ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/AMI/2015-POKL /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/AMI/2015-POKL.09.01.02-28-056/13"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/AMI/2015-POKL /13 Dotyczy: świadczenia usługi transportowej, polegającej na przywozie uczniów (uczestników Kół naukowych) za zawody z robotyki i odwozie do domu, uczestników projektu Akademia Młodych Inżynierów (numer wniosku POKL /13). Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM, w związku z realizacją projektu Akademia Młodych Inżynierów, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr wniosku WND- POKL /13, w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert, w celu wyłonienia Wykonawcy zadania polegającego na świadczenia usługi transportowej, polegającej na przywozie uczniów (uczestników Kół naukowych) za zawody z robotyki i odwozie do domu, uczestników projektu Akademia Młodych Inżynierów. I ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM; ul. Obrońców Tobruku 15/19; Olsztyn; NIP: REGON: KRS: II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej, polegającej na przywozie uczniów (uczestników Kół naukowych) za zawody z robotyki i odwozie do domu uczestników projektu Akademia Młodych Inżynierów (numer wniosku POKL /13), realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. III MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin: r. Miejsce: Olsztyński Naukowy Parku Technologiczny, przy ul. W. Trylińskiego 2, Olsztyn. Realizacji zamówienia została szerzej określona w pkt. V. IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Powyższe zapytanie nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w aktualnie obowiązujących wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. Podstawa prawna: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 15 grudnia 2011r., rozdział 3, , podsekcja 1 zasady konkurencyjności.

2 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 22 grudnia 2011r. ( Zasada konkurencyjności). Umowa o dofinansowanie projektu nr POKL / V. SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1. Kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą Usługi w zakresie transportu drogowego Usługi opieki dziennej nad dziećmi. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu uczniów na zawody z robotyki ( przywóz na miejsce zawodów i odwóz do domu) realizowane w ramach projektu Akademia Młodych Inżynierów, realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. b) Przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkową opiekę podczas transportu, która powinna zostać zorganizowana zgodnie z poniższymi założeniami: Opieka sprawowana będzie podczas transportu z miejsca zbiórki do miejsca docelowego oraz z powrotem. Do zadań opiekuna będzie należało: sprawdzenie listy obecności uczniów zgodnie z wykazami przekazanymi przez Zamawiającego, poinformowanie uczniów o szczegółach wyjazdu, w tym w szczególności o godzinie przyjazdu i wyjazdu, dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas transportu, a w sytuacji tego wymagających udzielenia pierwszej pomocy,

3 ZAMAWIAJĄCY PODZIELIŁ ZAMÓWIENIE NA DWIE, NIEZALEŻNYCH CZĘŚCI. A) CZĘŚĆ A Przywóz uczniów i uczennic z gimnazjów: nr 1 w Ostródzie, nr 2 w Ostródzie oraz Gietrzwałdu na zawody Kół Naukowych w Olsztynie oraz ich odwóz po zawodach. Miejsce zbiórki uczniów (siedziby każdej ze szkół): i. ul. Piłsudskiego 4; Ostróda; ii. ul. Kościuszki 22; Ostróda; iii. ul. Klonowa 1; Gietrzwałd. Łączna liczba uczniów do przywozu i odwozu: 34 uczniów (12 z gimnazjum nr 1 w Ostródzie, 12 z gimnazjum nr 2 w Ostródzie, 10 z gimnazjum w Gietrzwałdzie). Trasa: Ostróda (ul. Piłsudskiego 4; Ostróda), Ostróda (ul. Kościuszki 22; Ostróda), Gietrzwałd (ul. Klonowa 1, Gietrzwałd), Olsztyn (ul. W. Trylińskiego 2) i z powrotem. B) CZĘŚĆ B Przywóz uczniów i uczennic z gimnazjum w Jedwabnie na zawody Kół Naukowych w Olsztynie oraz ich odwóz po zawodach. Miejsce zbiórki uczniów siedziba szkoły w Jedwabnie (ul. Polna 1, Jedwabno). Łączna liczba uczniów do przywozu i odwozu: 11 uczniów. Trasa: Jedwabno (ul. Polna 1, Jedwabno), Olsztyn (ul. W. Trylińskiego 2) i z powrotem. Transport należy zrealizować 15 lutego 2014r. Uczniowie muszą zostać dostarczeni do Olsztyna (Olsztyński Naukowy Parku Technologiczny, przy ul. W. Trylińskiego 2, Olsztyn) na godz. 9:50. Odwóz nastąpi po zakończeniu zawodów tj. ok. godz. 18:00; VI. Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty. VII. Warunki ubiegania się o zamówienie: O Zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie poniższe warunki: 1. Posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia tj. aktualną na dzień składania ofert, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.); 2. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności; 3. Dysponuje środkami transportu, umożliwiającymi przewóz liczby osób wskazanej w odpowiedniej części Zamówienia, na które składa ofertę, spełniającymi wymagania techniczne zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym; 4. Dysponuje kierowcami, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w charakterze kierowcy w zakresie kategorii D oraz spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.); 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autokary: a. sprawne technicznie, b. z odpowiednią liczbą miejsc siedzących nie mniejszą niż wskazaną w każdej części zamówienia. c. autobus na czas wykonywania przewozów uczniów powinien być oznaczony z przodu i tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W

4 warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonywane z materiału odblaskowego. 6. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż: zł. 7. Wykonawca nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym udzielającym zamówienia, osobą wyznaczoną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami przygotowującymi i prowadzącymi procedurę udzielania zamówienia tj. w szczególności: a. nie uczestniczy w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. nie posiada, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c. nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego potwierdzające spełnianie w/w warunków przez Wykonawcę: Ad. 1. załącznik nr 1- Formularz ofertowy; Ad. 2. załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku powiązania z Zamawiający VIII. Warunki płatności 1. Zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie w całości, pod warunkiem prawidłowego wykonania przedmiotu zlecenia, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT dostarczonej do Biura Projektu, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni. IX. Kryterium wyboru ofert i sposób oceny ofert: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia (określone w pkt. II). Każda z nich będzie podlegać niezależnej ocenie. Porównanie ofert nastąpi wg następującego kryterium: - ocena formalna oferty spełnienie warunków zapytania ofertowego - cena ofertowa 100%. Wartość oferty winna być wyrażona kwotą brutto za wykonanie przedmiotu zlecenia (przywóz i odwóz) i obejmować musi wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia m.in. czas postoju, opiekę, itp. Do oceny będą brane ceny ofertowe wyrażone kwotą brutto tj. wraz z podatkiem VAT. Oferta o najniższej cenie ofertowej otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według poniższego wzoru: Wzór na Cn: Cn = ( cena najniższej oferty / cena badanej oferty ) x 100 Ocena końcowa oferty stanowi ilość punktów uzyskanych przez ofertę w w/w kryterium. Oferta maksymalnie może otrzymać 100 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów zapytania ofertowego.

5 Cena oferty musi być podana w PLN oraz przedstawiona w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. X. Informacja o ofertach częściowych Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zrealizowanie transportu. XI. Miejsce i termin złożenia oferty Oferty należy składać: pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w zamkniętej kopercie opisanej Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 5/AMI/2014-POKL /13 w Biurze Stowarzyszenia INTERMARIUM: ul. Obrońców Tobruku 15/19, Olsztyn. w formie elektronicznej, przesyłając ofertę na adres: pod tytułem Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 5/AMI/2014-POKL /13. Oferta powinna być w formatach edytowalnych (np. doc., docx., org.) Oferty można składać do 13/01/2014r., do godz. 13:00. Liczy się data wpłynięcia wniosku do siedziby lub na adres poczty elektronicznej zamawiającego. XII. Termin otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w ciągu 24 godzin od daty zakończenia naboru ofert. XIII. Sposób przygotowania oferty Na ofertę Wykonawcy składają się dokumenty: 1. załącznik nr 1 Formularz ofertowy; 2. załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku powiązania z Zamawiającym. Brak któregokolwiek z Załącznika wyklucza ofertę. XIV. Zmiany umowy Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa będąca przedmiotem niniejszego postępowania. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić na skutek: 1) wystąpienia siły wyższej, przez którą Strony rozumieją zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, 2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 4) w przypadku wystąpienia zmian

6 w projekcie pod nazwą Akademia Młodych Inżynierów w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. XV. Osoby prowadzące procedurę udzielania Zamówienia: Koordynator Projektu: Łukasz Sadlak Asystent Projektu: Sławomir Moćkun XVI. Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Koordynator Projektu: Łukasz Sadlak tel , AKCEPTUJE /-/ Łukasz Sadlak /-/ Sławomir Mockun

7 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/AMI/2014-POKL /13... Imię i nazwisko Wykonawcy /pieczęć nagłówkowa... Adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy. Numer telefonu.. Numer faksu Adres strony internetowej ( jeśli dotyczy) NIP

8 FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 5/AMI/2014-POKL /13 dotyczące: świadczenia usługi transportowej, polegającej na przywozie uczniów (uczestników Kół naukowych) za zawody z robotyki i ich odwozie po zakończeniu zawodów, uczestników projektu Akademia Młodych Inżynierów (numer wniosku POKL /13). UWAGA: Należy wypełnić tylko część/części, na którą składana jest oferta. Można złożyć także ofertę na wszystkie części. Każda z nich będzie rozpatrywana niezależnie. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym składam swoją ofertę na realizację zadania opisanego w pkt. V zapytania ofertowego, dotyczącego całości/części.(niepotrzebne skreślić, w przypadku wyboru części zadania, należy wówczas podać jego oznaczenie literowe), za: cena brutto: Słownie: ( ) Powyższa cena brutto, uwzględnia realizację zadania: Część Opis zadania Jednostka Proponowana kwota realizacji zadania A Przywóz uczniów i uczennic z gimnazjów: nr 1 w Ostródzie, nr 2 w Ostródzie oraz Gietrzwałdu na zawody PLN BRUTTO Kół Naukowych w Olsztynie oraz ich odwóz po zawodach. B Przywóz uczniów i uczennic z gimnazjum w Jedwabnie na zawody Kół Naukowych w Olsztynie oraz ich odwóz po zawodach. PLN BRUTTO

9 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma:..... składająca ofertę na: (nazwa Wykonawcy) świadczenie usługi transportowej, polegającej na przywozie uczniów (uczestników Kół naukowych) za zawody z robotyki i ich odwozie po zakończeniu zawodów, uczestników projektu Akademia Młodych Inżynierów (numer wniosku POKL /13) oświadczam, że: 1. Posiadam/y uprawnienia do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia tj. aktualną na dzień składania ofert, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.); 2. Posiadam/y co najmniej roczne doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności; 3. Dysponuję środkami transportu, umożliwiającymi przewóz liczby osób wskazanej w odpowiedniej części zamówienia, na które składam ofertę, spełniającymi wymagania techniczne zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowym; 4. Dysponuję/my kierowcami, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w charakterze kierowcy w zakresie kategorii D oraz spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.); 5. Zobowiązuję/my się zapewnić autokary: sprawne technicznie, z odpowiednią liczbą miejsc siedzących nie mniejszą niż wskazaną w każdej części zamówienia. 6. Autobus na czas wykonywania przewozów uczniów będzie oznaczony z przodu i tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonywane z materiału odblaskowego. 7. Zapewnimy opiekę uczniów podczas transportu. 8. Posiadam/y ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż: zł. 9. Posiadam/my opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 10. Wyżej podane zryczałtowane ceny brutto uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. postój, wykupienie polisy NNW dla przewożonych osób na czas przejazdu, zapewnienie opieki podczas transportu itp. 11. Zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę (wnosimy) zastrzeżeń oraz uzyskałem (uzyskaliśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty. 12. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 13. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 14. Znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 15. Oświadczam, iż w przypadku przyznania mi realizacji zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10 Uważam(y) się za związanego (związanych) z niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy: imię i nazwisko nr telefonu.. adres miejscowość i data /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

11 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5/AMI/2014-POKL /13 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma:... (nazwa Wykonawcy) składająca ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/AMI/2014-POKL /13 dot. świadczenia usługi transportowej, polegającej na przywozie uczniów (uczestników Kół naukowych) za zawody z robotyki i ich odwozie po zakończeniu zawodów, uczestników projektu Akademia Młodych Inżynierów (numer wniosku POKL /13) oświadczam, że: nie jestem podmiotem powiązanym ze Stowarzyszeniem Ośrodek Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM, osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Stowarzyszeniem Ośrodek Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia Ośrodek Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM lub osobami wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia Ośrodek Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... miejscowość i data /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Kielce, 30 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Zamawiający: Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Poznań, 24.06.2014 r. American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.technologia-pracy.pl ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź dn. 14.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Przeprowadzenie badań ankietowych Nr ref.: GH/1/2012 Zamawiający: Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat, ul. Władysława Jagiełły 4, 93-427

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/OWES/2013 W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJĘ USŁUG KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. Tel: 91 432 20 00 Fax.: 91 486 27 00 e-mail: projekty@ekspert.biz Osoba,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 4/SPP/2013

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 4/SPP/2013 Szczecin, 24.04.2013r. I INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 4/SPP/2013 Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS al. Wojska Polskiego 63/p. 425, 70-476

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 30.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Lean Manufacturing w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

"Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym"

Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym Olsztyn, 20 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR POKL 7.2.1/MKIS.TRZY KROKI/03/2013 na realizację usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: "Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym" w ramach projektu TRZY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara 64-600 Oborniki, ul. Paderewskiego 4 NIP 7871783724, REGON 301194451 Reprezentowane przez Agatę Melara - Właściciela tel.: (61) 29 60 110 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na doradztwo indywidualne i konsultacje psychologiczne W ramach II Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo