże przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Mikroprzedsiębiorstwo Samozatrudniony ZAPLECZE MASZYNOWO-NARZĘDZIOWE POTWIERDZENIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH Legitymując się dowodem osobistym.. (seria i numer), niniejszym oświadczam, że przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą... Miejscowość i data.. Pieczątka i podpis osoby reprezentującej Przedsiębiorstwo 11

12 Dane składającego ofertę.. OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż wybieram następującą formę rozliczenia: Rozliczenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę Umowa zlecenie z opiekunem praktyk (osoba fizyczna) wyznaczonym przez Wykonawcę (miejscowość, data). (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy) 12

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w drodze postępowania konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w drodze postępowania konkurencyjności Zapytanie ofertowe w drodze postępowania konkurencyjności zamawiający: Optima s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 usługa: organizacja praktyki/stażu dla 265 nauczycieli/nauczycielek kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 30.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Lean Manufacturing w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl 1 z 5 2014-04-03 15:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl Starogard Gdański: usługa szkoleniowa pn.:grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu: Stargard Szczeciński, dnia 14.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 1. ZAMAWIAJĄCY Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: 1 Nr postępowania: POKL/01/2013 Łódź, 19.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Realizacji szkoleń z zakresu planowania, zrządzania i usprawniania procesów produkcyjnych LEAN MANUFACTIRING dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 Zatwierdzam Trzebinia 07.11.2011 r.... (kierownik jednostki zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 19.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firm szkoleniowych, które zorganizują i przeprowadzą szkolenia techniczne dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Kursy zawodowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 219997-2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Ropczyce: USŁUGA SZKOLENIOWA : AutoCad, poziom podstawowy Numer ogłoszenia: 83126-2015; data zamieszczenia: 13.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Ożarów: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów Numer

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 Poznań, dn. 7.05.2014 r. BP/62/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20 61-725 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015 Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo